Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU IZBORA STEČAJNIH UPRAVNIKA METODOM SLUČAJNOG ODABIRA

("Sl. glasnik RS", br. 3/2010)

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način izbora stečajnog upravnika, odnosno privremenog stečajnog upravnika, metodom slučajnog odabira (u daljem tekstu: slučajni odabir).

Metod slučajnog odabira

Član 2

Slučajni odabir predstavlja izbor stečajnog upravnika koji se vrši sa liste aktivnih stečajnih upravnika za područje nadležnog privrednog suda slučajnim odabirom računarskim putem, korišćenjem posebno dizajniranog algoritma koji predstavlja deo aplikacije za automatsko upravljanje predmetima privrednih sudova (u daljem tekstu: algoritam).

Trenutak vršenja izbora stečajnog upravnika

Član 3

U slučaju imenovanja privremenog stečajnog upravnika u prethodnom stečajnom postupku, slučajni odabir se vrši u trenutku donošenja rešenja o imenovanju privremenog stečajnog upravnika. Ukoliko se prethodni stečajni postupak okonča otvaranjem stečajnog postupka, stečajni sudija može privremenog stečajnog upravnika imenovati bez primene metoda slučajnog odabira.

U slučaju imenovanja stečajnog upravnika, slučajni odabir se vrši u trenutku donošenja rešenja o otvaranju stečajnog postupka, po pravilu na ročištu radi raspravljanja o postojanju stečajnog razloga, u kom slučaju je stečajni sudija dužan da prisutnim strankama odmah saopšti podatke o imenovanom stečajnom upravniku.

Način rada algoritma

Član 4

Algoritam će obezbediti različitu verovatnoću izbora za svakog stečajnog upravnika sa liste aktivnih stečajnih upravnika za područje nadležnog privrednog suda prema broju stečajnih postupaka u kojima je svaki stečajni upravnik imenovan do trenutka odabira, u skladu sa ovim članom.

Stečajni upravnici koji su do trenutka odabira imenovani u najmanje tri a najviše šest stečajnih postupaka imaju za 25% manju verovatnoću da budu izabrani u odnosu na stečajne upravnike koji su do tog trenutka imenovani u najviše dva stečajna postupka ili nisu imenovani ni u jednom stečajnom postupku.

Stečajni upravnici koji su do trenutka odabira imenovani u više od šest stečajnih postupaka imaju za 50% manju verovatnoću da budu izabrani u odnosu na stečajne upravnike koji su do tog trenutka imenovani u najviše dva stečajna postupka ili nisu imenovani ni u jednom stečajnom postupku.

Prilikom obračuna broja stečajnih postupaka u kojima je stečajni upravnik imenovan neće se uračunavati:

1) stečajni postupci koji su u trenutku slučajnog odabira pravosnažno zaključeni ili obustavljeni;

2) stečajni postupci u kojima je stečajni upravnik razrešen u roku od 30 dana od dana otvaranja stečajnog postupka, na zahtev stečajnog upravnika ili odlukom stečajnog sudije o direktnom odabiru u skladu sa članom 20. stav 3. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09, u daljem tekstu: Zakon o stečaju);

3) stečajni postupci u kojima je stečajni upravnik imenovan kao privremeni stečajni upravnik tokom prethodnog stečajnog postupka;

4) stečajni postupci u kojima je stečajni upravnik imenovan na osnovu predloga odbora poverilaca u skladu sa članom 32. stav 3. Zakona o stečaju.

Podaci za potrebe algoritma

Član 5

Kao početno stanje za potrebe obračuna u skladu sa članom 4. ovog pravilnika algoritam će koristiti podatke Agencije za licenciranje stečajnih upravnika (u daljem tekstu: Agencija).

Agencija je dužna da podatke iz stava 1. ovog člana dostavi svim privrednim sudovima u roku od tri dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Podaci iz stava 1. ovog člana sadržaće pregled stečajnih postupaka u kojima je do dana dostavljanja podataka stečajni upravnik imenovan, a prema podacima koji su dostupni Agenciji, sa naznakom nadležnog privrednog suda za svaki takav postupak.

Do uspostavljanja uslova za direktnu razmenu podataka o imenovanim stečajnim upravnicima između nadležnih privrednih sudova, Agencija će svim privrednim sudovima dostavljati ažurne podatke iz stava 1. ovog člana tokom prva tri radna dana u mesecu sa stanjem na poslednji dan prethodnog meseca.

Svaki privredni sud će obezbediti unos podataka iz st. 2. i 4. ovog člana u algoritam.

Stupanje na snagu

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".