Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O REGISTRU FUNKCIONERA I REGISTRU IMOVINE

("Sl. glasnik RS", br. 110/2009, 92/2011 i 26/2019)

 

Opšte odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način vođenja Registra funkcionera i Registra imovine, čuvanje podataka i pristup podacima iz ovih registara, propisuje se obrazac i način obaveštavanja Agencije za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Agencija) o stupanju određenog lica na funkciju i prestanku njegove funkcije (u daljem tekstu: obaveštenje); bliža sadržina, obrazac i način podnošenja izveštaja o imovini i prihodima funkcionera, njegovog supružnika ili vanbračnog partnera i maloletne dece ukoliko žive u istom porodičnom domaćinstvu (u daljem tekstu: izveštaj o imovini i prihodima).

Način vođenja registara

Član 2

Registri se sastoje od delovodnika, elektronske baze podataka i zbirke isprava.

Delovodnik Registra funkcionera sadrži podatke o broju i datumu prijema obaveštenja i nazivu organa koji je podneo obaveštenje.

Delovodnik Registra imovine sadrži podatke o broju i datumu prijema izveštaja o imovini i prihodima i lične podatke o funkcioneru, i to: ime i prezime, matični broj građana, prebivalište i/ili boravište i adresu.

Elektronske baze podataka sadrže sve podatke iz odgovarajućih delovodnika, obaveštenja i izveštaja o imovini i prihodima.

Zbirke isprava čine obaveštenja i druge isprave o izboru, postavljanju ili imenovanju funkcionera, reizboru i prestanku funkcije, odnosno izveštaji o imovini i prihodima i druge isprave kojima se dokazuje imovina.

Čuvanje, zaštita i pristup podacima

Član 3

Od prijema i zavođenja u delovodnik i elektronsku bazu podataka pa do prestanka obaveze čuvanja, obaveštenja, izveštaji o imovini i prihodima i druge isprave iz zbirki isprava, evidentirane po rednom broju iz odgovarajućeg delovodnika Registara čuvaju se u izvornom pisanom, odnosno mikrofilmovanom kao i elektronskom obliku.

Član 4

Zaštita podataka u zbirkama isprava koje se čuvaju u posebnoj arhivi, mikrofilmu odnosno elektronskoj bazi podataka obezbeđuje se merama fizičko-tehničke zaštite odnosno šifrovanim pristupima podacima.

Mere fizičko-tehničke zaštite obuhvataju i elektronski nadzor prostorija posebne arhive i pristupnu šifru (kod).

Zaštita elektronske baze podataka od zloupotreba, uništenja, gubitka ili neovlašćene promene podataka obezbeđuje se i ličnom pristupnom šifrom - kodom, odnosno drugim vidom elektronske zaštite podataka.

Član 5

Pristup podacima iz registara, zbirke isprava i elektronske baze podataka neposredno imaju direktor i zamenik direktora Agencije, članovi Odbora Agencije i pomoćnici za poslove prevencije i operative, a posredno i drugi zaposleni u Agenciji na osnovu pisanog ovlašćenja direktora.

Podaci iz Registra funkcionera koji se odnose na ime i prezime, naziv javne funkcije i organ u kome se vrši, datum stupanja, reizbora i prestanka funkcije objavljuju se na internet prezentaciji Agencije.

Podaci iz Registra imovine koji se prema Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Zakon) smatraju javnim objavljuju se i na internet prezentaciji Agencije.

Obrazac obaveštenja

Član 6

Obaveštenje sadrži: lične podatke o funkcioneru i to: ime i prezime, matični broj građana, prebivalište i/ili boravište i adresu, broj telefona ili drugi kontakt, školsku spremu i zvanje; zanimanje, posao ili delatnost koju obavlja u trenutku stupanja na javnu funkciju; naziv javne funkcije na koju stupa i naziv organa ili organizacije u kojoj vrši javnu funkciju; naziv organa koji je izabrao, postavio ili imenovao funkcionera; datum stupanja na funkciju, datum reizbora i datum prestanka funkcije, potpis odgovornog, odnosno ovlašćenog lica u organu i mesto za pečat (M.P).

Obrazac obaveštenja sastavni je deo ovog pravilnika.

Obrazac izveštaja o imovini i prihodima

Član 7

Izveštaj o imovini i prihodima sadrži: lične podatke o funkcioneru, supružniku ili vanbračnom partneru i maloletnoj deci koja žive u istom porodičnom domaćinstvu i to ime i prezime, matični broj građana, prebivalište i/ili boravište i adresu, broj telefona ili drugi kontakt, izvor i visinu neto prihoda funkcionera iz budžeta i drugih javnih izvora, izvor i visinu neto prihoda po osnovu drugog posla ili delatnosti, prihode po osnovu naučno-istraživačke, nastavne, kulturno-umetničke, humanitarne ili sportske delatnosti, prava po osnovu autorskih, patentnih i prava intelektualne svojine, članstvo u organima udruženja, izvor i visinu drugih neto prihoda, prihode supružnika, odnosno vanbračnog partnera i maloletne dece, pravo svojine na nepokretnoj imovini u zemlji i inostranstvu, pravo svojine na pokretnim stvarima koje podležu registraciji i pokretnim stvarima veće vrednosti, depozite u bankama i drugim finansijskim organizacijama u zemlji i inostranstvu sa navođenjem banke i brojeva svih računa (tekući i štedni, dinarski i devizni), dugove i potraživanja, akcije i udele u pravnom licu, druge hartije od vrednosti, pravo korišćenja stana za službene potrebe, druge podatke bitne za primenu Zakona, potpis podnosioca i datum i mesto podnošenja izveštaja.

Obrazac izveštaja o imovini i prihodima sastavni je deo ovog pravilnika.

Način dostavljanja obaveštenja i izveštaja o imovini i prihodima

Član 8

Obaveštenje o stupanju i prestanku funkcije nadležni organ dostavlja u elektronskoj i štampanoj formi na propisanom obrascu, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Po dobijanju programski generisane šifre kojom se potvrđuje elektronska registracija Obaveštenja, nadležni organ odmah a najkasnije u roku od osam dana dostavlja Agenciji Obaveštenje u štampanoj formi potpisano od strane ovlašćenog lica i overeno pečatom organa.

Izveštaj o imovini i prihodima funkcioner dostavlja lično, podnošenjem Izveštaja Agenciji u elektronskoj i štampanoj formi na propisanom obrascu.

Po dobijanju programski generisane šifre kojom se potvrđuje elektronska registracija Izveštaja, funkcioner odmah a najkasnije u roku od osam dana dostavlja Agenciji Izveštaj u štampanoj formi, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Prelazne i završne odredbe

Član 9

Funkcioneri koji vrše javnu funkciju na dan 1. januara 2010. godine dužni su da do 31. januara 2010. godine podnesu Agenciji izveštaj o imovini i prihodima na obrascu propisanom ovim pravilnikom.

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se počev od 1. januara 2010. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni i dopuni
Pravilnika o registru funkcionera i registru imovine

("Sl. glasnik RS", br. 92/2011)

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2012. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o registru funkcionera i registru imovine

("Sl. glasnik RS", br. 26/2019)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 

REPUBLIKA SRBIJA
AGENCIJA ZA BORBU
PROTIV KORUPCIJE

 

 

OBAVEŠTENJE

 

◻ o stupanju

 

◻ o prestanku

 

◻ o reizboru

 

 

    Naziv organa/ organizacije u kome se vrši javna funkcija

 

Mesto:

 

Adresa:

 

 

    Naziv javne funkcije

 

 

Naziv organa koji je izabrao, postavio ili imenovao funkcionera

 

 

    Datum stupanja na funkciju

    Datum prestanka funkcije

 

 

(popuniti u zavisnosti od vrste obaveštenja)

 

Lični podaci o funkcioneru:

Ime:

 

Prezime:

 

JMBG

 

Prebivalište i adresa:

Mesto:

Adresa:

Boravište i adresa:
(ukoliko ima)

Mesto:

Adresa:

Kontakt telefon
(fiksni, mobilni):

 

Kontakt e-mail:

 

Školska sprema

 

Zvanje

 

 

   zanimanje, posao ili delatnost koju obavlja u trenutku stupanja na funkciju

1.

 

 

    status (zaokružiti):

radni odnos
slobodna profesija
penzioner

preduzetnik
rad po ugovoru
poljoprivrednik

 

Objašnjenja statusa:

radni odnos - rad sa punim radnim vremenom, rad sa nepunim radnim vremenom, rad na neodređeno vreme, rad na određeno vreme

preduzetnik - vlasnik radnje, kancelarije, biroa, agencije, ordinacije i sl.

slobodna profesija - advokat, umetnik, i sl.

rad po ugovoru - ugovor o delu, o privremenim i povremenim poslovima i sl.

 

    Podnosilac obaveštenja
    organ u kome se vrši javna funkcija

Ovlašćeno lice

 

 

(M.P.)

 

 

REPUBLIKA SRBIJA
AGENCIJA ZA BORBU
PROTIV KORUPCIJE

 

 

IZVEŠTAJ
O IMOVINI I PRIHODIMA

 

 

1. REDOVNO PRIJAVLJIVANJE IMOVINE:

 

prilikom stupanja na javnu funkciju

 

◻ prilikom prestanka javne funkcije

 

2. VANREDNO PRIJAVLJIVANJE IMOVINE:

 

zbog bitnih promena u toku vršenja funkcije

 

zbog bitnih promena posle prestanka funkcije

 

Zašto se podnosi:

Podnošenje izveštaja o imovini i prihodima je zakonom utvrđena obaveza funkcionera čije ispunjenje omogućava transparentno vršenje funkcije i jačanje poverenja javnosti u institucije države i nosioce javnih funkcija.

Kada i u kom roku se
izveštaj podnosi:


Redovni izveštaj o imovini i prihodima funkcioner podnosi u roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju za sebe, svog supružnika odnosno vanbračnog partnera i maloletnu decu s kojima živi u istom domaćinstvu (tačka 1.a. gore) Redovni izveštaj o imovini i prihodima podnosi i u roku od 30 dana od dana prestanka funkcije (tačka 1.b. gore)
Vanredno prijavljivanje imovine funkcioner vrši najkasnije do 31. januara tekuće godine sa stanjem na dan 31. decembar prethodne godine ukoliko je u prethodnoj godini došlo do bitnih promena u podacima u imovini čija vrednost prelazi iznos godišnje prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji (tačka 2.a. gore)
Funkcioner kome je prestala funkcija dužan je da izveštaj o imovini i prihodima podnosi jednom godišnje u naredne dve godine od prestanka funkcije (tačka 2.b. gore)

Javno objavljivanje
podataka o imovini:


Na internet prezentaciji Agencije objavljuju se i dostupni su javnosti podaci o plati i drugim prihodima koji se primaju iz budžeta i drugih javnih izvora, podaci o pravu svojine na nepokretnim stvarima bez navođenja adrese, podaci o pravu svojine na prevoznom sredstvu bez navođenja registarskog broja, štedni ulozi i depoziti bez navođenja banke i broja računa, pravo korišćenja stana u službene potrebe kao i drugi podaci za koje funkcioner odnosno bračni ili vanbračni drug da saglasnost da se objave.

 

KAZNENE ODREDBE (čl. 72-74. Zakona)

Funkcioner koji ne prijavi imovinu Agenciji ili daje lažne podatke o imovini, u nameri da prikrije podatke o imovini, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina. Funkcioneru koji je osuđen na ovu kaznu prestaje vršenje javne funkcije i zabranjuje se sticanje javne funkcije u roku od deset godina od dana pravosnažnosti presude.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj funkcioner ako prijavi imovinu nakon isteka roka propisanog Zakonom.

I LIČNI PODACI O FUNKCIONERU

Ime

 

Prezime

 

JMBG

 

Prebivalište i adresa

Mesto

 

Adresa

 

Boravište i adresa
(ukoliko ima)

Mesto

 

Adresa

 

Kontakt telefon
(fiksni, mobilni)

 

Kontakt e-mail

 

II LIČNI PODACI O SUPRUŽNIKU, VANBRAČNOM PARTNERU I MALOLETNOJ DECI

Supružnik/ vanbračni partner   ◻

Ime

 

Prezime

 

JMBG

 

Prebivalište i adresa

Mesto

 

Adresa

 

Boravište i adresa
(ukoliko ima)

Mesto

 

Adresa

 

 

Maloletna deca

Ime

Prezime

Srodstvo

JMBG

III PODACI O PRIHODIMA

Objašnjenje:

Funkcioner je dužan da prijavi platu, prihode iz budžeta i drugih javnih izvora kao i sve druge prihode koje ostvaruje po sledećim osnovima:

- funkcije koju vrši;

- druge funkcije koju je obavezan da vrši u skladu sa zakonom odnosno drugim propisom;

- funkcije koje obavlja na osnovu saglasnosti Agencije;

- drugih poslova ili delatnosti koje obavlja na osnovu saglasnosti Agencije;

- svih drugih poslova za koje nije potrebna saglasnost Agencije;

- prihode od članstva u organima udruženja;

- druge prihode koje ostvaruje po osnovu ugovora o delu, dobiti odnosno dividende ostvarene u privrednom društvu, zakupnine, rente, kamate i drugih osnova

Funkcioner je dužan da prijavi prihode supružnika odnosno vanbračnog partnera i maloletne dece.

 

1. Prihodi funkcionera iz budžeta i drugih javnih izvora

Funkcija

Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija

Izvor prihoda

Interval prihoda

Neto prihod
(u dinarima)

Period obavljanja od - do

Prestanak funkcije

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prihodi po osnovu drugog posla ili delatnosti  

Naziv posla ili delatnosti

Privredno društvo, ustanova, Organizacija, samostalna delatnost, slobodna profesija

Interval prihoda

Neto prihod
(u dinarima)

Period obavljanja
od - do

 

3. Prihodi po osnovu naučno-istraživačke, nastavne, kulturno-umetničke, humanitarne ili sportske delatnosti

Vrsta delatnosti

Mesto rada odnosno obavljanja delatnosti

Interval prihoda

Neto prihod
(u dinarima)

Period obavljanja
od - do

 

4. Autorska i patentna prava i prava intelektualne svojine

Vrsta prava

Interval prihoda

Iznos prihoda od prava

Ime i prezime vlasnika prava

 

5. Članstvo u organima udruženja

Naziv udruženja

Organ i funkcija

Interval prihoda

Neto prihod
(u dinarima)

Period obavljanja
od - do

 

6. Drugi prihodi

Vrsta prihoda

Izvor prihoda

Iznos prihoda
(u dinarima)

Interval prihoda

Period u kome se ostvaruje
ili je ostvaren od - do

 

7. Prihodi supružnika, odnosno vanbračnog partnera i maloletne dece

Ime i prezime

Naziv posla, delatnosti ili funkcije, odnosno izvora prihoda

Privredno društvo, ustanova, Organizacija, samostalna delatnost, slobodna profesija odnosno izvor drugih prihoda

Interval prihoda

Neto prihod / valuta

Period obavljanja od - do

IV PODACI O IMOVINI

Objašnjenje

U ovom odeljku izveštaja navode se podaci o celokupnoj imovini i to: nepokretnoj, pokretnoj, novcu i hartijama od vrednosti koje su u vlasništvu odnosno suvlasništvu funkcionera, supružnika odnosno vanbračnog partnera i maloletne dece koja žive u istom porodičnom domaćinstvu.
- U pogledu nepokretne imovine potrebno je navesti ime lica na koje se imovina vodi, osnov sticanja i veličinu vlasničkog udela a za uknjižene nepokretnosti potrebno je uneti podatke iz javne knjige
- U pogledu pokretne imovine koja podleže registraciji potrebno je uneti podatke koji se odnose na motorna vozila, plovila, vazduhoplove, oružje i sl.
- U rubrici pokretnih stvari veće vrednosti unose se podaci o dragocenostima, zbirkama, umetničkim predmetima i slično.
- U rubriku hartija od vrednosti upisuju se podaci o obveznicama, blagajničkim ili komercijalnim zapisima, investicionim jedinicama, polisama osiguranja i drugo
- U rubrici vrsta potraživanja potrebno je navesti potraživanja kao što su pozajmice, zaloga, posluga i slično.
Funkcioner koji podnosi izveštaj može prijaviti i druge podatke koje smatra bitnim za primenu Zakona kao što su pravo zakupa ili korišćenja na nepokretnosti, pravo korišćenja prevoznog sredstva u službene svrhe i druge stvari ili prava koji bitno utiču na obim imovine i/ili prihoda.

 

1. Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina

Adresa, mesto, država

Vlasnički udeo

Osnov sticanja

Ime i prezime vlasnika

Godina sticanja

 

2. Pokretne stvari koje podležu registraciji

Vrsta stvari

Marka - tip

Osnov sticanja

Registarski broj

Godina proizvodnje

Ime i prezime vlasnika/zakupca

 

3. Pokretne stvari veće vrednosti (dragocenosti, zbirke, umetnički predmeti, životinje i drugo)

Vrsta stvari

Osnov sticanja

Ime i prezime vlasnika

V DEPOZITI, DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA FUNKCIONERA I POVEZANIH LICA

1. Tekući računi (dinarski i devizni)

Naziv i sedište banke/ finansijske organizacije

Broj računa

Iznos

Oznaka valute

Ime i prezime deponenta

Napomena

 

2. Ostali bankarski (dinarski i devizni) računi i gotov novac

Vrsta

Naziv i sedište banke/ finansijske organizacije

Broj računa

Iznos

Oznaka valute

Ime i prezime deponenta

Napomena

 

3. Dugovanja po osnovu kredita

Vrsta kredita

Naziv poverioca

Datum zaključenja

Iznos dugovanja (glavnica i kamata)

Preostali rok otplate

Ime i prezime dužnika

 

4. Potraživanja

Vrsta potraživanja

Datum zaključenja

Vrednost potraživanja (glavnica i kamata)

Preostali rok naplate

Ime i prezime poverioca

 

5. Akcije (hartije sa pravom učešća) i udeli u pravnom licu

Naziv pr. lica

Matični br. preduzeća

Sedište pr. lica

% udela

Broj akcija

Ukupna nominalna vrednost

Ime i prezime vlasnika

Izvr. prenos upr. prava/pr. poslovođenja

Pr. lice ima akc./udeo u drugom pr. licu

 

6. Druge hartije od vrednosti (obveznice, komercijalni, blagajnički zapisi, polise osiguranja, menice, itd.)

Vrsta hartije

Nominalna vrednost

Naziv hartije

Emitent

Ime i prezime vlasnika

Napomena

 

7. Pravo korišćenja stana za službene potrebe

Mesto

Adresa

Struktura

Površina

Osnov dodele

Datum zaključenja

Ime i prezime korisnika

 

8. Drugi podaci bitni za primenu Zakona (bonusi, naknade, dodaci, sef)

Vrsta stvari/prava

Opis stvari/prava (adresa, mesto i država;
marka-tip, registarska oznaka; i sl)

Datum zaključenja ugovora;
datum od kada se koristi

Ime i prezime korisnika/zakupca

Izjavljujem da su podaci navedeni u ovom izveštaju i priloženim dokumentima istiniti, potpuni i tačni i da sam ih naveo/la savesno i u dobroj veri, što svojim potpisom potvrđujem.

 

 

Potpis

Datum:

Mesto:

 

 

 

Napomena: Obrazac koji nije popunjen i potpisan smatraće se da nije podnet.