Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA STEČAJNOG UPRAVNIKA

("Sl. glasnik RS", br. 47/2010)

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i program za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika (u daljem tekstu: stručni ispit).

Program stručnog ispita

Član 2

Program stručnog ispita obuhvata:

1) stečajno pravo, uključujući i poznavanje nacionalnih standarda za upravljanje stečajnom masom i kodeksa etike;

2) druge oblasti prava od značaja za sprovođenje stečajnog postupka;

3) osnove ekonomije, finansija i računovodstva;

4) poznavanje sistema za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje.

Zahtevani nivo znanja

Član 3

U poznavanju oblasti koje su predmet polaganja stručnog ispita kandidat treba da pokaže zahtevani nivo znanja.

Zahtevani nivo znanja određenih oblasti može biti:

1) detaljno poznavanje oblasti;

2) dobro poznavanje oblasti;

3) osnovno poznavanje oblasti.

Ispitne oblasti i zahtevani nivo znanja

Član 4

Ispitne oblasti i zahtevani nivo znanja za svaku ispitnu oblast, jesu:

1. Stečajno pravo, uključujući i poznavanje nacionalnih standarda za upravljanje stečajnom masom i kodeksa etike

1) Stečajni postupak:

(1) osnovne odredbe stečajnog postupka (predmet, cilj stečaja, načela stečaja, stečajni razlozi, pretpostavka trajnije nesposobnosti plaćanja, posebni slučajevi u kojima se stečajni postupak obustavlja ili zaključuje bez odlaganja, slučajevi na koje se zakon ne primenjuje);

(2) nadležnost suda (stvarna i mesna nadležnost, nadležnost stečajnog sudije);

(3) stečajni upravnik (pravni položaj i status, imenovanje stečajnog upravnika, ograničenje u imenovanju, imenovanje stečajnog upravnika u stečaju društvenih i državnih preduzeća, licenca za obavljanje poslova stečajnog upravnika, obnavljanje i oduzimanje licence, imenik stečajnih upravnika, stručni nadzor nad radom stečajnog upravnika, delokrug poslova stečajnog upravnika, preduzimanje radnji od izuzetnog značaja, izveštavanje, obavezno osiguranje stečajnih upravnika, odgovornost za štetu, razrešenje, primopredaja usled razrešenja, nagrada za rad i naknada troškova i postupanje u skladu sa kodeksom etike;

(4) skupština poverilaca (formiranje, rad i delokrug, prvo poverilačko ročište);

(5) odbor poverilaca (izbor, način odlučivanja, delokrug i prava odbora poverilaca, naknada troškova odbora poverilaca);

(6) osnovne procesne odredbe, stranke i učesnici u postupku (pravila postupka, zloupotreba zahteva za izuzeće i isključenje, akti u stečajnom postupku, žalba, stečajni, izlučni i razlučni poverilac, sticanje svojstva stranke, učešće u postupku, redosled namirenja stečajnih poverilaca, treća lica);

(7) pokretanje stečajnog postupka i prethodni stečajni postupak (predlog za pokretanje, ovlašćeni predlagači i isprave, forma i sadržina predloga za pokretanje, postupanje sa neurednim i nepotpunim predlogom, povlačenje predloga, predujam troškova od strane predlagača, rešenje o pokretanju prethodnog stečajnog postupka, uslovi za pokretanje prethodnog stečajnog postupka, uslovi za otvaranje stečajnog postupka bez otvaranja prethodnog stečajnog postupka, obaveza stečajnog dužnika da pruži potrebne podatke, mere obezbeđenja, obaveza pružanja usluga od opšteg interesa, imenovanje i ovlašćenja privremenog stečajnog upravnika u prethodnom stečajnom postupku, trajanje prethodnog stečajnog postupka);

(8) otvaranje stečajnog postupka (ročište radi raspravljanja o postojanju stečajnog razloga, rešenje o otvaranju stečajnog postupka, sadržina, dostavljanje rešenja o otvaranju stečajnog postupka i objava oglasa, zakazivanje ispitnog i prvog poverilačkog ročišta, ročišta posle otvaranja stečajnog postupka,);

(9) vreme nastupanja pravnih posledica pokretanja stečajnog postupka (nastupanje pravnih posledica);

(10) posledice otvaranja stečajnog postupka po stečajnog dužnika (prelazak prava i obaveza na stečajnog upravnika, pravo preče kupovine, naslednička izjava, prestanak radnog odnosa, naziv stečajnog dužnika, računi stečajnog dužnika);

(11) posledice otvaranja stečajnog postupka na potraživanja (potraživanja poverilaca, dospelost potraživanja prema stečajnom dužniku, pravo na prebijanje potraživanja u stečajnom postupku, slučajevi kada je prebijanje nedopušteno, konverzija potraživanja, kamate, zastarelost, uslovna potraživanja);

(12) procesnopravne posledice otvaranja stečajnog postupka (prekid postupka, nastavak postupka, zabrana izvršenja i namirenja);

(13) posledice otvaranja stečajnog postupka na pravne poslove (dvostranoteretni ugovori, finansijski lizing, fiksni poslovi, drugi poslovi sa ugovorenim rokom, nalozi i ponude, zakup i roba u prevozu);

(14) stečajna masa (pojam, izlučna prava, troškovi stečajnog postupka, obaveze stečajne mase);

(15) upravljanje imovinom i pravima (preuzimanje stečajne mase, popis i pečaćenje, lista poverilaca, popis dužnika stečajnog dužnika, početni stečajni bilans i izveštaj o ekonomskom položaju stečajnog dužnika, poslovne knjige);

(16) utvrđivanje potraživanja (prijava potraživanja, izlučno potraživanje, postupak utvrđivanja potraživanja i lista potraživanja, ispitno ročište, medijacija, utvrđena i osporena potraživanja, postupak o osporenom potraživanju);

(17) pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika (opšti uslovi, uobičajeno namirenje, neuobičajeno namirenje, neposredno oštećenje, namerno oštećenje stečajnih poverilaca, poslovi i radnje bez naknade ili uz neznatnu naknadu, povezana lica, nemogućnost pobijanja, rokovi, radnje pobijanja, stranke u postupku pobijanja, dejstva pobijanja);

(18) unovčenje stečajne mase (rešenje o bankrotstvu, način unovčenja, postupak prodaje, prava razlučnih poverilaca u postupku prodaje, prava stečajnih poverilaca u postupku prodaje, podela imovine pravne zajednice, prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica, posledice prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, prodaja kvarljive robe);

(19) deoba stečajne mase (opšta pravila, nacrt rešenja za glavnu deobu, rešenje o glavnoj deobi, osporena potraživanja u postupku deobe, potraživanja vezana za uslov, glavna deoba, završna deoba, završno ročište, postupak sa viškom deobne mase, polaganje zadržanih iznosa);

(20) zaključenje stečajnog postupka (rešenje o zaključenju, sprovođenje naknadne deobe);

(21) posebni postupak u slučaju dugotrajne nesposobnosti za plaćanje (obaveštenje i pokretanje prethodnog stečajnog postupka, rok za uplatu predujma, rasprava o otvaranju stečajnog postupka, rešenje o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka, postupanje sa imovinom stečajnog dužnika);

(22) reorganizacija (sprovođenje reorganizacije, sadržina plana reorganizacije i unapred pripremljenog plana reorganizacije, mere za realizaciju plana, podnošenje unapred pripremljenog plana reorganizacije, ročište za odlučivanje o predlogu za pokretanje postupka u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije, podnosilac plana i troškovi podnošenja plana, rok za podnošenje plana, odbacivanje predloga plana reorganizacije, rasprava o planu reorganizacije, glasanje i usvajanje, rešenje o potvrđivanju usvajanja plana, pravne posledice potvrđivanja plana reorganizacije, prioritet klasa poverilaca, namirenje preko nominalnog iznosa potraživanja, pravo poverilaca na informisanje, izvršenje plana reorganizacije, nepostupanje po usvojenom planu i prevaran i nezakonit plan kao stečajni razlog);

(23) međunarodni stečaj (primena odredaba o međunarodnom stečaju, merodavno pravo, stvarna nadležnost za priznanje stranog postupka i saradnju, mesna nadležnost za priznanje stranog postupka i saradnju, ovlašćenje stečajnog upravnika da preduzima radnje u stranoj državi, izuzetak u slučajevima suprotnim javnom poretku, pomoć u skladu sa drugim zakonima, tumačenje, pravo neposrednog pristupa, nadležnost u slučaju podnošenja zahteva od strane stranog predstavnika, predlog stranog predstavnika za pokretanje postupka, učestvovanje stranog predstavnika u postupku, zahtev za priznanje stranog postupka, pretpostavke u vezi sa priznanjem, odluka o priznanju stranog postupka, obaveza obaveštavanja, pomoć koja se pruža posle podnošenja zahteva za priznanje stranog postupka, pravno dejstvo priznanja glavnog stranog postupka, pomoć koja se pruža posle priznanja stranog postupka, zaštita poverilaca i drugih zainteresovanih lica, pobijanje pravnih radnji dužnika, učešće stranog predstavnika u postupku koji se vodi u Republici Srbiji, saradnja i neposredno obraćanje između sudova u Republici Srbiji i stranih sudova i drugih nadležnih organa ili stranih predstavnika, saradnja i neposredno obraćanje između stečajnog upravnika i stranih sudova i drugih nadležnih organa ili stranih predstavnika, oblici saradnje, otvaranje stečajnog postupka posle priznanja glavnog stranog postupka, koordinacija stečajnog postupka i stranog postupka, postupanje u slučaju postojanja više stranih postupaka, pretpostavka postojanja stečajnog razloga na osnovu priznanja glavnog stranog postupka, namirenje poverilaca u postupcima koji se vode istovremeno);

(24) krivična dela (prijavljivanje lažnog potraživanja, raspolaganje imovinom stečajnog dužnika posle otvaranja stečajnog postupka, lažno prikazivanje i prikrivanje činjenica u unapred pripremljenom planu reorganizacije);

(25) nacionalni standardi za upravljanje stečajnom masom (za upravljanje bankovnim računima i novčanim sredstvima stečajnog dužnika; za pripremu popisa imovine stečajnog dužnika, sačinjavanje liste dužnika stečajnog dužnika, liste poverilaca i početnog stečajnog bilansa; za sastavljanje izveštaja stečajnog upravnika za prvo poverilačko ročište; o izveštavanju i obaveštavanju Agencije za licenciranje stečajnih upravnika; o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika; o minimumu informacija koje treba da sadrži plan reorganizacije koji podnosi stečajni upravnik; o obrascu završnog izveštaja stečajnog upravnika o uplatama i isplatama; o načinu vođenja i čuvanju evidencije stečajnog upravnika);

(26) kodeks etike.

Zahtevani nivo znanja: detaljno poznavanje oblasti.

Izvori:

- Zakon o stečaju ("Službeni glasnik RS" broj 104/09);

- Zakon o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika ("Službeni glasnik RS", br. 84/04 i 104/09);

- Zakon o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 135/04 i 30/10);

- Zakon o platnom prometu ("Službeni list SRJ", br. 3/02 i 5/03 i "Službeni glasnik RS"‘, broj 43/04);

- Pravilnik o osnovama i merilima za određivanje nagrade za rad stečajnih upravnika i naknade troškova stečajnih upravnika ("Službeni glasnik RS", br. 84/04 i 85 /05);

- Pravilnik o utvrđivanju nacionalnih standarda za upravljanje stečajnom masom ("Službeni glasnik RS", broj 13/10);

- Kodeks etike za stečajne upravnike ("Službeni glasnik RS", broj 11/10).

2) Posebni stečajni postupci:

(1) stečaj i likvidacija banaka i društava za osiguranje (uslovi za pokretanje postupka stečaja i likvidacije banaka i društava za osiguranje);

(2) postupak stečaja banaka i društava za osiguranje (pokretanje stečajnog postupka, rešenje o ispunjenosti uslova za pokretanje stečajnog postupka, organi postupka, pravne posledice pokretanja stečajnog postupka, namirenje poverilaca, primena zakona kojim se uređuje stečaj privrednih društava);

(3) postupak likvidacije banaka i društava za osiguranje (rešenje o likvidaciji, prinudna i dobrovoljna likvidacija);

(4) Agencija za osiguranje depozita (nadležnost agencije, obaveze agencije, osiguranje depozita, organi i organizacija agencije).

Očekivani nivo znanja: detaljno poznavanje oblasti.

Izvori:

- Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje ("Službeni glasnik RS" br. 51/05 i 116/08);

- Zakon o Agenciji za osiguranje depozita ("Službeni glasnik RS" br. 51/05 i 116/08);

- Zakon o osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 55/04, 70/04, 61/05, 85/05, 101/07, 63/09 i 107/09).

2. Druge oblasti prava od značaja za sprovođenje stečajnog postupka

1) Stvarno pravo:

(1) pravo svojine (pojam, sadržina, pravno dejstvo, ograničenja i predmet, oblici prava svojine, sticanje, zaštita i prestanak prava svojine);

(2) pravo državine (pojam, sticanje, zaštita, prestanak);

(3) druga stvarna prava (pravo službenosti, pravo retencije);

(4) založno pravo (ručna zaloga - pojam, sticanje, zaštita, prestanak, registracija, hipoteka - pojam, sticanje, zaštita, prestanak);

(5) zemljišne knjige i katastar nepokretnosti;

(6) stvarna prava stranaca.

Zahtevani nivo znanja: detaljno poznavanje oblasti.

Izvori:

- Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Službeni list SFRJ", br. 6/80 i 36/90, "Službeni glasnik SRJ", broj 29/96 i "Službeni glasnik RS", broj 115/05),

- Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar ("Službeni glasnik RS", br. 57/03, 61/05 i 64/06);

- Zakon o zemljišnim knjigama ("Službene novine Kraljevine Jugoslavije", br. 146-LIII i 281-XC);

- Zakon o državnom premeru i katastru ("Službeni glasnik RS", br. 72/09 i 18/10);

- Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Službeni glasnik RS", br. 62/06, 65/08, 41/09 i 62/06);

- Zakon o pretvaranju društvene svojine na poljoprivrednom zemljištu u druge oblike svojine ("Službeni glasnik RS", br. 49/92 i 54/96);

- Zakon o zadrugama ("Službeni glasnik SRS", broj 57/89 i "Službeni glasnik RS", br. 57/89, 46/95 i 101/05).

2) Obligaciono pravo:

(1) nastanak obaveze (ugovor, zaključivanje ugovora, zastupanje, nevažnost ugovora, dvostrani ugovori, opšta dejstva ugovora);

(2) prouzrokovanje štete;

(3) pobijanje dužnikovih pravnih radnji;

(4) pravo zadržavanja;

(5) prestanak obaveze - raskid ugovora i ostali načini prestanka obaveze (prebijanje - kompenzacija, otpuštanje duga, prenov - novacija, sjedinjenje - fuzija);

(6) ispunjenje i nemogućnost ispunjenja;

(7) protek vremena, otkaz;

(8) zastarelost;

(9) obaveze sa više dužnika ili poverilaca (solidarne obaveze);

(10) promena poverioca ili dužnika;

(11) ustupanje potraživanja ugovorom (cesija);

(12) preuzimanje duga;

(13) preuzimanje ispunjenja;

(14) pojedini ugovori (ugovor o prodaji, ugovor o zakupu, ugovor o osiguranju, ugovor o licenci, ugovor o građenju);

(15) zaloga (zalaganje stvari, zalaganje potraživanja i drugih prava) i jemstvo;

(16) posao finansijskog lizinga (trajanje, predmet, forma i sadržina ugovora o finansijskom lizingu);

(17) bankarski novčani poslovi (ugovor o kreditu, ugovor o kreditu na osnovu zaloge hartija od vrednosti);

(18) bankarska garancija;

(19) poravnanje.

Zahtevani nivo znanja: osnovno poznavanje oblasti iz podtač. (5)-(7), (10)-(13), (15) i (18); dobro poznavanje oblasti iz podtač. (1)-(4), (8)-(9), (14), (16) i (17) ove tačke.

Izvori:

- Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89 i "Službeni list SRJ", br. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99 i 44/99);

- Zakon o finansijskom lizingu ("Službeni glasnik RS", br. 55/03 i 61/05).

3) Radno pravo:

(1) osnovna prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa;

(2) uslovi za zasnivanje radnog odnosa;

(3) ugovori o radu i ugovori van radnog odnosa;

(4) radni odnos sa nepunim radnim vremenom;

(5) zarada (uvećana, minimalna);

(6) naknada troškova;

(7) druga primanja;

(8) zaštita zarade i naknada zarade;

(9) prestanak radnog odnosa;

(10) rokovi zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa;

(11) radna knjižica;

(12) sticanje i uslovi sticanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (osiguranici - pojam i sticanje svojstva osiguranika, prava iz penzijsko invalidskog osiguranja, ostvarivanje i korišćenje prava iz penzijsko invalidskog osiguranja);

(13) obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti (osiguranici, prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti, pravo na novčanu naknadu).

Zahtevani nivo znanja: dobro poznavanje oblasti.

Izvori:

- Zakon o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/05, 61/05 i 54/09);

- Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09 i 107/09);

- Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Službeni glasnik RS", broj 36/09).

4) Privredna društava:

(1) pojam i pravne forme privrednog društva (definicija, konstitutivni elementi - delatnost, sedište i poslovno ime);

(2) preduzetnik (pojam, odgovornost, prestanak obavljanja delatnosti);

(3) druge pravne forme privrednog društva, odnosno preduzeća i organizacije - finansijske organizacije, zadruge, društva slobodnih profesija);

(4) delovi društva;

(5) strana lica i ulaganja;

(6) osnivanje i registracija privrednog društva;

(7) zastupanje privrednog društva;

(8) ortačko i komanditno društvo (pojam, osnivanje, prestanak);

(9) društvo s ograničenom odgovornošću (pojam, osnivanje, kapital, organi, prestanak);

(10) akcionarsko društvo (pojam, vrste, osnivanje, reorganizacija kapitala i akcija, preuzimanje akcija - pojam, načela i sprovođenje, organi akcionarskog društva);

(11) povezivanje privrednih društava (kapitalna i ugovorna povezivanja);

(12) statusne promene privrednog društva (spajanje, podela, odvajanje);

(13) promena pravne forme privrednog društva.

Zahtevani nivo znanja: osnovno poznavanje oblasti iz podtač. (1)-(7); dobro poznavanje oblasti iz podtač. (8)-(13) ove tačke.

Izvori:

- Zakon o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 125/04);

- Zakon o stranim ulaganjima ("Službeni list SRJ", br. 3/02 i 5/03);

- Zakon o registraciji privrednih subjekata ("Službeni glasnik RS", br. 55/04, 61/05 i 111/09);

- Zakon o privatnim preduzetnicima ("Službeni glasnik SRS", br. 54/89 i 9/90 i "Službeni glasnik RS", br. 19/91, 46/91, 31/93, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/02, 55/04 i 101/05).

5) Hartija od vrednosti:

(1) pojam i vrste hartija od vrednosti (hartije na ime, po naredbi i na donosioca; robne hartije od vrednosti);

(2) prava na i iz hartija od vrednosti;

(3) raspolaganje hartijama od vrednosti (zalaganje, konvertovanje, podela i spajanje, zamena, poklon, prodaja);

(4) novčane hartije od vrednosti (pojedinačno emitovane hartije - menica, ček; hartije od vrednosti emitovane u seriji: obveznice, blagajnički i komercijalni zapisi, akcije-vrste akcija);

(5) subjekti tržišta hartija od vrednosti (centralni registar za hartije od vrednosti, komisija za hartije od vrednosti);

(6) trgovina hartijama od vrednosti (oblici trgovine, poverljive i privilegovane informacije, berzansko trgovanje, metode berzanskog trgovanja).

Zahtevani nivo znanja: osnovno poznavanje oblasti podtač. (1)-(3); dobro poznavanje oblasti iz podtač. (4)-(6) ove tačke.

Izvori:

- Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS", broj 47/06);

- Pravilnik o sadržini i formi prospekta i drugih dokumenata koji se podnose radi izdavanja hartija od vrednosti ("Službeni glasnik RS", br. 100/06, 116/06 i 71/08);

- Pravila poslovanja Beogradske berze a.d., Beograd ("Službeni glasnik RS", br. 13/04, 116/04, 30/05, 69/05, 111/05 i 44/06);

- Zakon o menici ("Službeni list FNRJ", broj 104/46; "Službeni list SFRJ", br. 16/65, 54/70 i 57/89 i "Službeni list SRJ", broj 46/96);

- Zakon o čeku ("Službeni list FNRJ", broj 105/46; "Službeni list SFRJ", br. 12/65, 50/71 i 52/73 i "Službeni list SRJ", broj 46/96).

6) Parnični postupak:

(1) nadležnost i sastav suda (stvarna, mesna i posebna);

(2) stranke i njihovi zakonski zastupnici (svojstvo stranke, stranačka, parnična i postulaciona sposobnost);

(3) punomoćnici;

(4) podnesci;

(5) dostavljanje pismena (način, odbijanje prijema, promena adrese, bezuspešno dostavljanje, punomoćnik i zastupnik za primanje pismena, sporazum o adresi dostavljanja, dostavnica, pregledanje i prepisivanje spisa);

(6) tužba (sadržina tužbe, tužba za utvrđenje, tužba sa više tužbenih zahteva, protivtužba, preinačenje tužbe, povlačenje tužbe, postojanje parnice);

(7) teret dokazivanja;

(8) učešće trećih lica u parnici (učešće javnog tužioca, učešće umešača, imenovanje prethodnika);

(9) prekid i zastoj postupka;

(10) sudsko poravnanje;

(11) presuda (vrste: delimična presuda, međupresuda, presuda na osnovu priznanja, presuda na osnovu odricanja, presuda zbog propuštanja, dopunska presuda);

(12) pravosnažnost presude;

(13) rešenje;

(14) žalba protiv presude (sadržina žalbe, razlozi za pobijanje, postupak po žalbi, granice ispitivanja prvostepene presude, odluke drugostepenog suda o žalbi, žalba protiv rešenja);

(15) vanredni pravni lekovi (zahtev za zaštitu zakonitosti, zahtev za ponavljanje postupka);

(16) postupak u privrednim sporovima.

Zahtevani nivo znanja: osnovno poznavanje oblasti.

Izvori:

- Zakon o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 125/04 i 111/09).

7) Izvršni postupak:

(1) pokretanje postupka, nadležnost, odluke;

(2) pravni lekovi (prigovor i žalba);

(3) izvršne isprave;

(4) odluka i poravnanje;

(5) izvršnost odluke i poravnanja;

(6) podobnost izvršne isprave za izvršenje;

(7) određivanje i naplata zatezne kamate;

(8) verodostojna isprava;

(9) prenos i prelaz potraživanja ili obaveze;

(10) uslovna i uzajamna obaveza;

(11) sredstva i predmeti izvršenja;

(12) predlog za izvršenje (sadržina, potvrda o izvršnosti, povlačenje predloga, rešenje o predlogu i dostavljanje);

(13) sprovođenje izvršenja;

(14) odlaganje i obustava izvršenja;

(15) izvršenje radi naplate novčanog potraživanja;

(16) izvršenje na pokretnim stvarima;

(17) popis i procena pokretnih stvari;

(18) izvršenje na nepokretnosti;

(19) upis rešenja o izvršenju (zabeležba izvršenja);

(20) prestanak založnog prava;

(21) zakup nepokretnosti;

(22) namirenje izvršnih poverilaca;

(23) založno pravo na nepokretnim i pokretnim stvarima na osnovu sporazuma stranaka;

(24) založno pravo na nepokretnosti po osnovu izvršne isprave.

Zahtevani nivo znanja: osnovno poznavanje oblasti iz podtač. (1)-(2), (4)-(5), (7)-(11), (13) i (21)-(22); dobro poznavanje oblasti iz podtač. (3), (6), (12), (14)-(20) i (23)-(24) ove tačke.

Izvori:

- Zakon o izvršnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 125/04).

8) Poresko pravo:

(1) ispunjenje poreske obaveze u slučaju likvidacije ili stečaja;

(2) obaveze organa i organizacija nadležnih za upis u registar;

(3) prekid postupka prinudne naplate poreza;

(4) obustava postupka prinudne naplate poreza;

(5) izuzimanje od prinudne naplate poreza;

(6) predmeti prinudne naplate poreza;

(7) prava trećih lica;

(8) zaloga;

(9) proglašenje nesolventnosti;

(10) porez na dobit preduzeća - vrste poreskih obveznika, poreska stopa (poreski tretman likvidacije i stečaja obveznika, obračunavanje i plaćanje poreza);

(11) porez na dohodak građana - prihodi koji podležu oporezivanju (poreski obveznik, izuzimanje iz dohotka za oporezivanje, predmet oporezivanja, poreska stopa);

(12) porez na dodatu vrednost (predmet oporezivanja, poreski obveznik, poreski dužnik, poreska osnovica i poreska stopa).

Zahtevani nivo znanja: osnovno poznavanje oblasti.

Izvori:

- Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09 i 72/09);

- Zakon o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04 i 18/10);

- Zakon o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02 i 135/04, 62/06, 65/06, 10/07, 7/08, 7/09/ 31/09, 44/09, 3/10 i 18/10);

- Zakon o porezima na imovinu ("Službeni list SRJ", broj 42/02 i "Službeni glasnik RS", br. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07 i 5/09);

- Zakon o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04, 61/05 i 61/07).

9) Organizacija pravosuđa:

(1) vrste sudova (sudovi opšte nadležnosti - osnovni, viši, apelacioni, Vrhovni kasacioni);

(2) nadležnost privrednog suda i Apelacionog privrednog suda;

(3) organizacija tužilaštva (osnovno, apelaciono, više, Republičko);

(4) organizacija pravobranilaštva (opštinsko, gradsko, Republičko).

Zahtevani nivo znanja: osnovno poznavanje oblasti.

Izvori:

- Zakon o uređenju sudova ("Službeni glasnik RS", br. 116/08 i 104/09);

- Zakon o javnom tužilaštvu ("Službeni glasnik RS", br. 116/08 i 104/09);

- Zakon o javnom pravobranilaštvu ("Službeni glasnik RS", broj 43/91).

10) Zaštita životne sredine:

(1) obaveze pravnih i fizičkih lica;

(2) načela zaštite životne sredine (prevencija i predostrožnost, odgovornost zagađivača i njegovog pravnog sledbenika, "zagađivač plaća", "korisnik plaća");

(3) obaveze korisnika;

(4) zaštita vode, vazduha i šuma;

(5) opasne materije i upravljanje otpadom;

(6) zaštita od buke i zaštita od zračenja;

(7) odgovor na udes;

(8) obaveza dostavljanja obaveštenja;

(9) monitoring i druge obaveze i odgovornosti vezane za zagađenje;

(10) odgovornost zagađivača za štetu, osiguranje i naknada štete;

(11) lica ovlašćena da vrše nadzor i mere inspekcijskog nadzora.

Zahtevani nivo znanja: osnovno poznavanje oblasti.

Izvori:

- Zakon o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", broj 135/04, 36/09, 72/09);

- Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", broj 135/04 i 36/09);

- Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", broj 135/04);

- Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ("Službeni glasnik RS", broj 135/04).

11) Privatizacija:

(1) pojam, predmet, načela i ciljevi postupka privatizacije;

(2) subjekti (preduzeća, potencijalni kupci, Agencija za privatizaciju);

(3) modeli privatizacije.

Izvor:

- Zakon o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07 i 30/10).

Zahtevani nivo znanja: osnovno poznavanje oblasti.

12) Upravno pravo:

1) pojam i vrste upravnog postupka;

2) učesnici u postupku (organi i stranke);

3) vrste odluka u upravnom postupku;

4) redovni i vanredni pravni lekovi;

5) administrativno izvršenje;

6) pojam i vrste upravnog spora;

7) učesnici upravnog spora (tužilac, tuženi, sud);

8) pojam upravnog akta;

9) konačnost i pravosnažnost upravnog akta;

10) poništaj i ukidanje.

Zahtevani nivo znanja: osnovno poznavanje oblasti.

Izvori:

- Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 33/97, 31/01, 30/10);

- Zakon o upravnim sporovima ("Službeni list SRJ", br. 46/96 i 111/09).

13) Vanparnični postupak:

(1) pojam i načela vanparničnog postupka;

(2) ostavinski postupak (davanje nasledničke izjave).

Zahtevani nivo znanja: osnovno poznavanje oblasti.

Izvori:

- Zakon o vanparničnom postupku ("Službeni glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Službeni glasnik RS", br. 46/95 i 18/05).

14) Krivično pravo

(1) vrste kažnjivih radnji (disciplinski prestup; prekršaj; privredni prestup;

(2) krivično delo (pojam, subjekat, sankcije);

(3) krivična prijava (pojam, sadržina, nadležnost).

Zahtevani nivo znanja: osnovno poznavanje oblasti.

Izvori:

- Krivični zakonik ("Službeni glasnik RS", br. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09);

- Zakon o privrednim prestupima ("Službeni list SFRJ", br. 4/77, 32/77, 14/85, 74/87, 57/89 i 3/90 i "Službeni list SRJ" br. 27/92, 24/94, 28/96 i 64/01, "Službeni glasnik", br. 101/05);

- Zakon o prekršajima ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 116/08, 111/09);

- Zakonik o krivičnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 70/01 i 68/02 i "Službeni glasnik RS", br. 58/04, 85/05, 115/05, 46/06, 49/07, 122/08, 20/09, 72/09).

15) Pravo konkurencije:

Zahtevani nivo znanja: osnovno poznavanje oblasti.

16) Medijacija:

Zahtevani nivo znanja: osnovno poznavanje oblasti.

2. Osnove ekonomije, računovodstva i finansija

1) Osnovi ekonomije i upravljanja preduzećem:

(1) upravljanje preduzećem i aktivnosti rukovodstva (donošenje poslovnih odluka, kontrola poslovno-finansijskih procesa, izveštavanje o stanju i uspehu, problem principala i agenta);

(2) analiza tražnje (faktori tražnje, elastičnost tražnje);

(3) analiza proizvodnje i troškova (faktori proizvodnje, pojam, vrste i karakteristike troškova, dinamika troškova u kratkom i dugom roku, planiranje kapaciteta);

(4) tržišne strukture i formiranje cena (vrste i karakteristike tržišnih struktura);

(5) cenovne strategije (tržišno pozicioniranje, segmentiranje, transferne cene, formiranje cena za više proizvoda);

(6) planiranje (ciljevi, strategija, vrste planova, biznis plan);

(7) organizovanje (podela rada, organizaciona struktura i koordinacija, delegiranje, organizacija posla i decentralizacija);

(8) kontrola (kontrola pomoću osnovnih računovodstvenih izveštaja, kontrola pomoću merila performansi);

(9) odlučivanje u uslovima izvesnosti, rizika i neizvesnosti;

(10) analiza okruženja (opšte, konkurentsko i interno okruženje)

Zahtevani nivo znanja: detaljno poznavanje oblasti iz podtač. (1), (5)-(6), (10); dobro poznavanje oblasti iz podtač. (7)-(9) ove tačke, osnovno poznavanje oblasti iz podtač. (2)-(4) ove tačke.

2) Osnovi računovodstva:

(1) pojam računovodstva;

(2) cilj računovodstva (dokumentovanje poslovnih promena, utvrđivanje poslovnog rezultata, utvrđivanje finansijskog položaja);

(3) struktura računovodstva (knjigovodstvo sa bilansom, obračun troškova i rezultata, računovodstveno planiranje i analiza, računovodstvena kontrola i revizija);

(4) računovodstvena regulativa (zakonska regulativa, profesionalna - međunarodni računovodstveni standardi - MRS, interna regulativa - interni opšti akti);

(5) računovodstvena načela (načelo dvostranog obuhvatanja poslovnih promena, načelo poslovne jedinice, načelo kontinuiteta poslovanja, načelo novčanog merila, načelo istorijskog troška, načelo uzročnosti, načelo opreznosti);

(6) okvir za pripremu i prikazivanje finansijskih izveštaja - okvir MRS;

(7) računovodstveni standardi;

(8) knjigovodstvo (pojam, cilj, predmet i zadaci);

(9) metodi vođenja knjigovodstva - prosto i dvojno knjigovodstvo;

(10) principi urednog knjigovodstva: potpunost, ažurnost, hronološki red, mogućnost provere, jasnost, materijalna ispravnost, ekonomičnost);

(11) poslovne knjige (dnevnik, glavna knjiga, pomoćne knjige) i računovodstvene isprave;

(12) korisnici računovodstvenih informacija (interni, eksterni);

(13) osnovne organizacione celine računovodstva - finansijsko i upravljačko računovodstvo;

(14) pojam i funkcija finansijskog računovodstva;

(15) kontni okvir - plan;

(16) finansijski izveštaji (bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o novčanim tokovima, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijske izveštaje);

(17) revizija finansijskih izveštaja (cilj, predmet, uloga);

(18) dostavljanje i javnost finansijskih izveštaja;

(19) specifičnosti računovodstvene funkcije u privrednim društvima u stečaju (upravljanje privrednim društvom, organizacija računovodstvene funkcije, izrada početnog bilansa stanja, poslovne aktivnosti, poslovni izveštaji);

(20) pojam i funkcija upravljačkog računovodstva;

(21) razlika između finansijskog i upravljačkog računovodstva;

(22) pogonski obračun (pojam, obračun troškova i učinaka, analitički obračun uspeha);

(23) transferne cene (aktiviranje sopstvenih učinaka i robe, razmena proizvoda i usluga u funkciji dalje finalizacije proizvoda između povezanih pravnih lica).

Zahtevani nivo znanja: detaljno poznavanje oblasti iz podtač. (1)-(2), (5), (8), (9), (13), (11), (14), (16), (19)-(20); dobro poznavanje oblasti iz podtač. (6)-(7), (10), (12), (21)-(23); osnovno poznavanje oblasti iz podtač. (3)-(4), (15), (17)-(18) ove tačke.

Izvori:

- Zakon o računovodstvu i reviziji ("Službeni list SRJ", broj 71/02 i "Službeni glasnik RS", broj 55/04).

3) Osnovi finansija:

(1) osnovni elementi finansijske analize i finansijski pokazatelji (likvidnosti, finansijske strukture, rentabilnosti, aktivnosti, tržišne vrednosti);

(2) analiza praga rentabilnosti (pojam kontribucione marže, količinski i vrednosni metod utvrđivanja prelomne tačke, marža sigurnosti);

(3) rizik i vrste rizika (pojam, razlika između rizika i neizvesnosti, poslovni, finansijski i kombinovani - totalni rizik);

(4) osnovni izvori finansiranja - finansiranje kapitalom, finansiranje putem duga (dugoročni i kratkoročni izvori finansiranja);

(5) finansijski leveridž (pojam, tačka indiferencije finansiranja, rizik i leveridž);

(6) planiranje novčanih tokova gotovine i finansijsko planiranje;

(7) finansijsko upravljanje obrtnim sredstvima (upravljanje neto obrtnim sredstvima, upravljanje gotovinom - minimalno potrebni saldo, strategija upravljanja gotovinom, upravljanje zalihama);

(8) procena vrednosti kapitala (pojam, svrha, načela, metodi);

(9) diskontna stopa, neto sadašnja vrednost, interna stopa prinosa;

(10) finansijsko planiranje i ocena efektivnosti investicija (pojam i klasifikacija kapitalnih izdataka izražene finansijske koristi, planiranje novčanih tokova i investicija, kriterijumi efektivnosti, finansijska ocena i rangiranje investicionih projekata).

Zahtevani nivo znanja: detaljno poznavanje oblasti iz podtač. (1), (6)-(10); dobro poznavanje oblasti iz podtač. (2)-(5) ove tačke.

4. Sistem za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje.

Zahtevani nivo znanja za oblast korišćenja sistema za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje procenjuje se na osnovu znanja i razumevanja pokazanih tokom obuke kandidata za korišćenje ovog sistema, što se utvrđuje izdavanjem sertifikata.

Obuka iz prethodnog stava je obavezan sastavni deo stručnog ispita a sprovodi je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika (u daljem tekstu: Agencija) ili druga organizacija koju Agencija ovlasti.

Zahtevani nivo znanja: detaljno poznavanje oblasti.

Izvori

Član 5

Pravne izvore relevantne za polaganje stručnog ispita Agencija objavljuje na svojoj internet strani najkasnije dva meseca pre datuma održavanja ispita.

Troškovi za polaganje stručnog ispita

Član 6

Troškove za polaganje stručnog ispita snosi lice koje polaže stručni ispit (u daljem tekstu: kandidat) ili pravno lice u kome je kandidat zaposlen.

Prijava za polaganje stručnog ispita

Član 7

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se Agenciji, najkasnije petnaest dana pre dana održavanja ispita.

Prijava iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) ime, očevo ime i prezime kandidata, kao i JMBG;

2) datum i mesto rođenja kandidata;

3) vrstu i stepen školske spreme;

4) mesto i adresa stanovanja;

5) ispitni rok za koji se kandidat prijavljuje.

Kandidat je dužan da u roku koji mu odredi Agencija dopuni i ispravi neurednu i nepotpunu prijavu i da uređenu prijavu dostavi Agenciji najkasnije pet dana pre dana održavanja ispita.

Agencija će odbaciti prijave podnete po isteku roka iz st. 1. i 3. ovog člana.

Kandidat ima pravo da povuče prijavu, najkasnije 7 dana pre dana održavanja ispita, u kom slučaju nema pravo na vraćanje uplaćenih troškova za polaganje ispita.

Ukoliko kandidat ne dođe na ispit a prijavu nije povukao, smatra se da nije položio ispit.

U slučaju iz stava 6. ovog člana, kao i u slučaju da kandidat nije mogao da prisustvuje ispitu iz naročito opravdanih razloga (bolest, smrtni slučaj i sl.), uplaćeni troškovi za polaganje ispita vraćaju se kandidatu.

Odluku o vraćanju troškova iz stava 7. ovog člana donosi Agencija.

Obrazovanje i sastav ispitne komisije

Član 8

Stručni ispit polaže se pred ispitnom komisijom koju obrazuje direktor Agencije (u daljem tekstu: Komisija), po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministra nadležnog za poslove stečaja.

Komisija ima pet članova koji su stručna lica iz oblasti stečajnog i privrednog prava, računovodstva, bankarstva i finansija, koja imaju položen stručni ispit.

Komisija ima predsednika koga postavlja direktor Agencije rešenjem o obrazovanju komisije.

Predsedniku i članovima Komisije pripada naknada čija se visina određuje rešenjem o obrazovanju Komisije.

Mandat predsednika i članova komisije

Član 9

Predsednik i članovi Komisije imaju mandat od dve godine, sa mogućnošću reizbora.

Komisija ima sekretara koji vodi zapisnik na sednicama ispitne komisije i obavlja druge administrativne poslove za Komisiju. Sekretar Komisije se određuje iz reda zaposlenih u Agenciji rešenjem o obrazovanju komisije.

Ispitni rokovi, vreme i mesto održavanja stručnog ispita

Član 10

Stručni ispit se održava, po pravilu, dva puta godišnje i to tokom maja i novembra meseca.

Datum, vreme i mesto održavanja stručnog ispita određuje direktor Agencije najkasnije dva meseca pre dana održavanja ispita.

Obaveštenje o datumu, vremenu i mestu održavanja svakog stručnog ispita objavljuje se najmanje u jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, kao i na internet stranici Agencije i Ministarstva ekonomije.

Način polaganja stručnog ispita

Član 11

Stručni ispit se sastoji od pismenog, usmenog dela i obuke za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje.

Usmeni deo ispita se polaže u roku od 25 dana od dana polaganja pismenog ispita.

Pismeni deo se polaže zaokruživanjem jednog od više ponuđenih odgovora ili davanjem odgovora na postavljena pitanja, i obuhvata najmanje 150 pitanja iz sledećih oblasti: stečajno pravo, stečajni postupak, nacionalni standardi za upravljanje stečajnom masom i Kodeks etike za stečajne upravnike (60% pitanja); osnovi ekonomije, finansija i računovodstva od značaja za sprovođenje stečajnog postupka (20% pitanja) i osnovi pravne regulative od značaja za sprovođenje stečajnog postupka (20% pitanja).

Svako pitanje vrednuje se sa odgovarajućim brojem bodova tako da ukupan zbir bodova iznosi 100.

Kandidat stiče pravo da polaže usmeni deo stručnog ispita ako dobije najmanje 70 bodova.

Usmeni deo stručnog ispita obuhvata rešavanje jednog hipotetičkog slučaja i njegovo prezentovanje Komisiji. Na usmenom delu stručnog ispita Komisija proverava da li rezultati koje kandidati ostvare na pismenom delu ispita pravilno odražavaju njihovo praktično poznavanje stečajnog postupka.

Kandidat koji ne položi usmeni deo ispita ima pravo da ponovo polaže usmeni deo ispita u prvom narednom ispitnom roku, uz priznavanje već položenog pismenog dela. Kandidat koji ni na ponovljenom usmenom ispitu ne pokaže zadovoljavajuće znanje ocenjuje se sa ocenom "nije položio".

Kandidat koji nije dobio sertifikat o poznavanju zahtevanog nivoa znanja iz oblasti automatizovanog vođenja stečajnih postupaka i elektronskog izveštavanje ima pravo da ponovo pohađa obuku u prvom narednom ispitnom roku.

Ako kandidat ni u narednom roku ne položi usmeni deo ispita ili ne dobije sertifikat o poznavanju zahtevanog nivoa znanja iz oblasti automatizovanog vođenja stečajnih postupaka i elektronskog izveštavanje smatra će se da ispit nije položio.

Opšti uspeh kandidata ocenjuje se sa ocenom "položio" ili "nije položio".

Tok stručnog ispita

Član 12

Pre početka polaganja stručnog ispita sekretar Ispitne komisije utvrđuje identitet kandidata.

Ispitu prisustvuju predsednik i članovi Komisije i sekretar Komisije.

Kandidati kod kojih se u toku polaganja stručnog ispita pronađe bilo kakvo pomagalo, uključujući mobilne telefone i džepne ili ručne računare biće udaljeni sa ispita, a njihov ispitni rad biće poništen.

Kandidatima iz stava 3. ovog člana zabranjeno je da polažu stručni ispit u roku od naredne tri godine.

Agencija kandidatima koji polažu pismeni deo ispita obezbeđuje korišćenje ručnog kalkulatora, a kandidatima koji polažu usmeni deo ispita obezbeđuje korišćenje teksta Zakona o stečajnom postupku i ručnog kalkulatora.

Smatraće se da je kandidat koji je položio pismeni ispit a nije došao na polaganje usmenog dela ispita ili na obuku za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje, odustao od polaganja ispita u celini, a rezultati pismenog dela ispita biće poništeni.

Objavljivanje rezultata

Član 13

Agencija je dužna da u roku od 15 dana od dana održavanja pismenog dela stručnog ispita obavesti kandidate koji su položili ispit o njihovim rezultatima.

O rezultatima polaganja stručnog ispita u celini, kandidata obaveštava predsednik komisije po završetku usmenog dela stručnog ispita.

Kandidati imaju pravo uvida u rezultate pismenog dela ispita i pravo prigovora na rezultate ispita u roku od tri dana od dana završetka ispitnog roka.

O prigovorima kandidata odlučuje Komisija u roku od pet dana od dana prijema prigovora.

Odlaganje ispita

Član 14

Na zahtev kandidata, predsednik Komisije može odložiti polaganje pismenog ili usmenog dela stručnog ispita ili obuke za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje za naredni ispitni rok, ako je kandidat zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga sprečen da polaže ispit.

Zapisnik o polaganju stručnog ispita

Član 15

Sekretar Komisije vodi zapisnik o rezultatima stručnog ispita.

Zapisnik sadrži ime, prezime i prebivalište kandidata, sastav Komisije, datum polaganja ispita, rezultat pismenog i usmenog dela ispita, obuke za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje i konačnu ocenu koju je kandidat dobio na stručnom ispitu.

Agencija je dužna da u svojoj bazi podataka trajno čuva zapisnike o svakom održanom stručnom ispitu.

Zapisnik potpisuju predsednik, članovi i sekretar Komisije.

Uverenje o položenom stručnom ispitu

Član 16

Na osnovu zapisnika o polaganju stručnog ispita, kandidatima koji su položili stručni ispit Agencija izdaje uverenje o položenom stručnom ispitu u roku od sedam dana od dana polaganja stručnog ispita.

Uverenje iz stava 1. ovog člana sadrži: naziv Agencije, propis na osnovu koga se izdaje uverenje, ime, očevo ime i prezime, mesto i godina rođenja kandidata, prebivalište kandidata, vrstu posla za čije obavljanje je kandidat položio stručni ispit, registarski broj evidencije, datum izdavanja uverenja, potpis predsednika Komisije.

Uverenje iz stava 2. ovog člana overava se pečatom Agencije.

Član 17

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova stečajnog upravnika ("Službeni glasnik RS", broj 43/05).

Stupanje na snagu

Član 18

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".