Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU

("Sl. glasnik RS", br. 63/2023)

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se sadržina Registra privrednih subjekata (u daljem tekstu: Registar) i dokumentacija potrebna za registraciju.

Subjekti registracije

Član 2

Registar se vodi kao jedinstvena, centralna i elektronska baza podataka u koji se, u skladu sa zakonom, registruju preduzetnici, privredna društva, zadruge i zadružni savezi, javna preduzeća, ogranci domaćih i stranih privrednih društava i predstavništva stranih privrednih društava, kao i drugi oblici organizovanja u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: subjekti registracije).

Predmet registracije

Član 3

U Registar se registruje upis, promena i brisanje podataka, dokumenata i zabeležbi o subjektu registracije.

U Registru se objavljuju dokumenta u skladu sa zakonom.

Podaci u registru

Član 4

Registar sadrži podatke o subjektu registracije koji su propisani zakonom kao predmet registracije, i to:

1) poslovno ime;

2) adresa sedišta;

3) datum osnivanja;

4) datum upisa, promene ili brisanja podatka ili dokumenta;

5) matični broj dodeljen od Republičkog zavoda za statistiku koji je istovremeno i registarski broj;

6) poreski identifikacioni broj (PIB);

7) vreme trajanja, ako su preduzetnik i privredno društvo osnovani na određeno vreme;

8) pravna forma, odnosno oblik organizovanja ili oznaka preduzetnika;

9) šifra pretežne delatnosti;

10) podatak o zastupniku;

11) osnovni (registrovani) kapital;

12) udeo i ulog člana i vreme (datum) uplate, odnosno unošenja uloga;

13) procena vrednosti nenovčanog uloga ili dokument nadležnog organa subjekta registracije o proceni vrednosti nenovčanog uloga;

14) osnivački akt;

15) statut;

16) adresa za prijem elektronske pošte.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana Registar, u zavisnosti od vrste subjekta registracije, sadrži i podatke o:

1) članovima i osnivačima subjekta registracije;

2) zadrugarima, ulogu zadrugara, vrsti zadruge i podatak o tome da li se zadruga osniva, odnosno posluje sa ulozima ili sa članarinama;

3) direktoru, odnosno članovima odbora direktora ili izvršnog odbora;

4) predsedniku i članovima nadzornog odbora;

5) predsedniku i članovima upravnog odbora.

Pored podataka iz st. 1. i 2. ovog člana Registar može da sadrži i podatke o:

1) skraćenom poslovnom imenu;

2) poslovnom imenu na stranom jeziku;

3) skraćenom poslovnom imenu na stranom jeziku;

4) ograničenju ovlašćenja zastupnika u vidu obaveznog supotpisa;

5) ogranku;

6) početku i prekidu obavljanja delatnosti preduzetnika;

7) prokuristi;

8) poslovođi i granicama njegovih ovlašćenja;

9) izdvojenom mestu obavljanja delatnosti preduzetnika;

10) obavezi overe osnivačkog akta;

11) likvidaciji, prinudnoj likvidaciji i stečaju;

12) zabeležbama;

13) rezervisanim nazivima;

14) obaveštenjima, pozivima, oglasima i objavljivanju dokumenata;

15) adresi za prijem poštanskih pošiljki;

16) brojevima računa u bankama;

17) brojevima telefona;

18) registarskim brojevima dodeljenim od strane drugih organa.

U Registar se registruju i sve promene i brisanje podataka sadržanih u Registru.

Registar sadrži i druge podatke u skladu sa zakonom.

Sastavni deo Registra

Član 5

Registar pored podataka i dokumenata iz člana 4. ovog pravilnika, sadrži i dokumente na osnovu kojih je izvršena registracija.

Podaci o licima koja se registruju

Član 6

Podaci o domaćem fizičkom licu koji se registruju su lično ime i jedinstveni matični broj građana, koji se dokazuju fotokopijom lične karte, odnosno kvalifikovanim elektronskim sertifikatom za elektronski potpis koji je izdat u skladu sa propisima Republike Srbije.

Podaci o strancu koji se registruju su lično ime, broj pasoša i država izdavanja, odnosno evidencijski broj za stranca, odnosno broj lične karte stranca i zemlja izdavanja u skladu sa propisima kojima se uređuju uslovi za ulazak, kretanje i boravak stranaca na teritoriji Republike Srbije, koji se dokazuju fotokopijom pasoša, odnosno lične karte stranca ili strane lične karte, odnosno kvalifikovanim elektronskim sertifikatom za elektronski potpis koji je izdat u skladu sa propisima Republike Srbije.

Pored podataka o fizičkim licima iz st. 1. i 2. ovog člana, registruje se i podatak o polu.

Podaci o domaćem pravnom licu koji se registruju su poslovno ime, adresa sedišta i matični broj, koji se dokazuju fotokopijom izvoda iz nadležnog registra ako pravno lice nije registrovano u registru koji vodi Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija).

Podaci o stranom pravnom licu koji se registruju su poslovno ime, adresa sedišta, broj pod kojim se to pravno lice vodi u matičnom registru i država u kojoj je to lice registrovano, koji se dokazuju izvodom iz nadležnog registra sa prevodom na srpski jezik, ovlašćenog sudskog tumača.

Registracija preduzetnika

Član 7

Za registraciju preduzetnika uz Jedinstvenu registracionu prijavu osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika (u daljem tekstu: JRPPS) prilaže se dokument o identitetu preduzetnika u skladu sa članom 6. st. 1. i 2. ovog pravilnika.

Registracija ortačkog društva

Član 8

Za registraciju ortačkog društva, uz JRPPS prilaže se:

1) ugovor o osnivanju društva sa overenim potpisima članova društva;

2) dokument o identitetu članova društva u skladu sa članom 6. ovog pravilnika;

3) odluka o imenovanju zastupnika, ako nije imenovan ugovorom o osnivanju;

4) potvrda banke o uplati novčanog uloga, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, kao i izjava članova društva da je nenovčani ulog unet u društvo, ako se ulog uplaćuje, odnosno unosi u društvo.

Registracija komanditnog društva

Član 9

Za registraciju komanditnog društva, uz JRPPS prilaže se:

1) ugovor o osnivanju društva sa overenim potpisima članova društva;

2) dokument o identitetu članova društva u skladu sa članom 6. ovog pravilnika;

3) odluka o imenovanju zastupnika, ako nije imenovan ugovorom o osnivanju;

4) potvrda banke o uplati novčanog uloga, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, kao i izjava članova društva da je nenovčani ulog unet u društvo, ako se ulog uplaćuje, odnosno unosi u društvo.

Registracija društva s ograničenom odgovornošću

Član 10

Za registraciju društva s ograničenom odgovornošću, uz JRPPS prilaže se:

1) osnivački akt društva sa overenim potpisima članova društva;

2) dokument o identitetu članova društva u skladu sa članom 6. ovog pravilnika;

3) odluka o imenovanju zastupnika ako nije određen osnivačkim aktom;

4) odluka o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno, ako predsednik i članovi nadzornog odbora nisu imenovani osnivačkim aktom;

5) potvrda banke o uplati novčanog uloga, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, kao i izjava članova društva da je nenovčani ulog unet u društvo, ako se ulog uplaćuje, odnosno unosi u društvo.

Registracija akcionarskog društva

Član 11

Za registraciju akcionarskog društva, uz JRPPS prilaže se:

1) osnivački akt društva sa overenim potpisima članova društva;

2) statut društva potpisan od članova društva;

3) potvrda kreditne institucije o uplaćenim akcijama u novcu, odnosno procena ovlašćenog procenjivača vrednosti nenovčanog uloga ili saglasnost članova o vrednosti nenovčanog uloga u skladu sa zakonom;

4) odluka o imenovanju direktora, ako nisu imenovani statutom;

5) odluka o imenovanju članova nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno, ako nisu imenovani statutom;

6) odluka o imenovanju članova izvršnog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno, ako nisu imenovani statutom;

7) odluka o imenovanju zastupnika društva, ako nisu imenovani statutom.

Registracija banke

Član 12

Za registraciju banke uz JRPPS pored dokumentacije iz člana 11. ovog pravilnika prilaže se i:

1) rešenje Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: NBS) o davanju dozvole za rad;

2) rešenje NBS o davanju saglasnosti na statut banke;

3) rešenje NBS o davanju saglasnosti na imenovanje članova organa banke.

Registracija društva za upravljanje investicionim fondovima

Član 13

Za registraciju društva za upravljanje investicionim fondovima, uz JRPPS, pored dokumentacije iz člana 11. ovog pravilnika, prilaže se i:

1) rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za rad;

2) rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti na imenovanje članova organa uprave i direktora.

Registracija investicionog društva i organizatora tržišta, odnosno berze

Član 14

Za registraciju investicionog društva i organizatora tržišta, odnosno berze, uz JRPPS, pored dokumentacije iz člana 11. ovog pravilnika, prilaže se i:

1) rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za obavljanje delatnosti investicionog društva, odnosno rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za rad organizatoru tržišta;

2) rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti na izbor organa upravljanja društvom.

Registracija društva za osiguranje

Član 15

Za registraciju društva za osiguranje uz JRPPS, pored dokumentacije iz člana 11. ovog pravilnika prilaže se i:

1) rešenje NBS o davanju dozvole za rad;

2) rešenje NBS o davanju prethodne saglasnosti na imenovanje članova organa društva.

Registracija javnog preduzeća

Član 16

Za registraciju javnog preduzeća, uz JRPPS prilaže se:

1) osnivački akt potpisan od strane ovlašćenog lica;

2) statut potpisan od strane ovlašćenog lica;

3) potvrda banke o uplati novčanog uloga, u skladu sa aktom o osnivanju;

4) procena ovlašćenog procenjivača o vrednosti nenovčanog uloga;

5) odluka o imenovanju direktora, ako nije imenovan osnivačkim aktom;

6) odluka o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora ako nisu imenovani osnivačkim aktom.

Registracija zadruge i zadružnog saveza

Član 17

Za registraciju zadruge, uz JRPPS prilaže se:

1) ugovor o osnivanju sa overenim potpisima zadrugara;

2) dokumenti o identitetu zadrugara u skladu sa članom 6. st. 1. i 2. ovog pravilnika;

3) zapisnik sa osnivačke skupštine;

4) zadružna pravila;

5) knjiga zadrugara (samo za zadruge sa članarinom);

6) potvrda banke o uplati novčanog uloga, odnosno sporazum zadrugara o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog uplaćuje odnosno unosi u zadrugu;

7) odluka o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora, ako je taj organ predviđen osnivačkim aktom;

8) odluka o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora, ako je taj organ predviđen osnivačkim aktom.

Uz JRPPS zadružnog saveza prilaže se:

1) ugovor o osnivanju zadružnog saveza;

2) pravila zadružnog saveza;

3) odluka o imenovanju predsednika saveza, odnosno drugog zastupnika, ako nije imenovan ugovorom o osnivanju;

4) odluka o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora, ako je taj organ predviđen osnivačkim aktom;

5) odluka o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora, ako je taj organ predviđen osnivačkim aktom.

Registracija ogranka domaćeg pravnog lica

Član 18

Uz prijavu registracije ogranka domaćeg pravnog lica prilaže se odluka nadležnog organa o obrazovanju ogranka.

Registracija ogranka stranog privrednog društva

Član 19

Za registraciju ogranka stranog privrednog društva uz JRPPS prilaže se:

1) odluka nadležnog organa stranog privrednog društva o obrazovanju ogranka;

2) izvod iz registra u kome je strano privredno društvo registrovano;

3) dokaz o brojevima računa preko kojih strano privredno društvo posluje;

4) izjava ovlašćenog lica stranog privrednog društva o preuzimanju odgovornosti društva za sve obaveze koje nastanu u vezi sa poslovanjem ogranka overena od nadležnog organa overe, sa prevodom na srpski jezik, ovlašćenog sudskog tumača.

Registracija predstavništva stranog privrednog društva

Član 20

Za registraciju predstavništva stranog privrednog društva uz JRPPS prilaže se:

1) odluka nadležnog organa stranog privrednog društva o obrazovanju predstavništva;

2) izvod iz registra u kome je strano privredno društvo registrovano;

3) dokaz o brojevima računa preko kojih strano privredno društvo posluje;

4) izjava ovlašćenog lica stranog privrednog društva o preuzimanju odgovornosti društva za sve obaveze koje nastanu u vezi sa poslovanjem predstavništva, overena od nadležnog organa overe, sa prevodom, na srpski jezik, ovlašćenog sudskog tumača.

Registracija podataka o preduzetniku

Član 21

Za registraciju početka obavljanja delatnosti, promenu vremena na koje je preduzetnik registrovan, poslovnog imena, sedišta, delatnosti, prekida i nastavka obavljanja delatnosti preduzetnika, kao i registraciju podataka o izdvojenom mestu obavljanja delatnosti, prilaže se prijava.

Uz prijavu promene identiteta preduzetnika prilaže se dokumentacija koja predstavlja osnov za nastalu promenu.

Registracija poslovođe

Član 22

Za registraciju poslovođe prilaže se prijava i pisano ovlašćenje preduzetnika o davanju ovlašćenja poslovođi.

Za registraciju opoziva ovlašćenja poslovođe prilaže se prijava i opoziv ovlašćenja poslovođe.

Za registraciju otkaza poslovođe prilaže se prijava i pisani otkaz poslovođe.

Registracija prokure preduzetnika

Član 23

Za registraciju prokure preduzetnika prilaže se prijava i pisano ovlašćenje kojim preduzetnik izdaje prokuru.

Za registraciju opoziva prokuriste preduzetnika prilaže se prijava i opoziv ovlašćenja prokuriste.

Za registraciju otkaza prokuriste preduzetnika prilaže se prijava i pisani otkaz prokuriste.

Registracija promene poslovnog imena

Član 24

Uz prijavu registracije promene poslovnog imena prilaže se odluka nadležnog organa subjekta registracije o promeni poslovnog imena.

Registracija promene adrese sedišta

Član 25

Uz prijavu promene registracije adrese sedišta subjekta registracije prilaže se odluka nadležnog organa subjekta registracije o promeni sedišta.

Registracija i promena adrese za prijem poštanske pošiljke i adrese za prijem elektronske pošte

Član 26

Za registraciju adrese za prijem poštanske pošiljke i registraciju adrese za prijem elektronske pošte podnosi se prijava.

Za registraciju promene adrese za prijem poštanske pošiljke i registraciju promene adrese za prijem elektronske pošte podnosi se prijava.

Registracija promene pretežne delatnosti

Član 27

Uz prijavu registracije promene pretežne delatnosti prilaže se odluka nadležnog organa subjekta registracije o promeni pretežne delatnosti.

Registracija promene vremena trajanja subjekta registracije

Član 28

Uz prijavu registracije promene vremena trajanja subjekta registracije prilaže se odluka nadležnog organa o promeni vremena trajanja subjekta registracije, koja se i registruje.

Uz prijavu promene vremena trajanja društva s ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva pored odluke iz stava 1. ovog člana, prilaže se i izjava direktora ili predsednika odbora direktora, odnosno predsednika nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno, da su sve obaveze društva u vezi sa otkupom udela, odnosno akcija nesaglasnih članova u celosti izvršene, u skladu sa zakonom, odnosno da nije bilo nesaglasnih članova.

Registracija izmene osnivačkog akta i statuta i obaveze overe osnivačkog akta

Član 29

Uz prijavu registracije izmene osnivačkog akta subjekta registracije prilaže se:

1) odluka nadležnog organa o izmeni osnivačkog akta;

2) prečišćen tekst izmena osnivačkog akta, potpisan od strane zakonskog zastupnika.

Uz prijavu registracije obaveze overe osnivačkog akta, odnosno prestanka obaveze overe osnivačkog akta, prilaže se dokumentacija iz stava 1. ovog člana.

Uz prijavu registracije izmene statuta subjekta registracije prilaže se:

1) odluka nadležnog organa subjekta registracije o izmeni statuta;

2) prečišćen tekst izmena statuta, potpisan od strane zakonskog zastupnika subjekta registracije.

Uz prijavu registracije izmene statuta akcionarskog društva kojom se umanjuju prava imalaca običnih i preferencijalnih akcija utvrđena zakonom, pored dokumenata iz stava 3. ovog člana, prilaže se i izjava direktora ili predsednika odbora direktora, odnosno predsednika nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno, da su sve obaveze društva u vezi sa otkupom akcija nesaglasnih akcionara u celosti izvršene, u skladu sa zakonom, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.

Registracija izmene zadružnih pravila i pravila zadružnog saveza

Član 30

Uz prijavu registracije izmene zadružnih pravila, odnosno pravila zadružnog saveza prilažu se:

1) izmene zadružnih pravila, odnosno pravila zadružnog saveza;

2) prečišćen tekst zadružnih pravila, odnosno pravila zadružnog saveza.

Objava knjige zadrugara i zaključka zadružnog revizora

Član 31

Uz prijavu registracije objave knjige zadrugara prilaže se knjiga zadrugara u papirnom ili elektronskom obliku.

Uz prijavu registracije objave zaključka zadružnog revizora prilaže se zaključak sa ocenom i obrazloženjem iz konačnog izveštaja zadružnog revizora.

Registracija zakonskog zastupnika, ostalog zastupnika i prokuriste

Član 32

Uz prijavu registracije zakonskog zastupnika, ostalog zastupnika i prokuriste prilaže se odluka nadležnog organa subjekta registracije o imenovanju, odnosno razrešenju zakonskog zastupnika, odnosno ostalog zastupnika, odluka o izdavanju, odnosno opozivu prokuriste, odnosno u slučaju smrti zakonskog zastupnika, ostalog zastupnika ili prokuriste izvod iz matične knjige umrlih.

Uz prijavu registracije ostavke zakonskog zastupnika i ostalog zastupnika ili otkaza prokuriste prilaže se ostavka zakonskog zastupnika, ostalog zastupnika ili otkaz prokuriste sačinjeni u skladu sa zakonom.

Uz prijavu registracije promenjenog broja zakonskih zastupnika prilaže se odluka o određivanju broja zakonskih zastupnika ili izmene osnivačkog akta i odluka o imenovanju, odnosno razrešenju zakonskih zastupnika.

Uz prijavu registracija privremenog zastupnika prilaže se odluka suda.

Uz prijavu registracije otkaza ovlašćenja ortaka ovlašćenog za zastupanje, odnosno komplementara prilaže se otkaz ovlašćenja ili odluka suda o oduzimanju ovlašćenja.

Registracija ograničenja ovlašćenja zastupnika i prokuriste

Član 33

Uz prijavu registracije ograničenja ovlašćenja zastupnika i prokuriste prilaže se odluka nadležnog organa subjekta registracije o ograničenju ovlašćenja zastupnika i prokuriste supotpisom.

Registracija predsednika i članova upravnog ili nadzornog odbora

Član 34

Uz prijavu registracije predsednika i člana upravnog ili nadzornog odbora prilaže se odluka nadležnog organa subjekta registracije o imenovanju, odnosno razrešenju predsednika i člana upravnog ili nadzornog odbora ili izvod iz matične knjige umrlih predsednika, člana upravnog ili nadzornog odbora.

Uz prijavu registracije lica iz stava 1. ovog člana usled ostavke, prilaže se ostavka sačinjena u skladu sa zakonom.

Registracija člana i podataka o udelima i ulozima člana privrednog društva

Član 35

Uz prijavu registracije člana u ortačkom društvu, komanditnom društvu i društvu s ograničenom odgovornošću prilaže se:

1) ugovor o prenosu udela sa overenim potpisima članova društva ili akt koji je osnov za prenos udela ili drugi pravni akt, dokument ili isprava koja predstavlja osnov za registraciju,

2) dokument o identitetu novog člana društva.

Uz prijavu registracije člana u ortačkom društvu, komanditnom društvu i društvu s ograničenom odgovornošću usled istupanja prilaže se izjava o istupanju člana i dokaz da je izjava o istupanju člana društva s ograničenom odgovornošću koji istupa bez potraživanja naknade za udeo primljena od strane društva, poslata preporučenom pošiljkom na adresu za prijem pošte, odnosno na adresu sedišta društva, ako društvo nema registrovanu adresu za prijem pošte ili poslata na adresu za prijem elektronske pošte.

Uz prijavu registracije člana u ortačkom društvu, komanditnom društvu i društvu s ograničenom odgovornošću usled istupanja uz naknadu prilaže se odluka društva o usvajanju zahteva za istupanje člana.

Uz prijavu registracije člana u ortačkom društvu, komanditnom društvu i društvu sa ograničenom odgovornošću usled isključenja zbog neispunjenja obaveza prema društvu na uplatu, odnosno unos uloga ili uplatu dodatnih uplata prilaže se:

1) odluka društva o isključenju člana;

2) izjava člana da je prihvatio obavezu prema društvu, ako ta obaveza nije preuzeta osnivačkim aktom ili drugi dokaz da je prihvatio obavezu.

Registracija promene podataka o registrovanim licima

Član 36

Uz prijavu registracije promene podataka o registrovanim fizičkim licima prilaže se izvod iz matične knjige rođenih za domaća fizička lica, odnosno dokument koji predstavlja pravni osnov za promenu tih podataka.

Uz prijavu registracije promene podataka o registrovanim stranim fizičkim licima prilaže se dokument koji predstavlja pravni osnov za promenu tih podataka.

Uz prijavu promene registracije podataka o domaćem pravnom licu prilaže se izvod iz nadležnog registra, ako pravno lice nije registrovano u registru koji vodi Agencija.

Uz prijavu promene podataka o stranom pravnom licu prilaže se izvod iz nadležnog registra, odnosno drugi dokument kojim se potvrđuje identitet stranog pravnog lica kod koga su vršene promene, kao i promena registra koji je nadležan za registraciju stranog pravnog lica, ako je do takve promene došlo, sa prevodom na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Objavljivanje obaveštenja, poziva, ponuda, zapisnika i drugih dokumenata

Član 37

Uz prijavu za objavljivanje obaveštenja, poziva, ponuda, zapisnika i drugih dokumenata prilažu se dokumenti koji se objavljuju u skladu sa propisima.

Zabeležba vršenja prava na prinudni otkup udela

Član 38

Uz prijavu registracije zabeležbe vršenja prava na prinudni otkup udela na osnovu odluke, odnosno obaveštenja o prinudnom otkupu udela, prilaže se odluka skupštine društva, odnosno obaveštenje člana društva o prinudnom otkupu udela.

Registracija odluke o prinudnom otkupu akcija

Član 39

Uz prijavu registracije odluke skupštine društva o prinudnom otkupu akcija prilaže se odluka skupštine društva o prinudnom otkupu akcija.

Registracija odluke o ograničenju ili isključenju prava prečeg upisa akcija i povlačenju akcija

Član 40

Uz prijavu registracije odluke skupštine društva o ograničenju ili isključenju prava prečeg upisa akcija prilaže se odluka skupštine društva o ograničenju ili isključenju prava prečeg upisa akcija.

Uz prijavu registracije odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme, prilaže se odluka skupštine društva i izjava direktora ili predsednika odbora direktora, odnosno predsednika nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno, da su sve obaveze društva u vezi sa otkupom akcija nesaglasnih akcionara u celosti izvršene, u skladu sa zakonom, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.

Registracija finansijskih izveštaja osnivača ogranka stranog privrednog društva

Član 41

Uz prijavu registracije finansijskih izveštaja osnivača ogranka stranog privrednog društva prilažu se finansijski izveštaji osnivača ogranka, koji su sastavljeni, podvrgnuti reviziji i obelodanjeni na osnovu prava države po kojem osnivač ima tu obavezu.

Registracija povećanja osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću

Član 42

Uz prijavu registracije povećanja upisanog osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću i registraciju odluke o povećanju kapitala prilaže se odluka skupštine društva o povećanju osnovnog kapitala.

Uz prijavu registracije istovremenog povećanja upisanog i uplaćenog novčanog dela osnovnog kapitala i registraciju odluke o povećanju kapitala prilaže se pored odluke skupštine društva o povećanju osnovnog kapitala i potvrda banke o uplati.

Uz prijavu registracije istovremenog povećanja upisanog i unetog nenovčanog dela osnovnog kapitala, registraciju odluke o povećanju kapitala i registraciju procene vrednosti nenovčanog uloga, prilaže se pored odluke skupštine društva o povećanju osnovnog kapitala i sporazum članova o utvrđivanju vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga sačinjena u skladu sa zakonom, kao i izjava zakonskog zastupnika da je nenovčani ulog unet u društvo.

Ako se povećanje osnovnog kapitala vrši pretvaranjem potraživanja poverioca, koji nije član društva, u osnovni kapital društva, uz prijavu za registraciju povećanja osnovnog kapitala i registraciju te odluke o povećanju kapitala prilaže se odluka o povećanju osnovnog kapitala i odobravanju pristupanja novog člana, kao i ugovor o pristupanju novog člana sa overenim potpisom lica ovlašćenog za zastupanje društva ili drugog lica ovlašćenog odlukom skupštine društva i poverioca koji kao novi član pristupa društvu.

Ako se povećanje osnovnog kapitala vrši novim ulogom člana koji pristupa društvu uz prijavu za registraciju povećanja osnovnog kapitala i registraciju te odluke o povećanju kapitala prilaže se odluka o povećanju osnovnog kapitala i odobravanju pristupanja novog člana, kao i ugovor o pristupanju novog člana sa overenim potpisom zakonskog zastupnika društva ili drugog lica ovlašćenog odlukom skupštine društva i lica koje kao novi član pristupa društvu.

Ako se istovremeno sa povećanjem osnovnog kapitala iz st. 4. i 5 ovog člana, vrši prijava uplate, odnosno unosa upisanog uloga, prilaže se potvrda banke o uplati ili sporazum članova o utvrđivanju vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga sačinjena u skladu sa zakonom, kao i izjava zakonskog zastupnika društva da je nenovčani ulog unet.

Registracija smanjenja osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću

Član 43

Uz prijavu registracije odluke o smanjenju osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću, uz poštovanje zaštite poverilaca u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, prilaže se odluka skupštine društva o smanjenju kapitala.

Uz prijavu registracije smanjenja osnovnog kapitala društva, radi sprovođenja odluke iz stava 1. ovog člana, prilaže se izjava nadležnog organa društva da su sva potraživanja poverilaca obezbeđena ili izmirena, odnosno da poverioci u propisanom roku nisu podneli tužbu za obezbeđenje potraživanja ili dokaz da je sud odbio zahtev za ustanovljenje obezbeđenja potraživanja.

Uz prijavu registracije smanjenja osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću bez obaveze zaštite poverilaca i registraciju te odluke, prilaže se odluka skupštine društva o smanjenju osnovnog kapitala društva.

Registracija odluke o vraćanju dodatnih uplata

Član 44

Uz prijavu registracije odluke o vraćanju dodatnih uplata prilaže se odluka nadležnog organa društva o vraćanju dodatnih uplata.

Registracija povećanja osnovnog kapitala akcionarskog društva

Član 45

Uz prijavu registracije odluke o povećanju osnovnog kapitala akcionarskog društva prilaže se odluka nadležnog organa društva o povećanju kapitala.

Uz prijavu registracije povećanja osnovnog kapitala akcionarskog društva, radi sprovođenja odluke iz stava 1. ovog člana, prilaže se dokument Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: CRHOV) o izvršenom upisu akcija.

Registracija smanjenja osnovnog kapitala akcionarskog društva

Član 46

Uz prijavu registracije odluke o smanjenju osnovnog kapitala akcionarskog društva prilaže se odluka nadležnog organa društva o smanjenju osnovnog kapitala.

Uz prijavu registracije smanjenja osnovnog kapitala akcionarskog društva, radi sprovođenja odluke iz stava 1. ovog člana, prilaže se dokument CRHOV o smanjenju vrednosti akcija, odnosno dokument CRHOV o smanjenju broja akcija.

Registracija uplate i unosa upisanog uloga

Član 47

Uz prijavu registracije uplate upisanog novčanog uloga u društvo s ograničenom odgovornošću, ortačko društvo i komanditno društvo, prilaže se potvrda banke o izvršenoj uplati.

Uz prijavu registracije uplate upisanog novčanog uloga u akcionarsko društvo prilaže se dokument CRHOV o upisu akcija.

Uz prijavu registracije unosa upisanog nenovčanog uloga u društvo s ograničenom odgovornošću, ortačko društvo i komanditno društvo, prilaže se izjava zakonskog zastupnika društva da je nenovčani ulog unet.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, uz prijavu registracije unosa upisanog nenovčanog uloga u društvo s ograničenom odgovornošću, ortačko društvo i komanditno društvo čija je vrednost utvrđena putem procene, ako je od dana registracije osnivanja društva, odnosno registracije povećanja osnovnog kapitala prošlo više od godinu dana prilaže se i nova procena vrednosti nenovčanog uloga.

Uz prijavu registracije unosa upisanog nenovčanog uloga u akcionarsko društvo, prilaže se dokument CRHOV o upisu akcija.

Izuzetno od stava 5. ovog člana, uz prijavu registracije unosa upisanog nenovčanog uloga u akcionarsko društvo, čija je vrednost utvrđena putem procene, ako je od dana registracije osnivanja društva, odnosno registracije povećanja osnovnog kapitala prošlo više od godinu dana prilaže se i nova procena vrednosti nenovčanog uloga.

Registracija promene pravne forme

Član 48

Uz prijavu objavljivanja predloga odluke o promeni pravne forme na internet strani Agencije prilaže se predlog odluke o promeni pravne forme.

Uz prijavu registracije promene pravne forme privrednog društva prilaže se:

1) odluka nadležnog organa o promeni pravne forme društva;

2) izmene osnivačkog akta društva sa overenim potpisima članova društva ili lica koje su članovi ovlastili;

3) prečišćen tekst osnivačkog akta, potpisan od strane zakonskog zastupnika ili drugog nadležnog organa;

4) statut društva, ako društvo menja pravnu formu u akcionarsko društvo;

5) odluka kojom se imenuju članovi organa društva, ako nisu imenovani izmenama osnivačkog akta;

6) izjava direktora ili predsednika odbora direktora, odnosno predsednika nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno, da su sve obaveze društva u vezi sa otkupom udela nesaglasnih članova u celosti izvršene, u skladu sa zakonom, odnosno da nije bilo nesaglasnih članova, ako društvo s ograničenom odgovornošću menja pravnu formu.

Ako društvo menja pravnu formu u akcionarsko društvo, pored dokumenata iz stava 2. ovog člana prilaže se i dokument CRHOV o upisu akcija na emisioni račun izdavaoca.

Ako akcionarsko društvo menja pravnu formu, pored dokumenata iz stava 2. ovog člana, prilažu se i:

1) potvrda CRHOV da je podnet zahtev za ispis akcija;

2) jedinstvena evidencija akcionara iz CRHOV i

3) izjava direktora ili predsednika odbora direktora, odnosno predsednika nadzorno odbora ako je upravljanje društvom dvodomno, da su sve obaveze društva u vezi sa otkupom akcija nesaglasnih akcionara u celosti izvršene, u skladu sa zakonom, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.

Registracija promene oblika organizovanja društvenog preduzeća

Član 49

Uz prijavu registracije promene oblika organizovanja društvenog preduzeća dostavlja se:

1) odluka o promeni oblika organizovanja koja predstavlja novi osnivački akt;

2) sporazum o udelu javne svojine u sredstvima koje koristi društveno preduzeće;

3) akt Vlade o udelu javne svojine u sredstvima koje koristi društveno preduzeće sa predlogom sporazuma o udelu javne svojine u sredstvima koje koristi društveno preduzeće.

Registracija statusne promene

Član 50

Uz prijavu objavljivanja na internet strani Agencije nacrta ugovora o statusnoj promeni, odnosno nacrta plana podele, prilaže se nacrt ugovora o statusnoj promeni, odnosno nacrt plana podele privrednog društva, kao i njihovi sastavni delovi u skladu sa zakonom.

Uz prijavu iz stava 1. ovog člana, dostavlja se obaveštenje članovima društva o vremenu i mestu gde mogu izvršiti uvid u dokumente i akte društva, radi objavljivanja u skladu sa zakonom.

Uz prijavu statusne promene prilažu se:

1) odluke skupština privrednih društava koja učestvuju u statusnoj promeni, kojima se odobrava statusna promena, osim odluke društva sticaoca kada se sprovodi pojednostavljeni postupak radi pripajanja zavisnog društva kontrolnom društvu;

2) odluka skupštine društva o povećanju, odnosno smanjenju osnovnog kapitala ako se statusnom promenom povećava, odnosno smanjuje osnovni kapital;

3) ugovor o statusnoj promeni, odnosno plan podele društva, overen od nadležnog organa overe;

4) izmene i dopune osnivačkog akta, odnosno statuta u slučaju akcionarskog društva, kao i njihovi prečišćeni tekstovi potpisani od strane zakonskog zastupnika, ako privredno društvo koje učestvuje u statusnoj promeni nastavlja da postoji;

5) dokumentacija koja se dostavlja za registraciju osnivanja privrednog društva u odgovarajućoj pravnoj formi, ako statusnom promenom nastaje novo privredno društvo;

6) finansijski izveštaj privrednih društava, koja učestvuju u statusnoj promeni, sa mišljenjem revizora, izveštaj revizora o izvršenoj statusnoj promeni, izveštaj odbora direktora, odnosno izvršnog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno, o statusnoj promeni ili izjava zastupnika društva da su članovi saglasni da se finansijski izveštaji, izveštaj revizora, izveštaj odbora direktora odnosno izvršnog odbora ne sačinjava;

7) dokument CRHOV o upisu akcija na emisioni račun izdavaoca ako se usled statusne promene povećava osnovni kapital, odnosno dokument CRHOV o smanjenju vrednosti akcija ili njihovog broja ako se usled statusne promene smanjuje osnovni kapital akcionarskog društva;

8) potvrda CRHOV o podnetom zahtevu za ispis akcija akcionarskog društva u slučaju da se društvo briše usled statusne promene.

Uz prijavu statusne promene društva s ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva, pored dokumenata iz stava 4. ovog člana prilaže se i:

1) izjava direktora ili predsednika odbora direktora, odnosno predsednika nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno, da su sve obaveze društva u vezi sa otkupom udela, odnosno akcija nesaglasnih članova u celosti izvršene, u skladu sa zakonom, odnosno da nije bilo nesaglasnih članova;

2) izjava direktora ili predsednika odbora direktora, odnosno predsednika nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno, da se svaki član društva prenosioca, osim članova društva prenosioca koji koriste svoje pravo na isplatu umesto sticanja udela, odnosno akcija u društvu sticaocu, saglasio da se statusnom promenom izvrši zamena udela, odnosno akcija u drugačijoj srazmeri, ako se statusnom promenom vrši zamena udela, odnosno akcija u drugačijoj srazmeri.

Ako se statusnom promenom povećava ili smanjuje osnovni kapital privrednog društva istovremeno sa prijavom registracije statusne promene, podnosi se i prijava registracije povećanja, odnosno smanjenja osnovnog kapitala privrednog društva.

Ako usled statusne promene privredno društvo prestaje da postoji, istovremeno sa prijavom registracije statusne promene, podnosi se i prijava za brisanje tog društva iz Registra.

Registracija promene vlasništva društvenog, odnosno javnog kapitala

Član 51

Uz prijavu registracije promene vlasništva društvenog, odnosno javnog kapitala prilaže se:

1) ugovor o prodaji društvenog, odnosno javnog kapitala;

2) akt o promeni pravne forme subjekta privatizacije, ako se usled prodaje društvenog, odnosno javnog kapitala, menja pravna forma;

3) rešenje organa nadležnog za privatizaciju kojim se potvrđuje da je preduzeće prenelo udele bez naknade zaposlenima u postupku privatizacije, čiji je sastavni deo spisak zaposlenih na koje se prenose udeli;

4) overene izmene osnivačkog akta i njegov prečišćen tekst i/ili statut subjekta privatizacije, u zavisnosti od promene pravne forme;

5) odluka o imenovanju zastupnika društva, ako dolazi do promene zastupnika;

6) druga dokumentacija u skladu sa zakonom.

Registracija povećanja kapitala usled ispunjenja obaveze iz ugovora o prodaji društvenog, odnosno javnog kapitala

Član 52

Uz prijavu registracije povećanja osnovnog kapitala u skladu sa obavezom iz ugovora o prodaji društvenog, odnosno javnog kapitala u postupku privatizacije, prilaže se:

1) odluka skupštine društva o povećanju osnovnog kapitala, doneta u skladu sa ugovorom o prodaji društvenog, odnosno javnog kapitala;

2) dokaz o izvršenom povećanju osnovnog kapitala (potvrda banke o izvršenoj uplati novčanog kapitala i/ili izveštaj o izvršenoj proceni uloga u stvarima) odnosno dokument CRHOV o upisu akcija ako se povećava osnovni kapital akcionarskog društva;

3) akt organa nadležnog za privatizaciju o potvrđivanju ispunjenja obaveze iz ugovora o prodaji društvenog, odnosno javnog kapitala u postupku privatizacije.

Registracija ugovora o kontroli i upravljanju

Član 53

Uz prijavu registracije ugovora o kontroli i upravljanju, prilaže se ugovor o kontroli i upravljanju i akt nadležnog organa društva kojim se taj ugovor odobrava.

Uz prijavu registracije prestanka ugovora o kontroli i upravljanju prilaže se dokaz o prestanku ugovora o kontroli i upravljanju.

Zabeležba

Član 54

Uz prijavu upisa ili brisanja zabeležbe činjenica od značaja za pravni promet, prilaže se dokumentacija na osnovu koje se utvrđuje osnov za upis ili brisanje zabeležbe.

Registracija zadrugara

Član 55

Uz prijavu registracije upisa zadrugara prilaže se:

1) odluka nadležnog organa o prihvatanju zahteva za pristupanje zadruzi;

2) pristupna izjava;

3) dokument o identitetu zadrugara u skladu sa članom 6. st. 1. i 2. ovog pravilnika;

4) izvod iz važećih zadružnih pravila kojim se dokazuje nadležnost organa zadruge koji donosi odluku o sticanju statusa zadrugara, ako važeća zadružna pravila nisu registrovana;

5) potvrda o uplati uloga ukoliko je uplata uloga izvršena, ako zadruga posluje sa ulozima.

Uz prijavu registracije brisanja zadrugara usled istupanja prilaže se istupna izjava zadrugara.

Uz prijavu registracije brisanja zadrugara usled isključenja prilaže se:

1) obrazložena odluka nadležnog organa o isključenju zadrugara;

2) izvod iz važećih zadružnih pravila kojim se dokazuje nadležnost organa zadruge koji donosi odluku o prestanku statusa zadrugara, ako važeća zadružna pravila nisu registrovana.

Uz prijavu registracije brisanja zadrugara usled smrti prilaže se izvod iz matične knjige umrlih.

Uz prijavu registracije članova zadružnog saveza prilaže se dokumentacija u skladu sa pravilima zadružnog saveza.

Registracija brisanja preduzetnika

Član 56

Za brisanje preduzetnika iz Registra odjavom, preduzetnik podnosi prijavu brisanja i potvrde nadležnih poreskih organa o prestanku obaveza javnih prihoda u skladu sa zakonom, kao i potvrdu nadležnog poreskog organa o brisanju iz evidencije PDV, ako je bio obveznik PDV.

Za brisanje preduzetnika iz Registra po sili zakona, prilaže se dokument o nastupanju činjenice na osnovu koje je došlo do prestanka obavljanja delatnosti.

Registracija brisanja preduzetnika i nastavak obavljanja delatnosti u formi privrednog društva

Član 57

Uz prijavu brisanja preduzetnika iz Registra usled nastavka obavljanja preduzetničke delatnosti u formi privrednog društva, istovremeno se podnosi JRPPS.

Registracija pokretanja postupka likvidacije

Član 58

Uz prijavu registracije pokretanja postupka likvidacije i objavljivanja oglasa prilaže se:

1) odluka o pokretanju postupka likvidacije;

2) odluka o imenovanju likvidacionog upravnika, ako to lice nije registrovani zastupnik društva.

Registracija početnog likvidacionog izveštaja, odnosno godišnjeg likvidacionog izveštaja

Član 59

Uz prijavu registracije početnog likvidacionog izveštaja, odnosno godišnjeg likvidacionog izveštaja, prilaže se početni, odnosno godišnji likvidacioni izveštaj i odluka skupštine o usvajanju tih izveštaja.

Registracija obustave postupka likvidacije

Član 60

Uz prijavu registracije obustave postupka likvidacije prilaže se odluka o obustavi likvidacije, koja se i registruje.

Registracija brisanja subjekta registracije nakon likvidacije

Član 61

Uz prijavu registracije brisanja subjekta registracije iz Registra nakon okončanja postupka likvidacije prilaže se:

1) odluka subjekta registracije o okončanju postupka likvidacije;

2) izveštaj likvidacionog upravnika o sprovedenoj likvidaciji;

3) izjava likvidacionog upravnika da su sve obaveze po osnovu prijavljenih potraživanja izmirene u potpunosti i da se protiv subjekta registracije ne vode drugi postupci;

4) odluka o podeli likvidacionog ostatka;

5) odluka subjekta registracije o licu kome se poslovne knjige i dokumenta poveravaju na čuvanje ili izjava likvidacionog upravnika o imenu i adresi tog lica;

6) potvrde nadležnih poreskih organa o prestanku obaveza javnih prihoda;

7) potvrda nadležnog poreskog organa o brisanju iz evidencije obveznika poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: PDV), ako je subjekt registracije bio obveznik PDV;

8) potvrda CRHOV o podnetom zahtevu za ispis akcija, ako se podnosi prijava brisanja akcionarskog društva.

Registracija brisanja ogranka i predstavništva stranog privrednog društva

Član 62

Uz prijavu brisanja ogranka i predstavništva stranog privrednog društva prilaže se odluka nadležnog organa osnivača o prestanku ogranka, odnosno predstavništva ili dokument koji predstavlja pravni osnov za brisanje ogranka, odnosno predstavništva, kao i potvrde nadležnih poreskih organa o prestanku obaveza javnih prihoda i potvrda nadležnog poreskog organa o brisanju iz evidencije PDV, ako su bili obveznici PDV.

Registracija promene vlasništva nakon prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica

Član 63

Uz prijavu registracije promene vlasništva nakon prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica prilaže se:

1) rešenje suda o obustavljanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom;

2) ugovor o prodaji stečajnog dužnika kao pravnog lica;

3) odluka o imenovanju zakonskog zastupnika društva;

4) odluka o promeni pravne forme, overena izmena osnivačkog akta i prečišćen tekst, ako dolazi do promene pravne forme ili je kupac u obavezi da izvrši promenu pravne forme u skladu sa zakonom;

5) potvrda CRHOV o podnetom zahtevu za ispis akcija, ako stečajni dužnik-akcionarsko društvo vrši promenu pravne forme;

6) dokument CRHOV o upisu akcija na emisioni račun izdavaoca, ako stečajni dužnik vrši promenu pravne forme u akcionarsko društvo.

Registracija drugih podataka

Član 64

Za registraciju podataka i promene podataka iz čl. 4 i 6. ovog pravilnika podnosi se prijava, kao i dokumentacija kojom se u skladu sa zakonom dokazuju ti podaci, odnosno promene tih podataka.

Saglasnost, dozvola ili drugi akt nadležnog organa

Član 65

Ako je posebnim zakonom kao uslov za registraciju ili punovažnost dokumenta propisana dozvola, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa, uz registracionu prijavu i dokumentaciju propisanu ovim pravilnikom, podnosi se odgovarajuća dozvola, saglasnost, odnosno drugi akt nadležnog organa.

Elektronska prijava

Član 66

Kada se postupak registracije pokreće podnošenjem elektronske prijave, elektronska prijava sadrži sve podatke propisane ovim pravilnikom, a uz prijavu se prilažu elektronska dokumenta u skladu sa zakonom.

Naknada za vođenje postupka registracije

Član 67

Uz prijavu registracije prilaže se i dokaz o uplati propisane naknade za vođenje postupka registracije, u skladu sa zakonom.

Prelazna odredba

Član 68

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju ("Službeni glasnik RS", broj 42/16).

Završna odredba

Član 69

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".