Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA ODREĐENIH PRAVILNIKA

("Sl. glasnik RS", br. 99/2013)

 

Član 1

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe:

1) Pravilnik o metrološkim uslovima za fokometre ("Službeni list SFRJ", broj 28/89);

2) Pravilnik o metrološkim uslovima za radne etalone debljine tankih slojeva za pregled merila debljine tankih slojeva magnetnog tipa ("Službeni list SFRJ", broj 9/90);

3) Pravilnik o metrološkim uslovima za mehaničke merne satove sa vrednošću podeljka skale 0,01 mm i sa mernim hodom od 100 mm ("Službeni list SFRJ", broj 11/90);

4) Pravilnik o metrološkim uslovima za granične planparalelne mere dužine ("Službeni list SFRJ", broj 72/90);

5) Pravilnik o metrološkim uslovima za mehaničke merne satove sa zakretnim mernim pipkom sa podeljkom skale od 0,01 mm ili 0,002 mm ("Službeni list SFRJ", broj 14/91);

6) Pravilnik o metrološkim uslovima za merne satove - komparatere ("Službeni list SRJ", broj 26/95);

7) Pravilnik o metrološkim uslovima za pomična merila dužine ("Službeni list SRJ", broj 9/97);

8) Pravilnik o metrološkim uslovima za elektrooptičke i elektronske daljinomere ("Službeni list SRJ", broj 46/97);

9) Pravilnik o metrološkim uslovima za mikrometre za spoljašnja merenja ("Službeni list SRJ", broj 19/98);

10) Pravilnik o metrološkim uslovima za mikrometre za unutrašnja merenja ("Službeni list SRJ", broj 10/99);

11) Pravilnik o metrološkim uslovima za mikrometre za spoljašnja merenja mernog opsega od 500 mm do 2000 mm ("Službeni list SRJ", broj 10/99);

12) Pravilnik o metrološkim uslovima za mašine za merenje površine ("Službeni list SFRJ", broj 26/85);

13) Pravilnik o metrološkim uslovima za protočna merila količine pare sa mernom dijafragmom ("Službeni list SFRJ", broj 9/85);

14) Pravilnik o metrološkim uslovima za protočna merila količine gasa sa mernom dijafragmom ("Službeni list SFRJ", broj 9/85);

15) Pravilnik o metrološkim uslovima za laboratorijska merila - mikropipete ("Službeni list SFRJ", broj 27/85);

16) Pravilnik o metrološkim uslovima za medicinske injekcione špriceve ("Službeni list SFRJ", broj 27/85);

17) Pravilnik o metrološkim uslovima za laboratorijska merila - birete od stakla za tečnosti ("Službeni list SFRJ", broj 27/85);

18) Pravilnik o metrološkim uslovima za protočna merila količine tečnosti sa mernom dijafragmom ("Službeni list SFRJ", broj 27/85);

19) Pravilnik o metrološkim uslovima za laboratorijska merila - graduisane merne cilindre ("Službeni list SFRJ", broj 27/85);

20) Pravilnik o metrološkim uslovima za laboratorijska merila - merne tikvice od stakla, sa jednom mernom crtom ("Službeni list SFRJ", broj 28/85);

21) Pravilnik o metrološkim uslovima za laboratorijska merila - pipete sa jednom mernom crtom ("Službeni list SFRJ", broj 28/85);

22) Pravilnik o metrološkim uslovima za laboratorijska merila - graduisane merne pipete ("Službeni list SFRJ", broj 28/85);

23) Pravilnik o metrološkim uslovima za laboratorijska merila za gasove ("Službeni list SFRJ", broj 71/88);

24) Pravilnik o metrološkim uslovima za etalonske tegove od 50 kg do 5000 kg ("Službeni list SFRJ", broj 44/88);

25) Pravilnik o metrološkim uslovima za manometre, vakuummetre i manovakuummetre ("Službeni list SFRJ", broj 30/86);

26) Pravilnik o metrološkim uslovima za merne pretvarače (transmitere) pritiska sa strujnim izlaznim signalom ("Službeni list SRJ", broj 23/98);

27) Pravilnik o metrološkim uslovima za uređaje za zadavanje sile ("Službeni list SFRJ", broj 74/90);

28) Pravilnik o metrološkim uslovima za dinamometre ("Službeni list SFRJ", broj 74/90);

29) Pravilnik o metrološkim uslovima za aparate za merenje tvrdoće po Vikersu (od HV 5 do HV100) ("Službeni list SFRJ", broj 35/87);

30) Pravilnik o metrološkim uslovima za aparate za merenje tvrdoće po Brinelu ("Službeni list SFRJ", broj 35/87);

31) Pravilnik o metrološkim uslovima za mašine za ispitivanje mehaničkih osobina materijala ("Službeni list SRJ", broj 8/95);

32) Pravilnik o metrološkim uslovima za merne uređaje za merenje tvrdoće metodom utiskivanja igle (tvrdoća po Šoru A i D) ("Službeni list SRJ", broj 12/00);

33) Pravilnik o metrološkim uslovima za merne uređaje za merenje tvrdoće po Rokvelu, skale A, B, C, F, G, N i T ("Službeni list SRJ", broj 13/00);

34) Pravilnik o metrološkim uslovima za radne etalone - vlagomere za zrna žitarica i semenke uljarica ("Službeni list SFRJ", broj 50/86);

35) Pravilnik o metrološkim uslovima za higrometre ("Službeni list SRJ", broj 47/95);

36) Pravilnik o metrološkim uslovima za viskozimetre sa padajućom kuglicom ("Službeni list SFRJ", broj 22/91);

37) Pravilnik o metrološkim uslovima za kapilarne viskozimetre ("Službeni list SFRJ", broj 54/91);

38) Pravilnik o metrološkim uslovima za radijacione pirometre ("Službeni list SFRJ", broj 10/87);

39) Pravilnik o metrološkim uslovima za optičke pirometre sa iščezavajućom niti ("Službeni list SFRJ", broj 44/87);

40) Pravilnik o metrološkim uslovima za poluprovodničke otporne termometre sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom otpornosti ("Službeni list SFRJ", broj 61/91);

41) Pravilnik o metrološkim uslovima za poluprovodničke otporne termometre sa negativnim temperaturnim koeficijentom otpornosti ("Službeni list SFRJ", broj 61/91);

42) Pravilnik o metrološkim uslovima za termoparove ("Službeni list SRJ", broj 34/96);

43) Pravilnik o metrološkim uslovima za otporne termometre ("Službeni list SRJ", broj 34/96);

44) Pravilnik o metrološkim uslovima za staklene termometre punjene tečnošću, za specijalne namene ("Službeni list SRJ", broj 50/99);

45) Pravilnik o metrološkim uslovima za silotermometre ("Službeni list SRJ", broj 50/99);

46) Pravilnik o metrološkim uslovima za bimetalne termometre ("Službeni list SRJ", broj 7/00);

47) Pravilnik o metrološkim uslovima za manometarske termometre ("Službeni list SRJ", broj 59/01);

48) Pravilnik o metrološkim uslovima za elektronske sekundomere ("Službeni list SFRJ", broj 29/83);

49) Pravilnik o metrološkim uslovima za davače tarifnih impulsa i uklopne časovnike koji se koriste u telefonskom i telegrafskom saobraćaju za postavljanje tarife ("Službeni list SFRJ", broj 66/84);

50) Pravilnik o metrološkim uslovima za uklopne časovnike ("Službeni list SFRJ", broj 3/85);

51) Pravilnik o metrološkim uslovima za mehaničke sekundomere ("Službeni list SFRJ", broj 3/85);

52) Pravilnik o metrološkim uslovima za časovnike za parkiranje vozila ("Službeni list SFRJ", broj 5/85);

53) Pravilnik o metrološkim uslovima za osnovne časovnike u sklopu telefonskih centrala koji se koriste za obračun metodom zapisa podataka o pozivu ("Službeni list SCG", broj 44/03);

54) Pravilnik o metrološkim uslovima za pokazivače maksimuma klase 1,0 ("Službeni list SFRJ", broj 56/89);

55) Pravilnik o metrološkim uslovima za fotometrijske sijalice sa usijanim volframovim vlaknom - merila svetlosnog fluksa ("Službeni list SFRJ", broj 8/86);

56) Pravilnik o metrološkim uslovima za fotoelektrične luksmetre - merila osvetljenosti ("Službeni list SRJ", broj 5/99);

57) Pravilnik o metrološkim uslovima za fotoelektrične luminansmetre - merila luminancije ("Službeni list SRJ", broj 28/99);

58) Pravilnik o metrološkim uslovima za uređaje za pregled regloskopa - radnih etalona farova ("Službeni list SRJ", broj 37/00);

59) Pravilnik o metrološkim uslovima za izotopska merila gustine i vlage ("Službeni list SFRJ", broj 54/85);

60) Pravilnik o metrološkim uslovima za poluprovodničke brojače - spektrometre gama-zračenja ("Službeni list SFRJ", broj 22/91);

61) Pravilnik o metrološkim uslovima za tečne scintilacione brojače ("Službeni list SRJ", broj 38/95);

62) Pravilnik o metrološkim uslovima za plastične scintilacione brojače ("Službeni list SRJ", broj 34/96);

63) Pravilnik o metrološkim uslovima za merila površinske aktivnosti radionuklida emitera alfa-beta i beta-gama zračenja ("Službeni list SCG", broj 3/03);

64) Pravilnik o metrološkim uslovima za dozimetre sa kondenzatorskom jonizacionom komorom ("Službeni list SRJ", broj 34/96);

65) Pravilnik o metrološkim uslovima za cerijumsulfatne hemijske dozimetre ("Službeni list SRJ", broj 28/95);

66) Pravilnik o metrološkim uslovima za industrijske radiohromatske film-dozimetre ("Službeni list SRJ", broj 34/96);

67) Pravilnik o metrološkim uslovima za lične dozimetre ekvivalentne doze ("Službeni list SRJ", broj 34/96);

68) Pravilnik o metrološkim uslovima za elektrokardiografe ("Službeni list SRJ", broj 5/00);

69) Pravilnik o metrološkim uslovima za elektroencefalograf ("Službeni list SRJ", broj 5/01);

70) Metrološko uputstvo za pregled etalon prstena i etalon valjaka - radnih etalona jedinice dužine ("Glasnik SZMDM", broj 3/85);

71) Metrološko uputstvo za pregled radnih etalona uređaja za pregled mernih satova ("Glasnik SZMDM", broj 1/87);

72) Metrološko uputstvo za pregled merila debljine ("Glasnik SZMDM", broj 1/87);

73) Metrološko uputstvo za pregled uređaja za pregled planparalelnih graničnih merila ("Glasnik SZMDM", broj 1/87);

74) Metrološko uputstvo za pregled mernih satova ("Glasnik SZMDM", broj 3/87);

75) Metrološko uputstvo za statistički pregled pomičnih merila ("Glasnik SZMDM", broj 3/87);

76) Metrološko uputstvo za statistički pregled mikrometarskih merila ("Glasnik SZMDM", broj 4/87);

77) Metrološko uputstvo za pregled merila širine i nadvišenja koloseka ("Glasnik SZMDM", broj 2/89);

78) Metrološko uputstvo za pregled radnih etalona - uređaja za pregled merila širine i nadvišenja koloseka ("Glasnik SZMDM", broj 2/89);

79) Metrološko uputstvo za pregled fokometara ("Glasnik SZMDM", broj 2/89);

80) Metrološko uputstvo za pregled radnih etalona mernih lenjira klase tačnosti M, 0, 1 i 2 ("Glasnik SZMDM", broj 4/90);

81) Metrološko uputstvo za pregled radnih etalona graničnih planparalelnih mera dužine ("Glasnik SZMDM", broj 4/90);

82) Metrološko uputstvo za pregled koordinantnih mernih mašina ("Glasnik SZMDM", broj 2/93);

83) Metrološko uputstvo za pregled laserskih interferometara za merenje pomaka ("Glasnik SZMDM", broj 1/95);

84) Metrološko uputstvo za pregled pomičnih merila ("Glasnik SZMDM", broj 1/97);

85) Metrološko uputstvo za pregled mikrometara za spoljašnja merenja ("Glasnik SZMDM", broj 2/98);

86) Metrološko uputstvo za pregled mikrometara za spoljašnja merenja opsega od 500 mm do 2000 mm ("Glasnik SZMDM", broj 1/99);

87) Metrološko uputstvo za pregled mikrometara za unutrašnja merenja ("Glasnik SZMDM", broj 1/99);

88) Metrološko uputstvo za pregled elektrooptičkih i elektronskih daljinomera ("Glasnik SZMDM", broj 1/99);

89) Tehnički uslovi za prijem na pregled planimetara ("Glasnik SZMDM", Grupa XIII, broj 1/69);

90) Metrološko uputstvo za pregled merila za sipke materijale ("Glasnik SZMDM", broj 3/85);

91) Metrološko uputstvo za pregled okvira za merenje drva ("Glasnik SZMDM", broj 3/85);

92) Metrološko uputstvo za pregled laboratorijskih merila - graduisanih i parfimerijskih mernih cilindara ("Glasnik SZMDM", broj 3/85);

93) Metrološko uputstvo za pregled laboratorijskih merila - pipeta sa jednom mernom crtom ("Glasnik SZMDM", broj 3/85);

94) Metrološko uputstvo za pregled medicinskih injekcionih špriceva ("Glasnik SZMDM", broj 3/85);

95) Metrološko uputstvo za pregled laboratorijskih merila - mernih tikvica od stakla sa jednom crtom ("Glasnik SZMDM", broj 3/85);

96) Metrološko uputstvo za pregled sanduka, okvira i sličnih merila valjkastog oblika za građevinski materijal ("Glasnik SZMDM", broj 3/85);

97) Metrološko uputstvo za pregled buradi, kaca, kanti i balona ("Glasnik SZMDM", broj 4/85);

98) Metrološko uputstvo za pregled protočnih merila količina fluida sa mernom dijafragmom ("Glasnik SZMDM", broj 4/87);

99) Metrološko uputstvo za pregled laboratorijskih merila bireta ("Glasnik SZMDM", broj 1/89);

100) Metrološko uputstvo za pregled pipeta za mešanje krvi za brojanje krvnih zrnaca ("Glasnik SZMDM", broj 1/89);

101) Metrološko uputstvo za pregled laboratorijskih merila - mikropipeta ("Glasnik SZMDM", broj 1/89);

102) Metrološko uputstvo za pregled laboratorijskih merila graduisanih mernih pipeta ("Glasnik SZMDM", broj 1/89);

103) Metrološko uputstvo za pregled radnih etalona - uređaja za pregled vodomera ("Glasnik SZMDM", broj 2/90);

104) Metrološko uputstvo za pregled goniometara ("Glasnik SZMDM", broj 1/87);

105) Metrološko uputstvo za pregled autokolimatora ("Glasnik SZMDM", broj 1/87);

106) Metrološko uputstvo za pregled radnih etalona jedinice ugla u ravni - optičkih prizmi i poligona ("Glasnik SZMDM", broj 1/87);

107) Metrološko uputstvo za pregled nivelira ("Glasnik SZMDM", broj 1/99);

108) Pravilnik o metrološkom uputstvu za pregled vaga sa neautomatskim funkcionisanjem i promenljivim položajem ravnoteže pomoću skraćenog postupka ("Glasnik SZMDM", Grupa XIII, broj 9/81);

109) Metrološko uputstvo za pregled vaga sa neautomatskim funkcionisanjem, klase tačnosti (III), sa stalnim položajem ravnoteže sa zdelicama odozgo ("Glasnik SZMDM", Grupa XIV, broj 5/82);

110) Metrološko uputstvo za pregled mernih naprava vaga sa pomičnim, koturastim i dometnim tegovima ("Glasnik SZMDM", broj 3/83);

111) Metrološko uputstvo za pregled tegova ("Glasnik SZMDM", broj 3/83);

112) Metrološko uputstvo za pregled prepravljenih mehaničkih merila mase sa neautomatskim funkcionisanjem klasa tačnosti (III) i (IIII) u elektromehanička merila mase sa neautomatskim funkcionisanjem klasa tačnosti (III) i (IIII) ("Glasnik SZMDM", broj 4/99);

113) Metrološko uputstvo za statistički pregled manometara, vakuummetara i manovakuummetara ("Glasnik SZMDM", broj 2/88);

114) Metrološko uputstvo za pregled manometara, vakuummetara i manovakuummetara ("Glasnik SZMDM", broj 4/92);

115) Metrološko uputstvo za pregled aparata za merenje tvrdoće po Brinelu ("Glasnik SZMDM", broj 1/88);

116) Metrološko uputstvo za pregled aparata za merenje tvrdoće po Vikersu od HV 5 do HV 100 ("Glasnik SZMDM", broj 1/88);

117) Metrološko uputstvo za pregled sekundarnih i radnih utiskivača ("Glasnik SZMDM", broj 2/93);

118) Metrološko uputstvo za pregled radnih etalona - areometara ("Glasnik SZMDM", broj 4/85);

119) Metrološko uputstvo za pregled laktodenzimetara ("Glasnik SZMDM", broj 4/88);

120) Uputstvo za ispitivanje tipa areometara ("Glasnik SZMDM", broj 1/86);

121) Metrološko uputstvo za pregled ebulioskopa ("Glasnik SZMDM", broj 2/89);

122) Metrološko uputstvo za pregled butirometara ("Glasnik SZMDM", broj 4/89);

123) Metrološko uputstvo za pregled vlagomera za drvo ("Glasnik SZMDM", broj 3/93);

124) Metrološko uputstvo za pregled higrometara ("Glasnik SZMDM", broj 4/95);

125) Uputstvo za ispitivanje tipa alkoholometara ("Glasnik SZMDM", broj 4/85);

126) Metrološko uputstvo za pregled viskozimetara sa padajućom kuglicom ("Glasnik SZMDM", broj 2/91);

127) Metrološko uputstvo za pregled kapilarnih viskozimetara ("Glasnik SZMDM", broj 4/91);

128) Metrološko uputstvo za pregled inkubatorskih termometara ("Glasnik SZMDM", broj 3/85);

129) Uputstvo za pregled temperaturnih lampi sa usijanom volframovom trakom - radnih etalona jedinice temperature ("Glasnik SZMDM", broj 1/86);

130) Uputstvo za pregled temperaturnih lampi sa usijanom volframovom trakom - sekundarnih etalona jedinice temperature ("Glasnik SZMDM", broj 1/86);

131) Uputstvo za pregled staklenih živinih termometara - sekundarnih etalona jedinice temperature ("Glasnik SZMDM", broj 4/86);

132) Uputstvo za pregled termoparova platina - rodijum (10%) - platina - sekundarnih etalona jedinice temperature ("Glasnik SZMDM", broj 4/86);

133) Uputstvo za pregled platinskih otpornih termometara - sekundarnih etalona jedinice temperature ("Glasnik SZMDM", broj 4/86);

134) Metrološko uputstvo za pregled optičkih pirometara sekundarnih etalona jedinice temperature ("Glasnik SZMDM", broj 2/87);

135) Metrološko uputstvo za pregled radijacionih pirometara ("Glasnik SZMDM", broj 2/87);

136) Metrološko uputstvo za pregled optičkih pirometara sa iščezavajućom niti ("Glasnik SZMDM", broj 2/87);

137) Metrološko uputstvo za pregled radijacionih pirometara - radnih etalona jedinice temperature u temperaturnom opsegu od 300 K do 2800 K ("Glasnik SZMDM", broj 2/88);

138) Metrološko uputstvo za pregled poluprovodičkih otpornih termometara sa negativnim temperaturnim koeficijentom otpornosti ("Glasnik SZMDM", broj 4/91);

139) Metrološko uputstvo za pregled poluprovodičkih otpornih termometara sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom otpornosti ("Glasnik SZMDM", broj 4/91);

140) Metrološko uputstvo za pregled otpornih termometara ("Glasnik SZMDM", broj 3/96);

141) Metrološko uputstvo za pregled termoparova platina-rodijum/platina - radnih etalona jedinice temperature ("Glasnik SZMDM", broj 3/97);

142) Metrološko uputstvo za pregled platinskih otpornih termometara - radnih etalona jedinice temperature ("Glasnik SZMDM", broj 4/97);

143) Metrološko uputstvo za pregled staklenih živinih termometara radnih etalona jedinice temperature ("Glasnik SZMDM", broj 3/98);

144) Metrološko uputstvo za pregled termoparova ("Glasnik SZMDM", broj 4/98);

145) Metrološko uputstvo za pregled staklenih termometara punjenih tečnošću ("Glasnik SZMDM", broj 1/99);

146) Metrološko uputstvo za pregled silotermometara ("Glasnik SZMDM", broj 2/99);

147) Metrološko uputstvo za pregled staklenih termometara punjenih tečnošću za specijalne namene ("Glasnik SZMDM", broj 2/99);

148) Metrološko uputstvo za pregled bimetalnih termometara ("Glasnik SZMDM", broj 1/00);

149) Metrološko uputstvo za pregled manometarskih termometara ("Glasnik SZMDM", broj 4/01);

150) Metrološko uputstvo za pregled mehaničkih sekundomera ("Glasnik SZMDM", broj 1/83);

151) Metrološko uputstvo za pregled davača tarifnih impulsa i uklopnih časovnika ("Glasnik SZMDM", broj 3/83);

152) Metrološko uputstvo za pregled uklopnih časovnika ("Glasnik SZMDM", broj 1/85);

153) Metrološko uputstvo za pregled časovnika za parkiranje vozila ("Glasnik SZMDM", broj 1/87);

154) Metrološko uputstvo za pregled radnih etalona jedinice vremena i frekvencije ("Glasnik SZMDM", broj 3/87);

155) Metrološko uputstvo za pregled elektronskih sekundomera ("Glasnik SZMDM", broj 4/93);

156) Metrološko uputstvo za pregled osnovnog časovnika u sklopu telefonske centrale AXE 10, sistema mobilne telefonije CME 20, sa procesorom APZ 212 30 ("Glasnik ZMDM", broj 3/03);

157) Metrološko uputstvo za pregled osnovnog časovnika u sklopu lokalne ili čvorne telefonske centrale tipa DKTS 30 ("Glasnik ZMDM", broj 3/03);

158) Metrološko uputstvo za pregled osnovnog časovnika u sklopu međunarodne telefonske centrale AXE 10 Transgate 3, sa procesorom APZ 212 20 ("Glasnik ZMDM", broj 3/03);

159) Metrološko uputstvo za pregled osnovnog časovnika u sklopu telefonske centrale AXE 10, sa procesorom APZ 212 40 ("Glasnik DMDM", broj 1/08);

160) Metrološko uputstvo za pregled osnovnog časovnika u sklopu telefonske centrale EWSD, sistema mobilne i fiksne telefonije tip V42311-Z30-A12-54 ("Glasnik ZMDM", broj 1/04);

161) Metrološko uputstvo za pregled radnih etalon - mostova jednosmerne struje za merenje otpornosti ("Glasnik SZMDM", broj 3/85);

162) Metrološko uputstvo za pregled radnih etalona otpornosti jednosmerne struje ("Glasnik SZMDM", broj 3/85);

163) Metrološko uputstvo za pregled etalon potenciometara jednosmerne struje ("Glasnik SZMDM", broj 4/85);

164) Metrološko uputstvo za pregled radnih etalon-ćelija ("Glasnik SZMDM", broj 4/85);

165) Uputstvo za pregled sekundarnih etalona jedinice magnetnog fluksa ("Glasnik SZMDM", broj 1/86);

166) Uputstvo za pregled sekundarnih etalona jedinice magnetne indukcije u opsegu merenja od 0,01 T do 2 T ("Glasnik SZMDM", broj 1/86);

167) Metrološko uputstvo za pregled digitalnih voltmetara za jednosmerne napone ("Glasnik SZMDM", broj 1/86);

168) Metrološko uputstvo za pregled radnih etalona jedinice magnetnog fluksa ("Glasnik SZMDM", broj 2/86);

169) Metrološko uputstvo za pregled dekada otpornosti ("Glasnik SZMDM", broj 3/87);

170) Metrološko uputstvo za pregled radnih etalona uređaja za ispitivanje brojila električne energije ("Glasnik SZMDM", broj 4/89);

171) Metrološko uputstvo za pregled uređaja za ispitivanje tačnosti strujnih mernih transformatora koji rade na principu strujnog komparatora ("Glasnik SZMDM", broj 4/93);

172) Uputstvo za ispitivanje tipa radnih etalona jedinice magnetnog fluksa ("Glasnik SZMDM", broj 1/86);

173) Uputstvo o ispitivanju tipa radnih etalona jedinice magnetne indukcije u opsegu merenja od 0,01 T do 2 T ("Glasnik SZMDM", broj 1/86);

174) Uputstvo za ispitivanje tipa merila otpornosti izolacije ("Glasnik SZMDM", broj 2/87);

175) Metrološko uputstvo za pregled fotometrijskih sijalica sa usijanim volframovim vlaknom - merila svetlosnog fluksa ("Glasnik SZMDM", broj 1/87);

176) Metrološko uputstvo za pregled fotometrijskih sijalica sa usijanim volframovim vlaknom - radnih etalona jedinice svetlosnog fluksa ("Glasnik SZMDM", broj 1/87);

177) Metrološko uputstvo za pregled radnih etalona jedinice luminacije ("Glasnik SZMDM", broj 2/90);

178) Metrološko uputstvo za pregled fotoelektričnih luksmetara merila osvetljenosti ("Glasnik SZMDM", broj 4/99);

179) Metrološko uputstvo za pregled fotoelektričnih luminansmetara - merila luminacije ("Glasnik SZMDM", broj 4/99);

180) Metrološko uputstvo za pregled fotometrijskih sijalica, inkadescentnih, temperature boje 2856 K - radnih etalona jedinice svetlosne jačine ("Glasnik SZMDM", broj 2/01);

181) Metrološko uputstvo za pregled fotometrijskih sijalica, inkadescentnih, temperature boje 2856 K - merila svetlosne jačine ("Glasnik SZMDM", broj 2/01);

182) Metrološko uputstvo za pregled izotopskih merila zapreminske mase i vlage ("Glasnik SZMDM", broj 4/85);

183) Metrološko uputstvo za pregled poluprovodničkih brojača - spektrometara Õ zračenja ("Glasnik SZMDM", broj 2/91);

184) Metrološko uputstvo za pregled proporcionalnih brojača - radnih etalona ("Glasnik SZMDM", broj 1/95);

185) Metrološko uputstvo za pregled tečnih scintilacionih brojača ("Glasnik SZMDM", broj 3/95);

186) Metrološko uputstvo za pregled proporcionalnih brojača - radnih etalona ("Glasnik SZMDM", broj 3/95);

187) Metrološko uputstvo za pregled plastičnih scintilacionih brojača ("Glasnik SZMDM", broj 3/97);

188) Metrološko uputstvo za pregled 4πγ jonizacionih komora - radnih etalona ("Glasnik SZMDM", broj 1/98);

189) Metrološko uputstvo za pregled radnih etalona - jedinice ekspozicione doze jonizujućeg zračenja u radioterapiji ("Glasnik SZMDM", broj 2/91);

190) Metrološko uputstvo za pregled jonizacionih komora sa vazdušnim zidom - radnih etalona ("Glasnik SZMDM", broj 3/93);

191) Metrološko uputstvo za pregled dozimetara sa kondenzatorskom jonizacionom komorom ("Glasnik SZMDM", broj 3/97);

192) Metrološko uputstvo za pregled prenosnih merila jačine ekspozicione doze X i Õ zračenja za potrebe zaštite od zračenja ("Glasnik SZMDM", broj 3/97);

193) Metrološko uputstvo za pregled ferosulfatnih hemijskih dozimetara - radnih etalona ("Glasnik SZMDM", broj 1/95);

194) Metrološko uputstvo za pregled cerijumsulfatnih hemijskih dozimetara ("Glasnik SZMDM", broj 3/95);

195) Metrološko uputstvo za pregled dozimetara sa plan paralelnom jonizacionom komorom - radnih etalona ("Glasnik SZMDM", broj 3/95);

196) Metrološko uputstvo za pregled ličnih dozimetara ekvivalentne doze ("Glasnik SZMDM", broj 3/97);

197) Metrološko uputstvo za pregled industrijskih radiohromatskih film dozimetara ("Glasnik SZMDM", broj 3/97);

198) Metrološko uputstvo za pregled ličnih dozimetara ekvivalentne doze neutronskog zračenja ("Glasnik SZMDM", broj 2/99);

199) Metrološko uputstvo za pregled hronotahografa ("Glasnik SZMDM", broj 1/88);

200) Metrološko uputstvo za pregled elektrokardiografa ("Glasnik SZMDM", broj 1/00);

201) Metrološko uputstvo za pregled elektroencefalografa ("Glasnik SZMDM", broj 2/02);

202) Metrološko uputstvo za pregled nadzornih uređaja za kontrolu rada vozača i kretanja vozila u drumskom saobraćaju ("Glasnik ZMDM", broj 3/03);

203) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled merila dužine i ugla ("Službeni list SFRJ", broj 66/84);

204) Pravilnik o uslovima za pregled i žigosanje sprava za merenje tečnih goriva ("Službeni list SFRJ", broj 2/83);

205) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled ugostiteljskih posuda ("Službeni list SFRJ", broj 27/85);

206) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled medicinskih injekcionih špriceva ("Službeni list SFRJ", broj 27/85);

207) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled laboratorijskih merila zapremine za tečnosti i gasove ("Službeni list SFRJ", broj 27/85);

208) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled laboratorijskih merila - staklenih merila zapremine za merenje kolonjske vode i parfimerijskih proizvoda ("Službeni list SFRJ", broj 27/85);

209) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled pokaznih uređaja sprava za merenje tečnih goriva ("Službeni list SFRJ", broj 8/86);

210) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled protočnih merila zapremine tečnosti ("Službeni list SFRJ", broj 30/86);

211) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled auto-cisterni, vagon-cisterni i prenosivih cisterni ("Službeni list SFRJ", broj 52/86);

212) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled vodomera ("Službeni list SFRJ", broj 61/86);

213) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled plinomera i korektora ("Službeni list SFRJ", broj 18/88);

214) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled buradi, kaca, kanti i balona ("Službeni list SFRJ", broj 18/88);

215) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled temperaturnih kompenzatora zapremine za tečna goriva ("Službeni list SFRJ", broj 54/90);

216) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorije za pregled rashladnih sudova za mleko (laktofriza), mlekomera i mernih sudova ("Službeni list SFRJ", broj 30/91);

217) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled merila mase ("Službeni list SFRJ", broj 20/90);

218) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled manometara za merenje krvnog pritiska ("Službeni list SFRJ", broj 20/86);

219) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled manometara, vakuummetara i manovakuummetara ("Službeni list SFRJ", broj 20/86);

220) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled merila sile ("Službeni list SRJ", broj 18/95);

221) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled vlagomera za zrna žitarica i semenke uljarica ("Službeni list SFRJ", broj 5/86);

222) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled areometara i alkoholometara ("Službeni list SFRJ", broj 7/86);

223) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled butirometara za mleko, sir i pavlaku ("Službeni list SFRJ", broj 7/86);

224) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled analizatora gasova ("Službeni list SFRJ", broj 66/89);

225) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled ebulioskopa ("Službeni list SFRJ", broj 22/91);

226) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled higrometara ("Službeni list SRJ", broj 34/98);

227) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled refraktometara ("Službeni list SRJ", broj 8/02);

228) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorije za pregled viskozimetara ("Službeni list SFRJ", broj 38/86);

229) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled medicinskih električnih termometara za kontinuirano merenje temperature ljudskog tela ("Službeni list SFRJ", broj 20/90);

230) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled medicinskih električnih termometara za merenje maksimalne temperature ljudskog tela ("Službeni list SFRJ", broj 20/90);

231) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled medicinskih (humanih) termometara ("Službeni list SRJ", broj 34/96);

232) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled termoparova ("Službeni list SRJ", broj 11/99);

233) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled staklenih termometara punjenih tečnošću ("Službeni list SRJ", broj 11/99);

234) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled staklenih termometara punjenih tečnošću, za specijalne namene ("Službeni list SRJ", broj 50/99);

235) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled silotermometara ("Službeni list SRJ", broj 50/99);

236) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled bimetalnih termometara ("Službeni list SRJ", broj 7/00);

237) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled manometarskih termometara ("Službeni list SRJ", broj 59/01);

238) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled davača tarifnih impulsa i uklopnih časovnika ("Službeni list SFRJ", broj 66/84);

239) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled uklopnih časovnika ("Službeni list SFRJ", broj 3/85);

240) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled radnih etalona vremena i frekvencije ("Službeni list SFRJ", broj 68/86);

241) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled časovnika za parkiranje vozila ("Službeni list SFRJ", broj 10/87);

242) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled osnovnih časovnika u sklopu telefonskih centrala koji se koriste za obračun metodom zapisa podataka o pozivu ("Službeni list SCG", broj 44/03);

243) Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjavaju radne prostorije i oprema za pregled i žigosanje mernih transformatora i radnici u određenim organizacijama udruženog rada u pogledu stručne spreme ako se stavljaju na raspolaganje organu kontrole pri pregledu i žigosanju transformatora ("Službeni list SFRJ", broj 12/81);

244) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled radnih etalona jedinice magnetne indukcije i merila magnetne indukcije ("Službeni list SFRJ", broj 8/86);

245) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled digitalnih voltmetara za jednosmerne napone ("Službeni list SFRJ", broj 8/86);

246) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled radnih etalona jedinice magnetnog fluksa i merila magnetnog fluksa ("Službeni list SFRJ", broj 11/86);

247) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled radnih etalona i merila električnih veličina ("Službeni list SFRJ", broj 32/89);

248) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled brojila električne energije ("Službeni list SCG", broj 1/06);

249) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled električnih sijalica sa usijanim volframovim vlaknom - radnih etalona jedinice svetlosne jačine("Službeni list SFRJ", broj 26/85);

250) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled fotometrijskih sijalica sa usijanim volframovim vlaknom - merila svetlosnog fluksa ("Službeni list SFRJ", broj 72/87);

251) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled fotoelektričnih luminansmetara - merila luminacije ("Službeni list SRJ", broj 23/00);

252) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled fotoelektričnih luksmetara - merila osvetljenosti ("Službeni list SRJ", broj 23/00);

253) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled regloskopa - uređaja za proveru velikog i oborenog svetla na vozilu ("Službeni list SRJ", broj 48/00);

254) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled fotometrijskih sijalica, inkadescentnih, temperature boje 2856 K - merila svetlosne jačine ("Službeni list SRJ", broj 22/01);

255) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled spektrofotometara za upotrebu u medicini, merila spektralnog koeficijenta propustljivosti ("Službeni list SRJ", broj 8/02);

256) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled Doplerovih radara ("Službeni list SFRJ", broj 3/85);

257) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled hronotahografa ("Službeni list SFRJ", broj 20/86);

258) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled taksametara ("Službeni list SFRJ", broj 21/86);

259) Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled merila toplotne energije ("Službeni list SRJ", broj 29/01);

260) Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice dužine ("Službeni list SFRJ", br. 5/85 i 68/90);

261) Klasifikacija etalona jedinice dužine i metode za prenošenje vrednosti jedinice dužine sa jugoslovenskog (primarnog) etalona na sekundarne i radne etalone ("Glasnik SZMDM", broj 4/90);

262) Klasifikacija etalona jedinice zapremine gasa i merne metode za prenošenje vrednosti jedinice zapremine gasa sa jugoslovenskog (primarnog) etalona na sekundarne i radne etalone ("Glasnik SZMDM", broj 4/85);

263) Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikacije etalona jedinice zapremine gasa ("Službeni list SFRJ", broj 50/85);

264) Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikacije etalona jedinice zapremine tečnosti ("Službeni list SFRJ", broj 50/86);

265) Klasifikacija etalona jedinice zapremine tečnosti i merne metode za prenošenje jedinice zapremine tečnosti sa jugoslovenskog (primarnog) etalona na sekundarne etalone i radne etalone ("Glasnik SZMDM", broj 2/87);

266) Klasifikacija etalona jedinice ugla u ravni i merne metode za prenošenje vrednosti jedinice ugla u ravni sa jugoslovenskog (primarnog) etalona na sekundarne i radne etalone ("Glasnik SZMDM", broj 1/85);

267) Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice ugla u ravni ("Službeni list SFRJ", broj 5/85);

268) Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice mase ("Službeni list SFRJ", broj 9/85);

269) Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice sile ("Službeni list SFRJ", broj 9/90);

270) Klasifikacija etalona jedinice temperature u temperaturnom opsegu od 0°C do 961,78°C i merne metode za prenošenje vrednosti jedinice temperature sa jugoslovenskog (primarnog) etalona na sekundarne etalone i radne etalone ("Glasnik SZMDM", broj 1/93);

271) Klasifikacija etalona jedinice temperature u temperaturnom opsegu od 0°C do 660,323°C i merne metode za prenošenje vrednosti jedinice temperature sa jugoslovenskog (primarnog) etalona na sekundarne i radne etalone ("Glasnik SZMDM", broj 4/93);

272) Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe jedinice temperature u temperaturnom opsegu od 0°C do 961,78°C ("Službeni list SRJ", br. 2/93 i 38/97);

273) Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinice temperature u temperaturnom opsegu od 0°C do 660,323°C ("Službeni list SRJ", broj 70/93);

274) Klasifikacija etalona jedinice temperature u temperaturnom opsegu od 0°C do 231,928°C i merne metode za prenošenje vrednosti jedinice ("Glasnik SZMDM", broj 3/94);

275) Klasifikacija etalona jedinice temperature u temperaturnom opsegu od 0°C do 156,5985°C i merne metode za prenošenje vrednosti jedinice temperature sa jugoslovenskog (primarnog) etalona na sekundarne etalone i radne etalone ("Glasnik SZMDM", broj 4/95);

276) Klasifikacija etalona jedinice temperature u temperaturnom opsegu od 0°C do 419,527°C i merne metode za prenošenje vrednosti jedinice ("Glasnik SZMDM", broj 3/94);

277) Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinice temperature u temperaturnom opsegu od 0°C do 231,928°C ("Službeni list SRJ", broj 54/94);

278) Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinice temperature u temperaturnom opsegu od 0°C do 419,527°C ("Službeni list SRJ", broj 69/94);

279) Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinice temperature u temperaturnom opsegu od 0°C do 156,5985°C ("Službeni list SRJ", broj 47/95);

280) Klasifikacija etalona jedinice temperature u oblasti radijacione termometrije i merne metode za prenošenje vrednosti jedinice temperature sa jugoslovenskog (primarnog) etalona na sekundarne etalone i radne etalone ("Glasnik SZMDM", broj 3/97);

281) Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinice temperature u oblasti radijacione termometrije ("Službeni list SRJ", broj 40/97);

282) Klasifikacija etalona jedinice električne otpornosti i merne metode za prenošenje vrednosti jedinice električne otpornosti sa jugoslovenskog (primarnog) etalona na sekundarne etalone i radne etalone ("Glasnik SZMDM", broj 3/85);

283) Klasifikacija etalona jedinice magnetne indukcije i merne metode za prenošenje vrednosti magnetne indukcije sa jugoslovenskog (primarnog) etalona na sekundarne i radne etalone ("Glasnik SZMDM", broj 4/85);

284) Klasifikacija etalona jedinice magnetnog fluksa i merne metode za prenošenje vrednosti jedinice magnetnog fluksa sa jugoslovenskog (primarnog) etalona na sekundarne i radne etalone ("Glasnik SZMDM", broj 4/85);

285) Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice električne otpornosti ("Službeni list SFRJ", broj 19/85);

286) Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice magnetnog fluksa ("Službeni list SFRJ", broj 54/85);

287) Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice magnetne indukcije ("Službeni list SFRJ", broj 54/85);

288) Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice jačine magnetnog polja ("Službeni list SFRJ", broj 67/86);

289) Klasifikacija etalona jedinice magnetnog polja i merne metode za prenošenje vrednosti jačine magnetnog polja sa jugoslovenskog (primarnog) etalona na sekundarne i radne etalone ("Glasnik SZMDM", broj 1/87);

290) Klasifikacija etalona jedinice magnetne indukcije u opsegu merenja od 5·10-12 T do 5·10-2 T i merne metode za prenošenje vrednosti magnetne indukcije sa jugoslovenskog (primarnog) etalona na sekundarne etalone i radne etalone ("Glasnik SZMDM", broj 2/87);

291) Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice magnetne indukcije u opsegu merenja od 5·10-12 T do 5·10-2 T ("Službeni list SFRJ", broj 18/87);

292) Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice električne kapacitivnosti ("Službeni list SFRJ", broj 56/88);

293) Klasifikacija etalona jedinice električne kapacitivnosti i merne metode za prenošenje vrednosti jedinice električne kapacitivnosti sa jugoslovenskog (primarnog) etalona na sekundarne etalone i radne etalone ("Glasnik SZMDM", broj 1/89);

294) Klasifikacija etalona jedinice električne snage i merne metode za prenošenje vrednosti jedinice električne snage sa jugoslovenskog (primarnog) etalona na sekundarne etalone i radne etalone ("Glasnik SZMDM", broj 2/89);

295) Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice električne snage ("Službeni list SFRJ", broj 32/89);

296) Klasifikacija etalona jedinice električne snage i sredstava merenja faktora snage u opsegu frekvencije od 45 Hz do 65 Hz i merne metode za prenošenje vrednosti jedinice električne snage sa jugoslovenskog (primarnog) etalona na sekundarne i radne etalone i metode etaloniranja sredstava merenja faktora snage ("Glasnik SZMDM", broj 4/90);

297) Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice električne snage i sredstava merenja faktora snage u opsegu frekvencije od 45 Hz do 65 Hz ("Službeni list SFRJ", broj 73/90);

298) Klasifikacija etalona jedinice elektromotorne sile i merne metode za prenošenje vrednosti jedinice elektromotorne sile sa jugoslovenskog (primarnog) etalona na sekundarne i radne etalone ("Glasnik SZMDM", broj 2/00);

299) Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinice elektromotorne sile ("Službeni list SRJ", broj 11/00);

300) Klasifikacija etalona jedinice svetlosnog fluksa i merne metode za prenošenje vrednosti jedinice svetlosnog fluksa sa jugoslovenskog (primarnog) etalona na sekundarne i radne etalone ("Glasnik SZMDM", broj 1/85);

301) Klasifikacija etalona jedinice svetlosne jačine, jedinice osvetljenosti i jedinice luminancije i merne metode za prenošenje vrednosti jedinica sa jugoslovenskog (primarnog) etalona na sekundarne i radne etalone ("Glasnik SZMDM", broj 1/85);

302) Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice svetlosnog fluksa ("Službeni list SFRJ", broj 5/85);

303) Klasifikacija etalona jedinice svetlosne jačine - kandele (cd), jedinice osvetljenosti - luksa (lx) i jedinice luminancije - kandele po kvadratnom metru (cd/m2) i merne metode za prenošenje vrednosti jedinice sa primarnog etalona na sekundarne i radne etalone ("Glasnik SZMDM", broj 2/99);

304) Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinica svetlosne jačine, osvetljenosti i luminancije ("Službeni list SRJ", broj 5/99);

305) Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinice spektralnog koeficijenta refleksije ("Službeni list SRJ", broj 71/00);

306) Klasifikacija etalona jedinice spektralnog koeficijenta refleksije u vidljivom delu spektra optičkog zračenja ("Glasnik SZMDM", broj 1/01);

307) Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinica hromatskih koordinatora ("Službeni list SRJ", broj 75/99);

308) Klasifikacija etalona jedinice hromatskih koordinata i merne metode za prenošenje vrednosti jedinice sa primarnog etalona na sekundarne i radne etalone ("Glasnik SZMDM", broj 1/00);

309) Klasifikacija etalona jedinice spektralnog koeficijenta propustljivosti u vidljivom delu spektra optičkog zračenja ("Glasnik SZMDM", broj 2/00);

310) Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinice spektralnog koeficijenta propustljivosti ("Službeni list SRJ", broj 13/00);

311) Klasifikacija etalona jedinice aktivnosti radioaktivnih izvora - beta emitera i merne metode za prenošenje jedinice aktivnosti radioaktivnih izvora - beta emitera sa jugoslovenskog (primarnog) etalona na sekundarne i radne etalone ("Glasnik SZMDM", broj 4/98);

312) Klasifikacija etalona jedinice aktivnosti radioaktivnih izvora - gama emitera i merne metode za prenošenje jedinice aktivnosti radioaktivnih izvora - gama emitera sa jugoslovenskog (primarnog) etalona na sekundarne i radne etalone ("Glasnik SZMDM", broj 4/98);

313) Klasifikacija etalona jedinice aktivnosti radioaktivnih izvora - alfa emitera i merne metode za prenošenje jedinice aktivnosti radioaktivnih izvora - alfa emitera sa jugoslovenskog (primarnog) etalona na sekundarne i radne etalone ("Glasnik SZMDM", broj 4/98);

314) Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinice aktivnosti radioaktivnih izvora - alfa emitera ("Službeni list SRJ", broj 52/98);

315) Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinice aktivnosti radioaktivnih izvora - beta emitera ("Službeni list SRJ", broj 52/98);

316) Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinice aktivnosti radioaktivnih izvora - gama emitera ("Službeni list SRJ", broj 52/98);

317) Klasifikacija etalona jedinice ekspozicione doze X i gama zračenja i merne metode za prenošenje jedinice ekspozicione doze X i Õ zračenja sa jugoslovenskog (primarnog) etalona na sekundarne i radne etalone za potrebe zaštite od zračenja ("Glasnik SZMDM", broj 3/88);

318) Klasifikacija etalona jedinice ekspozicione doze X i Õ zračenja i merne metode za prenošenje jedinice ekspozicione doze X i Õ zračenja sa jugoslovenskog (primarnog) etalona na sekundarne i radne etalone za potrebe radioterapije ("Glasnik SZMDM", broj 3/88);

319) Klasifikacija etalona jedinice apsorbovane doze jonizujućeg zračenja i merne metode za prenošenje jedinice apsorbovane doze jonizujućeg zračenja sa jugoslovenskog (primarnog) etalona na sekundarne i radne etalone ("Glasnik SZMDM", broj 4/92);

320) Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice apsorbovane doze jonizujućeg zračenja ("Službeni list SRJ", broj 43/92);

321) Klasifikacija etalona jedinice fluksa neutrona i merne metode za prenošenje jedinice fluksa i gustine fluksa neutrona sa jugoslovenskog (primarnog) etalona na sekundarne i radne etalone ("Glasnik SZMDM", broj 3/93);

322) Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinice fluksa i gustine fluksa neutrona ("Službeni list SRJ", broj 28/93);

323) Klasifikacija etalona jedinice apsorbovane doze protonskog zračenja i merne metode za prenošenje vrednosti jedinice ("Glasnik SZMDM", broj 2/94);

324) Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinice apsorbovane doze protonskog zračenja ("Službeni list SRJ", broj 45/94);

325) Klasifikacija etalona jedinice kerme u vazduhu ("Glasnik SZMDM", broj 3/02);

326) Pravilnik o klasifikaciji i načinu upotrebe etalona jedinice kerme u vazduhu ("Službeni list SRJ", broj 41/02);

327) Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona jedinica vremena i frekvencije ("Službeni list SFRJ", broj 58/85);

328) Metrološko uputstvo za pregled doplerovih radara ("Glasnik SZMDM", broj 1/85).

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".