Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA OSNOVICE POREZA NA IMOVINU NA PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA

("Sl. glasnik RS", br. 93/2013)

 

Član 1

Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 45/04 i 27/11) prestaje da važi.

Član 2

Izuzetno, kod utvrđivanja poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu za 2013. godinu i za ranije godine, poreska osnovica, saglasno članu 37. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RS", broj 47/13), utvrdiće se u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 45/04 i 27/11).

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2014. godine.