Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O REGISTRU POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 75/2014 i 88/2018)

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržina i način vođenja Registra posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: Registar), obrazac zahteva za upis u Registar i obrazac izvoda iz Registra.

Oblik Registra

Član 2

Registar se vodi u pisanom i elektronskom obliku, kao jedinstvena, centralna i javna baza podataka o posrednicima.

Sadržina Registra

Član 3

Registar sadrži sledeće podatke:

1) redni broj i datum upisa u Registar;

2) broj i datum rešenja o upisu u Registar, odnosno rešenja o brisanju iz Registra;

3) poslovno ime, adresu sedišta i ogranka, poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB), matični broj, broj telefona, elektronsku adresu i adresu Internet stranice (ako postoji) posrednika;

4) podatke o licima koja obavljaju poslove posredovanja sa položenim stručnim ispitom za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: stručni ispit);

4a) podatke o članu privrednog društva (osnivaču, vlasniku) odnosno preduzetniku, zastupniku privrednog društva i poslovođi, ako je preduzetnik poverio poslove poslovođenja poslovno sposobnom fizičkom licu;

5) podatke o izrečenim zaštitnim merama iz člana 32. stav 2. i člana 33. stav 4. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: Zakon).

Obrazac zahteva za upis u Registar

Član 4

Obrazac zahteva za upis u Registar sadrži sledeće podatke:

1) poslovno ime i adresu sedišta i ogranka, broj telefona, elektronsku adresu i adresu Internet stranice (ako postoji) podnosioca;

2) ime i prezime, adresu i JMBG preduzetnika, odnosno poslovođe;

2a) ime i prezime, adresu i JMBG (za strance - broj pasoša, državu izdavanja i lični broj) člana privrednog društva (osnivača, vlasnika);

3) matični broj i PIB podnosioca;

4) ime i prezime, adresu i JMBG lica sa položenim stručnim ispitom i broj uverenja o položenom stručnom ispitu;

5) potpis ovlašćenog lica.

Obrazac zahteva za upis u Registar odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Upis u Registar

Član 5

Podnosilac zahteva za upis u Registar upisuje se u Registar ako uz zahtev na obrascu iz člana 4. ovog pravilnika dostavi:

1) izjavu podnosioca da je određeno lice koje ima položen stručni ispit zaposleno ili angažovano van radnog odnosa kod podnosioca, ili da je određeno lice koje ima položen stručni ispit osnivač ili član privrednog društva (u daljem tekstu: član društva) koje je podnosilac, odnosno preduzetnik koji je podnosilac;

2) primerak ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu u skladu sa članom 13. Zakona;

3) punomoćje, ako se zahtev podnosi preko punomoćnika.

Uz izjavu iz stava 1. tačka 1) ovog člana, prilaže se izjava lica iz te tačke, koja sadrži JMBG i overen potpis tog lica, kojom potvrđuje da je zaposleno ili angažovano van radnog odnosa kod podnosioca zahteva, odnosno da je član društva.

Ako se izjava iz stava 1. tačka 1) ovog člana odnosi na podnosioca izjave kao lice sa položenim stručnim ispitom, uz nju se ne prilaže izjava iz stava 2. ovog člana.

Dokazi iz stava 3. ovog člana podnose se u originalu ili overenoj fotokopiji, čine sastavni deo Registra i čuvaju se trajno, u skladu sa zakonom.

Dokaze o tome da član privrednog društva (osnivač, vlasnik), odnosno preduzetnik, zastupnik privrednog društva, odnosno poslovođa, ako je preduzetnik poverio poslove poslovođenja poslovno sposobnom fizičkom licu, kao i fizička lica sa položenim stručnim ispitom nisu osuđivana za krivična dela protiv privrede, krivično delo primanja mita, krivično delo davanja mita, krivično delo prevare, krivična dela terorizma i krivična dela organizovanog kriminala, ministarstvo nadležno za poslove trgovine pribavlja po službenoj dužnosti, osim ako stranka izričito izjavi da će te dokaze pribaviti sama.

Promena podataka u Registru

Član 6

Promena podataka u Registru vrši se na osnovu odgovarajućih dokaza iz člana 5. stav 1. ovog pravilnika, u skladu sa Zakonom.

Brisanje iz Registra

Član 7

Posrednik se briše iz Registra iz razloga propisanih članom 10. stav 1. Zakona.

Posrednik podnosi zahtev za brisanje iz Registra na obrascu iz člana 4. ovog pravilnika, u kome se popunjavaju samo rubrike sa podacima o privrednom društvu ili preduzetniku.

Obrazac izvoda iz registra

Član 8

Obrazac izvoda iz Registra sadrži:

1) naziv ministarstva nadležnog za poslove trgovine;

2) pravni osnov;

3) redni broj i datum upisa u Registar;

4) broj i datum rešenja o upisu u Registar;

5) poslovno ime, adresu sedišta i ogranka, PIB, matični broj, broj telefona, elektronsku adresu i adresu Internet stranice (ako postoji) posrednika;

6) podatke o licima koja obavljaju poslove posredovanja sa položenim stručnim ispitom;

6a) podatke o članu privrednog društva (osnivaču, vlasniku) odnosno preduzetniku, zastupniku privrednog društva i poslovođi, ako je preduzetnik poverio poslove poslovođenja poslovno sposobnom fizičkom licu;

7) podatke o izrečenim zaštitnim merama iz člana 32. stav 2. i člana 33. stav 4. Zakona;

8) potpis ovlašćenog lica i službeni pečat.

Izvod iz Registra izdaje se na zahtev.

Obrazac izvoda iz Registra odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Stupanje na snagu

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac: ZURP

 

ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTIi

 

 

Podaci o vrsti upisa u Registar
(zaokružiti broj)

1.

Upis u Registar

2.

Upis promene u Registru

3.

Brisanje iz Registra

 

 

PODACI O PRIVREDNOM DRUŠTVU

Poslovno ime

 

Adresa sedišta (mesto, ulica i broj)

 

Adresa ogranka (mesto, ulica i broj)

 

Broj telefona

 

Elektronska adresa

 

Adresa Internet stranice

 

Poreski identifikacioni broj (PIB)

 

Matični broj

 

Ime i prezime člana (osnivač, vlasnik, zastupnik)

 

Mesto rođenja, ulica i broj stanovanja

 

JMBG (za strance - broj pasoša, država izdavanja i lični broj)

 

Ime i prezime zastupnika

 

Mesto rođenja, ulica i broj stanovanja

 

JMBG (za strance - broj pasoša, država izdavanja i lični broj)

 

 

PODACI O PREDUZETNIKU

Poslovno ime

 

Adresa sedišta (mesto, ulica i broj)

 

Ime i prezime preduzetnika

 

Mesto rođenja, ulica i broj stanovanja

 

JMBG

 

Ime i prezime poslovođe

 

Mesto rođenja, ulica i broj stanovanja

 

JMBG

 

Adresa Internet stranice

 

Poreski identifikacioni broj (PIB)

 

Matični broj

 

________________________
i Na osnovu člana 4. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br. 95/13 i 41/18)

PODACI O LICIMA SA POLOŽENIM STRUČNIM ISPITOM

 

Broj lica koja se prijavljuju:

 

 

Ime i prezime

 

Adresa (mesto, ulica i broj)

 

JMBG

 

Broj uverenja o položenom stručnom ispitu

 

Pravni osnov angažovanja kod podnosioca zahtevaii

O ugovor o radu

O angažovanje van radnog odnosa

O osnivač/član privrednog društva

O preduzetnik

 

Ime i prezime

 

Adresa (mesto, ulica i broj)

 

JMBG

 

Broj uverenja o položenom stručnom ispitu

 

Pravni osnov angažovanja kod podnosioca zahtevaii

O ugovor o radu

O angažovanje van radnog odnosa

O osnivač/član privrednog društva

O preduzetnik

 

Uz zahtev se prilažu neophodni dokazi:

1.

Izjava podnosioca da je određeno lice koje ima položen stručni ispit zaposleno ili angažovano van radnog odnosa kod podnosioca ili da je određeno lice koje ima položen stručni ispit osnivač ili član privrednog društva (u daljem tekstu: član društva) koje je podnosilac, odnosno preduzetnik koji je podnosilac. Uz navedenu izjavu prilaže se dodatna izjava tog lica, koja sadrži JMBG i overen potpis tog lica, kojom potvrđuje da je zaposleno ili angažovano van radnog odnosa kod podnosioca zahteva, odnosno da je član društva.

2.

Primerak ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu u skladu sa članom 13, Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

3.

Punomoćje, ako se zahtev podnosi preko punomoćnika.

4.

Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

 

U ___________,

 

Podnosilac zahteva:

dana __. __. 20__. godine

 

______________________

 

 

(potpis ovlašćenog lica)

________________________
ii Obeležiti odgovarajuću opciju
ii Obeležiti odgovarajuću opciju

 

Obrazac: IRP

 

 

Republika Srbija

 

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

 

Nemanjina 22-26

 

Beograd

 

Broj: __________

 

Datum: _____________

 

 

IZVOD IZ REGISTRA POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTIi

 

Redni broj i datum upisa u Registar

 

Broj i datum rešenja o upisu u Registar

 

Datum i broj rešenja o brisanju iz Registra

 

Poslovno ime

 

Adresa sedišta (mesto, ulica i broj)

 

Adresa ogranka (mesto, ulica i broj)

 

PIB

 

Matični broj

 

Broj telefona

 

Elektronska adresa

 

Internet strana

 

Podaci o licima koja obavljaju poslove posredovanja sa položenim stručnim ispitom

 

Podaci o članu privrednog društva (osnivaču, vlasniku) odnosno preduzetniku, zastupniku privrednog društva, poslovođi ukoliko je preduzetnik poverio poslove poslovođenja poslovno sposobnom fizičkom licu

 

Podaci o izrečenim zaštitnim merama iz člana 32. Stav 2. i člana 33. Stav 4. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

 

 

 

 

_____________________

 

 

(potpis ovlašćenog lica)

 

M.P.

 

______________
i Izdaje se na osnovu člana 9. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br. 95/13 i 41/18)