Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU, POSTUPKU I ROKOVIMA IZRADE I OBJAVLJIVANJE SEPARATA

("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)

 

Član 1

Ovim pravilnikom se utvrđuju sadržina, način, postupak i rokovi izrade i objavljivanja separata o tehničkim uslovima izgradnje (u daljem tekstu: separat).

Član 2

Separat je dokument koji imalac javnih ovlašćenja donosi u okviru svoje nadležnosti kada planski dokument ne sadrži uslove, odnosno podatke za izradu tehničke dokumentacije, koji sadrži odgovarajuće uslove i podatke za izradu tehničke dokumentacije, a naročito kapacitet i mesto priključenja na komunalnu i drugu infrastrukturu prema klasama objekata i delovima područja za koje se donosi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

Član 3

Separat sadrži:

1) sve uslove i podatke za izradu tehničke dokumentacije, odnosno za izradu idejnog, projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, za objekte za koje je potrebno pribaviti uslove iz nadležnosti određenog imaoca javnih ovlašćenja, u skladu sa faktičkim stanjem na terenu;

2) navođenje klasa objekata, odnosno delova područja za koje se donosi, za koje je u postupku izdavanja lokacijskih uslova potrebno pribaviti posebne uslove imaoca javnih ovlašćenja koji je doneo separat, ako podaci sadržani u separatu nisu dovoljni za izdavanje lokacijskih uslova;

3) podatke o faktičkom stanju dostupnosti kapaciteta komunalne i faktičkog stanja u prostoru.

Izuzetno od odredbe stava 1. tačka 3) ovog člana, separatom se mogu utvrditi i uslovi na osnovu projektovanog stanja komunalne i druge infrastrukture, odnosno stanja u prostoru, ako je izvesno da će projektovano stanje biti realizovano u roku kraćem od 12 meseci od donošenja separata, što se posebno naglašava u separatu, kao i u lokacijskim uslovima izdatih na osnovu separata.

Član 4

U slučaju kada se separatom utvrđuju uslovi za priključenje objekta na infrastrukturnu mrežu, sastavni deo separata su naročito podaci o dostupnim kapacitetima i mestu priključenja na komunalnu i drugu infrastrukturu, prema klasama objekata i delovima područja za koje se donosi.

Kada se separatom utvrđuju uslovi za izgradnju objekta koji ne uključuju priključenje na infrastrukturnu mrežu, separatom se, u skladu sa zakonom i planskim dokumentom, naročito utvrđuju ograničenja za izgradnju objekata, prema klasama objekata i delovima područja za koje se donosi, uključujući zabrane i ograničenja gradnje u zonama od posebnog interesa za zaštitu prirodnih i kulturnih dobara, prirodnih resursa, infrastrukturnih objekata, objekata od posebnog interesa za odbranu zemlje i sl.

Član 5

Odluku o donošenju, odnosno izmeni i dopuni separata, donosi nadležni imalac javnih ovlašćenja, po potrebi, na sopstvenu inicijativu ili na inicijativu organa nadležnog za izdavanje građevinske dozvole, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

Imalac javnih ovlašćenja iz stava 1. ovog člana obezbeđuje da nacrt separata ili izmene separata pre donošenja, bude dostupan najmanje sedam dana na zvaničnoj internet strani imaoca javnih ovlašćenja, uz mogućnost da zainteresovana lica daju predloge za izmenu separata, kao i da dostavi nacrt separata jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi područje za koje se separat donosi, na mišljenje, najmanje sedam dana pre donošenja.

Član 6

Donosilac separata obezbeđuje objavljivanje separata u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi područje za koje se separat donosi, odnosno u "Službenom glasniku Republike Srbije", ako se separat donosi za područje koje obuhvata teritoriju dve ili više jedinica lokalne samouprave ili je u obuhvatu prostornog plana područja posebne namene, u roku od osam dana od donošenja.

Donosilac separata u roku od osam dana od dana donošenja, dostavlja separat Centralnom registru planskih dokumenata, u skladu sa zakonom i obezbeđuje objavljivanje separata na internet strani donosioca separata.

Lokacijski uslovi izdati u skladu sa podacima iz separata imaju istu pravnu snagu i obavezujući su za sve učesnike u postupku ostvarivanja prava na gradnju kao i lokacijski uslovi izdati na osnovu podataka pribavljenih iz planskog dokumenta, odnosno pribavljenih od imaoca javnog ovlašćenja, u skladu sa zakonom.

Član 7

Rok za izradu separata kada se njime utvrđuju uslovi za priključenje objekta na infrastrukturnu mrežu je 18 meseci od stupanja na snagu ovog pravilnika.

Rok za izradu separata kada se njime utvrđuju uslovi za izgradnju objekta koji ne uključuju priključenje na infrastrukturnu mrežu je 12 meseci od stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".