Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA DODELJENIH PROIZVOĐAČKIH KODOVA I IZDATIH LICENCI, O SADRŽINI ZAHTEVA I DOKAZIMA KOJIMA SE POTVRĐUJE ISPUNJENOST USLOVA ZA IZDAVANJE LICENCE, O IZGLEDU I SADRŽINI LICENCE I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE OPTIČKIH DISKOVA

("Sl. glasnik RS", br. 13/2012)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina i način vođenja Registra dodeljenih proizvođačkih kodova i izdatih licenci, sadržina zahteva za izdavanje licence i dokazi kojima se potvrđuje ispunjenost uslova za izdavanje licence, izgled i sadržina licence, kao i sadržina i način vođenja evidencija optičkih diskova.

I. Sadržina i način vođenja Registra dodeljenih proizvođačkih kodova i izdatih licenci

Član 2

Registar dodeljenih proizvođačkih kodova i izdatih licenci (u daljem tekstu: Registar), vodi Zavod za intelektualnu svojinu (u daljem tekstu: Zavod), u skladu sa zakonom kojim se uređuju optički diskovi.

Sadržina Registra

Član 3

U Registar se upisuju sledeći podaci:

1) proizvođački kod;

2) datum dodeljivanja proizvođačkog koda;

3) poslovno ime i sedište nosioca proizvođačkog koda, odnosno ime i adresa preduzetnika;

4) o punomoćniku (ako se zahtev za dodeljivanje proizvođačkog koda podnosi preko punomoćnika);

5) o odgovornim licima podnosioca zahteva za dodeljivanje proizvođačkog koda (ime, prezime, funkcija);

6) adresa i podaci o prostorijama u kojima se obavlja proizvodnja optičkih diskova i/ili proizvodnih delova;

7) broj izdate licence;

8) datum izdavanja licence;

9) datum do kada licenca važi;

10) da li se licenca odnosi na proizvodnju optičkih diskova i/ili proizvodnih delova;

11) poslovno ime i sedište nosioca licence, odnosno ime i adresa preduzetnika;

12) o punomoćniku ako se zahtev za izdavanje licence podnosi preko punomoćnika;

13) o odgovornim licima nosioca licence (ime, prezime, funkcija).

Način vođenja Registra

Član 4

Zavod vodi Registar u elektronskom obliku, uz upotrebu računarskog programa sa jedinstvenom bazom podataka.

Podaci iz Registra su deo jedinstvene, javno dostupne elektronske baze podataka Zavoda.

II. Sadržina zahteva i dokazi koji se podnose uz zahtev za izdavanje licence

Član 5

Zahtev za izdavanje licence podnosi lice koje je pribavilo proizvođački kod i koje namerava da se bavi proizvodnjom optičkih diskova i/ili proizvodnih delova (stamper), u skladu sa zakonom kojim se uređuju optički diskovi.

Sadržina zahteva za izdavanje licence

Član 6

Zahtev za izdavanje licence iz člana 5. ovog pravilnika sadrži naročito:

1) poslovno ime i sedište, odnosno ime i adresu preduzetnika kao podnosioca zahteva;

2) podatke o punomoćniku podnosioca zahteva (ako se zahtev za izdavanje licence podnosi preko punomoćnika);

3) naznaku da li se zahtev odnosi na izdavanje licence za proizvodnju optičkih diskova i/ili za proizvodnju proizvodnih delova (stampera);

4) pribavljeni proizvođački kod;

5) podatke o registraciji delatnosti za koju podnosilac podnosi zahtev za licencu;

6) adresu prostorija u kojima će se obavljati proizvodnja optičkih diskova i/ili proizvodnih delova;

7) podatke o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi;

8) potpis i pečat podnosioca zahteva.

Dokazi koji se podnose uz zahtev za izdavanje licence

Član 7

Uz zahtev za izdavanje licence iz člana 6. ovog pravilnika, podnose se dokazi kojima se potvrđuje ispunjenost uslova za izdavanje licenci, i to:

1) izvod iz registra nadležnog organa i osnivački akt podnosioca zahteva, kao dokaz o registraciji za obavljanje delatnosti za koju se licenca traži;

2) izvod iz javnih registara ili drugu verodostojnu ispravu, kao dokaz o pravu svojine ili nekom drugom stvarnom pravu na prostorijama u kojima se obavlja delatnost proizvodnje optičkih diskova i/ili proizvodnih delova (stamper);

3) dokaz o posedovanju odgovarajućeg proizvođačkog koda;

4) potvrda nadležnog organa da podnosilac zahteva nije osuđivan za privredni prestup kojim se povređuje pravo intelektualne svojine koje ga čini nedostojnim vršenja delatnosti proizvodnje optičkih diskova i proizvodnih delova (stamper) u periodu od pet godina pre podnošenja zahteva;

5) potvrda nadležnog organa da protiv podnosioca zahteva nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;

6) potvrda nadležnog organa da direktor ili drugo odgovorno lice podnosioca zahteva nije pravnosnažno osuđeno za krivično delo kojim se povređuje pravo intelektualne svojine koje ga čini nedostojnim vršenja delatnosti proizvodnje optičkih diskova i proizvodnih delova (stamper), u periodu od pet godina pre podnošenja zahteva za izdavanje licence;

7) potvrda nadležnog organa da se protiv direktora ili drugog odgovornog lica podnosioca zahteva ne vodi istraga ili krivični postupak za krivično delo kojim se povređuje pravo intelektualne svojine koje ga čini nedostojnim vršenja delatnosti proizvodnje optičkih diskova i proizvodnih delova (stamper);

8) dokaz o uplati republičke administrativne takse.

Dokazi iz stava 1. ovog člana se dostavljaju u originalu ili overenoj kopiji.

III. Izgled i sadržina licence

Član 8

Na osnovu pisanog zahteva lica koje je pribavilo proizvođački kod i koje namerava da se bavi proizvodnjom optičkih diskova i/ili proizvodnih delova (stamper), Zavod rešenjem izdaje licencu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju optički diskovi.

Član 9

Licenca se izdaje na obrascu formata A4, veličine 210 x 297 mm.

U gornjem levom uglu, nalaze se jedan ispod drugog: grb Republike Srbije i naziv Zavoda.

Licenca sadrži:

1) oznaku da je u pitanju licenca za proizvodnju optičkih diskova i/ili za proizvodnju proizvodnih delova (stampera);

2) broj izdate licence;

3) poslovno ime i sedište, odnosno ime i adresu preduzetnika nosioca licence;

4) adresa, površina i osnov korišćenja licenciranih prostorija;

5) opis delatnosti za čije obavljanje se licenca izdaje - proizvodnja optičkih diskova i/ili proizvodnih delova (stamper);

6) proizvođački kod nosioca licence;

7) datum upisa licence u Registar;

8) datum do kada licenca važi;

9) datum prvog izdavanja licence;

10) potpis i pečat Zavoda.

IV. Sadržina i način vođenja evidencije optičkih diskova

Član 10

Nosilac licence vodi evidenciju proizvedenih optičkih diskova (u daljem tekstu: Evidencija), u skladu sa zakonom kojim se uređuju optički diskovi.

Sadržina Evidencije

Član 11

Evidencija sadrži podatke i dokaze.

Podaci u Evidenciji su:

1) broj evidentiranog optičkog diska;

2) datum unošenja u Evidenciju;

3) poslovno ime i sedište naručioca optičkog diska, odnosno ime i adresu preduzetnika;

4) format optičkog diska;

5) naziv optičkog diska;

6) količina snimljenih optičkih diskova;

7) osnovni podaci iz rešenja o izdatoj licenci i rešenja o pribavljenom proizvođačkom kodu;

8) osnovni podaci o priloženim uzorcima:

- o primerku proizvedenog optičkog diska;

- o sadržini proizvodnog dela (stamper), u formi koja omogućava uvid u tu sadržinu;

9) osnovni podaci iz člana 12. stav 1. tačka 4) Zakona o optičkim diskovima ("Službeni glasnik RS", broj 52/11), i to:

- podaci o nosiocu prava na materijal koji je predmet reprodukcije na naručenim optičkim diskovima i/ili proizvodnim delovima (stamper) ili njihovom pakovanju;

- podaci iz ovlašćenja (sa naznakom količine i vrste, vremenskog i teritorijalnog važenja) da reprodukuje takav materijal na optičkim diskovima i/ili proizvodnim delovima (stamper), izdatog od strane izvornog nosioca prava;

- uporedivi podaci o sadržini materijala koji je predmet reprodukcije.

Dokazi u Evidenciji su izvorna dokumentacija iz koje proizlaze podaci Evidencije.

Način vođenja Evidencije

Član 12

Podaci iz člana 11. stav 2. ovog pravilnika se vode u elektronskoj formi. Dokaze iz člana 11. stav 2. ovog pravilnika nosilac licence čuva kao sastavni deo Evidencije najmanje pet godina i to:

1) primerak optičkog diska i proizvodni deo (stamper), a ako se proizvodni deo (stamper) proizvodi za treće lice, onda je nosilac licence dužan da čuva i master sa koga je stamper umnožen;

2) podatke o poslovnom imenu i sedištu nosioca prava na materijalu koji je predmet reprodukcije, odnosno ime i adresu preduzetnika;

3) ugovor o proizvodnji optičkog diska ili proizvodnog dela (stamper), odnosno narudžbenicu za proizvodnju optičkog diska ili proizvodnog dela (stamper);

4) podatke o sadržini materijala koji je predmet reprodukcije.

Završna odredba

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".