Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O TARIFI O NAGRADAMA I NAKNADAMA U POSTUPKU POSREDOVANJA

("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se Tarifa o nagradama i naknadama u postupku posredovanja.

Član 2

Visina nagrade za rad i visina naknade troškova posrednika, u skladu sa Zakonom, određuje se prema Tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja, ako se strane drugačije ne sporazumeju.

Član 3

Visina nagrade za rad posrednika određuje se brojem poena za pojedine radnje.

Vrednost poena iznosi 100 dinara.

Član 4

Za pripremu i održavanje posredničkog sastanka, u procenjivim predmetima, posredniku se obračunava nagrada po održanom posredničkom sastanku prema vrednosti spora, i to:

Vrednost spora

Nagrada

od

do

1 dinar

100.000 dinara

75 poena

100.001 dinar

250.000 dinara

120 poena

250.001 dinar

500.000 dinara

150 poena

500.001 dinar

1.000.000 dinara

300 poena

1.000.001 dinar

2.000.000 dinara

500 poena

2.000.001 dinar

4.000.000 dinara

750 poena

4.000.001 dinar

8.000.000 dinara

1.000 poena

8.000.001 dinar

16.000.000 dinara

1.250 poena

Ako vrednost spora prelazi iznos od 16.000.000 dinara, posredniku se, pored nagrade od 1.250 poena, obračunava nagrada od po 10 poena na svakih započetih 100.000 dinara.

Član 5

Za pripremu i održavanje posredničkog sastanka, u neprocenjivim predmetima, posredniku se obračunava nagrada po održanom posredničkom sastanku, i to:

Vrsta spora

Nagrada

- u sporovima zbog smetanja državine

75 poena

- u sporovima o pravu službenosti

75 poena

- u sporovima iz stambenih odnosa (otkazi ugovora o zakupu stana, iseljenje iz stana, utvrđenje prava zakupa na stanu i dr.)

120 poena

- u sporovima iz radnih odnosa, osim u procenjivim imovinskim zahtevima iz radnog odnosa

130 poena

- u sporovima o autorskom i srodnim pravima, o pravu na žig, model i o ostalim pravima intelektualne svojine, osim u procenjivim imovinskim zahtevima iz ovih odnosa

150 poena

Član 6

Visina naknade troškova posrednika obračunava se na osnovu stvarnih izdataka, koje je posrednik imao u vezi sa postupkom posredovanja.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".