Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SPROVOĐENJU ISPITA, ORGANIZACIJI SEMINARA UNAPREĐENJA ZNANJA I VOĐENJU REGISTRA IZDATIH DOZVOLA (LICENCI) ZA ISPITIVAČA

("Sl. glasnik RS", br. 53/2012)

Član 1

Ovim pravilnikom se propisuju evidencije o sprovođenju stručnog ispita, organizaciji obaveznih seminara unapređenja znanja, polaganju ispita provere znanja i vođenje registra izdatih dozvola (licenci) za ispitivača.

Član 2

Predsednik i članovi ispitne komisije za polaganje stručnog ispita, odnosno ispitne komisije za polaganje ispita provere znanja za obnavljanje dozvole (licence) moraju ispunjavati sledeće uslove:

1) da imaju najmanje visoku stručnu spremu saobraćajne struke - smer drumski saobraćaj ili najmanje visoku stručnu spremu druge struke čijim je studijskim programom obuhvaćena bar jedna oblast propisana članom 239. stav 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (u daljem tekstu: Zakon),

2) da imaju najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima,

3) da imaju više od deset godina vozačku dozvolu za vozila najmanje B kategorije i

4) da u poslednje četiri godine nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela: teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, iz grupe protiv života i tela, protiv službene dužnosti kao i da se protiv njih ne vodi istraga za ova krivična dela, odnosno nije podignuta optužnica za ova krivična dela.

Agencija za bezbednost saobraćaja (u daljem tekstu: Agencija) vodi evidencije o radu predsednika i članova ispitne komisije za polaganje stručnog ispita, odnosno ispitne komisije za polaganje ispita provere znanja za obnavljanje dozvole (licence).

Član 3

Lice koje položi stručni ispit za ispitivača uz Zahtev za izdavanje dozvole (licence) za ispitivača na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, prilaže:

1) fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za ispitivača i

2) dokaz o uplati troškova za izdavanje dozvole (licence) za ispitivača, po važećoj tarifi.

Član 4

Ispitivač uz Zahtev za obnavljanje dozvole (licence) za ispitivača na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, prilaže:

1) evidencionu knjižicu ispitivača,

2) fotokopiju dozvole (licence) za instruktora vožnje,

3) dve identične fotografije u boji, dimenzija 25x30mm, koje nisu starije od šest meseci i

4) dokaz o uplati troškova za izdavanje dozvole (licence) za ispitivača, po važećoj tarifi.

Član 5

Zamena dozvole (licence) za ispitivača vrši se u slučaju izgubljene, ukradene, oštećene ili uništene dozvole (licence), odnosno dopune dozvole (licence) za ispitivača drugom kategorijom ili kategorijama.

Ispitivač uz Zahtev za zamenu dozvole (licence) za ispitivača na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, prilaže:

1) dozvolu (licencu) za ispitivača, osim u slučaju ako je dozvola (licenca) izgubljena ili ukradena,

2) izjavu o razlozima i okolnostima zbog kojih se traži zamena dozvole (licence) za ispitivača, potpisana od strane podnosioca zahteva,

3) overenu fotokopiju stečene (javne školske isprave) školske diplome za instruktora vožnje za drugu (dodatnu) kategoriju ili kategorije, u slučaju dopune dozvole (licence) za ispitivača drugom kategorijom ili kategorijama i

4) dokaz o uplati troškova za izdavanje dozvole (licence) za ispitivača, po važećoj tarifi.

U obrascu zamenjene dozvole (licence) za ispitivača prepisuje se datum izdavanja i rok važenja iz prethodno izdate dozvole (licence).

Zamenom dozvole (licence) za ispitivača, prethodno izdata dozvola (licenca) smatra se nevažećom i ne može se koristiti.

Izgubljena ili ukradena dozvola (licenca) za ispitivača oglašava se nevažećom.

Član 6

Primljeni zahtevi za izdavanje, odnosno obnavljanje, odnosno zamenu dozvole (licence) za ispitivača i podaci o izdatim dozvolama (licencama) evidentiraju se u Registru izdatih dozvola (licenci) za ispitivača (u daljem tekstu: Registar) koji vodi Agencija.

Registar se sastoji iz dosijea ispitivača i registra u elektronskom obliku.

Dosije ispitivača čine zahtevi za izdavanje, odnosno obnavljanje, odnosno zamenu dozvole (licence) za ispitivača i uz njih priloženi dokazi.

Elektronski registar izdatih dozvola (licenci) za ispitivača sadrži najmanje: redni broj, JMBG ispitivača, ime (ime jednog roditelja) prezime i prebivalište ispitivača, datum i mesto rođenja ispitivača, podatke o stručnom ispitu (datum i mesto polaganja stručnog ispita, ocena na stručnom ispitu i broj uverenja o položenom stručnom ispitu i datum izdavanja), podatke o prvom izdavanju dozvole (licence) za ispitivača (broj/serijski broj dozvole (licence) za instruktora vožnje, kategorije za koje je dozvola (licenca) za instruktora vožnje izdata, broj/serijski broj dozvole (licence) za ispitivača, datum izdavanja dozvole (licence) za ispitivača, broj/ serijski broj evidencione knjižice ispitivača i datum izdavanja evidencione knjižice ispitivača), podatke o ispitu provere znanja (datum i mesto polaganja ispita provere znanja i ocena na ispitu provere znanja), podatke o obnavljanju dozvole (licence) za ispitivača (redni broj, datum obnavljanja, serijski broj dozvole (licence) za ispitivača, serijski broj evidencione knjižice za ispitivača, serijski broj dozvole (licence) za instruktora vožnje i datum isteka važnosti), podatke o zameni dozvole (licence) za ispitivača (redni broj, razlog zamene, datum zamene, serijski broj dozvole (licence) za ispitivača, dopunjena kategorija, serijski broj dozvole (licence) za instruktora vožnje i datum isteka važnosti), podatke o oduzimanju dozvole (licence) za ispitivača (datum i razlog oduzimanja) i rubriku za napomenu.

Registar se čuva trajno.

Član 7

U roku od sedam dana od održanog obaveznog seminara unapređenja znanja, rukovodilac seminara Agenciji dostavlja izveštaj koji sadrži najmanje sledeće podatke: datum, mesto i vreme održavanja seminara, naziv i šifra seminara, tematske oblasti obuhvaćene seminarom, ime i prezime izvođača sadržaja na seminaru, ime i prezime i broj dozvole (licence) prisutnih ispitivača i napomenu.

Član 8

Pravno lice koje se angažuje u skladu sa članom 9. stav 4. Zakona mora biti materijalno i stručno osposobljeno da organizuje i izvršava pojedine poslove, kao i da poseduje kadrovske, prostorne, organizacione, materijalno - tehničke i druge uslove za kvalitetno obavljanje tih poslova.

Bliži uslovi koje mora ispuniti pravno lice iz prethodnog stava određuju se u tekstu javnog poziva.

Sa pravnim licem iz stava 1. ovog člana potpisuje se ugovor o angažovanju.

O angažovanju i aktivnostima pravnih lica iz stava 1. ovog člana Agencija vodi odgovarajuće evidencije.

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac 1.

REPUBLIKA SRBIJA
AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA
Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 2

ZAHTEV

1. za izdavanje dozvole (licence) za ispitivača
2. za obnavljanje dozvole (licence) za ispitivača
3. za zamenu dozvole (licence) za ispitivača

LIČNI PODACI

Ime, ime jednog roditelja, prezime:

JMBG:

Datum rođenja:

Mesto rođenja, država:

PODACI O PREBIVALIŠTU

Mesto:

Ulica i kućni broj:

Poštanski broj:

Telefon/Mob:

E-mail:

PODACI O OBRAZOVANJU I POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU

Podaci o stručnoj spremi:

Broj uverenja o položenom stručnom ispitu:

Datum i mesto polaganja stručnog ispita:

PODACI IZ DOZVOLE (LICENCE) I EVIDENCIONE KNJIŽICE INSTRUKTORA VOŽNJE

Datum izdavanja dozvole (licence):

Broj izdate dozvole (licence):

Datum izdavanja evidencione knjižice:

Broj evidencione knjižice:

PODACI IZ DOZVOLE (LICENCE) I EVIDENCIONE KNJIŽICE ISPITIVAČA

Datum izdavanja dozvole (licence):

Broj izdate dozvole (licence):

Datum izdavanja evidencione knjižice:

Broj evidencione knjižice:

Napomena: Obavezno pročitati uputstvo za popunjavanje zahteva na poleđini ovog obrasca.

U _______________, dana _____/_____/_____. godine

Zahtev primio

 

Potpis podnosioca zahteva

 

 

 

 

 

 

UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA

Obrazac popuniti čitko štampanim slovima.

Zaokružiti redni broj ispred naziva zahteva koji ispitivač podnosi.

Za izdavanje dozvole (licence) za ispitivača, uz popunjeni obrazac zahteva potrebno je priložiti:

1) fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za ispitivača i

2) dokaz o uplati troškova za izdavanje dozvole (licence) za ispitivača, po važećoj tarifi.

Za obnavljanje dozvole (licence) za ispitivača, uz popunjeni obrazac zahteva potrebno je priložiti:

1) evidencionu knjižicu ispitivača,

2) fotokopiju dozvole (licence) za instruktora vožnje,

3) dve identične fotografije u boji, dimenzija 25x30mm, koje nisu starije od šest meseci i

4) dokaz o uplati troškova za izdavanje dozvole (licence) za ispitivača, po važećoj tarifi.

Za zamenu dozvole (licence) za ispitivača, uz popunjeni obrazac zahteva potrebno je priložiti:

1) dozvolu (licencu) za ispitivača, osim u slučaju ako je dozvola (licenca) izgubljena ili ukradena,

2) izjavu o razlozima i okolnostima zbog kojih se traži zamena dozvole (licence) za ispitivača, potpisana od strane podnosioca zahteva.

3) overenu fotokopiju stečene (javne školske isprave) školske diplome za instruktora vožnje za drugu (dodatnu) kategoriju ili kategorije, u slučaju dopune dozvole (licence) za ispitivača drugom kategorijom ili kategorijama i

4) dokaz o uplati troškova za izdavanje dozvole (licence) za ispitivača, po važećoj tarifi.