Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O PRETHODNIM I PERIODIČNIM LEKARSKIM PREGLEDIMA ZAPOSLENIH NA RADNIM MESTIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM

("Sl. glasnik RS", br. 120/2007, 93/2008 i 53/2017)

 

Sadržina pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se način, postupak i rokovi vršenja prethodnog lekarskog pregleda lica koje zasniva radni odnos, odnosno lica koje poslodavac angažuje za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom (u daljem tekstu: zaposleni) i periodičnog lekarskog pregleda zaposlenog koji radi na radnom mestu sa povećanim rizikom.

Prethodne i periodične lekarske preglede vrši služba medicine rada.

U postupku vršenja prethodnog i periodičnog lekarskog pregleda služba medicine rada koristi podatke iz akta poslodavca o proceni rizika - o faktorima rizika na radnom mestu sa povećanim rizikom i o posebnim zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati zaposleni.

Prethodni lekarski pregled

Član 2

Prethodni lekarski pregled vrši se radi utvrđivanja i ocenjivanja posebnih zdravstvenih uslova, odnosno sposobnosti zaposlenog za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom u odnosu na faktore rizika utvrđene aktom o proceni rizika kod poslodavca.

Prethodni lekarski pregled zaposlenog vrši se:

1) pre početka rada na radnom mestu sa povećanim rizikom;

2) pre premeštaja zaposlenog na radno mesto sa povećanim rizikom;

3) prilikom svakog utvrđivanja novih rizika na radnom mestu sa povećanim rizikom na kome zaposleni radi;

4) ukoliko je zaposleni raspoređen na radno mesto sa povećanim rizikom, a imao je prekid u obavljanju poslova na tom radnom mestu duži od 12 meseci.

Periodični lekarski pregled

Član 3

Periodični lekarski pregled vrši se radi praćenja i ocenjivanja zdravstvenog stanja, odnosno sposobnosti zaposlenog za obavljanje poslova na radnom mestu sa povećanim rizikom na kome zaposleni radi u odnosu na faktore rizika tog radnog mesta, a u rokovima propisanim ovim pravilnikom.

Poslodavac upućuje zaposlenog na periodični lekarski pregled:

1) najkasnije 30 dana pre isteka roka utvrđenog ovim pravilnikom;

2) nakon zaključivanja bolovanja po osnovu teške povrede na radu;

3) posle bolesti ili povrede koji nisu u vezi sa radom - ako postoji sumnja na smanjenu radnu sposobnost.

Član 3a

Po obavljenom periodičnom lekarskom pregledu služba medicine rada može da obavi kontrolni lekarski pregled kojim se kod zaposlenog prate utvrđena patološka stanja i poremećaji, kao i procenjuje dalja ispunjenost posebnih zdravstvenih uslova za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom.

Način vršenja lekarskih pregleda

Član 4

Prethodni i periodični lekarski pregled zaposlenog obuhvata:

1) opšti pregled - bez obzira na vrstu rizika i zdravstvene uslove na radnom mestu sa povećanim rizikom;

2) specifični pregled - zavisno od rizika i zdravstvenih uslova koje mora ispunjavati zaposleni na tom radnom mestu.

Opšti i specifični pregled čine elementi prethodnih i periodičnih lekarskih pregleda zaposlenog, koji sadrže rokove za vršenje periodičnih lekarskih pregleda, a koji su odštampani u prilogu I i II ovog pravilnika i čine njegov sastavni deo.

Opšti i specifični pregled zaposlenog koji je izložen jonizujućem zračenju vrši se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim posebnim propisom.

Član 5

Ako služba medicine rada u postupku ocenjivanja posebnih zdravstvenih uslova zaposlenog utvrdi da je za ocenjivanje neophodna prethodna medicinska dokumentacija može je zahtevati od izabranog lekara zaposlenog.

Izabrani lekar zaposlenog dužan je da, u roku tri dana od dobijanja zahteva, medicinsku dokumentaciju iz stava 1. ovog člana dostavi službi medicine rada, a služba medicine rada dužna je da primljenu dokumentaciju vrati izabranom lekaru zaposlenog narednog dana od dana njenog prijema.

Član 6

Služba medicine rada, u postupku vršenja prethodnog ili periodičnog lekarskog pregleda (u daljem tekstu: lekarski pregled), može da koristi već postojeće laboratorijske rezultate - koji u momentu vršenja pregleda nisu stariji od mesec dana.

Ako poslodavac angažuje drugu službu medicine rada, ta služba može, u roku od osam dana od dana angažovanja, podneti zahtev službi medicine rada koja je bila ranije angažovana da joj dostavi originalnu medicinsku dokumentaciju o izvršenim lekarskim pregledima zaposlenih.

Ranije angažovana služba medicine rada dužna je da novoangažovanoj službi medicine rada traženu dokumentaciju dostavi u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, kao i da sačuva fotokopije medicinske dokumentacije koju dostavi.

Uput za lekarski pregled

Član 7

Pri upućivanju zaposlenog na lekarski pregled poslodavac popunjava Uput za prethodni lekarski pregled - Obrazac 1, odnosno Upit za periodični lekarski pregled - Obrazac 2.

Poslodavac popunjava obrazac u dva primerka i jedan primerak dostavlja službi medicine rada, a drugi primerak zadržava za svoje potrebe.

Izveštaj o lekarskom pregledu

Član 8

Izveštaj o izvršenom prethodnom lekarskom pregledu zaposlenog - Obrazac 3, odnosno izveštaj o periodičnom lekarskom pregledu zaposlenog - Obrazac 4. popunjava služba medicine rada u tri primerka, od kojih poslodavcu i zaposlenom (koji svoj primerak dostavlja izabranom lekaru) dostavlja po jedan primerak izveštaja, a jedan primerak zadržava za svoje potrebe - najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršenog prethodnog, odnosno periodičnog lekarskog pregleda.

Izveštaji iz stava 1. ovog člana sadrže ocenu da je zaposleni zdravstveno sposoban, odnosno da nije zdravstveno sposoban za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom.

Član 9

Obrasci iz čl. 7. i 8. ovog pravilnika odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Obaveštavanje

Član 10

Kada služba medicine rada u postupku prethodnog ili periodičnog lekarskog pregleda utvrdi poremećaj zdravstvenog stanja zaposlenog o tome, bez odlaganja, obaveštava zaposlenog i njegovog izabranog lekara.

Završne odredbe

Član 11

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o postupku i uslovima za vršenje prethodnih i periodičnih lekarskih pregleda radnika ("Službeni glasnik RS", broj 23/92).

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac 1

 

     

(poslodavac)

 

(matični broj iz jedinstvenog registra)

     

(adresa)

 

(šifra delatnosti)

     

(datum)

 

(broj uputa)

 

UPUT ZA PRETHODNI LEKARSKI PREGLED ZAPOSLENOG(E)

 

Upućuje se na PRETHODNI pregled 

 

,

 

(ime, očevo ime i prezime)

 
 

, rođen(a) 

 

godine u 

 

(JMBG)

     

(mesto rođenja i opština)

po zanimanju 

 

, koji(a) treba da radi na radnom mestu 

 

,

 

(naziv zanimanja)

 

(naziv radnog mesta)

 

radi ocene ispunjenosti posebnih zdravstvenih sposobnosti za obavljanje

poslova na tom radnom mestu - koje je Aktom o proceni rizika 

 
 

(naziv poslodavca, broj i datum donošenja Akta)

utvrđeno kao radno mesto sa povećanim rizikom.

 • 

Kratak opis poslova na radnom mestu:  

 
     
     
 
 

 

 • 

Procenjeni rizici na radnom mestu i u radnoj okolini - utvrđeni Aktom o proceni rizika:

 
       

 

(opasnosti i štetnosti sa izmerenim vrednostima)
 

   
       
       

 • 

Posebni zdravstveni uslovi utvrđeni Aktom o proceni rizika - koje zaposleni(a) mora ispunjavati:

 

 

   
 
 

 

   

Poslodavac

 

(M.P.)

 
     

 

Obrazac 2

 

 

     

(poslodavac)

 

(matični broj iz jedinstvenog registra)

     

(adresa)

 

(šifra delatnosti)

     

(datum)

 

(broj uputa)

 

UPUT ZA PERIODIČNI LEKARSKI PREGLED ZAPOSLENOG

 

Upućuje se na PERIODIČNI/KONTROLNI pregled

 

,

 

(ime, očevo ime i prezime)

 
 

, rođen(a)  

 

godine u 

 

(JMBG)

     

(mesto rođenja i opština)

po zanimanju 

 

, koji(a) treba da radi na radnom mestu 

 

,

 

(naziv zanimanja)

 

(naziv radnog mesta)

 

radi ocene ispunjenosti posebnih zdravstvenih sposobnosti za obavljanje poslova na tom radnom mestu - koje je Aktom o

proceni rizika 

 
 

(naziv poslodavca, broj i datum donošenja Akta) utvrđeno kao radno mesto sa povećanim rizikom

Pri prethodnom/periodičnom pregledu obavljenom  

   
 

(dan, mesec i godina)

 

u zdravstvenoj ustanovi  

 

- služba medicine rada, utvrđeno je:

 

(naziv zdravstvene ustanove)

 
 

.

(sposoban; sposoban sa ograničenjem)

 

 

 • 

Kratak opis poslova na radnom mestu:  

   
       
     

 .

 

 • 

Procenjeni rizici na radnom mestu i u radnoj okolni - utvrđeni Aktom o proceni rizika:

   
   

(opasnost i štetnosti sa izmerenim vrednostima)

 
     

 .

 

 

 • 

Posebni zdravstveni uslovi utvrđeni Aktom o proceni rizika - koje zaposleni(a) mora ispunjavati: 

 
       

 

 

   
     

 .

       

 

   

Poslodavac

Mesto i datum:

(M.P.)

 
     

 

 

Obrazac 3

 

     

(služba medicine rada)

 

(datum pregleda)

     

(sedište)

 

(broj ambulantnog protokola)

     
   

(broj zdravstvenog kartona)

 

IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM PRETHODNOM LEKARSKOM PREGLEDU ZAPOSLENOG

 

Na osnovu uputa za prethodni pregled broj  

 

od 

 

 godine, izvršen

je pregled 

 

 

,

 

(ime, očevo ime i prezime)

 

(JMBG)

 

rođen(a) 

 

 godine, po zanimanju 

 

,

     

(naziv zanimanja)

 

koji(a) radi na radnom mestu 

 

.

 

(naziv radnog mesta)

 

Na osnovu izvršenih pregleda u skladu sa Pravilnikom o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnom mestu sa povećanim rizikom, daje se

OCENA

Da je 

 

zdravstveno sposoban(a)- nije sposoban(a) za rad na radnom

 

(ime i prezime)

 
 

, odnosno da kod imenovanog(e) NE POSTOJE-POSTOJE

(naziv radnog mesta)

 

patološka stanja, koja ne predstavljaju - predstavljaju kontraindikaciju za rad.

 

 

   

Ocenu dao

(mesto)

   
   

(ime i prezime specijaliste medicine rada)

(datum)

   

(M.P.)

 

 

Obrazac 4

 

     

(služba medicine rada)

 

(datum pregleda)

     

(sedište)

 

(broj ambulantnog protokola)

     
   

(broj zdravstvenog kartona)

 

IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM PERIODIČNOM LEKARSKOM PREGLEDU ZAPOSLENOG

 

Na osnovu uputa za periodični/kontrolni pregled broj  

 

od 

 

 godine, izvršen

je pregled 

 

 

,

 

(ime, očevo ime i prezime)

 

(JMBG)

 

rođen(a) 

 

 godine, po zanimanju 

 

,

     

(naziv zanimanja)

 

koji(a) radi na radnom mestu 

 

.

 

(naziv radnog mesta)

 

Na osnovu izvršenih pregleda u skladu sa Pravilnikom o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih, daje se

OCENA

Da je 

 
 

(ime i prezime)

zdravstveno sposoban(a), sposoban(a) sa ograničenjem

 
 

 

nije sposoban(a) za rad na radnom mestu

 
 

(naziv radnog mesta)

 

Kontrolni pregled:
1. Da (uneti rok za kontrolni pregled) _________________________________________________________.
2. Ne.

 

   

Ocenu dao

     

(Mesto i datum)

 

(ime i prezime specijaliste medicine rada)

 

   

(M.P.)

 

 

Prilog I

 

OPŠTI DEO PROGRAMA PRETHODNIH I PERIODIČNIH PREGLEDA ZAPOSLENIH NA RADNIM MESTIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM

Prethodni pregled obuhvata:

1) Anamnestičke podatke (radna anamneza, glavne tegobe, sadašnja bolest, lična anamneza, porodična anamneza, socijalnoepidemiološki podaci);

2) Lekarski pregled sa osnovnom antropometrijom (telesna masa, telesna visina, izračunavanje indeksa telesne mase-BMI);

3) Osnovne laboratorijske analize:

(1) krvi (brzina sedimentacije eritrocita, broj leukocita, eritrocita, hematokrit, koncentracija glukoze)

(2) urina (prisustvo belančevina, šećera, bilirubina, urobilinogen i sediment urina);

4) Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid;

5) Tonalanu liminarnu Audiometriju;

6) Spirometriju sa krivom protok volumen:

7) Elektrokardiogram (12 odvoda);

8) Popunjavanje upitnika o prethodnim bolestima, navikama, alergijama:

9) Radiografiju grudnog koša (PA) - po odluci lekara;

10) Specifične preglede i/ili ispitivanja u zavisnosti od utvrđenih štetnosti i opasnosti odnosno posebnih zdravstvenih uslova za obavljanje određenih poslova na radnom mestu, u skladu sa Aktom o proceni rizika.

Periodični pregled obuhvata:

1) Anamnestičke podatke (radna anamneza, glavne tegobe, sadašnja bolest, lična anamneza, porodična anamneza, socijalnoepidemiološki podaci);

2) Lekarski pregled sa osnovnom antropometrijom (telesna masa, telesna visina, izračunavanje indeksa telesne mase-BMI);

3) Osnovne laboratorijske analize:

(1) krvi (brzina sedimentacije eritrocita, broj leukocita, eritrocita, hematokrit, koncentracija glukoze)

(2) urina (prisustvo belančevina, šećera, bilirubina, urobilinogen i sediment urina);

4) Elektrokardiogram (12 odvoda);

5) Spirometriju sa krivom protok volumen;

6) Radiografiju grudnog koša (PA) - po odluci lekara;

7) Specifične preglede i/ili ispitivanja u zavisnosti od utvrđenih štetnosti i opasnosti odnosno posebnih zdravstvenih uslova za obavljanje određenih poslova na radnom mestu, u skladu sa Aktom o proceni rizika.

 

Prilog II

 

SPECIFIČNI DEO PROGRAMA PRETHODNIH I PERIODIČNIH PREGLEDA ZAPOSLENIH NA RADNIM MESTIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM

 

 

PRETHODNI PREGLED

PERIODIČNI PREGLED

Vrem. int. u mes.

1

2

3

4

1.0.

ZAHTEVI I OPTEREĆENJA

ZAHTEVI I OPTEREĆENJA

 

1.1.

ČULO VIDA

ČULO VIDA

12

 

Ciljana anamneza.
Testiranje funkcija: forija, fuzija, kolorni vid.
Zahtev za očuvanim vidnim poljem: perimetrija
Zahtev za očuvanim vidom u tami: ispitivanje adaptacije na tamu.

Ciljana anamneza.
Testiranje funkcija: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forija, fuzija, kolorni vid.
Zahtev za očuvanim vidnim poljem: perimetrija
Zahtev za očuvanim vidom u tami: ispitivanje adaptacije na tamu.

 

1.2.

ČULA MIRISA I UKUSA

ČULA MIRISA I UKUSA

24

 

Ciljana anamneza sa ispitivanjem (testiranjem) čula mirisa i ukusa.

Ciljana anamneza sa ispitivanjem (testiranjem) čula mirisa i ukusa.

 

1.3.

ČULO RAVNOTEŽE

ČULO RAVNOTEŽE

12

 

Ciljana anamneza.
Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani
Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).
Testiranje vidnih funkcija: forija, fuzija, kolorni vid.

Ciljana anamneza.
Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani
Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).
Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forija, fuzija, kolorni vid.

 

1.4.

ČULO SLUHA

ČULO SLUHA

12

 

Ciljana anamneza.

Ciljana anamneza. Tonalna liminarna audiometrija.

 

1.5.

SREDNJE TEŽAK I TEŽAK DINAMIČKI FIZIČKI RAD (=>4 METa)

SREDNJE TEŽAK I TEŽAK DINAMIČKI FIZIČKI RAD (=>4 METa)

12

 

Ciljana anamneza.
Harvard step test sa registrovanjem EKG-a, pulsa i krvnog pritiska pre i posle testa.

Ciljana anamneza.
Harvard step test sa registrovanjem EKG-a, pulsa i krvnog pritiska pre i posle testa.

 

1.6.

STATIČKI FIZIČKI RAD

STATIČKI FIZIČKI RAD

12

 

Ciljana anamneza.
Ispitivanje snage grupe mišića angažovane u statičkom radu.

Ciljana anamneza.
Ispitivanje snage grupe mišića angažovane u statičkom radu.

 

1.7.

PONAVLJAJUĆI BRZI POKRETI I PRISILNI POLOŽAJI

PONAVLJAJUĆI BRZI POKRETI I PRISILNI POLOŽAJI

12

 

Ciljana anamneza.
Upitnik za koštano mišićne tegobe i poremećaje.

Ciljana anamneza.
Upitnik za koštano mišićne tegobe i poremećaje.

 

1.8.

PSIHIČKI ZAHTEVI I OPTEREĆENJA
(KOGNITIVNI, PSIHOSENZORNI I PSIHOMOTORNI)

PSIHIČKI ZAHTEVI I OPTEREĆENJA
(KOGNITIVNI, PSIHOSENZORNI I PSIHOMOTORNI)

12

 

Ciljana anamneza.
Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti, kognitivnih funkcija i karakteristika ličnosti).

Ciljana anamneza.
Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti, kognitivnih funkcija i karakteristika ličnosti).

 

2.0.

FIZIČKE ŠTETNOSTI

FIZIČKE ŠTETNOSTI

 

2.1.

NEODGOVARAJUĆE OSVETLJENJE

NEODGOVARAJUĆE OSVETLJENJE

24

 

Ciljana anamneza.
Testiranje vidnih funkcija: forija, fuzija, kolorni vid.
Perimetrija.
Ispitivanje adaptacije na tamu.

Ciljana anamneza.
Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forija, fuzija, kolorni vid.
Perimetrija
Ispitivanje adaptacije na tamu.

 

2.2.

RAD U NEPOVOLJNIM MIKROKLIMATSKIM USLOVIMA

RAD U NEPOVOLJNIM MIKROKLIMATSKIM USLOVIMA

12

 

Ciljana anamneza.
Harvard step test sa registrovanjem EKG-a, pulsa i krvnog pritiska pre i posle testa.
*Dinamička kožna temometrija (Cold test).

Ciljana anamneza.
Harvard step test sa registrovanjem EKG-a, pulsa i krvnog pritiska pre i posle testa.
*Dinamička kožna temometrija (Cold test).

 
 

Napomena: *Kod osoba izloženih niskim temperaturama.

 

2.3.

BUKA

BUKA

12

 

Ciljana anamneza.
Upitnik za rad u buci.
Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani
Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).
Savetovanje o preventivnim merama za očuvanje sluha i uputstva za upotrebu ličnih zaštitnih sredstava (opreme).

Ciljana anamneza.
Tonalna liminarna audiometrija.
Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani
Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).
Savetovanje o preventivnim merama za očuvanje sluha i uputstva za upotrebu ličnih zaštitnih sredstava (opreme).

 

2.4.

OPŠTE VIBRACIJE

OPŠTE VIBRACIJE

12

 

Ciljana anamneza.
Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani
Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).

Ciljana anamneza.
Tonalna liminarna audiometrija.
Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani
Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).

 

2.5.

LOKALNE VIBRACIJE

LOKALNE VIBRACIJE

12

 

Ciljana anamneza.
Upitnik za rad sa vibracijama.
Dinamička kožna termometrija (Cold test).
Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i vibracije.
Phalenov test

Ciljana anamneza.
Upitnik za rad sa vibracijama.
Dinamička kožna termometrija (Cold test).
Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i vibracije.
Phalenov test.
Alenov test.
Dinamometrija.

 

2.6.

(Brisano)

12

2.7.

NEJONIZUJUĆE ZRAČENJE

NEJONIZUJUĆE ZRAČENJE

12

 

Ciljana anamneza.
Oftalmološki pregled (pregled optičkih medija sa proširenim zenicama).

Ciljana anamneza
Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid;
Oftalmološki pregled (pregled optičkih medija sa proširenim zenicama).

 

2.8.

POVIŠENI ILI SNIŽENI VAZDUŠNI PRITISAK

POVIŠENI ILI SNIŽENI VAZDUŠNI PRITISAK

12

 

Ciljana anamneza
Respiratorni upitnik
Ispitivanje funkcija vida: forija, fuzija, kolorni vid.
Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani
Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).
Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti i karakteristika ličnosti)
Harvard step test sa registrovanjem EKG-a, pulsa i krvnog pritiska pre i posle testa.

Ciljana anamneza
Respiratorni upitnik
Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forija, fuzija, kolorni vid.
Tonalna liminarna audiometrija
Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani
Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).
Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti i karakteristika ličnosti)
Harvard step test sa registrovanjem EKG-a, pulsa i krvnog pritiska pre i posle testa.

 

2.9.

PROMENE UBRZANJA
(AKCELERACIJA ILI DECELERACIJA)

PROMENE UBRZANJA
(AKCELERACIJA ILI DECELERACIJA)

12

 

Ciljana anamneza.
Ispitivanje funkcija vida: forija, fuzija, kolorni vid.
Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani
Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).
Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti i karakteristika ličnosti)
Harvard step test sa registrovanjem EKG-a, pulsa i krvnog pritiska pre i posle testa.

Ciljana anamneza.
Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forija, fuzija, kolorni vid.
Tonalna liminarna audiometrija.
Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani
Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).
Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti i karakteristika ličnosti).
Harvard step test sa registrovanjem EKG-a, pulsa i krvnog pritiska pre i posle testa.

 

3.0.

HEMIJSKE ŠTETNOSTI

HEMIJSKE ŠTETNOSTI

 

3.1.

METALI I NEMETALI

METALI I NEMETALI

 

3.1.1.

ALUMINIJUM

ALUMINIJUM

12

 

Ciljana anamneza.
Upitnik za respiratorne bolesti. RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.
Upitnik za respiratorne bolesti. RTG pluća (PA).
Biološki monitoring (na kraju petodnevne radne nedelje): koncentracija aluminijuma u urinu izražena na gram kreatinina.

 
 

Napomena: RTG pluća na 5 godina.

 

3.1.2.

ANTIMON I NJEGOVA JEDINJENJA

ANTIMON I NJEGOVA JEDINJENJA

12

 

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, i γ-glutamiltranspeptidaze u krvi.
RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, i γ-glutamiltranspeptidaze u krvi.
RTG pluća (PA).

 

Napomena: RTG pluća svake treće godine posle petogodišnje ekspozicije.

3.1.3.

ARSEN I NJEGOVA JEDINJENJA

ARSEN I NJEGOVA JEDINJENJA

12

 

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Detaljni pregled sluzokože gornjih respiratornih puteva, kože i nokata.
Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima.
Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.
Određivanje koncentracije albumina, β2-mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) i/ili α1-mikroglobulina (izraženg na gram kreatinina) u urinu.

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Detaljni pregled sluzokože gornjih respiratornih puteva, kože i nokata.
Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima.
Određivanje broja retikulocita, bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.
Određivanje koncentracije albumina, β2-mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) i/ili α1-mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) u urinu.

 
 

RTG pluća (PA).

RTG pluća (PA).
Biološki monitoring: (na kraju petodnevne radne nedelje): koncentracija ukupnog neorganskog arsena u urinu izražena na gram kreatinina i koncentracija methemoglobina u krvi.

 

Napomena: RTG pluća svake treće godine posle petogodišnje ekspozicije.

3.1.4.

BAKAR I NJEGOVA JEDINJENJA

BAKAR I NJEGOVA JEDINJENJA

12

 

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT).
Koncentracija bakra u urinu izražena na gram kreatinina i koncentracija bakra u krvi.

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT).
Biološki monitoring (na kraju petodnevne radne nedelje): koncentracija bakra u urinu izražena na gram kreatinina i koncentracija bakra u krvi.

 

3.1.5.

BERILIJUM I NJEGOVA JEDINJENJA

BERILIJUM I NJEGOVA JEDINJENJA

12

 

Ciljana anamneza.
Specifični upitnik za alergije.
Respiratorni upitnik.
Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi. RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.
Specifični upitnik za alergije.
Respiratorni upitnik.
Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi. RTG pluća (PA).

 

Napomena: RTG pluća na 5 godina.

3.1.6.

CINK I NJEGOVA JEDINJENJA

CINK I NJEGOVA JEDINJENJA

12

 

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Specifični upitnik za alergije.

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Specifični upitnik za alergije.
Biološki monitoring: (na kraju petodnevne radne nedelje): koncentracija cinka u urinu izražena na gram kreatinina i koncentracija cinka u krvi.

 

3.1.7.

FOSFOR I NJEGOVA JEDINJENJA

FOSFOR I NJEGOVA JEDINJENJA

12

 

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Detaljni pregled sluzokože gornjih respiratornih puteva, usne duplje, vilice i kože.

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Detaljni pregled sluzokože gornjih respiratornih puteva, usne duplje, vilice i kože.

 
 

Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, Ca, P, uree i kreatinina u krvi.

Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, Ca, P, uree i kreatinina u krvi.
Rendgenografija donje vilice.

 

Napomena: Rendgenografija donje vilice na svakih 5 godina posle desetogodišnje izloženosti.

3.1.8.

HROM I NJEGOVA JEDINJENJA

HROM I NJEGOVA JEDINJENJA

12

 

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Specifični upitnik za alergije.
Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), uree i kreatinina u krvi.
Određivanje koncentracije albumina, β2-mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) i/ili α1-mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) u urinu.
Ispitivanje čula mirisa.
RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Specifični upitnik za alergije. Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), uree i kreatinina u krvi.
Određivanje koncentracije albumina, β2-mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) i/ili α1-mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) u urinu.
Ispitivanje čula mirisa.
RTG pluća (PA).
Biološki monitoring (na kraju petodnevne radne nedelje): koncentracija hroma u urinu izražena na gram kreatinina.

 

Napomena: RTG pluća svake treće godine posle petogodišnje ekspozicije.

3.1.9.

KADMIJUM I NJEGOVA JEDINJENJA

KADMIJUM I NJEGOVA JEDINJENJA

12

 

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.
Određivanje koncentracije albumina, β2-mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) i/ili α1-mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) u urinu.
Ispitivanje čula mirisa.
RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.
Određivanje koncentracije albumina, β2-mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) i/ili α1-mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) u urinu.
Ispitivanje čula mirisa.
RTG pluća (PA).
Rendgenografija karlice i butnih kostiju.
Biološki monitoring (na kraju petodnevne radne nedelje): koncentracija kadmijuma u urinu izražena na gram kreatinina i koncentracija kadmijuma u krvi.

 
 

Napomena: RTG pluća svake treće godine posle petogodišnje ekspozicije. Rendgenografija karlice i butnih kostiju na 5 godina posle petogodišnje ekspozicije.

 

3.1.10.

KALAJ I NJEGOVA NEORGANSKA JEDINJENJA

KALAJ I NJEGOVA NEORGANSKA JEDINJENJA

12

 

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
RTG pluća (PA).

 

Napomena: RTG pluća svake treće godine posle petogodišnje ekspozicije.

3.1.11.

ORGANSKA JEDINJENJA KALAJA

ORGANSKA JEDINJENJA KALAJA

12

 

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Upitnik Q16.
Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, i γ-glutamiltranspeptidaze u krvi.
RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Upitnik Q16.
Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, i γ-glutamiltranspeptidaze u krvi.
RTG pluća (PA).

 

Napomena: RTG pluća svake treće godine posle petogodišnje ekspozicije.

3.1.12.

KOBALT I NJEGOVA JEDINJENJA

KOBALT I NJEGOVA JEDINJENJA

12

 

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Specifični upitnik za alergije.
RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Specifični upitnik za alergije.
Ispitivanje čula mirisa.
RTG pluća (PA).
Biološki monitoring (na kraju petodnevne radne nedelje): koncentracija kobalta u urinu izražena na gram kreatinina i koncentracija kobalta u krvi.

 

Napomena: RTG pluća svake treće godine posle petogodišnje ekspozicije. Biološki monitoring počevši od 2010. godine.

3.1.13.

MAGNEZIJUM I NJEGOVA JEDINJENJA

MAGNEZIJUM I NJEGOVA JEDINJENJA

12

 

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Ispitivanje tremora: potpis, crtanje kruga, kvadrata i spirale.

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Ispitivanje tremora: potpis, crtanje kruga, kvadrata i spirale.
Biološki monitoring (na kraju petodnevne radne nedelje): koncentracija magnezijuma u urinu izražena na gram kreatinina.

 

3.1.14.

MANGAN I NJEGOVA JEDINJENJA

MANGAN I NJEGOVA JEDINJENJA

12

 

Ciljana anamneza
Upitnik Q 16
Ispitivanje tremora: potpis, crtanje kruga, kvadrata i spirale.
Psihološki pregled (ispitivanje psihofizioloških sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja).

Ciljana anamneza
Upitnik Q 16
Ispitivanje tremora: potpis, crtanje kruga, kvadrata i spirale.
Psihološki pregled (ispitivanje psihofizioloških sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja).

 

3.1.15.

NIKL I NJEGOVA JEDINJENJA

NIKL I NJEGOVA JEDINJENJA

12

 

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Specifični upitnik za alergije.
Ispitivanje čula mirisa.
RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Specifični upitnik za alergije.
Ispitivanje čula mirisa.
RTG pluća (PA).
Biološki monitoring (na kraju petodnevne radne nedelje): koncentracija nikla u urinu izražena na gram kreatinina i koncentracija nikla u krvi.

 

Napomena: RTG pluća svake treće godine posle petogodišnje ekspozicije.

3.1.16.

OLOVO I NJEGOVA NEORGANSKA JEDINJENJA

OLOVO I NJEGOVA NEORGANSKA JEDINJENJA

12

 

Ciljana anamneza.
Upitnik Q16.
Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), uree i kreatinina u krvi.

Ciljana anamneza.
Upitnik Q16.
Određivanje broja retikulocita, bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), uree i kreatinina u krvi. Biološki monitoring.
Koncentracija olova u krvi.
Koncentracija eritrocitnog protoporfirina.
Koncentracija δ-aminolevulinske kiseline u urinu

 

3.1.17.

ORGANSKA JEDINJENJA OLOVA

ORGANSKA JEDINJENJA OLOVA

12

 

Ciljana anamneza.
Upitnik Q 16.
Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.

Ciljana anamneza.
Upitnik Q 16.
Određivanje broja retikulocita, bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.
Analiza hromozomskih aberacija i mikronukleusa.

 

Napomena: Analiza hromozomskih aberacija i mikronukleusa na 3 godine.

3.1.18.

PLATINA I NJENA JEDINJENJA

PLATINA I NJENA JEDINJENJA

24

 

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Detaljni pregled sluzokože gornjih respiratornih puteva i kože.

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Detaljni pregled sluzokože gornjih respiratornih puteva i kože.

 

3.1.19.

SELEN I NJEGOVA JEDINJENJA

SELEN I NJEGOVA JEDINJENJA

12

 

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, i γ-glutamiltranspeptidaze u krvi. RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, i γ-glutamiltranspeptidaze u krvi.
RTG pluća (PA).
Biološki monitoring: (na kraju petodnevne radne nedelje): koncentracija selena u urinu izražena na gram kreatinina i koncentracija selena u krvi.

 

Napomena: RTG pluća svake treće godine posle petogodišnje ekspozicije.

3.1.20.

TALIJUM I NJEGOVA JEDINJENJA

TALIJUM I NJEGOVA JEDINJENJA

12

 

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Detaljni pregled sluzokože gornjih respiratornih puteva i kože.
Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Detaljni pregled sluzokože gornjih respiratornih puteva i kože.
Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.
Biološki monitoring: (na kraju petodnevne radne nedelje): koncentracija talijuma u urinu izražena na gram kreatinina.

 

Napomena: Biološki monitoring počevši od 2010. godine.

3.1.21.

TVRDI METAL

TVRDI METAL

12

 

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
RTG pluća (PA).

 

Napomena: RTG pluća svake treće godine posle petogodišnje ekspozicije.

3.1.22.

VANADIJUM I NJEGOVA JEDINJENJA

VANADIJUM I NJEGOVA JEDINJENJA

12

 

Ciljana anamneza.

Ciljana anamneza.

 
 

Respiratorni upitnik
Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, i γ-glutamiltranspeptidaze u krvi.
RTG pluća (PA).

Respiratorni upitnik
Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, i γ-glutamiltranspeptidaze u krvi. RTG pluća (PA).
Biološki monitoring: (na kraju petodnevne radne nedelje): koncentracija vanadijuma u urinu izražena na gram kreatinina i koncentracija vanadijuma u krvi.

 

Napomena: RTG pluća svake treće godine posle petogodišnje ekspozicije. Biološki monitoring počevši od 2010. godine.

3.1.23.

ŽIVA I NJENA JEDINJENJA
(IZUZEV ORGANSKIH JEDINJENJA SA KRATKIM LANCEM)

ŽIVA I NJENA JEDINJENJA
(IZUZEV ORGANSKIH JEDINJENJA SA KRATKIM LANCEM)

12

 

Ciljana anamneza.
Upitnik Q 16.
Ispitivanje tremora: potpis, crtanje kruga, kvadrata i spirale.
Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja).
Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), uree i kreatinina u krvi.
Određivanje koncentracije albumina, β2mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) i/ili α1-mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) u urinu.

Ciljana anamneza.
Upitnik Q 16.
Ispitivanje tremora: potpis, crtanje kruga, kvadrata i spirale.
Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja).
Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), uree i kreatinina u krvi.
Određivanje koncentracije albumina, β2mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) i/ili α1-mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) u urinu.
Biološki monitoring (na kraju petodnevne radne nedelje): koncentracija žive u urinu izražena na gram kreatinina i koncentracija žive u krvi.

 

3.1.24.

ORGANSKA JEDINJENJA ŽIVE SA KRATKIM LANCEM

ORGANSKA JEDINJENJA ŽIVE SA KRATKIM LANCEM

12

 

Ciljana anamneza.
Upitnik Q 16
Ispitivanje tremora: potpis, crtanje kruga, kvadrata i spirale.
Ispitivanje funkcija vida: forija, fuzija, kolorni vid.
Perimetrija.
Ispitivanje kožnih receptora (taktilni, vibro, za bol)
Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani
Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).
Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja).
Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.

Ciljana anamneza.
Upitnik Q 16.
Ispitivanje tremora: potpis, crtanje kruga, kvadrata i spirale.
Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forija, fuzija, kolorni vid.
Perimetrija.
Tonalna liminarna audiometrija.
Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima.
Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).
Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja).
Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.
Biološki monitoring: koncentracija žive u krvi.

 

3.2.

ORGANSKA JEDINJENJA

ORGANSKA JEDINJENJA

 

3.2.1.

ALIFATIČNI I ALICIKLIČNI UGLJOVODONICI
(n-heksan, cikloheksan i dr.)

ALIFATIČNI I ALICIKLIČNI UGLJOVODONICI
(n-heksan, cikloheksan i dr.)

12

 

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Upitnik Q 16.
Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).
Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja).
Određivanje broja trombocita, bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Upitnik Q 16.
Tonalna liminarna audiometrija.
Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).
Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja).
Određivanje broja trombocita, bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.
Biološki monitoring (poslednjeg radnog dana na kraju smene):
Ekspozicija n-neksanu: 2,5-heksandion u urinu.
Ekspozicija Cikloheksanu: cikloheksan u urinu.

 

Napomena: Biološki monitoring počevši od 2010. godine.

3.2.2.

CIKLIČNI UGLJOVODONICI (AROMATIČNI UGLJOVODONICI)

CIKLIČNI UGLJOVODONICI (AROMATIČNI UGLJOVODONICI)

12

 

Ciljana anamneza.
Upitnik Q 16.
Respiratorni upitnik.
Ispitivanje funkcija vida: kolorni vid.
Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima.
Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja).
Određivanje broja retikulocita, trombocita leukocitarne formule, koncentracije bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfahaze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.

Ciljana anamneza.
Upitnik Q 16. Respiratorni upitnik.
Ispitivanje funkcija vida: kolorni vid. Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima.
Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja).
Određivanje broja retikulocita, trombocita leukocitarne formule, koncentracije bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamilhranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.
Biološki monitoring (poslednjeg radnog dana u nedelji na kraju smene):
Ekspozicija benzenu: određivanje benzena u urinu ili izdahnutom vazduhu ili trans-trans-mukonske kiseline u urinu.
Ekspozicija etilbenzenu: određivanje etilbenzena u urinu i/ili mandelične kiselina u urinu
Ekspozicija toluenu: određivanje toluena u krvi ili izdahnutom vazduhu.
Ekspozicija ksilenu: određivanje ksilena u krvi.
Ekspozicija stirenu: određivanje stirena u krvi ili izdahnutom vazduhu ili mandelične kiseline u urinu.
Ekspozicija ostalim cikličnim ugljovodonicima: koncentracija jedinjenja ili specifičnog metabolita u biološkom materijalu.

 

Napomena: Biološki monitoring počevši od 2010. godine.

3.2.3.

AMINO I NITRO JEDINJENJA CIKLIČNIH UGLJOVODONIKA, NJIHOVIH HOMOLOGA I DERIVATA

AMINO I NITRO JEDINJENJA CIKLIČNIH UGLJOVODONIKA, NJIHOVIH HOMOLOGA I DERIVATA

12

 

Ciljana anamneza.
Upitnik Q 16.
Respiratorni upitnik.
Ispitivanje funkcija vida: kolorni vid.
Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima.
Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja).
Određivanje broja retikulocita, trombocita leukocitarne formule, koncentracije bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.

Ciljana anamneza.
Upitnik Q 16.
Respiratorni upitnik.
Ispitivanje funkcija vida: kolorni vid.
Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima.
Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja).
Određivanje broja retikulocita, trombocita leukocitarne formule, koncentracije bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.
Biološki monitoring (poslednjeg radnog dana u nedelji na kraju smene):
Ekspozicija anilinu: određivanje p-aminofenola u urinu i methemoglobina.
Ekspozicija nitrobenzenu: određivanje p nitrofenola u urinu i methemoglobina. Ekspozicija ostalim amino i nitro jedinjenjima cikličnih ugljovodonika: koncentracija jedinjenja ili specifičnog metabolita u biološkom materijalu.

 

Napomena: Biološki monitoring počevši od 2010. godine.

3.2.4.

HALOGENI DERIVATI ALIFATIČNIH I CIKLIČNIH UGLJOVODONIKA

HALOGENI DERIVATI ALIFATIČNIH I CIKLIČNIH UGLJOVODONIKA

12

 

Ciljana anamneza.
Upitnik Q 16.
Respiratorni upitnik.
Ispitivanje funkcija vida: kolorni vid.
Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima.
Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja).
Određivanje broja retikulocita, trombocita leukocitarne formule, koncentracije bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.

Ciljana anamneza.
Upitnik Q 16.
Respiratorni upitnik.
Ispitivanje funkcija vida: kolorni vid.
Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima.
Tonalna liminarna audiometrija.
Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja).
Određivanje broja retikulocita, trombocita leukocitarne formule, koncentracije bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.
Biološki monitoring (poslednjeg radnog dana u nedelji na kraju smene):
Ekspozicija trihloretilenu: određivanje trihlor sirćetne kiseline u urinu, trihloretanola u urinu i ukupnih trihlor jedinjenja u urinu ili određivanje trihloretilena u urinu i krvi.
Ekspozicija perhloretilenu: određivanje perhloretilena u krvi ili izdahnutom vazduhu.
Ekspozicija metilhloroformu: određivanje metilhloroforma u krvi ili trihloretanola u urinu.
Ekspozicija dihlormetanu: određivanje dihlormetana krvi ili izdahnutom vazduhu, uz određivanje karboksihemoglobina.
Ekspozicija ostalim halogenim derivatima alifatičnih i cikličnih ugljovodonika: koncentracija jedinjenja ili specifičnog metabolita u biološkom materijalu.

 

Napomena: Izuzev trihloretilena biološki monitoring počevši od 2010. godine.

3.2.5.

VINILHLORID MONOMER

VINILHLORID MONOMER

12

 

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Dinamička kožna temometrija (Cold test).
Određivanje broja retikulocita, trombocita leukocitarne formule, koncentracije bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Dinamička kožna temometrija (Cold test).
Određivanje broja retikulocita, trombocita leukocitarne formule, koncentracije bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.
Ultrazvučni pregled abdomena.
Rendgenografija šaka.
Biološki monitoring: određivanje tiodiglikolne kiseline u urinu poslednjeg radnog dana u nedelji na kraju smene.

 

Napomena: Ultrazvučni pregled abdomena i rendgenografija šaka na 5 godina posle desetogodišnje ekspozicije.

3.2.6.

ALKOHOLI, ESTRI, ETRI, ALDEHIDI I KETONI

ALKOHOLI, ESTRI, ETRI, ALDEHIDI I KETONI

12

 

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Upitnik Q 16.
Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).
Određivanje broja trombocita, bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Upitnik Q 16.
Tonalna liminarna audiometrija.
Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).
Određivanje broja trombocita, bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.
Biološki monitoring: određivanje metabolita primarne supstance poslednjeg radnog dana u nedelji na kraju smene.

 

Napomena: Biološki monitoring počevši od 2010. godine.

3.2.7.

UGLJEN DISULFID

UGLJEN DISULFID

12

 

Ciljana anamneza.
Upitnik Q 16.
Ispitivanje funkcija vida: kolorni vid.
Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima.
Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja). Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), uree i kreatinina u krvi.

Ciljana anamneza.
Upitnik Q 16.
Ispitivanje funkcija vida: kolorni vid.
Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima.
Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja). Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), uree i kreatinina u krvi.
Biološki monitoring: određivanje 2-tiotiazolidin-4-karboksilne kiseline (TTCA) u urinu poslednjeg radnog dana u nedelji na kraju smene.

 

3.2.8.

PESTICIDI
(proizvodnja, promet i upotreba)

PESTICIDI
(proizvodnja, promet i upotreba)

12

 

Ciljana anamneza.
Upitnik Q 16.
Respiratorni upitnik.
Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja).
Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, pseudoholinesteraze, uree i kreatinina u krvi.
Određivanje eritrocitne acetilholinesteraze (najmanje dve vrednosti pre početka kspozicije jedinjenjima koja inhibiraju acetilholinesterazu a ukoliko je razlika između te dve vrednosti veća od 20% potrebno je ponoviti analizu).

Ciljana anamneza.
Upitnik Q 16.
Respiratorni upitnik.
Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja).
Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi. Biološki monitoring (na kraju radnog dana u kome je postojala ekspozicija pesticidima):
Ekspozicija pesticidima na bazi organofosfornih jedinjenja: određivanje alkil fosfata u urinu, ili eritrocitne acetilholinesteraze.
Ekspozicija pesticidima na bazi karbamata: određivanje eritrocitne acetilholinesteraze, ili određivanje specifičnog metabolita u urinu.
Ekspozicija piretroidima: određivanje piretroida u urinu, alternativno 3-fenoksibenzoeve kiseline i 4-hidroksi-3-fenoksibenzoeve kiseline u urinu
Ekspozicija lindanu: određivanje lindana u krvi
Ekspozicija parationu: p-nitrofenol u urinu
Ekspozicija dinitro-ortokrezol: određivanje dinitro-ortokrezola u krvi
Ekspozicija ostalim pesticidima: koncentracija aktivne supstance ili specifičnog metabolita u biološkom materijalu.

 

Napomena: Izuzev organofosfata i karbamata biološki monitoring ekspozicije ostalim pesticidima počevši od 2010. godine.

3.2.9.

AMIDI, NN-DIMETIL FORMAMID

AMIDI, NN-DIMETIL FORMAMID

12

 

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Određivanje koncentracije bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi. RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Određivanje koncentracije bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.
RTG pluća (PA).
Biološki monitoring (poslednjeg radnog dana u nedelji na kraju smene): određivanje NN-dimetil formamida u urinu ili krvi.

 

Napomena: RTG pluća svake treće godine posle petogodišnje ekspozicije. Biološki monitoring počevši od 2010. godine.

3.2.10.

VEŠTAČKE SMOLE I PLASTIČNE MASE
(proizvodnja, prerada, upotreba)

VEŠTAČKE SMOLE I PLASTIČNE MASE
(proizvodnja, prerada, upotreba)

12

 

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Određivanje broja retikulocita, trombocita leukocitarne formule, koncentracije bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Određivanje broja retikulocita, trombocita leukocitarne formule, koncentracije bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.
Biološki monitoring (poslednjeg radnog dana u nedelji na kraju smene):
Ekspozicija fenolnim smolama: određivanje fenola u urinu.
Ekspozicija cijanidnim smolama: određivanje tiocijanata u urinu.
Ekspozicija ostalim smolama i plastičnim masama: koncentracija jedinjenja ili specifičnog metabolita u biološkom materijalu.

 

3.3.

GASOVI

GASOVI

 

3.3.1.

CIJAN I NJEGOVA JEDINJENJA

CIJAN I NJEGOVA JEDINJENJA

12

 

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Upitnik Q 16.
Ispitivanje tremora: potpis, crtanje kruga, kvadrata i spirale. Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Upitnik Q 16.
Ispitivanje tremora: potpis, crtanje kruga, kvadrata i spirale. Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).
Tonalna liminarna audiometrija.
Biološki monitoring: koncentracija tiocijanata u urinu na kraju radnog vremena.

 

3.3.2.

FLUOR I NJEGOVA JEDINJENJA

FLUOR I NJEGOVA JEDINJENJA

12

 

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Detaljni pregled kože i sluzokoža.

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Detaljni pregled kože i sluzokoža.
Rendgenografija karlice.
Biološki monitoring: (na kraju radne nedelje): koncentracija fluorida u urinu izražena na gram kreatinina.

 

Napomena: Rendgenografija karlica svake treće godine posle petogodišnje ekspozicije.

3.3.3.

HALOGENI ELEMENTI I NJIHOVA JEDINJENJA (IZUZEV FLUORA I NJEGOVIH JEDINJENJA)

HALOGENI ELEMENTI I NJIHOVA JEDINJENJA (IZUZEV FLUORA I NJEGOVIH JEDINJENJA)

12

 

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Detaljni pregled kože i sluzokoža.

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Detaljni pregled kože i sluzokoža.

 

3.3.4.

PROSTI ZAGUŠLJIVCI
(metan, etan, ugljen dioksid i drugi)

PROSTI ZAGUŠLJIVCI
(metan, etan, ugljen dioksid i drugi)

12

 

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Detaljni pregled respiratornog i kardiovaskularnog sistema.

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Detaljni pregled respiratornog i kardiovaskularnog sistema.

 

3.3.5.

SUMPORVODONIK

SUMPORVODONIK

12

 

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Upitnik Q 16 Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).
Ispitivanje čula mirisa.

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Upitnik Q 16 Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).
Ispitivanje čula mirisa.

 

3.3.6.

UGLJEN MONOKSID

UGLJEN MONOKSID

12

 

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Upitnik Q 16 Ispitivanje tremora: potpis, crtanje kruga, kvadrata i spirale.
Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Upitnik Q 16 Ispitivanje tremora: potpis, crtanje kruga, kvadrata i spirale.
Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).
Biološki monitoring: koncentracija karbonilhemoglobina na kraju radnog vremena.

 

3.4.

OSTALE MATERIJE

OSTALE MATERIJE

 

3.4.1.

GASOVI, PARE, AEROSOLI SA IRITATIVNIM, BRONHOKONSTRIKTIVNIM I ALERGIJSKIM DEJSTVOM

GASOVI, PARE, AEROSOLI SA IRITATIVNIM, BRONHOKONSTRIKTIVNIM I ALERGIJSKIM DEJSTVOM

12

 

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Specifični upitnik za alergije.
RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Specifični upitnik za alergije.
RTG pluća (PA).

 

Napomena: RTG pluća svake treće godine posle petogodišnje ekspozicije.

3.4.2.

FIBROZOGENA PRAŠINA
(slobodni CiO2, azbest i drugo.)

FIBROZOGENA PRAŠINA
(slobodni CiO2, azbest i drugo.)

12

 

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
RTG pluća (PA).

 

Napomena: RTG pluća svake treće godine posle petogodišnje ekspozicije.

3.4.3.

NEFIBROZOGENA PRAŠINA

NEFIBROZOGENA PRAŠINA

12

 

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
RTG pluća (PA).

 

Napomena: RTG pluća svake treće godine posle petogodišnje ekspozicije.

3.4.4.

KISELINE, BAZE, NJIHOVI ANHIDRIDI I SOLI

KISELINE, BAZE, NJIHOVI ANHIDRIDI I SOLI

12

 

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.

 
 

Detaljni pregled kože, sluzokoža i zuba.

Detaljni pregled kože, sluzokoža i zuba.

 

3.4.5.

VEŠTAČKA ĐUBRIVA
(Proizvodnja, promet i upotreba)

VEŠTAČKA ĐUBRIVA
(Proizvodnja, promet i upotreba)

12

 

Ciljana anamneza.
Ciljani pregled kože i vidljivih sluzokoža.
Respiratorni upitnik.
Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), uree i kreatinina u krvi.
RTG pluća (PA)

Ciljana anamneza.
Ciljani pregled kože i vidljivih sluzokoža.
Respiratorni upitnik.
Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), uree i kreatinina u krvi.
RTG pluća (PA)

 

Napomena: RTG pluća svake treće godine posle petogodišnje ekspozicije.

3.4.6.

MATERIJE ODNOSNO IZVORI ZRAČENJA (OSIM JONIZUJUĆIH ZRAČENJA) S DOKAZANIM KANCEROGENIM DELOVANJEM NA ČOVEKA
(kategorija A1 liste kancerogena Svetske zdravstvene organizacije).

MATERIJE ODNOSNO IZVORI ZRAČENJA (OSIM JONIZUJUĆIH ZRAČENJA) S DOKAZANIM KANCEROGENIM DELOVANJEM NA ČOVEKA
(kategorija A1 liste kancerogena Svetske zdravstvene organizacije).

12

 

Ciljana anamneza.

Ciljana anamneza.
Specifični biomarkeri efekata odgovarajućih kancerogena.
Ultrazvučni pregled ciljnih organa i organskih sistema.

 

Napomena: Ultrazvučni pregled ciljnih organa i organskih sistema na 12 meseci posle desetogodišnje ekspozicije.

3.4.7.

DRUGE (NEPOMENUTE) HEMIJSKE MATERIJE ODNOSNO OPASNI I NEDOVOLJNO ISPITANI MATERIJALI I PREPARATI

DRUGE (NEPOMENUTE) HEMIJSKE MATERIJE ODNOSNO OPASNI I NEDOVOLJNO ISPITANI MATERIJALI I PREPARATI

12

 

Ciljani pregledi i ispitivanja u odnosu na moguće zdravstvene posledice prema aktuelnoj stručnoj literaturi.

Ciljani pregledi i ispitivanja u odnosu na moguće zdravstvene posledice prema aktuelnoj stručnoj literaturi.

 

4.0.

BIOLOŠKE ŠTETNOSTI

BIOLOŠKE ŠTETNOSTI

 

4.1.

IZLOŽENOST BACILU TUBERKULOZE

IZLOŽENOST BACILU TUBERKULOZE

24

 

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
Tuberkulinska proba.
RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.
Respiratorni upitnik.
RTG pluća (PA).

 

Napomena: RTG pluća svake pete godine.

4.2.

IZLOŽENOST VIRUSIMA HEPATITISA B I/ILI C

IZLOŽENOST VIRUSIMA HEPATITISA B I/ILI C

24

 

Ciljana anamneza.
Specifični biomarkeri kontakta sa virusom (za viruse hepatitisa B HBsAg i anti HBc IgM a za hepatitis C anti HCV).
Određivanje broja trombocita, bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT).

Ciljana anamneza.
Specifični biomarkeri kontakta sa virusom (za viruse hepatitisa B HBsAg i anti HBc IgM a za hepatitis C anti HCV).
Određivanje broja trombocita, bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT).

 

4.3.

IZLOŽENOST VIRUSU HIV-a

IZLOŽENOST VIRUSU HIV-a

24

 

Ciljana anamneza.
Specifični biomarkeri kontakta sa virusom HIV-a.
Određivanje broja trombocita, bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT).

Ciljana anamneza.
Specifični biomarkeri kontakta sa virusom HIV-a.
Određivanje broja trombocita, bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT).

 

4.4.

EKSPOZICIJA DRUGIM NEPOMENUTIM BIOLOŠKIM ŠTETNOSTIMA

EKSPOZICIJA DRUGIM NEPOMENUTIM BIOLOŠKIM ŠTETNOSTIMA

24

 

Ciljana anamneza.
Specifični biomarkeri kontakta sa biološkim agensom.
Određivanje broja trombocita, bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT).
RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.
Specifični biomarkeri kontakta sa biološkim agensom.
Određivanje broja trombocita, bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT).
RTG pluća (PA).

 

Napomena: RTG pluća svake pete godine.

5.0.

POSEBNE ŠTETNOSTI I OPASNOSTI

POSEBNE ŠTETNOSTI I OPASNOSTI

 

5.1.

RAD NA VISINI

RAD NA VISINI

12

 

Ciljana anamneza.
Ispitivanje funkcija vida: forija, fuzija, kolorni vid i perimetrija.
Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod)
Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti i karakteristika ličnosti).

Ciljana anamneza.
Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forija, fuzija, kolorni vid i perimetrija.
Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod)
Tonalna liminarna audiometrija.
Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti i karakteristika ličnosti).

 

Napomena: Psihološki pregled ukoliko nema drugih indikacija svake treće godine.

5.2.

RAD POD ZEMLJOM
(rudnici, podzemna skladišta i sl.)

RAD POD ZEMLJOM
(rudnici, podzemna skladišta i sl.)

12

 

Ciljana anamneza.
Ispitivanje funkcija vida: forija, fuzija, kolorni vid, perimetrija i ispitivanje adaptacije na tamu.
Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod)
Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti i karakteristika ličnosti).
RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.
Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forija, fuzija, kolorni vid, perimetrija i ispitivanje adaptacije na tamu.
Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod)
Tonalna liminarna audiometrija.
Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti i karakteristika ličnosti).
RTG pluća (PA).

 
 

Napomena: Psihološki pregled ukoliko nema drugih indikacija svake treće godine. RTG pluća svake pete godine.

 

5.3.

RAD NOĆU

RAD NOĆU

18

 

Ciljana anamneza.
Ispitivanje adaptacije na tamu.

Ciljana anamneza.
Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid i Ispitivanje adaptacije na tamu.
Tonalna liminarna audiometrija.

 

5.4.

UPRAVLJANJE VOZILIMA I UNUTRAŠNJI TRANSPORT
(vozači viljuškara, dizalica, transportera, građevinskih i poljoprivrednih mašina i sl.)

UPRAVLJANJE VOZILIMA I UNUTRAŠNJI TRANSPORT
(vozači viljuškara, dizalica, transportera, građevinskih i poljoprivrednih mašina i sl.)

12

 

Ciljana anamneza.
Ispitivanje funkcija vida: forija, fuzija, kolorni vid, perimetrija i ispitivanje adaptacije na tamu.
Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod)
Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti i karakteristika ličnosti).

Ciljana anamneza.
Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forija, fuzija, kolorni vid, perimetrija i ispitivanje adaptacije na tamu.
Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod)
Tonalna liminarna audiometrija.
Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti i karakteristika ličnosti).

 

5.5.

RAD U NEHIGIJENSKIM USLOVIMA, PRISUSTVU VLAGE, NEPRIJATNIH MIRISA I ISPARENJA

RAD U NEHIGIJENSKIM USLOVIMA, PRISUSTVU VLAGE, NEPRIJATNIH MIRISA I ISPARENJA

12

 

Ciljana anamneza. Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.
RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza. Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, i dubinski vid.
Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.
RTG pluća (PA).

 

Napomena: RTG pluća svake pete godine.

5.6.

UPRAVLJANJE ZAHTEVNIM SISTEMIMA

UPRAVLJANJE ZAHTEVNIM SISTEMIMA

12

 

Ciljana anamneza.
Ispitivanje funkcija vida: forija, fuzija, kolorni vid, perimetrija i ispitivanje adaptacije na tamu.
Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod)
Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti i karakteristika ličnosti).
Skrining psihoaktivnih supstanci u urinu.

Ciljana anamneza.
Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forija, fuzija, kolorni vid, perimetrija i ispitivanje adaptacije na tamu.
Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod)
Tonalna liminarna audiometrija.
Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti i karakteristika ličnosti).
Skrining psihoaktivnih supstanci u urinu.