Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA U POGLEDU IZRADE PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA

("Sl. glasnik RS", br. 61/2013)

 

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju tehnički zahtevi koji se odnose na stepen finoće sredstava za lemljenje, prevlaku od drugog dragocenog metala, delove od nedragocenih metala i nemetalne delove, ukoliko ih predmeti od dragocenih metala sadrže, kao i druge zahteve u pogledu njihove izrade.

Član 2

Ovaj pravilnik primenjuje se na predmete od dragocenih metala i mešovite predmete, u smislu zakona kojim se uređuje kontrola predmeta od dragocenih metala.

Tehnički zahtevi za stepen finoće sredstava za lemljenje

Član 3

Lemljenje predmeta od dragocenog metala vrši se sredstvom za lemljenje od legure istog dragocenog metala i najmanje istog stepena finoće kao što je i sam predmet.

Lemljenje predmeta čiji su sastavni delovi izrađeni od legura različitih dragocenih metala vrši se sredstvom za lemljenje od legure jednog od dragocenih metala od kojih je predmet izrađen.

U slučaju iz stava 2. ovog člana stepen finoće sredstva za lemljenje ne sme biti manji od stepena finoće najmanje dragocenog metala.

Lemljenje predmeta čiji su sastavni delovi izrađeni od legura istog dragocenog metala, ali različitih stepena finoće vrši se sredstvom za lemljenje od legure čiji stepen finoće nije manji od najnižeg stepena finoće u tom predmetu.

Izuzetno od odredaba st. 1-4. ovog člana lemljenje predmeta od zlata:

1) finoće iznad 750/1000 vrši se sredstvom za lemljenje čija finoća ne sme biti manja od 750/1000;

2) izrađenih od žice čiji je prečnik manji od 1 mm može se vršiti sredstvom za lemljenje koje ne sadrži zlato, pod uslovom da to ne utiče na stepen finoće tog predmeta u odnosu na označeni stepen finoće.

Tehnički zahtevi za prevlaku od drugog dragocenog metala

Član 4

Predmeti od dragocenog metala prevučeni drugim dragocenim metalom smatraju se predmetima od onog dragocenog metala od kojeg je predmet izrađen.

Stepen finoće prevlake od drugog dragocenog metala ne sme biti manji od najnižeg stepena finoće koji je propisan za taj dragoceni metal.

Predmeti od dragocenog metala mogu biti prevučeni i prevlakom od rodijuma ili rutenijuma.

Debljina sloja prevlake mora biti takva da omogući nesmetano ispitivanje stepena finoće dragocenog metala od koga je predmet izrađen.

Član 5

Predmeti od dragocenog metala sa prevlakom moraju da zadovolje označeni stepen finoće.

Uzorci predmeta iz stava 1. ovog člana ispituju se bez uklanjanja prevlake, jednom od propisanih metoda.

Tehnički zahtevi za delove od nedragocenih metala i nemetalne delove, ukoliko ih predmet sadrži

Član 6

Delovi od nedragocenih metala ili nemetalni delovi, ukoliko ih predmet sadrži moraju se jasno razlikovati od delova predmeta koji su izrađeni od dragocenih metala.

Delovi iz stava 1. ovog člana ne smeju biti prevučeni prevlakom od dragocenog metala.

Delovi iz stava 1. ovog člana označavaju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje kontrola predmeta od dragocenih metala.

Drugi zahtevi u pogledu izrade

Član 7

Prilikom izrade predmeta od dragocenih metala proizvođač obezbeđuje mesto za utiskivanje žiga u skladu sa propisom kojim se uređuje način ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala.

Mesto za utiskivanje žiga iz stava 1. ovog člana mora biti površina na koju je, pored utisnutog znaka proizvođača i oznake finoće koji su jasno vidljivi, moguće utisnuti jasno vidljiv žig.

Predmeti od dragocenih metala koji podležu obavezi žigosanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje kontrola predmeta od dragocenih metala, na kojima nije moguće obezbediti mesto za utiskivanje žiga ili koji bi se utiskivanjem žiga na njima mogli oštetiti, mogu imati pločicu od dragocenog metala od kojeg je izrađen i sam predmet koja je neodvojivi deo predmeta od dragocenog metala i služi za utiskivanje žiga.

Član 8

Prilikom izrade predmeta od dragocenih metala ne mogu se koristiti nedragoceni metali ili nemetali u svrhu ispunjavanja šupljina, povećanja mase delova od dragocenih metala, odnosno postizanja boljih mehaničkih karakteristika predmeta od dragocenih metala.

Za namene iz stava 1. ovog člana ne mogu se koristiti ni dragoceni metali koji su manje dragoceni od dragocenog metala od koga je predmet izrađen, kao ni dragoceni metali čiji je stepen finoće manji od stepena finoće tog dragocenog metala.

Član 9

Ukrasi od dragocenih metala koji se nalaze na predmetima od nedragocenih metala smatraju se predmetima od dragocenih metala ako se od predmeta od nedragocenih metala mogu odvojiti bez oštećenja tog predmeta.

Član 10

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima koje u pogledu izrade moraju ispunjavati predmeti od dragocenih metala ("Službeni list SRJ", broj 8/95).

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".