Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI IZLAGANJU VEŠTAČKIM OPTIČKIM ZRAČENJIMA

("Sl. glasnik RS", br. 120/2012, 29/2013 - ispr. i 130/2021)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju primene preventivnih mera sa ciljem otklanjanja ili svođenja na najmanju moguću meru rizika od nastanka oštećenja zdravlja zaposlenih koji nastaju ili mogu da nastanu pri izlaganju veštačkim optičkim zračenjima, a naročito rizika od nastanka oštećenja očiju i kože, granične vrednosti izloženosti zračenju za nekoherentno optičko zračenje i granične vrednosti izloženosti zračenju za lasersko optičko zračenje.

Član 2

Pojedini izrazi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) optičko zračenje - jeste svako elektromagnetsko zračenje sa opsegom talasne dužine između 100 nm i 1 mm. Spektar optičkog zračenja se deli na ultraljubičasto zračenje, vidljivo zračenje i infracrveno zračenje:

(1) ultraljubičasto zračenje - jeste optičko zračenje sa opsegom talasne dužine između 100 nm i 400 nm. Ultraljubičasta oblast se deli na UVA (315 nm do 400 nm), UVB (280 nm do 315 nm) i UVC (100 nm do 280 nm),

(2) vidljivo zračenje - jeste optičko zračenje sa opsegom talasne dužine između 380 nm i 780 nm,

(3) infracrveno zračenje - jeste optičko zračenje sa opsegom talasne dužine između 780 nm i 1 mm. Infracrvena oblast se deli na IRA (780 nm do 1400 nm), IRB (1400 nm do 3000 nm) i IRC (3000 nm do 1 mm);

2) laser (pojačanje svetlosti pomoću stimulisane emisije zračenja) - jeste svaki uređaj koji može proizvesti ili pojačati elektromagnetsko zračenje u opsegu talasne dužine optičkog zračenja uglavnom procesom kontrolisane stimulisane emisije;

3) lasersko zračenje - jeste optičko zračenje lasera;

4) nekoherentno zračenje - jeste svako optičko zračenje koje nije lasersko zračenje;

5) granične vrednosti izloženosti - jesu granice izloženosti optičkom zračenju koje su neposredno zasnovane na utvrđenim posledicama po zdravlje i biološkim razlozima. Usaglašenost sa ovim graničnim vrednostima obezbeđuje da su zaposleni koji su izloženi veštačkim izvorima optičkog zračenja zaštićeni od svih poznatih štetnih posledica po zdravlje;

6) iradijansa (E) ili gustina snage - jeste snaga optičkog zračenja po jedinici površine prijemnika izražena u vatima po kvadratnom metru (W m-2);

7) izloženost zračenju (H) - jeste vremenski integral iradijanse, izražen u džulima po kvadratnom metru (J m-2);

8) radijansa (L) - jeste fluks zračenja ili izlazna snaga po jedinici površine izvora u jedinični prostorni ugao, izražena u vatima po kvadratnom metru i steradijanu (W m-2 sr-1);

9) nivo - jeste kombinacija iradijanse, izloženosti i radijanse kojima je zaposleni izložen.

Član 3

Granične vrednosti izloženosti zračenju za nekoherentno optičko zračenje (Prilog 1.) i Granične vrednosti izloženosti zračenju za lasersko optičko zračenje (Prilog 2.) odštampane su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 4

Poslodavac je dužan da za sva radna mesta u radnoj okolini na kojima postoji mogućnost izlaganja zaposlenih veštačkim izvorima optičkog zračenja, izvrši procenu rizika od nastanka oštećenja zdravlja zaposlenih, proceni nivo izloženosti i, ukoliko je potrebno, obezbedi da se izvrši merenje nivoa izloženosti optičkom zračenju, radi utvrđivanja načina i mera za otklanjanje ili smanjenje izloženosti na nivo ispod graničnih vrednosti.

Metode koje se koriste u postupku procene, merenja i/ili izračunavanja treba da budu:

1) za lasersko zračenje u skladu sa standardima SRPS EN 12254:2010, SRPS EN 12254:2010/AC:2012, SRPS EN ISO 11146-1:2009, SRPS EN ISO 11146-2:2009, SRPS EN ISO 11670:2009 i SRPS EN ISO 11670:2009/AC:2009;

2) za nekoherentno zračenje u skladu sa standardima SRPS EN 14255-1:2012 i SRPS EN 14255-2:2012.

U slučajevima izloženosti koji nisu obuhvaćeni ovim standardima procena, merenje i/ili izračunavanje vrši se u skladu sa odgovarajućim tehničkim propisima.

Procena nivoa izloženosti veštačkim optičkim zračenjima može se vršiti na osnovu podataka dobijenih od proizvođača opreme za rad u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Poslodavac je dužan da na osnovu utvrđenih štetnosti koje nastaju usled izloženosti zaposlenih veštačkim optičkim zračenjima angažuje pravno lice sa licencom radi sprovođenja preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline.

Član 5

Poslodavac je dužan da u postupku procene rizika koji se javlja usled izloženosti zaposlenih veštačkim optičkim zračenjima naročito uzme u obzir:

1) nivo, opseg talasne dužine i trajanje izloženosti veštačkim izvorima optičkog zračenja;

2) granične vrednosti izloženosti za nekoherentno zračenje i granične vrednosti izloženosti za lasersko zračenje;

3) efekte koji mogu uticati na bezbednost i zdravlje zaposlenih koji su posebno osetljivi na izlaganje veštačkim izvorima optičkog zračenja;

4) uticaje na bezbednost i zdravlje zaposlenih koji proizlaze iz interakcije između optičkog zračenja i hemijskih supstanci osetljivih na optičko zračenje na radnom mestu;

5) posredne uticaje na bezbednost i zdravlje zaposlenih, kao što su privremeno slepilo, eksplozija ili požar;

6) postojanje opreme za rad koja je projektovana za smanjenje nivoa izloženosti veštačkom optičkom zračenju;

7) informacije o rezultatima dobijenim na osnovu praćenja zdravstvenog stanja i na bazi dostupnih podataka;

8) izloženost većem broju izvora veštačkog optičkog zračenja;

9) klasifikaciju koja se primenjuje na lasere prema odgovarajućem standardu SRPS EN 60825-1:2008, a za bilo koji veštački izvor za koji je verovatno da će izazvati štetu sličnu kao laseri klase 3B ili 4, bilo koju sličnu klasifikaciju;

10) podatke o izvorima optičkog zračenja koji su dobijeni od proizvođača opreme za rad u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Član 6

Poslodavac je dužan da donese akt o proceni rizika u pisanoj formi, radi mogućnosti stalnog uvida. Procena rizika vrši se u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu, redovno se ažurira, odnosno vrši se delimična izmena ili dopuna akta o proceni rizika ukoliko:

1) je procena rizika izvršena tako da nisu evidentirani i procenjeni svi faktori rizika koji nastaju usled izlaganja zaposlenih veštačkim optičkim zračenjima;

2) je došlo do promene u obavljanju poslova, odnosno pojave novih opasnosti i štetnosti;

3) je to potrebno na osnovu rezultata dobijenih na osnovu praćenja zdravstvenog stanja.

Procena rizika može da sadrži obrazloženje poslodavca da, prema prirodi i obimu rizika koji proističu iz izlaganja veštačkom optičkom zračenju više nije potrebna dalja detaljna procena rizika.

Član 7

Poslodavac je dužan da uzimajući u obzir savremena tehnička rešenja i dostupnost mera za kontrolu rizika na njegovom izvoru, kao i polazeći od načela primene preventivnih mera, rizik koji nastaje usled izloženosti zaposlenih veštačkim optičkim zračenjima otkloni ili smanji na najmanju moguću meru.

Poslodavac je dužan da, ukoliko se u postupku procene rizika utvrdi da su granične vrednosti izloženosti veštačkom optičkom zračenju prekoračene ili da mogu biti prekoračene, aktom o proceni rizika utvrdi tehničke i/ili organizacione mera čija primena mora da obezbedi smanjenje izloženosti zaposlenih i pri tome je dužan da jednu ili više uzme u obzir:

1) druge metode rada čijom se primenom smanjuje rizik od optičkog zračenja;

2) izbor odgovarajuće opreme za rad koja, s obzirom na poslove koje zaposleni obavlja emituje manje optičkog zračenja;

3) smanjenje emisije optičkog zračenja primenom tehničkih mera, uključujući i, gde je to neophodno, korišćenje blokada, štitova ili sličnih mehanizama za zaštitu zdravlja;

4) odgovarajuće programe održavanja radnog mesta i opreme za rad;

5) projektovanje i raspored radnih mesta;

6) ograničavanje trajanja i nivoa izloženosti;

7) kontrolu upotrebe odgovarajućih sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;

8) uputstva proizvođača opreme za rad, obezbeđena u skladu sa tehničkim propisom donetim na osnovu zakona kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, a kojim je propisana obaveza proizvođača da sačini uputstvo za takvu opremu.

Poslodavac je dužan da radna mesta, za koja je na osnovu procene rizika utvrđeno da postoji mogućnost da granična vrednost izloženosti veštačkom optičkom zračenju bude prekoračena, obeleži oznakama za bezbednost i zdravlje na radu, kao i da taj prostor obezbedi od pristupa svih lica koja ne rade na tim radnim mestima.

Poslodavac je dužan da izloženost zaposlenih veštačkom optičkom zračenju svede na najmanju moguću vrednost, a u svakom slučaju na vrednost koja je manja od granične vrednosti izloženosti.

Poslodavac je dužan da, ukoliko je i pored primene preventivnih mera izloženost veća od granične vrednosti izloženosti veštačkom optičkom zračenju, što je moguće pre preduzme odgovarajuće mere tako da smanji izloženost ispod granične vrednosti izloženosti, utvrdi razloge zbog kojih je došlo do prekoračenja granične vrednosti izloženosti i koriguje primenu mera sa ciljem da se spreči da se prekoračenje granične vrednosti izloženosti veštačkom optičkom zračenju ponovi.

Poslodavac je dužan da prilagodi mere za bezbednost i zdravlje na radu koje se odnose na smanjenje izloženosti veštačkom optičkom zračenju zaposlenima koji su posebno osetljivi na izlaganje veštačkom optičkom zračenju.

Član 8

Poslodavac je dužan da zaposlenima koji jesu izloženi veštačkom optičkom zračenju ili njihovim predstavnicima za bezbednost i zdravlje na radu obezbedi sve informacije o merama koje se preduzimaju sa ciljem ostvarenja bezbednih i zdravih uslova rada pri izlaganju veštačkom optičkom zračenju, kao i da te zaposlene u toku osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad upozna sa svim vrstama rizika koji nastaju pri izlaganju veštačkom optičkom zračenju, a naročito u odnosu na:

1) mere koje se preduzimaju sa ciljem otklanjanja ili smanjenja na najmanju moguću meru rizika od oštećenja zdravlja usled izloženosti veštačkom optičkom zračenju u skladu sa ovim pravilnikom;

2) postojanje granične vrednosti izloženosti i rizike koji mogu da nastanu pri izlaganju;

3) rezultate procene rizika i/ili merenja uz objašnjenje njihovog značenja i mogućih opasnosti i štetnosti koji mogu nastati usled izlaganja veštačkom optičkom zračenju;

4) način za otkrivanje i prijavljivanje oštećenja zdravlja koji su posledica izloženosti;

5) okolnosti pod kojima zaposleni imaju pravo na praćenje zdravstvenog stanja;

6) bezbedne načine rada kako bi se izloženost veštačkom optičkom zračenju smanjila na najmanju moguću meru;

7) pravilno korišćenje odgovarajućih sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu.

Član 9

Poslodavac i zaposleni, odnosno njihovi predstavnici za bezbednost i zdravlje na radu dužni su da sarađuju u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na primenu preventivnih mera pri izlaganju veštačkim optičkim zračenjima, u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

Član 10

Poslodavac je dužan da, radi prevencije i ranog otkrivanja svih štetnih posledica, sprečavanja dugoročnih rizika po zdravlje i svih rizika od hroničnih bolesti koji su posledica izloženosti veštačkom optičkom zračenju, u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zdravstvene zaštite, obezbedi propisano praćenje zdravstvenog stanja za zaposlene koji rade, ili treba da rade, na radnim mestima za koja se rezultatima procene rizika, iz člana 4. ovog pravilnika utvrdi da su radna mesta sa povećanim rizikom od nastanka oštećenja zdravlja.

Služba medicine rada koja prati zdravstveno stanje zaposlenih iz stava 1. ovog člana za svakog zaposlenog vodi podatke o njegovom zdravstvenom stanju i redovno ih ažurira na način koji omogućava kasniji uvid. Izveštaj o lekarskom pregledu zaposlenog sadrži ocenu zdravstvenog stanja.

U postupku vršenja prethodnog i periodičnog lekarskog pregleda služba medicine rada koristi podatke o faktorima rizika na radnom mestu sa povećanim rizikom, kao i podatke o posebnim zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati zaposleni, iz akta poslodavca o proceni rizika.

Rezultati praćenja zdravstvenog stanja zaposlenih čuvaju se u odgovarajućem obliku kojim se obezbeđuje mogućnost naknadnog uvida uz poštovanje obaveze o poverljivosti podataka o ličnosti.

Svakom zaposlenom potrebno je na lični zahtev obezbediti pristup njegovim podacima o zdravstvenom stanju i rezultatima praćenja zdravstvenog stanja.

Poslodavac je dužan da zaposlenog na radnom mestu na kome je izloženost veća od granične vrednosti izloženosti, a koje nije aktom o proceni rizika iz člana 4. stav 1. ovog pravilnika utvrđeno kao radno mesto sa povećanim rizikom, uputi na ciljani lekarski pregled. Ciljani lekarski pregledi vrše se na način, po postupku i u rokovima kao i prethodni i periodični lekarski pregledi zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom.

Kada je izloženost veća od granične vrednosti izloženosti ili se praćenjem zdravstvenog stanja utvrdi oštećenje zdravlja zaposlenog koje je prema nalazu službe medicine rada nastalo kao posledica izlaganja veštačkom optičkom zračenju na radnom mestu, tada je:

1) služba medicine rada dužna da obavesti zaposlenog o rezultatima praćenja zdravstvenog stanja koji se odnose na njega i da zaposlenom obezbedi sve informacije i savete u vezi sa načinom praćenja zdravstvenog stanja po završetku izlaganja;

2) služba medicine rada dužna da obaveštava poslodavca o bitnim rezultatima praćenja zdravstvenog stanja zaposlenog na način kojim se ne narušava princip poverljivosti ličnih podataka;

3) poslodavac dužan da:

(1) izvrši proveru procene rizika koja je sprovedena u skladu sa članom 4. ovog pravilnika,

(2) proveri i izvrši korekciju preventivnih mera koje su predviđene za otklanjanje ili smanjenje rizika saglasno članu 7. ovog pravilnika,

(3) uzme u obzir savet službe medicine rada pri sprovođenju preventivnih mera koje su predviđene za otklanjanje ili smanjenje rizika saglasno članu 7. ovog pravilnika,

(4) obezbedi praćenje zdravstvenog stanja ostalih zaposlenih koji su bili na sličan način izloženi veštačkom optičkom zračenju. Služba medicine rada može predložiti da se izvrši lekarski pregled izloženih lica.

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2017. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni i dopunama
Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju veštačkim optičkim zračenjima

("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1.

GRANIČNE VREDNOSTI IZLOŽENOSTI ZRAČENJU ZA NEKOHERENTNO OPTIČKO ZRAČENJE

Odgovarajuće biofizičke vrednosti izlaganja optičkom zračenju mogu se utvrditi na osnovu sledećih formula, koje zavise od opsega zračenja koje emituje izvor. Rezultate treba uporediti sa odgovarajućim graničnim vrednostima izloženosti iz Tabele 1.1. Za jedan izvor optičkog zračenja može biti bitna više od jedne vrednosti izloženosti i odgovarajuće granične vrednosti izloženosti.

Nabrajanja od (1) do (15) odnose se na odgovarajuće redove u Tabeli 1.1.

(1)

(Heff je bitno samo u rasponu od 180 nm do 400 nm)

(2)

(HUVA je bitno samo u rasponu od 315 nm do 400 nm)

(3), (4)

(LB je bitno samo u rasponu od 300 nm do 700 nm)

(5), (6)

(EB je bitno samo u rasponu od 300 nm do 700 nm)

(7) do (12)

(videti tabelu 1.1 za odgovarajuće vrednosti l1 i l2)

(13), (14)

(EIR je bitno samo u rasponu od 780 nm do 3000 nm)

(15)

(HKOŽA bitno samo u rasponu od 380 nm do 3000 nm)

     

Za potrebe ovog pravilnika, gore navedene formule mogu biti zamenjene sledećim izrazima, uz korišćenje diskretnih vrednosti iz sledećih tabela:

 

(1)

i Heff = Eeff · Dt

(2)

i HUVA = EUVA · Dt

(3), (4)

 

(5), (6)

 

(7) do (12)

(vidi Tabelu 1.1 za odgovarajuće vrednosti l1 i l2)

(13), (14)

 

 

 

(15)

 

i Hkoža = Ekožaž ⋅žž Δt

Oznake u Prilogu 1. imaju sledeće značenje:

El (l, t) El spektralna iradijansa ili spektralna gustina snage: snaga upadnog zračenja po jedinici površine, izražena u vatima po kvadratnom metru i nanometru [W m-2 nm-1]; vrednosti El (l, t) i El se dobijaju merenjima ili ih može dati proizvođač opreme;

Eeff efektivna iradijansa (UV opseg): izračunata iradijansa unutar UV opsega talasnih dužina od 180 nm do 400 nm, spektralno ponderisana pomoću S (l), izražena u vatima po kvadratnom metru [W m-2];

H izloženost zračenju: integral iradijanse po vremenu, izražen u džulima po kvadratnom metru [J m-2];

Heff efektivna izloženost zračenju: izloženost zračenju spektralno ponderisana pomoću S (l), izražena u džulima po kvadratnom metru [J m-2];

EUVA ukupna iradijansa (UVA): izračunata iradijansa unutar UVA opsega talasnih dužina od 315 nm do 400 nm, izražena u vatima po kvadratnom metru [W m-2];

HUVA izloženost zračenju: integral po vremenu i talasnoj dužini ili zbir iradijansi unutar UVA opsega talasnih dužina od 315 nm do 400 nm, izražen u džulima po kvadratnom metru [J m-2];

S (l) funkcija spektralnog ponderisanja koja uzima u obzir zavisnost posledica UV zračenja po zdravlje (na oči i kožu) od talasne dužine, (Tabela 1.2) [bez dimenzija];

t, Dt vreme, trajanje izlaganja, izraženo u sekundama [s];

l talasna dužina, izražena u nanometrima [nm];

Dl širina intervala izračunavanja ili merenja, izražena u nanometrima [nm];

Ll (l), Ll spektralno zračenje izvora izraženo u vatima po kvadratnom metru, steradijanu i nanometru [W m-2 sr-1 nm-1];

R (l) funkcija spektralnog ponderisanja koja uzima u obzir zavisnost termičkog oštećenja oka izazvanog vidljivim i IRA zračenjem od talasne dužine (Tabela 1.3) [bez dimenzija];

LR efektivno zračenje (termičko oštećenje): izračunato zračenje spektralno ponderisano pomoću R (l), izraženo u vatima po kvadratnom metru i steradijanu [W m -2 sr-1];

B (l) funkcija spektralnog ponderisanja koja uzima u obzir zavisnost fotohemijskog oštećenja oka izazvanog zračenjem plave svetlosti od talasne dužine (Tabela 1.3) [bez dimenzija];

LB efektivno zračenje (plava svetlost): izračunato zračenje spektralno ponderisano pomoću B (l), izraženo u vatima po kvadratnom metru i steradijanu [W m-2 sr-1];

EB efektivna iradijansa (plava svetlost): izračunata iradijansa spektralno ponderisana pomoću B (l), izražena u vatima po kvadratnom metru [W m-2];

EIR ukupna iradijansa (termičko oštećenje): izračunata iradijansa unutar infracrvenog zračenja u opsegu talasnih dužina od 780 nm do 3000 nm, izražena u vatima po kvadratnom metru [W m-2];

EKOŽA ukupna iradijansa (vidljivo zračenje, IRA i IRB): izračunata iradijansa - unutar vidljivog i infracrvenog zračenja u opsegu talasnih dužina od 380 nm do 3000 nm, izražena u vatima po kvadratnom metru [W m-2];

HKOŽA izloženost zračenju: integral po vremenu i talasnoj dužini ili zbir iradijansi unutar vidljivog i infracrvenog zračenja u opsegu talasnih dužina od 380 nm do 3000 nm, izražen u džulima po kvadratnom metru [J m-2]:

a ugaona obuhvaćenost: ugao pod kojim se izvor vidi iz neke tačke u prostoru, izražen u miliradijanima (mrad). Izvor je stvaran ili virtualan objekat koji formira najmanju - moguću - sliku - na mrežnjači.

Tabela 1.1

GRANIČNE VREDNOSTI IZLOŽENOSTI ZA NEKOHERENTNO OPTIČKO ZRAČENJE

Indeks

Talasna dužina nm

Granične vrednosti izloženosti

Jedinice

Komentar

Deo tela

Opasnost

(1)

180 do 400 (UVA, UVB i UVC)

Heff = 30
Dnevna vrednost 8 časova

[J m-2]

 

Oko

Rožnjača

 

Vežnjača

 

Sočivo

Koža

Fotokeratitis
Konjuktivitis
Kataraktogeneza
Eritem
Elastoza
Rak kože

(2)

315 do 400

(UV)

HUVA = 104
Dnevna vrednost 8 časova

[J m-2]

 

Sočivo oka

Kataraktogeneza

(3)

300 do 700
(plava svetlost) vidi
Napomenu 1.

LB =

106

t

za t ≤ 10000 s

LB : [W m-2 sr-1]
t: [sekunde]

za a ≥ 11 mrad

Mrežnjača oka

Fotoretinitis

(4)

300 do 700
(plava svetlost)
vidi
Napomenu 1.

LB = 100
za t > 10000 s

[W m-2 sr-1]

(5)

300 do 700
(plava svetlost)
vidi
Napomenu 1.

EB =

100

t

za t ≤ 10000 s

EB : [W m-2]
t: [sekunde]

za a < 11 mrad
vidi Napomenu 2.

(6)

300 do 700
(plava svetlost)
vidi
Napomenu 1.

EB = 0,01
t > 10000 s

[W m-2]

 

 

 

(7)

380 do 1400

(Vidljivo i IRA)

LR =

2,8 ž⋅ 107

Ca

za t > 10 s

[W m-2 sr-1]

Ca = 1,7 za

a ≤ 1,7 mrad

Ca = a za

1,7 ≤ a ≤ 100 mrad

Ca = 100 za

a > 100 mrad

l1 = 380; l2 = 1400

Mrežnjača oka

Opekotine mrežnjače

(8)

380 do 1400

(Vidljivo i IRA)

LR =

5 ž⋅ 107

Ca t ° ,25

za 10 µs ≤ t ≤ 10 s

LR [W m-2 sr-1]
t: [sekunde]

(9)

380 do 1400

(Vidljivo i IRA)

LR =

8,89 ž⋅ 108

Ca

za t < 10 µs

[W m-2 sr-1]

(10)

780 do 1400

(IRA)

LR =

6 ž⋅ 106

Ca

za t > 10 s

[W m-2 sr-1]

Ca = 11 za

a ≤ 11 mrad

Ca = a za

11 ≤ a ≤ 100 mrad

Ca = 100 za

a > 100 mrad

(merenje vidnog polja:
11 mrad)

l1 = 780; l2 = 1400

Mrežnjača oka

Opekotine mrežnjače

(11)

780 do 1400

(IRA)

LR =

5 ž⋅ 107

Ca t ° ,25

za 10 µs ≤ t ≤ 10 s

LR [W m-2 sr-1]
t: [sekunde]

(12)

780 do 1400

(IRA)

LR =

8,89 ž⋅ 108

Ca

za t < 10 µs

[W m-2 sr-1]

(13)

780 do 3000

(IRA i IRB)

EIR = 18000 t-0,75

za t ≤ 1000 s

E: [W m-2]
t: [sekunde]

 

Rožnjača
Sočivo

Opekotine rožnjače
Kataraktogeneza

(14)

780 do 3000
(IRA i IRB)

EIR = 100
za t > 1000 s

[W m-2]

 

 

 

(15)

380 do 3000 (Vidljivo, IRA i IRB)

HKOŽA = 20000 t-0,25

za t < 10 s

H: [J m-2]

t: [sekunde]

 

Koža

Opekotine

Napomena 1.: Opseg od 300 nm do 700 nm obuhvata delove UVB, celokupno UVA i većinu vidljivog zračenja; međutim, štetnost koja je sa njim u vezi obično se naziva štetnost "plave svetlosti". Strogo uzevši, plava svetlost obuhvata samo opseg od oko 400 nm do 490 nm.
Napomena 2.: Kada se pogled uperi u veoma male izvore sa vidnim uglom < 11 mrad, LB se može pretvoriti u EB. Ovo se obično primenjuje samo na oftalmološke instrumente ili na stabilizovano oko tokom anestezije. Maksimalno trajanje "zurenja" iznosi: tmax= 100/EB gde je EB izraženo u [W m-2]. Zbog očnih pokreta tokom normalnog gledanja ono ne prelazi 100 s.

Tabela 1.2

S(l) [BEZ DIMENZIJA], OD 180 NM DO 400 NM

l u nm

S (l)

l u nm

S (l)

l u nm

S (l)

l u nm

S (l)

l u nm

S (l)

180

0,0120

228

0,1737

276

0,9434

324

0,000520

372

0,000086

181

0,0126

229

0,1819

277

0,9272

325

0,000500

373

0,000083

182

0,0132

230

0,1900

278

0,9112

326

0,000479

374

0,000080

183

0,0138

231

0,1995

279

0,8954

327

0,000459

375

0,000077

184

0,0144

232

0,2089

280

0,8800

328

0,000440

376

0,000074

185

0,0151

233

0,2188

281

0,8568

329

0,000425

377

0,000072

186

0,0158

234

0,2292

282

0,8342

330

0,000410

378

0,000069

187

0,0166

235

0,2400

283

0,8122

331

0,000396

379

0,000066

188

0,0173

236

0,2510

284

0,7908

332

0,000383

380

0,000064

189

0,0181

237

0,2624

285

0,7700

333

0,000370

381

0,000062

190

0,0190

238

0,2744

286

0,7420

334

0,000355

382

0,000059

191

0,0199

239

0,2869

287

0,7151

335

0,000340

383

0,000057

192

0,0208

240

0,3000

288

0,6891

336

0,000327

384

0,000055

193

0,0218

241

0,3111

289

0,6641

337

0,000315

385

0,000053

194

0,0228

242

0,3227

290

0,6400

338

0,000303

386

0,000051

195

0,0239

243

0,3347

291

0,6186

339

0,000291

387

0,000049

196

0,0250

244

0,3471

292

0,5980

340

0,000280

388

0,000047

197

0,0262

245

0,3600

293

0,5780

341

0,000271

389

0,000046

198

0,0274

246

0,3730

294

0,5587

342

0,000263

390

0,000044

199

0,0287

247

0,3865

295

0,5400

343

0,000255

391

0,000042

200

0,0300

248

0,4005

296

0,4984

344

0,000248

392

0,000041

201

0,0334

249

0,4150

297

0,4600

345

0,000240

393

0,000039

202

0,0371

250

0,4300

298

0,3989

346

0,000231

394

0,000037

203

0,0412

251

0,4465

299

0,3459

347

0,000223

395

0,000036

204

0,0459

252

0,4637

300

0,3000

348

0,000215

396

0,000035

205

0,0510

253

0,4815

301

0,2210

349

0,000207

397

0,000033

206

0,0551

254

0,5000

302

0,1629

350

0,000200

398

0,000032

207

0,0595

255

0,5200

303

0,1200

351

0,000191

399

0,000031

208

0,0643

256

0,5437

304

0,0849

352

0,000183

400

0,000030

209

0,0694

257

0,5685

305

0,0600

353

0,000175

 

 

210

0,0750

258

0,5945

306

0,0454

354

0,000167

 

 

211

0,0786

259

0,6216

307

0,0344

355

0,000160

 

 

212

0,0824

260

0,6500

308

0,0260

356

0,000153

 

 

213

0,0864

261

0,6792

309

0,0197

357

0,000147

 

 

214

0,0906

262

0,7098

310

0,0150

358

0,000141

 

 

215

0,0950

263

0,7417

311

0,0111

359

0,000136

 

 

216

0,0995

264

0,7751

312

0,0081

360

0,000130

 

 

217

0,1043

265

0,8100

313

0,0060

361

0,000126

 

 

218

0,1093

266

0,8449

314

0,0042

362

0,000122

 

 

219

0,1145

267

0,8812

315

0,0030

363

0,000118

 

 

220

0,1200

268

0,9192

316

0,0024

364

0,000114

 

 

221

0,1257

269

0,9587

317

0,0020

365

0,000110

 

 

222

0,1316

270

1,0000

318

0,0016

366

0,000106

 

 

223

0,1378

271

0,9919

319

0,0012

367

0,000103

 

 

224

0,1444

272

0,9838

320

0,0010

368

0,000099

 

 

225

0,1500

273

0,9758

321

0,000819

369

0,000096

 

 

226

0,1583

274

0,9679

322

0,000670

370

0,000093

 

 

227

0,1658

275

0,9600

323

0,000540

371

0,000090

 

 

Tabela 1.3

B (l), R (l) [BEZ DIMENZIJA], OD 380 NM DO 1400 NM

l u nm

B (l)

R (l)

300 ≤ l < 380

0,01

-

380

0,01

0,1

385

0,013

0,13

390

0,025

0,25

395

0,05

0,5

400

0,1

1

405

0,2

2

410

0,4

4

415

0,8

8

420

0,9

9

425

0,95

9,5

430

0,98

9,8

435

1

10

440

1

10

445

0,97

9,7

450

0,94

9,4

455

0,9

9

460

0,8

8

465

0,7

7

470

0,62

6,2

475

0,55

5,5

480

0,45

4,5

485

0,32

3,2

490

0,22

2,2

495

0,16

1,6

500

0,1

1

500 < l ≤ 600

100,02 · (450 - l)

1

600 < l ≤ 700

0,001

1

700 < l ≤ 1050

-

100,002 · (700 - l)

1050 < l ≤ 1150

-

0,2

1150 < l ≤ 1200

-

0,2 · 100,02 · (1 150 - l)

1200 < l ≤ 1400

-

0,02

 

Prilog 2.

GRANIČNE VREDNOSTI IZLOŽENOSTI ZRAČENJU ZA LASERSKO OPTIČKO ZRAČENJE

Odgovarajuće biofizičke vrednosti izlaganja optičkom zračenju mogu se utvrditi na osnovu sledećih formula, koje zavise od opsega zračenja koje emituje izvor. Rezultate treba uporediti sa odgovarajućim graničnim vrednostima izloženosti iz Tabela od 2.2 do 2.4. Za jedan izvor optičkog zračenja može biti bitna više od jedne vrednosti izloženosti i odgovarajuće granične vrednosti izloženosti.

Koeficijenti koji se koriste prilikom izračunavanja u Tabelama od 2.2 do 2.4 navedeni su u Tabeli 2.5, a korekcije za ponovljeno izlaganje navedene su u Tabeli 2.6.

E =

dP

 [W m-2]

dA

Oznake u Prilogu 2. imaju sledeće značenje:

dP elementarna snaga izražena u vatima [W];

dA elementarna površina izražena u kvadratnim metrima [m-2];

E (t), E iradijansa ili gustina snage: snaga upadnog zračenja po jedinici površine obično izražena u vatima po kvadratnom metru [W m -2]; vrednosti E (t) i E dobijaju se merenjem ili ih može dati proizvođač opreme;

H izloženost zračenju: integral iradijanse po vremenu, izražen u džulima po kvadratnom metru [J m-2];

t vreme, trajanje izlaganja, izraženo u sekundama [s];

l talasna dužina, izražena u nanometrima [nm];

g konusni ugao merenja koji ograničava vidno polje, izražen u miliradijanima [mrad];

gm vidno polje merenja, izraženo u miliradijanima [mrad];

α ugao koji odgovara izvoru, izražen u miliradijanima [mrad];

ograničavajući otvor: kružna površina duž koje se izračunava srednja vrednost iradijanse i izloženosti zračenju;

G integrisano zračenje: integral zračenja tokom datog vremena izloženosti, izražen kao energija zračenja po jedinici površine koja zrači i jediničnom prostornom uglu emisije, u džulima po kvadratnom metru po steradijanu [J m-2 sr-1].

Tabela 2.1

OPASNOSTI ZRAČENJA

Talasna dužina [nm]
l

Opseg zračenja

Zahvaćeni organ

Opasnost

Tabela graničnih vrednosti

od 180 do 400

UV

oko

fotohemijsko oštećenje i termičko oštećenje

2.2, 2.3

od 180 do 400

UV

koža

eritem

2.4

od 400 do 700

vidljivo

oko

oštećenje mrežnjače

2.2

od 400 do 600

vidljivo

oko

fotohemijsko oštećenje

2.3

od 400 do 700

vidljivo

koža

termičko oštećenje

2.4

od 700 do 1400

IRA

oko

termičko oštećenje

2.2, 2.3

od 700 do 1400

IRA

koža

termičko oštećenje

2.4

od 1400 do 2600

IRB

oko

termičko oštećenje

2.2

od 2600 do 106

IRC

oko

termičko oštećenje

2.2

od 1400 do 106

IRB, IRC

oko

termičko oštećenje

2.3

od 1400 do 106

IRB, IRC

koža

termičko oštećenje

2.4

Tabela 2.2

GRANIČNE VREDNOSTI IZLOŽENOSTI ZA IZLAGANJE OKA LASERSKOM ZRAČENJU - KRATKOTRAJNA IZLOŽENOST < 10 S

Talasna dužinaa [nm]

Otvor

Trajanje [s]

10-13 do 1-11

10-11 do 10-9

10-9 do 10-7

10-7 do 1,8 · 10-5

1,8 · 10-5 do 5 · 10-5

5 · 10-5 do 10-3

10-3 do 101

UVC

180 do 280

 

E=3 · 1010 [Wm-2]
Vidi napomenuv

H = 30 [J m-2]

UVB

280 do 302

303

1mm za t<0.3 s; 1,5 · t0,375 za 0.3<t<10 s

H = 40 [J m-2];

ako je t < 2,6 · 10-9 tada je H=5,6 · 103 t0,25 [J m-2] vidi napomenug

304

H = 60 [J m-2];

ako je t < 1,3 · 10-8 tada je H=5,6 ·103 t0,25 [J m-2] vidi napomenug

305

H = 100 [J m-2];

ako je t < 1,0 · 10-7 tada je H=5,6 · 103 t0,25 [J m-2] vidi napomenug

306

H = 160 [J m-2];

ako je t < 6,7 · 10-7 tada je H=5,6 · 103 t0,25 [J m-2] vidi napomenug

307

H = 250 [J m-2];

ako je t < 4,0 · 10-6 tada je H=5,6 · 103 t0,25 [J m-2] vidi napomenug

308

H = 400 [J m-2];

ako je t < 2,6 · 10-5 tada je H=5,6 · 103 t0,25 [J m-2] vidi napomenug

309

H = 630 [J m-2];

ako je t < 1,6 · 10-4 tada je H=5,6 · 103 t0,25 [J m-2] vidi napomenug

310

H = 103 [J m-2];

ako je t < 1,0 · 10-3 tada je H=5,6 · 103 t0,25 [J m-2] vidi napomenug

311

H = 1,6·103 [J m-2];

ako je t < 6,7 · 10-3 tada je H=5,6 · 103 t0,25 [J m-2] vidi napomenug

312

H = 2,5·103 [J m-2]

ako je t < 4,0 · 10-2 tada je H=5,6 · 103 t0,25 [J m-2] vidi napomenug

313

H = 4,0·103 [J m-2]

ako je t < 2,6 · 10-1 tada je H=5,6 · 103 t0,25 [J m-2] vidi napomenug

314

H = 6,3·103 [J m-2]

ako je t < 1,6 · 100 tada je H=5,6 · 103 t0,25 [J m-2] vidi napomenug

UVA

315 do 400

H=5,6 · 103 t0,25 [J m-2]

Vidljivost i IRA

400 do 700

7mm

H = 1,5·10-4 CE [J m-2]

H = 2,7·104 t0,75 CE [J m-2]

H = 5·10-3 CE [J m-2]

H = 18 · t0,75 CE [J m-2]

700 do 1050

H = 1,5·10-4 CACE [J m-2]

H = 2,7·104 t0,75 CA CE [J m-2]

H = 5·10-3 CACE [J m-2]

H = 18 ·t0,75 CA CE [J m-2]

1050 do 1400

H = 1,5·10-3 CCCE [J m-2]

H = 2,7·105 t0,75 CCCE [J m-2]

H = 5·10-2 CCCE [J m-2]

H = 90 · t0,75 5 CC CE [J m-2]

IRB i IRC

1400 do 1500

Vidi napomenub

E=1012 [Wm-2] Vidi napomenuv

H = 103 [J m-2]

H = 5,6 · 103 t0,25 [J m-2]

1500 do 1800

E=1013 [Wm-2] Vidi napomenuv

H = 104 [J m-2]

1800 do 2600

E=1012 [Wm-2] Vidi napomenuv

H = 103 [J m-2]

H = 5,6 · 103 t0,25 [J m-2]

2600 do 106

E=1011 [Wm-2] Vidi napomenuv

H = 100 [J m-2]

H = 5,6·103 · t0,25 [J m-2]

______________
aAko talasnu dužinu lasera pokrivaju dve granične vrednosti, primenjuje se ona restriktivnija.
bKada je 1400 ≤ l < 105 nm: prečnik otvora = 1 mm za t < 0,3 s i 1,5 t0,375 mm za 0,3 s < t < 10 s; kada je 105l < 106 nm: prečnik otvora = 11 mm.
vZbog nedostatka podataka za navedene talasne dužine pulseva, ICNIRP preporučuje korišćenje ograničenja iradijanse od 1 ns.
gTabela daje ograničenja za pojedinačne laserske pulseve. U slučaju višestrukih laserskih pulseva, trajanja laserskih pulseva koji su unutar intervala od Tmin (data u Tabeli 2.6) moraju se sabrati i vrednost tako dobijenog vremena mora se uneti umesto t u formuli: 5,6 · 103 t0,25.

Tabela 2.3

GRANIČNE VREDNOSTI IZLOŽENOSTI ZA IZLAGANJE OKA LASERSKOM ZRAČENJU - DUGOTRAJNA IZLOŽENOST ≥ 10 S

Talasna dužinaa [nm]

Otvor

Trajanje [s]

101 do 102

102 do 104

104 do 3 · 104

UVC

180 do 280

3,5 mm

H = 30 [J m-2]

 

280 do 302

 

 

303

H = 40 [J m-2]

 

304

H = 60 [J m-2]

 

305

H = 100 [J m-2]

 

306

H = 160 [J m-2]

 

307

H = 250 [J m-2]

 

308

H = 400 [J m-2]

UVB

309

H = 630 [J m-2]

 

310

H = 1,0 · 103 [J m-2]

 

311

H = 1,6 · 103 [J m-2]

 

312

H = 2,5 · 103 [J m-2]

 

313

H = 4,0 · 103 [J m-2]

 

314

H = 6,3 · 103 [J m-2]

UVA

315 do 400

H =104 [J m-2]

Vidljivost 400-700

400 do 600
Fotohemijskob oštećenje mrežnjače

7mm

H = 100 CB [J m-2]
(g = 11 mrad)g

E = 1 CB [W m-2]; (g = 1,1 t0,5 mrad)g

E = 1 CB [W m-2];
(g = 110 mrad)g

 

400 do 700
Termičkob oštećenje mrežnjače

ako je a< 1,5 mrad
ako je a> 1,5 mrad i t ≤ T2
ako je a> 1,5 mrad i t > T2

tada je E = 10 [W m-2]
tada je H = 18 CEt0,75 [J m-2]
tada je E = 18 CE T2-0,25 [W m-2]

IRA

700 do 1400

7mm

ako je a< 1,5 mrad
ako je a> 1,5 mrad i t ≤ T2
ako je a> 1,5 mrad i t > T2

tada je E = 10 CA CC [W m-2]
tada je H = 18 CA CC CE t0,75 [J m-2]
tada je E = 18 CA CC CE T2-0,25 [W m-2]
(ne sme preći 1000 W m-2)

IRB&IRC

1400 do 106

Vidi napomenuv

E = 1000 [W m-2]

______________
aAko su talasna dužina ili drugo svojstvo lasera pokriveni sa dve granične vrednosti, primenjuje se ona restriktivnija.
bZa male izvore kojima odgovara ugao jednak ili manji od 1,5 mrad, vidljive duple granične vrednosti E od 400 nm do 600 nm smanjuju se na termičke granične vrednosti za 10 s ≤ t < T1 i na fotohemijske granične vrednosti za duža vremena. Za T1 i T2 videti Tabelu 2.5. Granična vrednost za fotohemijsku opasnost mrežnjače može se takođe izraziti i kao vremenski integrisana radijansa G = 106 CB [Jm-2sr-1] za t >10 s do t = 10000 s i L = 100 CB [Wm-2sr-1] za t > 10000 s. Za merenje G i L gm, mora se koristiti kao vidno polje za izračunavanje srednje vrednosti. Zvanična granica između vidljivog i infracrvenog zračenja je 780 nm, kako je definisala CIE. Kolona sa nazivima opsega talasnih dužina treba samo da pruži bolji pregled korisniku. (Oznaku G koristi CEN; oznaku Lt koristi CIE; oznaku Lp koriste IEC i CENELEC.)
vZa talasnu dužinu 1400 nm do 105 nm: prečnik otvora = 3,5 mm; za talasnu dužinu 105 nm do 106 nm: prečnik otvora = 11 mm.
gZa merenje vrednosti izlaganja g se definiše na sledeći način: ako je a (ugaona obuhvaćenost izvora) >g (ograničavajući konusni ugao, naveden u zagradama u odgovarajućoj koloni), onda vidno polje merenja gm treba da bude data vrednost g, (ako se koristi veće vidno polje merenja, onda bi opasnost bila precenjena). Ako je a<g onda vidno polje merenja gm treba da bude dovoljno veliko da u potpunosti prekrije izvor, ali inače nije ograničeno i može biti veće od g.

Tabela 2.4

GRANIČNE VREDNOSTI IZLOŽENOSTI ZA IZLAGANJE KOŽE LASERU

Talasna dužinaa [nm]

Otvor

Trajanje [s]

< 10-9

10-9 do 10-7

10-7 do 10-3

10-3 do 101

101 do 103

103 do 3 · 104

UV (A,B,C)

180 do 400

3,5 mm

E = 3 · 1010 [Wm-2]

Isto kao granične vrednosti izlaganja oka

Vidljivost i

400 do 700

3,5 mm

E = 2 · 1011 [Wm-2]

H=200 CA

H=1,1 · 104CAt0,25 [J m-2]

E = 2 · 103CA [Wm-2]

700 do 1400

E = 2 · 1011 CA [Wm-2]

[Jm-2]

IRB i

1400 do 1500

E = 1012 [Wm-2]

Isto kao granične vrednosti izlaganja oka

1500 do 1800

E = 1013 [Wm-2]

1800 do 2600

E = 1012 [Wm-2]

2600 do 106

E = 1011 [Wm-2]

______________
aAko talasnu dužinu ili drugo svojstvo lasera pokrivaju dve granične vrednosti, primenjuje se ona restriktivnija.

Tabela 2.5

PRIMENJENI KOREKCIONI FAKTORI I OSTALI PARAMETRI ZA IZRAČUNAVANJA

Parametar kao što je navedeno u ICNIRP

Važeći spektralni opseg
(nm)

Vrednost

CA

l < 700

CA = 1,0

700 do 1050

CA = 10 0,002(l- 700)

1050 do 1400

CA = 5,0

CB

400 do 450

CB = 1,0

450 do 700

CB = 10 0,02(l- 450)

CC

700 do 1150

CC = 1,0

1150 do 1200

CC = 10 0,018(l - 1150)

1200 do 1400

CC = 8,0

T1

l < 450

T1 = 10 s

450 do 500

T1 = 10 · [10 0,02(l-450)] s

l > 500

T1 = 100 s

Parametar kao što je navedeno u ICNIRP

Važeći za biološki uticaj

Vrednost

amin

Svi termički uticaji

amin =1,5 mrad

Parametar kao što je navedeno u ICNIRP

Važeći ugaoni opseg (mrad)

Vrednost

CE

a<amin

CE = 1,0

amin < a < 100

CE = a/amin

a > 100

CE = a2/(amin ·amax)mrad sa amax = 100 mrad

T2

a < 1,5

T2 = 10 s

1,5 < a < 100

T2 = 10 · [10 (a · 1,5) · 98,5] s

a > 100

T2 = 100 s

Parametar kao što je navedeno u ICNIRP

Važeći opseg vremena izlaganja (s)

Vrednost

g

t ≤ 100

g = 11 [mrad]

100 < t < 104

g = 1,1 t0,5 [mrad]

t > 104

g = 110 [mrad]

Tabela 2.6

KOREKCIJE ZA IZLAGANJE KOJE SE PONAVLJA

Svako od naredna tri opšta pravila treba da se primenjuje na sva izlaganja koja se ponavljaju, izazivaju ih ponavljajući pulsni ili skenirajući laserski sistemi.

1. Izlaganje koje izaziva bilo koji pojedinačni puls u nizu pulseva ne sme preći graničnu vrednost za trajanje pojedinačnog pulsa.

2. Izlaganje grupi pulseva (ili podgrupi pulseva u nizu) koje se dešava u vremenu t ne sme preći graničnu vrednost izlaganja za vreme t.

3. Izlaganje pojedinačnom pulsu u grupi pulseva ne sme preći graničnu vrednost izlaganja pojedinačnom pulsu pomnoženu sa kumulativno-termičkim korekcionim faktorom Cp=N-0,25 gde je N broj pulseva. Ovo pravilo se primenjuje samo na granične vrednosti za zaštitu od termičkih povreda, gde se svi pulsevi koji teraju kraće od Tmin tretiraju kao pojedinačni puls.

Parametar

Važeći spektralni opseg (nm)

Vrednost

Tmin

315 <l≤ 400

Tmin = 10-9 s (= 1 ns)

400 <l≤ 1050

Tmin = 18 · 10-6 s (= 18 µs)

1050 <l≤ 1400

Tmin = 50 · 10-6 s (= 50 µs)

1400 <l≤ 1500

Tmin = 10-3 s (= 1 ms)

1500 <l≤ 1800

Tmin = 10 s

1800 <l≤ 2600

Tmin = 10-3 s (= 1 ms)

2600 <l≤ 106

Tmin = 10-7 s (= 100 ns)