Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽINI DEKLARACIJE ZA OBJAVLJIVANJE I EMITOVANJE OGLASNE PORUKE

("Sl. glasnik RS", br. 114/2005)

 

Član 1

Ovim pravilnikom se bliže propisuje sadržina deklaracije za objavljivanje i emitovanje oglasne poruke.

Deklaracija se sačinjava na obrascu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Deklaracija sadrži sledeće podatke o:

1. proizvođaču oglasne poruke: poslovno ime i sedište (mesto, ulica, broj) pravnog lica ili preduzetnika, broj pod kojim je registrovan u odgovarajućem registru za obavljanje delatnosti proizvodnje oglasnih poruka, odnosno pretežne delatnosti, opis pretežne delatnosti prijavljene odgovarajućem registru, matični broj, podatke o odgovornom licu, odnosno fizičkom licu odgovornom za obavljanje delatnosti proizvodnje oglasnih poruka (ime i prezime, mesto i adresa stanovanja, broj i mesto izdavanja lične karte), jedinstveni matični broj građana (JMBG);

2. oglašivaču: poslovno ime i sedište (mesto, ulica, broj) pravnog lica ili preduzetnika, broj pod kojim je registrovan u odgovarajućem registru za obavljanje delatnosti u okviru koje je predmet oglašavanja, odnosno pretežne delatnosti, opis pretežne delatnosti prijavljene odgovarajućem registru, broj i datum dozvole, saglasnosti ili drugog akta koji je zakonski uslov za obavljanje delatnosti u okviru koje je predmet oglašavanja i naziv organa koji je izdao taj akt, matični broj, podatke o odgovornom licu, odnosno fizičkom licu odgovornom za obavljanje delatnosti u okviru koje je predmet oglašavanja (ime i prezime, mesto i adresa stanovanja, broj i mesto izdavanja lične karte), jedinstveni matični broj građana (JMBG);

3. oglasnoj poruci: tekst, trajanje, dimenzije, način oglašavanja, autoru teksta, muzike, fotografije, ilustracije, dizajna, reditelju, snimatelju slike ili zvuka, izvođaču čiji se lik ili glas koristi u oglasnoj poruci, drugom autoru u smislu propisa o zaštiti autorskih i izvođačkih prava.

Deklaracija sadrži i naziv i sedište lica koje objavljuje ili emituje oglasnu poruku, izjavu kojom se garantuje tačnost podataka sadržanih u deklaraciji, koju potpisuje odnosno overava oglašivač, mesto i datum izdavanja deklaracije.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Obrazac DEKLARACIJE

 

Naziv i sedište lica koje objavljuje ili emituje oglasnu poruku:

 

I PODACI O PROIZVOĐAČU OGLASNE PORUKE

Poslovno ime pravnog
lica/preduzetnika

 

Sedište (mesto, ulica i broj)

Broj pod kojim je registrovan u odgovarajućem registru za obavljanje delatnosti proizvodnje oglasnih poruka:

 

Opis pretežne delatnosti prijavljene odgovarajućem registru:

 

Matični broj:

Ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu/fizičkog lica odgovornog za obavljanje delatnosti proizvodnje oglasnih poruka

 

Adresa stanovanja (mesto, ulica i broj)

 

JMBG

Broj i mesto izdavanja lične karte:

II PODACI O OGLAŠIVAČU

Poslovno ime pravnog
lica/preduzetnika

 

Sedište(mesto, ulica i broj)

Broj pod kojim je registrovan u odgovarajućem registru za obavljanje delatnosti u okviru koje je predmet oglašavanja:

 

Opis pretežne delatnosti prijavljene odgovarajućem registru:

 

Broj i datum dozvole, saglasnosti ili drugog akta koji je zakonski uslov za obavljanje delatnosti u okviru koje je predmet oglašavanja i naziv organa koji je izdao taj akt:

 

Matični broj:

Ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu/fizičkog lica odgovornog za obavljanje delatnosti u okviru koje je predmet oglašavanja:

 

Adresa stanovanja (mesto, ulica, broj)

 

JMBG

Broj i mesto izdavanja lične karte:

III PODACI O OGLASNOJ PORUCI

Tekst:

 

 

 

 

Trajanje/dimenzije

 

Način oglašavanja

 

Autor:

Teksta

 

Muzike

 

Fotografije

 

Ilustracije

 

Dizajna

 

Reditelj:

 

Snimatelj slike:

 

Snimatelj zvuka:

 

Izvođač:

 

Drugi autori u smislu propisa o zaštiti autorskih i izvođačkih prava:

 

 

 

 

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unetih podataka.

 

Izjavu dao: _________________________             M.P.

Mesto:

Datum: