Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se unutrašnji red u železničkom saobraćaju.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) vestibil je osnovna prostorija za prihvat putnika, koja je funkcionalno povezana sa svim mestima koja služe za prihvat, zadržavanje i otpremu putnika;

2) železnička stanica je službeno mesto na železničkoj infrastrukturi u kojem se reguliše saobraćaj vozova i u kojem se obavlja ulaz i izlaz putnika u vozove namenjene prevozu putnika, kao i utovar i istovar robe;

3) kontaktna mreža je deo stabilnih postrojenja za napajanje električne vuče duž elektrificiranih koloseka;

4) ovlašćeni železnički radnik je železnički radnik koji se stara da se lica koja se nalaze na železničkom području i u vozovima pridržavaju unutrašnjeg reda u železničkom saobraćaju;

5) peron je izdignuta građevina uz koloseke, odnosno između dva susedna koloseka, propisane visine iznad gornje ivice šine i propisane širine, namenjen za zadržavanje i manipulaciju putnika (ulazak u voz odnosno izlazak iz voza);

6) posednuto službeno mesto je mesto na železničkoj infrastrukturi namenjeno za izvršenje zadataka organizacije železničkog saobraćaja koje je stalno posednuto otpravnikom vozova ili ovlašćenim staničnim radnikom;

7) službena radnja je postupak koji se sprovodi u cilju sprečavanja i otklanjanja radnji trećeg lica koje ugrožavaju železnički saobraćaj na železničkom području, u vozovima i vozilima;

8) službeno mesto je mesto na železničkoj infrastrukturi namenjeno za izvršenje zadataka organizacije železničkog saobraćaja propisanih poslovnim redom železničke stanice;

9) stajalište je službeno mesto na železničkoj infrastrukturi u kojima se obavlja ograničen putnički saobraćaj i koja služe isključivo za ulaz i izlaz putnika u vozove namenjene prevozu putnika;

10) treće lice je osoba koja nije zaposlena ni kod upravljača infrastrukture, ni kod železničkog prevoznika, niti je korisnik železničkih usluga, a obavlja radnje koje ugrožavaju železnički saobraćaj na železničkom području, u vozovima i vozilima.

II PRISTUP I KRETANJE LICA NA ŽELEZNIČKOM PODRUČJU I U VOZOVIMA

Član 3

Železnički radnici i radnici preduzeća koji rade za potrebe upravljača infrastrukture, vrše radove na pruzi, u tunelu, na mostu ili drugom objektu, postrojenju ili uređaju na pruzi ili na području železničkog službenog mesta samo po prethodnom obaveštavanju nadležne službe upravljača infrastrukture koja reguliše saobraćaj na odnosnoj pruzi i u skladu sa odobrenjem o vremenu i uslovima izvršenja tih radova.

Lica ili organi, preduzeća ili ustanove izvan železnice vrše radove na železničkom području samo uz prethodno pribavljenu saglasnost nadležne službe upravljača infrastrukture na čijem području se radovi preduzimaju, u skladu s odobrenjem o vremenu i uslovima neophodnim za izvršenje tih radova.

Odredbe ts. 1. i 2. ovog člana ne primenjuju se na pripadnike organa unutrašnjih poslova i organa Vojske Srbije kada treba da izvrše određenu službenu radnju, da pristupe železničkom području ili da se kreću na njemu u vezi s obavljanjem poslova iz svoje nadležnosti.

Organima suda, osoblju stanica hitne pomoći, pripadnicima vatrogasnih jedinica, organima Vojske Srbije, pripadnicima civilne zaštite, carinskim organima i drugim nadležnim državnim organima, kad treba da izvrše određenu službenu radnju u slučaju smrti ili povrede lica nastalih u nesrećama, dozvoljeni su pristup i kretanje na železničkom području i na mestima koja nisu predviđena za pristup i kretanje uz prethodno obaveštenje najbližeg posednutog službenog mesta.

Član 4

Pristup železničkim objektima i vozovima, kao i kretanje na železničkom području organizovanih grupa lica radi razgledanja, studenata i učenika srednjih škola pri izvođenju praktične nastave, kao i pristup određenim objektima licima koja nisu državljani Republike Srbije, dozvoljeni su samo na osnovu pisanog odobrenja nadležne službe upravljača infrastrukture ili železničkog prevoznika i u skladu s tim odobrenjem.

Filmovi, filmske i druge reportaže mogu se snimati na osnovu pismenog odobrenja nadležne službe upravljača infrastrukture na železničkom području, odnosno železničkog prevoznika u vozovima.

Ostalim licima se izuzetno može dozvoliti pristup i kretanje na železničkom području i na mestima koja nisu predviđena za pristup i kretanje uz prethodno pismeno odobrenje nadležne službe upravljača infrastrukture koja reguliše saobraćaj na odnosnoj pruzi, pod uslovima i na način određenim u skladu s tim odobrenjem.

Član 5

Pristup i kretanje na železničkom području dozvoljeni su isključivo na za to određenim mestima, u vreme i na način koje odredi upravljač infrastrukture.

Pristup i kretanje dozvoljeno je:

1) na železničkoj stanici:

(1) u čekaonicama, vestibilima, na peronima i drugim prostorijama određenim za putnike,

(2) u magacinu, u prostorijama, odnosno na mestima određenim za prijem na prevoz i izdavanje prispele robe, drugim magacinskim prostorijama određenim za pristup lica i na prostoru na kome se nalaze istovarno-utovarni koloseci;

2) na pristupnim putevima određenim za kretanje lica na železničkom području.

U pružnom pojasu železničke pruge dozvoljen je pristup i kretanje samo licima iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika.

Pratioci životinja i robe o kojima se treba starati za vreme prevoza, u skladu sa propisima kojima se uređuje železnica, mogu se kretati na području železničke stanice samo radi pribavljanja hrane i vode za životinje i obavljanja drugih radnji u vezi s robom koju prate, ako poseduju legitimaciju za pratioca.

Član 6

Pristup i kretanje na području železničke stanice dozvoljeni su samo u radno vreme stanice. U stajalištu i u stanici s ograničenim radnim vremenom, u vremenu kada ona ne radi, dozvoljen je pristup i kretanje samo u vreme dolaska, odnosno polaska voza za prevoz putnika.

Pristup i kretanje u čekaonicama, vestibilima, na peronima i u drugim prostorijama određenim za putnike dozvoljen je licima koja imaju važeću voznu kartu, odnosno nameravaju da kupe voznu kartu ili poseduju druge isprave koje daju pravo pristupa i kretanja na tim mestima.

Pristup i kretanje u čekaonicama i drugim prostorijama određenim za putnike dozvoljeni su i licima kojima je potrebno obaveštenje u vezi s putovanjem ili prevozom robe.

Član 7

U stanicama u kojima putnici prelaze iz jednog voza u drugi dozvoljeno je zadržavanje putnika u za to namenjenim prostorijama do polaska voza kojim nastavljaju dalje putovanje, osim u vreme određeno za čišćenje i uređivanje tih prostorija.

Član 8

U stanicama u kojima postoje podzemni prolazi ili pristupni mostovi na perone, ulaz na peron i izlaz s perona dozvoljeni su samo tim putem. Prelaz preko staničnih koloseka nije dozvoljen.

U stanicama i stajalištima u kojima se po izlasku iz voza ili radi ulaska u voz mora preći preko koloseka, prelaz preko koloseka dozvoljen je samo ako se na tom koloseku ne nalazi voz. Ako se na koloseku nalazi voz, prelaz je dozvoljen samo na mestima koja su za to predviđena.

Mesto na kome je dozvoljen ulaz na peron i izlaz s perona mora biti vidno obeleženo.

Ulaz putnika u voz i izlaz putnika iz voza u stanicama i stajalištima dozvoljen je samo sa strane na kojoj se nalazi stanična zgrada, odnosno sa strane na kojoj je peron. Izuzetno, na stajalištu dvokolosečne pruge, ulaz putnika u voz i izlaz putnika iz voza dozvoljeni su samo na suprotnoj strani drugog susednog koloseka dvokolosečne pruge ili na strani na kojoj se nalazi peron sa prelazom iznad ili ispod pruge.

Član 9

U prostorije namenjene putnicima dozvoljeno je unositi predmete i ručni prtljag.

U prostorije namenjene putnicima nije dozvoljeno unositi opasne predmete, a naročito puno vatreno oružje, eksplozivne, zapaljive i nagrizajuće materije, kao i predmete koji smetaju ili nanose štetu putnicima.

Član 10

Putnici i druga lica mogu u stanične prostorije namenjene putnicima unositi male pripitomljene životinje, ako to nije u suprotnosti s veterinarskim, sanitarnim ili drugim propisima i ako su te životinje zatvorene u kaveze, kutije i sl.

Psi koje sa sobom vode putnici i druga lica moraju imati zaštitnu korpu i moraju se držati na kaišu (uzici, lancu, itd.), a njihov vlasnik mora posedovati dokumenta o izvršenoj vakcinaciji.

Član 11

U stanične prostorije nije dozvoljeno ulaziti ili unositi lica za koja se može opravdano pretpostaviti da boluju od zaraznih bolesti.

Član 12

Pristup i kretanje u magacinskim prostorijama i na magacinskom području dozvoljeni su samo u prostorijama, odnosno na mestima određenim za prijem i izdavanje robe i na mestima određenim za rad s korisnicima železničkih usluga. Kretanje na tim mestima dozvoljeno je samo u radno vreme magacina i to licima koja primaju prispelu robu, predaju robu na prevoz ili obavljaju druge poslove u vezi s prijemom i predajom robe kao što su: naručivanje kola, prisustvovanje carinskom pregledu pošiljaka, utovar i istovar pošiljaka, popravka tovara, istovar pretega i sl.

Član 13

Preko pruge se može prelaziti samo na određenim mestima - putnim, odnosno pešačkim prelazima.

Stanični koloseci se mogu prelaziti samo preko uređenih mostova (nadvožnjaka, pasarela), podzemnih prolaza ili na drugim mestima koja su za to određena.

Kretanje prugom i staničnim kolosecima i zadržavanje na tim mestima nije dozvoljeno, osim u slučajevima iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika.

Član 14

Radi korišćenja železničkih usluga u vezi s prevozom putnika i robe dozvoljeni su pristup i kretanje u vreme i na način koje odredi železnički prevoznik, i to:

1) u vozovima za prevoz putnika od polazne do uputne stanice naznačene u voznoj ispravi i to u prostoru predviđenom za prevoz putnika;

2) u vozovima za prevoz robe u kolima za prevoz putnika u sastavu teretnog voza ili u službenim kolima teretnih vozova.

Član 15

Pristup i kretanje u vozovima za prevoz putnika dozvoljen je licima s važećom voznom kartom.

Lica koja ne putuju mogu ući u voz na kraće vreme sa licima koja putuju, ako im pomažu da u voz unesu i smeste ručni prtljag ili decu, ali samo ako mogu da izađu iz voza najkasnije u roku od pet minuta pre njegovog polaska.

Putnik zauzima jedno slobodno sedište u razredu za koji ima voznu ispravu. U vozovima i kolima s obaveznom rezervacijom sedišta putnik može zauzeti samo ono sedište i u onim kolima koji su naznačeni u potvrdi o rezervaciji sedišta.

U slučaju spora u vezi sa sedištem kondukter svakom putniku određuje sedište, ako u vozu ima još slobodnih mesta, s tim da prednost imaju lica s rezervacijom, invalidi, majke sa decom, bolesna i stara lica.

Ako su u vozu predviđena posebna sedišta - odeljak ili kola za određenu kategoriju putnika, njih mogu koristiti samo ti putnici. Ako takvih putnika nema, ta mesta mogu zauzeti i drugi putnici.

U vozovima nije dozvoljeno pušenje.

Član 16

Dozvoljeno je da putnik u voz unosi ručni prtljag.

Nije dozvoljeno unositi u voz opasne predmete kojima bi se mogla ugroziti bezbednost putnika, a naročito puno vatreno oružje, eksplozivne, zapaljive i nagrizajuće materije, kao i predmete koji smetaju ili nanose štetu putnicima.

Član 17

Nije dozvoljeno da u voz ulaze ili da se unose lica za koja se može opravdano pretpostaviti da boluju od zaraznih bolesti.

Član 18

Putnici u voz mogu unositi male pripitomljene životinje, ako to nije u suprotnosti s veterinarskim, sanitarnim ili drugim propisima i ako su te životinje zatvorene u kaveze, kutije i sl.

Psi koje sa sobom vode putnici i druga lica moraju imati zaštitnu korpu i moraju se držati na kaišu (uzici, lancu, itd.), a njihov vlasnik mora posedovati dokumenta o izvršenoj vakcinaciji.

Član 19

Lica pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci i ostala lica koja svojim ponašanjem uznemiravaju i/ili ugrožavaju putnike i druga lica na peronu i u staničnim prostorijama, kao i lica koja se ne pridržavaju propisa o javnom redu i unutrašnjem redu u železničkom saobraćaju ne primaju se u voz radi prevoza iako imaju važeću voznu kartu.

Putnici koji se za vreme prevoza ponašaju na način iz stava 1. ovog člana mogu se, ako ni posle opomene konduktera ili ovlašćenog železničkog radnika ne prestanu sa takvim ponašanjem, isključiti iz daljeg prevoza u samoj stanici ili u prvoj narednoj stanici u kojoj se voz redovno zadržava.

Član 20

U vozovima za prevoz putnika, kao i u prostorijama za putnike na železničkim stanicama nije dozvoljeno prosjačenje, kockanje, sviranje i pevanje za novčane naknade, prodaja suvenira, prehrambenih proizvoda i alkoholnih pića, menjanje valute, itd.

Takva lica se, ako ni posle opomene konduktera ili ovlašćenog železničkog radnika ne prestanu sa vršenjem neke od navedenih radnji, isključuju iz daljeg prevoza u samoj stanici ili u prvoj narednoj stanici u kojoj se voz redovno zadržava odnosno biće odstranjeni iz prostorija za putnike na železničkim stanicama.

Član 21

Radi bezbednog i urednog odvijanja železničkog saobraćaja i očuvanja lične bezbednosti putnika i drugih lica, licima koja se kreću na železničkom području ili se nalaze u vozu za prevoz putnika ili robe nije dozvoljeno:

1) hodanje po kolosecima, stajanje na koloseku ili u njegovoj neposrednoj blizini, hodanje ili zadržavanje između žute linije na peronu koja je označava granicu za kretanje lica i koloseka na peronu;

2) hodanje ili zadržavanje u blizini voza ili železničkih kola koja se kreću;

3) zadržavanje u prostoru između skladišta i utovarno-istovarne rampe i vozila, koja se kreću ili čije se pokretanje očekuje;

4) sedenje ili stajanje kraj otvorenih vrata ili na stepenicama železničkih kola i na prelaznicama, kao i na drugim mestima, koja nisu namenjena za boravak putnika;

5) prelaženje i zadržavanje na železničkoj pruzi na mestima koja za to nisu određena i prelaženje preko železničkog mosta i prolaženje kroz tunel, kao i zadržavanje na putnim i pešačkim prelazima;

6) hodanje preko odbojnika ili provlačenje ispod njih, prelazak između dva dela voza ili grupe vozila koja se kreću jedna prema drugima, kao i ispred vozila koja se kreću;

7) ulaženje i izlaženje za vreme zadržavanja voza ispred ulaznog signala ili na otvorenoj pruzi;

8) ulaženje ili izlaženje u/iz železničkih vozila kroz prozor, kada su u pokretu i pre potpunog zaustavljanja;

9) zadržavanje na stepenicama i platformi kola, na prostoru između kola, odnosno na spojnim mostićima (spojnicama), držačima, odbojnicama i dr.;

10) prevoz u vozu koji nije namenjen za prevoz putnika bez dozvole železničkog prevoznika ili upravljača infrastrukture;

11) naginjanje kroz prozor i otvaranje vrata železničkih kola ili naslanjanje na njih tokom kretanja voza;

12) prljanje, oštećivanje ili otuđivanje inventara i druge opreme u vozovima za prevoz putnika i u prostorima koje su namenjene putnicima u stanicama;

13) bacanje kroz prozor železničkih kola bilo kakvih predmeta, otpadaka ili prolivanje tečnosti;

14) prevoženje vozom koji nije namenjen za prevoz putnika, osim po odobrenju železničkog prevoznika;

15) unošenje predmeta navedenih u članu 9. stav 2. ovog pravilnika u prostorije namenjene putnicima, kao i u voz za prevoz putnika;

16) skidanje ili cepanje sa zidova staničnih prostorija i putničkih kola izvoda iz reda vožnje, cenovnika voznih isprava, obaveštenja, reklama, mapa železničkih mreža i dr.;

17) parkiranje motornih i drugih vozila na železničkom području na mestima koja za to nisu određena;

18) penjanje na krov vozila, na teret otvorenih teretnih železničkih kola i konstrukcije železničkih postrojenja;

19) polivanje ili prskanje konstrukcije železničkih postrojenja, vodova, izolatora ili vozila;

20) neovlašćeno menjanje položaja skretnica ili drugih uređaja kojima se obezbeđuje saobraćaj vozova ili preduzimanje neke druge slične radnje, osim one kojom bi se sprečila opasnost po sigurnost voza, bezbednost putnika ili drugih lica;

21) ostavljanje predmeta pored koloseka bliže od 1,5 m od najbliže šine koloseka;

22) neovlašćeno hodanje ili vožnja biciklom ili drugim vozilom železničkom prugom i staničnim kolosecima ili neovlašćeno kretanje prostorom u kome je to dozvoljeno samo pod određenim uslovima;

23) preko pruge na putnim prelazima koji su zaštićeni branicima ili polubranicima, ako su branici/polubranici spušteni ili ako signalno-sigurnosni uređaj pokazuje zabranjen prelaz preko pruge;

24) prenošenje preko pruge naročito teških ili glomaznih predmeta ili teških vozila koja saobraćaju na putevima s posebnom dozvolom za vanredni prevoz, kao i vuča lanaca ili metalnih predmeta, ako bi se time dodirivale obe šine koloseka;

25) puštanje, napasanje ili kretanje stoke po železničkom području, a posebno pored železničke pruge;

26) svako drugo ponašanje ili delovanje lica kojim bi se ugrozila lična bezbednost i nesmetano i bezbedno odvijanje železničkog saobraćaja.

Član 22

Osim u slučajevima iz člana 21. ovog pravilnika na elektrificiranim prugama nije dozvoljeno i:

1) dodirivanje telom ili predmetom metalne konstrukcije koja nosi kontaktnu mrežu, stub, portal i sl., kao i delove za njeno pričvršćivanje;

2) prilaženje bliže od 15 m od mesta gde je otkinuti kontaktni vod dotakao zemlju, kao i zalaženje ili zadiranje bilo kakvim predmetom u zonu opasnosti kontaktnog voda koja iznosi 2 m u prečniku od dela kontaktnog voda koji je pod naponom;

3) penjanje na krov vozila ili na tovar na otvorenom vozilu kad vozilo stoji na koloseku koji iznad sebe ima kontaktnu mrežu pod naponom, dok se vod ne isključi i uzemlji;

4) prskanje vodom ili drugom tečnošću stubova i ostalih delova metalnih konstrukcija kontaktne mreže, paljenje vatre u neposrednoj blizini nosećih konstrukcija i drugih delova kontaktne mreže, bacanje predmeta na provodnik, delove ili noseće konstrukcije kontaktne mreže, stupanje na šine koloseka pri prelaženju pruge ili staničnog koloseka koji su elektrificirani, kao i sedenje na šini;

5) prelaženje preko pruge i koloseka i drugih mesta i objekata, ako je prelaz zabranjen i označen jednim od natpisa: "zabranjeno hodanje prugom - opasno po život", "zabranjen pristup - opasno po život", "zabranjeno dirati - opasno po život" ili sličnim natpisom;

6) prevoženje tereta drumskim vozilima i nošenje uspravljenih predmeta (motke, zastave, transparenti i sl.) koji su viši od zaštitnih vrata na putnim prelazima elektrificiranih pruga;

7) zalaženje ili zadiranje predmetom u zonu opasnosti kontaktne mreže, koja iznosi 2 m u prečniku voznog voda kod monofaznog sistema 25 kV, 50 Hz ili delova kontaktne mreže koji su redovno pod naponom.

III ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o unutrašnjem redu u železničkom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", broj 2/16).

Član 24

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".