Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA

("Sl. glasnik RS", br. 99/2010, 8/2011, 13/2012, 8/2013 i 20/2014 - dr. pravilnik)

 

Čl. 1-3*

(Prestalo da važi)

3. Način iskazivanja prihoda i rashoda koncesionara

Član 4

Obveznik - koncesionar iz člana 45. stav 4. Zakona iskazuje prihode od predmeta koncesije na osnovu posebne analitičke evidencije o tim prihodima.

Na osnovu iskazanih prihoda od predmeta koncesije, obveznik iz stava 1. ovog člana obračunava dobit koja ne podleže oporezivanju tako što na dobit poslovne godine primenjuje procenat učešća prihoda od predmeta koncesije u ukupnim svojim prihodima.

Dobit po osnovu prihoda od predmeta koncesije koja ne podleže oporezivanju obračunava se na Obrascu DK - Dobit od predmeta koncesije za period od ____ do ____ 201_. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U Obrazac DK unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1. - zbir svih ostvarenih prihoda u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, uključujući i prihode od predmeta koncesije;

2) pod rednim brojem 2. - ukupni prihodi od predmeta koncesije;

3) pod rednim brojem 3. - procenat učešća prihoda od predmeta koncesije u ukupnom zbiru prihoda (iznos sa rednog broja 2. podeljen iznosom sa rednog broja 1. pomnoženo sa 100);

4) pod rednim brojem 4. - dobit poslovne godine;

5) pod rednim brojem 5. - iznos dobiti ostvarene po osnovu prihoda od predmeta koncesije koja ne podleže oporezivanju (iznos sa rednog broja 4. pomnožen procentom sa rednog broja 3).

Čl. 5-7*

(Prestalo da važi)

Član 8

Način umanjenja obračunatog poreza kod ulaganja u osnovna sredstva za obavljanje pretežne delatnosti i delatnosti upisanih u osnivački akt obveznika, odnosno navedenih u drugom aktu obveznika, kojim se određuju delatnosti koje obveznik obavlja, za obveznika razvrstanog u jednu od delatnosti, u skladu sa članom 48a Zakona, iskazuje se na Obrascu PK 1 - Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti za period od ____ do _____ 201_. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U obrazac PK 1 unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1. - ukupan iznos ulaganja u osnovna sredstva koja su plaćena u tekućoj godini, odnosno u periodu izrade poreskog bilansa;

2) pod rednim brojem 2. - iznos ulaganja u opremu plaćenu u tekućem poreskom periodu, a koja je bila u upotrebi na teritoriji Republike Srbije;

3) pod rednim brojem 3. - iznos ulaganja izvršenih u tekućem poreskom periodu u osnovna sredstva za koja se priznaje pravo na poreski kredit, izražen kao razlika iznosa sa red. br. 1. i 2;

4) pod rednim brojem 4. - iznos poreskog kredita obračunatog u poreskom periodu, u visini od 80% izvršenih ulaganja, koji se u istom poreskom periodu može iskoristiti do visine obračunatog poreza, a neiskorišćeni deo ovog poreskog kredita može se preneti na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, u skladu sa članom 48a stav 1. Zakona;

5) pod rednim brojem 5. - iznos poreskog kredita koji se koristi u tekućem poreskom periodu, u skladu sa članom 48a stav 3. Zakona;

6) pod rednim brojem 6. - neiskorišćeni deo poreskog kredita iz tekućeg poreskog perioda, koji se prenosi na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, u skladu sa članom 48a stav 3. Zakona, iskazan kao razlika iznosa sa red. br. 4 i 5;

7) pod rednim brojem 7. - neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina, koji se prenosi na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, u skladu sa članom 48a stav 3. Zakona;

8) pod rednim brojem 8. - iznos za koji se vrši korekcija neiskorišćenog dela poreskog kredita iz ranijih godina, usled otuđenja osnovnih sredstava izvršenim u skladu sa članom 48. st. 6. i 7. Zakona, odnosno u slučaju gubitka prava na poreski kredit shodno članu 48. stav 8. Zakona, a u vezi sa članom 48a stav 4. Zakona;

9) pod rednim brojem 9. - neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina, koji se koji se, posle korekcije usled otuđenja osnovnih sredstava, odnosno usled gubitka prava na poreski kredit, prenosi na račun budućih obračunskih perioda po redosledu ulaganja u skladu sa članom 48a stav 3. Zakona, iskazan kao razlika iznosa sa red. br. 7 i 8;

10) pod rednim brojem 10. - neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina koji se koristi u tekućoj godini;

11) pod rednim brojem 11. - neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina, koji se prenosi na račun budućih obračunskih perioda, iskazan kao razlika iznosa sa red. br. 9 i 10;

12) pod rednim brojem 12. - ukupni poreski kredit koji se koristi u tekućem poreskom periodu, iskazan kao zbir poreskog kredita tekuće godine i prenetih poreskih kredita iz ranijih godina po redosledu ulaganja, u skladu sa članom 48a stav 3. Zakona;

13) pod rednim brojem 13. - neiskorišćeni deo poreskog kredita koji se prenosi na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, iskazan kao zbir neiskorišćenog poreskog kredita tekuće godine i prenetog poreskog kredita iz ranijih godina iskazan kao zbir iznosa sa red. br. 6. i 11.

7. Način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva i srazmerno stečene imovine statusnom promenom za korisnike poreskih podsticaja iz čl. 50a i 50b Zakona

Član 9*

(Prestao da važi)

Član 10

Srazmerni iznos ulaganja u osnovna sredstva iz člana 50b st. 1. i 2. Zakona, iskazuje se na Obrascu SU 2 - Srazmerni iznos ulaganja za period od ____ do _____ 201_. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U Obrazac SU 2 unose se podaci iz poslovnih knjiga obveznika o stanju i kretanju imovine, odnosno osnovnih sredstava, u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji i MRS, odnosno MSFI. Osnovna sredstva se ne koriguju za procenjenu, odnosno fer vrednost koju obveznik (saglasno propisima o računovodstvu i reviziji i MRS, odnosno MSFI) vrši nakon početnog priznavanja.

U Obrazac SU 2 unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1 - vrednost nabavljenih osnovnih sredstava, za koja obveznik može da ostvari pravo na poresko oslobođenje iz člana 50b Zakona, uključujući i osnovna sredstva koja su bila u upotrebi na teritoriji Republike, koja je obveznik stavio u upotrebu, odnosno koja koristi za obavljanje delatnosti, u iznosu koji je, do poslednjeg dana perioda za koji se sastavlja poreski bilans, plaćen dobavljaču;

2) pod rednim brojem 2 - vrednost osnovnih sredstava - opreme za koju je izvršeno plaćanje, a koja je bila u upotrebi na teritoriji Republike, po osnovu koje obveznik, saglasno članu 50i Zakona, ne ostvaruje pravo na poresko oslobođenje, u iznosu koji je, do poslednjeg dana perioda za koji se sastavlja poreski bilans, plaćen dobavljaču;

3) pod rednim brojem 3 - razlika iznosa sa red. br. 1. i 2;

4) pod rednim brojem 4. - vrednost ukupnih osnovnih sredstava obveznika, koja čine osnovna sredstva za koja je izvršeno ulaganje iskazano na rednom broju 1. ovog obrasca, osnovna sredstva koja su evidentirana u poslovnim knjigama obveznika, a za koja plaćanje dobavljaču nije u celosti izmireno do poslednjeg dana perioda za koji se sastavlja poreski bilans, kao i druga osnovna sredstva koja su evidentirana u poslovnim knjigama obveznika. Pod ovim rednim brojem ne unose se podaci o osnovnim sredstvima koja nisu stavljena u upotrebu, kao ni avansi za nabavku osnovnih sredstava;

5) pod rednim brojem 5 - srazmerno učešće (izraženo u procentu) osnovnih sredstava u koja je izvršeno ulaganje u skladu sa članom 50b Zakona, u ukupnoj vrednosti osnovnih sredstava (iznos sa rednog broja 3. podeljen iznosom sa rednog broja 4. pomnoženo sa 100, pri čemu se tako dobijen procenat zaokružuje na dve decimale);

6) pod rednim brojem 6 - iznos umanjenja obračunatog poreza (procenat sa rednog broja 5. pomnožen iznosom sa rednog broja 9.3. Obrasca PDP propisanog Pravilnikom).

Obveznik koji je pri otpočinjanju obavljanja delatnosti započeo i ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje iz člana 50b Zakona, pod red. br. 1, 2. i 4. unosi istovetne podatke, u smislu da pod ovim red. br. iskazuje ulaganja u osnovna sredstva u iznosu plaćenom dobavljaču, pri čemu se tako iskazana vrednost ne umanjuje po osnovu ispravke vrednosti osnovnih sredstava, u periodu korišćenja ovog poreskog podsticaja. Na rednom broju 4. obveznik iskazuje, pored podataka sa rednog broja 1. i podatak o ulaganjima u osnovna sredstva za koja, u momentu sticanja prava na poresko oslobođenje, ne ispunjava uslov za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje u smislu člana 50b Zakona (npr. nabavljeno osnovno sredstvo, za koje nije izvršeno plaćanje dobavljaču), kao i podatak o drugim osnovnim sredstvima, u iznosu nabavne vrednosti tih osnovnih sredstava bez umanjenja po osnovu ispravke vrednosti osnovnih sredstava.

Obveznik koji je obavljao delatnost pre poreskog perioda u kome je prvi put izvršio ulaganja po članu 50b Zakona, pod rednim brojem 4. iskazuje podatak o iznosu ulaganja iskazanih na rednom broju 1. uključujući i nabavnu vrednost osnovnih sredstava za koja, u momentu sticanja prava na poresko oslobođenje, ne ispunjava uslov za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje u smislu člana 50b Zakona (npr. nabavljeno osnovno sredstvo, za koje nije izvršeno plaćanje dobavljaču), uvećanih za iznos sadašnje vrednosti zatečenih osnovnih sredstava, kao i ostalih osnovnih sredstava evidentiranih u poslovnim knjigama obveznika, za koja obveznik nema pravo na poresko oslobođenje iz člana 50b Zakona, na poslednji dan perioda u kome je ispunio uslove za korišćenje ovog oslobođenja. Na rednom broju 4. obveznik iskazuje iznos sadašnje vrednosti osnovnih sredstava za koja ne ostvaruje pravo na ovo poresko oslobođenje, i to u istom iznosu do isteka korisnog veka upotrebe predmetnih osnovnih sredstava.

Čl. 11-17*

(Prestalo da važi)

 

 

Obrazac DK

 

 

 

(Firma - poslovno ime poreskog obveznika)

 

 

 

(Sedište)

 

 

DOBIT OD PREDMETA KONCESIJE

ZA PERIOD OD __________ DO __________ 201__. GODINE

Red. broj

OPIS

Iznos u dinarima bez para

1

2

3

1.

Ukupan prihod

 

2.

Prihodi od predmeta koncesije

 

3.

Procenat učešća (2:1x100)

 

4.

Dobit poslovne godine

 

5.

Dobit ostvarena po osnovu prihoda od predmeta koncesije koja ne podleže oporezivanju (4x3)

 

 

U _________________________

 

 

dana _______________ godine

MP

Odgovorno lice

 

 

 

 

 

Obrazac PK 1

 

 

 

(Firma - poslovno ime poreskog obveznika)

 

 

 

(Sedište)

 

 

PORESKI KREDIT ZA ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA U ODREĐENE DELATNOSTI

ZA PERIOD OD __________ DO __________ 201 __. GODINE

Red.
br.

O P I S

Iznos u dinarima
bez para

1

2

3

1.

Ukupan iznos ulaganja u osnovna sredstava koja su plaćena u tekućem poreskom periodu

 

2.

Iznos ulaganja u opremu, plaćenu u tekućem poreskom periodu, a koja je bila u upotrebi na teritoriji Republike

 

3.

Iznos ulaganja u osnovna sredstva za koja se priznaje pravo na poreski kredit (1-2)

 

4.

Iznos obračunatog poreskog kredita za tekuću godinu (red. br. 3 x 80%)

 

5.

Iznos poreskog kredita koji se koristi u tekućem poreskom periodu

 

6.

Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz tekućeg poreskog perioda koji se prenosi na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda (4-5)

 

7.

Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina koji se prenosi na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda

 

8.

Iznos korekcije neiskorišćenog dela poreskog kredita iz ranijih godina usled otuđenja osnovnih sredstava, odnosno gubitka prava na poreski kredit

 

9.

Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina, koji se, posle korekcije, prenosi na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda (7-8)

 

10.

Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina, koji se koristi u tekućoj godini

 

11.

Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina koji se prenosi na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda (9-10)

 

12.

Ukupni poreski kredit koji se koristi u tekućem poreskom periodu - zbir poreskog kredita tekuće godine i prenetih poreskih kredita iz ranijih godina po redosledu ulaganja (5+10)

 

13.

Neiskorišćeni deo poreskog kredita koji se prenosi na račun poreza na dobit iz budućih perioda - zbir neiskorišćenog poreskog kredita tekuće godine i prenetog poreskog kredita iz ranijih godina (6+11)

 

 

U _________________________

 

 

dana _______________ godine

MP

Odgovorno lice

 

 

 

 

 

Obrazac SU 2

 

 

 

(Firma - poslovno ime poreskog obveznika)

 

 

 

(Sedište)

 

 

SRAZMERNI IZNOS ULAGANJA

ZA PERIOD OD __________ DO __________ 201_. GODINE

Red. broj

OPIS

Iznos u dinarima bez para

1

2

3

1.

Vrednost ukupno plaćenih osnovnih sredstava nabavljenih u skladu sa članom 50b st. 1. i 6. Zakona

 

2.

Vrednost plaćene opreme koja je bila u upotrebi na teritoriji Republike Srbije

 

3.

Vrednost nabavljenih osnovnih sredstava u skladu sa članom 50b st. 1. i 6. Zakona (1-2)

 

4.

Vrednost ukupnih osnovnih sredstava

 

5.

Srazmera ulaganja (3:4 x 100)

 

6.

Umanjenje obračunatog poreza (red. br. 5 x red. br. 9.3. Obrasca PDP)

 

 

U _________________________

 

 

dana _______________ godine

MP

Odgovorno lice