Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI PROPISANIH USLOVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

("Sl. glasnik RS", br. 60/2006)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se postupak utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Član 2

Postupak utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu vrši se, u skladu sa zakonom, pre početka obavljanja delatnosti poslodavca.

Zahtev za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (u daljem tekstu: zahtev) podnosi poslodavac.

Zahtev se, u skladu sa zakonom, podnosi ministarstvu nadležnom za poslove rada - inspekciji rada, najmanje osam dana pre početka obavljanja delatnosti poslodavca.

U zahtevu poslodavac navodi delatnost koju će obavljati i površinu radnog i pomoćnog prostora u kome će navedenu delatnost obavljati, a za koju se traži utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Uz zahtev poslodavac prilaže:

1) šematski prikaz sredstava za rad (radni i pomoćni prostor i položaj opreme za rad koja se koristi u procesu rada);

2) dokaz o primenjenim propisanim merama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu za opremu za rad sa dokumentacijom za njenu upotrebu i održavanje u ispravnom stanju;

3) dokaz o izvršenoj uplati troškova utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Član 3

Ispunjenost propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu utvrđuje inspektor rada, najkasnije u roku od pet dana od dana prijema urednog zahteva.

Član 4

Postupak utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu obuhvata proveru podataka iz zahteva i pregled sredstava za rad i radne okoline.

Član 5

Proverom podataka iz zahteva utvrđuje se usaglašenost stvarnog stanja sa dostavljenim podacima iz zahteva.

Član 6

Pregledom sredstava za rad utvrđuje se ispunjenost propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u objektu koji se koristi kao radni i pomoćni prostor, uključujući i objekat na otvorenom prostoru, sa svim pripadajućim instalacijama i opremom za rad koja se koristi u procesu rada.

Član 7

Pregledom radne okoline utvrđuje se ispunjenost propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu za sva radna mesta kod poslodavca, kao i za radne uslove (zagrevanje, provetravanje, osvetljenost i dr.).

Član 8

Po izvršenom pregledu inspektor rada sastavlja zapisnik kojim utvrđuje da su ispunjeni propisani uslovi u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu za obavljanje delatnosti iz zahteva poslodavca i u roku od tri dana od dana sastavljanja zapisnika donosi rešenje o ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Član 9

Ako u postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu inspektor rada utvrdi da nisu ispunjeni propisani uslovi, zapisnikom nalaže poslodavcu da otkloni utvrđene nepravilnosti i određuje mu rok za njihovo otklanjanje.

Član 10

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova iz zaštite na radu ("Službeni glasnik RS", broj 7/99).

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".