Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O POSTUPKU OBAVEŠTAVANJA, ODNOSNO RAZMENE PODATAKA O SEVESO POSTROJENJU, ODNOSNO KOMPLEKSU ČIJE AKTIVNOSTI MOGU DOVESTI DO NASTANKA HEMIJSKOG UDESA SA PREKOGRANIČNIM EFEKTIMA

("Sl. glasnik RS", br. 26/2013)

 

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se postupak obaveštavanja, odnosno razmene podataka o seveso postrojenju, odnosno kompleksu čije aktivnosti mogu dovesti do nastanka hemijskog udesa sa prekograničnim efektima, sa organom druge zemlje nadležnim za sprovođenje propisa u oblasti prekograničnih efekata industrijskih udesa.

Član 2

Ministarstvo nadležno za poslove životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo) na osnovu Izveštaja o bezbednosti utvrđuje i vodi evidenciju o operaterima i seveso postrojenjima, odnosno kompleksima čije aktivnosti mogu dovesti do nastanka hemijskog udesa sa prekograničnim efektima, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita životne sredine.

Ministarstvo obaveštava organ druge zemlje nadležan za sprovođenje propisa u oblasti prekograničnih efekata industrijskih udesa o seveso postrojenju, odnosno kompleksu čije aktivnosti mogu dovesti do nastanka hemijskog udesa sa prekograničnim efektima.

Obaveštavanje iz stava 2. ovog člana vrši se dostavljanjem obaveštenja na obrascu - OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU OPASNE AKTIVNOSTI KOJA MOŽE IZAZVATI HEMIJSKI UDES SA PREKOGRANIČNIM EFEKTIMA, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obaveštavanje se vrši u što kraćem roku, a najkasnije kada Ministarstvo obaveštava domaću javnost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita životne sredine.

Član 3

Na pitanja koja nisu uređena ovim pravilnikom primenjuju se drugi zakoni, opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava i potvrđeni međunarodni ugovori kojima se uređuje oblast prekograničnih efekata industrijskih udesa i važeći međunarodni ugovori Republike Srbije sa državama koje mogu biti pogođene posledicama hemijskog udesa i državama koje hemijskim udesima mogu ugroziti teritoriju Republike Srbije.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac

 

OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU OPASNE AKTIVNOSTI KOJA MOŽE IZAZVATI HEMIJSKI UDES SA PREKOGRANIČNIM EFEKTIMA

 

1. OPŠTI PODACI O OPERATERU, VLASNIKU OPASNE AKTIVNOSTI

Naziv:

 

2. PODACI O LOKACIJI OPASNE AKTIVNOSTI

Naziv postrojenja:

 

Adresa:

 

Region/Grad:

 

Kontakt osoba u slučaju hemijskog udesa:

 

Telefon:

 

E. pošta:

 

Kratak opis okruženja:

 

3. POSTOJEĆE MERE ZA SPREČAVANJE I UBLAŽAVANJE POSLEDICA HEMIJSKOG UDESA

3.1 OPERATERA

Postojeće mere su opisane u dokumentima:

 

Postojanje bezbednosno zaštitnog sistema zaštite i spasavanja od hemijskog udesa (sredstva i oprema za sprečavanje nastanka i uklanjanje posledica hemijskog udesa u postrojenju)

POSTOJI

NE POSTOJI

Snage operatera za zaštitu i spasavanje od hemijskog udesa (navesti koje je jedinice-timove formirao operater, kao na primer vatrogasne jedinice, ekipe-timovi za sprečavanje širenja posledica hemijskih udesa, dekontaminaciju neutralizaciju i sl.)

 

Podaci o Internom planu zaštite od udesa:
a) datum davanja saglasnosti - odobrenja
b) datum ažuriranja

a) _____. 20__. godine

b) _____. 20__. godine

% broja zaposlenih koji su osposobljeni za postupanje u slučaju hemijskog udesa

 

3.2 LOKALNE ZAJEDNICE GDE JE SEDIŠTE OPERATERA

Lokalna zajednica upoznata o opasnostima i ponašanju u slučaju hemijskog udesa

JESTE

NIJE

Eksterni plan zaštite od hemijskog udesa

POSTOJI

NE POSTOJI

Podaci o Eksternom Planu zaštite od udesa:
a) datum davanja saglasnosti - odobrenja
b) datum ažuriranja

a) _____. 20__. godine

b) _____. 20__. godine

Subjekti i snage sistema zaštite i spasavanja koje će biti angažovane radi ograničavanja i sanacije posledica hemijskog udesa (ukoliko opseg udesa prevazilazi mogućnosti operatera):

Naziv subjekta - snaga:

Telefon:

E. pošta:

 

 

 

 

 

 

 

4. PODACI O OPASNIM MATERIJAMA NA LOKACIJI OPASNE AKTIVNOSTI

(Umnožite ovaj deo obrasca ukoliko je potrebno.)

 

 

 

 

Vrsta (naziv) opasne materije, CAS broj:

 

 

 

 

Maksimalna količina opasne materije na lokaciji:

 

 

 

 

Način skladištenja opasnih materija (odaberi od ponuđenog):

- podzemni rezervoar
- nadzemni
rezervoar
- procesna oprema
- cevovod
- ostalo
(opis):

- podzemni rezervoar
- nadzemni rezervoar
- procesna oprema
- cevovod
- ostalo
(opis):

- podzemni rezervoar
- nadzemni rezervoar
- procesna oprema
- cevovod
- ostalo
(opis):

- podzemni rezervoar
- nadzemni rezervoar
- procesna oprema
- cevovod
- ostalo
(opis):

Stalni nadzor rezervoara sa opasnom materijom

DA      NE

DA      NE

DA      NE

DA      NE

Vrsta opasnosti sa mogućim prekograničnim uticajem (odaberi od ponuđenog):

- požar
- eksplozija
- oblak toksičnog gasa
- emisija opasne materije

- požar
- eksplozija
- oblak toksičnog gasa
- emisija opasne materije

- požar
- eksplozija
- oblak toksičnog gasa
- emisija opasne materije

- požar
- eksplozija
- oblak toksičnog gasa
- emisija opasne materije

Postoji opasnost od domino efekta

DA      NE

DA      NE

DA      NE

DA      NE

Procena maksimalnog dometa efekata hemijskog udesa (u metrima):

 

 

 

 

 

5. PODACI O ROKOVIMA I KONSULTACIJAMA

Rok obaveštenoj strani da se izjasni da li želi da stupi u konsultacije:

 

Da li postoji mogućnost da obaveštena strana učestvuje u oceni informacija ili izveštaja koji pokazuje moguće prekogranične efekte? (DA/NE) Obrazloženje: