Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O OSNOVAMA I MERILIMA ZA ODREĐIVANJE NAGRADE ZA RAD I NAKNADE TROŠKOVA STEČAJNIH UPRAVNIKA

("Sl. glasnik RS", br. 1/2011 i 10/2012)

1. Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju osnovi i merila za određivanje visine konačne nagrade za rad stečajnih upravnika (u daljem tekstu: nagrada) i naknade troškova koje stečajni upravnik ima u obavljanju poslova (u daljem tekstu: naknada troškova).

Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na obračun nagrade i naknade troškova stečajnim upravnicima u stečajnim postupcima u kojima je do dana stupanja na snagu ovog pravilnika rešenje o glavnoj deobi stečajne mase postalo pravnosnažno.

2. Nagrada

Član 2

Nagrada koja se obračunava u skladu sa ovim pravilnikom obuhvata sve pripadajuće poreze i doprinose, uključujući i porez na dodatu vrednost ako se isti obračunava u skladu sa zakonom, koji terete isplatu takve nagrade stečajnom upravniku.

Isplata nagrade se vrši u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan obračuna nagrade.

3. Osnovica za obračun nagrade u slučaju bankrotstva

Član 3

Osnovicu za obračun nagrade u slučaju bankrotstva čini stečajna masa umanjena za:

1) iznos sredstava koja čine osnovicu za obračun nagrade stečajnom upravniku prilikom namirenja razlučnih poverilaca;

2) troškove stečajnog postupka i obaveze stečajne mase čija je visina utvrđena bez nagrade stečajnog upravnika.

4. Način obračuna nagrade u slučaju bankrotstva

Član 4

Visina nagrade za celokupan period trajanja stečajnog postupka se utvrđuje na sledeći način:

Redni
broj

Osnovica za obračun

Nagrada (u skladu sa članom 2. ovog pravilnika)

1.

do 2.000 evra

100%

2.

2.001 do 25.000 evra

2.000 evra uvećanih za 20% vrednosti preko 2.000 evra

3.

25.001 do 50.000 evra

6.600 evra uvećanih za 8% vrednosti preko 25.000 evra

4.

50.001 do 100.000 evra

8.600 evra uvećanih za 5% vrednosti preko 50.000 evra

5.

100.001 do 250.000 evra

11.100 evra uvećanih za 3% vrednosti preko 100.000 evra

6.

250.001 do 500.000 evra

15.600 evra uvećanih za 2% vrednosti preko 250.000 evra

7.

500.000 do 1.000.000 evra

20.600 evra uvećanih za 1.5% vrednosti preko 500.000 evra

8.

preko 1.000.001 evra

28.100 evra uvećanih za 0,5% vrednosti preko 1.000.000 evra

5. Uvećana nagrada u slučaju bankrotstva

Član 5

Uvećanu nagradu u slučaju bankrotstva određuje stečajni sudija po osnovu:

1) složenosti stečajnog postupka;

2) trajanja stečajnog postupka;

3) stepenu namirenja stečajnih poverilaca.

5.1. Složenost stečajnog postupka

Član 6

Složenost stečajnog postupka ceni stečajni sudija, naročito prema:

1) broju prijavljenih i ispitanih prijava potraživanja;

2) nepostojanju validne imovinsko-pravne dokumentacije za imovinu koja čini stečajnu masu, ako je tokom stečajnog postupka ta dokumentacija ažurirana;

3) povećanju stečajne mase putem pravnosnažno usvojenih zahteva po pobojnim radnjama i pronalaženju nove imovine stečajnog dužnika koja nije bila evidentirana u knjigovodstvenoj evidenciji stečajnog dužnika u trenutku pokretanja stečajnog postupka, ako to utiče na povećanje stečajne mase;

4) obavljanju tekućih privrednih aktivnosti na završetku započetih poslova i ostvarenim tekućim prihodima iz kojih se finansiraju troškovi stečajnog postupka;

5) postojanju elementa inostranosti.

Na obrazložen zahtev stečajnog upravnika, nagrada obračunata u skladu sa članom 4. ovog pravilnika uvećava se za najmanje 10% a najviše za 40%, ako je po oceni stečajnog sudije ispunjen jedan ili više kriterijuma iz stava 1. ovog člana.

5.2. Trajanje stečajnog postupka

Član 7

Nagrada obračunata u skladu sa članom 4. ovog pravilnika uvećava se:

1) za 30%, ako stečajni upravnik podnese završni račun u roku od 12 meseci od dana pokretanja stečajnog postupka;

2) za 20%, ako stečajni upravnik podnese završni račun u roku od 12 do 24 meseci od dana pokretanja stečajnog postupka.

Nagrada se neće uvećati u skladu sa stavom 1. ovog člana ukoliko je osnovica za obračun nagrade u smislu člana 3. manja od 2.000 evra.

5.3. Stepen namirenja stečajnih poverilaca

Član 8

Ako su u stečajnom postupku stečajni poverioci namireni u visini od najmanje 40% a najviše 70% od ukupno utvrđenih potraživanja, nagrada obračunata u skladu sa članom 4. ovog pravilnika uvećava se za 20%, a ako su stečajni poverioci namireni preko 70% od ukupno utvrđenih potraživanja, nagrada se uvećava za 30%.

6. Osnovica za obračun nagrade kod namirenja razlučnih poverilaca

Član 9

Osnovicu za obračun nagrade kod namirenja razlučnih poverilaca čine sredstva ostvarena prodajom imovine koja je predmet obezbeđenja, umanjena za troškove te prodaje.

Osnovica iz stava 1. ovog člana određuje se za svaki deo imovine koji je predmet obezbeđenja, pri čemu se ta osnovica određuje zajednički za više delova imovine koji:

1) se prodaju kao imovinska celina ili

2) čine imovinsku celinu ili su istorodni, a prodaju se na istoj prodaji ili na više prodaja u istom danu.

U slučaju iz stava 2. ovog člana kada se osnovica određuje zajednički za više delova imovine koji su predmet obezbeđenja u korist više razlučnih poverilaca, nagrada se isplaćuje iz sredstava ostvarenih prodajom delova imovine koja pripadaju određenom razlučnom poveriocu srazmerno učešću procenjene vrednosti delova imovine koji su predmet obezbeđenja u korist tog poverioca u odnosu na ukupnu procenjenu vrednost svih delova imovine za koje se osnovica određuje zajednički, a kada se prilikom prodaje može utvrditi prodajna cena za pojedinačne delove imovine, tada se koristi srazmera između ostvarene cene za taj deo imovine u odnosu na ukupno ostvarenu cenu za sve delove imovine za koje se osnovica utvrđuje zajednički.

Nagrada i troškovi prodaje odbijaju se od sredstava ostvarenih prodajom imovine koja je predmet obezbeđenja, pre namirenja razlučnih poverilaca, u skladu sa članom 133. stav 9. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09).

Obračun nagrade kod namirenja razlučnih poverilaca ne može se uvećavati primenom čl. 5 - 8. ovog pravilnika i vrši se na sledeći način:

Redni
broj

Osnovica za obračun

Nagrada (u skladu sa članom 2. ovog pravilnika)

1.

do 100.000 evra

5%

2.

100.001 do 500.000 evra

5.000 evra uvećanih za 3% vrednosti preko 100.000 evra

3.

500.001 do 1.000.000 evra

17.000 evra uvećanih za 2% vrednosti preko 500.000 evra

4.

preko 1.000.000 evra

27.000 evra uvećanih za 0,5% vrednosti preko 1.000.000 evra

7. Dodatna nagrada u postupku bankrotstva

Član 10

Odbor poverilaca može do dana održavanja završnog ročišta doneti odluku da iz sredstava predviđenih za namirenje svih stečajnih poverilaca stečajnom upravniku dodeli dodatnu nagradu.

Stečajni sudija u slučaju iz stava 1. ovog člana odobrava isplatu dodatne nagrade.

8. Umanjenje nagrade u postupku bankrotstva

Član 11

Odbor poverilaca, odnosno razlučni poverilac može stečajnom sudiji podneti obrazložen zahtev za umanjenje nagrade, u roku od osam dana od dana uvida u zahtev stečajnog upravnika za isplatu nagrade.

Stečajni sudija donosi odluku u roku od osam dana od dana prijema zahteva iz stava 1. ovog člana, kojom srazmerno umanjuje nagradu utvrđenu u skladu sa čl. 4-9. ovog pravilnika ako na nesumnjiv način utvrdi da je stečajni upravnik svojim radnjama u značajnoj meri oštetio interese poverilaca.

Stečajni sudija na zahtev odbora poverilaca umanjuje nagradu obračunatu u skladu sa čl. 4, 5, 6. i 8. ovog pravilnika za 20%, ako stečajni postupak traje duže od 48 meseci, izuzev ako, na osnovu pisanog obrazloženja stečajnog upravnika, stečajni sudija utvrdi da je dužina trajanja postupka opravdana usled složenosti stečajnog postupka, promene stečajnog upravnika ili drugih objektivnih okolnosti na koje stečajni upravnik nije mogao da utiče, uključujući i postupanje drugih organa stečajnog postupka.

Stečajni sudija na zahtev razlučnog poverioca umanjuje nagradu stečajnog upravnika obračunatu u skladu sa članom 9. stav 3. ovog pravilnika za 20%, ako do namirenja razlučnog poverioca nije došlo u roku od 24 meseca od otvaranja stečajnog postupka, izuzev ako, na osnovu pismenog obrazloženja stečajnog upravnika, stečajni sudija utvrdi da je dužina trajanja postupka prodaje imovine opravdana usled nepostojanja validne imovinsko-pravne dokumentacije za imovinu koja je predmet razlučnih prava, promene stečajnog upravnika ili drugih objektivnih okolnosti na koje stečajni upravnik nije mogao da utiče, uključujući i postupanje drugih organa stečajnog postupka.

9. Naknada troškova u postupku bankrotstva

Član 12

Stečajni upravnik ima pravo na naknadu stvarnih troškova koji su direktno vezani za konkretan postupak bankrotstva, i to: putnih troškova, troškova telefonskih računa, troškova kancelarijskog materijala i troškova na ime angažovanja stručnih lica od strane stečajnog upravnika za potrebe konkretnog stečajnog postupka.

Kada je za stečajnog upravnika imenovana organizacija koja je posebnim zakonom određena da obavlja poslove stečajnog upravnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj, stvarni troškovi iz stava 1. ovog člana obuhvataju i stvarne troškove na ime angažovanja lica koja u ime i za račun te institucije, kao stečajnog upravnika, obavljaju odgovarajuće poslove.

10. Nagrada u postupku reorganizacije

Član 13

Visina nagrade stečajnog upravnika se utvrđuje planom reorganizacije.

Ako je stečajni upravnik predlagač plana reorganizacije, nagrada iz stava 1. ovog člana ne može biti veća od nagrade koju bi ostvario u slučaju bankrotstva, s tim što se osnovicom za obračun nagrade smatra visina sredstava predviđenih planom reorganizacije za namirenje poverilaca.

Ako stečajni upravnik nije predlagač plana reorganizacije, nagrada iz stava 1. ovog člana ne može biti manja od nagrade koju bi ostvario u slučaju bankrotstva, s tim što osnovicu za obračun nagrade čini 30% od sredstava predviđenih planom reorganizacije za namirenje poverilaca.

Ako plan reorganizacije nije usvojen i ako se nad dužnikom sprovodi bankrotstvo, nagrada za rad stečajnog upravnika obračunava se na način propisan za obračun nagrade u postupku bankrotstva.

11. Naknada troškova u postupku reorganizacije

Član 14

Naknada troškova u postupku reorganizacije obuhvata sve troškove koje obuhvata naknada troškova u postupku bankrotstva, navedene u članu 12. ovog pravilnika.

U postupku reorganizacije naknada troškova stečajnog upravnika čini sastavni deo plana reorganizacije.

Ako je stečajni upravnik podnosilac plana reorganizacije, on ima pravo da zahteva i naknadu troškova koje je imao u vezi sa pripremom plana reorganizacije.

12. Nagrada i naknada troškova u slučaju promene stečajnog upravnika

Član 15

Visina nagrade i naknade troškova za rad stečajnog upravnika koji je razrešen određuje se istovremeno sa odobravanjem završnog izveštaja stečajnog upravnika, a prema proceni obima posla koji je obavio razrešeni stečajni upravnik u odnosu na ukupni obim posla koji je bio potreban za okončanje stečajnog postupka.

13. Nagrada za rad privremenog stečajnog upravnika

Član 16

Nagrada za rad privremenog stečajnog upravnika određuje se u fiksnom iznosu.

Nagrada za rad privremenog stečajnog upravnika isplaćuje se iz avansa koji je položio podnosilac predloga za pokretanje stečajnog postupka.

Stečajni sudija može uvećati iznos nagrade iz stava 1. ovog člana u zavisnosti od složenosti i obima posla koji privremeni upravnik treba da obavi, s tim da tako uvećana nagrada ne može preći iznos od 10.000 evra.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, na predlog podnosioca predloga za pokretanje stečajnog postupka stečajni sudija uvećava nagradu iz stava 1. ovog člana za iznos za koji je avans iz stava 3. ovog člana u tu svrhu uvećan, s tim da svaki iznos za koji se nagrada uveća iznad iznosa od 10.000 evra pada konačno na teret podnosioca predloga za pokretanje stečajnog postupka.

14. Završne odredbe

Član 17

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o osnovama i merilima za određivanje nagrade za rad i naknade troškova stečajnih upravnika ("Službeni glasnik RS", broj 24/08).

Član 18

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".