Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA U POGLEDU IZRADE PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA

("Sl. glasnik RS", br. 112/2022)

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju zahtevi koji se odnose na stepen finoće sredstava za lemljenje, prevlaku od drugog dragocenog metala, delove od nedragocenih metala, ukoliko ih predmet sadrži, kao i drugi zahtevi u pogledu njihove izrade.

Primena

Član 2

Ovaj pravilnik primenjuje se na predmete od dragocenih metala i mešovite predmete, u skladu sa zakonom kojim se uređuju predmeti od dragocenih metala.

Tehnički zahtevi za stepen finoće sredstava za lemljenje

Član 3

Lemljenje predmeta od dragocenog metala vrši se sredstvom za lemljenje od legure istog dragocenog metala i najmanje istog stepena finoće kao što je i sam predmet.

Lemljenje predmeta čiji su sastavni delovi izrađeni od legura različitih dragocenih metala vrši se sredstvom za lemljenje od legure jednog od dragocenih metala od kojih je predmet izrađen.

U slučaju iz stava 2. ovog člana stepen finoće sredstva za lemljenje nije manji od stepena finoće najmanje dragocenog metala.

Lemljenje predmeta čiji su sastavni delovi izrađeni od legura istog dragocenog metala ali različitih stepena finoće vrši se sredstvom za lemljenje od legure čiji stepen finoće nije manji od najnižeg stepena finoće u tom predmetu.

Izuzetno od odredaba st. 1-4. ovog člana, lemljenje predmeta od zlata:

1) finoće iznad 750/1000 vrši se sredstvom za lemljenje čija finoća nije manja od 750/1000;

2) izrađenih od žice čiji je prečnik manji od 1 mm može se vršiti sredstvom za lemljenje koje ne sadrži zlato, pod uslovom da to ne utiče na stepen finoće tog predmeta u odnosu na označeni stepen finoće.

Tehnički zahtevi za prevlaku od drugog dragocenog metala

Član 4

Predmeti od dragocenog metala prevučeni drugim dragocenim metalom smatraju se predmetima od onog dragocenog metala od kojeg je predmet izrađen.

Stepen finoće prevlake od drugog dragocenog metala nije manji od najnižeg stepena finoće koji je propisan za taj dragoceni metal.

Predmeti od dragocenog metala mogu biti prevučeni i prevlakom od rodijuma ili rutenijuma.

Debljina sloja prevlake je takva da omogući nesmetano ispitivanje stepena finoće dragocenog metala od koga je predmet izrađen.

Predmeti od dragocenog metala sa prevlakom

Član 5

Predmeti od dragocenog metala sa prevlakom zadovoljavaju označeni stepen finoće.

Uzorci predmeta iz stava 1. ovog člana ispituju se bez uklanjanja prevlake, jednom od metoda propisanih propisom kojim se uređuje način ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, dragocenih metala i njihovih legura.

Tehnički zahtevi za delove od nedragocenih metala, ukoliko ih predmet sadrži

Član 6

Delovi od nedragocenih metala, ukoliko ih predmet sadrži, jasno se razlikuju od delova predmeta koji su izrađeni od dragocenih metala.

Delovi iz stava 1. ovog člana nisu prevučeni prevlakom od dragocenog metala.

Delovi iz stava 1. ovog člana označavaju se u skladu sa zakonom kojim se uređuju predmeti od dragocenih metala.

Drugi zahtevi u pogledu izrade

Član 7

Prilikom izrade predmeta od dragocenih metala obezbeđuje se mesto za utiskivanje žiga u skladu sa propisom kojim se uređuje način ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, dragocenih metala i njihovih legura.

Mesto za utiskivanje žiga iz stava 1. ovog člana je površina na koju je, pored utisnutog znaka proizvođača i oznake finoće koji su jasno vidljivi, moguće utisnuti jasno vidljiv žig.

Predmeti od dragocenih metala koji se žigošu u skladu sa zakonom kojim se uređuju predmeti od dragocenih metala, na kojima nije moguće obezbediti mesto za utiskivanje žiga ili koji bi se utiskivanjem žiga mogli oštetiti, mogu imati pločicu od dragocenog metala od kojeg je izrađen i sam predmet, koja je neodvojivi deo predmeta od dragocenog metala i služi za utiskivanje žiga.

Upotreba nedragocenih i manje dragocenih metala prilikom izrade

Član 8

Prilikom izrade predmeta od dragocenih metala ne koriste se nedragoceni metali u svrhu ispunjavanja šupljina, povećanja mase delova od dragocenih metala, odnosno postizanja boljih mehaničkih karakteristika predmeta od dragocenih metala.

Za namene iz stava 1. ovog člana ne koriste se ni dragoceni metali koji su manje dragoceni od dragocenog metala od kog je predmet izrađen, kao ni dragoceni metali čiji je stepen finoće manji od stepena finoće tog dragocenog metala.

Ukrasi od dragocenih metala na predmetima od nedragocenih metala

Član 9

Ukrasi od dragocenih metala koji se nalaze na predmetima od nedragocenih metala smatraju se predmetima od dragocenih metala ako se od predmeta od nedragocenih metala mogu odvojiti bez oštećenja tog predmeta.

Prestanak važenja propisa

Član 10

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima u pogledu izrade predmeta od dragocenih metala ("Službeni glasnik RS", broj 61/13).

Stupanje na snagu

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".