Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O POSTUPKU DONOŠENJA I SADRŽINI PROGRAMA UKLANJANJA OBJEKATA

("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje postupak donošenja i sadržina programa uklanjanja objekata.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) Program uklanjanja objekata je akt koji sadrži: plan uklanjanja objekata, odnosno delova objekata, operativni plan i predračun troškova uklanjanja (u daljem tekstu: Program);

2) Plan uklanjanja objekata, odnosno delova objekata je deo Programa koji sadrži popis objekata čije uklanjanje je planirano (u daljem tekstu: Plan);

3) Operativni plan je deo Programa koji sadrži tačne datume početka izvršenja uklanjanja svakog objekta utvrđenog Planom iz tačke 2) ovog člana;

4) Predračun troškova uklanjanja je deo Programa koji sadrži predračun troškova za uklanjanje svakog objekta utvrđenog Planom iz tačke 2) ovog člana, kao i ukupan iznos planiranih troškova za sprovođenje celokupnog Plana.

Član 3

Organ nadležan za poslove građevinske inspekcije sačinjava Program i odgovara za njegovo izvršenje, u skladu sa zakonom.

Član 4

Organ nadležan za poslove građevinske inspekcije sačinjava Plan na osnovu službene evidencije o svim izvršnim rešenjima za uklanjanje objekata, odnosno delova objekata.

Plan sadrži popis svih objekata, odnosno delova objekata za čije uklanjanje su rešenja o uklanjanju postala izvršna i tabelarno se prikazuje na obrascu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Obrazac 1).

U popisu objekata u Planu objekti i delovi objekata se hronološki navode, prema datumu pokretanja upravnog postupka, počevši od najranijeg.

Plan se sačinjava za svaki kvartal, najkasnije 15 dana pre početka kvartala.

Kvartali počinju 1. januara, 1. aprila, 1. jula i 1. oktobra.

Član 5

Plan se sačinjava na osnovu sledećih kriterijuma:

1) zaštite javnog interesa;

2) zaštite susedskih prava;

3) poštovanja vremenskog redosleda pokretanja upravnog postupka.

Svaki od kriterijuma iz stava 1. ovog člana posebno se obrazlaže.

Plan može sadržati i foto dokumentaciju.

Plan sadrži sledeće podatke:

1) redni broj;

2) broj rešenja koje se izvršava;

3) datum pokretanja upravnog postupka;

4) podatke o izvršeniku;

5) adresu na kojoj se objekat nalazi;

6) katastarsku parcelu i katastarsku opštinu u kojoj se objekat nalazi;

7) kratak opis objekta;

8) obrazloženja iz stava 2. ovog člana.

Član 6

Operativni plan sačinjava se nakon izrade Plana.

Član 7

Predračun troškova uklanjanja sačinjava se nakon izrade Plana.

Organ nadležan za poslove inspekcije pre sačinjavanja predračuna troškova uklanjanja objekta sačinjava zapisnik sa preciznim opisom objekta (stepen izgrađenosti, vrsta konstrukcije i sl), čiji su sastavni deo skica objekta i fotografije objekta.

Ako uklanjanje objekta ili njegovog dela vrši privredno društvo odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, u skladu sa zakonom, zapisnik iz stava 1. ovog člana dostavlja se tom privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu ili preduzetniku, u cilju sačinjavanja predmera i predračuna troškova uklanjanja objekta.

Član 8

Program uklanjanja objekata sačinjava se kvartalno i tabelarno se prikazuje na obrascu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Obrazac 2).

Program sadrži sledeće podatke:

1) redni broj;

2) broj rešenja koje se izvršava;

3) datum pokretanja upravnog postupka;

4) adresu na kojoj se objekat nalazi;

5) katastarsku parcelu i katastarsku opštinu u kojoj se objekat nalazi;

6) kratak opis objekta;

7) datum početka izvršenja uklanjanja objekta;

8) predračun troškova uklanjanja objekta;

9) obrazloženja iz stava 3. ovog člana.

Svako odstupanje od utvrđenog Plana uklanjanja objekata, operativnog plana ili predračuna troškova uklanjanja, posebno se obrazlaže u skladu sa utvrđenim činjenicama i izvedenim dokazima.

Program uklanjanja objekata objavljuje se na zvaničnoj internet prezentaciji nadležnog organa, u skladu sa propisima kojima je uređena zaštita podataka o ličnosti.

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac 1

 

PLAN UKLANJANJA OBJEKATA

Redni broj

Broj rešenja koje se izvršava

Datum pokretanja upravnog postupka

Podaci o izvršeniku

Adresa na kojoj se objekat nalazi

Katastarska parcela i katastarska opština u kojoj se objekat nalazi

Kratak opis objekta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazloženje o:

Zaštiti javnog interesa:

 

 

 

 

Zaštiti susedskih prava:

 

 

 

 

Poštovanju vremenskog
redosleda pokretanja
upravnog postupka:

 

 

Obrazac 2

 

PROGRAM UKLANJANJA OBJEKATA

Redni broj

Broj rešenja koje se izvršava

Datum pokretanja upravnog postupka

Adresa na kojoj se objekat nalazi

Katastarska parcela i katastarska opština u kojoj se objekat nalazi

Kratak opis objekta

Datum početka izvršenja uklanjanja objekta

Predračun troškova uklanjanja objekta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno:

Obrazloženje za odstupanje od:

Plana uklanjanja objekata:

 

 

 

 

Operativnog plana:

 

 

 

 

Predračuna troškova uklanjanja: