Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA STRUČNOG NADZORA

("Sl. glasnik RS", br. 22/2015 i 24/2017)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina i način vođenja stručnog nadzora u toku građenja objekta, odnosno izvođenja radova za koje je izdata građevinska dozvola.

Član 2

Stručni nadzor odnosi se na:

1) pripremne radove;

2) građevinske i građevinsko-zanatske radove;

3) ugradnju instalacija, postrojenja i opreme;

4) druge radove koji se izvode u toku građenja objekta.

Član 3

Stručni nadzor obuhvata:

1) kontrolu da li se građenje vrši prema građevinskoj dozvoli ili rešenju o odobrenju za rekonstrukciju, odnosno prema projektu za građevinsku dozvolu ili idejnom projektu za rekonstrukciju i projektu za izvođenje, kao i blagovremeno preduzimanje mera u slučaju odstupanja izvođenja radova od tih projekata;

2) kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa, uključujući i tehničke propise čiji su sastavni deo standardi koji definišu obavezne tehničke mere i uslove kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama;

3) kontrolu i overu količina izvedenih radova (overa građevinskih knjiga, privremenih i okončanih situacija, računa za izvedene radove i dr), ili stepena izvedenosti radova, ukoliko je to predviđeno ugovorom o vršenju stručnog nadzora sa investitorom;

4) proveru da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koji se ugrađuju ili postavljaju u objekat i da li postoji dokumentacija kojom se dokazuje njihov kvalitet (atest, sertifikat, izveštaj o ispitivanju i dr.);

5) kontrolu i proveru kvaliteta izvedenih radova koji se, prema prirodi i dinamici izgradnje objekta, ne mogu proveriti u kasnijim fazama izgradnje objekta (radovi na izvođenju temelja, armature, oplate, izolacije i dr.);

6) davanje potrebnih uputstava izvođaču radova, naročito u slučaju odstupanja gradnje od projekta za građevinsku dozvolu ili idejnog projekta za rekonstrukciju, odnosno projekta za izvođenje, kao i u slučaju promene uslova gradnje objekta (promena vrste tla ili drugih parametara utvrđenih geomehaničkim elaboratom i dr.);

7) redovno praćenje dinamike gradnje objekta i usklađenosti sa ugovorenim rokovima, ukoliko je to predviđeno ugovorom o vršenju stručnog nadzora sa investitorom;

8) saradnju sa projektantom radi obezbeđenja pravilne realizacije projektantskog koncepta objekta, kao i saradnju sa izvođačem radova pri izboru detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova;

9) saradnju sa izvođačem radova i projektantom u pripremi projekta izvedenog objekta;

10) rešavanje drugih pitanja koja se pojave u toku građenja, odnosno izvođenja radova.

Član 4

Za vršenje stručnog nadzora investitor određuje lice koje ispunjava uslove propisane zakonom za odgovornog projektanta ili odgovornog izvođača radova, zavisno od vrste radova koji su predmet stručnog nadzora (u daljem tekstu: nadzorni organ).

Stručni nadzor se obezbeđuje od početka građenja, odnosno izvođenja radova, u skladu sa zakonom i traje do završetka građenja, odnosno izvođenja radova i izdavanja upotrebne dozvole.

Član 5

U svakoj fazi izgradnje objekta, odnosno izvođenja radova, investitor može obezbediti projektantski nadzor od strane privrednog društva koje ispunjava uslove za projektovanje te vrste objekata.

Član 6

Nadzorni organ prati i kontroliše izvođenje radova na gradilištu, kao i na mestima gde se izvode drugi radovi za potrebe građenja objekta.

Sva zapažanja u toku vršenja stručnog nadzora nadzorni organ upisuje u građevinski dnevnik, potpisuje i overava pečatom, u skladu sa propisom kojim se uređuje sadržina i način vođenja građevinskog dnevnika.

Član 7

Ako nadzorni organ u toku vršenja stručnog nadzora utvrdi da izvođač radova odstupa od izdate građevinske dozvole, odnosno rešenja o odobrenju, projekta za građevinsku dozvolu, odnosno idejnog projekta, kao i projekta za izvođenje, predviđenog kvaliteta materijala i opreme koja se ugrađuje u objekat ili odstupa od drugih elemenata koji bi uticali na kvalitet radova, utvrđenu vrednost objekta ili na produženje rokova izgradnje, bez odlaganja, sve primedbe unosi u prateću dokumentaciju koja se vodi na gradilištu u skladu sa zakonom i pismenim putem o tome obaveštava investitora i izvođača radova, radi preduzimanja odgovarajućih mera i posledicama koje mogu nastupiti ako te mere ne budu preduzete.

Ako u toku građenja nastupe okolnosti zbog kojih je neophodno odstupiti od projekta za građevinsku dozvolu, odnosno idejnog projekta, kao i projekta za izvođenje, nadzorni organ, bez odlaganja, sve primedbe unosi u prateću dokumentaciju koja se vodi na gradilištu u skladu sa zakonom i pismenim putem o tome obaveštava investitora, radi preduzimanja odgovarajućih mera i posledicama koje mogu nastupiti ako te mere ne budu preduzete.

Ako u toku građenja nastupe okolnosti čije otklanjanje ne trpi odlaganje, nadzorni organ o tome odmah obaveštava i nadležnog građevinskog inspektora, radi preduzimanja potrebnih mera (izdavanje naloga izvođaču radova za preduzimanje neophodnih mera za sprečavanje i otklanjanje štetnih posledica, obustavljanje radova u svim slučajevima kada se zaključi da se pri izvođenju radova odstupa od tehničke dokumentacije i kada konkretna odstupanja mogu da budu od uticaja na nosivost, trajnost i projektovanu koncepciju objekta ili mogu dovesti do materijalne štete, odnosno do ugrožavanja života i zdravlja ljudi i dr.).

Član 8

Nadzorni organ u toku vršenja stručnog nadzora pismeno konstatuje:

1) nad kojim radovima vrši stručni nadzor;

2) uočene nedostatke pri izvođenju radova i rokove za njihovo otklanjanje;

3) mere koje je preduzeo ili je na njih uputio izvođača radova, odnosno odgovornog izvođača radova;

4) primedbe u pogledu kvaliteta i dinamike građenja;

5) druge podatke koji su bitni za praćenje građenja objekta.

Podatke iz stava 1. ovog člana nadzorni organ upisuje u građevinski dnevnik.

Građevinski dnevnik svojim potpisom i pečatom overavaju nadzorni organ i odgovorni izvođač radova.

Član 9

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora ("Službeni glasnik RS", broj 7/10).

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".