Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI SUPERVIZORA

("Sl. glasnik RS", br. 11/2010)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržina i oblik legitimacije zaposlenih u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika (u daljem tekstu: Agencija) na poslovima supervizora i vođenje evidencije o izdatim legitimacijama.

Član 2

Službena legitimacija (u daljem tekstu: legitimacija) supervizora sadrži:

1) Mali grb Republike Srbije;

2) fotografiju imaoca legitimacije, dimenzije 35 x 25 mm;

3) svojeručni potpis imaoca legitimacije;

4) ime i prezime imaoca legitimacije;

5) broj legitimacije, datum, mesto izdavanja i potpis direktora Agencije;

6) tekst "Utvrđuje se da je imenovani zaposlen u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika na poslovima supervizora i da mu pripadaju sva prava po osnovu Zakona o stečaju, Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika i svih podzakonskih akata."

Podaci iz stava 1. ovog člana unose se u legitimaciju ćiriličkim pismom.

Legitimacija se izdaje supervizoru danom zaposlenja u Agenciji.

Član 3

Legitimacija je dimenzija 7 x 9,5 cm, u tvrdom kožnom povezu plave boje.

Član 4

Na prvoj strani legitimacije utisnut je Mali grb Republike Srbije.

Član 5

Imalac legitimacije dužan je da, za vreme obavljanja poslova supervizora, nosi legitimaciju i da je pokaže ako se to od njega zahteva.

Član 6

U slučaju gubitka ili oštećenja legitimacije supervizor je dužan je da o tome obavesti Agenciju.

O izgubljenoj, odnosno oštećenoj legitimaciji izdaje se uverenje koje zamenjuje legitimaciju do izdavanja nove legitimacije.

Uverenje potpisuje direktor Agencije.

Član 7

Legitimacija se zamenjuje:

1) ako zbog dotrajalosti ili oštećenja postane neupotrebljiva;

2) ako se izgubi ili na drugi način nestane;

3) ako imalac legitimacije promeni ime ili prezime.

Član 8

Legitimacija supervizoru prestaje da važi:

1) ako imaocu prestane radni odnos u Agenciji na poslovima supervizora;

2) ako se izvrši njena zamena;

3) u slučaju smrti imaoca legitimacije.

Član 9

Supervizor, narednog dana od dana prestanka radnog odnosa u Agenciji na poslovima supervizora, vraća legitimaciju Agenciji.

Ako supervizor ne postupi na način i u roku iz stava 1. ovog člana i u slučajevima iz člana 8. tačka 2) Agencija oglašava nevažećom legitimaciju na oglasnoj tabli Agencije i briše je iz evidencije o izdatim legitimacijama.

Član 10

O izdatim legitimacijama vodi se evidencija.

Evidencija legitimacija sadrži:

1) redni broj pod kojim je zavedena legitimacija;

2) ime i prezime supervizora kome je izdata legitimacija;

3) datum izdavanja legitimacije;

4) potpis supervizora kome je izdata legitimacija, i

5) napomena.

Član 11

Sadržaj i obrazac legitimacije odštampani su u Prilogu ovog pravilnika i čine njegov sastavni deo.

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog

SADRŽAJ I OBRAZAC LEGITIMACIJE SUPERVIZORA

Naslovna strana korica

 

REPUBLIKA SRBIJA

 

Mali grb

 

LEGITIMACIJA

 

 

SUPERVIZOR
_______________

 

 

 

Unutrašnje strane legitimacije

 

 

REPUBLIKA SRBIJA
AGENCIJA ZA LICENCIRANJE
STEČAJNIH UPRAVNIKA


 

Broj _____

 

LEGITIMACIJA
SUPERVIZORA

Utvrđuje se da je imenovani zaposlen u ALSU na poslovima supervizije i da mu pripadaju sva prava po osnovu Zakona o stečaju, Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika i svih podzakonskih akata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(mesto za fotografiju)

 

 

 

 

 

Svojeručni potpis

 

 

 

 

 

 

Mesto i datum izdavanja

 

Direktor