Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU

("Sl. glasnik RS", br. 42/2016)

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom se uređuje sadržina Registra privrednih subjekata (u daljem tekstu: Registar) i dokumentacija potrebna za registraciju.

Subjekti registracije

Član 2

Registar se vodi kao jedinstvena, centralna i elektronska baza podataka u koji se, u skladu sa zakonom, registruju preduzetnici, privredna društva, zadruge i zadružni savezi, javna preduzeća, ogranci domaćih i stranih privrednih društava i predstavništva stranih privrednih društava, kao i drugi oblici organizovanja u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: subjekti registracije).

Predmet registracije

Član 3

U Registar se registruje upis, promena i brisanje podataka, dokumenata i zabeležbi o subjektu registracije.

U Registru se objavljuju dokumenta u skladu sa zakonom.

Podaci u registru

Član 4

Registar sadrži podatke o subjektu registracije koji su propisani zakonom kao predmet registracije i to:

1) poslovno ime;

2) adresa sedišta;

3) datum osnivanja;

4) datum upisa, promene ili brisanja podatka ili dokumenta;

5) matični broj dodeljen od Republičkog zavoda za statistiku koji je istovremeno i registarski broj;

6) poreski identifikacioni broj (PIB);

7) registarski brojevi dodeljeni od Republičkog fonda PIO i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje;

8) vreme trajanja, ako su preduzetnik i privredno društvo osnovani na određeno vreme;

9) pravna forma, odnosno oblik organizovanja ili oznaka preduzetnika;

10) šifra pretežne delatnosti;

11) podatak o zastupniku i granice njegovih ovlašćenja;

12) osnovni (registrovani) kapital;

13) udeo i ulog člana;

14) procena vrednosti nenovčanog uloga ili dokument nadležnog organa subjekta registracije o proceni vrednosti nenovčanog uloga;

15) osnivački akt;

16) statut.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana Registar, u zavisnosti od vrste subjekta registracije, sadrži podatke i o:

1) članovima i osnivačima subjekta registracije;

2) zadrugarima, ulogu zadrugara, vrsti zadruge i podatak o tome da li se zadruga osniva, odnosno posluje sa ulozima ili sa članarinama;

3) direktoru, odnosno članovima odbora direktora ili izvršnog odbora;

4) predsedniku i članovima nadzornog odbora;

5) predsedniku i članovima upravnog odbora.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana Registar može da sadrži podatke i o:

1) skraćenom poslovnom imenu;

2) poslovnom imenu na stranom jeziku;

3) skraćenom poslovnom imenu na stranom jeziku;

4) prekidu obavljanja delatnosti preduzetnika;

5) prokuristi;

6) poslovođi i granice njegovih ovlašćenja;

7) ogranku;

8) izdvojenom mestu preduzetnika;

9) obavezi overe osnivačkog akta;

10) likvidaciji, prinudnoj likvidaciji i stečaju;

11) zabeležbama;

12) rezervisanim nazivima;

13) pozivima, oglasima i objavi dokumenata;

14) adresi za prijem pošte;

15) adresi za prijem elektronske pošte;

16) brojevima računa u bankama.

U Registar se registruju i sve promene i brisanje podataka sadržanih u Registru.

Registar sadrži i druge podatke u skladu sa zakonom.

Sastavni deo Registra

Član 5

Registar pored podataka i dokumenata iz člana 4. ovog pravilnika, sadrži i dokumente na osnovu kojih je izvršena registracija.

Podaci o licima

Član 6

Podaci o domaćem fizičkom licu koji se registruju su lično ime i jedinstveni matični broj građana, koji se dokazuju fotokopijom lične karte.

Podaci o strancu koji se registruju su lično ime, broj pasoša i država izdavanja i/ili lični broj za stranca i/ili broj lične karte stranca i zemlja izdavanja u skladu sa propisima kojima se uređuju uslovi za ulazak, kretanje i boravak stranaca na teritoriji Republike Srbije, koji se dokazuju fotokopijom pasoša i/ili lične karte za stranca ili strane lične karte.

Podaci o domaćem pravnom licu koji se registruju su poslovno ime, adresa sedišta i matični broj, koji se dokazuju izvodom iz nadležnog registra ako pravno lice nije registrovano u registru koji vodi Agencija za privredne registre.

Podaci o stranom pravnom licu koji se registruju su poslovno ime, adresa sedišta, broj pod kojim se to pravno lice vodi u matičnom registru i država u kojoj je to lice registrovano, koji se dokazuju izvodom iz nadležnog registra sa prevodom na srpski jezik, ovlašćenog sudskog tumača.

Registracija preduzetnika

Član 7

Uz Jedinstvenu registracionu prijavu osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika (u daljem tekstu: JRPPS) prilaže se dokument o identitetu preduzetnika u skladu sa članom 6. st. 1. i 2. ovog pravilnika.

Registracija ortačkog društva

Član 8

Uz JRPPS ortačkog društva prilaže se:

1) ugovor o osnivanju društva sa overenim potpisima članova društva;

2) dokument o identitetu članova društva u skladu sa članom 6. ovog pravilnika;

3) odluka o imenovanju zastupnika, ako nije imenovan ugovorom o osnivanju;

4) potvrda banke o uplati novčanog uloga, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog uplaćuje, odnosno unosi u društvo do osnivanja.

Registracija komanditnog društva

Član 9

Uz JRPPS komanditnog društva prilaže se:

1) ugovor o osnivanju društva sa overenim potpisima članova društva;

2) dokument o identitetu članova društva u skladu sa članom 6. ovog pravilnika;

3) odluka o imenovanju zastupnika, ako nije imenovan ugovorom o osnivanju;

4) potvrda banke o uplati novčanog uloga, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog uplaćuje, odnosno unosi u društvo do osnivanja.

Registracija društva sa ograničenom odgovornošću

Član 10

Uz JRPPS društva sa ograničenom odgovornošću prilaže se:

1) osnivački akt društva sa overenim potpisima članova društva;

2) dokument o identitetu članova društva u skladu sa članom 6. ovog pravilnika;

3) odluka o imenovanju zastupnika ako nije određen osnivačkim aktom;

4) odluka o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno, ako predsednik i članovi nadzornog odbora nisu imenovani osnivačkim aktom;

5) potvrda banke o uplati novčanog uloga, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog uplaćuje, odnosno unosi u društvo do osnivanja.

Registracija akcionarskog društva

Član 11

Uz JRPPS akcionarskog društva prilaže se:

1) osnivački akt društva sa overenim potpisima članova društva;

2) statut društva potpisan od članova društva;

3) potvrda kreditne institucije o uplaćenim akcijama u novcu, odnosno procena ovlašćenog procenjivača vrednosti nenovčanog uloga ili saglasnost članova o vrednosti nenovčanog uloga u skladu sa zakonom;

4) odluka o imenovanju direktora, ako nisu imenovani statutom;

5) odluka o imenovanju članova nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno, ako nisu imenovani statutom;

6) odluka o imenovanju članova izvršnog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno, ako nisu imenovani statutom;

7) odluka o imenovanju zastupnika društva, ako nisu imenovani statutom.

Registracija banke

Član 12

Uz JRPPS banke pored dokumentacije iz člana 11. ovog pravilnika prilaže se:

1) rešenje Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: NBS) o davanju dozvole za rad;

2) rešenje NBS o davanju saglasnosti na statut banke;

3) rešenje NBS o davanju saglasnosti na imenovanje članova organa banke.

Registracija društva za upravljanje investicionim fondovima

Član 13

Uz JRPPS društva za upravljanje investicionim fondovima, pored dokumentacije iz člana 11. ovog pravilnika, prilaže se:

1) rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za rad;

2) rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti na imenovanje članova organa uprave i direktora.

Registracija brokersko dilerskog društva i berze

Član 14

Uz JRPPS brokersko dilerskog društva i berze, pored dokumentacije iz člana 11. ovog pravilnika, prilaže se:

1) rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za obavljanje delatnosti brokersko dilerskog društva i berze;

2) rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti na izbor organa upravljanja društvom.

Registracija društva za osiguranje

Član 15

Uz JRPPS društva za osiguranje, pored dokumentacije iz člana 11. ovog pravilnika prilaže se:

1) rešenje Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: NBS) o davanju dozvole za rad;

2) rešenje NBS o davanju prethodne saglasnosti na imenovanje članova organa društva.

Registracija javnog preduzeća

Član 16

Uz JRPPS javnog preduzeća prilaže se:

1) osnivački akt potpisan od strane ovlašćenog lica;

2) statut potpisan od strane ovlašćenog lica;

3) potvrda banke o uplati novčanog uloga, u skladu sa aktom o osnivanju;

4) procena ovlašćenog procenjivača o vrednosti nenovčanog uloga;

5) odluka o imenovanju direktora, ako nije imenovan osnivačkim aktom;

6) odluka o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora ako nisu imenovani osnivačkim aktom.

Registracija zadruge i zadružnog saveza

Član 17

Uz JRPPS zadruge prilaže se:

1) ugovor o osnivanju sa overenim potpisima zadrugara;

2) dokumenti o identitetu zadrugara u skladu sa članom 6. st. 1. i 2. ovog pravilnika;

3) zapisnik sa osnivačke skupštine;

4) zadružna pravila;

5) knjiga zadrugara (samo za zadruge sa članarinom);

6) potvrda banke o uplati novčanog uloga, odnosno sporazum zadrugara o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog uplaćuje odnosno unosi u zadrugu;

7) odluka o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora, ako je taj organ predviđen osnivačkim aktom;

8) odluka o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora, ako je taj organ predviđen osnivačkim aktom.

Uz JRPPS zadružnog saveza prilaže se:

1) ugovor o osnivanju zadružnog saveza;

2) pravila zadružnog saveza;

3) odluka o imenovanju predsednika saveza, odnosno drugog zastupnika, ako nije imenovan ugovorom o osnivanju;

4) odluka o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora, ako je taj organ predviđen osnivačkim aktom;

5) odluka o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora, ako je taj organ predviđen osnivačkim aktom.

Registracija ogranka domaćeg pravnog lica

Član 18

Uz prijavu upisa (u daljem tekstu: prijava) ogranka domaćeg pravnog lica prilaže se:

1) odluka nadležnog organa o obrazovanju ogranka;

2) odluka o imenovanju zastupnika ogranka, ako je zastupnik ogranka različit od zastupnika domaćeg pravnog lica koje obrazuje ogranak.

Registracija ogranka stranog privrednog društva

Član 19

Uz JRPPS ogranka stranog privrednog društva prilaže se:

1) odluka nadležnog organa o obrazovanju ogranka;

2) izvod iz registra u kome je strano privredno društvo registrovano, shodno članu 6. stav 4. ovog pravilnika;

3) dokaz o brojevima računa preko kojih strano privredno društvo posluje;

4) izjava ovlašćenog lica stranog privrednog društva o preuzimanju odgovornosti društva za sve obaveze koje nastanu u vezi sa poslovanjem ogranka overena od nadležnog organa overe, sa prevodom na srpski jezik, ovlašćenog sudskog tumača.

Registracija predstavništva stranog privrednog društva

Član 20

Uz JRPPS predstavništva stranog privrednog društva prilaže se:

1) odluka nadležnog organa o obrazovanju predstavništva;

2) izvod iz registra u kome je strano privredno društvo registrovano, shodno članu 6. stav 4. ovog pravilnika;

3) dokaz o brojevima računa preko kojih strano privredno društvo posluje;

4) izjava ovlašćenog lica stranog privrednog društva o preuzimanju odgovornosti društva za sve obaveze koje nastanu u vezi sa poslovanjem predstavništva, overena od nadležnog organa overe, sa prevodom, na srpski jezik, ovlašćenog sudskog tumača.

Registracija podataka o preduzetniku

Član 21

Za prijavu početka obavljanja delatnosti, promenu vremena na koje je preduzetnik registrovan, poslovnog imena, sedišta, delatnosti, prekida i nastavka obavljanja delatnosti preduzetnika i registraciju, brisanje i promenu podataka o izdvojenom mestu obavljanja delatnosti, prilaže se registraciona prijava.

Uz prijavu promene identiteta preduzetnika prilaže se dokumentacija koja predstavlja osnov za nastalu promenu.

Registracija poslovođe, opoziva ovlašćenja i otkaza poslovođe

Član 22

Za registraciju poslovođe prilaže se prijava i pisano ovlašćenje preduzetnika o davanju ovlašćenja poslovođi.

Za registraciju opoziva ovlašćenja poslovođe prilaže se prijava i opoziv ovlašćenja poslovođe.

Za registraciju otkaza poslovođe prilaže se prijava i pisani otkaz poslovođe.

Registracija prokure preduzetnika

Član 23

Uz prijavu prokure preduzetnika prilaže se pisano ovlašćenje kojim preduzetnik izdaje prokuru.

Registracija promene poslovnog imena

Član 24

Uz prijavu promene poslovnog imena prilaže se odluka nadležnog organa subjekta registracije o promeni poslovnog imena.

Registracija promene sedišta

Član 25

Uz prijavu promene sedišta prilaže se odluka nadležnog organa subjekta registracije o promeni sedišta.

Registracija adrese za prijem pošte i adrese za prijem elektronske pošte

Član 26

Za registraciju i promenu adrese za prijem pošte podnosi se prijava adrese za prijem pošte.

Za registraciju i promenu adrese za prijem elektronske pošte podnosi se prijava adrese za prijem elektronske pošte.

Registracija promene pretežne delatnosti

Član 27

Uz prijavu promene pretežne delatnosti prilaže se odluka nadležnog organa subjekta registracije o promeni pretežne delatnosti.

Registracija promene vremena trajanja subjekta registracije

Član 28

Uz prijavu promene vremena trajanja subjekta registracije prilaže se odluka nadležnog organa o promeni vremena trajanja subjekta registracije.

Registracija promene osnivačkog akta, statuta i obaveze overe osnivačkog akta

Član 29

Uz prijavu promene osnivačkog akta subjekta registracije prilaže se:

1) odluka nadležnog organa o promeni osnivačkog akta;

2) prečišćen tekst izmena osnivačkog akta, potpisan od strane zakonskog zastupnika.

Uz prijavu promene statuta subjekta registracije prilaže se:

1) odluka nadležnog organa subjekta registracije o promeni statuta;

2) prečišćen tekst izmena statuta, potpisan od strane zakonskog zastupnika subjekta registracije.

Uz prijavu upisa obaveze overe osnivačkog akta, odnosno prestanka obaveze overe osnivačkog akta, prilaže se dokumentacija propisana stavom 1. ovog člana.

Registracija zadružnih pravila i pravila zadružnog saveza

Član 30

Uz prijavu promene zadružnih pravila, odnosno pravila zadružnog saveza prilažu se:

1) izmene zadružnih pravila, odnosno pravila zadružnog saveza;

2) prečišćen tekst zadružnih pravila, odnosno pravila zadružnog saveza.

Objava knjige zadrugara i zaključka zadružnog revizora

Član 31

Uz prijavu objave knjige zadrugara prilaže se knjiga zadrugara u papirnom ili elektronskom obliku.

Uz prijavu objave zaključka zadružnog revizora prilaže se zaključak sa ocenom i obrazloženjem iz konačnog izveštaja zadružnog revizora.

Registracija upisa, promene, brisanja, ostavke ili otkaza zastupnika i prokuriste

Član 32

Uz prijavu upisa, odnosno promene zastupnika i prokuriste subjekta prilaže se odluka nadležnog organa subjekta registracije o imenovanju, odnosno razrešenju zastupnika i izdavanju, odnosno opozivu prokuriste.

Uz prijavu ostavke direktora i zastupnika ili otkaza prokuriste, radi brisanja, prilaže se ostavka zastupnika ili otkaz prokuriste.

Uz prijavu otkaza ovlašćenja ortaka ovlašćenog za zastupanje, odnosno komplementara prilaže se otkaz ovlašćenja ili odluka suda o oduzimanju ovlašćenja.

Registracija promene obima ovlašćenja zastupnika i prokuriste

Član 33

Uz prijavu promene obima ovlašćenja zastupnika i prokuriste prilaže se odluka nadležnog organa subjekta registracije o promeni obima ovlašćenja zastupnika i prokuriste.

Registracija upisa, odnosno promene direktora, predsednika i članova izvršnog, upravnog ili nadzornog odbora

Član 34

Uz prijavu upisa, odnosno promene direktora prilaže se odluka nadležnog organa subjekta registracije o imenovanju, odnosno razrešenju direktora.

Uz prijavu upisa, odnosno promene predsednika i člana izvršnog, upravnog ili nadzornog odbora prilaže se odluka nadležnog organa subjekta registracije o imenovanju odnosno razrešenju predsednika i člana izvršnog, upravnog ili nadzornog odbora.

Uz prijavu brisanja ili promene lica iz st. 1. i 2. ovog člana usled ostavke, prilaže se i ostavka tih lica.

Registracija upisa ili promene člana privrednog društva

Član 35

Uz prijavu upisa ili promene člana u ortačkom društvu, komanditnom društvu i društvu sa ograničenom odgovornošću prilaže se:

1) ugovor o prenosu udela sa overenim potpisima članova društva ili akt koji je osnov za prenos udela ili drugi pravni akt, dokument ili isprava koja predstavlja osnov za upis ili promenu;

2) dokument o identitetu novog člana društva u skladu sa članom 6. ovog pravilnika.

Registracija promene podataka o registrovanim licima

Član 36

Uz prijavu promene podataka o registrovanim licima prilaže se dokument koji predstavlja pravni osnov za promenu tih podataka.

Objavljivanje poziva i ponuda

Član 37

Uz prijavu za objavljivanje poziva članu društva da izvrši obavezu uplate, odnosno unosa uloga, prilaže se poziv društva.

Uz prijavu za objavljivanje poziva za sednicu skupštine prilaže se poziv članovima društva.

Uz prijavu za objavljivanje ponude društva za otkup sopstvenih akcija prilaže se ponuda društva za otkup akcija.

Uz prijavu za objavu drugih dokumenata subjekta registracije koja su od značaja za pravni promet prilaže se dokument u skladu sa zakonom.

Registracija zabeležbe vršenja prava na prinudni otkup

Član 38

Uz prijavu zabeležbe odluke, odnosno obaveštenja o prinudnom otkupu udela ili akcija prilaže se odluka skupštine društva, odnosno obaveštenje člana društva o prinudnom otkupu udela ili akcija.

Objavljivanje zapisnika sa sednice skupštine

Član 39

Uz prijavu za objavljivanje zapisnika sa sednice skupštine subjekta registracije prilaže se zapisnik sa sednice skupštine.

Registracija odluke o ograničenju ili isključenju prava prečeg upisa akcija i povlačenju akcija

Član 40

Uz prijavu odluke skupštine društva o ograničenju ili isključenju prava prečeg upisa akcija prilaže se odluka skupštine društva o ograničenju ili isključenju prava prečeg upisa akcija.

Uz prijavu odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme, prilaže se odluka skupštine društva.

Registracija finansijskih izveštaja osnivača ogranka stranog privrednog društva

Član 41

Uz prijavu finansijskih izveštaja osnivača ogranka stranog privrednog društva prilažu se finansijski izveštaji osnivača ogranka, koji su sastavljeni, podvrgnuti reviziji i obelodanjeni na osnovu prava države po kojem osnivač ima tu obavezu.

Registracija povećanja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću

Član 42

Uz prijavu povećanja upisanog osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću prilaže se odluka skupštine društva o povećanju osnovnog kapitala.

Uz prijavu istovremenog povećanja upisanog i uplaćenog novčanog dela osnovnog kapitala prilaže se pored odluke skupštine društva o povećanju osnovnog kapitala i potvrda banke o uplati.

Uz prijavu istovremenog povećanja upisanog i unetog nenovčanog dela osnovnog kapitala prilaže se pored odluke skupštine društva o povećanju osnovnog kapitala i sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga sačinjena u skladu sa zakonom.

Ako se povećanje osnovnog kapitala vrši pretvaranjem potraživanja poverioca koji nije član društva, u osnovni kapital društva, prilaže se i ugovor o pristupanju novog člana sa overenim potpisima svih članova društva i poverioca koji, kao novi član, pristupa društvu.

Uz prijavu uplate, odnosno unosa upisanog uloga prilaže se potvrda banke o uplati ili sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga sačinjena u skladu sa zakonom.

Uz prijavu unosa nenovčanog uloga koji čini pravo svojine na nepokretnost prilaže se i dokumenat kojim se vrši prenos prava vlasništva nad nepokretnošću sačinjen u formi koja je propisana zakonom.

Registracija smanjenja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću

Član 43

Uz prijavu za registraciju i objavu odluke o smanjenju osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću, zbog obaveze zaštite poverilaca u skladu sa zakonom, prilaže se odluka skupštine društva o smanjenju kapitala.

Uz prijavu za registraciju smanjenja osnovnog kapitala društva, radi sprovođenja odluke iz stava 1. ovog člana, prilaže se izjava nadležnog organa društva da su sva potraživanja poverilaca obezbeđena ili izmirena, odnosno da poverioci u propisanom roku nisu podneli tužbu za obezbeđenje potraživanja ili dokaz da je sud odbio zahtev za ustanovljenje obezbeđenja potraživanja.

Uz prijavu za registraciju smanjenja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću usled smanjenja osnovnog kapitala bez promene neto imovine društva i registraciju i objavu te odluke, prilaže se odluka skupštine društva o smanjenju osnovnog kapitala društva.

Registracija povećanja osnovnog kapitala akcionarskog društva

Član 44

Uz prijavu registracije odluke o povećanju osnovnog kapitala akcionarskog društva prilaže se odluka nadležnog organa društva o povećanju kapitala.

Uz prijavu povećanja osnovnog kapitala akcionarskog društva, radi sprovođenja odluke iz stava 1. ovog člana, prilaže se dokument Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: CRHOV) o izvršenom upisu akcija.

Registracija smanjenja osnovnog kapitala akcionarskog društva

Član 45

Uz prijavu za registraciju i objavu odluke o smanjenju osnovnog kapitala akcionarskog društva prilaže se odluka nadležnog organa društva o smanjenju osnovnog kapitala.

Uz prijavu smanjenja osnovnog kapitala akcionarskog društva, radi sprovođenja odluke iz stava 1. ovog člana, prilaže se dokument CRHOV o smanjenju vrednosti akcija, odnosno dokument CRHOV o smanjenju broja akcija.

Registracija uplate i unosa upisanog uloga

Član 46

Uz prijavu uplate upisanog novčanog uloga u društvo sa ograničenom odgovornošću prilaže se potvrda banke o izvršenoj uplati.

Uz prijavu uplate upisanog novčanog uloga u akcionarsko društvo prilaže se dokument CRHOV o upisu akcija.

Uz prijavu unosa upisanog nenovčanog uloga u društvo sa ograničenom odgovornošću prilaže se sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga u skladu sa zakonom.

Uz prijavu unosa upisanog nenovčanog uloga u akcionarsko društvo, pored procene vrednosti uloga ili sporazuma članova o proceni vrednosti uloga prilaže se i dokument CRHOV o upisu akcija.

Registracija promene pravne forme

Član 47

Uz prijavu za objavljivanje predloga odluke o promeni pravne forme na internet strani Agencije prilaže se predlog odluke o promeni pravne forme.

Uz prijavu promene pravne forme privrednog društva prilaže se:

1) odluka nadležnog organa o promeni pravne forme društva;

2) izmene osnivačkog akta društva sa overenim potpisima članova društva ili lica koje su članovi ovlastili;

3) prečišćen tekst osnivačkog akta, potpisan od strane zakonskog zastupnika ili drugog nadležnog organa;

4) statut društva, ako društvo menja pravnu formu u akcionarsko društvo;

5) odluka kojom se imenuju članovi organa društva, ako nisu imenovani izmenama osnivačkog akta.

Ako društvo menja pravnu formu u akcionarsko društvo, pored dokumenata iz stava 2. ovog člana prilaže se i dokument CRHOV o upisu akcija na emisioni račun izdavaoca.

Ako akcionarsko društvo menja pravnu formu, pored dokumenata iz stava 2. ovog člana, prilažu se i potvrda CRHOV da je podnet zahtev za ispis akcija i jedinstvena evidencija akcionara iz CRHOV.

Registracija promene oblika organizovanja društvenog preduzeća

Član 48

Uz prijavu za promenu oblika organizovanja društvenog preduzeća dostavlja se:

1) odluka o promeni oblika organizovanja koja predstavlja novi osnivački akt;

2) sporazum o udelu javne svojine u sredstvima koje koristi društveno preduzeće;

3) akt Vlade o udelu javne svojine u sredstvima koje koristi društveno preduzeće sa predlogom sporazuma o udelu javne svojine u sredstvima koje koristi društveno preduzeće.

Registracija statusne promene

Član 49

Uz prijavu za objavljivanje na internet strani Agencije nacrta ugovora o statusnoj promeni, odnosno nacrta plana podele, prilaže se nacrt ugovora o statusnoj promeni, odnosno nacrt plana podele privrednog društva.

Ako se statusnom promenom povećava osnovni kapital akcionarskog društva, istovremeno sa prijavom iz stava 1. ovog člana, podnosi se i prijava registracije odluke o povećanju osnovnog kapitala.

Uz prijavu iz stava 1. ovog člana, dostavlja se obaveštenje članovima društva o vremenu i mestu gde mogu izvršiti uvid u dokumente i akte društva, radi objave u skladu sa zakonom.

Uz prijavu statusne promene prilažu se:

1) odluke skupština privrednih društava koja učestvuju u statusnoj promeni, kojima se odobrava statusna promena, osim odluke društva sticaoca kada se sprovodi pojednostavljeni postupak radi pripajanja zavisnog društva kontrolnom društvu;

2) ugovor o statusnoj promeni, odnosno plan podele društva, overen od nadležnog organa overe;

3) izmene i dopune osnivačkog akta, odnosno statuta u slučaju akcionarskog društva, kao i njihovi prečišćeni tekstovi potpisani od strane zakonskog zastupnika, ako privredno društvo koje učestvuje u statusnoj promeni nastavlja da postoji;

4) dokumentacija koja se dostavlja za registraciju osnivanja privrednog društva u odgovarajućoj pravnoj formi, ako statusnom promenom nastaje novo privredno društvo;

5) finansijski izveštaj privrednih društava, koja učestvuju u statusnoj promeni, sa mišljenjem revizora, izveštaj revizora o izvršenoj statusnoj promeni, izveštaj odbora direktora, odnosno izvršnog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno, o statusnoj promeni ili izjava zastupnika društva da su članovi saglasni da se finansijski izveštaji, izveštaj revizora, izveštaj odbora direktora odnosno izvršnog odbora ne sačinjava;

6) dokument CRHOV o upisu akcija na emisioni račun izdavaoca ako se usled statusne promene povećava osnovni kapital, odnosno dokument CRHOV o smanjenju vrednosti akcija ili njihovog broja ako se usled statusne promene smanjuje osnovni kapital akcionarskog društva;

7) potvrda CRHOV o podnetom zahtevu za ispis akcija akcionarskog društva u slučaju da se društvo briše usled statusne promene.

Ako se statusnom promenom povećava ili smanjuje osnovni kapital privrednog društva istovremeno sa registracionom prijavom statusne promene, podnosi se i registraciona prijava povećanja, odnosno smanjenja osnovnog kapitala privrednog društva.

Ako usled statusne promene privredno društvo prestaje da postoji, istovremeno sa registracionom prijavom statusne promene, podnosi se i registraciona prijava za brisanje tog društva iz Registra.

Registracija promene vlasništva društvenog, odnosno javnog kapitala

Član 50

Uz prijavu promene vlasništva društvenog, odnosno javnog kapitala prilaže se:

1) ugovor o prodaji društvenog, odnosno javnog kapitala;

2) akt o promeni pravne forme subjekta privatizacije, ako se usled prodaje društvenog, odnosno javnog kapitala, menja pravna forma;

3) rešenje organa nadležnog za privatizaciju kojim se potvrđuje da je preduzeće prenelo udele bez naknade zaposlenima u postupku privatizacije, čiji je sastavni deo spisak udeličara;

4) overene izmene osnivačkog akta i njegov prečišćen tekst i/ili statut subjekta privatizacije, u zavisnosti od promene pravne forme;

5) odluka o imenovanju zastupnika društva, ako dolazi do promene zastupnika;

6) druga dokumentacija u skladu sa zakonom.

Registracija povećanja kapitala usled ispunjenja obaveze iz ugovora o prodaji društvenog, odnosno javnog kapitala

Član 51

Uz prijavu povećanja osnovnog kapitala u skladu sa obavezom iz ugovora o prodaji društvenog, odnosno javnog kapitala u postupku privatizacije, prilaže se:

1) odluka skupštine društva o povećanju osnovnog kapitala, doneta u skladu sa ugovorom o prodaji društvenog, odnosno javnog kapitala;

2) dokaz o izvršenom povećanju osnovnog kapitala (potvrda banke o izvršenoj uplati novčanog kapitala i/ili izveštaj o izvršenoj proceni uloga u stvarima) odnosno dokument CRHOV o upisu akcija ako se povećava osnovni kapital akcionarskog društva;

3) akt organa nadležnog za privatizaciju o potvrđivanju ispunjenja obaveze iz ugovora o prodaji društvenog, odnosno javnog kapitala u postupku privatizacije.

Registracija ugovora o kontroli i upravljanju

Član 52

Uz prijavu ugovora o kontroli i upravljanju, prilaže se ugovor o kontroli i upravljanju i akt nadležnog organa društva kojim se taj ugovor odobrava.

Uz prijavu prestanka ugovora o kontroli i upravljanju prilaže se dokaz o prestanku ugovora o kontroli i upravljanju.

Zabeležba

Član 53

Uz registracionu prijavu upisa ili brisanja zabeležbe činjenica od značaja za pravni promet, prilaže se dokumentacija na osnovu koje se utvrđuje osnov za upis ili brisanje zabeležbe.

Registracija zadrugara

Član 54

Uz prijavu upisa zadrugara prilaže se:

1) odluka nadležnog organa o prihvatanju zahteva za pristupanje zadruzi;

2) pristupna izjava;

3) dokument o identitetu zadrugara u skladu sa članom 6. st. 1. i 2. ovog pravilnika;

4) izvod iz važećih zadružnih pravila kojim se dokazuje nadležnost organa zadruge koji donosi odluku o sticanju statusa zadrugara, ako važeća zadružna pravila nisu registrovana.

Uz prijavu brisanja zadrugara usled istupanja prilaže se:

1) istupna izjava; 

2) dokaz da je zadruga primila istupnu izjavu.

Uz prijavu brisanja zadrugara usled isključenja prilaže se:

1) obrazložena odluka nadležnog organa o isključenju zadrugara;

2) izvod iz važećih zadružnih pravila kojim se dokazuje nadležnost organa zadruge koji donosi odluku o prestanku statusa zadrugara, ako važeća zadružna pravila nisu registrovana.

Uz prijavu brisanja zadrugara usled smrti prilaže se izvod iz matične knjige umrlih.

Uz prijavu promene članova zadružnog saveza prilaže se dokumentacija u skladu sa pravilima zadružnog saveza.

Registracija brisanja preduzetnika

Član 55

Za brisanje preduzetnika iz Registra odjavom, preduzetnik podnosi prijavu brisanja i potvrde nadležnih poreskih organa o prestanku obaveza javnih prihoda u skladu sa zakonom, kao i potvrdu nadležnog poreskog organa o brisanju iz evidencije PDV, ako je bio obveznik PDV.

Za brisanje preduzetnika iz Registra po sili zakona, prilaže se dokument o nastupanju činjenice na osnovu koje je došlo do prestanka obavljanja delatnosti.

Registracija brisanja preduzetnika i nastavak obavljanja delatnosti u formi privrednog društva

Član 56

Uz prijavu brisanja preduzetnika iz Registra usled nastavka obavljanja preduzetničke delatnosti u formi privrednog društva, istovremeno se podnosi registraciona prijava osnivanja privrednog društva.

Registracija pokretanja postupka likvidacije

Član 57

Uz prijavu pokretanja postupka likvidacije i objave oglasa prilaže se:

1) odluka o pokretanju postupka likvidacije;

2) odluka o imenovanju likvidacionog upravnika, ako to lice nije registrovani zastupnik društva.

Registracija pokretanja postupka prinudne likvidacije ortačkog i komanditnog društva

Član 58

Uz prijavu pokretanja postupka prinudne likvidacije prilaže se:

1) pravnosnažna i izvršna presuda kojom se utvrđuje potraživanje poverioca;

2) dokaz da je poverilac tražio isplatu potraživanja;

3) dokaz da dužnik nije izvršio isplatu potraživanja.

Registracija početnog likvidacionog izveštaja, odnosno godišnjeg likvidacionog izveštaja

Član 59

Uz prijavu registracije početnog likvidacionog izveštaja, odnosno godišnjeg likvidacionog izveštaja, prilaže se početni, odnosno godišnji likvidacioni izveštaj i odluka skupštine o usvajanju tih izveštaja.

Registracija obustave postupka likvidacije

Član 60

Uz prijavu obustave postupka likvidacije prilaže se:

1) odluka o obustavi likvidacije;

2) odluka o imenovanju zakonskog zastupnika.

Registracija brisanja pravnog lica nakon likvidacije

Član 61

Uz prijavu brisanja pravnog lica iz Registra nakon okončanja postupka likvidacije prilaže se:

1) odluka društva o okončanju postupka likvidacije;

2) izveštaj o sprovedenoj likvidaciji;

3) izjava da su sve obaveze društva po osnovu prijavljenih potraživanja izmirene u potpunosti i da se protiv društva ne vode drugi postupci;

4) odluka o podeli likvidacionog ostatka društva;

5) odluka društva o licu kome se poslovne knjige i dokumenta poveravaju na čuvanje ili izjava likvidacionog upravnika o imenu i adresi tog lica;

6) potvrde nadležnih poreskih organa o prestanku obaveza javnih prihoda;

7) potvrda nadležnog poreskog organa o brisanju iz evidencije PDV, ako je pravno lice bilo obveznik PDV;

8) potvrda CRHOV o podnetom zahtevu za ispis akcija, ako se podnosi prijava brisanja akcionarskog društva.

Registracija brisanja ogranka i predstavništva stranog privrednog društva

Član 62

Uz prijavu brisanja ogranka i predstavništva stranog privrednog društva prilaže se odluka nadležnog organa osnivača o prestanku ogranka, odnosno predstavništva ili dokument koji predstavlja pravni osnov za brisanje ogranka, odnosno predstavništva, kao i potvrde nadležnih poreskih organa o prestanku obaveza javnih prihoda i potvrda nadležnog poreskog organa o brisanju iz evidencije PDV, ako su predstavništvo, odnosno ogranak bili obveznici PDV.

Registracija drugih promena podataka

Član 63

U Registar se registruju i druge promene podataka iz čl. 4. i 6. ovog pravilnika.

Uz registracionu prijavu promena iz stava 1. ovog člana prilaže se dokumentacija kojom su, u skladu sa zakonom, izvršene te promene.

Saglasnost, dozvola ili drugi akt nadležnog organa

Član 64

Ako je posebnim zakonom kao uslov za registraciju propisana dozvola, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa, uz registracionu prijavu i dokumentaciju propisanu ovim pravilnikom, podnosi se odgovarajuća dozvola, saglasnost, odnosno drugi akt nadležnog organa.

Naknada za vođenje postupka registracije

Član 65

Uz prijave iz čl. 7-64. ovog pravilnika, prilaže se i dokaz o uplati propisane naknade za vođenje postupka registracije, u skladu sa zakonom.

Prestanak važenja propisa

Član 66

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju ("Službeni glasnik RS", broj 6/12).

Završna odredba

Član 67

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".