Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU IZDAVANJA OBRASCA IZVEŠTAJA O POVREDI NA RADU I PROFESIONALNOM OBOLJENJU

("Sl. glasnik RS", br. 72/2006, 84/2006 - ispr., 4/2016, 106/2018 i 14/2019)

 

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj i način izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju koji se dogode na radnom mestu.

Član 2

Izveštaj o povredi na radu sadrži:

1) podatke o poslodavcu;

2) podatke o poslodavcu korisniku;

3) podatke o poslodavcu fizičkom licu;

4) podatke o povređenom;

5) podatke o povredi na radu;

6) podatke o neposrednom rukovodiocu povređenog;

7) podatke o očevicu;

8) nalaz i mišljenje lekara koji je prvi pregledao povređenog;

9) organizaciju za zdravstveno osiguranje.

Član 3

Izveštaj o profesionalnom oboljenju sadrži:

1) podatke o poslodavcu;

2) podatke o licu određenom za bezbednost i zdravlje na radu kod poslodavca;

3) podatke o zaposlenom koji je oboleo od profesionalnog oboljenja (u daljem tekstu: oboleli od profesionalnog oboljenja);

4) podatke o neposrednom rukovodiocu obolelog od profesionalnog oboljenja;

5) podatke o radnom mestu, poslovima i vremenu koje je oboleli od profesionalnog oboljenja proveo na radu na tim poslovima;

6) podatke o vrsti profesionalnog oboljenja i merama bezbednosti i zdravlja na radu koje su primenjivane na radnom mestu na kojem je oboleli od profesionalnog oboljenja radio;

7) nalaz i mišljenje zdravstvene ustanove koja je utvrdila postojanje profesionalnog oboljenja.

Član 4

(Brisan)

Član 5

Izveštaji o povredi na radu i profesionalnom oboljenju koji se dogode na radnom mestu izdaju se na obrascu propisanom ovim pravilnikom. Izveštaj o povredi na radu (Obrazac 1.) i Izveštaj o profesionalnom oboljenju (Obrazac 2.), odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Izveštaj o povredi na radu (Obrazac 1.) popunjava se u skladu sa napomenom sadržanom u tom obrascu, a dostavlja se nadležnom organu bez dela koji se odnosi na napomenu.

Obrasci izveštaja propisani ovim pravilnikom štampaju se i izdaju u formatu A4.

Član 6

Izveštaj o povredi na radu i profesionalnom oboljenju koji se dogode na radnom mestu (u daljem tekstu: izveštaj) popunjava se u pet primeraka.

Izveštaj popunjava poslodavac tako što odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od časa saznanja da je došlo do povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, u odgovarajući obrazac neposredno upisuje sve podatke propisane ovim pravilnikom.

Nakon što upiše sve podatke propisane ovim pravilnikom, poslodavac bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 časa od časa upisa podataka, svih pet primeraka izveštaja dostavlja zdravstvenoj ustanovi u kojoj je izvršen pregled povređenog ili utvrđeno profesionalno oboljenje, radi unošenja u sadržinu izveštaja nalaza i mišljenja lekara, odnosno zdravstvene ustanove.

Lekar koji je pregledao povređenog, odnosno zdravstvena ustanova koja je utvrdila profesionalno oboljenje upisuje u izveštaj nalaz i mišljenje u roku od dva dana od dana njegovog prijema i popunjeni izveštaj dostavlja poslodavcu bez odlaganja, a najkasnije narednog dana.

Član 7

Izveštaj u koji su upisani svi podaci propisani ovim pravilnikom i nalaz i mišljenje lekara, odnosno zdravstvene ustanove, poslodavac, u roku od dva dana od dana prijema popunjenog izveštaja, dostavlja filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje kod koje povređeni ili oboleli od profesionalnog oboljenja ostvaruje prava utvrđena propisima o zdravstvenom osiguranju.

Filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje overava svih pet primeraka izveštaja, od kojih zadržava jedan primerak izveštaja za svoje potrebe, a ostale primerke vraća poslodavcu.

Poslodavac jedan primerak overenog izveštaja zadržava za svoje potrebe, jedan primerak izveštaja dostavlja zaposlenom odmah, a najkasnije u roku od dva dana od njegovog prijema, jedan primerak izveštaja dostavlja filijali Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i jedan primerak izveštaja dostavlja ministarstvu nadležnom za rad - Upravi za bezbednost i zdravlje na radu.

Član 8

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja liste o povredi na radu ("Službeni glasnik RS", broj 2/92).

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac 1.

IZVEŠTAJ O POVREDI NA RADU

I. PODACI O POSLODAVCU

1.

Naziv poslodavca (pun naziv pravnog lica, odnosno preduzetnika)

 

2.

Sedište i adresa
(ulica i broj, opština, mesto, država)

 

3.

E-pošta

 

4.

Registarski broj
obveznika doprinosa

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

5.

PIB

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

6.

Šifra delatnosti

|_|_|_|_|

7.

Broj zaposlenih

|_|

II. PODACI 0 POSLODAVCU KORISNIKU

8.

Naziv poslodavca korisnika (pun naziv pravnog lica, odnosno preduzetnika)

 

9.

Sedište i adresa (ulica i broj, opština, mesto, država)

 

10.

E-pošta

 

11.

Matični broj

|_|_|_|_|_|_|_|_|

12.

PIB

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

13.

Šifra delatnosti

|_|_|_|_|

14.

Broj zaposlenih

|_|

III. PODACI O POSLODAVCU FIZIČKOM LICU

15.

Ime i prezime

 

16.

JMBG

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

17.

Adresa i mesto

 

18.

Telefon

 

19.

E-pošta

 

IV. PODACI O POVREĐENOM

20.

Ime i prezime

 

21.

JMBG

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

22.

Pol

|_|

23.

Starost povređenog

|_|_|

24.

Prebivalište, odnosno boravište

Ulica i broj

 

Mesto, opština

 

Država

 

25.

Državljanstvo

|_|

26.

Naziv države

 

27.

Radni status

|_|_|_|

28.

Zanimanje

|_|_|_|_|_|_|

29.

Nivo kvalifikacije

|_|_|

30.

Radno iskustvo na poslovima na kojima se povreda dogodila (GGMMDD)

|_|_|  |_|_|  |_|_|

V. PODACI O POVREDI NA RADU

31.

Datum kada se povreda dogodila
(GGGGMMDD)

|_|_|_|_|_|_|_|_|

32.

Vreme kada se povreda dogodila

|_|_|

33.

Radni sat od početka rada

|_|_|

34.

Adresa (ulica i broj)

 

35.

Opština

|_|_|_|_|_|

36.

Mesto

|_|_|_|_|_|_|

37.

Država

|_|_|_|

38.

Radno mesto gde se povreda dogodila, odnosno na redovnom putu od stana do mesta rada ili obrnuto

|_|

39.

Radna sredina

|_|_|_|

40.

Proces rada

|_|_|

41.

Specifična fizička aktivnost

|_|_|

42.

Izvor povrede

|_|_|_|_|

43.

Kontakt - način povređivanja

|_|_|

44.

Uzrok povrede

|_|_|

45.

Da li je u momentu povrede povređeni radio na radnom mestu sa povećanim rizikom

|_|

VI. PODACI O NEPOSREDNOM RUKOVODIOCU POVREĐENOG

46.

Ime i prezime

 

VII. PODACI O OČEVICU

47.

Ime i prezime

 

48.

Adresa prebivališta

 

 

Datum popunjavanja obrasca: |_|_|  |_|_|  |_|_|_|_|

Mesto: ________________________

M.P.

 

M.P.

 

POSLODAVAC KORISNIK

 

POSLODAVAC

ODGOVORNO LICE

 

ODGOVORNO LICE

 

_______________________________

 

___________________________

(ime, prezime i potpis)

 

(ime, prezime i potpis)

VIII. NALAZ I MIŠLJENJE LEKARA KOJI JE PRVI PREGLEDAO POVREĐENOG

49.

Naziv i adresa zdravstvene ustanove u kojoj je povređeni pregledan

 

50.

Dijagnoza i lokalizacija povrede (upisati šifru i naziv dijagnoze iz MKB 10, od najteže ka najlakšoj)

|_|_|_|_|  |_|_|_|_|  |_|_|_|_|

51.

Spoljni uzrok povrede po klasifikaciji MKB 10 (W01-Z99)

|_|_|_|

52.

Vrsta povrede

|_|_|_|

53.

Povređeni deo tela

|_|_|

54.

Ocena težine povrede (1 - laka, 2 - teška, 3 - smrtna)

|_|

55.

Druge primedbe lekara (da li je povređeni pod uticajem alkohola, psihoaktivnih supstanci i sl.)

 

56.

Da li je povređeni sprečen za rad više od tri uzastopna kalendarska dana

|_|

57.

Procenjen broj izgubljenih kalendarskih dana

|_|_|_|

 

 

Datum:

|_|_|  |_|_|  |_|_|_|_|

Mesto:

_______________

M.P.

POTPIS LEKARA

__________________________

 

 

ORGANIZACIJA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 

Datum prijema Izveštaja o povredi na radu: |_|_|  |_|_|  |_|_|_|_|
Datum utvrđivanja povrede na radu: |_|_|  |_|_|  |_|_|_|_|
Mesto: ________________

 

M.P.

ODGOVORNO LICE

 

 

 

 

_________________________

 

 

 

 

Jedinstveni broj povrede na radu: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

NAPOMENA:

Uputstva za popunjavanje

I. Podaci o poslodavcu

Podatke o poslodavcu od tač. 1. do 7. popunjava poslodavac koji je obveznik uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (poslodavac, agencija za privremeno zapošljavanje, odnosno studentska ili omladinska zadruga i sl.).

1. Upisati naziv poslodavca (pun naziv pravnog lica, odnosno preduzetnika).

2. Upisati sedište i adresu poslodavca (ulica i broj, opština, mesto, država).

3. Upisati e-poštu poslodavca.

4. Upisati registarski broj obveznika doprinosa.

5. Upisati poreski identifikacioni broj.

6. Upisati pretežnu šifru delatnosti poslodavca (četvorocifreni broj) u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija delatnosti.

7. Upisati šifru za broj zaposlenih kod poslodavca na dan kada se dogodila povreda na radu prema šifarniku iz Tabele 1. Poslodavac se ne računa u broj zaposlenih.

Tabela 1

Šifra

Značenje

0

bez zaposlenih

1

od 1-9 zaposlenih

2

od 10-49 zaposlenih

3

od 50-249 zaposlenih

4

od 250-499 zaposlenih

5

500 i više zaposlenih

9

broj zaposlenih nije poznat

II. Podaci o poslodavcu korisniku

Podatke o poslodavcu korisniku od tač. 8. do 14. popunjava poslodavac korisnik kod koga, pod njegovim nadzorom i rukovođenjem, ustupljeni zaposleni, lice koje je član omladinske ili studentske zadruge privremeno obavlja poslove.

8. Upisati naziv poslodavca korisnika (pravnog lica, odnosno preduzetnika kod koga ustupljeni zaposleni privremeno obavlja poslove, odnosno lice koje je član omladinske ili studentske zadruge).

9. Upisati sedište i adresu poslodavca korisnika (ulica i broj, opština, mesto, država).

10. Upisati e-poštu poslodavca.

11. Upisati matični broj.

12. Upisati poreski identifikacioni broj.

13. Upisati pretežnu šifru delatnosti poslodavca (četvorocifreni broj) u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija delatnosti.

14. Upisati šifru za broj zaposlenih kod poslodavca na dan kada se dogodila povreda na radu prema šifarniku iz Tabele 1. Poslodavac se ne računa u broj zaposlenih.

III. Podaci o poslodavcu fizičkom licu

Podatke od tač. 15. do 19. popunjava poslodavac fizičko lice - nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, u skladu sa zakonom.

15. Upisati ime i prezime fizičkog lica.

16. Upisati jedinstveni matični broj građana (fizičkog lica).

17. Upisati adresu i mesto fizičkog lica.

18. Upisati broj telefona fizičkog lica.

19. Upisati e-poštu fizičkog lica.

IV. Podaci o povređenom

Podatke o povređenom u zavisnosti od vrste radnog angažovanja popunjava poslodavac, odnosno poslodavac korisnik, odnosno poslodavac fizičko lice.

20. Upisati ime i prezime.

21. Upisati jedinstveni matični broj građana.

22. Upisati šifru za pol povređenog prema šifarniku iz Tabele 2.

Tabela 2

Šifra

Značenje

1

muški

2

ženski

23. Upisati šifru za starost povređenog prema šifarniku iz Tabele 3, odnosno godine starosti na dan kada se dogodila povreda.

Tabela 3

Šifra

Značenje

00

manje od 1 godine

01

1 godina starosti

...

...itd.

10

10 godina starosti

...

...itd.

32

32 godine starosti

...

...itd.

90

90 godina starosti

98

stariji od 90 godina

99

starost nije poznata

24. Upisati prebivalište, odnosno boravište povređenog (ulica i broj, mesto, opština, država).

25. Upisati šifru za državljanstvo povređenog prema šifarniku iz Tabele 4.

Tabela 4

Šifra

Značenje

0

državljanstvo nepoznato

1

državljanin Republike Srbije

2

državljanin Evropske unije

3

državljanin države izvan Evropske unije

26. Upisati naziv države čije državljanstvo je stekao povređeni.

27. Upisati šifru za radni status povređenog prema šifarniku iz Tabele 5.

Tabela 5

Šifra

Značenje

000

radni status nepoznat

100

preduzetnik (sa ili bez zaposlenih)

301

zaposleni je u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom

302

zaposleni je u radnom odnosu na neodređeno vreme sa nepunim radnim vremenom

310

zaposleni je u radnom odnosu na određeno vreme sa punim radnim vremenom

311

zaposleni je u radnom odnosu na određeno vreme sa nepunim radnim vremenom

312

lice koje obavlja privremene i povremene poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad

320

lice koje obavlja poslove kućnog pomoćnog osoblja u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad

321

lice u radnom odnosu, odnosno zaposleni upućen na rad u inostranstvo, odnosno zaposleni u privrednom društvu ili drugom pravnom licu koje obavlja delatnost ili usluge u inostranstvu

322

lice koje obavlja poslove po osnovu ugovora o delu, autorskog ugovora, ugovora o porodičnom smeštaju prema propisima o socijalnoj zaštiti, ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju uz naknadu

323

lice koje obavlja poljoprivrednu delatnost kao jedino ili osnovno zanimanje, a upisano je u registar poljoprivrednih gazdinstava u svojstvu nosioca ili člana porodice nosioca poljoprivrednog gazdinstva

400

član porodičnog domaćinstva

500

pripravnik ili praktikant

900

drugi radni status

28. Upisati šifru zanimanja (šestocifreni broj) iz Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada.

29. Upisati šifru za nivo kvalifikacija (dvocifreni broj) iz Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada.

30. Upisati radno iskustvo na poslovima na kojima se povreda dogodila u formatu GGMMDD, gde "GG" jesu godine, "MM" jesu meseci i "DD" jesu dani. Ako je radno iskustvo povređenog 2 godine, 7 meseci i 13 dana upisuje se podatak u formatu "020713".

V. Podaci o povredi na radu

Podatke o povredi na radu u zavisnosti od vrste radnog angažovanja povređenog popunjava poslodavac, odnosno poslodavac korisnik, odnosno poslodavac fizičko lice.

31. Upisati datum kada se povreda dogodila (osmocifreni broj) u formatu "GGGGMMDD", gde "GGGG" jeste godina, "MM" jeste mesec u godini i "DD" jeste dan u mesecu. Ako se povreda dogodila 31. marta 2019. godine datum povrede se piše u formatu "20190331".

32. Upisati šifru za vreme kada se povreda dogodila prema šifarniku iz Tabele 6.

Tabela 6

Šifra

Značenje

00

00:00 do 00:59

01

01:00 do 01:59

02

02:00 do 02:59

...

itd.

23

23:00 do 23:59

99

vreme nepoznato

33. Upisati šifru za radni sat (dvocifreni broj) od početka rada kada se povreda dogodila prema šifarniku iz Tabele 7.

Tabela 7

Šifra

Značenje

00

na redovnom putu od stana do mesta rada ili obrnuto

01

povreda na radu se dogodila u toku prvog radnog sata

02

povreda na radu se dogodila u toku drugog radnog sata

...

itd.

12

povreda na radu se dogodila u toku dvanaestog radnog sata

99

nije poznat radni sat kada se dogodila povreda na radu

34. Upisati adresu gde se povreda dogodila. Ako adresa nije poznata upisati drugu odrednicu koja jasno ukazuje na lokaciju gde se povreda dogodila (npr. rekonstrukcija autoputa E-75, kod Kragujevca).

35. Upisati šifru opštine gde se povreda dogodila (petocifreni broj) iz Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada.

36. Upisati šifru mesta gde se povreda dogodila (šestocifreni broj) iz Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada.

37. Upisati šifru države gde se povreda dogodila (trocifreni broj) iz Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada.

38. Upisati šifru za radno mesto gde se povreda dogodila, odnosno na redovnom putu od stana do mesta rada ili obrnuto prema šifarniku iz Tabele 8.

Tabela 8

Šifra

Značenje

0

nije naznačeno

1

radno mesto u prostorijama poslodavca

2

povremeno ili pokretno radno mesto ili na putu u ime poslodavca

3

na redovnom putu od stana do mesta rada

4

na redovnom putu od mesta rada do stana

9

drugo radno mesto

Radno mesto u prostorijama poslodavca (u fabrici, radionici, zdravstvenoj ustanovi, prodavnici, kancelariji itd.).

Povremeno ili pokretno radno mesto ili na putu u ime poslodavca jeste:

- obavljanje poslova na radnim mestima kao što su vozač kamiona, građevinski radnik, monter, policajac, itd.;

- obavljanje poslova koje zaposleni povremeno izvršava na svom uobičajenom radnom mestu (npr. rukovalac na mašini koji povremeno ručno prenosi teret);

- povremeno putovanje u ime poslodavca (službeni put);

- obavljanje poslova u ime poslodavca izvan uobičajenog radnog mesta i unutar prostorija drugog poslodavca (sastanak, razne popravke, itd.);

- obavljanje poslova na radnom mestu u trajanju od nekoliko dana ili nedelja u prostorijama drugog poslodavca.

39. Upisati šifru za radnu sredinu gde je povređeni bio prisutan ili obavljao poslove neposredno pre povrede prema šifarniku iz Tabele 9.

Radna sredina podrazumeva radno mesto, radni prostor ili lokaciju gde se povređeni zatekao ili je obavljao poslove neposredno pre povrede.

Šifre 010-019 Industrijska lokacija

Industrijska lokacija se primarno koristi za proizvodnju svih vrsta proizvoda (šifra 011). Grupa 010 uključuje mesta za održavanje i popravku u smislu radionica za popravku motora, mašina ili vazduhoplova (šifra 012).

Šifre 020-029 Gradilište, izgradnja, otvoreni kamenolomi i otvoreni rudnici

Gradilišta za izgradnju objekata i stanova. Razlika se pravi između novih gradilišta (šifra 021) i drugih gradilišta (šifra 022 - renoviranje, održavanje, itd.).

Šifre 030-039 Poljoprivredna zona, zona uzgoja stoke, zona uzgoja ribe i zona šume

Mesta koja se uglavnom koriste za poljoprivredu, šumarstvo, uzgoj ribe u zatvorenom ili otvorenom prostoru, npr. štale (šifra 031), staklene bašte, polja kukuruza (šifra 032), vinogradi i voćnjaci (šifra 033), rasadnici (šifra 034) i vrtovi (šifra 036).

Šifre 040-049 Kancelarija, zabavni park i razno

Mesta koja se koriste za intelektualne ili uslužne aktivnosti, npr. kancelarije za administraciju (šifra 043), prostorije za umetničko stvaralaštvo, uključujući bioskope (šifra 044), policijska i vatrogasna stanica (šifra 049).

Šifre 050-059 Zdravstvene ustanove

Zdravstvene ustanove, uključujući ustanove za socijalnu zaštitu, sanatorijume i sl.

Šifre 060-069 Javni prostor

Npr. dostavljanje materijala vazduhoplovu u delu za vazduhoplove šifrira se šifrom 063.

Šifre 070-079 Kod kuće

Ove šifre se primenjuju za povrede koje su se dogodile u privatnoj kući (šifra 071) bez obzira na to da li je kuća u vlasništvu povređenog ili nekog drugog (odnosi se na zaposlene koji rade kod kuće, kao i na vodoinstalatere i molere, koji rade u kući klijenta).

Šifre 080-089 Sportska zona

Ove šifre se odnose na sportske terene i teretane, a razlikuju se između sportova na otvorenom i zatvorenom prostoru. One uključuju sve otvorene sportske terene (staze za skijanje, staze za trčanje, itd.) i sve sportske hale.

Dodatni primeri

Kada zaposleni radi u podzemnoj železnici (jedan od prolaza), radna sredina se šifrira šifrom 061. Kada zaposleni koji lepi oglase padne sa merdevina u istom prolazu šifra je takođe, 061. Međutim, ako čistača ulica udari automobil dok briše trotoar u tunelu, radna sredina biće šifrirana šifrom 101.

Tabela 9

Šifra

Značenje

000

nema informacija

010

industrijska lokacija - nije naznačeno

011

lokacija proizvodnje, fabrika i radionica

012

lokacija za održavanje i radionica za popravku

013

prostorija koja se koristi za skladištenje, utovar i istovar

019

druga radna sredina koja nije navedena u grupi 010

020

gradilište, izgradnja, otvoreni kamenolom i otvoreni rudnik - nije naznačeno

021

gradilište - izgradnja objekta

022

gradilište - rušenje, prepravka i održavanje objekta

023

otvoreni kamenolom, otvoreni rudnik, iskop i rov (uključujući otvorene rudnike i kamenolome)

024

gradilište - podzemno

025

gradilište - na/ispod vode

026

gradilište - u sredini visokog pritiska

029

druga radna sredina koja nije navedena u grupi 020

030

poljoprivredna zona, zona uzgoja stoke, zona uzgoja ribe i zona šume - nije naznačeno

031

zona uzgoja stoke

032

poljoprivredna zona - površinski usevi

033

poljoprivredna zona - uzgoj drveća i žbunastih useva

034

zona šume

035

zona uzgoja ribe, ribarstvo i poljoprivreda (ne na plovilu)

036

povrtarstvo, park, botanička bašta i zoološki vrt

039

druga radna sredina koja nije navedena u grupi 030

040

kancelarija, zabavni park i razno - nije naznačeno

041

kancelarija, sala za sastanke, biblioteka, itd.

042

obrazovna ustanova (škola, univerzitet, obdanište)

043

mala ili velika prodajna zona

044

restoran, rekreativna zona i privremeni smeštaj (uključujući muzeje, dvorane, stadione, sajmove, itd.)

049

druga radna sredina koja nije navedena u grupi 040

050

zdravstvene ustanove - nije naznačeno

051

zdravstvena ustanova, privatna bolnica, starački dom

052

druga radna sredina koja nije navedena u grupi 050

060

javni prostor - nije naznačeno

061

prostor koji je uvek otvoren za javni prolaz (autoputevi, putevi, parking mesta, čekaonice na stanici ili aerodromu, itd.)

062

prevozna sredstva za drumski i železnički saobraćaj, privatni ili javni (automobil, voz, autobus, itd.)

063

zone koje su priključene javnom prostoru ali sa ograničenim pristupom (pristup dozvoljen samo ovlašćenim licima): pruga, platforma za avione, zona pored autoputa

069

druga radna sredina koja nije navedena u grupi 060

070

kod kuće - nije naznačeno

071

privatna kuća

072

komunalni delovi zgrade, nadogradnja i privatne porodične bašte

079

druga grupa za radnu sredinu koja nije navedena u grupi 070

080

sportska zona - nije naznačeno

081

zatvorena sportska zona - sportska hala, teretana, bazen u zatvorenom prostoru

082

otvorena sportska zona - sportsko igralište, bazen na otvorenom, staze za skijanje

089

druga radna sredina koja nije navedena u grupi 080

090

lokacije u vazduhu, podignute, izuzimajući gradilišta - nije naznačeno

091

podignuta - na fiksnom nivou (krov, terasa, itd.)

092

podignuta - jarbol, pilon i viseća platforma

093

u vazduhoplovu

099

druga radna sredina koja nije navedena u grupi 090

100

pod zemljom, izuzimajući gradilište - nije naznačeno

101

pod zemljom - tunel (put, voz i metro)

102

pod zemljom - rudnik

103

pod zemljom - odvodi/kanalizacija

109

druga radna sredina koja nije navedena u grupi 100

110

na/iznad vode, izuzimajući gradilište - nije naznačeno

111

more ili okean, na svim vrstama plovila, platformi brodova, čamaca, barži

112

jezero, reka ili luka, na svim vrstama plovila, platformi brodova, čamaca, barži

119

druga radna sredina koja nije navedena u grupi 110, izuzimajući gradilište

120

sredina visokog pritiska, izuzimajući gradilište - nije naznačeno

121

sredina visokog pritiska - pod vodom (npr. ronjenje)

122

sredina visokog pritiska (komora)

129

druga radna sredina koja nije navedena u grupi 120, izuzimajući gradilište

999

druga radna sredina koja nije navedena u klasifikaciji

40. Upisati šifru za proces rada prema šifarniku iz Tabele 10.

Proces rada je aktivnost ili zadatak koji je obavljao povređeni u vreme kada se dogodila povreda. Ne odnosi se na zanimanje povređenog niti na specifičnu fizičku aktivnost u trenutku kada se dogodila povreda. Odnosi se isključivo na posao, u širem smislu, tj. radni zadatak koji je obavljao povređeni u trenutku povređivanja.

Šifre 10-19 Proizvodnja, izrada, obrada, skladištenje svih vrsta

Šifra 10 se odnosi na industrijsku aktivnost kao i obradu poljoprivrednih proizvoda, bez obzira na obim aktivnosti ili veličinu radionice. Svi zadaci koji su u direktnoj vezi sa predmetom, proizvodom ili njegovim skladištenjem klasifikuju se pod ovom šifrom. Npr. obrada delikatesa i suhomesnatih proizvoda šifrira se šifrom 10, dok se uzgoj svinja šifrira šifrom 33.

Šifre 20-29 Iskopavanje, izgradnja, popravka i rušenje

Šifre 20-29 se odnose na iskopavanje, izgradnju objekata (trajnih ili privremenih), održavanje objekata i javne radove. Svako iskopavanje i nivelisanje zemljišta šifrira se šifrom 21. Svaka nova izgradnja uključujući kuće, stambene blokove, hangare, skladišta, itd. se šifrira šifrom 22. Izgradnja mostova, brana i puteva kao i kopanje kanala šifrira se šifrom 23.

Npr. izgradnja novog aerodroma. Iskopavanje zemljišta šifrira se šifrom 21, izgradnja terminala i hangara šifrira se šifrom 22, postavljanje betonskih ploča pred hangarom i pistama šifrira se šifrom 23, a renoviranje starog terminala kako bi se preuredio u muzej šifrira se šifrom 24. Ponovno krečenje zida ili plafona klasifikuje se kao održavanje zgrade i šifrira se šifrom 24. Ova šifra se odnosi i na glavne radove na renoviranju (npr. muzeji, višespratnice i privatne kuće). Šifra 25 se odnosi na svako rušenje objekata.

Šifre 30-39 Poljoprivredni radovi, šumarstvo, hortikultura, uzgoj ribe i rad sa živim životinjama

Šifra 31 se odnosi na sve radove koji se obavljaju na zemlji: oranje, đubrenje, itd. Šifra 32 se odnosi na sve poljoprivredne radove koji se tiču useva (sejanje, uzgajanje ili branje voća, žetva pšenice). Šifra 33 se odnosi na rad koji uključuje žive životinje (npr. nega i uzgajanje). Šumarstvo se šifrira šifrom 34, dok se sve aktivnosti ribarstva, kao i proizvodnja i obrada proizvoda iz mora, reka i jezera šifrira šifrom 35.

Šifre 40-49 Usluga pružena preduzeću i/ili javnosti i intelektualna aktivnost

Sve uslužne aktivnosti šifriraju se u grupi 40. (npr. izrada softvera šifrira se šifrom 42, proizvodnja tog softvera u obliku CD-ROM-a ili flopi diskete šifrira se šifrom 10, a marketing tog softvera šifrira se šifrom 43.

Šifre 50-59 Drugi poslovi povezani sa zadacima iz grupa 10, 20, 30 i 40

Šifre 50-59 odnose se na sve dodatne zadatke, odnosno aktivnosti koje su prethodno šifrirane u grupama 10, 20, 30 i 40.

Postavljanje krana na gradilištu šifrira se šifrom 51, ali se održavanje ili popravka krana na gradilištu šifrira šifrom 52. Građevinski radovi se uglavnom šifriraju šifrom 22, u zavisnosti od prirode izgradnje, ili drugim šiframa iz grupe 20-29. Razne građevinske aktivnosti i zadaci se prema tome dele na podgrupe, i svaka od njih predstavlja jedan radni proces. Dnevne aktivnosti u restoranu počinju pripremama, kao što je priprema namirnica u kuhinji (čišćenje, sečenje, itd.) i priprema sale (postavljanje stolova, itd.), što se šifrira šifrom 51. Rad koji uključuje prijem gostiju kao i serviranje stolova i priprema jela u kuhinji šifrira se šifrom 41. Na kraju treba očistiti salu i kuhinju, oprati sudove što se šifrira šifrom 53.

Tabela 10

Šifra

Značenje

00

nema informacija

10

proizvodnja, izrada, obrada, skladištenje svih vrsta - nije naznačeno

11

proizvodnja, izrada i obrada - svih vrsta

12

skladištenje - svih vrsta

19

drugi radni proces koji nije naveden u grupi 10

20

iskopavanje, izgradnja, popravka i rušenje - nije naznačeno

21

iskopavanje

22

novogradnja - zgrada

23

novogradnja - građevinarstvo, infrastruktura, putevi, mostovi, brane i luke

24

prepravka, popravka, proširenje i održavanje zgrade - sve vrste konstrukcija

25

rušenje - sve vrste objekata

29

drugi radni proces koji nije naveden u grupi 20

30

poljoprivredni radovi, šumarstvo, hortikultura, uzgoj ribe i rad sa živim životinjama - nije naznačeno

31

poljoprivredni radovi - radovi na zemlji

32

poljoprivredni radovi - povrtarstvo i hortikultura

33

poljoprivredni radovi - sa živim životinjama

34

rad na pošumljavanju

35

uzgoj ribe i ribarstvo

39

drugi radni proces koji nije naveden u grupi 30

40

usluga pružena preduzeću i/ili javnosti i intelektualna aktivnost - nije naznačeno

41

usluga, nega i pomoć opštoj javnosti

42

intelektualni rad - podučavanje, obučavanje, obrada podataka, kancelarijski posao, organizacija i rukovođenje

43

komercijalna aktivnost - kupovina, prodaja i slične usluge

49

drugi radni proces koji nije naveden u grupi 40

50

drugi poslovi povezani sa zadacima iz grupa 10, 20, 30 i 40 - nije naznačeno

51

postavljanje, priprema, ugradnja, podizanje, demontaža i rasklapanje

52

održavanje, popravka, nameštanje i podešavanje

53

čišćenje radne površine, mašina - mašinski ili ručno

54

upravljanje otpadom, odlaganje i tretiranje svih vrsta otpada

55

nadgledanje, kontrola proizvodnih postupaka, radnih površina, sredstava transporta i opreme - sa ili bez nadgledanja opreme

59

drugi radni proces koji nije naveden u grupi 50

60

kretanje, sportska i umetnička aktivnost - nije naznačeno

61

kretanje, uključujući vožnju prevoznim sredstvom

62

sportska i umetnička aktivnost

69

drugi radni proces koji nije naveden u grupi 60

99

drugi radni proces koji nije naveden u klasifikaciji

41. Upisati šifru za specifičnu fizičku aktivnost prema šifarniku iz Tabele 11.

Specifična fizička aktivnost treba da opiše aktivnost koju je povređeni obavljao neposredno pre povrede. Ova aktivnost beleži namernu i svesnu aktivnost povređenog.

Šifre 10-39 se odnose na aktivnosti kada povređeni koristi alat ili predmet obrade.

Šifre 40-59 se odnose na aktivnosti kada povređeni rukuje predmetom bez korišćenja bilo kakve opreme ili alata za rukovanje.

Šifre 60-70 se odnose na aktivnosti kada se ne koristi alat i kada se ne vrši rukovanje ili prevoz predmeta. Specifična fizička aktivnost povređenog je njegov sopstveni pokret.

Razlika između alata i mašine - fiksne mašine i mobilne mašine

Alat je proizvod koji se koristi u radu sa materijalom i za vršenje zadatka. Može, a ne mora, biti povezan na pogon (šifre 06-08). Može da ga nosi jedno lice u ruci ili na svom telu bez potrebe da ga kotrlja ili vuče po zemlji.

Mašina je složeni proizvod koji se koristi za transformaciju energije na takav način da se radi sa materijalom ili za obavljanje poslova.

Mašina je fiksna tj. ne može da se pomera tokom rada (grupa šifara 10) ili mobilna (grupa šifara 09) gde jedan zaposleni, bez pomoći drugog zaposlenog ili ručnog uređaja, može da je pomera po zemlji koristeći sopstvenu energiju da je kotrlja (samohodna ili poljoprivredna mašina), gura (mašina za čišćenje) ili vuče (testera), ali ne i da je nosi u rukama ili na svom telu.

Šifre 10-19 Rad na mašini

Ove šifre se koriste kada povređeni koristi mašinu na način koji je predvideo proizvođač. Ne koristi se kada povređeni podiže ili popravlja mašinu (popravka, održavanje, itd. šifrira se šifrom 52 "održavanje, popravka, nameštanje, prilagođavanje").

Šifra 11 se koristi kada intervencija na mašini zahteva njeno isključivanje.

Šifra 12 se koristi kada rukovalac interveniše u slučaju neočekivanog kvara (npr. da ukloni predmet koji se zaglavio u mašini).

Šifra 13 se koristi kada je povređenom jedina aktivnost kontrola (u smislu rada) mašine, uz pomoć kontrolne ručice ili prekidača (povređeni ne unosi sirovinu u mašinu niti sa nje uzima finalni proizvod). Šifra 13 se koristi za rad na mašini za štampanje, montažnoj traci ili robotu. Za video nadzor gde ne postoji mogućnost za intervenciju na mašini (npr. u odvojenoj prostoriji za kontrolu) šifriraće se kao "prisustvo" (šifra 70). Ova šifra se ne koristi za upravljanje vozilom ili prevozom ili rukovanjem opremom.

Šifre 20-29 Rad sa ručnim alatom

Ove šifre se koriste kada je povređeni koristio ručni alat na uobičajeni način koji je predvideo proizvođač (svrha za koju je namenjen). Kada se povređeni kreće dok koristi alat, upotreba alata je stalna i pokreti su kratki, a korišćenju ručnog alata se daje prednost nad kretanjem. Npr. čistač kancelarije koji ugane članak dok hoda hodnikom između dve kancelarije, smatra se da je vršio zadatak čišćenja (šifra 53) u vreme povrede. Međutim, ukoliko zaposleni udari u prozor kada se blago kreće dok čisti prozore sunđerom i drugim sredstvima za čišćenje prozora, proces rada je čišćenje (šifra 53) dok je specifična fizička aktivnost "rad sa ručnim alatom" (šifra 21). U ovoj grupi, pravi se razlika između ručnog i mehanizovanog alata. Ručni alat je alat koji zahteva fizički napor (šrafciger ili čekić), dok mehanizovani alat pokreće drugi izvor energije (struja, gorivo, i dr.), npr. električna bušalica ili električna šrafilica. Ukoliko se alat ne koristi na način koji je propisan od strane proizvođača (korišćenje šrafcigera za bilo šta drugo osim zavrtanja ili odvrtanja šrafova), koriste se šifre 40-49.

Šifre 30-39 Upravljanje, vožnja u prevoznom sredstvu ili rukovanje opremom

Ove šifre se koriste kada povređeni koristi prevoz ili rukuje opremom na način koji je predvideo proizvođač. One pokrivaju motorizovanu transportnu opremu, kao i opremu koja koristi snagu mišića, kao što su kolica sa jednim točkom. Ova grupa šifara pokriva vožnju bilo koje vrste vozila, bez obzira da li se radi o motorizovanom (kamion, automobil, avion, motorni čamac, i dr.) ili ne (bicikl, kolica sa jednim točkom, nemotorizovani čamac, itd.), kao i boravak u pomenutim vozilima. Ove šifre takođe obuhvataju vožnju mobilne opreme (npr. viljuškar) bilo da se radi o motorizovanoj ili ne. Sa druge strane, sva fiksna oprema smatra se fiksnom mašinom i šifrira se u grupi 10. Korišćenje viljuškara, koji se smatra mobilnim, jer može da menja lokacije, šifriraće se šifrom 31 ili šifrom 32 u zavisnosti od toga da li je motorizovan ili ne. Rad na pokretnoj traci za transport materijala šifrira se šifrom 11. Putnik u prevoznom sredstvu (autobus, avion, voz, čamac, i dr.) šifrira se šifrom 33.

Šifre 40-49 Rukovanje predmetima

Ove šifre se koriste kada je povređeni rukovao predmetom. Mogućnost da se mašina, ručni alat ili transportna oprema koristi drugačije nego što je to propisao proizvođač, takođe se uzima u obzir. Dleto se može koristiti za uklanjanje strugotine sa predmeta i u tom slučaju specifična fizička aktivnost se šifrira šifrom 21. Šifra 41 se koristi kada povređeni drži predmet u rukama.

Šifre 50-59 Ručno prenošenje

Ova grupa šifara se koristi kada se predmet nosi samo uz pomoć ruku, bez ikakve transportne opreme. Pravac u kom se predmet kreće određuje koja će se šifra koristiti. Šifra 51 se koristi za vertikalno kretanje kao što je slaganje na policama, šifra 52 se koristi za horizontalno kretanje kao što je guranje automobila u garažu, a šifra 53 se koristi u slučaju prenošenja pacijenta u krevet ili prenošenje kutije sa jednog mesta na drugo.

Šifre 60-69 Pokret

Ove šifre se koriste kada se povređeni kretao u toku povrede.

Šifra 61 se koristi jedino kada se povređeni kretao (hodanje ili trčanje).

Šifra 62 se koristi kada povređeni ulazi ili izlazi iz automobila ili voza, kabine mašine ili dela opreme.

Šifra 64 se koristi kada povređeni puzi ili se penje ili silazi sa merdevina.

Šifra 67 se koristi kada povređeni pomera noge ili ruke, itd. u mestu, okreće se ili podiže glavu bez promene mesta (npr. pranje, oblačenje ili svlačenje).

Šifra 70 Prisustvo

Ova šifra se koristi kada povređeni nije ništa fizički radio osim što je bio prisutan na radnom mestu: sedeo za stolom, prisustvovao sastanku, razgovarao sa klijentom, itd.

Tabela 11

Šifra

Značenje

00

nema informacija

10

rad na mašini - nije naznačeno

11

uključivanje ili isključivanje mašine

12

ulaganje predmeta u mašinu i izvlačenje iz mašine

13

nadgledanje mašine, rukovanje ili vožnja mašine

19

druga specifična fizička aktivnost koja nije navedena u grupi 10

20

rad sa ručnim alatom - nije naznačeno

21

rad sa ručnim alatom - na nemehanizovani pogon

22

rad sa ručnim alatom - na mehanizovani pogon

29

druga specifična fizička aktivnost koja nije navedena u grupi 20

30

upravljanje, vožnja u prevoznom sredstvu ili rukovanje opremom - nije naznačeno

31

upravljanje prevoznim sredstvom ili rukovanje opremom - mobilnom i mehanizovanom

32

upravljanje prevoznim sredstvom ili rukovanje opremom - mobilnom i nemehanizovanom

33

putnik u prevoznom sredstvu

39

druga specifična fizička aktivnost koja nije navedena u grupi 30

40

rukovanje predmetima - nije naznačeno

41

ručno držanje, hvatanje, stezanje i stavljanje - na horizontalnom nivou

42

vezivanje, spajanje, cepanje, razvezivanje, stezanje, odšrafljivanje, šrafljenje i okretanje

43

učvršćivanje, vešanje, podizanje i postavljanje - na vertikalnom nivou

44

bacanje i zamahivanje

45

otvaranje i zatvaranje (kutija, pakovanja i paketa)

46

sipanje, ulivanje, punjenje, zalivanje, prskanje, pražnjenje i crpljenje

47

otvaranje (fioke) i guranje (vrata na skladištu, kancelariji i komodi)

49

druga specifična fizička aktivnost koja nije navedena u grupi 40

50

ručno prenošenje - nije naznačeno

51

vertikalno prenošenje - podizanje, dizanje i spuštanje predmeta

52

horizontalno prenošenje - guranje i kotrljanje predmeta

53

transport tereta koji prenosi lice

59

druga specifična fizička aktivnost koja nije navedena u grupi 50

60

pokret - nije naznačeno

61

šetnja, trčanje, penjanje, silaženje, itd.

62

ulazak ili izlazak

63

skakanje

64

puzanje, penjanje, itd.

65

ustajanje i sedanje

66

plivanje i ronjenje

67

pokreti u mestu

69

druga specifična fizička aktivnost koja nije navedena u grupi 60

70

prisustvo - nije naznačeno

99

druga specifična fizička aktivnost koja nije navedena u klasifikaciji

42. Upisati šifru za izvor povrede prema šifarniku iz Tabele 12.

Izvor povrede opisuje specifičnu fizičku aktivnost, alat, predmet ili instrument koji je povređeni koristio kada se dogodila povreda. Ukoliko postoji nekoliko izvora povrede koji su povezani sa specifičnom fizičkom aktivnošću, upisuje se izvor koji je najuže povezan sa povredom.

Šifre 01-03 (zgrade, građevine i površine) koriste se uglavnom u slučajevima kada povređeni padne ili se udari.

Šifre 04-11 (alati i mašine) se koriste za povrede do kojih dođe usled kvara ili za povrede do kojih alati ili mašine direktno dovedu.

Poljoprivredna oprema pripada šifri 06.09 ili šifri 07.09, u skladu sa tim da li je ručna ili motorizovana, međutim, oprema koja je samohodna, tj. koja se može voziti, kao što je kosilica za travu, žetelica, motokultivatori i velike poljoprivredne mašine šifriraju se šifrom 09.02. Sve mašine za obradu i izradu materijala šifriraju se prema šiframa iz grupe 10. Uređaji za skladištenje šifriraju se šifrom 11.06 kada su fiksni, a šifrom 11.07 kada su mobilni (pokretni).

Šifre 12 i 13 koriste se za transportna vozila. Međutim, mašine za građevinarstvo i poljoprivredu šifriraju se šifrom 09.01, odnosno šifrom 09.02.

Grupe šifara 14 uključuju građevinske materijale i razne predmete koji se nađu na gradilištu (šifra 14.01). Šifra 14.02 se odnosi na sve mašine i delove vozila i komponente. Šifra 14.03 se odnosi na predmet obrade ili delove, mašinske alate (uključujući i delove alata). Šifra 14.04 se odnosi na komponente za sklapanje (šrafove, navrtnje, eksere, itd.).

Šifra 14.04 se odnosi i na uređaje koji oslobađaju prašinu, parčiće i otpad. Šifre 14.06 i 14.07 se odnose na poljoprivredne proizvode i proizvode za poljoprivredu.

Svi predmeti koji se čuvaju u skladištu šifriraju se šifrom 14.08. Šifra 14.09 se koristi za proizvode koji se skladište u rolnama, kao što su papiri ili kablovi.

Grupa šifara 19 (otpad) se primenjuje kada se ne mogu koristiti šifre iz grupa 14 i 15 ili grupe 18 zbog toga što su nepoznati ili zato što su kompleksnog sastava da bi se odložili. Upotreba termina "rasuti otpad" naglašava veliku količinu otpada.

Grupa šifara 20 se odnosi na slučajeve fizičkih fenomena i prirodnih elemenata.

Tabela 12

Šifra

Značenje

00.00

nema informacija

00.99

druga poznata situacija koja nije navedena u grupi 00

01.00

zgrade, građevine, površine - u nivou zemlje (zatvorene ili otvorene, nepokretne ili pokretne, privremene ili ne) - nije naznačeno

01.01

delovi zgrade, delovi građevine - vrata, zidovi, pregrade, prepreke (prozori, itd.)

01.02

površine u nivou zemlje - prizemlje i spratovi (zatvoreni ili otvoreni, poljoprivredno zemljište, sportski tereni, klizavi podovi i zakrčeni prolazi)

01.03

površine u nivou zemlje - plutajuće (splavovi)

01.99

druge zgrade, građevine i površine - na istom nivou, koje nisu navedene u grupi 01

02.00

zgrade, građevine i površine - iznad nivoa zemlje (zatvorene ili otvorene, nepokretne ili pokretne, privremene ili ne) - nije naznačeno

02.01

delovi zgrade iznad nivoa zemlje - nepokretni (krovovi, terase, vrata, prozori i stepeništa)

02.02

građevine, površine iznad nivoa zemlje - nepokretne (uključujući prolaze, fiksirane merdevine i pilone)

02.03

građevine, površine iznad nivoa zemlje - pokretne (uključujući mobilne merdevine i platforme za dizanje)

02.04

građevine, površine iznad nivoa zemlje - privremene (uključujući privremene skele)

02.05

građevine, površine iznad nivoa zemlje - plutajuće (uključujući platforme za bušenje i skele na baržama)

02.99

druge zgrade, građevine i površine - iznad nivoa zemlje, koje nisu navedene u grupi 02

03.00

zgrade, građevine i površine - ispod nivoa zemlje (zatvorene ili otvorene) - nije naznačeno

03.01

iskopine, rovovi, bunari, otvori, odroni i garažne jame

03.02

podzemne površine i tuneli

03.03

podvodna sredina

03.99

druge zgrade, građevine i površine - ispod nivoa zemlje, koje nisu navedene u grupi 03

04.00

sistemi za snabdevanje i distribuciju materijala i cevne mreže - nije naznačeno

04.01

sistemi za snabdevanje i distribuciju materijala i cevna mreža - nepokretna - za gas, vazduh, tečnost, čvrst materijal - uključujući bunkere

04.02

sistemi za snabdevanje i distribuciju materijala i cevna mreža - pokretna

04.03

kanalizacija i odvodi

04.99

drugi poznati sistemi za snabdevanje i distribuciju materijala i cevna mreža, koji nisu navedeni u grupi 04

05.00

motori, sistemi za prenos i skladištenje energije - nije naznačeno

05.01

motori i energetski generatori (termalni, električni i radijacioni)

05.02

sistemi za prenos i skladištenje energije (mehanički, pneumatski, hidraulični i električni, uključujući akumulatore i baterije)

05.99

drugi poznati motori, sistemi za prenos i skladištenje energije, koji nisu navedeni u grupi 05

06.00

ručni alat bez napajanja

06.01

ručni alat bez napajanja - za testerisanje

06.02

ručni alat bez napajanja - za sečenje i razdvajanje (uključujući makaze, velike makaze i jake orezne makaze)

06.03

ručni alat bez napajanja - za rezbarenje, pravljenje žlebova, izdubljivanje, skraćivanje, rezanje i odsecanje

06.04

ručni alat bez napajanja - za struganje, šmirglanje i glačanje

06.05

ručni alat bez napajanja - za bušenje, nitovanje i šrafljenje

06.06

ručni alat bez napajanja - za zakucavanje eksera i zakivanje

06.07

ručni alat bez napajanja - za šivenje i pletenje

06.08

ručni alat bez napajanja - za spajanje i lepljenje

06.09

ručni alat bez napajanja - za vađenje materijala i radove na zemlji (uključujući poljoprivredni alat)

06.10

ručni alat bez napajanja - za nanošenje voska, podmazivanje, pranje i čišćenje

06.11

ručni alat bez napajanja - za krečenje

06.12

ručni alat bez napajanja - za postavljanje i pritezanje

06.13

ručni alat bez napajanja - za rad u kuhinji (izuzev noževa)

06.14

ručni alat bez napajanja - za medicinski i hirurški rad - oštar, za sečenje

06.15

ručni alat bez napajanja - za medicinski i hirurški rad - osim sečenja, drugo

06.99

drugi ručni alat bez napajanja koji nije naveden u grupi 06

07.00

mehanički ručni alat - nije naznačeno

07.01

mehanički ručni alat - za testerisanje

07.02

mehanički ručni alat - za sečenje, razdvajanje (uključujući makaze, velike makaze i jake orezne makaze)

07.03

mehanički ručni alat - za rezbarenje, pravljenje žlebova, izdubljivanje, skraćivanje, rezanje i odsecanje

07.04

mehanički ručni alat - za struganje, šmirglanje i glačanje

07.05

mehanički ručni alat - za bušenje, nitovanje i šrafljenje

07.06

mehanički ručni alat - za zakucavanje eksera i zakivanje

07.07

mehanički ručni alat - za šivenje i pletenje

07.08

mehanički ručni alat - za spajanje i lepljenje

07.09

mehanički ručni alat - za vađenje materijala i rad na zemlji (uključujući poljoprivredni alat i alat za razbijanje betona)

07.10

mehanički ručni alat - za nanošenje voska, podmazivanje, pranje i čišćenje (uključujući čistač za usisavanje pod visokim pritiskom)

07.11

mehanički ručni alat - za krečenje

07.12

mehanički ručni alat - za postavljanje i pritezanje

07.13

mehanički ručni alat - za rad u kuhinji (izuzev noževa)

07.14

mehanički ručni alat - za zagrevanje (uključujući sušače, pištolje sa plamenom i pegle)

07.15

mehanički ručni alat - za medicinski i hirurški rad - oštar, za sečenje

07.16

mehanički ručni alat - za medicinski i hirurški rad - osim sečenja, drugo

07.17

pneumatski pištolji (bez specifikacije alata)

07.99

drugi ručni mehanički alat koji nije naveden u grupi 07

08.00

ručni alat bez specifikacije izvora napajanja - nije naznačeno

08.01

ručni alat bez specifikacije izvora napajanja - za testerisanje

08.02

ručni alat bez specifikacije izvora napajanja - za sečenje i razdvajanje (uključujući makaze, velike makaze i jake orezne makaze)

08.03

ručni alat bez specifikacije izvora napajanja - za rezbarenje, pravljenje žlebova, izdubljivanje, skraćivanje, rezanje i odsecanje

08.04

ručni alat bez specifikacije izvora napajanja - za struganje, šmirglanje i glačanje

08.05

ručni alat bez specifikacije izvora napajanja - za bušenje, račvanje i šrafljenje

08.06

ručni alat bez specifikacije izvora napajanja - za bušenje, nitovanje i šrafljenje

08.07

ručni alat bez specifikacije izvora napajanja - za šivenje i pletenje

08.08

ručni alat bez specifikacije izvora napajanja - za spajanje i lepljenje

08.09

ručni alat bez specifikacije izvora napajanja - za vađenje materijala i rad na zemlji (uključujući poljoprivredni alat)

08.10

ručni alat bez specifikacije izvora napajanja - za nanošenje voska, podmazivanje, pranje i čišćenje

08.11

ručni alat bez specifikacije izvora napajanja - za krečenje

08.12

ručni alat bez specifikacije izvora napajanja - za postavljanje i pritezanje

08.13

ručni alat bez specifikacije izvora napajanja - za rad u kuhinji (izuzev noževa)

08.14

ručni alat bez specifikacije izvora napajanja - za medicinski i hirurški rad - oštar, za sečenje

08.15

ručni alat bez specifikacije izvora napajanja - za medicinski i hirurški rad - osim sečenja, drugo

08.99

drugi ručni alat bez specifikacije izvora napajanja, koji nije naveden u grupi 08

09.00

mašine i oprema - pokretne ili mobilne - nije naznačeno

09.01

pokretne ili mobilne mašine za vađenje materijala iz zemlje - rudnici, kamenolomi i postrojenja za izgradnju i stanogradnju

09.02

pokretne ili mobilne mašine za rad na zemlji - poljoprivreda

09.03

pokretne ili mobilne mašine za gradilišta

09.04

mobilne mašine za čišćenje podova

09.99

druge pokretne ili mobilne mašine i oprema koje nisu navedene u grupi 09

10.00

mašine i oprema - fiksna - nije naznačeno

10.01

fiksne mašine za iskopavanje materijala ili rad na zemlji

10.02

mašine za pripremanje materijala, lomljenje, drobljenje, filtriranje, odvajanje i mešanje

10.03

mašine za preradu materijala - hemijski procesi (reaktivni i fermetički procesi)

10.04

mašine za preradu materijala - vrući procesi (rerne, sušači i peći)

10.05

mašine za preradu materijala - hladni procesi (hladna proizvodnja)

10.06

mašine za preradu materijala - drugi procesi

10.07

mašine za oblikovanje - obrada i lomljenje

10.08

mašine za oblikovanje - prese za ceđenje, rolovanje i valjak (uključujući prese za papir)

10.09

mašine za oblikovanje - ubrizgavanjem, istiskivanjem, duvanjem, vrtenjem, oblikovanjem, topljenjem i livenjem

10.10

mašinski alati - za glodanje, tretiranje površina, mlevenje, poliranje, okretanje i bušenje

10.11

mašinski alati - za testerisanje

10.12

mašinski alati - za sečenje, razdvajanje i odsecanje (uključujući sečenje po kalupu, mašina za šišanje, makaze i oprema za sečenje kiseonikom)

10.13

mašine za površinsku obradu - čišćenje, pranje, sušenje, krečenje i štampanje

10.14

mašine za površinsku obradu - cinkovanje i elektrolitičko poliranje

10.15

mašine za sklapanje (varenje, lepljenje, zakucavanje eksera, šrafljenje, nitovanje, okretanje, spajanje žicom i šivenje)

10.16

mašine za pakovanje i mašine za uvijanje (punjenje, označavanje i zatvaranje)

10.17

druge mašine za specifičnu industriju (razne mašine za monitoring i testiranje)

10.18

specifične mašine koje se koriste u poljoprivredi, koje nisu navedene

10.99

druge fiksne mašine i oprema koje nisu navedene u grupi 10

11.00

sistemi za prenos, transport i skladištenje - nije naznačeno

11.01

fiksna oprema i sistemi za prenošenje, kontinuirano rukovanje (pojasevi, pokretne stepenice, žičare, itd.)

11.02

liftovi - dizalice, korpe i sprave za dizanje

11.03

fiksni kranovi, mobilni kranovi, kranovi na vozilima, kranovi za podizanje i uređaji za podizanje sa visećim teretom

11.04

mobilni uređaji za rukovanje, kamioni, ručna kolica, viljuškari, itd.

11.05

oprema za dizanje, obezbeđivanje, hvatanje i sl. (uključujući remenik, kuke i konopce)

11.06

sistemi za skladištenje, oprema za pakovanje, kontejneri (silosi i tankeri) - fiksni (tankeri, kace, kontejneri, itd.)

11.07

sistemi za skladištenje, oprema za pakovanje i kontejneri - mobilni

11.08

sredstva za skladištenje, rafovi, regali za palete i palete

11.09

razna pakovanja, male i srednje veličine - mobilna (korpe, razni kontejneri, boce, gajbe i aparati za gašenje požara)

11.99

drugi sistemi za prenos, transport i skladištenje koji nisu navedeni u grupi 11

12.00

kopnena vozila - nije naznačeno

12.01

vozila - teška: kamioni i autobusi za prevoz putnika

12.02

vozila - laka: kombi vozilo za transport robe ili automobil za prevoz putnika

12.03

vozila - na dva ili tri točka, sa ili bez napona

12.04

skije i roleri

12.99

druga kopnena vozila koja nisu navedena u grupi 12

13.00

druga transportna vozila - nije naznačeno

13.01

vozila - na šinama, za transport robe

13.02

vozila - na šinama, za prevoz putnika

13.03

vozila - pomorska - za transport robe

13.04

vozila - pomorska - za prevoz putnika

13.05

vozila - pomorska - za pecanje

13.06

vazduhoplovi - za transport robe

13.07

vazduhoplovi - za prevoz putnika

13.99

druga transportna sredstva koja nisu navedena u grupi 13

14.00

materijali, predmeti, proizvodi, delovi mašina ili opreme, šut i prašina - nije naznačeno

14.01

građevinski materijal - montažne školjke, oplata, nosači, grede, cigle, crep, itd.

14.02

delovi mašine, delovi vozila: šasija, korito motora, poluge, točkovi, itd.

14.03

mašinski delovi ili komponente i mašinski alati (uključujući delove)

14.04

uređaji za spajanje: navrtnji, zavrtnji, šrafovi, ekseri, itd.

14.05

čestice, prašina, parčići, fragmenti, krhotine i drugi ostaci

14.06

poljoprivredni proizvodi (uključujući seme, slamu i druge poljoprivredne proizvode)

14.07

proizvodi koji se koriste u poljoprivredi i stočarstvu (uključujući đubriva i stočnu hranu)

14.08

proizvodi koji se skladište - uključujući predmete i pakovanja u delu za skladištenje

14.09

proizvodi koji se skladište - u rolnama i kalemovima

14.10

teret - koji se prenosi ili prevozi uređajem kojim se mehanički upravlja

14.11

teret koji visi sa uređaja za dizanje (krana)

14.12

teret - kojim se ručno rukuje

14.99

drugi materijali, predmeti, proizvodi i delovi mašina koji nisu navedeni u grupi 14

15.00

hemijske, eksplozivne, radioaktivne i biološke supstance - nije naznačeno

15.01

supstance - kaustične i korozivne (u čvrstom, tečnom ili gasovitom stanju)

15.02

supstance - štetne i toksične (u čvrstom, tečnom ili gasovitom stanju)

15.03

supstance - zapaljive (u čvrstom, tečnom ili gasovitom stanju)

15.04

supstance - eksplozivne i reaktivne (u čvrstom, tečnom ili gasovitom stanju)

15.05

gasovi i isparenja bez specifičnih efekata (inertni i zagušujući)

15.06

supstance - radioaktivne

15.07

supstance - biološke

15.08

supstance i materijali - bez specifičnog rizika (voda i inertni materijali)

15.99

druge hemijske, eksplozivne, radioaktivne i biološke supstance koje nisu navedene u grupi 15

16.00

zaštitni uređaji i oprema - nije naznačeno

16.01

zaštitni uređaji - na mašinama

16.02

zaštitni uređaji - individualni

16.03

uređaji i oprema za hitne slučajeve

16.99

drugi zaštitni uređaji i oprema koja nije navedena u grupi 16

17.00

kancelarijska oprema, sportska oprema, oružje i aparati za domaćinstvo - nije naznačeno

17.01

nameštaj

17.02

oprema - računari, kancelarijski uređaji, reprografički i komunikacijski uređaji

17.03

oprema - za podučavanje, pisanje, crtanje, uključujući pisaću mašinu, pečati, aparati za uveličavanje i aparati za snimanje

17.04

sredstva i oprema za sport i igru

17.05

oružje

17.06

lične stvari i odeća

17.07

muzički instrumenti

17.08

oprema za domaćinstvo, alati, predmeti (za profesionalnu upotrebu)

17.99

druga kancelarijska oprema, sportska oprema i oružje koje nisu navedene u grupi 17

18.00

živi organizmi i ljudi - nije naznačeno

18.01

drveće, biljke i usevi

18.02

životinje - domaće i za uzgoj

18.03

životinje - divlje životinje, insekti i zmije

18.04

mikroorganizmi

18.05

infektivni virusni uzročnici

18.06

ljudi

18.99

drugi živi organizmi koji nisu navedeni u grupi 18

19.00

rasuti otpad - nije naznačeno

19.01

rasuti otpad - od sirovina, proizvoda, materijala i predmeta

19.02

rasuti otpad - od hemikalija

19.03

rasuti otpad - od bioloških supstanci, biljaka i životinja

19.99

drugi rasuti otpad koji nije naveden u grupi 19

20.00

fizički fenomeni i prirodni elementi - nije naznačeno

20.01

fizički fenomen - buka, prirodna radijacija, svetlost, presurizacija, depresurizacija i pritisak

20.02

prirodni i atmosferski elementi (uključujući vodu, blato, kišu, grad, sneg, led, vetar, itd.)

20.03

prirodne katastrofe (poplave, zemljotresi, požari)

20.99

drugi fizički fenomeni i elementi koji nisu navedeni u grupi 20

99.00

drugi izvor povrede koji nije naveden u klasifikaciji

43. Upisati šifru za kontakt - način povređivanja prema šifarniku iz Tabele 13.

Klasifikacija za kontakt - način povređivanja (aktivnost koja je dovela do povrede) treba da opiše tačno kako se zaposleni povredio i kako je došao u kontakt sa predmetom koji je naneo povredu. Npr. pad na zemlju ili pod (šifra 31) ili kontakt sa oštrim predmetom (npr. nožem, šifra 51).

Šifre 10-19 Kontakt sa električnim naponom, temperaturom i opasnim supstancama

Šifra 11 se koristi kada povređeni dođe u kontakt sa električnim lukom i dobije električni šok ili opekotinu koju je izazvala toplota.

Šifra 12 se koristi kada povređeni dođe u kontakt direktno sa predmetom tako da struja prolazi kroz njega.

Šifre 11 i 12 se koriste kada je intenzitet električne struje faktor koji dovodi do povrede.

Šifra 13 se koristi kada temperatura predmeta, odnosno sredine dovede do povrede. Faktor koji izazove povredu jeste temperatura predmeta sa kojim je povređeni došao u kontakt.

Šifra 14 se koristi kada povređeni dođe u kontakt sa predmetom koji izaziva promrzline, bez obzira da li se predmet dotakne ili ne. Može da se radi i o hladnom vazduhu, vodi, tečnom kiseoniku, itd.

Šifre 15-17 se koriste kada hemijska ili biološka supstanca dovede do povrede. Povrede se šifriraju u skladu sa tim kako je do njih došlo, tj. preko vazduha udisanjem; kontaktom preko kože ili dodirivanjem ili preko digestivnog sistema ako se nešto pojelo ili popilo.

Šifre 20-29 Davljenje, zatrpavanje i obavijanje

Ove šifre se koriste kada se povređenom onemogući korišćenje kiseonika, što dovodi do gušenja.

Šifra 21 se koristi kada do nedostatka kiseonika dođe usled potapanja u tečnost, kao što je voda čime se onemogućava udisanje kiseonika.

Šifra 22 se koristi kada dođe do nedostatka kiseonika zbog toga što je povređeni zatrpan čvrstim materijalom koji sprečava dovod kiseonika, npr. zemlja.

Šifra 23 se koristi kada dođe do gušenja isparenjem ili gasom koji sprečava udisanje kiseonika ili kada nešto drugo onemogući povređenog da diše.

Ove šifre se ne koriste kada hemijski sastav isparenja ili gasova postane toksičan, korozivan ili štetan. U ovom slučaju, šifre 15, 16 ili 17 se koristi za "kontakt sa opasnim supstancama".

Šifre 30-39 Horizontalni ili vertikalni uticaj sa ili na stacionarni predmet (povređeni je u pokretu)

Ove šifre se koristiti kada je povređeni u pokretu, a objekat koji nanese povredu nije.

Šifra 31 se koristi kada povredu prouzrokuje vertikalno kretanje povređenog.

Šifra 32 se koristi kada povređeni udari u predmet koji nije u pokretu (npr. sto).

Šifre 40-49 Udarac predmetom u pokretu, sudar

Ove šifre se koriste u slučajevima kada dođe do sudara između lica i predmeta koji su u pokretu u istom ili suprotnom pravcu ili kada se dva lica ili dva vozila sudare jedno sa drugim.

Šifre 41-44 se koriste kada povređeni nije u pokretu, odnosno do sudara je došlo isključivo usled kretanja predmeta. Sa druge strane, šifra 45 se koristi u slučaju sudara između lica i predmeta koji su u pokretu.

Sudar između dva vozila u kretanju šifrira se šifrom 45. Povrede na putu će se šifrirati šifrom 44 ili šifrom 45. Predmet je obično vozilo (međutim, za vozača vozila koje udari prepreku koja nije u kretanju kao što je zid ili vozilo koje se ne kreće, šifra je 32, a povrede koja uključuju i pešake u koje udari vozilo šifriraju se šiframa 60-69).

Šifra 41 se koristi kada povređenog udari predmet koji leti u vazduhu (npr. kada mašina izbaci određeni predmet), ali ne predmet koji pada vertikalno. Ova šifra se takođe koristi kada povređenog udare vrata koja se otvore.

Šifra 42 se koristi kada povređenog udari predmet koji pada vertikalno, npr. cigla koja pada sa visine.

Šifra 43 se koristi u slučaju kada povređenog udari ili obori predmet koji odskoči jer je zategnut (opruga, elastična guma i sl.). Ova šifra se koristi i za predmet koji se ljulja kao klatno.

Šifra 44 se koristi kada povređenog udari predmet koji je u punoj brzini ili se kotrlja (kolica ili vozilo).

Šifra 45 se koristi u slučajevima kada su i povređeni i predmet koji nanese povredu u pokretu.

Šifre 50-59 Kontakt sa oštrim, šiljatim, grubim i hrapavim predmetom ili alatom

Šifra 51 se koristi kada se povređeni poseče na predmet koji je oštar (nož ili oštra ivica).

Šifra 52 se koristi kada povređenog ubode šiljati predmet (bodlja ili igla).

Šifra 53 se koristi za slučajeve kada se povređeni ogrebe ili okrzne o hrapavi predmet (rende, šmirgla, neizglačano drvo).

Šifre 60-69 Zarobljavanje, zgnječenje, itd.

Ove šifre se koriste kada je sila, veličina, težina, pritisak ili brzina predmeta ili mašine dovela do povrede. Npr. presa koja zgnječi povređenog (ili deo tela), dizalica koja priklješti povređenog uza zid ili automobil koji se prevrne i zgnječi zaposlenog.

Šifra 61 se koristi kada povređenog zahvati ili zgnječi predmet u pokretu (npr. deo mašine).

Šifra 62 se koristi kada je povređeni zgnječen ispod ili kada je zgnječen između predmeta i neke površine (pod, put). Šifra 62 se koristi za vertikalno kretanje (npr. kada povređenog udari automobil i kada je zgnječen ispod betonske ploče).

Šifra 63 se koristi kada je povređeni priklješten između alata koji koristi i drugog predmeta (npr. između teške mašine za bušenje zida ili između teškog sanduka i mašine). Šifra 63 se koristi za horizontalno kretanje.

Šifra 64 se koristi kada povređeni ostane bez noge/ruke ili prsta ili je isti isečen (npr. kada je prst povređenog uhvaćen i pokidan rotacionim alatom ili alatom za sečenje).

Šifre 70-79 Fizički ili mentalni stres

Ove šifre se odnose na slučajeve uganuća bilo kojeg mišića, zgloba ili tkiva, usled naglog pokreta, fizičkog faktora (buke, zračenja, trenja, itd.) ili traume.

Šifra 73 se posebno odnosi na psihološki šok koji nastane kao rezultat čina napada ili nasilja, ili šok koji nastane tako što je povređeni svedok takvog događaja (npr. povreda drugog lica). Međutim, ukoliko je povreda koja nastane usled čina napada samo fizičke prirode, kontakt se šifrira drugom šifrom (šifre 50-59 za povrede do kojih dovede sečivo ili metak, a šifra 83 za udarce).

Šifre 80-89 Ujed, udarac, itd. (od strane životinje ili ljudi)

Šifra 81 se koristi kada povređenog ujede životinja ili čovek.

Ubodi insekata šifriraju se šifrom 82, što se primenjuje isključivo za ubode opasnih insekata (npr. osa, pčela) ili riba sa otrovnim bodljama ili perajima (npr. morske škorpije, pauci). Šifru 82 ne treba mešati sa šifrom 52 kada je uzrok povrede šiljati predmet.

Tabela 13

Šifra

Značenje

00

nema informacija

10

kontakt sa električnim naponom, temperaturom i opasnim supstancama - nije naznačeno

11

indirektni kontakt sa električnim lukom kod zavarivanja, varnicom i plamenom

12

direktni kontakt sa električnom energijom, strujni udar

13

kontakt sa plamenom ili vrućim predmetom ili sredinom

14

kontakt sa hladnim ili ledenim objektom ili sredinom

15

kontakt sa opasnim supstancama - putem udisanja kroz nos i usta

16

kontakt sa opasnim supstancama - na/preko kože i očiju

17

kontakt sa opasnim supstancama - preko digestivnog sistema gutanjem

19

druga grupa kontakta - načina povređivanja koja nije navedena u grupi 10

20

davljenje, zatrpavanje i obavijanje - nije naznačeno

21

davljenje u tečnosti

22

zatrpavanje ispod čvrstog materijala

23

obavijanje gasom ili česticama koje se prenose vazduhom

29

druga grupa kontakta - načina povređivanja koja nije navedena u grupi 20

30

horizontalni ili vertikalni uticaj sa ili na stacionarni predmet (povređeni je u pokretu) - nije naznačeno

31

vertikalno kretanje, udarac (koji dovodi do pada)

32

horizontalno kretanje, udarac

39

druga grupa kontakta - načina povređivanja koja nije navedena u grupi 30

40

udarac predmetom u pokretu, sudar - nije naznačeno

41

udarac - letećim predmetom

42

udarac - predmetom koji pada

43

udarac - predmetom koji se ljulja

44

udarac - predmetom koji se okreće, pomera, prevozi, uključujući vozila

45

sudar sa predmetom, uključujući vozila - sudar sa osobom (povređeni je u pokretu)

49

druga grupa kontakta - načina povređivanja koja nije navedena u grupi 40

50

kontakt sa oštrim, šiljatim, grubim i hrapavim predmetom ili alatom - nije naznačeno

51

kontakt sa oštrim predmetom (nož, sečivo, itd.)

52

kontakt sa šiljatim predmetom (ekser, oštar alat, itd.)

53

kontakt sa tvrdim ili grubim predmetom

59

druga grupa kontakta - načina povređivanja koja nije navedena u grupi 50

60

zarobljavanje, zgnječenje, itd. - nije naznačeno

61

zarobljen, zgnječen - kada je predmet u pokretu

62

zarobljen, zgnječen - ispod predmeta i površine

63

zarobljen, zgnječen - između predmeta

64

odsecanje noge, ruke ili prsta

69

druga grupa kontakta - načina povređivanja koja nije navedena u grupi 60

70

fizički ili mentalni stres - nije naznačeno

71

fizički stres - mišićnokoštanog sistema

72

fizički stres - usled zračenja, buke, svetla ili pritiska

73

mentalni stres ili šok

79

druga grupa kontakta - načina povređivanja koja nije navedena u grupi 70

80

ujed, udarac, itd. (od strane životinje ili ljudi) - nije naznačeno

81

ujed

82

ubod insekta ili ribe

83

udarac, gušenje

89

druga grupa kontakta - načina povređivanja koja nije navedena u grupi 80

99

drugi kontakt - način povređivanja koji nije naveden u klasifikaciji

44. Upisati šifru za uzrok povrede prema šifarniku iz Tabele 14.

Neposredni događaj koji je prethodio povredi jeste poslednji događaj koji je izazvao povredu na radu. Uzrok opisuje neuobičajene događaje, poput potpunog ili delimičnog gubitka kontrole nad mašinom ili pad. Ukoliko postoji nekoliko međusobno povezanih događaja, upisuje se poslednji uzrok (uzrok vremenski najbliži kontaktu - načinu povređivanja). Npr. laborant rukuje epruvetom koja sadrži toksični rastvor. Zaposleni ispusti epruvetu (šifra 44 "gubitak kontrole potpune ili delimične nad predmetom"). Epruveta se slomi (šifra 32 "razbijanje, pucanje, koje dovodi do nastanka parčića drveta, stakla, metala, kamena, plastike, i drugo"). Toksična materija je samim tim oslobođena i isprskala je povređenog (šifra 22 "tečno stanje - curenje, tok, prskanje"), što dovodi do opekotina (kontakt - način povređivanja, šifra 16 "kontakt sa opasnim supstancama - na ili preko kože ili očiju"). Postoje tri sukcesivna uzroka iste težine, ali poslednji (šifra 22) će se koristiti jer je vremenski najbliži kontaktu koji je doveo do povrede, jer je prskanje opasne supstance dovelo do opekotina.

Šifre 10-19 Događaj koji je prethodio povredi zbog električnih kvarova, eksplozije i požara

Ova grupa šifara se koristi za događaje usled električnog kvara (uključujući statički elektricitet), eksplozije ili požare. Ona uključuje sve vrste električnih pražnjenja, šokove do kojih dovodi statički elektricitet.

Šifra 11 se koristi onda kada dođe do električnog luka koji dalje dovede do indirektnog kontakta sa električnom strujom (uključujući grom).

Šifra 12 se koristi kada dođe do direktnog kontakta sa predmetom ili instalacijama.

Šifre 20-29 Događaj koji je prethodio povredi usled prelivanja, prevrtanja, curenja, protoka, isparavanja i emisije

Ova grupa šifara se koristi kada dođe do prelivanja, isparavanja ili emisije gasova, tečnosti, pare ili prašine.

Šifra 22 se koristi kada dođe do curenja ili prskanja tečnosti ili supstanci.

Šifra 23 se koristi kada postoji emisija pare.

Šifra 24 se koristi kada dođe do pojave prašine i finih čestica.

Šifre 30-39 Lomljenje, pucanje, razdvajanje, klizanje, pad lica i pad materijala ili predmeta

Šifre 31 i 32 se koriste kada dođe do pucanja ili lomljenja materijala ili predmeta.

Šifre 33 i 34 se koriste kada dođe do iskliznuća, pada i pada materijala ili predmeta.

Šifra 33 se koristi u slučaju pada predmeta, gde predmet pada na niži nivo (npr. sa police ili krana).

Šifra 34 se koristi kada osnova (npr. zemlja, skela) na kojoj povređeni stoji isklizne ili se polomi što istovremeno dovodi do pada osnove i povređenog.

Šifra 35 se koristi kada se materijal ili predmet sruši na povređenog. Npr. deo nameštaja padne na povređenog. Kada se komad nameštaja tokom pomeranja prevrne (šifra 44 "gubitak kontrole (potpune ili delimične) nad predmetom").

Šifre 40-49 Gubitak kontrole (potpune ili delimične) nad mašinom, prevoznim sredstvom ili pri rukovanju opremom, ručnim alatom, predmetom i životinjom

Ove šifre se koriste kada povređeni ili drugo lice izgubi kontrolu nad mašinom, alatom, prevoznim sredstvom ili pri rukovanju ili prenošenju opreme. Povređeni ili drugo lice nema kontrolu nad materijalom, predmetom ili prevoznim sredstvom. Gubitak kontrole može biti potpun ili delimičan. Npr. totalni gubitak kontrole (šifra 42) nastaje ukoliko se kamion pri velikoj brzini prevrne i tako vozač povredi. Međutim, ako zaposleni čiji šrafciger isklizne sa šrafa bez ispuštanja on je samo "delimično izgubio kontrolu" nad alatom (šifra 43). Slično tome, kada zaposleni nosi kutiju koja mu isklizne iz ruku i povredi nogu, predstavlja delimičan gubitak kontrole nad predmetom (šifra 44).

Šifra 41 se koristi ukoliko dođe do slučajnog uključivanja mašine ili rada na mašini nekim neželjenim pokretom. Takođe, koristi se kada predmet, otpad od prerade predmeta ili deo mašine izleti i dovede do povrede.

Šifra 42 se koristi kada povređeni ili neko drugo lice u potpunosti ili delimično izgubi kontrolu nad prevoznim sredstvo ili opremom.

Na primer kamion koji ulazi u krivinu prokliza na led i udari automobil poštara koji dolazi iz suprotnog smera, šifra 42 se koristi i za vozača kamiona i za poštara.

Šifra 43 se koristi kada ručni alat (mehanizovan ili ne) potpuno ili delimično izmakne kontroli povređenom ili kontroli drugog lica ili izbaci delove koji dovedu do povrede.

Šifra 44 se koristi kada povređeni ili neko drugo lice ispusti predmet kao što je čekić ili kutija sa alatom na nečije stopalo.

Potpuni ili delimični gubitak kontrole nad životinjom (šifra 45) znači da je povređenog povredila životinja koju je povređeni ili neko drugo lice nadgledalo, bez obzira na to da li je životinja domaća ili divlja.

50-59 Klizanje, spoticanje i pad lica

Šifra 51 se koristi kada se povređeni oklizne, spotakne ili padne na niži nivo. Ova šifra se koristi bez obzira da li se radi o padu sa stolice, mobilnih ili fiksnih merdevina, skele ili stepeništa.

Šifra 52 se koristi kada se povređeni oklizne, spotakne ili padne na isti nivo.

Korišćenje šifara 60-69 i 70-79

Razlika između telesnog pokreta bez fizičkog stresa i telesnog pokreta pod ili sa fizičkim stresom jeste u proceni stepena fizičkog napora koji povređeni napravi u vreme dešavanja povrede. Spoljašnje povrede uopšteno zahtevaju grupu 60, a unutrašnje povrede grupu 70.

Šifre 60-69 Pokreti tela bez ikakvog fizičkog napora (koji dovode do spoljašnjih povreda)

Ove šifre se koriste kada sopstveni pokreti povređenog, koji nije načinio neki specifični fizički napor, dovedu do spoljašnje povrede. Pokret tela može biti nameran ili slučajan.

Hodanje, što je obuhvaćeno šifrom 61, ne zahteva neki poseban napor i uglavnom se radi o namernom kretanju, kao što je klečanje (šifra 62), koje ne iziskuje veliki dodatni napor. To znači da je neophodno da se proceni uključeni napor, a ne da li je pokret dobrovoljan ili ne. Šifra 62 se koristi kada povređeni sedi i povredi koleno dok otvara fioku. Ovo je takođe namerni pokret tela bez napora, koji je doveo do spoljašnje povrede.

Šifra 64 se koristi kada povređeni u većini slučajeva povredi samog sebe bez uključivanja trećeg lica. Ona uključuje slučajeve gde je povreda do koje je došlo usled nekoordinisanog pokreta ili preuranjene ili zakasnele reakcije.

Šifre 70-79 Pokreti tela sa ili bez fizičkog napora (koji dovode do unutrašnjih povreda)

Ove šifre treba koristiti jedino u slučajevima pokreta koji uključuju veći fizički napor od uobičajenog od strane povređenog. Npr. kada dođe do povrede dok rukuje teretom ili predmetom, tj. podiže ga (šifra 71), gura ili vuče (šifra 72), spušta (šifra 73), okreće (šifra 74) ili nezgodno stane dok nosi predmet, bez padanja (šifra 75).

Šifre 80-89 Šok, strah, nasilje, napad, pretnja i prisustvo

Ove šifre se koriste kada je povređeni izložen fizičkom nasilju ili traumatskim situacijama, (npr. pljačka). Ova grupa obuhvata namerno i nenamerno nasilje i uznemiravanje.

Šifra 81 se koristi za šok bez fizičkog kontakta.

Šifra 82 se koristi kada je povređeni predmet napada, pretnje ili nasilja unutar radne jedinice.

Šifra 83 se koristi kada je povređeni predmet napada, pretnje ili nasilja izvan radne jedinice (napad u cilju pljačke, nezadovoljni korisnik, obračunavanje od strane trećeg lica, itd.).

Šifra 84 se koristi u slučaju nasilja koje uključuje divlje životinje ili životinje bez nadzora.

Tabela 14

Šifra

Značenje

00

nema informacija

10

događaj koji je prethodio povredi zbog električnih kvarova, eksplozije i požara - nije naznačeno

11

električni kvar na opremi - koji dovodi do indirektnog kontakta

12

električni kvar na opremi - koji dovodi do direktnog kontakta

13

eksplozija

14

požar i/ili plamen

19

drugi događaj koji nije naveden u grupi 10

20

događaj koji je prethodio povredi usled prelivanja, prevrtanja, curenja, protoka, isparavanja i emisije - nije naznačeno

21

čvrsto stanje - prelivanje i prevrtanje

22

tečno stanje - curenje, ispuštanje, izlivanje i prskanje

23

gasovito stanje - isparavanje, oslobađanje aerosola i oslobađanje gasa

24

praškasti materijal - stvaranje dima, prašine, čestica u suspenziji ili emisiji

29

drugi događaj koji nije naveden u grupi 20

30

lomljenje, pucanje, razdvajanje, klizanje, pad lica i pad materijala ili predmeta - nije naznačeno

31

lomljenje materijala - na zglobu i na šavovima

32

lomljenje ili pucanje materijala (drvo, staklo, metal, kamen, plastika, itd.)

33

iskliznuće, pad lica i pad materijala ili predmeta - odozgo (padajući na povređenog)

34

iskliznuće, pad lica i pad materijala ili predmeta - istovremeno

35

iskliznuće, pad lica i pad materijala ili predmeta - na istom nivou

39

drugi događaj koji nije naveden u grupi 30

40

gubitak kontrole (potpune ili delimične) nad mašinom, prevoznim sredstvom ili pri rukovanju opremom, ručnim alatom, predmetom i životinjom - nije naznačeno

41

gubitak kontrole (potpune ili delimične) - nad mašinom (uključujući neželjeno uključivanje) ili nad materijalom koji se obrađuje

42

gubitak kontrole (potpune ili delimične) - nad prevoznim sredstvom ili opremom (mehanizovana ili ne)

43

gubitak kontrole (potpune ili delimične) - nad ručnim alatom (mehanizovanim ili ne) ili nad materijalom koji se obrađuje uz pomoć tog alata

44

gubitak kontrole (potpune ili delimične) - nad predmetom (koji se nosi, pomera, kojim se rukuje)

45

gubitak kontrole (potpune ili delimične) - nad životinjom

49

drugi događaj koji nije naveden u grupi 40

50

klizanje, spoticanje i pad lica - nije naznačeno

51

pad lica na niži nivo

52

klizanje, spoticanje i pad lica na isti nivo

59

drugi događaj koji nije naveden u grupi 50

60

pokreti tela bez ikakvog fizičkog napora (koji dovode do spoljašnjih povreda) - nije naznačeno

61

kretanje po oštrom predmetu

62

klečanje, sedenje i naginjanje

63

kontakt sa opremom za rad, telom ili predmetom koje je u pokretu

64

nekoordinisani pokreti, preuranjene ili zakasnele reakcije koje su u vezi sa poslom koji treba da se obavi

69

drugi događaj koji nije naveden u grupi 60

70

pokreti tela sa ili bez fizičkog napora (koji dovode do unutrašnjih povreda) - nije naznačeno

71

podizanje, nošenje i ustajanje

72

guranje i vučenje

73

spuštanje i savijanje

74

uvrtanje i okretanje

75

nesmotreno gaženje, uvrtanje noge ili članka, klizanje bez pada

79

drugi događaj koji nije naveden u grupi 70

80

šok, strah, nasilje, napad, pretnja i prisustvo - nije naznačeno

81

šok i strah

82

nasilje, napad i pretnja - prema zaposlenima u radnoj jedinici koji su pod neposrednom kontrolom poslodavca

83

nasilje, napad, pretnja - od trećih lica prema zaposlenima koji obavljaju svoje poslove (pljačka banke)

84

napad od strane životinje

85

prisustvo povređenog ili trećeg lica što dovodi do opasnosti po ličnu i bezbednost drugih

89

drugi događaj koji nije naveden u grupi 80

99

drugi događaj koji nije naveden u klasifikaciji

45. Upisati šifru da li je u momentu povrede povređeni radio na radnom mestu sa povećanim rizikom ili nije prema šifarniku iz Tabele 15.

Tabela 15

Šifra

Značenje

1

povređeni je radio na radnom mestu sa povećanim rizikom u momentu kada se dogodila povreda na radu

2

povređeni nije radio na radnom mestu sa povećanim rizikom u momentu kada se dogodila povreda na radu

VI. Podaci o neposrednom rukovodiocu

Podatke o neposrednom rukovodiocu u zavisnosti od vrste radnog angažovanja povređenog popunjavaju poslodavac, odnosno poslodavac korisnik, odnosno poslodavac fizičko lice. Neposredni rukovodioc jeste nadređeni koji zaposlenom dodeljuje poslove i kome zaposleni neposredno odgovara za obavljanje poslova.

46. Upisati ime i prezime neposrednog rukovodioca.

VII. Podaci o očevicu

Podatke o očevicu u zavisnosti od vrste radnog angažovanja povređenog popunjavaju poslodavac, odnosno poslodavac korisnik, odnosno poslodavac fizičko lice.

47. Upisati ime i prezime očevica.

48. Upisati adresu prebivališta očevica.

Kada se povreda dogodila zaposlenom (povređenom) kod poslodavca koji je obveznik uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje tada odgovorno lice poslodavca upisuje datum popunjavanja obrasca, mesto i obavezno verifikuje Izveštaj o povredi na radu svojim potpisom i pečatom.

Kada se povreda dogodila zaposlenom (povređenom) kod poslodavca korisnika tada odgovorno lice poslodavca upisuje datum popunjavanja obrasca, mesto, a Izveštaj o povredi na radu verifikuju svojim potpisima i pečatima odgovorno lice poslodavca korisnika i odgovorno lice poslodavca.

VIII. Nalaz i mišljenje lekara koji je prvi pregledao povređenog

49. Upisati naziv i adresu zdravstvene ustanove u kojoj je povređeni pregledan.

50. Upisati dijagnozu i lokalizaciju povrede (upisati šifru i naziv dijagnoze iz MKB 10, od najteže ka najlakšoj povredi).

51. Upisati spoljni uzrok povrede po klasifikaciji MKB 10 (W01 - Z99).

52. Upisati šifru za vrstu povrede prema šifarniku iz Tabele 16.

Tabela 16

Šifra

Značenje

000

vrsta povrede nepoznata ili nije naznačena

010

rane i površinske povrede

011

površinske povrede

012

otvorene rane

019

druge vrste rana i površinskih povreda

020

prelom kostiju

021

unutrašnji prelom

022

otvoreni prelom

029

druge vrste preloma kostiju

030

iščašenje, uganuća i istegnuća

031

iščašenja i subluksacija

032

uganuća i istegnuća

039

druge vrste iščašenja, uganuća i istegnuća

040

traumatska amputacija (gubitak delova tela)

050

potres i unutrašnje povrede

051

potres mozga i intrakranijalne povrede

052

unutrašnje povrede

059

druge vrste potresa i unutrašnjih povreda

060

opekotine, opekline i promrzline

061

opekotine i opekline (toplotne)

062

hemijske opekotine (korozije)

063

promrzline

069

druge vrste opekotina, opeklina i promrzlina

070

trovanje i infekcije

071

akutno trovanje

072

akutne infekcije

079

druge vrste trovanja i infekcija

080

davljenje i gušenje

081

gušenje

082

davljenje i potapanje bez smrtnog ishoda

089

druge vrste davljenja i gušenja

090

efekti buke, vibracija i pritiska

091

akutni gubitak sluha

092

efekti pritiska (barotrauma)

099

drugi efekti buke, vibracije i pritiska

100

efekti ekstremnih temperatura, svetla i zračenja

101

toplotni udar i sunčanica

102

efekti zračenja (koji nisu toplotni)

103

efekti niske temperature

109

drugi efekti ekstremnih temperatura, svetla i zračenja

110

šok

111

šok nakon napada i pretnje

112

traumatski šok

119

druge vrste šokova

120

višestruke povrede

999

druge specifične povrede koje nisu navedene

53. Upisati šifru za povređeni deo tela prema šifarniku iz Tabele 17.

Tabela 17

Šifra

Značenje

00

povređeni deo tela nije naznačen

10

glava, dalje nije naznačeno

11

glava (lobanja), mozak i kranijalni nervi i krvni sudovi

12

predeo lica

13

oko (oči)

14

uho (uši)

15

zubi

18

glava, višestruke povrede

19

glava, drugi delovi koji gore nisu pomenuti

20

vrat, uključujući kičmu i vratne pršljenove

29

vrat, drugi delovi koji gore nisu pomenuti

30

leđa, uključujući kičmu i leđne pršljenove

39

leđa, drugi delovi koji gore nisu pomenuti

40

torzo i organi, dalje nije naznačeno

41

grudni koš, uključujući zglobove i ramene lopatice

42

grudi, uključujući organe

43

karlica i stomak uključujući organe

48

torzo, višestruke povrede

49

torzo, drugi delovi koji gore nisu pomenuti

50

gornji ekstremiteti, dalje nije naznačeno

51

ramena i rameni zglobovi

52

ruka, uključujući lakat

53

šaka

54

prst (prsti)

55

ručni zglob

58

gornji ekstremiteti, višestruke povrede

59

gornji ekstremiteti, drugi delovi koji gore nisu pomenuti

60

donji ekstremiteti, dalje nije naznačeno

61

kuk i zglob kuka

62

noga, uključujući koleno

63

članak

64

stopalo

65

prst (prsti) na nozi

68

donji ekstremiteti, višestruke povrede

69

donji ekstremiteti, drugi delovi koji gore nisu pomenuti

70

celo telo i višestruke povrede, dalje nije naznačeno

71

celo telo (sistemski efekti)

72

višestruke povrede tela

99

drugi povređeni delovi tela, koji nisu gore pomenuti

54. Upisati ocenu težine povrede na radu (1 - laka, 2 - teška, 3 - smrtna).

55. Upisati druge primedbe lekara (da li je povređeni pod uticajem alkohola, psihoaktivnih supstanci i sl.).

56. Upisati šifru da li je povređeni sprečen za rad više od tri uzastopna kalendarska dana prema šifarniku iz Tabele 18. Dan kada se dogodila povreda na radu se ne računa.

Tabela 18

Šifra

Značenje

1

povređeni je sprečen za rad više od tri uzastopna kalendarska dana

2

povređeni nije sprečen za rad više od tri uzastopna kalendarska dana

57. Upisati šifru za procenjen broj izgubljenih kalendarskih dana tokom kojih povređeni nije u stanju da radi zbog povrede na radu prema šifarniku iz Tabele 19. Procenjen broj izgubljenih kalendarskih dana nije konačan broj izgubljenih radnih dana po osnovu povrede na radu.

U broj izgubljenih kalendarskih dana se ne računa dan kada se povreda dogodila. To znači da se vikend, praznici ili drugi dani kada povređeni ne radi takođe računaju. Celi kalendarski dani se računaju bez obzira na vrstu radnog angažovanja povređenog.

Izgubljeni dani pre utvrđivanja trajne nesposobnosti za rad ili povrede na radu sa smrtnim ishodom se ne uzimaju u obzir.

Tabela 19

Šifra

Značenje

000

broj izgubljenih kalendarskih dana nije poznat

004-182

broj izgubljenih kalendarskih dana (odnosi se na manje od 6 meseci odsustva sa posla)

A01

od 4-6 izgubljenih kalendarskih dana

A02

od 7-13 izgubljenih kalendarskih dana

A03

od 14-20 izgubljenih kalendarskih dana

A04

najmanje 21 izgubljen kalendarski dan ali manje od jednog meseca

A05

najmanje jedan mesec ali manje od tri meseca izgubljenih kalendarskih dana

A06

najmanje tri meseca ali manje od šest meseci izgubljenih kalendarskih dana

997

trajna nesposobnost za rad ili 183 i više izgubljenih kalendarskih dana (odnosi se na odsustvo sa posla šest meseci i više)

998

povreda na radu sa smrtnim ishodom

Lekar koji je prvi pregledao povređenog upisuje datum nalaza, mesto, sa svojim potpisom i pečatom.

Organizacija za zdravstveno osiguranje upisuje datum prijema izveštaja o povredi na radu, datum utvrđivanja povrede na radu, mesto, potpis i pečat odgovornog lica.

Jedinstveni broj povrede na radu upisuje Uprava za bezbednost i zdravlje na radu koja identifikuje svaku pojedinačnu povredu na radu.

 

Obrazac 2.

IZVEŠTAJ O PROFESIONALNOM OBOLJENJU

I. PODACI O POSLODAVCU

1.

Obveznik podnošenja izveštaja o profesionalnom oboljenju
(poslodavac)

Pun naziv poslodavca
(poslovno ime, odnosno naziv pod kojim preduzetnik obavlja delatnost)

 

2.

Sedište i adresa
poslodavca (ulica i broj, opština, mesto, država)

 

3.

Reg. broj obveznika doprinosa

 

4.

PIB

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

5.

Šifra delatnosti
(broj i opis)

|_|_|_|_|

6.

Ukupan broj
zaposlenih

 

II. PODACI O LICU ODREĐENOM ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU KOD POSLODAVCA

7.

Ime i prezime

 

III. PODACI O OBOLELOM OD PROFESIONALNOG OBOLJENJA

8.

Ime i prezime obolelog od profesionalnog oboljenja

 

9.

JMBG

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

10.

Pol (muški - ženski)

|_|

11.

Dan, mesec i godina rođenja

|_|_|   |_|_|  |_|_|_|_|

12.

Prebivalište, odnosno boravište

Ulica i broj

 

Mesto, opština

 

Država

 

13.

Mesto rada

Ulica i broj

 

Mesto, opština

 

Država

 

14.

Vrsta i stepen stručne spreme obolelog od profesionalnog oboljenja

 

15.

Status pobolelog od profesionalnog oboljenja

◻ u radnom odnosu
◻ rad van radnog odnosa
◻ poslodavac

IV. PODACI O NEPOSREDNOM RUKOVODIOCU OBOLELOG OD PROFESIONALNOG OBOLJENJA

16.

Ime i prezime

 

17.

Radno mesto

 

V. PODACI O RADNOM MESTU, POSLOVIMA I VREMENU KOJE JE OBOLELI OD PROFESIONALNOG OBOLJENJA PROVEO NA RADU NA TIM POSLOVIMA

18.

Radno mesto na koje je oboleli od profesionalnog oboljenja raspoređen

 

19.

Poslovi koje je oboleli od profesionalnog oboljenja obavljao pre nego što je utvrđeno da boluje od profesionalnog oboljenja i staž osiguranja na tim poslovima

1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________
4. _______________________________________
5. _______________________________________

VI. PODACI O VRSTI PROFESIONALNOG OBOLJENJA I MERAMA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU KOJE SU PRIMENJIVANE NA RADNOM MESTU NA KOJEM JE OBOLELI OD PROFESIONALNOG OBOLJENJA RADIO

20.

Da li je isto profesionalno oboljenje ranije utvrđeno na istim poslovima

◻ Da

◻ Ne

21.

Da li je neko drugo profesionalno oboljenje ranije utvrđeno na istim poslovima

◻ Da

◻ Ne

22.

Da li je oboleli od profesionalnog oboljenja radio na radnom mestu sa povećanim rizikom

◻ Da

◻ Ne

23.

Da li je oboleli od profesionalnog oboljenja podvrgnut prethodnom i periodičnim lekarskim pregledima

◻ Da

◻ Ne

24.

Navesti da li su mere bezbednosti i zdravlja na radu sprovedene prema aktu o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini na radnom mestu gde je utvrđeno profesionalno oboljenje

◻ Da

◻ Ne

 

Datum: ____________________

 

 

Mesto: ____________________

 

 

Red. br. iz evidencije o profesionalnim oboljenjima

M.P.

ODGOVORNO LICE

________________________

 

___________________________

 

 

(ime i prezime)

VII. NALAZ I MIŠLJENJE ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJA JE UTVRDILA POSTOJANJE PROFESIONALNOG OBOLJENJA

25.

Naziv i adresa zdravstvene ustanove u kojoj je utvrđeno profesionalno oboljenje

 

26.

Dan, mesec i godina utvrđivanja profesionalnog oboljenja

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

27.

Dijagnoza i šifra profesionalnog oboljenja prema MKB 10

 

28.

Vrsta štetnosti - uzročni agens profesionalnog oboljenja

fizičke štetnosti …………

DA

NE

hemijske štetnosti ………

DA

NE

biološke štetnosti ……….

DA

NE

ostale štetnosti ………….

DA

NE

29.

Mišljenje zdravstvene ustanove koja je utvrdila profesionalno oboljenje

1 - sposoban za rad na drugom radnom mestu
2 - trajno nesposoban za rad

30.

Druge ocene i napomene

 

 

DATUM: ____________________

 

 

MESTO: ____________________

 

 

Redni broj lekarskog dnevnika

M.P.

POTPIS LEKARA

________________________

 

 

Redni broj u knjizi evidencije zdravstvene ustanove

 

________________

________________________

 

 

 

 

   

 

 

ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

|_|_|

 

 

 

 

 

 

Datum:___________________

 

 

 

Mesto:___________________

 

 

Red. br. iz evidencije

M.P.

ODGOVORNO LICE

 

_________________

 

___________________________

 

 

 

(ime i prezime)