Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽAJU, NAČINU VOĐENJA I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA IZ OBLASTI OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE

("Sl. glasnik RS", br. 93/2013, 116/2013, 108/2014, 36/2015, 51/2015, 77/2016, 63/2017 i 112/2017)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se evidencije koje vodi privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola (u daljem tekstu: pravno lice), njihov sadržaj, način vođenja i rokovi čuvanja.

Član 2

O osposobljavanju kandidata za vozače (u daljem tekstu: kandidat) vode se sledeće evidencije:

1) registar kandidata za vozače;

2) dnevnik teorijske obuke;

3) registar o polaganju vozačkog ispita;

4) registar izdatih potvrda o položenom teorijskom ispitu;

5) registar izdatih uverenja o položenom vozačkom ispitu;

6) knjige praktične obuke instruktora vožnje;

7) knjižice obuke kandidata za vozače.

Podaci koji se unose u evidencije iz stava 1. ovog člana čine sadržinu jedinstvene evidencije o osposobljavanju kandidata za vozače (u daljem tekstu: registar osposobljavanja kandidata za vozače), koja se vodi u elektronskom obliku, u centralnoj bazi podataka Informacionog sistema osposobljavanja kandidata za vozače (u daljem tekstu: ISO).

Na osnovu unetih podataka u registar osposobljavanja kandidata za vozače sačinjava se izveštaj o obavljenom osposobljavanju kandidata za vozače.

Uvid u podatke o svom osposobljavanju u centralnu bazu podataka ISO, kandidat može izvršiti nakon identifikacije korisničkim imenom i određenom pristupnom šifrom.

Član 3

Evidencije o osposobljavanju kandidata vode se na propisan način, tačno i uredno. U evidencijama u pisanom obliku podaci se evidentiraju sredstvima koja ostavljaju trajan i nepromenljiv zapis.

Član 4

Ukoliko dođe do greške u pisanju slova i cifara tokom upisivanja podataka u evidencije u pisanom obliku, ispravka se vrši tako da se precrta pogrešno upisan podatak, pri čemu on ostaje vidljiv, i upisuje se tačan podatak, a ispravka se overava potpisom odgovornog lica i pečatom pravnog lica.

Pod netačnim vođenjem evidencija o osposobljavanju kandidata smatra se evidentiranje podataka koji ne odgovaraju činjenicama, a koji suštinski menjaju smisao i značaj evidencije o osposobljavanju kandidata, bez obzira da li je izvršena njihova ispravka u smislu ovog člana.

Pod nepropisnim vođenjem evidencija o osposobljavanju kandidata smatra se svako evidentiranje podataka koje nije u skladu sa odredbama pravilnika kojima se bliže uređuje oblast osposobljavanja kandidata za vozače, odnosno njihovo neevidentiranje.

Pod neurednim vođenjem evidencija o osposobljavanju kandidata smatra se evidentiranje podataka koji ne odgovaraju činjenicama, zbog grešaka u pisanju slova i cifara i čija ispravka nije izvršena na propisan način, odnosno nečitko evidentiranje podataka, a koji suštinski ne menjaju smisao i značaj evidencije o osposobljavanju kandidata.

Odredbe ovog člana primenjuju se i pri evidentiranju ostalih podataka koji se vode po osnovu obaveza propisanih pravilnicima kojima se bliže uređuje oblast osposobljavanja kandidata za vozače.

II SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJA

Član 5

Registar osposobljavanja kandidata za vozače sadrži:

1) identifikacioni broj kandidata (u daljem tekstu: ID broj kandidata);

2) datum upisa u registar;

3) datum sklapanja ugovora;

4) ime i prezime kandidata;

5) JMBG kandidata;

6) mesto prebivališta, odnosno boravišta kandidata i adresa;

7) kategorija vozila za koju se kandidat osposobljava;

8) kategorije vozila za koje kandidat poseduje vozačku dozvolu;

9) podatke o predavaču, odnosno predavačima teorijske obuke (ime i prezime, JMBG i broj licence);

10) podatke o broju časova teorijske obuke (početak i prestanak obuke, kodovi obrađenog gradiva iz programa teorijske obuke sa brojem održanih časova i broj časova);

11) datum izdavanja potvrde o broju časova teorijske obuke, koje je imao kandidat u slučaju prestanka osposobljavanja;

12) podatke o završenoj teorijskoj obuci (početak i završetak obuke i broj časova);

13) datum izdavanja potvrde o završenoj teorijskoj obuci;

14) podatke o obaveznim dodatnim časovima teorijske obuke (broj časova, datum početka i završetka dodatne teorijske obuke i datum izdavanja potvrde);

15) podatke o ispitivačima na teorijskom ispitu (ime i prezime, JMBG i broj licence);

16) podatke o ispunjenosti uslova za održavanje teorijskog ispita, uz navođenje uslova koji nije ispunjen;

17) datum, odnosno datume polaganja teorijskog ispita, vreme, mesto, broj poena, ocena na ispitu ("položio"/"nije položio") i oznaku pitanja na koje nije dat tačan odgovor;

18) datum izdate potvrde o položenom teorijskom ispitu;

19) broj i datum lekarskog uverenja, naziv izdavaoca uverenja i kategorije vozila za koje je izdato lekarsko uverenje;

20) podatke o instruktoru, odnosno instruktorima vožnje na praktičnoj obuci (ime i prezime, JMBG i broj licence);

21) registarsku oznaku vozila na kojem se sprovodi praktična obuka;

22) podatke o broju časova praktične obuke (početak i prestanak obuke, kodovi radnji praktične obuke sa brojem održanih časova i broj časova);

23) datum izdavanja potvrde o broju časova praktične obuke, koje je imao kandidat u slučaju prestanka osposobljavanja;

24) podatke o završenoj praktičnoj obuci (početak i završetak obuke i broj časova);

25) datum izdavanja potvrde o završenoj praktičnoj obuci;

26) podatke o obaveznim dodatnim časovima praktične obuke (broj časova, datum početka i završetka dodatne praktične obuke i datum izdavanja potvrde);

27) broj i datum izdate potvrde o položenom ispitu iz prve pomoći i naziv izdavaoca potvrde;

28) podatke o ispitivačima na praktičnom ispitu (ime i prezime, JMBG i broj licence);

29) podatke o ispunjenosti uslova za održavanje praktičnog ispita, uz navođenje uslova koji nije ispunjen;

30) datum, odnosno datume polaganja praktičnog ispita, vreme (početak i završetak), mesto, broj poena, ocenu po ispitivačima i uspeh na ispitu ("položio"/"nije položio");

31) kodove radnji, postupanja, odnosno nedozvoljenih greški, odnosno ugrožavanja bezbednosti za koje je kandidat na praktičnom ispitu dobio negativne bodove, odnosno ocenu "nije položio";

32) redni broj, odnosno brojeve ispitnog zadatka na praktičnom ispitu;

33) registarsku oznaku vozila na kojem se sprovodi praktični ispit;

34) datum izdavanja uverenja o položenom vozačkom ispitu;

35) prethodno osposobljavanje sa ID brojem kandidata, nazivom i datumom izdatih potvrda i brojem održanih časova;

35a) elektronsku adresu kandidata (ako kandidat nema elektronsku adresu unosi se elektronska adresa pravnog lica);

36) rubriku napomena.

Unos podataka u registar osposobljavanja kandidata za vozače, putem računara koji se nalazi u prostoriji za administrativne poslove (administrativni računar), vrši odgovorno lice za vođenje evidencija (administrator), koje je odgovarajućim aktom pravnog lica određeno kao odgovorno da obezbedi da se evidencije vode savesno, tačno i na propisan način i koje je u radnom odnosu u pravnom licu. Da bi vršio unos podataka, administrator se mora prijaviti na ISO putem lične karte koja sadrži mikrokontroler (čip) u koji je upisan kvalifikovani elektronski sertifikat imaoca i odgovarajući podaci za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa (u daljem tekstu: elektronska lična karta) ili drugim kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana:

1) unos podataka o teorijskoj obuci vrši predavač teorijske obuke, koji sprovodi teorijsku obuku, putem računara koji je namenjen za unos podataka o teorijskoj obuci i vođenju teorijskog ispita (računar za teorijsku obuku);

2) unos podataka neophodnih za sprovođenje teorijskog ispita vrše ispitivači, koji sprovode teorijski ispit, putem računara za teorijsku obuku;

3) unos podataka o održanim časovima praktične obuke vrši instruktor vožnje koji je te časove održao, putem bilo kojeg računara koji ima internet vezu i opremljen je čitačem elektronskih dokumenata;

4) unos podataka neophodnih za sprovođenje praktičnog ispita vrše ispitivači, koji sprovode praktični ispit, putem računara za određivanje ispitnog zadatka i evidentiranje podataka o sprovedenom praktičnom ispitu (računar za praktični ispit);

5) unos podataka o sprovedenom praktičnom ispitu vrše ispitivači koji su sproveli praktični ispit, putem računara za praktični ispit, odnosno putem administrativnog računara.

Podaci o kandidatu se u ovaj registar unose neposredno nakon zaključenja ugovora u kojem se unosi ID broj kandidata nakon njegovog određivanja.

Ukoliko kandidat iz bilo kojih razloga nema određen JMBG (npr: stranac, izbeglo lice itd.), u prostoru predviđenom za JMBG kandidata vrši se unos podatka o broju dokumenta na osnovu koga je utvrđen identitet kandidata, a u rubrici napomena naziv dokumenta čiji je broj upisan.

Ispis potvrde o završenoj teorijskoj obuci, odnosno praktičnoj obuci, potvrde o broju časova dodatne teorijske obuke, odnosno praktične obuke, potvrde o broju časova teorijske obuke, odnosno praktične obuke, potvrde o položenom teorijskom ispitu, odnosno uverenja o položenom vozačkom ispitu, sačinjava se na osnovu podataka iz registra osposobljavanja kandidata za vozače.

Dokaz o uručenim potvrdama, odnosno uverenjima, sačinjava se u pisanom obliku.

Član 6

ID broj kandidata se sastoji od petnaest brojčanih oznaka.

Prvih šest mesta u ID broju kandidata predstavljaju kod pravnog lica određen u dozvoli za osposobljavanje kandidata za vozače.

Sedmo i osmo mesto označavaju godinu (zadnje dve cifre godine) upisa u registar osposobljavanja kandidata za vozače.

Deveto i deseto mesto označavaju kategoriju vozila za koju se kandidat osposobljava. Oznake za kategoriju vozila za koju se kandidat osposobljava su:

1) za kategoriju vozila AM, oznaka - 10;

2) za kategoriju vozila A1, oznaka - 11;

3) za kategoriju vozila A2, oznaka - 12;

4) za kategoriju vozila A, oznaka - 13;

5) za kategoriju vozila B1, oznaka - 20;

6) za kategoriju vozila B, oznaka - 21;

7) za kategoriju vozila BE, oznaka - 22;

8) za kategoriju vozila C1, oznaka - 30;

9) za kategoriju vozila C1E, oznaka - 31;

10) za kategoriju vozila C, oznaka - 32;

11) za kategoriju vozila CE, oznaka - 33;

12) za kategoriju vozila D1, oznaka - 40;

13) za kategoriju vozila D1E, oznaka - 41;

14) za kategoriju vozila D, oznaka - 42;

15) za kategoriju vozila DE, oznaka - 43;

16) za kategoriju vozila F, oznaka - 50;

17) za kategoriju vozila M, oznaka - 60.

Poslednjih pet mesta u ID broju kandidata označavaju redni broj upisa u registar osposobljavanja kandidata za vozače, tokom jedne kalendarske godine.

Član 7

Za unos podataka o času teorijske obuke u Dnevnik teorijske obuke u elektronskom obliku, predavač se mora prijaviti na ISO putem elektronske lične karte ili drugim kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

Unos podataka o kodu teme teorijske obuke predavač unosi neposredno pre početka časa teorijske obuke, a podatke o prisutnim kandidatima pre, odnosno u toku časa teorijske obuke.

Član 8

Knjiga praktične obuke instruktora vožnje (u daljem tekstu: knjiga instruktora) sadrži najmanje 30 ukoričenih listova, koji moraju biti numerisani neponovljivim štampanim brojevima.

Propisani podaci unose se u knjigu instruktora neposredno pre početka časa, osim podatka o kraju časa i stanja putomera na kraju časa, koji se unose neposredno po završenom času. Kandidat se u knjigu instruktora potpisuje na kraju ili na početku časa praktične obuke.

Sve knjige instruktora moraju imati broj knjige koji se sastoji od 12 cifara i on mora biti odštampan na prvoj stranici knjige instruktora. Prvih šest cifara broja knjige predstavlja kod pravnog lica, a drugih šest redni broj knjige koji je neponovljiv.

O izdatim knjigama instruktora, vodi se evidencija u centralnoj bazi podataka u elektronskom obliku, koja sadrži: redni broj knjige, datum izdavanja i razduženja knjige i podatke iz sadržaja knjige instruktora.

Kada instruktor vožnje popuni knjigu instruktora, predaje je odgovornom licu pravnog lica i zadužuje novu knjigu. Nakon razduženja, knjiga instruktora se čuva u sedištu pravnog lica.

Instruktor vožnje može imati samo jednu knjigu instruktora. Listove u knjizi instruktora, instruktor vožnje popunjava redom i u njih upisuje sve propisane podatke za svakog pojedinog kandidata.

Sadržaj i izgled prve stranice knjige instruktora kao i prve stranice lista ove knjige, u formatu A5 ili A4, dat je u Prilogu 3, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Na drugoj stranici lista knjige instruktora pravno lice može sačiniti obrazac za evidentiranje i drugih podatka koji su u vezi sa osposobljavanjem kandidata za vozača, odnosno sa korišćenjem vozila (npr. putni nalog i sl.).

Član 9

Ukoliko je instruktor vožnje i predavač teorijske obuke, on u svojoj knjizi upisuje i podatke o održanim časovima teorijske obuke: redni broj, datum, vreme održavanja teorijske obuke (početak i kraj teorijske obuke) i kod, odnosno kodove teorijske obuke iz pravilnika kojim se uređuje teorijska i praktična obuka kandidata za vozače.

Ukoliko je instruktor vožnje i ispitivač na teorijskom ispitu, on u svojoj knjizi upisuje i podatke o održanom teorijskom ispitu: redni broj, datum i vreme održavanja teorijskog ispita (početak i kraj teorijskog ispita) i kod teorijskog ispita (TI).

Ukoliko je instruktor vožnje i ispitivač na praktičnom ispitu, on u svojoj knjizi upisuje i podatke o održanom praktičnom ispitu: redni broj, ime i prezime kandidata, ID broj kandidata, kategoriju za koju kandidat polaže praktični ispit, datum i vreme održavanja praktičnog ispita (početak i kraj praktičnog ispita), stanje na putomeru (na početku i kraju praktičnog ispita i pređeni put u kilometrima za vreme ispita), kod praktičnog ispita (PI), registarsku oznaku vozila na kojem se vrši polaganje praktičnog ispita i potpis kandidata kojim se potvrđuje prisustvo na praktičnom ispitu.

Podaci iz st. 1-3. ovog člana se unose u knjigu praktične obuke instruktora vožnje neposredno pre početka časa, odnosno početka ispita, osim podatka o kraju časa, odnosno kraju ispita, koji se unose neposredno po završenom času, odnosno završenom ispitu. Kandidat se u knjigu praktične obuke instruktora vožnje potpisuje na početku praktičnog ispita.

U knjigu instruktora, u slučaju praktične obuke kandidata za vozače motornih vozila kategorije AM, A1, A2, A, B1 i F koja se vrši bez nadzora, instruktor vožnje upisuje podatke o datumu, vremenu i kodu održanog časa. U ovom slučaju kandidat se ne potpisuje u knjigu instruktora.

Član 10

Nakon upisa prvog podatka o osposobljavanju, za određeni dan, instruktor vožnje potpisuje list knjige za taj dan, a nakon upisa poslednjeg podatka o osposobljavanju za taj dan, instruktor vožnje zaključuje list, upisom podatka o ukupnom vremenu i ukupno pređenom putu u kilometrima.

Da bi izvršio prepis lista knjige instruktora u centralnu bazu podataka ISO, instruktor vožnje se mora prijaviti na ISO putem elektronske lične karte ili drugim kvalifikovanim elektronskim sertifikatom. Navedeni prepis instruktor vožnje vrši u toku dana kada je čas, odnosno kada su časovi sprovedeni, a najkasnije pre unosa narednih podataka, odnosno do kraja narednog dana. Unos podataka o održanom času, odnosno časovima praktične obuke u novi list knjige instruktora, u pisanom obliku, ne može se vršiti dok se u centralnu bazu ISO ne izvrši unos podataka o praktičnoj obuci sprovedenoj prethodnog dana.

Knjiga instruktora kojom je zadužen instruktor vožnje čuva se u prostoriji za administrativne poslove, u slučajevima kada instruktor vožnje ne obavlja osposobljavanje, a nije u prilici da istu dostavi na zahtev odgovornog lica u pravnom licu u roku koji nije duži od tri sata.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, u slučaju prekida veze sa ISO, instruktor vožnje može održati najviše 2 časa praktične obuke kandidata iako nije izvršen prepis časa, odnosno časova praktične obuke sprovedene prethodnog dana iz lista knjiga instruktora u pisanom obliku, pri čemu je dužan da nemogućnost povezivanja sa ISO dokumentuje najmanje slikom sa originalnim datumom i vremenom.

Član 11

Knjižica obuke kandidata za vozače (u daljem tekstu: knjižica) se formira neposredno po unosu svih potrebnih podataka o kandidatu u registar osposobljavanja kandidata za vozače, a sve nastale promene i nove činjenice unose se u momentu nastanka promene.

Sadržaj i izgled knjižice, koja je formata A5 ili A6 i koja se vodi u pisanom obliku, dat je u Prilogu 5, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Knjižica koju izdaje pravno lice, pored listova čiji je sadržaj i izgled propisan, može sadržati jedan ili više drugih listova u koje se unose podaci u vezi osposobljavanja koje pravno lice smatra potrebnim (npr. podaci o kontaktu sa pravnim licem, podaci o izmirenim troškovima osposobljavanja, kopija ugovora i sl.).

Podatke o teorijskoj obuci u knjižicu upisuje kandidat, a tačnost podataka na kraju, odnosno prestanku obuke potvrđuje svojim potpisom predavač teorijske obuke.

Podatke o praktičnoj obuci, u knjižici, instruktor vožnje upisuje neposredno pre početka časa, osim podatka o kraju časa koji unosi po završenom času i svojim potpisom potvrđuje održavanje časa.

Knjižicu u toku osposobljavanja u jednom pravnom licu čuva kandidat ili pravno lice, a nakon završetka, odnosno prestanka osposobljavanja, knjižica se čuva u tom pravnom licu. Za vreme časa praktične obuke knjižica se nalazi kod instruktora vožnje.

Pre početka teorijskog ispita kandidat predaje knjižicu ispitivaču iz pravnog lica, koji upisuje propisane podatke o teorijskom ispitu.

Za vreme praktične obuke kandidat za vozača vozila kategorija AM, A1, A2, A, B1 i F koji vrši obuku bez nadzora instruktora vožnje, kod sebe mora imati knjižicu, u koju podatke o datumu i vremenu održanog časa i kodu, odnosno kodovima praktične obuke upisuje instruktor vožnje, a na kraju časa potvrđuje svojim potpisom kandidat.

Pre početka praktičnog ispita kandidat predaje knjižicu ispitivaču iz pravnog lica, koji upisuje propisane podatke o praktičnom ispitu.

U slučaju da se u toku osposobljavanja kandidata u knjižici popune sve rubrike o teorijskoj obuci, praktičnoj obuci ili vozačkom ispitu pravno lice formira još jednu knjižicu. Na prvoj strani druge knjižice moraju biti upisani podaci o pravnom licu, ime i prezime kandidata, ID broj kandidata, kategorija vozila, datum izdavanja knjižice, ime, prezime i potpis odgovornog lica, pri čemu se u rubriku "Napomena" obe knjižice upisuje redni broj izdavanja knjižice. Osim ovih podataka, u drugoj knjižici upisuju se samo podaci na strani gde su u prvoj knjižici popunjene sve rubrike, a ostali podaci o osposobljavanju se upisuju u prvoj knjižici do popunjavanja predviđenih rubrika. U slučaju da je formirano više knjižica, na sve knjižice primenjuju se odredbe stava 6. ovog člana.

Ako kandidat izgubi knjižicu izdaje se nova knjižica, pri čemu se u istu vrši prepis podataka iz propisanih evidencija i u rubriku "Napomena" nove knjižice upisuje se reč "duplikat".

Član 12

Kodovi koji se upisuju u knjigu praktične obuke instruktora vožnje i knjižicu obuke kandidata imaju sledeće značenje:

1) "P" - početna praktična obuka i poligonske radnje;

2) "SL" - radnje i postupanja, na javnom putu sa slabim intenzitetom saobraćaja;

3) "SRJ" - radnje i postupanja, na javnom putu sa srednjim, odnosno jakim, intenzitetom saobraćaja;

4) "KP" - kombinacija radnji i postupanja, na javnom putu (u naselju, odnosno van naselja) i poligonskih radnji;

5) "K" - kombinacija radnji i postupanja, na javnom putu (u naselju, odnosno van naselja), bez poligonskih radnji;

6) "VN" - radnje i postupanja, na javnom putu van naselja;

7) "O" - radnje i postupanja, u uslovima kada je vozilo opterećeno;

8) "TD" - dodatna teorijska obuka;

9) "PD" - dodatna praktična obuka;

10) "DT" - dopunska teorijska obuka;

11) "DP" - dopunska praktična obuka;

12) "TI" - teorijski ispit;

13) "PI" - praktični ispit.

Pored kodova iz stava 1. ovog člana, u knjižici se upisuju i kodovi teorijske obuke iz pravilnika kojim se uređuje teorijska i praktična obuka kandidata za vozače. Ako pravno lice ima više planova teorijske obuke ispred koda se upisuje redni broj plana.

Kod radnje i postupanja "VN" upisuje se tako što se ta oznaka dodaje ispred jedne od oznaka kodova radnji i postupanja na javnom putu u uslovima slabog (SL), srednjeg, odnosno jakog (SRJ), intenziteta saobraćaja ili oznake koda radnje - kombinacija radnji i postupanja na javnom putu, bez poligonskih radnji (K), kada se ceo čas, odnosno časovi, sprovode na javnom putu van naselja.

Kod radnje i postupanja "O" upisuje se tako što se ta oznaka dodaje iza koda bilo koje radnje i postupanja, iz stava 1. tač. 1)-6) i 11) ovog člana, kada se te radnje i postupanja izvode sa opterećenim vozilom.

Kod dodatne teorijske obuke "TD" upisuje se prilikom izvođenja dodatne teorijske obuke kandidata u slučajevima iz člana 351. st. 9-11. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Kod dodatne praktične obuke "PD" upisuje se prilikom izvođenja dodatne praktične obuke kandidata u slučajevima iz člana 351. st. 9-11. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Kod dopunske teorijske obuke "DT" upisuje se prilikom izvođenja dopunske teorijske obuke kandidata, nakon završene teorijske obuke predviđene planom teorijske obuke.

Kod dopunske praktične obuke "DP", upisuje se prilikom izvođenja dopunske praktične obuke kandidata, nakon završene praktične obuke predviđene planom praktične obuke.

Kod teorijskog ispita "TI" upisuje se prilikom sprovođenja teorijskog ispita.

Kod praktičnog ispita "PI" upisuje se prilikom sprovođenja praktičnog ispita.

Član 13

Izveštaji o obavljenom osposobljavanju kandidata za vozače predstavljaju skup podataka o osposobljavanju kandidata u određenom periodu, klasifikovanih i obrađenih prema zahtevima Ministarstva unutrašnjih poslova.

Član 14

Potvrde, uverenja i evidencije navedene u pravilnicima kojima se bliže uređuje oblast osposobljavanja kandidata za vozače potpisuje direktor pravnog lica, odnosno lice koje on svojim aktom ovlasti i iste se overavaju pečatom pravnog lica.

Član 15

O načinu sprovođenja teorijskog ispita pravno lice sačinjava audio-video zapis celog toka teorijskog ispita.

III ROKOVI ČUVANJA EVIDENCIJA

Član 16

Registar osposobljavanja kandidata za vozače čuva se trajno.

Dokaz o uručenim potvrdama, odnosno uverenjima u pisanom obliku pravno lice čuva najmanje dve godine od dana uručenja.

Dnevnik teorijske obuke u pisanom obliku se čuva najmanje dve godine, od dana upisa poslednjeg podatka.

Knjige praktične obuke instruktora vožnje i knjižice obuke kandidata u pisanom obliku se čuvaju najmanje dve godine, računajući od dana razduživanja knjige, odnosno od dana završenog osposobljavanja, odnosno prestanka osposobljavanja.

Sigurnosna kopija audio-video zapisa čuva se na medijumu nezavisnom od radne memorije uređaja za snimanje, za period od jedne godine od dana kada je audio-video zapis sačinjen. Sigurnosna kopija audio-video zapisa teorijskih ispita koji su sprovedeni u toku dana mora biti sačinjena najkasnije do kraja narednog dana.

Propisane evidencije se čuvaju u poslovnom prostoru za administrativne poslove pravnog lica, u odgovarajućem prostoru za odlaganje i čuvanje propisanih evidencija, osim u slučajevima propisanim ovim pravilnikom.

Prestankom rada pravnog lica zaključuju se sve evidencije, a trajno se čuvaju, u skladu sa propisima kojima se uređuje čuvanje arhivske građe, one za koje je ovim pravilnikom to propisano.

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika zaključuju se sve evidencije propisane odredbama Pravilnika o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače ("Službeni glasnik RS", broj 53/12) i čuvaju se u pravnom licu u rokovima propisanim članom 16. ovog pravilnika.

Evidencije koje su pravna lica vodila i zaključila do 25. oktobra 2012. godine čuvaju se u pravnom licu pet godina, osim Registra kandidata za vozače, Registra o polaganju vozačkih ispita, Registra o polaganju ispita za vozača traktora, Registra o proveri znanja o poznavanju saobraćajnih propisa i Registra izdatih uverenja o položenom vozačkom ispitu, ispita za vozača traktora i proveri znanja o poznavanju saobraćajnih propisa, koji se čuvaju trajno.

Član 18

Izuzetno od odredbe člana 2. stav 2. ovog pravilnika, pravno lice do 31. decembra 2015. godine, vodi Registar osposobljavanja kandidata za vozače - u pisanom obliku, u formi knjige sa numerisanim stranama formata A3, čiji su sadržaj i izgled dati u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Kandidati koji su do dana stupanja na snagu ovog pravilnika započeli, a nisu završili osposobljavanje upisuju se u registar osposobljavanja kandidata za vozače koji se vodi u pisanom obliku najkasnije pre početka nastavka osposobljavanja.

Nakon isteka roka iz stava 1. ovog člana pravno lice zaključuje Registar osposobljavanja kandidata za vozače u pisanom obliku.

Pravno lice koje učestvuje u procesu testiranja ISO i obuke za unos podataka u centralnu bazu ISO, koji traje od 25. aprila do 30. novembra 2015. godine, od podataka iz pisanih evidencija, u centralnu bazu ISO, unosi samo podatke koji su neophodni za sprovođenje procesa testiranja i obuke.

U periodu od 1. do 31. decembra 2015. godine pravno lice je obavezno da u centralnu bazu podataka ISO unese:

1) podatke o uslovima iz člana 2. stav 1. Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače ("Službeni glasnik RS", br. 93/13, 116/13, 108/14 i 127/14 - ispravka);

2) planove teorijske obuke i cene časa teorijske obuke, odnosno praktične obuke, po kategorijama vozila, u skladu sa pravilnikom koji uređuje oblast teorijske i praktične obuke kandidata za vozače;

3) cene polaganja teorijskog ispita, odnosno praktičnog ispita, po kategorijama vozila koje kandidat plaća pravnom licu i usaglašene ispitne zadatke, u skladu sa pravilnikom koji uređuje oblast organizovanja, sprovođenja i načina polaganja vozačkog ispita, vođenja i rokove čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslova koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit.

Pravno lice je obavezno da podatke o kandidatima, koji su započeli a nisu završili osposobljavanje do 31. decembra 2015. godine, unese u centralnu bazu podataka ISO, najkasnije pre početka nastavka osposobljavanja.

Član 19

Izuzetno od odredbe člana 7. stav 1. ovog pravilnika, pravno lice do 31. decembra 2015. godine, vodi Dnevnik teorijske obuke - u pisanom obliku, u formi knjige sa numerisanim stranama, formata A4, pri čemu nije obavezan unos podatka o broju licence predavača teorijske obuke i ID broju kandidata.

U periodu iz stava 1. ovog člana, na kraju časa, odnosno časova, teorijske obuke, kandidati svojim potpisom u listu Dnevnika teorijske obuke u pisanom obliku potvrđuju prisustvo teorijskoj obuci, a list svojim potpisom potvrđuje predavač teorijske obuke.

Nakon isteka roka iz stava 1. ovog člana pravno lice zaključuje Dnevnik teorijske obuke u pisanom obliku.

Sadržaj i izgled lista Dnevnika teorijske obuke, formata A4 ili A5, u pisanom obliku, dat je u Prilogu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 20

Izuzetno od odredbe člana 8. stav 4. ovog pravilnika, pravno lice, do 31. decembra 2015. godine, vodi Evidenciju izdatih knjiga praktične obuke instruktora vožnje - u pisanom obliku, u formi knjige sa numerisanim stranama, formata A4, ili A5. Sadržaj i izgled Evidencije izdatih knjiga praktične obuke instruktora vožnje, u pisanom obliku, dat je u Prilogu 4. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Nakon isteka roka iz stava 1. ovog člana pravno lice zaključuje Evidencije izdatih knjiga praktične obuke instruktora vožnje u pisanom obliku.

Član 21

Izuzetno od odredbe člana 10. stav 2. ovog pravilnika, prepis lista knjige praktične obuke instruktora vožnje u centralnu bazu podataka vršiće se od 1. januara 2016. godine.

Član 22

Izuzetno od člana 13. ovog pravilnika, Izveštaj o obavljenom osposobljavanju kandidata za vozače u periodu od 1. jula do 31. decembra 2013. godine, od 1. januara do 30. juna 2014. godine,1. jula do 31. decembra 2014. godine i od 1. januara do 31. decembra 2015. godine, pravno lice sačinjava i dostavlja u pisanom obliku, najkasnije do 15. januara, odnosno do 15. jula, 2014. godine, odnosno do 15. januara 2016. godine. Sadržaj i izgled Izveštaja o obavljenom osposobljavanju kandidata za vozače dat je u Prilogu 6. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 23

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače ("Službeni glasnik RS", broj 53/12).

Član 24

Ovaj pravilnik stupa na snagu 26. oktobra 2013. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače

("Sl. glasnik RS", br. 116/2013)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače

("Sl. glasnik RS", br. 77/2016 i 63/2017)

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba čl. 1. i 3. ovog pravilnika koje se primenjuju po isteku 15 meseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače

("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače

("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1.

 

REGISTAR OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE

Broj lista _____ (leva strana)

Datum upisa

Datum sklapanja ugovora

ID broj
Ime i prezime
JMBG

Prebivalište, odnosno boravište i adresa

Kategorija vozila za koju se kandidat osposobljava

Kategorije vozila za koje kandidat poseduje vozačku dozvolu

Teorijska obuka

Teorijski ispit

Datum početka

Datum završetka

Broj časova

Datum izdavanja potvrde o završenoj teorijskoj obuci

Datum izdavanja potvrde o broju časova teorijske obuke

Dodatna teorijska obuka

Datum ispita

Ocena (+,-)

Datum ispita

Ocena (+,-)

Datum izdavanja potvrde o položenom teorijskom ispitu

Broj časova

Datum izdavanja potvrde

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

Prilog 1.

Registar osposobljavanja kandidata za vozače

Broj lista _____ (desna strana)

Broj i datum lekarskog uverenja i naziv izdavaoca uverenja

Praktična obuka

Broj i datum potvrde o položenom ispitu iz prve pomoći i naziv izdavaoca potvrde

Praktični ispit

Datum izdavanja uverenja o položenom vozačkom ispitu

Prethodno osposobljavanje

Napomena

Ime i prezime instruktora vožnje

Datum početka

Datum završetka

Broj časova

Datum izdavanja potvrde o završenoj praktičnoj obuci

Datum izdavanja potvrde o broju časova praktične obuke

Dodatna praktična obuka

Datum ispita

Ocena (+,-)

Datum ispita

Ocena (+,-)

       ID broj kandidata       

Vrsta potvrde

Datum izdate potvrde

Broj časova

Broj časova

Datum izdavanja potvrde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog 2.

 

DNEVNIK TEORIJSKE OBUKE

 

Datum

Redni
broj
časa

Vreme

Kod gradiva teorijske obuke

 

Podaci o predavaču teorijske obuke

početak

kraj

Ime i prezime

 

 

 

 

 

 

Broj licence:

 

 

 

 

 

 

Potpis predavača:

 

 

 

 

 

 

 

Redni broj

Ime i prezime kandidata

ID broj kandidata

Potpis kandidata

Napomena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog 3.

Prva stranica knjige praktične obuke instruktora vožnje

Broj knjige _______________________

 

Naziv pravnog lica

 

Sedište pravnog lica

 

 

KNJIGA
PRAKTIČNE OBUKE INSTRUKTORA VOŽNJE

 

Ime i prezime instruktora vožnje

 

Broj licence instruktora vožnje

 

 

 

Datum izdavanja knjige

Knjigu izdao

Datum razduženja knjige

Knjigu razdužio

 

 

 

 

 

MP

 

MP

 

Prilog 3.

List knjige praktične obuke instruktora vožnje

Broj lista ______________

Redni broj

Ime i prezime

Kategorija

Registarska oznaka vozila

Kod

Vreme održavanja časa

Stanje na putomeru

Potpis kandidata

ID broj kandidata

početak

početak

Pređeni put (km)

kraj

kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno vreme

 

Ukupno (km)

 

 

 

Datum

 

Potpis instruktora vožnje

 

 

Prilog 4.

 

EVIDENCIJA IZDATIH KNJIGA
PRAKTIČNE OBUKE INSTRUKTORA VOŽNJE

 

Kod pravnog lica

 

 

 

Redni broj knjige

Ime i prezime instruktora vožnje

Datum zaduženja knjige

Potpis instruktora vožnje

Datum razduženja knjige

Ime i prezime odgovornog lica koje je razdužilo knjigu

Potpis odgovornog lica

Napomena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog 5.

 

Naziv pravnog lica

 

Sedište pravnog lica

 

 

KNJIŽICA
OBUKE KANDIDATA ZA VOZAČE

 

Ime i prezime kandidata

 

ID broj kandidata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorija vozila

 

Broj i datum lekarskog uverenja

 

Broj i datum potvrde o položenom ispitu iz prve pomoći                 

 

NAPOMENA

 

 

Prethodno osposobljavanje

ID broj kandidata

Vrsta potvrde

Datum

Broj časova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum izdavanja knjižice

MP

Knjižicu izdao

 

 

(Ime, prezime i potpis odgovornog lica)

 

Prilog 5.

DODATNA TEORIJSKA OBUKA

R.
br.

Datum

Vreme

Kod

Napomena

početak

kraj

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

POTVRDA O ZAVRŠENOJ DODATNOJ TEORIJSKOJ OBUCI

Datum

MP

Potvrdu izdao

 

 

(Ime, prezime i potpis odgovornog lica)

DODATNA PRAKTIČNA OBUKA

R.
br.

Datum

Vreme

Kod

Napomena

početak

kraj

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

POTVRDA O ZAVRŠENOJ DODATNOJ PRAKTIČNOJ OBUCI

Datum

MP

Potvrdu izdao

 

 

(Ime, prezime i potpis odgovornog lica)

 

Prilog 5.

TEORIJSKA OBUKA

R.
br.

Datum

Vreme

Kod

Napomena

početak

kraj

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

Prilog 5.

TEORIJSKA OBUKA

R.
br.

Datum

Vreme

Kod

Napomena

početak

kraj

21.

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

32,

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

35.

 

 

 

 

 

36.

 

 

 

 

 

37.

 

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

 

40.

 

 

 

 

 

 

Prilog 5.

POTVRDA O ZAVRŠENOJ TEORIJSKOJ OBUCI

 

 

 

Datum

MP

Potvrdu izdao

 

 

(Ime, prezime i potpis odgovornog lica)

DOPUNSKA TEORIJSKA OBUKA

R.
br.

Datum

Vreme

Kod

Napomena

početak

kraj

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8,

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

PODACI O PREDAVAČIMA

Ime i prezime

Broj licence

Potpis*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- kojim se potvrđuje tačnost unetih podataka o teorijskoj obuci

Prilog 5.

TEORIJSKI ISPIT

 

 

Datum

Vreme

Ocena na ispitu

Potpis ispitivača

početak

kraj

1.

2.

 

 

 

položio

 

 

nije položio

 

 

 

položio

 

 

nije položio

 

 

 

položio

 

 

nije položio

 

 

 

položio

 

 

nije položio

 

 

 

položio

 

 

nije položio

 

 

 

položio

 

 

nije položio

 

 

 

položio

 

 

nije položio

 

 

 

položio

 

 

nije položio

 

 

 

položio

 

 

nije položio

 

 

 

položio

 

 

nije položio

POTVRDA O POLOŽENOM TEORIJSKOM ISPITU

 

 

 

Datum

MP

Potvrdu izdao

 

 

(Ime, prezime i potpis odgovornog lica)

 

Prilog 5.

PRAKTIČNA OBUKA

R.
br.

Datum

Vreme

Kod

Potpis instruktora
vožnje

početak

kraj

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

Prilog 5.

PRAKTIČNA OBUKA

R.
br.

Datum

Vreme

Kod

Potpis instruktora
vožnje

početak

kraj

21.

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

35.

 

 

 

 

 

36.

 

 

 

 

 

37.

 

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

 

40.

 

 

 

 

 

 

Prilog 5.

POTVRDA O ZAVRŠENOJ PRAKTIČNOJ OBUCI

 

 

 

Datum

MP

Potvrdu izdao

 

 

(Ime, prezime i potpis odgovornog lica)

DOPUNSKA PRAKTIČNA OBUKA

R.
br.

Datum

Vreme

Kod

Potpis instruktora
vožnje

početak

kraj

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

PODACI O INSTRUKTORIMA VOŽNJE

Ime i prezime

Broj licence

Potpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog 5.

PRAKTIČNI ISPIT

 

 

Datum

Vreme

Ocena na ispitu

Potpis ispitivača

početak

kraj

1.

2.

 

 

 

položio

 

 

nije položio

 

 

 

položio

 

 

nije položio

 

 

 

položio

 

 

nije položio

 

 

 

položio

 

 

nije položio

 

 

 

položio

 

 

nije položio

 

 

 

položio

 

 

nije položio

 

 

 

položio

 

 

nije položio

 

 

 

položio

 

 

nije položio

 

 

 

položio

 

 

nije položio

 

 

 

položio

 

 

nije položio

 

Prilog 6.

 

IZVEŠTAJ O OBAVLJENOM OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE

 

Red. br.

Pokazatelji o osposobljavanju kandidata po kategorijama vozila

AM

A1

A2

A

B1

B

BE

C1

C1E

C

CE

D1

D1E

D

DE

F

M

Ukupno

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

1.

Broj kandidata kojima je izdata potvrda o završenoj teorijskoj, odnosno praktičnoj obuci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Broj kandidata kojima je izdata potvrda o završenoj teorijskoj, odnosio praktičnoj obuci od strane drugog pravnog lica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Broj kandidata kojima je izdata potvrda o broju časova teorijske, odnosno praktične obuke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Broj kandidata kojima je izdata potvrda o broju časova teorijske, odnosno praktične obuke od strane drugog pravnog lica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Broj kandidata koji su položili TI, odnosno PI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ukupan broj pokušaja polaganja TI, odnosno PI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Prolaznost na TI, odnosno PI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Broj kandidata koji su TI, odnosno PI položili iz prvog pokušaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Broj kandidata koji su TI, odnosno PI položili iz drugog pokušaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Broj kandidata koji su TI, odnosno PI položili iz trećeg pokušaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Broj kandidata koji su TI, odnosno PI položili iz četvrtog pokušaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Broj kandidata koji su TI, odnosno PI položili iz petog pokušaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Broj kandidata koji su TI, odnosno PI položili iz šestog pokušaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Broj kandidata koji su TI, odnosno PI položili iz sedmog pokušaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Broj kandidata koji su TI, odnosno PI položili iz više od sedam pokušaja