Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O PROGRAMU, NAČINU I VISINI TROŠKOVA PRIPREME I POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZRADU PROJEKTA I STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZVOĐENJE RADOVA

("Sl. glasnik RS", br. 113/2013, 57/2014 i 111/2015)

I. Osnovna odredba

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se program, način i visina troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova (u daljem tekstu: stručni ispit).

Stručni ispit polažu lica koja će obavljati poslove koordinatora za izradu projekta ili poslove koordinatora za izvođenje radova.

II. Program pripreme za polaganje stručnih ispita

Član 2

Program pripreme za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova (u daljem tekstu: Program) sadrži sledeće:

1) zajedničke oblasti, i to:

(1) prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,

(2) minimalni zahtevi koje su investitor, odnosno zastupnik investitora za realizaciju projekta, koordinator za izradu projekta, koordinator za izvođenje radova, poslodavac i druga lica dužni da ispune u obezbeđivanju primene preventivnih mera na privremenim ili pokretnim gradilištima,

(3) način i postupak procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini,

(4) preventivne mere za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu,

(5) posebne mere i normative zaštite na radu na gradilištima;

2) posebne oblasti, i to:

(1) za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta:

- izrada Plana preventivnih mera,

(2) za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova:

- preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu, i to: pri korišćenju opreme za rad; od opasnog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i na radilištima; pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu; pri izlaganju azbestu i hemijskim materijama; pri ručnom prenošenju tereta;

- planiranje i izgradnja objekata.

Program je odštampan uz ovaj pravilnik (Prilog 1) i čini njegov sastavni deo.

III. Priprema za polaganje stručnog ispita

Član 3

Priprema za polaganje stručnog ispita vrši se po Programu i obavljaju je predavači i njihovi zamenici (u daljem tekstu: predavači) u trajanju od 40 školskih časova.

Predavači koji obavljaju pripremu za oblast iz člana 2. stav 1. tačka 1) podtač. (1)-(3) ovog pravilnika, moraju da imaju najmanje završene studije drugog stepena (diplomske akademske, specijalističke akademske ili specijalističke strukovne studije) u oblasti prava, odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine u oblasti prava i pet godina radnog iskustva u struci.

Predavači koji obavljaju pripremu za oblasti iz člana 2. stav 1. tačka 1) podtač. (4) i (5) i tačka 2) podtačka (2) ovog pravilnika, moraju da imaju najmanje završene studije drugog stepena (diplomske akademske, specijalističke akademske ili specijalističke strukovne studije), u oblasti: arhitekture, građevinskog inženjerstva, elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, mašinskog inženjerstva ili saobraćajnog inženjerstva, odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine u odgovarajućoj oblasti tehničkih nauka i pet godina radnog iskustva u struci, a predavači za oblast iz člana 2. stav 1. tačka 2) podtačka (1), pored uslova u pogledu nivoa i vrste stečenog obrazovanja i licencu za odgovornog projektanta u skladu sa propisima o planiranju i izgradnji.

Predavači se određuju iz reda istaknutih stručnjaka za pojedine oblasti iz Programa.

Član 4

Lice koje je položilo stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta, ukoliko želi da polaže stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova, dužno je da prisustvuje svim časovima koji su obuhvaćeni pripremom za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova, a koji se odnose na oblast iz člana 2. stav 1. tačka 2) podtačka (2) ovog pravilnika.

Lice koje je položilo stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova, ukoliko želi da polaže stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta, dužno je da prisustvuje svim časovima koji su obuhvaćeni pripremom za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta, a koji se odnose na oblast iz člana 2. stav 1. tačka 2) podtačka (1) ovog pravilnika.

Član 5

Prijava za pripremu za polaganje stručnog ispita podnosi se Upravi za bezbednost i zdravlje na radu na odgovarajućem obrascu (Prilog 2 i 3), koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Prijava za pripremu za polaganje stručnog ispita obuhvata i prvo polaganje odgovarajućeg stručnog ispita, odnosno smatra se i prijavom za prvo polaganje odgovarajućeg stručnog ispita.

Prijavu za pripremu za polaganje stručnog ispita može da podnese lice koje ispunjava odgovarajuće uslove iz člana 5. ili člana 6. Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima.

Član 6

Lice koje je podnelo prijavu za pripremu za polaganje stručnog ispita jeste kandidat.

Kandidat uz prijavu prilaže:

1) diplomu o nivou i vrsti obrazovanja (overen prepis ili overena fotokopija diplome);

2) fotokopiju lične karte;

3) dokaz o uplati troškova za pripremu za polaganje stručnog ispita.

Pored dokaza iz stava 2. ovog člana uz prijavu za pripremu za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta kandidat prilaže licencu za odgovornog projektanta u skladu sa propisima o planiranju i izgradnji (overen prepis ili overena fotokopija licence), a uz prijavu za pripremu za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova kandidat prilaže dokaz o najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima izgradnje objekta ili poslovima bezbednosti i zdravlja na radu kod izvođača radova.

Član 7

Uprava za bezbednost i zdravlje na radu dužna je da pismenim putem obavesti kandidata o datumu, vremenu i mestu održavanja pripreme za polaganje ili polaganja stručnog ispita, najkasnije 15 dana pre datuma određenog za održavanje pripreme za polaganje, odnosno za polaganje stručnog ispita.

Član 8

Pre početka pripreme za polaganje i polaganja stručnog ispita utvrđuje se identitet kandidata uvidom u ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu.

Za vreme pripreme za polaganje i polaganja stručnog ispita kandidati postupaju uzimajući u obzir pravila iz Kodeksa poslovne etike ("Službeni glasnik RS", broj 1/06), a predavači postupaju uzimajući u obzir pravila iz Kodeksa ponašanja državnih službenika ("Službeni glasnik RS", broj 29/08).

Član 9

Kandidat je dužan da prisustvuje pripremi za polaganje stručnog ispita u trajanju od najmanje 80% od ukupnog broja časova utvrđenog u članu 3. stav 1. ovog pravilnika.

Ako kandidat ne pristupi pripremi za polaganje stručnog ispita ili ako nije bio prisutan na dovoljnom broju časova utvrđenom u stavu 1. ovog člana i članu 4. ovog pravilnika, smatraće se da nije obavio pripremu za polaganje stručnog ispita i ne može pristupiti polaganju stručnog ispita.

Na pismeni zahtev kandidata, uz koji podnosi odgovarajuće dokaze, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu može odložiti pripremu za polaganje stručnog ispita ako je kandidat iz opravdanih razloga sprečen da pristupi pripremi za polaganje stručnog ispita.

Opravdanim razlogom zbog kojeg kandidat nije pristupio pripremi za polaganje stručnog ispita smatra se nesreća, smrt u porodici, povreda ili bolest kandidata ili člana njegove uže porodice, kao i odsustvo koje je posledica elementarnih nepogoda i drugih nepredvidivih slučajeva.

IV. Polaganje stručnog ispita

Član 10

Stručni ispit polaže se pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i koordinatora za izvođenje radova (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija ima predsednika, tri člana i sekretara.

Predsednik, članovi Komisije i sekretar imaju zamenike.

Rešenjem ministra nadležnog za rad određuju se predavači iz člana 3. ovog pravilnika i među njima se određuje predsednik Komisije i njegov zamenik, članovi Komisije i njihovi zamenici, kao i sekretar i njegov zamenik.

U slučaju potrebe da se obezbedi blagovremeno polaganje stručnog ispita za sva prijavljena lica, na predlog direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, poslove sekretara Komisije u vezi sa polaganjem ispita mogu istovremeno obavljati sekretar i njegov zamenik.

Komisijom rukovodi predsednik Komisije, a za vreme njegovog odsustva zamenik predsednika Komisije.

Član 11

Polaganje stručnog ispita obavlja se u roku od 30 dana posle završene pripreme za polaganje stručnog ispita.

Član 12

Stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta polaže se pismeno i to:

1) popunjavanjem testa koji obuhvata zajedničke oblasti, odnosno oblasti iz člana 2. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika i

2) izradom Plana preventivnih mera u skladu sa Uredbom o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima.

Test iz stava 1. ovog člana sadrži 20 pitanja, koja su ukupno vrednovana sa 40 bodova.

Polaganje ispita iz stava 1. ovog člana počinje preuzimanjem testa.

Popunjavanje testa traje jedan sat.

Kandidat koji je na testu ostvario najmanje 30 bodova položio je test.

Ocenjivanje se vrši ocenom "položio" ili "nije položio".

Kandidat koji je položio test može da pristupi izradi Plana preventivnih mera iz stava 1. ovog člana.

Izrada Plana preventivnih mera počinje dobijanjem zadatka od ispitivača za tu oblast i traje tri sata.

Nakon izrade Plana preventivnih mera kandidat pristupa odbrani rada pred ispitivačem.

Ocenjivanje se vrši ocenom "položio" ili "nije položio".

Kandidat je položio stručni ispit iz stava 1. ovog člana ako je položio test i izradu Plana preventivnih mera.

Kandidat koji je položio stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova, ukoliko želi da polaže ispit iz stava 1. ovog člana polaže odgovarajuću razliku u ispitima, odnosno izrađuje Plan preventivnih mera iz člana 2. stav 1. tačka 2) podtačka (1).

Član 13

Stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova polaže se pismeno popunjavanjem testa koji obuhvata oblasti iz člana 2. stav 1. tačka 1) i tačka 2) podtačka (2) ovog pravilnika.

Test iz stava 1. ovog člana sadrži 50 pitanja, koja su ukupno vrednovana sa 100 bodova.

Polaganje ispita iz stava 1. ovog člana počinje preuzimanjem testa.

Popunjavanje testa traje tri sata.

Kandidat, koji je na testu ostvario najmanje 75 bodova položio je test.

Ocenjivanje se vrši ocenom "položio" ili "nije položio".

Kandidat koji je položio stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta, ukoliko želi da polaže ispit iz stava 1. ovog člana polaže odgovarajuću razliku u ispitima, odnosno popunjava test koji obuhvata oblasti iz člana 2. stav 1. tačka 2) podtačka (2) ovog pravilnika.

Član 14

Komisija priprema, pregleda i ocenjuje testove iz čl. 12. i 13. ovog pravilnika.

Predsednik Komisije odgovoran je za pripremu testova.

Komisija je dužna da omogući kandidatu uvid u njegov test.

Član 15

Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, na pismeni zahtev kandidata, uz koji podnese odgovarajuće dokaze, može odložiti polaganje stručnog ispita, ako je kandidat iz opravdanih razloga iz člana 9. stav 4. ovog pravilnika sprečen da polaže stručni ispit.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita ili ako pre polaganja stručnog ispita izjavi da odustaje od polaganja stručnog ispita, smatraće se da nije položio stručni ispit.

Izostanak sa ispita, odnosno odustajanje od polaganja kandidat može da opravda ako, odmah ili najkasnije u roku od sedam dana, dostavi pismene dokaze o opravdanosti izostanka, odnosno odustajanja.

Predsednik Komisije može odložiti započeto polaganje stručnog ispita ako je kandidat zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga sprečen da nastavi polaganje stručnog ispita.

Član 16

Kandidat koji ne položi stručni ispit, može podneti prijavu za ponovno polaganje stručnog ispita.

Obrazac prijave za ponovno polaganje stručnog ispita (Prilog 4 i 5) odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Kandidat je dužan da ponovi pripremu za polaganje stručnog ispita ako u roku od godinu dana od završene pripreme za polaganje stručnog ispita ne položi stručni ispit.

Član 17

Sekretar Komisije vodi evidenciju o dnevnoj prisutnosti kandidata pripremi za polaganje stručnog ispita na odgovarajućem obrascu (Prilog 6) koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 18

O toku polaganja stručnog ispita vodi se odgovarajući zapisnik koji potpisuju predsednik, članovi i sekretar Komisije.

Obrasci zapisnika iz stava 1. ovog člana (Prilog 7 i 8) odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Test i Plan preventivnih mera koje je kandidat izradio čine sastavni deo zapisnika.

Uprava za bezbednost i zdravlje na radu vodi evidenciju o kandidatima za pripremu i polaganje stručnog ispita.

Član 19

Kandidatu koji je položio stručni ispit izdaje se:

1) Uverenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta;

2) Uverenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova.

Obrasci uverenja iz stava 1. ovog člana (Obrazac 1 i 2) odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

V. Visina troškova pripreme i polaganja stručnog ispita

Član 20

Visina troškova pripreme za polaganje i polaganja stručnog ispita iznosi 25.000 dinara po kandidatu.

Visina troškova pripreme za polaganje i polaganja stručnog ispita kandidata koji polaže stručni ispit iz člana 4. ovog pravilnika, iznosi 13.000 dinara.

Visina troškova ponovnog polaganja stručnog ispita iznosi 5.000 dinara.

Iznos sredstava utvrđen u st. 1-3. ovog člana uplaćuje se na račun budžeta Republike Srbije.

Član 21

U slučaju kada prijavu za pripremu za polaganje stručnog ispita podnese lice koje ne ispunjava odgovarajuće uslove iz člana 5. ili člana 6. Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, izvršiće se povraćaj troškova pripreme za polaganje i polaganja stručnog ispita, u skladu sa zakonom kojim se uređuje naplata javnih prihoda.

Član 22

Predavačima, odnosno članovima Komisije i njihovim zamenicima za njihov rad u toku pripreme i polaganja stručnog ispita, odnosno sekretaru Komisije i njegovom zameniku za njihov rad u toku polaganja stručnog ispita, pripada naknada čija visina se određuje rešenjem iz člana 10. ovog pravilnika.

VI. Završne odredbe

Član 23

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova ("Službeni glasnik RS", br. 72/10 i 91/12) ("Službeni glasnik RS", br. 72/10, 91/12 i 19/13).

Član 24

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2014. godine.

 

Samostalni član Pravilnikа o izmenama
Pravilnika o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova

("Sl. glasnik RS", br. 57/2014)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1

 

PROGRAM PRIPREME ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZRADU PROJEKTA I STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZVOĐENJE RADOVA

 

1. ZAJEDNIČKE OBLASTI

1. Prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

1.1. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05 i 91/15) - značenje pojedinih izraza; lica koja ostvaruju pravo na bezbednost i zdravlje na radu; preventivne mere; obaveze i odgovornosti poslodavca (opšte obaveze, posebne obaveze, osposobljavanje zaposlenih); prava i obaveze zaposlenih; organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu; predstavnik zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu; evidencija, saradnja i izveštavanje; nadzor.

2. Minimalni zahtevi koje su investitor, odnosno zastupnik investitora za realizaciju projekta, koordinator za izradu projekta, koordinator za izvođenje radova, poslodavac i druga lica dužni da ispune u obezbeđivanju primene preventivnih mera na privremenim ili pokretnim gradilištima

2.1. Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima ("Službeni glasnik RS", br. 14/09 i 95/10) - značenje pojedinih izraza; određivanje koordinatora za izradu projekta i koordinatora za izvođenje radova; plan preventivnih mera; prijava gradilišta; faza izrade projekta (primena načela prevencije, poslovi koordinatora za izradu projekta); faza izvođenja radova (primena načela prevencije, poslovi koordinatora za izvođenje radova); odgovornost investitora, odnosno zastupnika investitora, poslodavca i drugih lica; obaveze poslodavca (opšte obaveze, obaveštavanje zaposlenih, saradnja sa zaposlenima); obaveze drugih lica na gradilištu; nadzor.

3. Način i postupak procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

3.1. Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini ("Službeni glasnik RS", br. 72/06, 84/06 - ispravka, 30/10 i 102/15) - osnov i svrha procene rizika; obuhvat procene rizika; opšti podaci o poslodavcu; opis tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu; snimanje organizacije rada; prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini; procenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti; utvrđivanje načina i mera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika; zaključak; izmene i dopune akta o proceni rizika; pokretanje postupka procene rizika; određivanje lica odgovornih za sprovođenje procene rizika; plan sprovođenja postupka procene rizika; provera efikasnosti primene akta o proceni rizika.

4. Preventivne mere za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu

4.1. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu ("Službeni glasnik RS", broj 21/09) - obaveze poslodavca; obaveštavanje zaposlenih; osposobljavanje zaposlenih; saradnja poslodavca i zaposlenih.

5. Posebne mere i normativi zaštite na radu na gradilištima

5.1. Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova ("Službeni glasnik RS", broj 53/97) - uređenje gradilišta; zemljani radovi; radna platforma i lestve (pomoćni oslonci); zaštita od pada preko ivice i upada u otvor; zidarski radovi; vertikalne lestve sa leđobranom i penjalice; građenje fabričkih dimnjaka i pojam rada na visini; skladištenje rezane građe i sortimenata; tesarski radovi; kosi prilazi, prolazi i rampe; radni podovi; zaštitna ograda; radne skele; noseće skele; viseće skele; zaštitne skele; radovi u blizini saobraćaja; izrada elemenata od prednapregnutog betona; armirački radovi; betonski radovi; radovi na krovu; montažno građenje; rušenje objekata; izgradnja puteva; izgradnja mostova; kesonski radovi; pobijanje gotovih šipova; izrada priboja, zagata i dijafragmi; uređaj za montažu gotovih betonskih nosača; mere zaštite pri radovima na visini; tunelski radovi; minerski radovi; rad sa građevinskom mehanizacijom; dizalice i prenos materijala i opreme; prevoz materijala i opreme; privremena električna instalacija; opasne materije; sadržaj prijave o početku radova.

5.2. Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta ("Službeni glasnik RS", br. 121/12 i 102/15) - cilj i svrha elaborata o uređenju gradilišta.

2. POSEBNE OBLASTI

2.1. Za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta

2.1.1. Izrada Plana preventivnih mera

2.1.1.1 Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima ("Službeni glasnik RS", br. 14/09 i 95/10) - Plan preventivnih mera (šema gradilišta, odnosno situacioni plan; opis organizacije i tehnologije izvođenja radova; plan faza i rokova izvođenja pojedinih radova, sa detaljnim instrukcijama za koordinaciju aktivnosti poslodavaca i drugih lica; specifične mere za bezbedan i zdrav rad u odnosu na industrijske aktivnosti u blizini gradilišta; specifične mere za bezbedan i zdrav rad za radove navedene u Pregledu radova pri kojima se pojavljuje specifičan rizik od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenih.

2.2. Za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova

2.2.1. Preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu pri korišćenju opreme za rad

2.2.1.1 Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad ("Službeni glasnik RS", br. 23/09, 123/12 i 102/15) - obaveze poslodavca; preventivni i periodični pregledi i ispitivanja opreme za rad; obaveštavanje zaposlenih; osposobljavanje zaposlenih; saradnja poslodavca i zaposlenih; opšti zahtevi za opremu za rad; dodatni zahtevi za određene kategorije opreme za rad; opšti zahtevi pri korišćenju opreme za rad; odredbe u vezi korišćenja pokretne opreme za rad, samohodne ili bez sopstvenog pogona; odredbe u vezi korišćenja opreme za rad i dizanje tereta; odredbe u vezi korišćenja opreme za rad namenjene za privremene radove na visini.

2.2.2.2. Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline ("Službeni glasnik RS", br. 94/06 i 108/06 - ispravka, 114/14 i 102/15) - pregledi i provere opreme za rad (predmet preventivnih i periodičnih pregleda i provere opreme za rad, oprema za rad koja podleže preventivnim i periodičnim pregledima i proverama, vršilac preventivnih i periodičnih pregleda i provera opreme za rad, stručni nalaz, sadržina stručnog nalaza, rokovi za preventivne preglede i provere opreme za rad, rokovi za periodične preglede i provere opreme za rad), ispitivanje uslova radne okoline (predmet preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline, sadržina i obim ispitivanja, ispitivanje mikroklime, ispitivanje hemijskih štetnosti, ispitivanje fizičkih štetnosti, ispitivanje osvetljenosti, vršilac preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline, stručni nalaz, sadržina stručnog nalaza, izveštaj o ispitivanju, rokovi za preventivne preglede i ispitivanja uslova radne okoline, rokovi za periodična ispitivanja uslova radne okoline).

2.2.2. Preventivne mere od opasnog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i na radilištima

2.2.2.1. Pravilnik o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i na radilištima ("Službeni glasnik SRS", broj 21/89) (čl. 87. do 121.) - radne prostorije i radilišta (stalne električne instalacije, privremene električne instalacije); prenosni alat, prenosne električne svetiljke i zaštitni transformatori; ispitivanje, nadzor i kontrola.

2.2.3. Preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu

2.2.3.1. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu ("Službeni glasnik RS", broj 92/08) - obaveze poslodavca (obezbeđivanje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, određivanje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, procena sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu); obaveštavanje zaposlenih; saradnja poslodavca i zaposlenih.

2.2.4. Preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu pri izlaganju azbestu i hemijskim materijama

2.2.4.1. Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju azbestu ("Službeni glasnik RS", broj 108/15) - obaveze poslodavca (opšte obaveze, posebne obaveze); praćenje zdravstvenog stanja zaposlenih; obaveštavanje zaposlenih; osposobljavanje zaposlenih; saradnja poslodavca i zaposlenih.

2.2.4.2. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama ("Službeni glasnik RS", broj 106/09) - obaveze poslodavca (procenjivanje rizika u odnosu na opasne hemijske materije, primena načela prevencije, preventivne mere, postupci u slučaju povreda na radu i opasnih pojava, informisanje i osposobljavanje zaposlenih); zabrane; praćenje zdravstvenog stanja; saradnja poslodavca i zaposlenih.

2.2.5. Preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu pri ručnom prenošenju tereta:

2.2.5.1. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri ručnom prenošenju tereta ("Službeni glasnik RS", broj 106/09) - obaveze poslodavca; obaveštavanje zaposlenih; osposobljavanje zaposlenih; saradnja poslodavca i zaposlenih.

2.2.6. Planiranje i izgradnja objekata

2.2.6.1. Zakon o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14 i 145/14) - značenje pojedinih izraza; građevinski proizvodi; registar investitora; pravila građenja; izgradnja objekata (sadržina i vrste tehničke dokumentacije, idejni projekat, glavni projekat, posebne vrste glavnih projekata, izvođački projekat, projekat izvedenog objekta, idejni projekat za građenje objekata i izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola, izrada tehničke dokumentacije, odgovorni projektant, tehnička kontrola, čuvanje tehničke dokumentacije, revizija projekata); građenje (prijava radova, priprema za građenje, izvođač radova, odgovorni izvođač radova, obaveze izvođača radova i odgovornog izvođača radova, stručni nadzor); upotrebna dozvola (tehnički pregled objekta, komisija za tehnički pregled objekta, probni rad, izdavanje upotrebne dozvole, održavanje objekta).

 

Prilog 2

Republika Srbija
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka
i socijalna pitanja
Uprava za bezbednost i zdravlje na radu
Beograd, Nemanjina 22 - 26

PRIJAVA ZA PRIPREMU ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZRADU PROJEKTA

1. IME (IME JEDNOG RODITELJA) I PREZIME KANDIDATA

 

2. JMBG

3. MESTO PREBIVALIŠTA, BORAVIŠTA I ADRESA KANDIDATA

 

4. NAPOMENA: položio/la stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova

5. KONTAKT PODACI:

 

 

 

 

 

telefon

 

telefaks

 

e-pošta

 

Mesto i datum:

 

PODNOSILAC PRIJAVE

 

 

 

 

 

(potpis kandidata)

Prilog:
1. diploma o nivou i vrsti obrazovanja (overen prepis ili overena fotokopija diplome);
2. fotokopija lične karte;
3. dokaz o uplati troškova za pripremu stručnog ispita;
4. licenca za odgovornog projektanta (overen prepis ili overena fotokopija);
5. kandidat koji je položio/la stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova dostavlja, pored navedenih dokaza i dokaz o uplati troškova za pripremu stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta, u iznosu od 13.000,00 dinara.

 

Prilog 3

Republika Srbija
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka
i socijalna pitanja
Uprava za bezbednost i zdravlje na radu
Beograd, Nemanjina 22 - 26

PRIJAVA ZA PRIPREMU ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZVOĐENJE RADOVA

1. IME (IME JEDNOG RODITELJA) I PREZIME KANDIDATA

 

2. JMBG

3. MESTO PREBIVALIŠTA, BORAVIŠTA I ADRESA KANDIDATA

 

4. UKUPNO RADNO ISKUSTVO _______ god.,
- na poslovima izgradnje objekata ______ god., ili
- na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu kod izvođača radova ______ god.,

5. NAPOMENA: položio/la stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta

6. KONTAKT PODACI:

 

 

 

 

 

telefon

 

telefaks

 

e-pošta

 

Mesto i datum:

 

PODNOSILAC PRIJAVE

 

 

 

 

 

(potpis kandidata)

Prilog:
1. diploma o nivou i vrsti obrazovanja (overen prepis ili overena fotokopija diplome);
2. fotokopija lične karte;
3. dokaz o uplati troškova za pripremu stručnog ispita;
4. dokaz o radnom iskustvu (potvrda, ugovor o radu i dr.);
5. kandidat koji je položio/la stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta, dostavlja, pored navedenih dokaza i dokaz o uplati troškova za pripremu stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova, u iznosu od 13.000,00 dinara.

 

Prilog 4

Republika Srbija
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka
i socijalna pitanja
Uprava za bezbednost i zdravlje na radu
Beograd, Nemanjina 22 - 26

PRIJAVA ZA PONOVNO POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZRADU PROJEKTA

1. IME (IME JEDNOG RODITELJA) I PREZIME KANDIDATA

 

2. JMBG

3. MESTO PREBIVALIŠTA, BORAVIŠTA I ADRESA KANDIDATA

 

 

4. NAPOMENA: 

 

5. KONTAKT PODACI:

 

 

 

 

 

telefon

 

telefaks

 

e-pošta

 

Mesto i datum:

 

PODNOSILAC PRIJAVE

 

 

 

 

 

(potpis kandidata)

Prilog:
1. dokaz o uplati troškova za ponovno polaganje stručnog ispita

 

Prilog 5

Republika Srbija
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka
i socijalna pitanja
Uprava za bezbednost i zdravlje na radu
Beograd, Nemanjina 22 - 26

PRIJAVA ZA PONOVNO POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZVOĐENJE RADOVA

1. IME (IME JEDNOG RODITELJA) I PREZIME KANDIDATA

 

2. JMBG

3. MESTO PREBIVALIŠTA, BORAVIŠTA I ADRESA KANDIDATA

 

 

4. NAPOMENA: 

 

5. KONTAKT PODACI:

 

 

 

 

 

telefon

 

Telefaks

 

e-pošta

 

Mesto i datum:

 

PODNOSILAC PRIJAVE

 

 

 

 

 

(potpis kandidata)

Prilog:
1. dokaz o uplati troškova za ponovno polaganje stručnog ispita

 

Prilog 6

 

EVIDENCIJA O DNEVNOJ PRISUTNOSTI KANDIDATA PRIPREMI ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA __________________________________________________________________

KANDIDAT: _____________________________________________         JMBG: _________________________________________

BROJ PREDMETA: ______________________________

EVIDENCIJA O DNEVNOJ PRISUTNOSTI

DATUM

ČAS

KANDIDAT

PREDAVAČ

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO PRISUSTVOVANJE ČASOVIMA: _____

PROCENAT: ______%

KANDIDAT JESTE - NIJE OBAVIO PRIPREMU ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

SEKRETAR: _________________

DATUM: ____________________

 

Prilog 7

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
KOMISIJA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA
KOORDINATORA ZA IZRADU PROJEKTA I KOORDINATORA ZA IZVOĐENJE RADOVA

ZAPISNIK
O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZRADU PROJEKTA

_____________________________________________________
IME (IME JEDNOG RODITELJA) I PREZIME KANDIDATA

 

(JMBG)

pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i koordinatora za izvođenje radova, u sastavu:

PREDSEDNIK KOMISIJE

_______________________

   

ČLANOVI KOMISIJE:

1. _____________________

 

2. _____________________

 

3. _____________________

 

pristupio/la je

____________________________________________

 

(datum polaganja)

polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta, i ostvario/la je sledeće rezultate:

1. TEST

BODOVI

OCENA

Ukupno

Ostvario/la

Položio/la

Nije položio/la

 

 

 

 

 

 

Predsednik Komisije

 

 

2. PLAN PREVENTIVNIH MERA

 

Ispitivač ____________________

 

Postavljena pitanja:

1.

____________________

2.

____________________

3.

____________________

 

____________________

 

 

Položio/la

Nije položio/la

 

 

 

 

 

 

(potpis ispitivača)

OPŠTI USPEH:

 

Položio/la

Nije položio/la

 

 

 

 

Predsednik Komisije

 

 

 

Sekretar

 

Članovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Beogradu,

_________________________________

 

(dan, mesec i godina)

 

Prilog 8

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
KOMISIJA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA
KOORDINATORA ZA IZRADU PROJEKTA I KOORDINATORA ZA IZVOĐENJE RADOVA

ZAPISNIK
O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZVOĐENJE RADOVA

_____________________________________________________
IME (IME JEDNOG RODITELJA) I PREZIME KANDIDATA

 

(JMBG)

pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i koordinatora za izvođenje radova, u sastavu:

PREDSEDNIK KOMISIJE

_______________________

   

ČLANOVI KOMISIJE:

1. _____________________

 

2. _____________________

 

3. _____________________

 

pristupio/la je

____________________________________________

 

(datum polaganja)

polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova, ostvario/la je sledeće rezultate:

1. TEST

BODOVI

OCENA

Ukupno

Ostvario/la

Položio/la

Nije položio/la

 

 

 

 

 

 

Predsednik Komisije

 

 

OPŠTI USPEH:

 

Položio/la

Nije položio/la

 

 

 

 

Predsednik Komisije

 

 

 

Sekretar

 

Članovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Beogradu,

_________________________________

 

(dan, mesec i godina)

 

Obrazac 1

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
KOMISIJA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA
KOORDINATORA ZA IZRADU PROJEKTA I KOORDINATORA ZA IZVOĐENJE RADOVA

 

UVERENJE
O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZRADU PROJEKTA

 

__________________________________________
(ime, ime jednog roditelja i prezime)

__________________________________________
(JMBG)

dana _____________ god., pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i koordinatora za izvođenje radova, položio-la je:

STRUČNI ISPIT
ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZRADU PROJEKTA

Uverenje se izdaje na osnovu člana 19. stav 1. tačka 1) Pravilnika o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenja radova.

Broj: _______________________________

 

PREDSEDNIK KOMISIJE

 

MP

 

Beograd,

_______________________________

 

 

 

(datum)

 

 

 

Obrazac 2

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
KOMISIJA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA
KOORDINATORA ZA IZRADU PROJEKTA I KOORDINATORA ZA IZVOĐENJE RADOVA

 

UVERENJE
O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZVOĐENJE RADOVA

 

__________________________________________
(ime, ime jednog roditelja i prezime)

__________________________________________
(JMBG)

dana _________ god., pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i koordinatora za izvođenje radova, položio-la je:

STRUČNI ISPIT
ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZVOĐENJE RADOVA

Uverenje se izdaje na osnovu člana 19. stav 1. tačka 2) Pravilnika o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenja radova.

Broj: _______________________________

 

PREDSEDNIK KOMISIJE

 

MP

 

Beograd,

_______________________________

 

 

 

(datum)