Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA DOBIJANJE ZNAKA PROIZVOĐAČA PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA, KAO I ZNAKA UVOZNIKA, ODNOSNO ZASTUPNIKA

("Sl. glasnik RS", br. 7/2013)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se oprema i izgled radnih prostorija koje moraju da poseduju proizvođači predmeta od dragocenih metala (u daljem tekstu: proizvođač), oprema i izgled radnih prostorija koje moraju da poseduju uvoznici predmeta od dragocenih metala (u daljem tekstu: uvoznik), odnosno zastupnici koji zastupaju stranog proizvođača predmeta od dragocenih metala na tržištu Republike Srbije (u daljem tekstu: zastupnik), kao i sadržina i obrazac zahteva za dobijanje znaka proizvođača, znaka uvoznika, odnosno zastupnika.

Član 2

Oprema koju proizvođač mora da poseduje obuhvata:

1) odgovarajuće referentne probne igle;

2) probni kamen;

3) odgovarajuće probne kiseline, i to za leguru i finoću dragocenog metala od kog proizvodi predmete od dragocenih metala;

4) pomoćni pribor (sredstva za čišćenje probnog kamena, bademovo ili laneno ulje za premazivanje probnog kamena i papir za upijanje kiseline);

5) vagu sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti II, koja je overena važećim državnim žigom;

6) opremu za označavanje predmeta od dragocenih metala;

7) lupu pomoću koje se oznake i žigovi mogu jasno videti i razlikovati;

8) radni zlatarski sto;

9) polir mašinu sa dodacima za poliranje;

10) ultrasoničnu kadicu;

11) klešta, pincete, turpije, kao i odgovarajući pribor za sečenje;

12) sliku državnih žigova kojima se potvrđuje usaglašenost predmeta od dragocenih metala sa propisanim zahtevima.

Član 3

Referentne probne igle iz člana 2. tačka 1) ovog pravilnika, u zavisnosti od legure i finoće dragocenog metala od koga proizvođač proizvodi predmete od dragocenih metala, moraju da:

1) su izrađene od odgovarajuće legure dragocenog metala;

2) imaju odgovarajući stepen finoće sa dozvoljenim odstupanjem do + 0,5/1000;

3) su žigosane odgovarajućim državnim žigom.

Član 4

Proizvođač koji mašinski izrađuje predmete od dragocenih metala, pored opreme iz člana 2. ovog pravilnika, mora da poseduje:

1) opremu za topljenje (brener sa bocom za gas ili peć, kao i posuda za topljenje sa mašicama i kalup) sa odgovarajućim digestorom za odvod štenih para;

2) mašinu za valjanje i izvlačenje sa odgovarajućim alatom;

3) presu sa odgovarajućim alatom.

Proizvođač koji livenjem izrađuje predmete od dragocenih metala, pored opreme iz člana 2. ovog pravilnika, mora da poseduje:

1) brizgalicu za vosak;

2) uređaj za vulkanizaciju gume;

3) peć za pečenje gipsa;

4) opremu za topljenje i livenje;

5) ručni motor za obradu nakita sa odgovarajućim nastavcima za obradu.

Član 5

Oprema iz čl. 2. i 4. ovog pravilnika mora da bude ispravna, u stanju funkcionisanja i pripremljena za rad.

Oprema iz člana 2. tač. 5), 8) i 9) ovog pravilnika, kao i oprema iz člana 4. ovog pravilnika označava se serijskim brojem proizvođača opreme i/ili inventarskim brojem proizvođača, koji treba da bude vidljiv, čitljiv i neizbrisiv.

Oznaka iz stava 2. ovog člana treba da bude utisnuta na opremu na koju je moguće utisnuti je i trajno sačuvati, a da se pri tom ne prouzrokuje oštećenje opreme ili može biti utisnuta na pločicu koja je stavljena na opremu i koja je predviđena za tu namenu.

Oprema na koju se ne može utisnuti oznaka iz stava 2. ovog člana označava se otiskivanjem oznake bojom koja se ne može izbrisati.

Član 6

Oprema koju mora da poseduje uvoznik, odnosno zastupnik obuhvata:

1) vagu sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti II, koja je overena važećim državnim žigom;

2) opremu za označavanje predmeta od dragocenih metala;

3) lupu pomoću koje se oznake i žigovi mogu jasno videti i razlikovati;

4) sliku državnih žigova kojima se potvrđuje usaglašenost predmeta od dragocenih metala sa propisanim zahtevima.

Oprema iz stava 1. tačka 1) ovog člana označava se serijskim brojem proizvođača opreme i/ili inventarskim brojem uvoznika, odnosno zastupnika.

Član 7

Radne prostorije proizvođača moraju ispunjavati uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite životne sredine, kao i da budu dovoljno prostrane za smeštaj potrebne opreme.

Pod radnim prostorijama proizvođača podrazumeva se proizvodni i prodajni prostor.

Ukoliko su prodajni i proizvodni prostor smešteni u istoj radnoj prostoriji, ti prostori se odvajaju odgovarajućom pregradom koja omogućava njihovu jasnu odvojenost, kao i jasnu odvojenost od prostora u kome se obavlja neka druga delatnost.

Ukoliko su prodajni i proizvodni prostor smešteni u različitim radnim prostorijama, koje nisu na istoj adresi, oprema koju proizvođač mora da poseduje u svakom prodajnom prostoru obuhvata opremu iz člana 2. tač. 5), 7) i 12) ovog pravilnika.

Pored opreme iz stava 4. ovog člana u prodajnom prostoru u kome vrši i otkup upotrebljavanih predmeta od dragocenih metala proizvođač mora da poseduje opremu iz člana 2. tač. 1), 2), 3) i 4) ovog pravilnika.

Član 8

Radne prostorije uvoznika, odnosno zastupnika moraju ispunjavati uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite životne sredine.

Ukoliko su prodajni i magacinski prostor u istoj radnoj prostoriji, ti prostori se odvajaju odgovarajućom pregradom koja omogućava njihovu jasnu odvojenost.

Član 9

Proizvođač podnosi zahtev za dobijanje znaka proizvođača u pisanoj formi.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži naročito podatke o:

1) poslovnom imenu i sedištu, kao i o organizacionoj strukturi, odnosno imenu i adresi preduzetnika;

2) osobi za kontakt (ime i prezime i broj telefona);

3) mestu i adresi proizvodnog prostora;

4) mestu i adresi prodajnog prostora;

5) registraciji za obavljanje delatnosti proizvodnje predmeta od dragocenih metala (broj rešenja Agencije za privredne registre i Poreski identifikacioni broj);

6) vrsti i stepenu finoće legure dragocenih metala od kojih će se proizvoditi predmeti od dragocenih metala;

7) pismu kojim želi da se odrede slova znaka proizvođača.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnose se dokazi kojima se potvrđuju navodi iz zahteva, spisak opreme koji za opremu iz člana 5. stav 2. ovog pravilnika sadrži serijski broj proizvođača opreme i/ili inventarski broj proizvođača, kao i dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi u skladu sa zakonom.

Proizvođač koji podnosi zahtev za obnavljanje rešenja o znaku proizvođača, uz zahtev dostavlja i kopiju rešenja kojim mu je dodeljen znak proizvođača.

Član 10

Uvoznik, odnosno zastupnik podnosi zahtev za dobijanje znaka uvoznika, odnosno zastupnika u pisanoj formi.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži naročito podatke o:

1) poslovnom imenu i sedištu, kao i o organizacionoj strukturi, odnosnu imenu i adresi preduzetnika;

2) osobi za kontakt (ime i prezime i broj telefona);

3) registraciji za obavljanje delatnosti uvoza (broj rešenja Agencije za privredne registre i Poreski identifikacioni broj);

4) ovlašćenju za zastupanje, ukoliko je primenjivo;

5) pismu kojim želi da se odrede slova znaka uvoznika, odnosno zastupnika.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnose se dokazi kojima se potvrđuju navodi iz zahteva, ovlašćenje za zastupanje prevedeno na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača, spisak opreme koji za opremu iz člana 6. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika sadrži serijski broj proizvođača opreme i/ili inventarski broj uvoznika, kao i dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi u skladu sa zakonom.

Proizvođač koji ima važeće rešenje o znaku proizvođača, a koji podnosi zahtev za znak uvoznika, odnosno zastupnika, uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi rešenje Agencije za privredne registre, ovlašćenje za zastupanje prevedeno na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača, kao i dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi u skladu sa zakonom.

Uvoznik, odnosno zastupnik koji podnosi zahtev za obnavljanje rešenja o znaku uvoznika, odnosno zastupnika, uz zahtev dostavlja i kopiju rešenja kojim mu je dodeljen znak uvoznika, odnosno zastupnika.

Član 11

Zahtev za dobijanje znaka proizvođača podnosi se na Obrascu ZZP, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zahtev za dobijanje znaka uvoznika, odnosno zastupnika podnosi se na Obrascu ZZU/Z, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 12

Danom početka primene ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala ("Službeni list SRJ", broj 8/95).

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuju po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

 

Obrazac ZZP

 

ZAHTEV ZA DOBIJANJE ZNAKA PROIZVOĐAČA


Nadležni organ:

Direkcija za mere
i dragocene metale

11000 Beograd, Mike Alasa 14

Podaci o podnosiocu zahteva:

Poslovno ime
(za preduzetnika: ime i prezime)

 

Adresa poslovnog sedišta:

Osoba za kontakt (ime, prezime i broj telefona):

Organizaciona struktura (broj, naziv i adresa organizacionih jedinica izvan poslovnog sedišta):

Podaci o radnim prostorijama:

Mesto i adresa proizvodnog prostora:

 

Mesto i adresa prodajnog prostora:

 

Telefon:

proizvodnja:

prodaja:

faks:

Podaci o registraciji:

Broj rešenja Agencije za privredne registre:

 

Poreski identifikacioni broj (PIB):

 

Ostali podaci:

Vrsta i stepen finoće legure dragocenih metala od kojih će se proizvoditi predmeti od dragocenih metala:

 

Zahtev se podnosi za obnavljanje rešenja o znaku proizvođača:

DA

NE

Pismo kojim podnosilac zahteva želi da se odrede slova znaka proizvođača:

ĆIRILICA

LATINICA

 

 

 

Podnosilac zahteva

 

M.P.

__________________________

PRILOZI KOJIMA SE DOKAZUJU NAVODI IZ ZAHTEVA
1. Kopija rešenja Agencije za privredne registre
2. Kopija potvrde o izvršenoj registraciji i dodeli poreskog identifikacionog broja
3. Kopija rešenja o znaku proizvođača, ukoliko se zahtev podnosi za obnavljanje rešenja

 

 

Obrazac ZZU/Z

 

ZAHTEV ZA DOBIJANJE ZNAKA UVOZNIKA, ODNOSNO ZASTUPNIKA


Nadležni organ:

Direkcija za mere
i dragocene metale

11000 Beograd, Mike Alasa 14

Podaci o podnosiocu zahteva:

Poslovno ime
(za preduzetnika: ime i prezime)

 

Adresa poslovnog sedišta:

Osoba za kontakt (ime, prezime i broj telefona):

Organizaciona struktura (broj, naziv i adresa organizacionih jedinica izvan poslovnog sedišta):

Podaci o registraciji

Broj rešenja Agencije za privredne registre:

 

Poreski identifikacioni broj (PIB):

 

Ostali podaci:

Ovlašćenje za zastupanje, ukoliko je primenjivo

 

Zahtev se podnosi za obnavljanje rešenja o znaku uvoznika, odnosno zastupnika:

DA

NE

Pismo kojim podnosilac zahteva želi da se odrede slova znaka uvoznika, odnosno zastupnika:

ĆIRILICA

LATINICA

 

 

 

Podnosilac zahteva

 

M.P.

__________________________

PRILOZI KOJIMA SE DOKAZUJU NAVODI IZ ZAHTEVA

1. Kopija rešenja Agencije za privredne registre
2. Kopija potvrde o izvršenoj registraciji i dodeli poreskog identifikacionog broja
3. Kopija rešenja o znaku uvoznika, odnosno zastupnika, ukoliko se zahtev podnosi za obnavljanje rešenja