Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA U GOTOVOM NOVCU U DINARIMA ZA PRAVNA LICA I ZA FIZIČKA LICA KOJA OBAVLJAJU DELATNOST

("Sl. glasnik RS", br. 77/2011)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i način plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost.

Član 2

Pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost mogu, bez ograničenja, plaćati gotovim novcem, odnosno vršiti isplate u gotovom novcu u dinarima sa svog tekućeg računa.

Plaćanja, odnosno isplate iz stava 1. ovog člana vrše se na osnovu originalne dokumentacije, iz koje se mogu utvrditi iznos, osnov i namena tog plaćanja (rešenje, odluka, ugovor, račun i dr.), a koja se banci podnosi na uvid i overu (datum prijema, pečat i potpis).

Izuzetno od stava 2. ovog člana, plaćanja, odnosno isplate do iznosa od 150.000 dinara dnevno vršiće se bez podnošenja na uvid dokumentacije iz tog stava.

Diplomatske i konzularne misije i organizacije u okviru Organizacije ujedinjenih nacija mogu gotov novac podizati sa svog tekućeg računa bez podnošenja dokumentacije iz stava 2. ovog člana.

Član 3

Pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost podizanje gotovog novca u iznosu većem od 1.500.000 dinara najavljuju banci tri dana ranije, osim kada su u pitanju isplate zarada i drugih ličnih primanja na koje se, u skladu sa propisima, plaćaju porez i doprinosi.

Banka može gotov novac u iznosu većem od iznosa iz stava 1. ovog člana isplatiti i bez najave, ako raspolaže dovoljnom količinom gotovog novca.

Član 4

O svim isplatama gotovog novca izvršenim prethodnog dana sa računa pravnih i fizičkih lica koja obavljaju delatnost, banka obaveštava nadležni organ, u skladu sa članom 35. stav 1. Zakona o platnom prometu ("Službeni list SRJ", br. 3/02 i 5/03 i "Službeni glasnik RS", br. 43/04, 62/06, 111/09 - dr. zakon i 31/11) i članom 48. stav 1. tačka 8) Zakona o bankama ("Službeni glasnik RS", br. 107/05 i 91/10).

Član 5

Pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost, najkasnije u roku od sedam radnih dana, gotov novac primljen po bilo kom osnovu uplaćuju na svoj račun kod banke.

Pod gotovim novcem u smislu stava 1. ovog člana ne podrazumeva se iznos dinara koji je isplaćen sa tekućeg računa u skladu sa članom 2. st. 2. i 3. ovog pravilnika.

Član 6

Odredbe ovog pravilnika odnose se i na pravna lica - nerezidente kada podižu gotov novac sa svog dinarskog nerezidentnog računa otvorenog u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije kojom se uređuju uslovi otvaranja i način vođenja računa nerezidenta.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".