Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA DOBIJANJE ZNAKA PROIZVOĐAČA PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA, KAO I ZNAKA UVOZNIKA I ZNAKA ZASTUPNIKA

("Sl. glasnik RS", br. 13/2022 i 6/2023)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se oprema i izgled radnih prostorija koje moraju da poseduju proizvođači predmeta od dragocenih metala (u daljem tekstu: proizvođač), oprema i izgled radnih prostorija koje moraju da poseduju uvoznici predmeta od dragocenih metala (u daljem tekstu: uvoznik) i zastupnici koji zastupaju stranog proizvođača predmeta od dragocenih metala na tržištu Republike Srbije (u daljem tekstu: zastupnik), kao i sadržina i obrazac zahteva za dobijanje znaka proizvođača, znaka uvoznika, odnosno zastupnika.

Član 2

Oprema koju proizvođač mora da poseduje obuhvata:

1) odgovarajuće referentne probne igle;

2) probni kamen;

3) odgovarajuće probne kiseline, i to za leguru i finoću dragocenog metala od kog proizvodi predmete od dragocenih metala;

4) pomoćni pribor (sredstva za čišćenje probnog kamena, bademovo ili laneno ulje za premazivanje probnog kamena i papir za upijanje kiseline);

5) ne automatsku vagu klase tačnosti II, čije minimalno merenje nije veće od 0,5 g i koja je overena važećim državnim žigom ili ima sertifikat o usaglašenosti;

6) opremu za označavanje predmeta od dragocenih metala;

7) lupu pomoću koje se oznake i žigovi mogu jasno videti i razlikovati;

8) radni zlatarski sto;

9) polir mašinu sa dodacima za poliranje;

10) ručni motor za obradu nakita sa odgovarajućim nastavcima za obradu;

11) ultrasoničnu kadicu;

12) klešta, pincete, turpije, kao i odgovarajući pribor za sečenje;

13) sliku državnih žigova kojima se potvrđuje usaglašenost predmeta od dragocenih metala sa propisanim zahtevima.

Član 3

Referentne probne igle iz člana 2. tačka 1) ovog pravilnika, u zavisnosti od legure i finoće dragocenog metala od koga proizvođač proizvodi predmete od dragocenih metala, moraju da:

1) su izrađene od odgovarajuće legure dragocenog metala;

2) imaju odgovarajući stepen finoće sa dozvoljenim odstupanjem do + 0,5/1000;

3) su žigosane odgovarajućim državnim žigom.

Član 4

Proizvođač koji mašinski izrađuje predmete od dragocenih metala, pored opreme iz člana 2. ovog pravilnika, mora da poseduje:

1) opremu za topljenje (brener sa bocom za gas ili peć, kao i posuda za topljenje sa mašicama i kalup);

2) sistem, odnosno uređaj za odvod štetnih para (npr. digestor, hauba sa ventilatorom, aspirator i sl.), koji se nalazi iznad mesta nastanka štetnih para;

3) mašinu za valjanje i izvlačenje sa odgovarajućim alatom;

4) presu sa odgovarajućim alatom ili kompjuterski kontrolisan uređaj sa odgovarajućim softverom za obradu legure (prosecanje, graviranje i dr.).

Proizvođač koji livenjem izrađuje predmete od dragocenih metala, pored opreme iz člana 2. ovog pravilnika, mora da poseduje:

1) brizgalicu za vosak;

2) uređaj za vulkanizaciju gume;

3) peć za pečenje gipsa;

4) opremu za topljenje i livenje.

Umesto uređaja navedenih u stavu 1. tač. 1) i 2) ovog člana, proizvođač može posedovati 3D štampač za izradu modela sa odgovarajućom potrebnom opremom.

Član 5

Oprema iz čl. 2. i 4. ovog pravilnika mora da bude ispravna, u stanju funkcionisanja i pripremljena za rad.

Oprema iz člana 2. tač. 5), 8) i 9) ovog pravilnika, kao i oprema iz člana 4. ovog pravilnika označava se serijskim brojem proizvođača opreme i/ili inventarskim brojem proizvođača, koji treba da bude vidljiv, čitljiv i neizbrisiv.

Oznaka iz stava 2. ovog člana treba da bude utisnuta na opremu na koju je moguće utisnuti je i trajno sačuvati, a da se pri tom ne prouzrokuje oštećenje opreme ili može biti utisnuta na pločicu koja je stavljena na opremu i koja je predviđena za tu namenu.

Oprema na koju se ne može utisnuti oznaka iz stava 2. ovog člana označava se otiskivanjem oznake bojom koja se ne može izbrisati.

Član 6

Oprema koju mora da poseduje uvoznik, kao i zastupnik obuhvata:

1) ne automatsku vagu klase tačnosti II, čije minimalno merenje nije veće od 0,5 g i koja je overena važećim državnim žigom ili ima sertifikat o usaglašenosti;

2) opremu za označavanje predmeta od dragocenih metala;

3) lupu pomoću koje se oznake i žigovi mogu jasno videti i razlikovati;

4) sliku državnih žigova kojima se potvrđuje usaglašenost predmeta od dragocenih metala sa propisanim zahtevima.

Oprema iz stava 1. tačka 1) ovog člana označava se serijskim brojem proizvođača opreme i/ili inventarskim brojem uvoznika, odnosno zastupnika.

Član 7

Radne prostorije proizvođača moraju ispunjavati uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite životne sredine, kao i da budu dovoljno prostrane za smeštaj potrebne opreme.

Pod radnim prostorijama proizvođača podrazumeva se proizvodni i prodajni prostor.

Ukoliko su prodajni i proizvodni prostor smešteni u istoj radnoj prostoriji, ti prostori se odvajaju odgovarajućom nepokretnom pregradom koja omogućava njihovu jasnu odvojenost, kao i jasnu odvojenost od prostora u kome se obavlja neka druga delatnost.

Ukoliko su prodajni i proizvodni prostor smešteni u različitim radnim prostorijama, koje nisu na istoj adresi, oprema koju proizvođač mora da poseduje u svakom prodajnom prostoru obuhvata opremu iz člana 2. tač. 5), 7) i 13) ovog pravilnika.

Član 8

Radne prostorije uvoznika i zastupnika moraju ispunjavati uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite životne sredine.

Ukoliko su prodajni i magacinski prostor u istoj radnoj prostoriji, ti prostori se odvajaju odgovarajućom nepokretnom pregradom koja omogućava njihovu jasnu odvojenost.

Član 9

Proizvođač podnosi zahtev za dobijanje znaka proizvođača u pisanoj formi. Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži naročito podatke o:

1) poslovnom imenu i sedištu, kao i o organizacionoj strukturi, odnosno imenu i adresi preduzetnika;

2) osobi za kontakt (ime i prezime i broj telefona);

3) mestu i adresi proizvodnog prostora;

4) mestu i adresi prodajnog prostora;

5) matičnom broju i poreskom identifikacionom broju;

6) vrsti i stepenu finoće legure dragocenih metala od kojih će se proizvoditi predmeti od dragocenih metala;

7) pismu kojim želi da se odrede slova znaka proizvođača.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se spisak opreme koji za opremu iz člana 5. stav 2. ovog pravilnika sadrži serijski broj proizvođača opreme i/ili inventarski broj proizvođača, kao i dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi u skladu sa zakonom.

Član 10

Uvoznik, odnosno zastupnik podnosi zahtev za dobijanje znaka uvoznika, odnosno zastupnika u pisanoj formi.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži naročito podatke o:

1) poslovnom imenu i sedištu, kao i o organizacionoj strukturi, odnosnu imenu i adresi preduzetnika;

2) osobi za kontakt (ime i prezime i broj telefona);

3) matičnom broju i poreskom identifikacionom broju;

4) ovlašćenju za zastupanje, ukoliko je primenjivo;

5) pismu kojim želi da se odrede slova znaka uvoznika, odnosno zastupnika.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnose se ovlašćenje za zastupanje prevedeno na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača, spisak opreme koji za opremu iz člana 6. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika sadrži serijski broj proizvođača opreme i/ili inventarski broj uvoznika, kao i dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi u skladu sa zakonom.

Proizvođač koji ima važeće rešenje o znaku proizvođača, a koji podnosi zahtev za znak uvoznika, ili znak zastupnika, uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi ovlašćenje za zastupanje prevedeno na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača, kao i dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi u skladu sa zakonom.

Član 11

Zahtev za dobijanje znaka proizvođača podnosi se na Obrascu ZZP, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zahtev za dobijanje znaka uvoznika, odnosno zastupnika podnosi se na Obrascu ZZU/Z, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 12

Danom početka primene ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala, kao i znaka uvoznika odnosno zastupnika ("Službeni glasnik RS", broj 7/13).

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje od 1. februara 2023. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala, kao i znaka uvoznika i znaka zastupnika

("Sl. glasnik RS", br. 6/2023)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje od 1. februara 2023. godine.

 

 

Obrazac ZZP

 

ZAHTEV
ZA DOBIJANJE ZNAKA PROIZVOĐAČA

Oznaka
P-7-3-1

Nadležni organ:
Direkcija za mere i dragocene metale
11000 Beograd, Mike Alasa 14

Podaci o podnosiocu zahteva:

Poslovno ime:

 

Adresa poslovnog sedišta:

 

Osoba za kontakt:
(ime, prezime i broj telefona)

 

Organizaciona struktura (broj, naziv i
adresa organizacionih jedinica
izvan poslovnog sedišta):

 

Podaci o radnim prostorijama:

Mesto i adresa proizvodnog prostora:

 

Mesto i adresa prodajnog prostora:

 

Telefon:

proizvodnja:

prodaja:

faks:

Podaci o registraciji:

Broj rešenja Agencije za privredne registre:

 

Poreski identifikacioni broj (PIB):

 

Ostali podaci:

Vrsta i stepen finoće legure dragocenih metala od
kojih će se proizvoditi predmeti od dragocenih metala:

 

 

Podnosilac zahteva poseduje rešenje o znaku proizvođača:

DA

NE

Pismo kojim podnosilac zahteva želi da se odrede
slova znaka proizvođača:

ĆIRILICA

LATINICA

 

 

 

Podnosilac zahteva

 

___________________

 

 

Obrazac ZZU/Z

 

ZAHTEV
ZA DOBIJANJE ZNAKA UVOZNIKA / ZASTUPNIKA

Oznaka
P-7-3-2

Nadležni organ:
Direkcija za mere i dragocene metale
11000 Beograd, Mike Alasa 14

Podaci o podnosiocu zahteva:

Poslovno ime:

 

Adresa poslovnog sedišta:

 

Osoba za kontakt:
(ime, prezime i broj telefona)

 

Organizaciona struktura (broj, naziv
i adresa organizacionih jedinica
izvan poslovnog sedišta):

 

Podaci o registraciji:

Broj rešenja Agencije za privredne registre:

 

Poreski identifikacioni broj (PIB):

 

 

Ostali podaci:

Ovlašćenje za zastupanje, ukoliko je primenjivo:

 

 

Podnosilac zahteva poseduje rešenje o znaku
uvoznika/zastupnika:

DA

NE

Pismo kojim podnosilac zahteva želi da se
odrede slova znaka uvoznika / zastupnika:

ĆIRILICA

LATINICA

 

 

 

Podnosilac zahteva

 

_________________