Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU ZAŠTITE OD POŽARA PREMA KATEGORIJI UGROŽENOSTI OD POŽARA

("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se tehnička opremljenost vatrogasne jedinice i broj pripadnika vatrogasne jedinice koje je obavezan da obezbedi subjekat iz prve kategorije ugroženosti od požara, kao i broj lica stručno osposobljenih za sprovođenje i organizovanje preventivnih mera i stalnog dežurstva u subjektima prve i druge kategorije ugroženosti od požara.

Član 2

Subjekti svrstani u prvu kategoriju ugroženosti od požara moraju imati organizovanu vatrogasnu jedinicu sa stalnim dežurstvom u smeštajnom prostoru za ljudstvo, vozila i opremu, koji se nalazi u subjektu prve kategorije ugroženosti.

Vatrogasnu jedinicu čine vatrogasci i vozači vatrogasnih vozila, pri čemu je jedan od njih istovremeno i dežurni telefonista.

Vatrogasne jedinice subjekata prve kategorije ugroženosti od požara razvrstavaju se u vatrogasne jedinice prve, druge i treće kategorije:

1) vatrogasnu jedinicu prve kategorije imaju privredna društva odnosno druga pravna ili fizička lica čiji su objekti, delatnost i zemljište svrstani u I.1. kategoriju ugroženosti od požara,

2) vatrogasnu jedinicu druge kategorije imaju privredna društva odnosno druga pravna ili fizička lica čiji su objekti, delatnost i zemljište svrstani u I.2, I.3, I.4, i I.5 kategoriju ugroženosti od požara,

3) vatrogasnu jedinicu treće kategorije imaju privredna društva odnosno druga pravna ili fizička lica čiji su objekti, delatnost i zemljište svrstani u I.6, I.7 i I.8. kategoriju ugroženosti od požara.

Član 3

Vatrogasna jedinica prve kategorije mora da ima minimum 42 pripadnika vatrogasaca ravnomerno raspoređenih po smenama, od kojih je jedan rukovodilac vatrogasne jedinice (koji je stekao 240 ESPB bodova na akademskim ili strukovnim studijama tehničko-tehnološke naučne oblasti), jedan zamenik rukovodioca vatrogasne jedinice (koji je stekao 180 ESPB bodova na akademskim ili strukovnim studijama tehničko-tehnološke naučne oblasti) i četiri rukovodioca smene. Najmanje 12 pripadnika mora imati položen vozački ispit za "C" kategoriju.

Vatrogasna jedinica druge kategorije mora da ima minimum 26 pripadnika vatrogasaca ravnomerno raspoređenih po smenama, od kojih je jedan rukovodilac vatrogasne jedinice (koji je stekao 240 ESPB bodova na akademskim ili strukovnim studijama tehničko-tehnološke naučne oblasti), jedan zamenik rukovodioca vatrogasne jedinice (koji je stekao 180 ESPB bodova na akademskim ili strukovnim studijama tehničko-tehnološke naučne oblasti) i četiri rukovodioca smene. Najmanje 12 pripadnika mora imati položen vozački ispit za "C" kategoriju.

Vatrogasna jedinica treće kategorije mora da ima minimum 18 pripadnika vatrogasaca ravnomerno raspoređenih po smenama, od kojih je jedan rukovodilac vatrogasne jedinice (koji je stekao 180 ESPB bodova na akademskim ili strukovnim studijama tehničko-tehnološke naučne oblasti), jedan zamenik rukovodioca vatrogasne jedinice (koji je stekao 180 ESPB bodova na akademskim ili strukovnim studijama tehničko-tehnološke naučne oblasti) i četiri rukovodioca smene. Najmanje 10 pripadnika mora imati položen vozački ispit za "C" kategoriju.

Minimum tehničke opremljenosti, odgovarajuće opreme i materijalno tehničkih sredstava koju mora posedovati vatrogasna jedinica pravnog subjekta razvrstana u prvu, drugu i treću kategoriju dati su u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Minimum tehničke opremljenosti, odgovarajuće opreme i materijalno tehničkih sredstava koju mora posedovati vatrogasna jedinica pravnog subjekta svrstana u kategoriju ugroženosti od požara I.7. potkategorija 7. i I.8. potkategorija 10. dati su u Prilogu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Vatrogasna vozila i oprema za vatrogasnu jedinicu moraju biti u vlasništvu subjekta prve kategorije ugroženosti od požara ili u vlasništvu ovlašćenog pravnog lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve kategorije ugroženosti od požara. 

Pripadnici vatrogasne jedinice subjekta prve kategorije ugroženosti od požara moraju biti stručno osposobljeni za obavljanje poslova u vatrogasnoj jedinici u skladu sa zakonom.

Član 4

Za organizovanje i sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara i stalnog dežurstva, subjekti prve kategorije ugroženosti od požara, pored rukovodioca na poslovima preventivne zaštite od požara, treba da angažuju najmanje jedno lice koje radi na poslovima zaštite od požara.

Subjekti druge kategorije ugroženosti od požara moraju angažovati najmanje jedno lice na poslovima rukovođenja službom zaštite od požara i organizovanju i sprovođenju preventivnih mera i stalnog dežurstva.

Član 5

Uslove propisane u članu 3. ovog pravilnika subjekti svrstani u prvu kategoriju ugroženosti od požara dužni su da usklade u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika. 

Član 6

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o organizovanju zaštite od požara prema kategorijama ugroženosti od požara ("Službeni glasnik RS", broj 92/11).

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1

MINIMUM TEHNIČKE OPREMLJENOSTI, ODGOVARAJUĆE OPREME I MATERIJALNO TEHNIČKIH SREDSTAVA KOJU MORA POSEDOVATI VATROGASNA JEDINICA PRAVNOG SUBJEKTA RAZVRSTANA U PRVU, DRUGU I TREĆU KATEGORIJU

 

Vatrogasna vozila

I kat

II kat

III kat

Navalno vatrogasno vozilo

1

1

1

Autocisterna

2

1

1

Terensko ili kombi vozilo za prevoz opreme

1

1

1

 

Lična zaštitna oprema

I kat

II kat

III kat

Interventna zaštitna bluza i pantalone

Za svakog pripadnika vatrogasne jedinice komplet interventne uniforme

Vatrogasni šlem

Zaštitne čizme

Zaštitne rukavice

Vatrogasni opasač sa sekiricom

 

Zajednička vatrogasna oprema

I kat

II kat

III kat

Sprave i oprema za gašenje požara

Potisno crevo f 52 mm

30

25

20

Potisno crevo f 75 mm

30

20

15

Razdelnica trodelna sa prelaznom spojkom B/C

4

3

2

Sabirnica A/BB sa prelaznom spojkom

3

2

1

Međumešalica

2

2

1

Univerzalna mlaznica za gašenje vodom f 52 mm

6

3

3

Univerzalna mlaznica za gašenje vodom f 75 mm

4

2

2

Specijalna mlaznica za gašenje vodenom maglom f 52 mm

2

1

1

Mlaznica za tešku penu f 52 mm

4

2

2

Mlaznica za srednju penu f 52 mm

2

2

1

Ručni aparat za gašenje požara "S-9"

8

5

4

Ručni aparat za gašenje požara "CO2-5"

5

5

3

Metlarice

6

4

4

Naprtnjača

5

5

3

Prenosna motorna pumpa

2

2

1

Usisna korpa f 110

2

2

2

Usisno crevo f 110

8

8

4

Hidrantski nastavak B/CC

4

2

2

Ključ za podzemne hidrante

4

2

2

Ključ za nadzemne hidrante

4

3

2

Prelazna spojka A/B

8

4

3

Prelazna spojka B/C

8

4

3

Zaptivna (slepa) spojka f 110

4

4

4

Zaptivna (slepa) spojka f 75

4

4

4

Zaptivna (slepa) spojka f 52

4

4

4

Poveske za creva

8

6

4

Univerzalni ključ za spojke

8

6

4

Penilo

3.000

2.000

1.000

Zajednička zaštitna oprema

Aparat za zaštitu disajnih organa sa komprimovanim vazduhom

12

8

6

Rezervne boce za komprimovani vazduh

12

8

6

Kompresor za punjenje boca sa komprimovanim vazduhom

1

1

1

Odela za prilaz vatri

6

4

2

Sprave za penjanje i spasavanje

Lestve kukače

2

1

1

Lestve sastavljače

2

1

1

Penjačko uže

2

2

1

Tehnička oprema

Motorna brusilica sa reznim pločama za beton i metal

2

1

1

Motorna testera za drvo

1

1

1

Hidraulični razvalni alat

1

1

1

Ručni razvalni alat

1

1

1

Velika sekira (min. 1,5 kg)

3

2

2

Makaze za sečenje armature

2

1

1

Čaklje sa dvodelnom drškom dužine 3 metra

3

2

1

Oprema za osvetljenje

Ručni prenosni reflektori sa akubaterijom u "Ex" izvedbi

5

5

3

Punjač za ručne reflektore

5

5

3

Oprema za vezu

Ručne radio stanice

6

4

3

Fiksne radio stanice

1

1

1

Punjači za radio stanice

6

4

3

Oprema za detekciju i dozimetriju

Termovizijska kamera

1

1

0

Vatrogasna jedinica pravnog subjekta svrstanog u prvu kategoriju ugroženosti od požara koje ima kapacitete za proizvodnju, preradu ili skladištenje opasnih materija, pored navedenog minimuma opreme, treba da poseduje i sledeću opremu:

 

I kat

II kat

III kat

Odelo za zaštitu od agresivnih materija prvog nivoa zaštite (čvrste, tečne i gasovite hemikalije)

4

2

1

Prenosni višegasni detektor sa senzorima za materije koje se nalaze u subjektu prve kategorije/radiološki detektor (ako u subjektu svrstanom u prvu kategoriju postoji izvor zračenja)

1

1

1

Komplet opreme za zaptivanje sa pneumatskim jastucima

1

1

1

 

Prilog 2

MINIMUM TEHNIČKE OPREMLJENOSTI, ODGOVARAJUĆE OPREME I MATERIJALNO TEHNIČKIH SREDSTAVA KOJU MORA POSEDOVATI VATROGASNA JEDINICA PRAVNOG SUBJEKTA SVRSTANA U KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA I.7. POTKATEGORIJA 7. I I.8. POTKATEGORIJA 10.

 

Vatrogasna vozila

 

Vatrogasno vozilo

1

Terensko ili kombi vozilo za prevoz opreme

2

 

Zajednička vatrogasna oprema

 

Sprave i oprema za gašenje požara

 

Potisno crevo f 52 mm

20

Potisno crevo f 75 mm

15

Razdelnica trodelna sa prelaznom spojkom B/C

2

Sabirnica A/BB sa prelaznom spojkom

1

Univerzalna mlaznica za gašenje vodom f 52 mm

3

Specijalna mlaznica za gašenje vodenom maglom f 52 mm

1

Ručni aparat za gašenje požara "S-9"

4

Ručni aparat za gašenje požara "CO2-5"

2

Metlarice

30

Naprtnjača

30

Prenosna motorna pumpa

1

Usisna korpa

1

Usisno crevo

1

Hidrantski nastavak B/CC

2

Ključ za podzemne hidrante

2

Ključ za nadzemne hidrante

2

Prelazna spojka A/B

3

Prelazna spojka B/C

3

Zaptivna (slepa) spojka f 110

2

Zaptivna (slepa) spojka f 75

2

Zaptivna (slepa) spojka f 52

2

Poveske za creva

4

Univerzalni ključ za spojke

4

Lestve sastavljače

1

Penjačko uže

1

Motorna testera za drvo

5

Velika sekira (min. 1,5 kg)

3

Makaze za sečenje armature

1

Čaklje sa dvodelnom drškom dužine 3 metra

1

Ručni prenosni reflektori sa akubaterijom u "Ex" izvedbi

2

Punjač za ručne reflektore

2