Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽINI I OBRASCU, KAO I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE KOJU VODE OVLAŠĆENA TELA

("Sl. glasnik RS", br. 77/2017)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržina i obrazac evidencije, kao i način vođenja evidencije koju vode privredni subjekti ili druga pravna lica koja su ovlašćena za obavljanje poslova overavanja merila (u daljem tekstu: Evidencija).

Član 2

Evidencija sadrži:

1) broj i datum pod kojim je zahtev za overavanje (u daljem tekstu: zahtev) zaveden u ovlašćenom telu, sa podatkom o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi;

2) ime i adresu, odnosno poslovno ime i sedište podnosioca zahteva;

3) poreski identifikacioni broj, matični broj i broj žiro računa za podnosioce zahteva koji imaju svojstvo pravnog lica;

4) podatke o vlasniku, odnosno korisniku merila i njegovoj adresi;

5) broj i datum pod kojim je zahtev za overavanje zaveden kod podnosioca zahteva;

6) adresu na kojoj se vrši overavanje merila, za merila koja se overavaju na mestu upotrebe;

7) podatke o vrsti i broju merila koja se podnose na overavanje (naziv merila, proizvođač merila, tip merila, serijski broj, specifičnosti merila, službena oznaka/broj uverenja/broj sertifikata);

8) podatak o vrsti pregleda merila (prvo, periodično, vanredno);

9) datum planiranog pregleda i vreme početka pregleda koji se dostavljaju Direkciji za mere i dragocene metale najkasnije prvog radnog dana u nedelji za tekuću nedelju, s tim što se dopune planova dostavljaju najkasnije 24 sata pre početka pregleda;

10) podatke o overavanju merila (datum izvršenog pregleda, rezultat pregleda, datum overavanja merila, ime lica koje je izvršilo žigosanje merila, vrste i jedinstveni serijski broj izdatih državnih žigova, broj i datum izdavanja uverenja o overavanju merila);

11) podatke o izdatim rešenjima o odbijanju overavanja.

Član 3

Evidencija se vodi na obrascu EOT, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4

Ovlašćeno telo može da vodi Evidenciju i u elektronskoj formi.

Član 5

Podaci iz člana 2. stav 1. tač. 1) do 8) ovog pravilnika unose se u Evidenciju odmah po prijemu zahteva za overavanje merila.

Član 6

Podaci iz Evidencije koji se odnose na ime lica koje je izvršilo žigosanje merila, vrste i jedinstvene serijske brojeve izdatih državnih žigova, ne mogu se menjati nakon unošenja u Evidenciju.

Član 7

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini i obrascu evidencije, kao i načinu vođenja evidencije koju vodi ovlašćeno telo ("Službeni glasnik RS", broj 58/11).

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac EOT

 

Broj i datum pod kojim je zahtev zaveden

Podaci o podnosiocu zahteva/imaocu, odnosno korisniku merila. Za pravna lica PIB, matični broj i broj žiro računa

Broj i datum pod kojim je zahtev zaveden kod podnosioca zahteva sa podatkom o uplaćenoj taksi

Adresa na kojoj se vrši overavanje

Vrsta merila (proizvođač, tip, serijski broj, specifičnosti merila, službena oznaka/broj uverenja/broj sertifikata)

Vrsta pregleda merila, planirani datum i vreme pregleda

Datum izvršenog pregleda i datum overavanja merila

Rezultat pregleda

Ime lice koje je izvršilo žigosanje

Vrsta i broj žigova

Izdato uverenje o overava nju/rešenje o odbijanju overavanja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11