Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O REGISTRU POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 75/2014, 88/2018 i 105/2020)

 

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržina i način vođenja Registra posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: Registar), obrazac zahteva za upis u Registar i obrazac izvoda iz Registra.

Oblik Registra

Član 2

Registar se vodi u pisanom i elektronskom obliku, kao jedinstvena, centralna i javna baza podataka o posrednicima.

Sadržina Registra

Član 3

Registar sadrži sledeće podatke:

1) redni broj i datum upisa u Registar;

2) broj i datum rešenja o upisu u Registar, odnosno rešenja o brisanju iz Registra;

3) poslovno ime, pretežnu delatnost, adresu sedišta i ogranka, poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB), matični broj, broj telefona, elektronsku adresu i adresu Internet stranice (ako postoji) posrednika;

4) podatke o licima koja obavljaju poslove posredovanja sa položenim stručnim ispitom za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: stručni ispit), od kojih je najmanje jedno zaposleno sa punim radnim vremenom;

5) podatke o članu privrednog društva (osnivaču, odnosno vlasniku i stvarnom vlasniku), zastupniku privrednog društva i preduzetniku, odnosno poslovođi, ako je preduzetnik poverio poslove poslovođenja poslovno sposobnom fizičkom licu;

6) podatke o izrečenim zaštitnim merama iz člana 32. stav 2. i člana 33. stav 4. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: Zakon);

7) podatak o adresi poslovnog prostora iz člana 14. Zakona.

Obrazac zahteva za upis u Registar

Član 4

Obrazac zahteva za upis u Registar sadrži sledeće podatke:

1) podatke o vrsti upisa u Registar;

2) poslovno ime, pretežnu delatnost, adresu sedišta i ogranka, adresu poslovnog prostora, ako se razlikuje od adrese sedišta, broj telefona, elektronsku adresu i adresu Internet stranice (ako postoji) podnosioca;

3) ime i prezime, mesto rođenja, adresu i JMBG preduzetnika, odnosno poslovođe;

4) ime i prezime, mesto rođenja, adresu i JMBG (za strance - broj pasoša, državu izdavanja i lični broj) člana privrednog društva (osnivača, odnosno vlasnika i stvarnog vlasnika) i zastupnika privrednog društva;

5) matični broj i PIB podnosioca;

6) ime i prezime, mesto rođenja, adresu i JMBG lica sa položenim stručnim ispitom i broj uverenja o položenom stručnom ispitu;

7) potpis ovlašćenog lica.

Obrazac zahteva za upis u Registar odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Upis u Registar

Član 5

Podnosilac zahteva za upis u Registar upisuje se u Registar ako uz zahtev na obrascu iz člana 4. ovog pravilnika dostavi:

1) primerak ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu u skladu sa članom 13. Zakona;

2) punomoćje, ako se zahtev podnosi preko punomoćnika;

3) dokaz da osnivač, odnosno vlasnik, stvarni vlasnik, saradnik, član organa upravljanja privrednog društva koji ima registrovano pretežnu delatnost agencije za promet i zakup nepokretnosti, zastupnik privrednog društva, član organa upravljanja privrednog društva, kao i fizička lica sa položenim stručnim ispitom, preduzetnik, odnosno poslovođa, ako je preduzetnik poverio poslove poslovođenja poslovno sposobnom fizičkom licu, nije osuđen na novčanu kaznu, ako je pravno lice, odnosno na kaznu zatvora, ako je fizičko lice, za krivično delo u Republici Srbiji ili stranoj državi, ako je teže povredilo ili ponovilo povredu propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u periodu trajanja izrečene zaštitne mere zabrane vršenja određenih delatnosti koje predstavljaju pretežnu delatnost privrednog subjekta za promet i zakup nepokretnosti ili trajanja zaštitne mere zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove koji predstavljaju pretežnu delatnost privrednog subjekta za promet i zakup nepokretnosti, odnosno u periodu trajanja izrečene zaštitne mere zabrane odgovornom licu da vrši određene dužnosti, kod agencije za promet i zakup nepokretnosti čija je pretežna delatnost pružanje usluga prometa i zakupa nepokretnosti.

Ako se iz opravdanih razloga ne mogu pribaviti dokazi o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 3) ovog člana, lica iz stava 1. tačka 3) ovog člana mogu dostaviti i izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da nisu osuđivani, kao i da nisu članovi organizovane kriminalne grupe. Ministarstvo nadležno za poslove trgovine može u bilo kom trenutku zatražiti od lica iz stava 1. tačka 3) ovog člana da dostavi dokaz o neosuđivanosti ili neposredno od nadležnog organa zatražiti dokaz.

Dokaz da nije izrečena zaštitna mera iz člana 32. stav 2. i člana 33. stav 4. Zakona koja je na snazi u vreme podnošenja zahteva, ministarstvo nadležno za poslove trgovine pribavlja po službenoj dužnosti, osim ako podnosilac zahteva izričito izjavi da će taj dokaz pribaviti sam.

Promena podataka u Registru

Član 6

Promena podataka u Registru vrši se na osnovu odgovarajućih dokaza iz člana 5. stav 1. ovog pravilnika, u skladu sa Zakonom.

Brisanje iz Registra

Član 7

Posrednik se briše iz Registra iz razloga propisanih članom 10. stav 1. Zakona.

Posrednik podnosi zahtev za brisanje iz Registra na obrascu iz člana 4. ovog pravilnika, u kome se popunjavaju samo rubrike sa podacima o privrednom društvu ili preduzetniku.

Obrazac izvoda iz registra

Član 8

Obrazac izvoda iz Registra sadrži:

1) naziv ministarstva nadležnog za poslove trgovine;

2) pravni osnov;

3) redni broj i datum upisa u Registar;

4) broj i datum rešenja o upisu u Registar;

5) poslovno ime, pretežnu delatnost, adresu sedišta i ogranka, adresu poslovnog prostora, ako se razlikuje od adrese sedišta, PIB, matični broj, broj telefona, elektronsku adresu i adresu Internet stranice (ako postoji) posrednika;

6) podatke o licima koja obavljaju poslove posredovanja sa položenim stručnim ispitom;

6a) podatke o članu privrednog društva (osnivaču, odnosno vlasniku i stvarnom vlasniku), zastupniku privrednog društva i preduzetniku, odnosno poslovođi, ako je preduzetnik poverio poslove poslovođenja poslovno sposobnom fizičkom licu;

7) podatke o izrečenim zaštitnim merama iz člana 32. stav 2. i člana 33. stav 4. Zakona;

8) potpis ovlašćenog lica i službeni pečat.

Izvod iz Registra izdaje se na zahtev.

Obrazac izvoda iz Registra odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Stupanje na snagu

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac: ZURP

 

ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTIi

 

Podaci o vrsti upisa u Registar
(zaokružiti broj)

☐ 1.

Upis u Registar

☐ 2.

Upis promene u Registru

☐ Prijava lica sa položenim
stručnim ispitom

☐ Odjava lica sa položenim
stručnim ispitom

☐ Promena poslovnog imena

 

☐ Promena adrese sedišta

☐ Promena adrese ogranka

☐ Druge promene

☐ 3.

Brisanje iz registra

 

PODACI O PRIVREDNOM DRUŠTVU

Poslovno ime

 

Pretežna delatnost

 

Adresa sedišta (mesto, ulica i broj)

 

Adresa ogranka (mesto, ulica i broj)

 

Adresa poslovnog prostora, ako se razlikuje od adrese sedišta (mesto, ulica i broj)

 

Broj telefona

 

Elektronska adresa

 

Adresa Internet stranice

 

Poreski identifikacioni broj (PIB)

 

Matični broj

 

Ime i prezime člana (osnivač, vlasnik)

 

Mesto rođenja, ulica i broj stanovanja

 

JMBG/(za strance-broj pasoša, država izdavanja i lični broj)

 

Ime i prezime zastupnika

 

Mesto rođenja, ulica i broj stanovanja

 

JMBG/(za strance-broj pasoša, država izdavanja i lični broj)

 

Ime i prezime stvarnog vlasnika

 

Mesto rođenja, ulica i broj stanovanja

 

JMBG/(za strance-broj pasoša, država izdavanja i lični broj)

 

_____________
i Na osnovu člana 4. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br. 95/13, 41/18 i 91/19)

Obrazac: ZURP-

PODACI O PREDUZETNIKU

Poslovno ime

 

Pretežna delatnost

 

Adresa sedišta (mesto, ulica i broj)

 

Adresa izdvojenog mesta obavljanja delatnosti (mesto, ulica i broj)

 

Adresa poslovnog prostora, ako se razlikuje od adrese sedišta (mesto, ulica i broj)

 

Broj telefona

 

Elektronska adresa

 

Adresa Internet stranice

 

Ime i prezime preduzetnika

 

Mesto rođenja, ulica i broj stanovanja

 

JMBG

 

Ime i prezime poslovođe

 

Mesto rođenja, ulica i broj stanovanja

 

JMBG

 

Adresa Internet stranice

 

Poreski identifikacioni broj (PIB)

 

Matični broj

 

 

PODACI O LICIMA SA POLOŽENIM STRUČNIM ISPITOM

 

Lica sa položenim stručnim ispitom

 

☐ Prijava

☐ Odjava

 

Ime i prezime

 

Adresa (mesto rođenja, ulica i broj)

 

JMBG

 

Broj uverenja o položenom stručnom ispitu

 

Pravni osnov angažovanja kod podnosioca zahtevaii

☐ ugovor o radu

☐ angažovanje van radnog odnosa

☐ osnivač/član privrednog društva

☐ preduzetnik

 

Ime i prezime

 

Adresa (mesto rođenja, ulica i broj)

 

JMBG

 

Broj uverenja o položenom stručnom ispitu

 

Pravni osnov angažovanja kod podnosioca zahtevaii

☐ ugovor o radu

☐ angažovanje van radnog odnosa

☐ osnivač/član privrednog društva

☐ preduzetnik

________________________
ii Obeležiti odgovarajuću opciju

U _________________,

 

Podnosilac zahteva:

dana __.__.20__. godine

 

_________________

 

 

(potpis ovlašćenog lica)

 

 

Obrazac: IRP

 

 

Republika Srbija

 

MINISTARSTVO
TRGOVINE, TURIZMA
I TELEKOMUNIKACIJA

 

Nemanjina 22-26

 

Beograd

 

Broj:

 

Datum:

 

 

IZVOD IZ REGISTRA POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTIi

 

Redni broj i datum upisa u Registar

 

Broj i datum rešenja o upisu u Registar

 

Datum i broj rešenja o brisanju iz Registra

 

Poslovno ime

 

Pretežna delatnost

 

Adresa sedišta (mesto, ulica i broj)

 

Adresa ogranka (mesto, ulica i broj)

 

Adresa poslovnog prostora, ako se razlikuje od adrese sedišta (mesto, ulica i broj)

 

PIB

 

Matični broj

 

Broj telefona

 

Elektronska adresa

 

Internet strana

 

Podaci o licima koja obavljaju poslove posredovanja sa položenim stručnim ispitom

 

Podaci o članu privrednog društva (osnivaču, odnosno vlasniku i stvarnom vlasniku), zastupniku privrednog društva i preduzetniku, odnosno poslovođi, ako je preduzetnik poverio poslove poslovođenja poslovno sposobnom fizičkom licu

 

Podaci o izrečenim zaštitnim merama iz člana 32. stav 2. i člana 33. stav 4. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

 

 

 

 

_____________________

 

 

(potpis ovlašćenog lica)

 

M.P.

 

______________
i Izdaje se na osnovu člana 9. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br. 95/13, 41/18 i 91/19)