Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA I ODRŽAVANJA CENTRALNOG REGISTRA PLANSKIH DOKUMENATA, INFORMACIONOG SISTEMA O STANJU U PROSTORU I LOKALNOG INFORMACIONOG SISTEMA I DIGITALNOM FORMATU DOSTAVLJANJA PLANSKIH DOKUMENATA

("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)

1. Predmet uređivanja

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina i način vođenja i održavanja Centralnog registra planskih dokumenata, Informacionog sistema o stanju u prostoru i lokalnog informacionog sistema planskih dokumenata kao i digitalnih formata dostavljanja planskih dokumenata.

2. Pojmovi

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka - NIGP (eng. National Spatial Data Infrastructure - NSDI), predstavlja integrisani sistem geoprostornih podataka, koji omogućava korisnicima da na sveobuhvatan način, identifikuju i pristupe prostornim informacijama dobijenim iz različitih izvora, od lokalnog, preko nacionalnog do globalnog nivoa;

2) Informacioni sistem o stanju u prostoru Republike Srbije (u daljem tekstu: Informacioni sistem o prostornom razvoju) je informacioni sistem na nacionalnom nivou u kome se prati stanje prostornog razvoja i stepen realizacije planskih rešenja;

3) izveštaj o stanju prostornog razvoja je godišnji dokument koji priprema ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja, u kome se objavljuje: stepen realizacije planskih rešenja, vrednosti pokazatelja prostornog razvoja, promene u planskoj dokumentaciji izvršene u datoj godini i prikaz napredovanja u realizaciji Informacionog sistema o prostornom razvoju. Izveštaji se pripremaju na nacionalnom i pokrajinskom ili regionalnom nivou;

4) lokalni informacioni sistem planskih dokumenata i stanja u prostoru je informacioni sistem na nivou jedinica lokalne samouprave u kome se prikupljaju podaci za potrebe Informacionog sistema o prostornom razvoju i druge sektorske informacione sisteme, sa ciljem objavljivanja godišnjih Izveštaja o stanju prostornog razvoja ili korišćenja u drugim strateško razvojnim dokumentima;

5) GIS - geografski informacioni sistemi su informacioni sistemi za upravljanje geoprostornim podacima, u kojima se skladište, integrišu, uređuju, analiziraju i prikazuju informacije o prostoru. GIS se sastoji od uređenih relacionih alfanumeričkih baza podataka i digitalnih interaktivnih karata na kojima su prikazani objekti, pojave i procesi odgovarajućim kartografskim znacima i drugim simbolima;

6) veb servisi označavaju aplikativne softverske sisteme zasnovane na GIS-u za potrebe Informacionog sistema o prostornom razvoju, a u cilju interoperabilnog povezivanja, komunikacije i razmene podataka pojedinačnih informacionih sistema koje vode nadležni organi, i to o: prirodnim resursima - zemljište, vode, šume, mineralne sirovine; infrastrukturi - transportna, energetska, vodoprivredna, telekomunikaciona; zaštićenim prirodnim i kulturnim dobrima; stanju životne sredine i drugim podacima;

7) interoperabilnost označava da je omogućena komunikacija i razmena podataka između pojedinačnih informacionih sistema koje vode nadležni organi, nezavisno od tehnologije, softvera i formata podataka koji su korišćeni prilikom izrade tih informacionih sistema, a za potrebe informacionog sistema prostornom razvoju;

8) PDF je portabl dokument format, digitalni format i oblik zapisa tekstualnog dokumenta i grafičkih prikaza, koji je nezavisan od softvera i hardvera uređaja na kome se nalazi tako da sadrži kompletan opis dokumenta (tekst, vektorska grafika, rasterske slike, kao i fontove za prikaz teksta).

3. Centralni registar planskih dokumenata

Član 3

Centralni registar planskih dokumenata (u daljem tekstu: Registar) vodi organ nadležan za poslove državnog premera i katastra, u skladu sa zakonom.

U cilju efikasnijeg vođenja i održavanja, Registar se hijerarhijski organizuje po tematskim celinama:

1) prostorni planovi;

2) prostorni planovi iz nadležnosti autonomne pokrajine;

3) planski dokumenti za teritoriju lokalne samouprave;

4) dokumenti za sprovođenje prostornih planova;

5) urbanističko-tehnički dokumenti.

4. Informacioni sistem o stanju u prostoru

Član 4

Ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja i urbanizma za potrebe praćenja stanja u prostoru Republike Srbije, vodi Informacioni sistem o stanju u prostoru.

Informacioni sistem o prostornom razvoju se zasniva na sistemu ESPON pokazatelja i služi za praćenje promena u prostoru Republike Srbije, odnosno za praćenje sprovođenja Prostornog plana Republike Srbije i regionalnih prostornih planova.

Informacioni sistem o prostornom razvoju služi i za praćenje sprovođenja Programa implementacije Prostornog plana Republike Srbije i programa implementacije regionalnih prostornih planova.

Na osnovu podataka iz Informacionog sistema o prostornom razvoju priprema se godišnji izveštaj o realizaciji Prostornog plana Republike Srbije, odnosno regionalnog prostornog plana.

Izveštaje iz stava 4. ovog člana priprema ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja u saradnji sa organom nadležnim za regionalni razvoj i drugim institucijama.

Za potrebe Informacionog sistema o prostornom razvoju, ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja uspostavlja evidenciju prostornih planova u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Informacioni sistem o prostornom razvoju je zasnovan na GIS platformi i GIS tehnologijama.

Informacioni sistem o prostornom razvoju povezuje se sa NIGP.

Informacioni sistem o prostornom razvoju povezuje se sa informacionim sistemima o prirodnim resursima, infrastrukturi, zaštićenim prirodnim i kulturnim dobrima i drugim informacionim sistemima koje vode nadležni organi, posebne organizacije i druge institucije imaoci javnih ovlašćenja.

Informacioni sistem o prostornom razvoju povezuje se sa lokalnim informacionim sistemima planskih dokumenata i stanja u prostoru.

Povezivanje i razmena podataka obavlja se internetom, korišćenjem odgovarajućih veb servisa, na principima interoperabilnosti.

5. Lokalni informacioni sistem planskih dokumenata i stanja u prostoru

Član 5

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave za potrebe praćenja o stanju u prostoru obrazuje lokalni informacioni sistem planskih dokumenata i stanja u prostoru (u daljem tekstu: lokalni informacioni sistem).

Sastavni deo lokalnog informacionog sistema su:

1) planski dokumenti za teritoriju lokalne samouprave;

2) urbanističko-tehnički dokumenti;

3) podaci o stanju u prostoru.

Lokalni informacioni sistem omogućava naročito sledeće funkcionalnosti:

1) pretraživanje raspoloživih podataka;

2) uvid u raspoložive podatke stanja o prostoru;

3) analize postojećeg i planiranog stanja u prostoru;

4) upravljanje komunalnim i drugim sistemima.

Lokalni informacioni sistem se zasniva na sistemu ESPON pokazatelja o stanju u prostoru i zahtevima INSPIRE direktive.

Republički organ nadležan za poslove državnog premera i katastra i ministarstvo nadležno za prostorno i urbanističko planiranje na zahtev jedinice lokalne samouprave obezbeđuje i pruža stručnu i tehničku pomoć za vođenje i održavanje lokalnog informacionog sistema.

6. Digitalni format dostavljanja planskih dokumenata

Član 6

Prostorne planove za potrebe Registra dostavlja ministarstvo nadležno za prostorno planiranje, i to:

1) Prostorni plan Republike Srbije;

2) regionalni prostorni planovi;

3) prostorni planovi područja posebne namene.

Za potrebe Registra ministarstvo nadležno za prostorno planiranje dostavlja dokumenta za sprovođenje prostornih planova, i to:

1) Program implementacije Prostornog plana Republike Srbije;

2) programi implementacije regionalnih prostornih planova.

Član 7

Prostorni planovi koji su u celosti na teritoriji autonomne pokrajine za potrebe Registra dostavlja nadležni organ autonomne pokrajine za poslove prostornog planiranja i urbanizma.

Za potrebe Registra nadležni organ autonomne pokrajine za poslove prostornog planiranja i urbanizma dostavlja i dokumente za sprovođenje prostornih planova iz nadležnosti autonomne pokrajine.

Član 8

Planski dokumenti iz nadležnosti lokalne samouprave za potrebe Registra dostavlja nadležni organ jedinice lokalne samouprave za poslove prostornog planiranja i urbanizma.

Republički organ nadležan za poslove državnog premera i katastra i ministarstvo nadležno za prostorno i urbanističko planiranje na zahtev jedinice lokalne samouprave obezbeđuje i pruža stručnu i tehničku pomoć u cilju ispunjavanja obaveza iz stava 1. ovog člana, odnosno za potrebe vođenja i održavanja lokalnog informacionog sistema.

Urbanističko-tehničke dokumente za potrebe Registra dostavlja nadležni organ jedinice lokalne samouprave za poslove prostornog planiranja i urbanizma.

7. Sadržina Registra

Član 9

Sadržinu Registra čine sledeći dokumenti:

1) akt o izradi, akt o donošenju, akt o izmeni i dopuni, akt o stavljanju van snage, akt o usklađivanju/preispitivanju/usaglašavanju;

2) tekstualni deo (zvanični - objavljeni tekstualni deo);

3) grafički deo (zvanični - overeni grafički prikazi).

Sadržinu Registra čine sledeći podaci o planskim dokumentima:

1) zvaničan naziv planskog dokumenta;

2) skraćeni naziv planskog dokumenta (akronim, ukoliko postoji);

3) nadležnost za donošenje;

4) izvor podataka (naziv i broj službenog glasila);

5) veze i hiperveze (linkovi i hiperlinkovi), veze sa drugim planskim dokumentima, druge veze i podaci o delovima teritorija planskog dokumenta.

Analitičko-dokumentaciona osnova planskih dokumenata sastavni je deo Registra.

U jedinicama lokalnih samouprava, gde je pored srpskog jezika u upotrebi jezik nacionalne manjine, nazivi u evidenciji ispisuju se i na jeziku nacionalne manjine.

Član 10

Sadržinu Registra čine sledeći podaci o dokumentima za sprovođenje prostornih planova:

1) akt o usvajanju programa implementacije;

2) tekstualni deo programa implementacije;

3) tabelarni i grafički deo programa implementacije;

4) godišnji izveštaji o sprovođenju programa implementacije koje podnosi organ nadležan za prostorno planiranje, organu koji donosi program implementacije i

5) drugi podaci u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 11

Sadržinu Registra čine sledeći podaci o urbanističko-tehničkim dokumentima:

1) akt o potvrđivanju urbanističkog projekta;

2) naziv urbanističkog projekta;

3) tekstualni deo urbanističkog projekta;

4) grafički deo urbanističkog projekta;

5) akt o potvrđivanju projekta preparcelacije i parcelacije;

6) naziv projekta preparcelacije i parcelacije;

7) tekstualni i grafički deo projekta preparcelacije i parcelacije sa projektom geodetskog obeležavanja;

8) rešenje o formiranju katastarske parcele i rešenje o utvrđenju javnog interesa u slučaju da se preparcelacija radi za potrebe eksproprijacije;

9) projekat ispravke granica susednih parcela;

10) uslovi organa nadležnog za poslove urbanizma jedinice lokalne samouprave za projekat ispravke granica susednih parcela;

11) rešenje o formiranju katastarske parcele i

12) drugi podaci u skladu sa zakonom i drugim propisima.

8. Sadržina lokalnog informacionog sistema

Član 12

Lokalni informacioni sistem sastoji se iz javno dostupnih komponenti, i to od:

1) dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja teritorije lokalne samouprave:

(1) planski dokumenti za teritoriju lokalne samouprave sa sadržinom propisanim ovim pravilnikom;

(2) dokumenti za sprovođenje prostornih planova koji se odnose na teritoriju lokalne samouprave sa sadržinom propisanim ovim pravilnikom;

(3) urbanističko-tehnički dokumenti sa sadržinom propisanom ovim pravilnikom.

2) podataka o stanju u prostoru:

(1) granice administrativnih i statističkih jedinica prema registru prostornih jedinica (u daljem tekstu: RPJ);

(2) digitalni katastarski planovi (u daljem tekstu: DKP) ili skenirani katastarski planovi u slučaju kada vektorski planovi nisu u službenoj upotrebi;

(3) topografske geografske karte, kao i druge tematske podloge po potrebi;

(4) ortofoto i satelitski snimci;

(5) obuhvati dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja;

(6) namena površina;

(7) infrastruktura, javne službe, zaštita, turizam;

(8) godišnje vrednosti pokazatelja prostornog razvoja (prema pokazateljima iz programa implementacije).

3) funkcionalnosti sistema:

(1) opšti pretraživač - za identifikaciju lokacije na bazi adrese ili katastarske parcele, radi pregleda stanja u prostoru kao i važećih planova za konkretnu lokaciju;

(2) pretraživanje prostornih i urbanističkih planova;

(3) pretraživanje sprovođenja planova;

(4) pregled raspoloživih prostornih podataka;

(5) osnovni alati za merenje, obeležavanje lokacije i štampanjem u određenim razmerama;

(6) servisi za unos primedbi građana za intervencije u prostoru.

Prostorni podaci mogu biti u rasterskom ili vektorskom formatu u zavisnosti od raspoloživosti.

9. Održavanje i digitalni format

Član 13

Planski dokument koji se evidentira je važeći usvojen planski dokument.

Planski dokument se evidentira u izvornom formatu ili u preglednom formatu. Pod izvornim formatom u smislu ovog pravilnika podrazumeva se:

1) za tekstualni deo otvoreni format (Open Document File) i

2) za grafiku vektorski format propisan u skladu sa ovim pravilnikom. Pod preglednim formatom u smislu ovog pravilnika podrazumeva se portabl dokument format (pdf - Portable Document Format).

Planski dokumenti koji se vode u Registru uvode se i u toku pripreme sa odgovarajućim statusom, u skladu sa Zakonom i drugim propisima. Kada se planski dokument uvodi u toku pripreme, uvode se informacije o pripremi, odnosno promenama planskog dokumenta.

Član 14

Nadležni organ za pripremu akta, kojim se:

1) započinje izrada planskog dokumenta;

2) usvaja planski dokument;

3) menja ili dopunjuje planski dokument;

4) stavlja van snage planski dokument;

5) usklađuje, preispituje ili usaglašava planski dokument u roku od deset dana od stupanja na snagu donetog akta dostavlja planski dokument, odnosno menja status planskog dokumenta.

U slučaju da se radi o aktu kojim se započinje izrada planskog dokumenta, za potrebe evidentiranja u Registru dostavlja se tekst i grafički prikaz (minimalno granica obuhvata plana) donetog akta.

Član 15

Sastavni deo Registra predstavlja pregledna digitalna karta planskih dokumenata sa osnovnim sadržajem (prostorne jedinice, hidrografija, infrastruktura, naselja, zaštićena prirodna dobra veća od 500 ha, kulturna dobra od izuzetnog i velikog značaja i sl.).

Karta iz stava 1. ovog člana prikazuje se po slojevima: Prostorni plan Republike Srbije, regionalni prostorni plan, dokumenti za sprovođenje prostornih planova, prostorni plan područja posebne namene, prostorni plan jedinice lokalne samouprave, generalni urbanistički plan, plan generalne regulacije i plan detaljne regulacije, kao i urbanističko-tehnički dokumenti.

Član 16

Za dostavljanje tekstualnog dela planskih dokumenata u digitalnom, odnosno elektronskom formatu, garantuje se integritet, nepromenljivost i neporecivost dostavljenog planskog dokumenta, koja se obezbeđuje korišćenjem jednog od formata elektronskog potpisa, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojim se uređuje materija elektronskog potpisivanja i overe elektronskih dokumenata.

Član 17

Grafički deo planskog dokumenta priprema se u skladu sa podzakonskim aktom kojim je uređena sadržina, način i postupak izrade planskih dokumenata, a za potrebe Registra dostavljaju se u *.shp ili *.gml digitalnom formatu.

Izuzetno od digitalnih formata propisanih u stavu 1. ovog člana, grafički deo se može dostavljati u PDF formatu, uključujući obavezno dostavljanje granica obuhvata plana u *.shp digitalnom formatu.

Drugi digitalni formati ne smatraju se validnim za dostavljanje za potrebe vođenja i održavanja Registra i informacionih sistema određenih ovim pravilnikom.

Član 18

U Registru čuvaju se i elektronske kopije planskih dokumenata koji su važeći, a urađeni su u skladu sa prethodno važećom regulativom i za koje je izvršena digitalizacija u skladu sa propisima, pri čemu se čuvaju tekstualni i grafički deo planskog dokumenta.

Član 19

Povezivanje, komunikacija i razmena podataka između Registra i informacionih sistema obavlja se na načelima integracije i interoperabilnosti, korišćenjem veb servisa, razmenom informacija u skladu sa GIS standardima.

10. Dostupnost podataka

Član 20

Svi dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja evidentirani u Registru, Informacionom sistemu o prostornom razvoju i u lokalnom informacionom sistemu, dostupni su zainteresovanim licima na internetu.

11. Prelazna i završna odredba

Član 21

Registar se uspostavlja najkasnije do 17. decembra 2015. godine.

Član 22

Ovaj pravilnik stupa narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".