Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O PORESKOM IDENTIFIKACIONOM BROJU

("Sl. glasnik RS", br. 57/2003, 68/2003, 32/2009, 48/2010 i 44/2018 - dr. zakon)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se postupak, način i rokovi određivanja poreskog identifikacionog broja (u daljem tekstu: PIB), sadržaj i oblik prijave za registraciju poreskog obveznika i dokaza o izvršenoj registraciji poreskog obveznika, sadržaj i način vođenja jedinstvenog registra poreskih obveznika kojima je određen i dodeljen PIB i određuju drugi akti od značaja za poreski postupak u koje se unosi PIB.

Ovim pravilnikom uređuju se i postupak, sadržaj i način dostavljanja obaveštenja Poreskoj upravi iz člana 29. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji - "Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09 i 72/09 - dr. zakon (u daljem tekstu: Zakon).

Postupak, način i rokovi određivanja i dodeljivanja PIB-a

Član 2

PIB se određuje i dodeljuje u Centrali Poreske uprave za sve poreske obveznike u Republici.

Odredbe ovog pravilnika primenjuju se i na pravna lica, preduzetnike i druge subjekte za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija), ako Pravilnikom o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre ("Službeni glasnik RS", broj 32/09) nije drukčije određeno.

Poreskim obveznicima, za čiju registraciju nije nadležna Agencija, PIB se određuje i dodeljuje na osnovu prijave za registraciju, koja se podnosi Poreskoj upravi, odnosno po službenoj dužnosti, u slučajevima propisanim zakonom.

PIB se jedinstveno označava u numeričkom obliku.

PIB za poreske obveznike - pravna lica, preduzetnike, stalne poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica i nerezidentna fizička lica, sastoji se od devet cifara, koji čine:

1) redni broj registracije poreskog obveznika

(osam numeričkih cifara);

2) kontrolni broj (jedna numerička cifra).

Redni brojevi registracije poreskih obveznika počinju od broj 10000001 i završavaju se brojem 99999999.

PIB se određuje tako da prvih osam cifara čine redni broj registracije poreskog obveznika, a poslednja cifra je kontrolni broj.

Kontrolni broj računa se za niz od osam numeričkih cifara po međunarodnom standardu ISO 7064, MODUL (11,10).

PIB za rezidentna fizička lica koja nisu preduzetnici i za obveznike poreza i doprinosa na prihode od poljoprivrede i šumarstva, sastoji se od 13 cifara i predstavlja jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG) dodeljen od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu sa zakonom.

Za lica iz stava 9. ovog člana kojima nije određen JMBG, na zahtev nadležne organizacione jedinice Poreske uprave, nadležan organ određuje JMBG i o tome obaveštava organizacionu jedinicu Poreske uprave, u roku od pet radnih dana od dana prijema zahteva.

Uz zahtev iz stava 10. ovog člana, dostavljaju se podaci o licu za koje se traži određivanje JMBG (ime i prezime, ime jednog od roditelja, dan, mesec i godina rođenja i adresa prebivališta).

Član 3

Poreskom obvezniku određuje se i dodeljuje jedinstven i jedini PIB koji se koristi u poreskom postupku i platnom prometu.

Član 4

Ako su jednom poreskom obvezniku dodeljena dva ili više PIB-a i izdate potvrde o izvršenoj registraciji ili je jedan isti PIB dodeljen različitim poreskim obveznicima, Centrala Poreske uprave, po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke, u poreskom postupku, rešenjem poništava više određene PIB-ove ili isti PIB koji je dodeljen različitim poreskim obveznicima, odnosno poništava potvrde o izvršenoj registraciji, u skladu sa ovim pravilnikom.

Rešenje iz stava 1. ovog člana dostavlja se poreskom obvezniku preko nadležne organizacione jedinice Poreske uprave.

PIB koji je poništen iz razloga navedenih u stavu 1. ovog člana ne može se dodeliti drugom poreskom obvezniku.

Centrala Poreske uprave vodi evidenciju o poništenim PIB-ovima, odnosno potvrdama o izvršenoj registraciji iz stava 1. ovog člana.

Ako je isti PIB dodeljen različitim poreskim obveznicima, poništava se potvrda o izvršenoj registraciji onog poreskog obveznika kome je PIB dodeljen kasnije.

U slučaju iz stava 5. ovog člana, poreskom obvezniku čiji je PIB poništen, određuje se i dodeljuje novi PIB i o tome izdaje potvrda o izvršenoj registraciji.

Prijava za registraciju poreskih obveznika

Član 5

Centrala Poreske uprave poreskim obveznicima za čiju registraciju nije nadležna Agencija određuje i dodeljuje PIB i vrši registraciju poreskih obveznika na osnovu prijave za registraciju ili po službenoj dužnosti na Obrascu PR-1 - Prijava za registraciju pravnog lica i poslovnih jedinica, Obrascu PR-2 - Prijava za registraciju preduzetnika i Obrascu PR-3 - Prijava za registraciju fizičkog lica nerezidenta, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Prijavu za registraciju na Obrascu PR-1 podnose: rezidentno pravno lice; državni organ i organizacija; organ i organizacija teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave bez svojstva pravnog lica; stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica; nerezidentno pravno lice i sva ostala rezidentna i nerezidentna lica koja nemaju svojstvo fizičkog lica, odnosno preduzetnika za čiju registraciju nije nadležna Agencija.

Prijavu za registraciju na Obrascu PR-2 podnosi rezidentni preduzetnik za čiju registraciju nije nadležna Agencija.

Prijavu za registraciju na Obrascu PR-3 podnosi nerezidentno fizičko lice.

Ako poreski obveznik - pravno lice ili preduzetnik, prilikom podnošenja prijave za registraciju, posle prvog upisa u odgovarajući registar, ne raspolaže svim podacima koji se unose u prijavu (matični broj radnje ili brojevi računa kod banaka), podnosi prijavu za registraciju sa raspoloživim podacima.

Po pribavljanju podataka kojima poreski obveznik ne raspolaže prilikom podnošenja prijave za registraciju, u skladu sa Zakonom, dužan je da u roku od pet radnih dana od dana njihovog pribavljanja podnese Poreskoj upravi odgovarajuću prijavu o izmenama i dopunama podataka, u skladu sa ovim pravilnikom.

Centrala Poreske uprave određuje i dodeljuje PIB, po službenoj dužnosti, na osnovu prijave za registraciju iz stava 1. ovog člana koju podnosi nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave na osnovu raspoloživih podataka, odnosno faktičkih okolnosti.

Član 6

Podatke o promenama registrovanim nakon registracije osnivanja privrednih subjekata u registar Agencije, u smislu propisa o registraciji privrednih subjekata, kao i podatke o brisanju privrednih subjekata iz registra Agencije, Agencija dostavlja Poreskoj upravi u elektronskoj ili pisanoj formi, najkasnije u roku od 48 časova od registracije.

Promene podataka koje nisu predmet registracije u Agenciji poreski obveznik je dužan da prijavi Poreskoj upravi u roku od pet radnih dana od dana nastanka promene.

Poreski obveznici, za čiju registraciju nije nadležna Agencija, imaju obavezu da, o pokretanju postupka brisanja, odnosno o registraciji brisanja iz nadležnog registra, podnesu prijavu Poreskoj upravi.

Prijavu brisanja poreskog obveznika iz stava 3. ovog člana Poreskoj upravi podnosi i nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, kao i stalne poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica.

Nastale promene obveznik podnosi na Obrascu PPR-1 - Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji pravnog lica i poslovnih jedinica, Obrascu PPR-2 - Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji preduzetnika i Obrascu PPR-3 - Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji fizičkog lica nerezidenta.

U slučajevima iz st. 3, 4. i 5. ovog člana, Centrala Poreske uprave dužna je da, u roku od pet radnih dana od dana prijema podataka ili prijave, izda potvrdu o odjavi registracije na Obrascu PO - Potvrda o odjavi registracije iz jedinstvenog registra poreskih obveznika i istu evidentira u jedinstvenom registru poreskih obveznika.

Prijavu iz stava 5. ovog člana podnosi i:

1) poreski obveznik nad kojim je otvoren postupak stečaja/likvidacije za čiju registraciju nije nadležna Agencija;

2) nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave u slučaju brisanja pravnog lica i radnje preduzetnika, kao i stalne poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica iz odgovarajućeg registra od strane organa nadležnog za vođenje registra.

Potvrda iz stava 6. ovog člana dostavlja se nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, u roku od dva radna dana od dana izdavanja, koja je dužna da kopiju potvrde dostavi nosiocu platnog prometa kod kojeg obveznik ima otvorene račune.

Dokaz o izvršenoj registraciji

Član 7

Po izvršenoj registraciji Poreska uprava izdaje poreskom obvezniku potvrdu o dodeljenom PIB-u i izvršenoj registraciji na Obrascu REG - Potvrda o izvršenoj registraciji, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Ako Poreska uprava dodeli PIB poreskom obvezniku i izvrši registraciju na osnovu prijave poreskog obveznika, dužna je da izda potvrdu iz stava 1. ovog člana odmah.

Potvrda iz stava 1. ovog člana dostavlja se poreskom obvezniku, preko nadležne organizacione jedinice Poreske uprave, o čemu se vodi posebna evidencija.

Ako Poreska uprava dodeli PIB poreskom obvezniku i izvrši registraciju po službenoj dužnosti, obaveštava poreskog obveznika, preko nadležne organizacione jedinice Poreske uprave, o dodeli PIB-a, a potvrdu o izvršenoj registraciji izdaje posle podnošenja prijave iz člana 5. stav 1. ovog pravilnika od strane poreskog obveznika.

Poreskom obvezniku izdaje se duplikat potvrde iz stava 1. ovog člana, na njegov pismeni i obrazloženi zahtev, u roku iz stava 2. ovog člana.

Centrala Poreske uprave vodi evidenciju o izdatim duplikatima potvrda iz stava 1. ovog člana.

Sadržaj i način vođenja jedinstvenog registra poreskih obveznika

Član 8

Centrala Poreske uprave vodi u elektronskoj formi jedinstveni registar poreskih obveznika kojima je dodeljen i određen PIB i izdata potvrda o izvršenoj registraciji (u daljem tekstu: Registar).

Registar sadrži naročito: naziv, odnosno ime i prezime poreskog obveznika; podatke o sedištu, odnosno prebivalištu poreskog obveznika; PIB; matični broj i pretežnu šifru delatnosti poreskog obveznika.

Registar vode ovlašćena lica u Centrali Poreske uprave, koja određuje direktor Poreske uprave.

Član 9

Registar mora biti ažuran.

Ažuriranje Registra vrše ovlašćena lica iz člana 8. stav 3. ovog pravilnika, na osnovu podataka iz prijava iz člana 6. ovog pravilnika, kao i podataka iz službenih evidencija.

Ažuriranje Registra vrši se odmah, a najkasnije u roku od pet radnih dana od dana prijema prijave iz člana 6. ovog pravilnika ili od dana pribavljanja podataka po službenoj dužnosti, odnosno u poreskom postupku.

Član 10

Pravo pristupa Registru imaju službena lica Poreske uprave koja učestvuju u poreskom postupku.

Drugi akti u koje se unosi PIB

Član 11

Pored akata i dokumenata propisanih u članu 26. stav 12. Zakona, PIB se obavezno unosi u:

1) jedinstvenu carinsku ispravu (JCI) i Evidencionu jedinstvenu carinsku ispravu;

2) propisanu poresku prijavu;

3) (brisana)

4) fakturu;

5) fiskalni isečak;

6) svaki instrument platnog prometa kojim se nosiocu platnog prometa nalaže da obavi bilo koju transakciju u platnom prometu;

7) evidenciju prodavca o prodatoj robi kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija i evidenciju kupaca o kupljenim proizvodima sa teritorije AP Kosovo i Metohija, propisane Uputstvom o načinu sprovođenja postupka izdavanja i overe poreskih izjava, kao i o načinu praćenja i kontrole prometa robe sa AP Kosovo i Metohija ("Službeni glasnik RS", broj 54/2001).

U akte iz stava 1. tačka 4) ovog člana unose se PIB kupca i PIB prodavca.

Član 12

Poreska uprava, po službenoj dužnosti, podatke o dodeljenim PIB-ovima dostavlja u elektronskoj formi organu nadležnom za upis u odgovarajući javni registar.

Postupak, sadržaj i način dostavljanja obaveštenja od značaja za utvrđivanje poreza

Član 13

Organ nadležan za upis u odgovarajući javni registar izuzev Agencije, dužan je da Centrali Poreske uprave, po izvršenom upisu u registar subjekta upisa, promena upisa ili brisanje subjekta upisa iz registra, dostavi obaveštenje na Obrascu OPR-1 - Obaveštenja od značaja za utvrđivanje javnih prihoda za pravna lica, Obrascu OPR-2 - Obaveštenje od značaja za utvrđivanje javnih prihoda za preduzetnika i Obrascu OPR-3 - Obaveštenje od značaja za utvrđivanje javnih prihoda za fizičko lice nerezidenta, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 14

Organ nadležan za upis u odgovarajući javni registar izuzev Agencije, u smislu ovog pravilnika, jeste nadležni sud, državni organ, nadležna jedinica lokalne samouprave, profesionalna komora, udruženje i savez, kao i svaki drugi organ i organizacija kojima su zakonom povereni poslovi vođenja javnog registra.

Član 15

Podaci koji se, u skladu sa odredbama ovog pravilnika, dostavljaju Poreskoj upravi mogu se dostaviti i u elektronskoj formi.

Prelazne i završne odredbe

Član 16

Organi iz člana 14. ovog pravilnika dužni su da, u skladu sa članom 13. ovog pravilnika, dostave Poreskoj upravi podatke sa stanjem na dan početka primene ovog pravilnika.

Član 17

Poreskim obveznicima kojima je, do dana početka primene ovog pravilnika, Republička uprava javnih prihoda, odnosno Poreska uprava odredila PIB i izdala potvrdu o izvršenoj registraciji na osnovu akata direktora Republičke uprave javnih prihoda donetih na osnovu ovlašćenja iz člana 7. Zakona o kontroli, utvrđivanju i naplati javnih prihoda ("Službeni glasnik RS", br. 76/91, 20/93, 37/93, 39/93, 53/93, 67/93, 45/95, 52/96, 42/98, 33/99, 52/2000 i 34/2001), odnosno akata direktora Poreske uprave donetih u skladu sa Zakonom, ne određuje se novi PIB i ne izdaje se nova potvrda o izvršenoj registraciji.

Član 18

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. jula 2003. godine.

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmeni i dopuni
Pravilnika o poreskom identifikacionom broju

("Sl. glasnik RS", br. 68/2003)

Član 2

Odredba člana 11. stav 1. tačka 6) Pravilnika o poreskom identifikacionom broju ("Službeni glasnik RS", broj 57/2003) primenjuje se od 1. januara 2004. godine.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o poreskom identifikacionom broju

("Sl. glasnik RS", br. 32/2009)

Član 10

Postupci registracije poreskih obveznika započeti do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, okončaće se po propisima po kojima su i započeti.

Poreska uprava će na osnovu preuzetih podataka od organa nadležnih za upis u odgovarajući javni registar odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, uskladiti jedinstveni registar poreskih obveznika.

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o poreskom identifikacionom broju

("Sl. glasnik RS", br. 48/2010)

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 

Obrazac PR - 1*

PRIJAVA ZA REGISTRACIJU PRAVNOG LICA I POSLOVNIH JEDINICA

Obrazac PR - 2*

PRIJAVA ZA REGISTRACIJU PREDUZETNIKA

Obrazac PR - 3*

PRIJAVA ZA REGISTRACIJU FIZIČKOG LICA NEREZIDENTA

Obrazac PPR - 1*

PRIJAVA ZA PROMENU - DOPUNU PODATAKA O REGISTRACIJI PRAVNOG LICA I POSLOVNIH JEDINICA

Obrazac PPR - 2*

PRIJAVA ZA PROMENU - DOPUNU PODATAKA O REGISTRACIJI PREDUZETNIKA

Obrazac PPR - 3*

PRIJAVA ZA PROMENU - DOPUNU PODATAKA O REGISTRACIJI FIZIČKOG LICA NEREZIDENTA

Obrazac OPR - 1*

OBAVEŠTENJE OD ZNAČAJA ZA UTVRĐIVANJE JAVNIH PRIHODA ZA PRAVNA LICA

Obrazac OPR - 2*

OBAVEŠTENJE OD ZNAČAJA ZA UTVRĐIVANJE JAVNIH PRIHODA ZA PREDUZETNIKA

Obrazac OPR - 3*

OBAVEŠTENJE OD ZNAČAJA ZA UTVRĐIVANJE JAVNIH PRIHODA ZA FIZIČKO LICE NEREZIDENTA

Obrazac REG*

POTVRDA O IZVRŠENOJ REGISTRACIJI

 

 

 

REPUBLIKA SRBIJA

 

mesto za barkod

MINISTARSTVO FINANSIJA

 

________________________

PORESKA UPRAVA

 

(redni broj prijave za registraciju)

- Centrala -

 

 

 

Na osnovu člana 28. st. 9. i 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 63/06 - ispravka dr. zakona, 61/07 i 20/2009), izdaje se:

POTVRDA
O IZVRŠENOJ REGISTRACIJI

 

Poreskom obvezniku

 

 

(naziv pravnog lica, poslovno ime i ime i prezime preduzetnika, adresa sedišta poreskog obveznika, odnosno nerezidentnog fizičkog lica)

 

 dodeljen je

(JMBG ili drugi lični i identifikacioni broj)

 

 

PORESKI IDENTIFIKACIONI BROJ - PIB _______, pod kojim je i upisan u jedinstveni registar poreskih obveznika Poreske uprave.

 

U Beogradu, __________ 200_____. godine

 

 

M.P.

Direktor,

 

 

Obrazac PO*

POTVRDA O ODJAVI REGISTRACIJE IZ JEDINSTVENOG REGISTRA PORESKIH OBVEZNIKA

 

 

 

REPUBLIKA SRBIJA

 

mesto za barkod

MINISTARSTVO FINANSIJA

 

________________________

PORESKA UPRAVA

 

(redni broj prijave za registraciju)

- Centrala -

 

 

 

Na osnovu člana 6. stav 6. Pravilnika o poreskom identifikacionom broju ("Službeni glasnik RS", br. 57/03, 68/03 i 32/09), izdaje se:

POTVRDA
O ODJAVI REGISTRACIJE IZ JEDINSTVENOG REGISTRA PORESKIH OBVEZNIKA

Poreski obveznik 

 

,

 

(naziv pravnog lica, poslovno ime i ime i prezime preduzetnika, adresa sedišta poreskog obveznika, odnosno nerezidentnog fizičkog lica)

 

 

 

kome je dodeljen PIB _________, odjavljen je iz jedinstvenog registra poreskih obveznika Poreske uprave zbog brisanja iz registra

na osnovu rešenja __________________________________________________

 

(naziv i sedište organa nadležnog za vođenje registra)

 

broj ____________ od ______________ 20___. godine.

 

U Beogradu,
__________ 20_____. godine

 

 

M.P.

Direktor,