Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA ISPITA NA KOME SE PROVERAVA STRUČNOST I OSPOSOBLJENOST KANDIDATA KOJI SE PRVI PUT BIRA NA FUNKCIJU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA

("Sl. glasnik RS", br. 82/2017 i 91/2018)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se program i način polaganja ispita na kome se proverava stručnost i osposobljenost kandidata koji se prvi put bira na funkciju zamenika javnog tužioca, organ nadležan za sprovođenje ispita i ocenjivanje kandidata.

Član 2

Stručnost i osposobljenost kandidata u postupku predlaganja za izbor za zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira na funkciju u javnom tužilaštvu (u daljem tekstu: kandidat) utvrđuje se na osnovu merila koja se izražavaju ocenama od 1 do 5 prema uspehu postignutom na ispitu koji organizuje Državno veće tužilaca (u daljem tekstu: Veće), u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 3

Kandidat za zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira na funkciju u osnovnom javnom tužilaštvu i koji je završio početnu obuku na Pravosudnoj akademiji nije dužan da polaže ispit koji organizuje Veće, već se njemu kao merilo stručnosti i osposobljenosti uzima završna ocena na početnoj obuci na Pravosudnoj akademiji.

Kandidat koji je završio početnu obuku na Pravosudnoj akademiji može da polaže ispit, u kom slučaju se tom kandidatu kao merilo stručnosti i osposobljenosti uzima ocena dobijena na ispitu.

Član 4

Ispit sprovodi Ispitna komisija Veća.

Članove Ispitne komisije imenuje Veće.

Ispitnu komisiju čine tri člana nosioca javnotužilačke funkcije, najmanje istog stepena javnog tužilaštva za koji se vrši izbor, od kojih je najmanje jedan član Veća.

Član 5

Ispit se sastoji od testa i izrade izreke optužnog akta.

Test se sastoji od 20 pitanja iz Zakonika o krivičnom postupku i Krivičnog zakonika, sa tri ponuđena odgovora od kojih je samo jedan tačan.

Ocene na testu su od 1 do 5, i to:

- od 0 do 10 tačnih odgovora - ocena 1,

- od 11 do 12 tačnih odgovora - ocena 2,

- od 13 do 14 tačnih odgovora - ocena 3,

- od 15 do 16 tačnih odgovora - ocena 4, i

- od 17 do 20 tačnih odgovora - ocena 5.

Izrada izreke optužnog akta podrazumeva da kandidat na osnovu postavljenog zadatka koji dobija na ispitu na praznom obrascu rukopisom ispisuje vrstu optužnog akta, stepen sumnje, sadržinu izreke i pravnu kvalifikaciju.

Izrada izreke optužnog akta se ocenjuje ocenom od 1 do 5, koja se dobija tako što se pojedinačne ocene koju je dao svaki član Ispitne komisije saberu i podele sa brojem članova komisije.

Ocena izreke optužnog akta se izražava celim brojem, a zaokruživanje se vrši na sledeći način:

- manje od 1,5 - ocena 1,

- od 1,5 do 2,49 - ocena 2,

- od 2,5 do 3,49 - ocena 3,

- od 3,5 do 4,49 - ocena 4,

- od 4,5 i više - ocena 5.

Uspeh na ispitu se izražava ocenom od 1 do 5.

Ocena ispita se dobija tako što se zbir ocene testa i ocene izreke optužnog akta podeli sa 2, s tim što se zaokruživanje vrši na veću ocenu.

Kandidat koji je na testu ili izradi izreke optužnog akta dobio ocenu 1 nije ispunio merila stručnosti i osposobljenosti za prvi izbor za zamenika javnog tužioca.

Član 6

Pre polaganja ispita, ovlašćeno lice koje odredi Ispitna komisija (u daljem tekstu: ovlašćeno lice) proverava identitet kandidata uvidom u ličnu kartu ili pasoš, i upoznaje kandidata sa pravilima kojih se mora pridržavati tokom polaganja ispita.

Prilikom ulaska u prostoriju za polaganje testa kandidat dobija identifikacioni obrazac sa podacima o ličnosti i obrazac testa.

Prilikom ulaska u prostoriju za izradu izreke optužnog akta kandidat dobija identifikacioni obrazac sa podacima o ličnosti i obrazac za izradu izreke optužnog akta.

Identifikacioni obrazac sadrži ime, prezime, ime jednog roditelja i JMBG kandidata.

Kandidat je dužan da proveri tačnost podataka o ličnosti i lično zatvori obrazac.

Po završetku testa kandidat predaje zajedno obrazac testa i zatvoren identifikacioni obrazac nakon što bude prozvan od ovlašćenog lica.

Nakon izrade izreke optužnog akta kandidat predaje zajedno obrazac za izradu izreke optužnog akta i zatvoren identifikacioni obrazac.

Prilikom izrade testa kandidat nema pravo da koristi literaturu, a prilikom izrade izreke optužnog akta kandidat može da koristi samo Zakonik o krivičnom postupku i Krivični zakonik, bez komentara i dodatne literature.

Prilikom polaganja ispita zabranjeno je korišćenje telekomunikacionih sredstava i drugih sredstava elektronske komunikacije, kao i drugih priručnih sredstava.

Ukoliko kandidat na ispitu koristi nedozvoljenu literaturu ili sredstva iz stava 9. ovog člana, biće udaljen sa ispita, a Ispitna komisija će doneti odluku o isključenju kandidata iz daljeg toka ispita.

Kandidat iz stava 10. ovog člana smatraće se neocenjenim.

Član 7

Vreme za izradu testa iznosi 45 minuta.

Vreme za izradu izreke optužnog akta iznosi 60 minuta.

Na vidnom mestu mora biti istaknut časovnik kojim će se meriti vreme polaganja ispita.

Nakon isteka vremena za izradu testa, odnosno izreke optužnog akta, kandidat je dužan da zatvori obrazac testa, odnosno obrazac za izradu izreke optužnog akta i isti bez odlaganja preda ovlašćenom licu.

Ukoliko kandidat, nakon isteka navedenog vremena, nastavi da dopisuje ili ispravlja test ili izreku optužnog akta, biće udaljen sa ispita, a Ispitna komisija će doneti odluku o isključenju kandidata iz daljeg toka ispita.

Kandidat iz stav 5. ovog člana smatraće se neocenjenim.

Prilikom izlaska iz prostorije u kojoj polaže ispit kandidat je dužan da preda obrazac testa i obrazac za izradu izreke optužnog akta.

Kandidat je dužan da posle predaje obrasca testa i obrasca za izradu izreke optužnog akta napusti prostoriju.

Član 8

Ovlašćeno lice, prilikom predaje testa, u prisustvu kandidata, spaja identifikacioni obrazac, obrazac testa, lepi šifru na perforirani deo identifikacionog obrasca, a potom istu šifru lepi na sam identifikacioni obrazac i na obrazac testa.

Ovlašćeno lice odseca perforirani deo identifikacionog obrasca na kome se nalazi šifra i predaje ga kandidatu, koji je kandidat dužan da čuva.

Obezbeđivanje anonimnosti kandidata nakon izrade izreke optužnog akta vrši se na način opisan u st. 1. i 2. ovog člana.

Test i izrada izreke optužnog akta se ocenjuju tako da članovi Ispitne komisije nemaju uvid u identitet kandidata, već samo u šifru na obrascu testa i obrascu za izradu izreke optužnog akta.

Član 9

Ocena koju je kandidat dobio na ispitu važi neograničeno.

Ukoliko kandidat nije zadovoljan ocenom na ispitu može ponovo polagati ispit na svakom narednom oglasu Veća za izbor za zamenika javnog tužioca, u kom slučaju važi ocena sa poslednjeg ispita.

Član 10

Ocene koje su kandidati ostvarili na ispitu objavljuju se na internet prezentaciji Veća.

Član 11

Kompletan materijal sa ispita Ispitna komisija dostavlja Veću radi utvrđivanja rang liste kandidata.

Član 12

Ocena koju je kandidat dobio na ispitu za proveru stručnosti i osposobljenosti sprovedenom u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja za zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira ("Službeni glasnik RS", broj 80/16) važi neograničeno.

Član 13

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja za zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira ("Službeni glasnik RS", broj 80/16).

Član 14

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".