Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTARA, PRIJAVA I ZAHTEVA U POSTUPKU ZAŠTITE TOPOGRAFIJA POLUPROVODNIČKIH PROIZVODA, KAO I O VRSTAMA PODATAKA, NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVE I OBJAVLJIVANJA TOPOGRAFIJA

("Sl. glasnik RS", br. 8/2014 i 44/2018 - dr. zakon)

Predmet pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje: sadržina Registra prijava topografija i Registra topografija; način podnošenja prijave za priznanje topografije poluprovodničkog proizvoda (u daljem tekstu: prijava); sadržina zahteva za priznanje topografije, prilozi koji se podnose uz taj zahtev i njihova sadržina; sadržina isprave o priznatoj topografiji i vrsta podataka o priznatoj topografiji koji se objavljuju u službenom glasilu nadležnog organa (u daljem tekstu: službeno glasilo); sadržina zahteva za upis promene podataka u odgovarajući registar, prilozi koji se podnose uz navedeni zahtev i njihova sadržina, kao i vrsta podataka o upisu promene podataka u registar koji se objavljuju u službenom glasilu; sadržina predloga za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju topografije i sadržina priloga koji se podnose uz taj predlog i vrsta podataka o oglašavanju ništavim rešenja o priznanju topografije koji se objavljuju u službenom glasilu.

Sadržina Registra prijava topografija

Član 2

Registar prijava topografija sadrži:

1) broj prijave;

2) priznati datum podnošenja prijave;

3) naziv topografije;

4) datum nastanka topografije, ako topografija nije bila komercijalno upotrebljena ili datum i mesto prve komercijalne upotrebe topografije, odnosno poluprovodničkog proizvoda koji sadrži topografiju;

5) podaci o podnosiocu prijave: ime, prezime, prebivalište i državljanstvo, ako je u pitanju fizičko lice, odnosno naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

6) podaci o stvaraocu topografije: ime, prezime i prebivalište ili naznačenje da stvaralac ne želi da bude naveden u prijavi;

7) podaci o zastupniku: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice, odnosno naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

8) podaci o promenama koje se odnose na prijavu: prenos prava, licenca i zaloga;

9) podaci o promenama koje se odnose na: podnosioca prijave, stvaraoca topografije, zastupnika, korisnika licence, založnog dužnika i založnog poverioca;

10) način okončanja upravnog postupka po prijavi i drugi podaci značajni za pravni status prijave;

11) registarski broj topografije.

Registar prijava topografija pored podataka navedenih u stavu 1. ovog člana sadrži i druge podatke, ako je to potrebno.

Sadržina Registra topografija

Član 3

Registar topografija sadrži:

1) registarski broj topografije;

2) datum registrovanja topografije;

3) broj rešenja o priznanju topografije;

4) broj prijave;

5) priznati datum podnošenja prijave;

6) naziv topografije;

7) podaci o nosiocu prava iz priznate topografije (u daljem tekstu: nosilac prava): ime, prezime, prebivalište i državljanstvo, ako je u pitanju fizičko lice, odnosno naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

8) podaci o stvaraocu topografije: ime, prezime i prebivalište, ili naznačenje da stvaralac ne želi da bude naveden u prijavi;

9) podaci o zastupniku: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice, odnosno naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

10) datum nastanka topografije, ako topografija nije bila komercijalno upotrebljena ili datum i mesto prve komercijalne upotrebe topografije, odnosno poluprovodničkog proizvoda koji sadrži topografiju;

11) datum objavljivanja priznate topografije i broj službenog glasila;

12) podaci o promenama koji se odnose na priznatu topografiju: prenos prava, licenca i zaloga;

13) podaci o promenama koji se odnose na nosioca prava, stvaraoca topografije, zastupnika, korisnika licence, založnog dužnika i založnog poverioca;

14) podaci o prestanku važenja topografije (pravni osnov i datum prestanka) i drugi podaci značajni za pravni status;

15) datum i vrsta odluke po predlogu za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju topografije.

Registar topografija pored podataka navedenih u stavu 1. ovog člana sadrži i drugi podatke, ako je to potrebno.

Način podnošenja prijave za priznanje topografije

Član 4

Prijava se podnosi u pisanom obliku, u tri primerka, neposredno ili putem pošte.

Sadržina zahteva za priznanje topografije

Član 5*

Zahtev za priznanje topografije sadrži:

1) izričito naznačenje da se traži priznanje topografije;

2) naziv topografije, koji treba da odredi funkciju i opseg primene poluprovodničkog proizvoda u koji se topografija ugrađuje, odnosno naziv i svrhu poluprovodničkog proizvoda koji sadrži topografiju;

3) podatke o podnosiocu prijave: ime, prezime, prebivalište i državljanstvo, ako je u pitanju fizičko lice, odnosno naziv i sedište ako je u pitanju pravno lice;

4) podatke o stvaraocu topografije, ako podnosilac prijave nije stvaralac: ime, prezime i prebivalište ili naznačenje da stvaralac topografije ne želi da bude naveden u prijavi;

5) podatke o zastupniku, ako je prijava podneta preko zastupnika: ime, prezime i adresu, ako je punomoćnik fizičko lice, odnosno naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

6) adresu za prijem pismena, broj telefona, broj faksa i e-mail adresu, ako postoji;

7) datum nastanka topografije, ako topografija nije bila komercijalno upotrebljena ili datum i mesto prve komercijalne upotrebe topografije ili poluprovodničkog proizvoda koji sadrži topografiju, ako je taj datum raniji od datuma podnošenja prijave;

8) naznačenje da se delovi prijave smatraju poslovnom tajnom;

9) podatke o prilozima podnetim uz zahtev za priznanje topografije;

10)* potpis i pečat podnosioca zahteva ili njegovog zastupnika, ako ga ima.

Kao potvrdu o primljenoj prijavi, nadležni organ podnosiocu prijave dostavlja primerak zahteva iz stava 1. ovog člana, koji sadrži datum prijema prijave i broj prijave.

Prilozi i sadržina priloga koji se podnose uz zahtev za priznanje topografije

Član 6

Uz zahtev za priznanje topografije podnosi se:

1) opis topografije;

2) prikaz topografije;

3) prikaz topografije čiji delovi predstavljaju poslovnu tajnu;

4) primerak poluprovodničkog proizvoda koji sadrži topografiju, ako je poluprovodnički proizvod komercijalno upotrebljen;

5) izjava kada i gde je topografija prvi put komercijalno upotrebljena, ako je datum prve komercijalne upotrebe raniji od datuma podnošenja prijave;

6) izjava o datumu nastanka topografije, ako topografija nije bila komercijalno upotrebljena;

7) izjava o pravnom osnovu sticanja prava na podnošenje prijave, ako podnosilac prijave nije stvaralac ili nije jedini stvaralac;

8) izjava stvaraoca, u slučaju da ne želi da bude naveden u prijavi;

9) izjava o zajedničkom predstavniku, ako postoji više podnosilaca prijave, koja mora biti potpisana od strane svih podnosilaca prijave;

10) punomoćje, ako se prijava podnosi preko zastupnika;

11) odgovarajući dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Opis topografije

Član 7

Opis topografije sadrži:

1) naziv topografije, koji treba da bude isti kao u zahtevu za priznanje topografije;

2) uvodni deo opisa, kojim se identifikuje topografija u celini ili njeni delovi, a koji se sastoji od jasnog i sažetog teksta sa pozivanjem na prikaz topografije;

3) opis elektronske funkcije koju treba da obavlja poluprovodnički proizvod izrađen prema topografiji za koju se traži zaštita;

4) naznačenje da li je topografija originalna u celini ili su originalni samo njeni delovi, sa identifikacijom delova topografije koji su originalni;

5) navod o nameravanoj upotrebi topografije, odnosno o svrsi poluprovodničkog proizvoda izrađenog prema toj topografiji;

6) potpis podnosioca prijave, odnosno punomoćnika.

Prikaz topografije

Član 8

Prikaz topografije otkriva njenu strukturu grafički, crtežima i/ili fotografijama:

1) slojeva poluprovodničkog proizvoda pripremljenog za proizvodnju;

2) radnih maski koje se koriste u proizvodnji poluprovodničkih proizvoda.

Originalni deo topografije treba biti posebno označen na grafičkom prikazu.

Crteži i/ili fotografije treba da budu veličine i jasnoće na osnovu kojih topografija može da se identifikuje, urađene na papiru formata A4 (210 mm x 297 mm) ili sklopljene na tu veličinu.

Ako je primerak poluprovodničkog proizvoda deponovan, može se priložiti računarski zapis slojeva poluprovodničkog proizvoda pripremljenih za proizvodnju. Računarski zapis predstavlja slojeve poluprovodničkog proizvoda zabeležene u kodiranom obliku.

Svaka strana prikaza topografije treba da bude potpisana i da sadrži naziv topografije koji je identičan nazivu u opisu topografije.

Forma opisa i prikaza topografije

Član 9

Opis i prikaz topografije treba da budu podobni za umnožavanje i skeniranje. Listovi ne mogu biti izgužvani ili iscepani.

Listovi papira su formata A4, bele boje, glatki, bez sjaja, jaki, savitljivi i dugotrajni. Svaki list se koristi tako da su gornja i donja strana lista kraće strane formata (tzv. "visoki format").

Prikaz topografije treba da bude na posebnom listu.

Listovi treba da budu međusobno spojeni tako da ih je lako prelistavati, izdvajati i ponovo spajati.

Minimalne dozvoljene margine na listovima koji ne sadrže nacrt iznose: gornja, desna i donja strana lista 20 mm i leva strana lista 25 mm.

Preporučene maksimalne margine na listovima koji ne sadrže nacrt iznose: gornja i leva strana lista 40 mm i desna i donja strana lista 30 mm.

U trenutku podnošenja prijave margine na listovima treba da budu prazne.

Svi listovi opisa topografije moraju biti numerisani rastućim redom, arapskim brojevima, koji se upisuju gore, po sredini lista.

Zahtev za priznanje topografije, opis i prikaz topografije treba da budu štampani. Samo se grafički simboli, oznake, hemijske i matematičke formule, ako je to neophodno, mogu upisati rukom na način da se ne mogu lako izbrisati.

Razmak između redova otkucanog teksta treba da iznositi 1,5 prored.

Veličina i boja slova u tekstu treba da bude takva da je tekst lako čitljiv, a po pravilu, visina velikih slova u tekstu ne može biti manja od 2,1 mm, a boja neizbrisiva i crna.

Zahtev za priznanje topografije i opis topografije ne mogu sadržati slike. Opis topografije može sadržati hemijske ili matematičke formule, kao i tabele. Tabele i hemijske ili matematičke formule mogu biti prikazane u "poprečnom formatu" ako se u "visokom formatu" ne mogu prikazati na zadovoljavajući način. Listovi na kojima su tabele i hemijske ili matematičke formule prikazane u "poprečnom formatu" postavljaju se tako da se zaglavlje tabele ili formula nalazi na levoj strani lista.

Vrednosti fizičkih veličina se obavezno iskazuju u jedinicama Međunarodnog sistema jedinica (SI). Za matematičke, hemijske i molekularne formule i atomske mase upotrebljavaju se simboli, kao i tehnički izrazi i znaci koji su prihvaćeni i uobičajeni u odgovarajućoj oblasti tehnike.

Terminologija, znaci i simboli treba se dosledno upotrebljavati u celom tekstu prijave.

Tekst prijave treba da bude čitak i bez grešaka, bez dopunjavanja, precrtavanja ili ispisivanja između redova.

Forma kasnijih podnesaka

Član 10

Odredbe člana 9. ovog pravilnika primenjuju se i na kasnije podneske kojima se zamenjuju delovi opisa i prikaza topografije. Ti podnesci dostavljaju se nadležnom organu na isti način kao i prijava.

Naknadno podneti dokumenti koji se saopštavaju trećim licima ili koji su u vezi sa dve ili više prijava, treba da se podnesu u broju koji odgovara broju lica kojima se saopštavaju, odnosno broju prijava na koje se odnose.

Podnesci koji se naknadno dostavljaju treba da budu potpisani.

Označavanje prijave topografije i kasnijih podnesaka

Član 11

Po prijemu prijave, odnosno podneska nadležni organ će na svaku stranu sastavnog dela prijave, odnosno na svaki podnesak staviti broj prijave pronalaska i datum njegovog prijema.

Broj prijave čini veliko slovo T, nakon čega sledi horizontalna crta, četvorocifrena oznaka godine u kojoj je prijava podneta, kosa crta i četvorocifreni redni broj prijave primljene tokom godine. Broj prijave ima četiri karaktera, što znači da ako je manji broj od četvorocifrenog broja, upisuje se odgovarajući broj nula (npr. T-2013/0001).

Datum podnošenja prijave označava se tako da se dan i mesec označavaju dvocifreno, a godina četvorocifrenim brojem (npr. 01.01.2013.).

Sadržina isprave o priznatoj topografiji

Član 12

Isprava o priznatoj topografiji sadrži:

1) registarski broj topografije;

2) podatke o nosiocu prava: ime, prezime, prebivalište i državljanstvo, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

3) naziv topografije;

4) datum do kojeg topografija važi (datum isteka kalendarske godine u kojoj se navršava deset godina od dana nastanka isključivih prava);

5) datum izdavanja isprave o priznatoj topografiji.

Sastavni delovi isprave o priznatoj topografiji su opis i prikaz topografije.

Vrsta podataka o priznatoj topografiji koji se objavljuju u službenom glasilu

Član 13

Priznatu topografiju nadležni organ stavlja na uvid javnosti objavljivanjem u službenom glasilu.

Objava podataka o priznatoj topografiji sadrži:

1) registarski broj topografije;

2) broj prijave;

3) priznati datum podnošenja prijave;

4) naziv topografije na srpskom jeziku;

5) podatke o nosiocu prava: ime, prezime, prebivalište i državljanstvo, ako je u pitanju fizičko lice, odnosno naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

6) podatke o stvaraocu topografije: ime, prezime, prebivalište, ili naznačenje da stvaralac ne želi da bude naveden u prijavi;

7) podatke o zastupniku: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice, odnosno naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

8) datum nastanka topografije, ako topografija nije bila komercijalno upotrebljena ili datum i mesto prve komercijalne upotrebe topografije, odnosno poluprovodničkog proizvoda koji sadrži topografiju;

9) datum prestanka važenja prava iz topografije.

Pored podataka navedenih u stavu 1. ovog člana objavljuju se i drugi podaci, ako je to potrebno.

Sadržina zahteva za upis promene podataka u registar i prilozi i sadržina priloga koji se podnose uz taj zahtev

Član 14

Pisani zahtev za upis promene podataka u registar sadrži:

1) izričito naznačenje da se traži upis promene podataka u registar;

2) broj prijave, odnosno registarski broj topografije;

3) podatke o podnosiocu zahteva: ime, prezime i adresu, ako je u pitanju fizičko lice, odnosno naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

4) podatke o podnosiocu prijave, odnosno nosiocu prava, prema stanju u registrima;

5) naznačenje vrste promene podataka čiji upis se traži.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) uredno punomoćje za zastupanje, ako se postupak za upis promene podataka pokreće preko zastupnika;

2) odgovarajući dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Vrsta podataka o upisu promene podataka u registar koji se objavljuju u službenom glasilu

Član 15

O upisu promene podataka u registar objavljuje se:

1) registarski broj topografije;

2) podatak koji je ranije bio upisan u registar ili naznačenje da podatak nije bio ranije upisan;

3) novi podatak koji je upisan u registar;

4) datum upisa promene podataka.

Sadržina predloga za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju topografije i priloga koji se podnose uz taj predlog

Član 16

Pisani predlog za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju topografije sadrži:

1) izričito naznačenje da se traži oglašavanje ništavim rešenja o priznanju topografije;

2) registarski broj topografije;

3) podatke o podnosiocu predloga: ime, prezime i adresu, ako je u pitanju fizičko lice, odnosno naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

4) podatke o nosiocu prava: ime, prezime i prebivalište, ako je pitanju fizičko lice, odnosno naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

5) razloge zbog kojih se traži oglašavanje ništavim rešenja o priznanju topografije i činjenice na kojima predlagač zasniva taj predlog.

Uz predlog iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) dokaz kojim se utvrđuju činjenice iz stava 1. tačka 5) ovog člana;

2) uredno punomoćje za zastupanje, ako postupak za oglašavanje ništavim pokreće zastupnik;

3) odgovarajući dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Vrsta podataka o oglašavanju ništavim rešenja o priznanju topografije koji se objavljuju u službenom glasilu

Član 17

O oglašavanju ništavim rešenja o priznanju topografije objavljuje se:

1) registarski broj topografije;

2) podaci o nosiocu prava: ime, prezime, prebivalište i državljanstvo, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

3) datum i vrsta odluke po predlogu za oglašavanje ništavim.

Završna odredba

Član 18

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".