Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA ODREĐENIH PRAVILNIKA
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

("Sl. glasnik RS", br. 4/2010)

 

Član 1

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe:

1) Pravilnik o metrološkim uslovima za merila zazora ("Službeni list SFRJ", broj 48/85);

2) Pravilnik o metrološkim uslovima za pljosnata ravnala ("Službeni list SFRJ", broj 48/85);

3) Pravilnik o metrološkim uslovima za merila debljine ("Službeni list SFRJ", broj 36/86);

4) Pravilnik o metrološkim uslovima za merne ploče od livenog gvožđa ("Službeni list SFRJ", broj 10/87);

5) Pravilnik o metrološkim uslovima za nožasta ravnala ("Službeni list SFRJ", broj 31/87);

6) Pravilnik o metrološkim uslovima za bazisne letve ("Službeni list SFRJ", broj 2/88);

7) Pravilnik o metrološkim uslovima za nivelmanske letve ("Službeni list SFRJ", broj 13/88);

8) Pravilnik o metrološkim uslovima za merila širine i nadvišenja koloseka ("Službeni list SFRJ", broj 24/89);

9) Pravilnik o metrološkim uslovima za merila debljine tankih slojeva magnetnog tipa ("Službeni list SFRJ", broj 9/90);

10) Pravilnik o metrološkim uslovima za merila debljine tankih slojeva koja rade na principu vrtložnih struja ("Službeni list SFRJ", broj 9/90);

11) Pravilnik o metrološkim uslovima za radne etalone debljine tankih slojeva za pregled merila debljine tankih slojeva koja rade na principu vrtložnih struja ("Službeni list SFRJ", broj 9/90);

12) Pravilnik o metrološkim uslovima za koordinatne merne mašine ("Službeni list SRJ", broj 11/93);

13) Pravilnik o metrološkim uslovima za merila debljine tankih slojeva koja rade na principu povratnog beta zračenja ("Službeni list SRJ", broj 30/95);

14) Pravilnik o metrološkim uslovima za radne etalone debljine tankih slojeva za pregled merila debljine tankih slojeva koja rade na principu x-zračenja ("Službeni list SRJ", broj 9/97);

15) Pravilnik o metrološkim uslovima za radne etalone debljine tankih slojeva za pregled merila debljine tankih slojeva koja rade na principu povratnog beta-zračenja ("Službeni list SRJ", broj 9/97);

16) Pravilnik o metrološkim uslovima za merila debljine tankih slojeva koja rade na principu x-zračenja ("Službeni list SRJ", broj 9/97);

17) Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju preduzeća i druga pravna lica koja se akredituju za pregled radnih etalona, merila ili uzoraka referentnih materijala ("Službeni list SRJ", broj 35/98);

18) Pravilnik o metrološkim uslovima za merila za sipke materijale ("Službeni list SFRJ", broj 5/85);

19) Pravilnik o metrološkim uslovima za okvire za merenje drva ("Službeni list SFRJ", broj 5/85);

20) Pravilnik o metrološkim uslovima za laboratorijska merila - pipete za mešanje krvi za brojanje krvnih zrnaca ("Službeni list SFRJ", broj 28/85);

21) Pravilnik o metrološkim uslovima za laboratorijska merila - staklena merila zapremine od 5 cm3 do 500 cm3 (ml) za merenje kolonjske vode i parfimerijskih proizvoda ("Službeni list SFRJ", broj 28/85);

22) Pravilnik o metrološkim uslovima za burad, kace, kante i balone ("Službeni list SFRJ", broj 58/85);

23) Pravilnik o metrološkim uslovima za etalon-uređaje za pregled pokaznih uređaja sprava za merenje tečnih goriva ("Službeni list SFRJ", broj 19/86);

24) Pravilnik o metrološkim uslovima za goniometre ("Službeni list SFRJ", broj 33/86);

25) Pravilnik o metrološkim uslovima za radne etalone jedinice ugla u ravni - optičke prizme i optičke poligone ("Službeni list SFRJ", broj 36/86);

26) Pravilnik o metrološkim uslovima za nivelire ("Službeni list SRJ", broj 47/98);

27) Pravilnik o metrološkim uslovima za inkubatorske termometre ("Službeni list SFRJ", broj 3/85);

28) Pravilnik o metrološkim uslovima za veterinarske termometre ("Službeni list SFRJ", broj 31/86);

29) Pravilnik o metrološkim uslovima za optičke pirometre - sekundarne etalone jedinice temperature ("Službeni list SFRJ", broj 13/87);

30) Pravilnik o metrološkim uslovima za radijacione pirometre - radne etalone jedinice temperature u temperaturnom opsegu od 300 K do 2800 K ("Službeni list SFRJ", broj 33/88);

31) Pravilnik o metrološkim uslovima za platinske otporne termometre - sekundarne i radne etalone jedinice temperature ("Službeni list SRJ", broj 61/97);

32) Pravilnik o metrološkim uslovima za radne etalone jedinice vremena i frekvencije ("Službeni list SFRJ", broj 31/87);

33) Pravilnik o metrološkim uslovima za električne pokazne merne instrumente sa neposrednim dejstvom i njihov pribor ("Službeni list SFRJ", br. 49/80 i 35/81);

34) Pravilnik o metrološkim uslovima za digitalne voltmetre za jednosmerne napone ("Službeni list SFRJ", br. 2/83 i 7/83);

35) Pravilnik o metrološkim uslovima za radne etalon-mostove jednosmerne struje za merenje otpornosti ("Službeni list SFRJ", broj 3/85);

36) Pravilnik o metrološkim uslovima za radne etalon-ćelije ("Službeni list SFRJ", broj 5/85);

37) Pravilnik o metrološkim uslovima za etalon-potenciometre jednosmerne struje ("Službeni list SFRJ", broj 28/85);

38) Pravilnik o metrološkim uslovima za merila magnetnog fluksa ("Službeni list SFRJ", broj 35/86);

39) Pravilnik o metrološkim uslovima za merila magnetne indukcije u opsegu merenja od 0,01 T do 2 T ("Službeni list SFRJ", broj 35/86);

40) Pravilnik o metrološkim uslovima za dekade otpornosti ("Službeni list SFRJ", broj 56/87);

41) Pravilnik o metrološkim uslovima za mostove za merenje električne kapacitivnosti - radne etalone jedinice električne kapacitivnosti ("Službeni list SFRJ", broj 4/89);

42) Pravilnik o metrološkim uslovima za mere električne kapacitivnosti ("Službeni list SFRJ", broj 4/89);

43) Pravilnik o metrološkim uslovima za mostove za merenje električne kapacitivnosti ("Službeni list SFRJ", broj 4/89);

44) Pravilnik o metrološkim uslovima za mere električne kapacitivnosti - radne etalone jedinice električne kapacitivnosti ("Službeni list SFRJ", broj 4/89);

45) Pravilnik o metrološkim uslovima za merne ploče od prirodnog tvrdog kamena ("Službeni list SFRJ", broj 10/87);

46) Pravilnik o metrološkim uslovima za podeone glave i podeone stolove ("Službeni list SFRJ", broj 9/90);

47) Pravilnik o metrološkim uslovima za podužne i okvirne libele ("Službeni list SFRJ", broj 24/89);

48) Pravilnik o metrološkim uslovima za proporcionalne brojače - radne etalone ("Službeni list SRJ", broj 76/94);

49) Pravilnik o metrološkim uslovima za radne etalon-alkoholometre ("Službeni list SFRJ", broj 54/85);

50) Pravilnik o metrološkim uslovima za radni etalon merne posude - pipete ("Službeni list SFRJ", broj 28/88);

51) Pravilnik o metrološkim uslovima za radne etalon-areometre ("Službeni list SFRJ", broj 54/85);

52) Pravilnik o metrološkim uslovima za radne etalone-limbove ("Službeni list SFRJ", broj 25/86);

53) Pravilnik o metrološkim uslovima za radne etalone - uređaje za ispitivanje brojila električne energije ("Službeni list SFRJ", broj 54/89);

54) Pravilnik o metrološkim uslovima za radne etalone - uređaje za pregled planparalelnih graničnih mera ("Službeni list SFRJ", br. 48/85 i 76/90);

55) Pravilnik o metrološkim uslovima za radne etalone električne energije ("Službeni list SFRJ", broj 64/89);

56) Pravilnik o metrološkim uslovima za centrične libele ("Službeni list SFRJ", broj 11/89);

57) Pravilnik o metrološkim uslovima za fotometrijske sijalice sa usijanim volframovim vlaknom - sekundarne i radne etalone jedinice svetlosnog fluksa ("Službeni list SFRJ", broj 8/86);

58) Pravilnik o metrološkim uslovima za fotometrijske sijalice inkadescentne temperature boje 2856 K - sekundarne etalone jedinice svetlosne jačine ("Službeni list SRJ", broj 71/00);

59) Pravilnik o metrološkim uslovima za fotometrijske sijalice inkadescentne, temperature boje 2856 K - radne etalone jedinice svetlosne jačine ("Službeni list SRJ", broj 71/00);

60) Pravilnik o metrološkim uslovima za fotometrijske sijalice inkadescentne, temperature boje 2360 K - radne etalone jedinice svetlosne jačine ("Službeni list SRJ", broj 71/00);

61) Pravilnik o metrološkim uslovima za fotometrijske sijalice inkadescentne temperature boje 2360 K - sekundarne etalone jedinice svetlosne jačine ("Službeni list SRJ", broj 71/00);

62) Pravilnik o metrološkim uslovima za ferosulfatne hemijske dozimetre - radne etalone ("Službeni list SRJ", broj 80/94);

63) Pravilnik o metrološkim uslovima za uređaje za ispitivanje protočnih merila količine fluida, sa mernom dijafragmom ("Službeni list SFRJ", broj 35/87);

64) Pravilnik o metrološkim uslovima za uređaje za ispitivanje plinomera ("Službeni list SFRJ", broj 18/88);

65) Pravilnik o metrološkim uslovima za uređaje za ispitivanje korektora ("Službeni list SFRJ", broj 18/88);

66) Pravilnik o metrološkim uslovima za uglomere ("Službeni list SRJ", broj 61/94);

67) Pravilnik o metrološkim uslovima za ugaonike od 90° nazivne dužine 1500 mm ("Službeni list SFRJ", broj 5/85);

68) Pravilnik o metrološkim uslovima za termoparove platina-rodijum/platina - sekundarne i radne etalone jedinice temperature ("Službeni list SRJ", broj 40/97);

69) Pravilnik o metrološkim uslovima za staklene živine termometre - sekundarne i radne etalone jedinice temperature ("Službeni list SRJ", broj 36/98);

70) Pravilnik o metrološkim uslovima za sinusne lenjire ("Službeni list SFRJ", broj 31/86);

71) Pravilnik o metrološkim uslovima za sekundarne i radne utiskivače ("Službeni list SRJ", broj 11/93);

72) Pravilnik o metrološkim uslovima za sekundarne etalone i radne etalone jedinice magnetne indukcije u opsegu merenja 0,01 T do 2 T ("Službeni list SFRJ", broj 11/86);

73) Pravilnik o metrološkim uslovima za sekundarne etalone i radne etalone jedinice magnetnog fluksa ("Službeni list SFRJ", broj 11/86);

74) Pravilnik o metrološkim uslovima za sekundarne etalone jedinice ugla u ravni ("Službeni list SFRJ", broj 52/86);

75) Pravilnik o metrološkim uslovima za sekundarne etalone jedinice zapremine gasa ("Službeni list SFRJ", broj 37/87);

76) Pravilnik o metrološkim uslovima za sekundarne etalone i radne etalone jedinice jačine magnetnog polja u opsegu učestalosti od 0,01 MHz do 30 MHz ("Službeni list SFRJ", broj 13/87);

77) Pravilnik o metrološkim uslovima za sekundarne etalone električnog napona ("Službeni list SFRJ", broj 19/86);

78) Pravilnik o metrološkim uslovima za sekundarne etalone električne otpornosti ("Službeni list SRJ", broj 1/94);

79) Pravilnik o metrološkim uslovima za sekundarni etalon merne posude - tikvice ("Službeni list SFRJ", broj 1/90);

80) Pravilnik o metrološkim uslovima za sekundarni etalon merne posude - pipete ("Službeni list SFRJ ", broj 37/88);

81) Pravilnik o metrološkim uslovima za sanduke, okvire i slična merila valjkastog oblika za građevinski materijal ("Službeni list SFRJ", broj 5/85);

82) Pravilnik o metrološkim uslovima za radne etalone jedinice luminancije ("Službeni list SFRJ", broj 18/90);

83) Pravilnik o metrološkim uslovima za registrujuća merila x-y pisače ("Službeni list SRJ", br. 65/99 i 66/99 - ispravka);

84) Pravilnik o metrološkim uslovima za registrujuća merila x - t pisače ("Službeni list SRJ", br. 7/00 i 8/00 - ispravka);

85) Pravilnik o metrološkim uslovima za radni etalon-uređaj za ispitivanje taksametara ("Službeni list SFRJ", broj 32/86);

86) Pravilnik o metrološkim uslovima za radni etalon-prsten i radni etalon - valjak ("Službeni list SFRJ", broj 5/85);

87) Pravilnik o metrološkim uslovima za radni etalon-uređaj za ispitivanje hronotahografa i taksametara ("Službeni list SFRJ", broj 20/87);

88) Pravilnik o metrološkim uslovima za radne etalone-uređaje za pregled mernih satova ("Službeni list SFRJ", broj 35/86);

89) Pravilnik o metrološkim uslovima za merila širine i nadvišenja koloseka ("Službeni list SFRJ", broj 24/89);

90) Pravilnik o metrološkim uslovima za radne etalone - uređaje za pregled vodomera ("Službeni list SFRJ", broj 38/86);

91) Pravilnik o metrološkim uslovima za radne etalone - merne lenjire klase tačnosti M, 0,1 i 2 ("Službeni list SFRJ", broj 85/87);

92) Pravilnik o metrološkim uslovima za radne etalone-kontrolne merne lenjire ("Službeni list SFRJ", broj 56/87);

93) Pravilnik o metrološkim uslovima za radne etalone uređaje za pregled automatskih merila nivoa tečnosti ("Službeni list SFRJ", broj 28/87);

94) Pravilnik o metrološkim uslovima za radne etalone hrapavosti ("Službeni list SFRJ", broj 52/86);

95) Pravilnik o metrološkim uslovima za radne etalone površine ("Službeni list SFRJ", broj 26/85);

96) Pravilnik o metrološkim uslovima za radne etalone otpornosti jednosmerne struje ("Službeni list SFRJ", broj 66/84);

97) Pravilnik o metrološkim uslovima za radne etalone - probna optička sočiva i klinove za pregled fokometara ("Službeni list SFRJ", broj 24/89);

98) Pravilnik o metrološkim uslovima za merila magnetne indukcije u opsegu merenja od 5x10-12 T do 5x10-2 T ("Službeni list SFRJ", broj 31/87);

99) Pravilnik o metrološkim uslovima za laserske interferometre za merenje pomaka ("Službeni list SRJ", br. 31/93 i 42/93 - ispravka);

100) Pravilnik o metrološkim uslovima za jonizacione komore sa vazdušnim zidom - radne etalone ("Službeni list SRJ" br. 31/93 i 42/93 - ispravka);

101) Pravilnik o metrološkim uslovima za autokolimatore ("Službeni list SFRJ", broj 33/86);

102) Pravilnik o metrološkim uslovima za 4 πy jonizacione komore - radne etalone ("Službeni list SRJ", br. 35/97 i 44/97 - ispravka);

103) Pravilnik o metrološkim karakteristikama čistih gasova CO, CO2, CH4, H2, O2, N2 i Ar za pripremanje referentnih gasnih smeša ("Službeni list SFRJ", broj 18/88);

104) Pravilnik o metrološkim karakteristikama uzoraka referentnih materijala - referentnih vodenih rastvora za pH skalu ("Službeni list SFRJ", broj 28/89);

105) Pravilnik o metrološkim karakteristikama uzoraka referentnih materijala - referentnih tečnosti za viskozimetre ("Službeni list SFRJ", broj 85/87);

106) Pravilnik o metrološkim karakteristikama uzoraka referentnih materijala tipa gasne smeše tipa CO/N2 ("Službeni list SRJ", broj 66/94);

107) Pravilnik o metrološkim karakteristikama uzoraka referentnih materijala tipa nafte i naftnih derivata za pregled gasnih hromatografa ("Službeni list SRJ", broj 15/00);

108) Pravilnik o metrološkim karakteristikama uzoraka referentnih materijala tipa gumene smese i gume ("Službeni list SFRJ", broj 76/90);

109) Pravilnik o metrološkim karakteristikama uzoraka referentnih materijala za utvrđivanje fizičko-hemijskih svojstava uzoraka nafte i naftnih derivata ("Službeni list SRJ", broj 15/00);

110) Pravilnik o metrološkim karakteristikama uzoraka referentnih materijala - referentnih rastvora za električnu provodljivost ("Službeni list SFRJ", broj 85/87);

111) Pravilnik o načinu izdavanja potvrde o ispunjavanju metroloških i drugih uslova za merila koja se uvoze ili prodaju s konsignacionog skladišta ("Službeni list SRJ", broj 14/95).

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".