Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU ZAŠTITE OD POŽARA PREMA KATEGORIJI UGROŽENOSTI OD POŽARA

("Sl. glasnik RS", br. 92/2011)

 

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se tehnička opremljenost vatrogasne jedinice i broj vatrogasaca koje je obavezan da obezbedi subjekat iz prve kategorije ugroženosti od požara, kao i broj lica stručno osposobljenih za sprovođenje i organizovanje preventivnih mera i stalnog dežurstva u subjektima prve i druge kategorije ugroženosti od požara.

Član 2

Minimum tehničke opremljenosti, odnosno odgovarajuće opreme i materijalno tehničkih sredstava, koji su neophodni za vršenje poslova iz oblasti zaštite i spasavanja i koje vatrogasna jedinica mora posedovati (Prilog), odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, objekti i prostor razvrstani u I.7. potkategorija 7. i I.8. potkategorija 10. kategorije ugroženosti od požara moraju, umesto navalnog vozila, zaštitnog odela za zaštitu od čvrstih, tečnih i gasovitih hemikalija (agresivna sredina) i hidrauličnog razvalnog alata, biti opremljeni jednim vatrogasnim vozilom za gašenje šumskih požara, sa najmanje 30 metlarica, 30 naprtnjača i 5 motornih testera za drvo.

Član 3

Vatrogasnu jedinicu čine vatrogasci i vozači vatrogasnih vozila, obučeni za vršenje poslova gašenja požara i spasavanja, pri čemu je jedan od njih istovremeno i dežurni telefonista.

Vatrogasnu jedinicu, pored lica iz stava 1. ovog člana, čine i rukovodilac i komandir.

Član 4

Broj vatrogasaca određuje se u odnosu na onaj objekat, delatnost i zemljište, koji su svrstani u najvišu kategoriju ugroženosti od požara, a prema sledećoj tabeli:

Kategorija ugroženosti od požara:

Broj vatrogasaca (najmanje):

1) I.1., potkategorija 1.1.

33

2) I.1., potkategorija 1.2. ili 1.3.

25

3) I.2.

21

4) I.3., I.4. ili I.5.

17

5) I.6., I.7. ili I.8.

13

Broj vatrogasaca mora biti ravnomerno raspoređen po smenama.

Član 5

Izuzetno, broj vatrogasaca vatrogasne jedinice utvrđen u članu 4. ovog pravilnika i tehnička opremljenost za potreban broj vatrogasaca utvrđena u Prilogu ovog pravilnika, može se, po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika objekta ili zemljišta, smanjiti odnosno odrediti rešenjem ministra unutrašnjih poslova, ako je:

1) vlasnik, odnosno korisnik objekta ili zemljišta primenio i redovno sprovodi sve preventivne mere zaštite od požara kojima se unapređuje sprečavanje širenja požara i omogućava efikasno gašenje požara, shodno propisima, srpskim standardima i drugim dokumentima iz oblasti zaštite od požara;

2) vlasnik, odnosno korisnik objekta ili zemljišta preduzeo dodatne tehničke mere zaštite od požara (stabilne instalacije za dojavu i gašenje požara i sl.).

Smanjenje broja vatrogasaca vatrogasne jedinice, odnosno utvrđivanje potrebnog broja vatrogasaca vrši se na osnovu procene ugroženosti od požara, koja je sastavni deo Plana zaštite od požara, s tim što minimalno određeni broj vatrogasaca ne može biti manji od 13.

Član 6

Za organizovanje i sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara i stalnog dežurstva, subjekti prve kategorije ugroženosti od požara, pored rukovodioca na poslovima preventive, treba da angažuju najmanje jedno lice koje radi na poslovima zaštite od požara.

Subjekti druge kategorije ugroženosti od požara moraju angažovati najmanje jedno lice koje bi radilo na poslovima rukovođenja službom zaštite od požara i organizovanju i sprovođenju preventivnih mera i stalnog dežurstva.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog

MINIMUM TEHNIČKE OPREMLJENOSTI, ODNOSNO ODGOVARAJUĆE OPREME I MATERIJALNOTEHNIČKIH SREDSTAVA, KOJI SU NEOPHODNI ZA VRŠENJE POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE I SPASAVANJA I KOJE VATROGASNA JEDINICA MORA POSEDOVATI

 

VATROGASNA VOZILA

Broj vatrogasaca (najmanje)

25-33

17-21

13

Komandno vozilo

komada

po potrebi

Navalno vozilo - vozilo sa produženom kabinom, pripadajućom opremom za gašenje požara, ugrađenom pumpom i rezervoarima za vodu i penu

1

1

1

Autocisterna

1

1

1

Kombinovano vozilo (voda, pena, prah - VPS)

1

po potrebi

/

Vozilo za tehničke intervencije

1

/

/

Hidraulična zglobna platforma

1

1

po potrebi

Automehaničke lestve

1

po potrebi

po potrebi

ZAJEDNIČKA VATROGASNA OPREMA

Broj vatrogasaca (najmanje)

25-33

17-21

13

Sprave i oprema za gašenje

Potisno crevo 52 mm

komada

20

15

10

Potisno crevo 75 mm

15

12

8

Razdelnica trodelna sa prelaznom spojkom B/C

2

2

1

Sabirnica A/BB sa prelaznom spojkom

1

1

1

Prenosna motorna pumpa

2

2

1

Međumešalica

1

1

1

Metlarica

5

5

3

Mlaznica univerzalna 52 mm

2

2

2

Mlaznica univerzalna 75 mm

1

1

1

Mlaznica za srednju penu

1

1

1

Mlaznica za tešku penu

1

1

1

Mlaznica za vodenu maglu (monsun)

1

1

1

Ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9"

5

5

3

Ručni aparat za gašenje požara ugljendioksidom "C02-5"

5

5

3

Ručni aparat za gašenje požara vodom i vazdušnom penom (brentača)

5

5

3

Naprtnjača

5

5

3

Penilo (ekstrat)

litara

2 000

2 000

/

Sprave i oprema za zaštitu

Odeća i obuća za svakodnevnu intervenciju

25-33

17-21

13

Čizme gumene - niske

pari

10

6

3

Čizme gumene - visoke/ ribarske

5

3

2

Aparat za zaštitu disajnih organa

10

6

4

Zaštitne rukavice - gumirane

10

6

3

Zaštitne rukavice - kožne

5

3

2

Zaštitno odelo za zaštitu od čvrstih, tečnih i gasovitih hemikalija (agresivna sredina)

6

4

2

Zaštitno odelo za prilaz vatri

6

4

2

Sprave za penjanje

Lestve kukače

komada

4

2

2

Lestve sklapajuće

4

2

1

Lestve rastegače (trodelne)

2

2

1

Uže penjačko

2

2

1

Tehnička oprema

Motorna brusilica za sečenje metala

komada

2

1

1

Motorna testera za drvo

1

1

1

Hidraulični razvalni alat (komplet)

1

1

1

Sprave za spasavanje

Mornarske lestve

komada

1

1

1

Oprema za osvetljavanje požara

Ručne lampe

komada

po potrebi

Reflektor prenosni sa stalkom i kablom

2

1

1

Punjač ručnih lampi

po potrebi

Ručni prenosni reflektor u "S" izvedbi

5

5

3

Oprema za provetravanje

Prenosivi ventilator

komada

po potrebi

Oprema za pružanje prve pomoći

Komplet za pružanje prve pomoći

komada

1

1

1

Sredstva veze

Prenosive radio stanice

komada

6

4

3

Punjač za akumulatore prenosnih radio stanica

6

4

3

LIČNA VATROGASNA OPREMA I SREDSTVA

Broj vatrogasaca (najmanje)

25-33

17-21

13

Odeća i obuća

25-33

17-21

13

Vatrogasni šlem

25-33

17-21

13

Radni opasač

25-33

17-21

13

Penjačko uže

10

8

4

Zaštitna gas maska

10

8

4