Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU IZDAVANJA OBRASCA IZVEŠTAJA O POVREDI NA RADU I PROFESIONALNOM OBOLJENJU

("Sl. glasnik RS", br. 72/2006, 84/2006 - ispr. i 4/2016)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj i način izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju koji se dogode na radnom mestu.

Član 2

Izveštaj o povredi na radu sadrži:

1) podatke o poslodavcu;

2) podatke o licu određenom za bezbednost i zdravlje na radu kod poslodavca;

3) podatke o zaposlenom koji je pretrpeo povredu na radu (u daljem tekstu: povređeni);

4) podatke o neposrednom rukovodiocu povređenog;

5) podatke o radnom mestu i poslovima povređenog i vremenu i mestu nastupanja njegove povrede na radu;

6) podatke o očevicu;

7) podatke o povredi na radu i merama bezbednosti i zdravlja na radu koje su primenjivane na radnom mestu na kojem je povređeni radio;

8) nalaz i mišljenje lekara koji je prvi pregledao povređenog.

Član 3

Izveštaj o profesionalnom oboljenju sadrži:

1) podatke o poslodavcu;

2) podatke o licu određenom za bezbednost i zdravlje na radu kod poslodavca;

3) podatke o zaposlenom koji je oboleo od profesionalnog oboljenja (u daljem tekstu: oboleli od profesionalnog oboljenja);

4) podatke o neposrednom rukovodiocu obolelog od profesionalnog oboljenja;

5) podatke o radnom mestu, poslovima i vremenu koje je oboleli od profesionalnog oboljenja proveo na radu na tim poslovima;

6) podatke o vrsti profesionalnog oboljenja i merama bezbednosti i zdravlja na radu koje su primenjivane na radnom mestu na kojem je oboleli od profesionalnog oboljenja radio;

7) nalaz i mišljenje zdravstvene ustanove koja je utvrdila postojanje profesionalnog oboljenja.

Član 4

(Brisan)

Član 5

Izveštaji o povredi na radu i profesionalnom oboljenju koji se dogode na radnom mestu izdaju se na obrascu propisanom ovim pravilnikom. Izveštaj o povredi na radu (Obrazac 1.) i Izveštaj o profesionalnom oboljenju (Obrazac 2.), odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Obrasci izveštaja propisani ovim pravilnikom štampaju se i izdaju u formatu A4.

Član 6

Izveštaj o povredi na radu i profesionalnom oboljenju koji se dogode na radnom mestu (u daljem tekstu: izveštaj) popunjava se u pet primeraka.

Izveštaj popunjava poslodavac tako što odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od časa saznanja da je došlo do povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, u odgovarajući obrazac neposredno upisuje sve podatke propisane ovim pravilnikom.

Nakon što upiše sve podatke propisane ovim pravilnikom, poslodavac bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 časa od časa upisa podataka, svih pet primeraka izveštaja dostavlja zdravstvenoj ustanovi u kojoj je izvršen pregled povređenog ili utvrđeno profesionalno oboljenje, radi unošenja u sadržinu izveštaja nalaza i mišljenja lekara, odnosno zdravstvene ustanove.

Lekar koji je pregledao povređenog, odnosno zdravstvena ustanova koja je utvrdila profesionalno oboljenje upisuje u izveštaj nalaz i mišljenje u roku od dva dana od dana njegovog prijema i popunjeni izveštaj dostavlja poslodavcu bez odlaganja, a najkasnije narednog dana.

Član 7

Izveštaj u koji su upisani svi podaci propisani ovim pravilnikom i nalaz i mišljenje lekara, odnosno zdravstvene ustanove, poslodavac, u roku od dva dana od dana prijema popunjenog izveštaja, dostavlja filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje kod koje povređeni ili oboleli od profesionalnog oboljenja ostvaruje prava utvrđena propisima o zdravstvenom osiguranju.

Filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje overava svih pet primeraka izveštaja, od kojih zadržava jedan primerak izveštaja za svoje potrebe, a ostale primerke vraća poslodavcu.

Poslodavac jedan primerak overenog izveštaja zadržava za svoje potrebe, jedan primerak izveštaja dostavlja zaposlenom odmah, a najkasnije u roku od dva dana od njegovog prijema, jedan primerak izveštaja dostavlja filijali Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i jedan primerak izveštaja dostavlja ministarstvu nadležnom za rad - Upravi za bezbednost i zdravlje na radu.

Član 8

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja liste o povredi na radu ("Službeni glasnik RS", broj 2/92).

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac 1.

IZVEŠTAJ O POVREDI NA RADU

I. PODACI O POSLODAVCU

1.

Obveznik podnošenja izveštaja o povredi na radu
(poslodavac)

Pun naziv poslodavca
(poslovno ime, odnosno naziv pod kojim preduzetnik obavlja delatnost)

 

2.

Sedište i adresa
poslodavca (ulica i broj, opština, mesto, država)

 

3.

Reg. broj obveznika doprinosa

 

4.

PIB

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

5.

Šifra delatnosti
(broj i opis)

|_|_|_|_|

6.

Ukupan broj
zaposlenih

 

II. PODACI O LICU ODREĐENOM ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU KOD POSLODAVCA

7.

Ime i prezime

 

III. PODACI O POVREĐENOM

8.

Ime i prezime povređenog

 

9.

JMBG

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

10.

Pol (muški - ženski)

|_|

11.

Dan, mesec i godina rođenja

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

12.

Prebivalište, odnosno boravište

Ulica i broj

 

Mesto, opština

 

Država

 

13.

Mesto rada

Ulica i broj

 

Mesto, opština

 

Država

 

14.

Vrsta i stepen stručne spreme povređenog

 

15.

Status povređenog

o u radnom odnosu
o rad van radnog odnosa
o poslodavac

IV. PODACI O NEPOSREDNOM RUKOVODIOCU POVREĐENOG

16.

Ime i prezime

 

17.

Radno mesto

 

V. PODACI O RADNOM MESTU I POSLOVIMA POVREĐENOG I VREMENU I MESTU NASTUPANJA NJEGOVE POVREDE NA RADU

18.

Radno mesto na koje je povređeni raspoređen

 

19.

Posao koji je povređeni obavljao u momentu kada se dogodila povreda na radu

 

20.

Radno iskustvo povređenog na poslovima na kojima se povredio

 

21.

Da li je povređeni ranije pretrpeo povredu na radu i koliko puta

 

22.

Vreme nastupanja povrede

Dan, mesec, godina

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

23.

Dan u sedmici

 

24.

Doba dana - sat (0-24)

 

25.

Radni sat od početka rada

 

26.

Naziv mesta sa adresom gde se povreda dogodila sa bližom identifikacijom lokacije (objekat, gradilište, skladište i sl.)

 

27.

Opština

 

28.

Država

 

29.

Gde se povreda dogodila:
Na svom radnom mestu
Na drugom mestu rada
Na redovnom putu od stana do mesta rada
Na redovnom putu od mesta rada do stana
Na službenom putu
Ostalo

o Da

o Ne

o Da

o Ne

o Da

o Ne

o Da

o Ne

o Da

o Ne

o Da

o Ne

VI. PODACI O OČEVICU

30.

Ime i prezime

 

31.

Adresa prebivališta

 

VII. PODACI O POVREDI NA RADU I MERAMA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU KOJE SU PRIMENJIVANE NA RADNOM MESTU NA KOJEM JE POVREĐENI RADIO

32.

Koliko je ukupno zaposlenih povređeno na radu

 

33.

Koliko je ukupno zaposlenih poginulo na mestu događaja, odnosno umrlo na putu do zdravstvene ustanove

 

34.

Izvor povrede - materijalni uzročnik (međunarodna šifra - MOR)

|_|_|_|

35.

Uzrok povrede - način povređivanja (međunarodna šifra- MOR)

|_|_|

36.

Kratak opis nastanka povrede

 

37.

Da li je u momentu povrede povređeni radio na radnom mestu sa povećanim rizikom

o Da

o Ne

38.

Da li je povređeni podvrgnut prethodnom i periodičnom lekarskom pregledu

o Da

o Ne

39.

Navesti da li su mere bezbednosti i zdravlja na radu sprovedene prema aktu o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini na radnom mestu gde je došlo do povrede

o Da

o Ne

 

Datum: _________________

 

 

Mesto: _________________

 

 

Red. br. iz evidencije o povredama na radu

M.P.

 

_______________________

 

ODGOVORNO LICE

 

 

____________________

 

 

(ime i prezime)

VIII. NALAZ I MIŠLJENJE LEKARA KOJI JE PRVI PREGLEDAO POVREĐENOG

40.

Naziv i adresa zdravstvene ustanove u kojoj je povređeni pregledan

 

41.

Ime i prezime lekara koji je prvi pregledao povređenog

 

42.

Dijagnoza i lokalizacija povrede (upisati naziv i šifru dijagnoze po MKB10, od najteže ka najlakšoj)

 

43.

Spoljni uzrok povrede po klasifikaciji MKB 10

 

44.

Ocena težine povrede

o laka

o teška

o smrtna

45.

Druge primedbe lekara (da li je povređeni pod uticajem alkohola, psihoaktivnih supstanci i sl.)

 

46.

Da li je povređeni sprečen za rad više od tri uzastopna radna dana

o Da

o Ne

 

DATUM: ____________________

 

 

MESTO: ____________________

 

 

Redni broj lekarskog dnevnika

M.P.

POTPIS LEKARA

________________________

 

 

Redni broj u knjizi evidencije zdravstvene ustanove

 

________________

________________________

 

 

 

 

   

 

 

ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

|_|_|

 

 

 

 

 

 

Datum:___________________

 

 

 

Mesto:___________________

 

 

Red. br. iz evidencije

M.P.

ODGOVORNO LICE

 

________________________

 

___________________________

 

 

 

(ime i prezime)

 

 

 

 

 

Obrazac 2.

IZVEŠTAJ O PROFESIONALNOM OBOLJENJU

I. PODACI O POSLODAVCU

1.

Obveznik podnošenja izveštaja o profesionalnom oboljenju
(poslodavac)

Pun naziv poslodavca
(poslovno ime, odnosno naziv pod kojim preduzetnik obavlja delatnost)

 

2.

Sedište i adresa
poslodavca (ulica i broj, opština, mesto, država)

 

3.

Reg. broj obveznika doprinosa

 

4.

PIB

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

5.

Šifra delatnosti
(broj i opis)

|_|_|_|_|

6.

Ukupan broj
zaposlenih

 

II. PODACI O LICU ODREĐENOM ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU KOD POSLODAVCA

7.

Ime i prezime

 

III. PODACI O OBOLELOM OD PROFESIONALNOG OBOLJENJA

8.

Ime i prezime obolelog od profesionalnog oboljenja

 

9.

JMBG

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

10.

Pol (muški - ženski)

|_|

11.

Dan, mesec i godina rođenja

|_|_|   |_|_|  |_|_|_|_|

12.

Prebivalište, odnosno boravište

Ulica i broj

 

Mesto, opština

 

Država

 

13.

Mesto rada

Ulica i broj

 

Mesto, opština

 

Država

 

14.

Vrsta i stepen stručne spreme obolelog od profesionalnog oboljenja

 

15.

Status pobolelog od profesionalnog oboljenja

o u radnom odnosu
o rad van radnog odnosa
o poslodavac

IV. PODACI O NEPOSREDNOM RUKOVODIOCU OBOLELOG OD PROFESIONALNOG OBOLJENJA

16.

Ime i prezime

 

17.

Radno mesto

 

V. PODACI O RADNOM MESTU, POSLOVIMA I VREMENU KOJE JE OBOLELI OD PROFESIONALNOG OBOLJENJA PROVEO NA RADU NA TIM POSLOVIMA

18.

Radno mesto na koje je oboleli od profesionalnog oboljenja raspoređen

 

19.

Poslovi koje je oboleli od profesionalnog oboljenja obavljao pre nego što je utvrđeno da boluje od profesionalnog oboljenja i staž osiguranja na tim poslovima

1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________
4. _______________________________________
5. _______________________________________

VI. PODACI O VRSTI PROFESIONALNOG OBOLJENJA I MERAMA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU KOJE SU PRIMENJIVANE NA RADNOM MESTU NA KOJEM JE OBOLELI OD PROFESIONALNOG OBOLJENJA RADIO

20.

Da li je isto profesionalno oboljenje ranije utvrđeno na istim poslovima

o Da

o Ne

21.

Da li je neko drugo profesionalno oboljenje ranije utvrđeno na istim poslovima

o Da

o Ne

22.

Da li je oboleli od profesionalnog oboljenja radio na radnom mestu sa povećanim rizikom

o Da

o Ne

23.

Da li je oboleli od profesionalnog oboljenja podvrgnut prethodnom i periodičnim lekarskim pregledima

o Da

o Ne

24.

Navesti da li su mere bezbednosti i zdravlja na radu sprovedene prema aktu o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini na radnom mestu gde je utvrđeno profesionalno oboljenje

o Da

o Ne

 

Datum: ____________________

 

 

Mesto: ____________________

 

 

Red. br. iz evidencije o profesionalnim oboljenjima

M.P.

ODGOVORNO LICE

________________________

 

___________________________

 

 

(ime i prezime)

VII. NALAZ I MIŠLJENJE ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJA JE UTVRDILA POSTOJANJE PROFESIONALNOG OBOLJENJA

25.

Naziv i adresa zdravstvene ustanove u kojoj je utvrđeno profesionalno oboljenje

 

26.

Dan, mesec i godina utvrđivanja profesionalnog oboljenja

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

27.

Dijagnoza i šifra profesionalnog oboljenja prema MKB 10

 

28.

Vrsta štetnosti - uzročni agens profesionalnog oboljenja

fizičke štetnosti …………

DA

NE

hemijske štetnosti ………

DA

NE

biološke štetnosti ……….

DA

NE

ostale štetnosti ………….

DA

NE

29.

Mišljenje zdravstvene ustanove koja je utvrdila profesionalno oboljenje

1 - sposoban za rad na drugom radnom mestu
2 - trajno nesposoban za rad

30.

Druge ocene i napomene

 

 

DATUM: ____________________

 

 

MESTO: ____________________

 

 

Redni broj lekarskog dnevnika

M.P.

POTPIS LEKARA

________________________

 

 

Redni broj u knjizi evidencije zdravstvene ustanove

 

________________

________________________

 

 

 

 

   

 

 

ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

|_|_|

 

 

 

 

 

 

Datum:___________________

 

 

 

Mesto:___________________

 

 

Red. br. iz evidencije

M.P.

ODGOVORNO LICE

 

_________________

 

___________________________

 

 

 

(ime i prezime)