Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O OPŠTIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA PO REŽIMU OPŠTEG OVLAŠĆENJA

("Sl. glasnik RS", br. 58/2018 i 78/2021)

 

Uvodne odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju opšti uslovi za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija i određuju uslovi koji važe za obavljanje svih ili pojedinih delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja, i propisuje oblik obrasca obaveštenja o obavljanju delatnosti elektronskih komunikacija (u daljem tekstu: obrazac OB).

Opšti uslovi iz stava 1. ovog člana odnose se na uslove propisane odredbom člana 37. stav 2. Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni glasnik RS", br. 44/10, 60/13 - US i 62/14, u daljem tekstu: Zakon).

Obrazac iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

- Mreža za pristup je javna komunikaciona mreža koja obezbeđuje prenos elektronskih komunikacionih signala između utvrđenih lokacija sa kojih se pružaju elektronske komunikacione usluge krajnjim korisnicima i terminalnih tačaka mreže na lokacijama krajnjih korisnika.

- Mreža za transport je javna komunikaciona mreža koja obezbeđuje prenos elektronskih komunikacionih signala između utvrđenih lokacija sa kojih se pružaju elektronske komunikacione usluge krajnjim korisnicima.

- Javna fiksna komunikaciona mreža je javna komunikaciona mreža koja se koristi za pružanje javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga na fiksnim lokacijama.

- Javna fiksna telefonska mreža je javna telefonska mreža kod koje se javno dostupne telefonske usluge pružaju na fiksnim lokacijama.

- Fiksna bežična mreža za pristup je fiksna elektronska komunikaciona mreža kod koje su lokacije krajnjih korisnika i tačke pristupa mreži fiksne i povezane bežično.

- Radio-relejna mreža za transport je mreža za transport čiji su čvorovi povezani mikrotalasnim vezama.

- Optička mreža za transport je mreža za transport čiji su čvorovi povezani optičkim sistemima prenosa.

- Slobodna optička vlakna (dark fibers) su sva vlakna u optičkom kablu koja nisu u eksploataciji.

- Iznajmljena linija je resurs elektronske komunikacione mreže koji omogućava transparentni prenos komunikacionih signala između terminalnih tačaka javne komunikacione mreže, pri čemu korisnici usluge ne mogu učestvovati u kontrolisanju funkcija komutacije.

- Kablovska mreža za pristup je fiksna mreža za pristup koja je realizovana kablovskim sistemima prenosa.

- WAS (Wireless Access System)/RLAN (Radio Local Area Network) mreža, je širokopojasna bežična LAN mreža za čiju se realizaciju koriste radio-frekvencije po režimu opšteg ovlašćenja.

- BFWA (Broadband Fixed Wireless Access) mreža je širokopojasna fiksna bežična mreža za pristup za čiju se realizaciju koriste radio-frekvencije po režimu opšteg ovlašćenja.

- PAMR (Public Access Mobile Radio) je javna mobilna komunikaciona mreža namenjena pojedinim javnim službama, a koja svojim krajnjim korisnicima omogućava različite vidove komunikacija sa ili bez posredstva baznih stanica.

- MFCN (Mobile/Fixed Communications Network) je mobilno/fiksna komunikaciona mreža koja podržava transfer podataka velikih protoka i koja je predviđena da radi u opsezima radio-frekvencija utvrđenih u ESS odlukama (ECC Decisions). Ona uključuje i IMT (International Mobile Telecommunications) usluge.

- Satelitska mreža je javna komunikaciona mreža koju čini satelitski sistem ili deo satelitskog sistema samo jednog satelita i pridruženih zemaljskih radio stanica.

- Virtuelni mobilni operator (Mobile Virtual Network Operator - MVNO) je operator koji korisnicima pruža usluge preko mobilne mreže i pritom ne poseduje vlastitu radio mrežu za pristup, već koristi radio mrežu za pristup i, zavisno od modela poslovanja, ostale resurse mreže drugog operatora mobilne mreže (MNO) sa kojim je sklopio odgovarajući međuoperatorski ugovor.

- Potpuni virtuelni mobilni operator (Full Mobile Virtual Network Operator - FMVNO) je operator koji korisnicima pruža usluge preko mobilne mreže i za pružanje svojih usluga, osim radio mreže za pristup (bazne stanice i kontrolore radio mreže), ne koristi druge resurse operatora mobilne mreže, što je regulisano odgovarajućim međuoperatorskim ugovorom. Potpuni virtuelni mobilni operator upravlja elementima jezgra mreže (Core Network), kao što su HLR (Home Location Register), MSC (Mobile Switching Center), SMSC (Short Message Service Centre), GGSN (Gateway GPRS Support Node) i dr., i pod njegovom kontrolom su sistemi za brigu o korisnicima, obračun i naplatu, administraciju i tehničku podršku.

- Delimični virtuelni mobilni operator (Light Mobile Virtual Network Operator - LMVNO) je operator koji korisnicima pruža usluge preko mobilne mreže, a za pružanje svojih usluga osim radio mreže za pristup koristi i druge usluge, sisteme i aktivne resurse operatora mobilne mreže, što je regulisano odgovarajućim međuoperatorskim ugovorom.

- Iznajmljivanje resursa elektronske komunikacione mreže obuhvata davanje u zakup njenih sastavnih delova (elektronskih komunikacionih sistema i sredstava, infrastrukture i dr.) i funkcija (prenos, multipleksiranje, tranzitiranje, transport, prospajanje, komutiranje i rutiranje elektronskih komunikacionih signala, razmenjivanje informacija o signalizaciji, distribucija informacije o sinhronizaciji i dr.).

- Javna govorna usluga je javno dostupna telefonska usluga kojom se u realnom vremenu realizuje prenos govornih signala preko javne komunikacione mreže.

- Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta je javna elektronska komunikaciona usluga prenosa govora u realnom vremenu koja se pruža na komercijalnoj osnovi preko Internet mreže.

- Internet usluge su javne elektronske komunikacione usluge koje se realizuju u skladu sa Internet standardima (RFC dokumenti), pri čemu je neophodna upotreba javnih IP adresa. U smislu ovog pravilnika Internet usluge ne uključuju komercijalne usluge prenosa govora.

- Usluga pristupa Internetu je javna elektronska komunikaciona usluga koja podrazumeva priključivanje terminalne opreme i LAN mreža na Internet, omogućavajući korisnicima pristupanje Internet uslugama, odnosno povezivanje sa gotovo svim krajnjim tačkama Interneta, bez obzira na mrežnu tehnologiju i terminalnu opremu koja se koristi.

- Usluge prenosa podataka su javne elektronske komunikacione usluge koje se realizuju pomoću uređaja za prenos podataka koji su priključeni na javnu komunikacionu mrežu, bez korišćenja javnih IP adresa.

- Usluga distribucije medijskih sadržaja obuhvata distribuciju radijskih i televizijskih programa, odnosno audio-vizuelnih medijskih sadržaja i sa njima povezanih usluga preko kablovske, širokopojasne bežične, satelitske i drugih mreža, a koja se naplaćuje, na osnovu ugovora zaključenog između operatora i korisnika ili na neki drugi način (kroz račun za usluge mobilne mreže, kupovinom posebnih kartica i sl.).

- Korišćenje radio frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja u smislu ovog pravilnika znači njihovo korišćenje u frekvencijskim opsezima za koje se ne izdaju pojedinačne dozvole, a za koje je potrebno evidentiranje u skladu sa opštim aktom Agencije koji reguliše način korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja.

- Dodatne komunikacione usluge za pretplatnike javne govorne usluge na fiksnoj lokaciji, su usluge koje operator javne govorne usluge na fiksnoj lokaciji pruža svojim pretplatnicima, a realizuju se preko Interneta korišćenjem aplikacija za komunikacione usluge instaliranih na terminalnim uređajima.

1. Obaveštavanje o otpočinjanju, promeni i okončanju delatnosti elektronskih komunikacija, kao i dostavljanje drugih podataka i informacija

1.1. Otpočinjanje delatnosti

Član 3

Lice koje namerava da obavlja delatnost elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja je dužno, da najmanje 15 dana pre otpočinjanja obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija, o tome obavesti Regulatornu agenciju za elektronske komunikacije i poštanske usluge (u daljem tekstu: Agencija) u pisanom obliku na obrascu obaveštenja (obrazac OB).

Lice koje namerava da obavlja delatnost elektronskih komunikacija preko sopstvene elektronske komunikacione mreže za koju je potrebno korišćenje radio-frekvencija za koje se pojedinačne dozvole izdaju javnim nadmetanjem, dužno je da prethodno dobije takvu pojedinačnu dozvolu.

Lice koje namerava da obavlja delatnost elektronskih komunikacija za koju je neophodno korišćenje radio-frekvencija za koje se pojedinačne dozvole izdaju na zahtev, dužno je da podnese popunjen obrazac OB iz stava 1. ovog člana, pre podnošenja zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija. Uslov za otpočinjanje te delatnosti je dobijanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija.

Lice koje namerava da obavlja delatnost elektronskih komunikacija za koju je neophodno korišćenje radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja, a koje se evidentira, dužno je da podnese prijavu u skladu sa odgovarajućim opštim aktom Agencije. Agencija evidentira korišćenje radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja upisom u odgovarajući registar ukoliko su ispunjeni uslovi propisani opštim aktom Agencije.

Lice koje namerava da obavlja delatnost elektronskih komunikacija za koju je neophodno korišćenje numeracije, pre podnošenja zahteva za dobijanje dozvole za korišćenje numeracije mora biti upisano od strane Agencije u evidenciju operatora javnih komunikacionih mreža i usluga.

1.2. Prijavljivanje i sadržaj obaveštenja

Član 4

Obaveštenje sadrži sve podatke, koji su potrebni za identifikaciju operatora koji obavlja delatnost elektronskih komunikacija, kratak opis sopstvene elektronske komunikacione mreže i/ili usluge na koje se obaveštenje odnosi, predviđeni datum početka promene ili okončanja delatnosti i mora biti overeno i potpisano od strane lica ovlašćenog za zastupanje.

Uz obaveštenje iz stava 1. ovog člana operator je dužan da dostavi:

1) izvod iz registra privrednih društava ili drugog odgovarajućeg registra, ukoliko nije upisan u evidenciju operatora kao operator koji poseduje javnu komunikacionu mrežu i/ili pruža javnu komunikacionu uslugu;

2) model ugovora za usluge koje se pružaju korisnicima, i/ili

3) tekst opštih uslova za pružanje usluga.

Kratak opis elektronske komunikacione mreže iz stava 1. ovog člana dostavlja se uz prijavu i sadrži:

1) opis i namenu elektronske komunikacione mreže u skladu sa zahtevom unetim u Obrazac OB;

2) šematski prikaz elektronske komunikacione mreže sa naznakom lokacija njenih čvorova;

3) osnovne karakteristike primenjenih sistema prenosa (tehnologija realizacije, kapaciteti, upotrebljeni resursi i infrastruktura);

4) podatke o broju korisnika koje elektronska komunikaciona mreža treba da opslužuje;

5) opis predviđenih tačaka pristupa za povezivanja sa drugim mrežama;

6) podatke o području koje elektronska komunikaciona mreža opslužuje (opština/grad/region/teritorija Republike Srbije);

7) podatke o sistemu za upravljanje i nadgledanje mreže;

8) prikaz sistema napajanja pojedinih segmenata elektronske komunikacione mreže;

9) podatke o usaglašenosti sa preporukama, standardima i tehničkim propisima.

Kratak opis elektronskih komunikacionih usluga iz stava 1. ovog člana dostavlja se uz prijavu i da sadrži:

1) podatke o području pružanja usluge;

2) opis usluge koja se pruža i način na koji se usluga pruža, i to tako da se precizira vrsta mreže preko koje se pruža navedena usluga;

3) tehničko rešenje za evidentiranje korisnika i tarifiranje pruženih usluga;

4) podatke o kontroli kvaliteta pruženih usluga;

5) podatke o zaštiti korisnika i bezbednosti i privatnosti komunikacija.

Operator je dužan da o svakoj promeni podataka iz obaveštenja obavesti Agenciju u pisanom obliku u roku od 15 dana, od dana nastanka promene.

1.3. Promena i okončanje delatnosti

Član 5

Operator je dužan da o svakoj promeni obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija, Agenciji dostavi obaveštenje u pisanom obliku, na obrascu OB, potpisanom od strane lica ovlašćenog za zastupanje, najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promene obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija, kao i odgovarajuću dokumentaciju kojom to potvrđuje.

Operator je dužan da o svakom prestanku obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija, Agenciji dostavi obaveštenje u pisanom obliku, odnosno podnese zahtev za brisanje iz evidencije operatora javnih komunikacionih mreža i usluga, na propisanom obrascu, potpisanom od strane lica ovlašćenog za zastupanje, najkasnije u roku od 15 dana od dana prestanka obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija, kao i odgovarajuću dokumentaciju kojom to potvrđuje.

1.4. Izdavanje potvrde o upisu podataka u evidenciju operatora

Član 6

Agencija po službenoj dužnosti, kao i na zahtev operatora, izdaje potvrdu o upisu podataka u evidenciju operatora javnih komunikacionih mreža i usluga u roku od sedam dana od dana prijema obaveštenja sa potpunom dokumentacijom.

Potvrda iz stava 1. ovog člana data je u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni deo.

1.5. Uslovi brisanja operatora iz evidencije

Član 7

Agencija briše operatora iz evidencije operatora javnih komunikacionih mreža i usluga u sledećim slučajevima:

1) kada operator u pisanom obliku obavesti Agenciju o prestanku obavljanja delatnosti, danom prestanka obavljanja delatnosti u skladu sa članom 5. ovog pravilnika;

Izuzetno ukoliko operator obavesti Agenciju o prestanku obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija nakon isteka roka iz člana 5. ovog pravilnika, Agencija briše operatora iz evidencije sa danom dostavljanja obaveštenja u pisanom obliku;

2) ako operator ne obavlja delatnost elektronskih komunikacija duže od šest meseci neprekidno, odnosno ne ispunjava obaveze propisane Zakonom i važećim podzakonskim aktima, danom utvrđenim rešenjem Agencije;

3) ako se operatoru pravnosnažnom sudskom presudom zabrani obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija, danom utvrđenim tom presudom;

4) kada je operator brisan iz registra privrednih društava ili drugog odgovarajućeg registra, danom brisanja iz navedenog registra.

1.6. Vođenje evidencije

Član 8

Agencija vodi i ažurira evidenciju operatora javnih komunikacionih mreža i usluga u elektronskoj formi, koja je dostupna na Internet stranici Agencije.

Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga vodi se u formi registra.

Registar iz stava 2. ovog člana sadrži sledeće podatke:

1) redni broj upisa;

2) ime, odnosno naziv operatora, adresu, odnosno sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB), kao i ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje;

3) o povezanom pravnom licu ili ogranku za operatore iz člana 40. Zakona;

4) kratak opis javnih komunikacionih mreža, odnosno komunikacionih usluga;

5) datum početka, odnosno prestanka obavljanja delatnosti operatora, i

6) druge potrebne podatke od značaja za upis u registar.

Registar iz st. 2. i 3. ovog člana vodi se na osnovu podataka iz obaveštenja propisanih odredbom čl. 3, 4. i 5. ovog pravilnika.

2. Plaćanje naknade

Član 9

Naknada se plaća u skladu sa Zakonom i opštim aktima Agencije, i to za:

1. korišćenje numeracije, od dana izdavanja dozvole za korišćenje numeracije;

2. korišćenje radio-frekvencija, od dana početka korišćenja utvrđenog rešenjem iz pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencije;

3. obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija, od dana otpočinjanja delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja;

4. pružanje usluga iz nadležnosti Agencije.

2.1. Određivanje visine naknade

Član 10

Naknadu za korišćenje numeracije, radio-frekvencija i obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija, plaća operator, u iznosu koji se određuje na godišnjem nivou, rešenjem koje donosi Agencija u skladu sa opštim aktom kojim se utvrđuje visina i način plaćanja te naknade.

Visina naknade za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija utvrđuje se u skladu sa Zakonom i opštim aktom Agencije, a na osnovu podataka o ostvarenom prihodu operatora od obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija, prema vrsti elektronske komunikacione mreže ili usluge.

Ostvareni prihod od obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija, prema vrsti elektronske komunikacione mreže ili usluge, je prihod iskazan u godišnjem finansijskom izveštaju dostavljenom za javno objavljivanje u skladu sa propisima koji uređuju računovodstvo za poslovnu godinu za koju se plaća naknada.

Operatori koji nemaju obavezu sastavljanja godišnjih finansijskih izveštaja u skladu sa propisima koji uređuju računovodstvo, podatke o ostvarenom prihodu od obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija, prema vrsti elektronske komunikacione mreže ili usluge, iskazuju na način kako to čine prema nadležnim organizacionim jedinicama Poreske uprave Republike Srbije.

Podatke o ostvarenom prihodu od obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija, prema vrsti elektronske komunikacione mreže ili usluge, operatori iskazuju u Obrascu IFN - Podaci od značaja za utvrđivanje visine godišnje naknade za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Obrazac IFN).

Operatori su dužni da Obrazac IFN dostave Agenciji najkasnije u roku od osam dana od dana koji je propisima koji uređuju računovodstvo propisan kao dan za dostavljanje finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre za javno objavljivanje.

Operator koji u toku poslovne godine otpočne sa obavljanjem delatnosti elektronskih komunikacija, u obavezi je da, istovremeno sa podnošenjem obaveštenja iz člana 3. pravilnika, Agenciji dostavi Obrazac IFN u kome iskazuje podatke o procenjenom prihodu od obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija, prema vrsti elektronske komunikacione mreže ili usluge, za tu poslovnu godinu, a u cilju utvrđivanja akontacije naknade za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija.

Operator koji u toku poslovne godine otpočne sa obavljanjem delatnosti elektronskih komunikacija nakon donete odluke o ispunjenosti uslova za izdavanje pojedinačnih dozvola po sprovedenom postupku javnog nadmetanja, dužan je da Agenciji dostavi Obrazac IFN u kome iskazuje podatke o procenjenom prihodu od obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija, prema vrsti elektronske komunikacione mreže ili usluge, za tu poslovnu godinu, u roku od 15 dana od dana prijema navedene odluke, a u cilju utvrđivanja akontacije naknade za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija.

Operator koji ima obavezu sastavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja, u skladu sa propisima koji uređuju računovodstvo, a koji u toku poslovne godine prestane sa obavljanjem delatnosti elektronskih komunikacija, dužan je da Agenciji dostavi podatke iz stava 5. ovog člana, najkasnije u roku od osam dana od dana, koji je propisima koji uređuju računovodstvo propisan kao dan za dostavljanje istih Agenciji za privredne registre za javno objavljivanje.

Operator koji nema obavezu sastavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja, u skladu sa propisima koji uređuju računovodstvo, a koji u toku poslovne godine prestane sa obavljanjem delatnosti elektronskih komunikacija, dužan je da Agenciji dostavi podatke iz stava 5. ovog člana na način i u roku koji je propisan za dostavljanje finansijskog rezultata poslovanja, nadležnim organizacionim jedinicama Poreske uprave Republike Srbije.

Utvrđeni iznos godišnje naknade operator je dužan da plati u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja iz stava 1. ovog člana.

Član 11

Operatoru, koji po osnovu plaćanja naknade za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija, za numeraciju i za korišćenje radio-frekvencija ima dospele, a neizmirene obaveze u iznosu do 500.000,00 dinara može se odobriti odlaganje plaćanja tih obaveza, i to najkasnije do 1. decembra tekuće godine.

Operatoru, koji po osnovu plaćanja naknade za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija, za numeraciju i za korišćenje radio-frekvencija ima dospele, a neizmirene obaveze u iznosu preko 500.000,00 dinara, može se odobriti plaćanje naknade u više rata, i to najkasnije do 1. decembra tekuće godine.

O odlaganju plaćanja naknade, odnosno plaćanju naknade u više rata, Agencija donosi rešenje na osnovu pojedinačnog zahteva operatora.

Ako je konačnim rešenjem utvrđen manji iznos naknade od akontaciono naplaćenog iznosa naknade, operator može zahtevati povraćaj više uplaćenih sredstava.

Neblagovremeno plaćanje utvrđenog iznosa naknade za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija, za numeraciju i za korišćenje radio-frekvencija ima za posledicu obračunavanje i naplatu kamate u skladu sa zakonom kojim se uređuje visina stope zakonske zatezne kamate.

3. Projektovanje, izgradnja ili postavljanje, korišćenje i održavanje elektronske komunikacione mreže i pripadajućih sredstava

Član 12

Operator je dužan da elektronske komunikacione mreže i pripadajuća sredstva projektuje, gradi ili postavlja, koristi i održava u skladu sa:

1) propisanim tehničkim i drugim zahtevima;

2) propisima kojima se uređuje prostorno planiranje i izgradnja, oblast zaštite životne sredine, kao i oblast zaštite kulturnih dobara;

3) zakonom i propisima tako da se ne izazivaju smetnje u radu drugih elektronskih komunikacionih mreža, pripadajućih sredstava i elektronske komunikacione opreme.

Elektronska komunikaciona mreža, pripadajuća sredstva, elektronska komunikaciona oprema i terminalna oprema ne smeju prouzrokovati nedozvoljene elektromagnetske smetnje, koje mogu štetno uticati na rad drugih elektronskih i ostalih uređaja i postrojenja u njihovoj blizini.

Elektronska komunikaciona mreža, pripadajuća sredstva, elektronska komunikaciona oprema i terminalna oprema moraju imati odgovarajuću imunost na elektromagnetske smetnje.

Operatori koji obezbeđuju pasivnu infrastrukturu drugim operatorima (npr. kablovska kanalizacija, optički kablovi, neosvetljena optička vlakna, stubovi i dr.) imaju obavezu da dostave Agenciji odgovarajuće podatke u skladu sa Zakonom i opštim aktom Agencije koji reguliše način prikupljanja i objavljivanja podataka o kapacitetima elektronskih komunikacionih mreža.

4. Kontrola izloženosti stanovništva elektromagnetskim poljima

Član 13

Agencija meri nivo elektromagnetskog polja za elektronske komunikacione mreže, pripadajuća sredstva, elektronsku komunikacionu opremu i terminalnu opremu u skladu sa zakonom i odgovarajućim opštim aktom Agencije i dužna je da prekoračenja utvrđena prilikom merenja prijavi nadležnoj inspekciji.

5. Obezbeđivanje ispunjenosti propisanih tehničkih i drugih zahteva

Član 14

Obezbeđivanje ispunjenosti propisanih tehničkih i drugih zahteva odnosi se na:

1) komunikacionu infrastrukturu;

2) celinu i segmente elektronskih komunikacionih mreža, i

3) pripadajuća elektronska komunikaciona sredstva.

Obavezni minimum tehničkih zahteva koji mora biti ispunjen odnosi se na suštinske zahteve:

1) zaštitu zdravlja;

2) bezbednost i sigurnost;

3) zaštitu životne sredine, i

4) zaštitu potrošača.

Kontrola izgradnje ili postavljanja, korišćenja i održavanja, kao i zajedničkog korišćenja elektronskih komunikacionih mreža i pripadajućih sredstava, vrši se u skladu sa Zakonom, posebnim zakonima kojima se uređuje prostorno planiranje i izgradnja, oblast zaštite životne sredine, kao i oblast zaštite kulturnih dobara.

Član 15

Operator javnu govornu uslugu na fiksnoj lokaciji, pruža preko sopstvene javne komunikacione mreže ili korišćenjem odgovarajućih resursa iznajmljenih od operatora registrovanih za iznajmljivanje resursa elektronske komunikacione mreže, pri čemu se mreža sastoji iz jedne ili više fiksnih kablovskih mreža i/ili bežičnih mreža za pristup.

Operator iz stava 1. ovog člana je dužan da:

- uslugu pruža u saglasnosti sa odgovarajućim preporukama Međunarodne unije za telekomunikacije, Zakonom i opštim aktima Agencije, kojima su propisane vrednosti parametara kvaliteta javne govorne usluge na fiksnoj lokaciji;

- obezbedi dostupnost brojeva iz nacionalnog i međunarodnog plana numeracije;

- izvrši međupovezivanje sa ostalim domaćim i inostranim operatorima i svojim korisnicima obezbedi da upućuju i primaju pozive prema i od brojeva iz nacionalnog i međunarodnog plana numeracije;

- obezbedi pristup hitnim službama;

- obezbedi bezbednost i integritet javnih komunikacionih mreža i usluga;

- obezbedi kvalitet usluga propisan aktima Agencije i ugovorom potpisanim sa korisnikom;

- obezbedi zaštitu sopstvenih pretplatnika;

- obezbedi posebne tehničke i organizacione uslove (uređaje i programsku podršku), za tajnost elektronskih komunikacija, zakonito presretanje i zadržavanje podataka.

Član 16

Operator javno dostupnih telefonskih usluga je saglasno članu 80. Zakona dužan da obezbedi sistem koji omogućava geografsko lociranje terminalnog uređaja u realnom vremenu za sve korisnike javne elektronske komunikacione mreže.

Sistem iz stava 1. ovog člana mora da obezbedi podatke o lokaciji mobilnog terminalnog uređaja sa minimalnom preciznošću, i to:

- u naseljenom mestu 200 metara u slučaju kada je zahtev iniciran sa mrežne strane, odnosno 100 metara u slučaju kada je zahtev iniciran sa strane terminalnog uređaja;

- van naseljenog mesta 1500 metara u slučaju kada je zahtev iniciran sa mrežne strane, odnosno 100 metara u slučaju kada je zahtev iniciran sa strane terminalnog uređaja.

Operator iz stava 1. ovog člana je u obavezi da obezbedi ažurne i tačne podatke o baznim stanicama, identitetu pozivajućeg pretplatnika, lokaciji sa koje je poziv upućen i pozivajućem broju.

6. Međupovezivanje, pristup i obezbeđivanje interoperabilnosti mreža i usluga

Član 17

Operator ima pravo da, u skladu sa odredbama Zakona i opštim aktom Agencije, ostvari međupovezivanje sa drugim operatorom, kao i pristup elementima mreže i pripadajućim sredstvima drugog operatora, radi pružanja elektronskih komunikacionih usluga krajnjim korisnicima.

Operator koji primi zahtev za međupovezivanje, odnosno pristup, dužan je da stupi u pregovore o uslovima međupovezivanja, odnosno pristupa, sa operatorom koji je podneo zahtev.

Tehnički i komercijalni uslovi međupovezivanja, odnosno pristupa, na nacionalnom i međunarodnom nivou, uređuju se ugovorom između operatora.

Operator je dužan da čuva poverljivost informacija pribavljenih pre, tokom ili nakon pregovora ili zaključenja ugovora o međupovezivanju, odnosno pristupu, kao i da ih koristi samo za svrhe radi kojih su date.

Ako operatori elektronskih komunikacija ne postignu dogovor u vezi sa međupovezivanjem, odnosno pristupom, u roku od 60 dana od dana početka pregovora, i kada je to neophodno radi zaštite interesa krajnjih korisnika ili obezbeđivanja interoperabilnosti, Agencija, na zahtev zainteresovane strane ili po službenoj dužnosti, donosi rešenje kojim se utvrđuje međupovezivanje, odnosno pristup, uključujući tehničke i komercijalne uslove.

7. Obezbeđivanje komunikacije između službi za hitne intervencije i nadležnih organa i organizacija, kao i obaveštavanje javnosti u slučaju prirodnih katastrofa i havarija

Član 18

Operator je u obavezi da obezbedi međupovezivanje sa elektronskom komunikacionom mrežom za posebne namene u slučajevima i na način predviđen odredbom člana 54. Zakona.

Tehnički uslovi i naknade za međupovezivanje iz stava 1. ovog člana utvrđuju se rešenjem koje donosi Agencija.

Za vreme vanrednih situacija operator je dužan da, na zahtev nadležnog organa, prilagodi korišćenje svoje elektronske komunikacione mreže i opreme nastaloj situaciji i/ili da ih stavi na raspolaganje i upotrebu nadležnim organima.

8. Učešće u finansiranju univerzalnog servisa

Član 19

Operator ima obavezu finansiranja univerzalnog servisa, u skladu sa Zakonom i odgovarajućim opštim aktom Agencije.

Agencija posebnim rešenjem utvrđuje visinu sredstava koja operatori plaćaju na ime finansiranja univerzalnog servisa u prethodnom obračunskom periodu, na način kojim se najmanje narušavaju odnosi na tržištu i srazmerno udelu operatora na njemu pri čemu ukupan iznos uplata svih operatora odgovara ukupnom utvrđenom iznosu prekomernih troškova.

9. Obezbeđivanje dostupnosti numeracije krajnjim korisnicima

Član 20

Ukoliko je za pružanje usluge potrebno korišćenje brojeva ili adresa iz Plana numeracije, operator je u obavezi da, u skladu sa Zakonom i Planom numeracije, podnese Agenciji zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje numeracije.

Geografski brojevi iz Plana numeracije dodeljuju se isključivo operatorima koji pružaju javnu govornu uslugu na fiksnoj lokaciji u skladu sa odredbom člana 15. ovog pravilnika ili u svrhu obezbeđivanja univerzalnog servisa.

10. Pružanje usluga korišćenjem radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja

Član 21

Ukoliko je za pružanje usluge potrebno korišćenje radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja, operator je u obavezi da se evidentira kao imalac prava korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja i da navedene radio-frekvencije koristi na način i pod uslovima koji su propisani opštim aktom Agencije koji bliže uređuje način korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja.

11. Obaveza prenosa medijskih sadržaja

Član 22

Na zahtev organa nadležnog za radiodifuziju, Agencija postupa u skladu sa članom 101. Zakona i određuje operatora koji je dužan da prenosi jedan ili više radijskih ili televizijskih programa na nacionalnom, pokrajinskom, regionalnom ili lokalnom nivou, kada su ispunjeni uslovi propisani Zakonom.

12. Zaštita prava potrošača u oblasti elektronskih komunikacija

12.1. Opšta pravila pružanja usluga

Član 23

Usluge se moraju pružati u skladu sa zakonom i profesionalnom etikom u cilju zaštite potrošača.

Usluge se ne smeju pružati, niti nuditi, na način kojim se vređaju ili zloupotrebljavaju položaj i/ili osobine pojedinaca ili grupa ljudi.

Operator je dužan da, u skladu sa svojim tehničkim mogućnostima, osigura jednaku dostupnost svojih usluga osobama sa invaliditetom.

12.2. Opšta pravila za promovisanje usluga

Član 24

U svim promotivnim aktivnostima usluga mora biti detaljno opisana i mora sadržati cenu, na takav način da opis usluge korisniku bude jasan, razumljiv, lako uočljiv i čitljiv.

Zabranjeno je obmanjivanje korisnika usluga pružanjem pogrešnih, nepotpunih ili drugih informacija koje mogu dovesti u zabludu u pogledu uslova pružanja usluge, kao i prikrivanje informacija koje su potrebne korisniku da donese odluku o korišćenju usluge.

Ako je potrebno dodatno plaćanje, iznad cene, za usluge sa dodatom vrednošću, radi postizanja veće promotivne koristi, tada takvo dodatno plaćanje treba navesti u promotivnim aktivnostima iz stava 1. ovog člana na jasan, lako razumljiv i čitljiv način.

Usluge ne smeju biti označene kao "besplatne", osim ako su kao takve određene Planom numeracije. Posebne koristi koje se ostvaruju upotrebom usluga ne smeju biti označene kao "besplatne", nego kao poklon koji se dobija za korišćenje usluge.

Promotivne aktivnosti moraju sadržati ime i detalje kontakta operatora usluga s dodatom vrednošću, kontakt telefonski broj koji ne sme biti iz kategorije brojeva s dodatom vrednošću, ili informaciju o jednostavnom i besplatnom načinu pronalaženja tih podataka.

Cene usluga moraju sadržati iznos poreza na dodatu vrednost. Ako se cene pristupa uslugama iz mobilnih i fiksnih elektronskih komunikacionih mreža razlikuju, sve cene treba zasebno prikazati.

Vizuelni promotivni materijal mora da sadrži informaciju o cenama koja se jednostavno pronalazi i čita, i koja je jasna, lako razumljiva i čitljiva prosečnom korisniku. Cena usluge mora biti napisana na isti način (font, veličina, boja, podloga, oblik itd.) kao i telefonski broj ili adresa usluge.

Promotivni materijal koji se samo sluša, bez vizuelne interpretacije (npr. radio reklama), mora sadržati informaciju o ceni, pročitanu jasno i polagano.

Kod promotivnih aktivnosti koje se prenose putem televizije ili nekih drugih audio-vizuelnih medija, informacija o ceni se mora prikazati, bilo vizuelno, bilo glasom, na isti način na koji se prikazuje broj usluge, i treba je ponavljati kada se ponavlja broj koji treba nazvati. Vizuelne prezentacije moraju biti dovoljno vidljive i dovoljno polagane da se mogu pročitati i razumeti kod uobičajene udaljenosti od ekrana. Zvučne prezentacije moraju biti izgovorene polagano i jasno.

Usluge koje pružaju sadržaj namenjen isključivo odraslim osobama, pre početka pružanja usluga, uz informaciju o ceni poziva i početku naplate, moraju sadržati poruku upozorenja (npr. "Ako imate manje od 18 godina i nemate dozvolu roditelja/staratelja, odmah prekinite poziv").

12.3. Sadržaj oglasa za uslugu

Član 25

Svaki oglas za uslugu mora sadržati opis usluge ili informaciju na koji način se može dobiti potpun opis usluge.

Usluga mora biti opisana na način da opis usluge bude jasan, lako razumljiv i čitljiv korisniku.

Svaki oglas koji se odnosi na usluge sa dodatom vrednošću, mora sadržati cene, koje će se nalaziti pored telefonskog broja ili adrese, napisane na isti način (font, veličina, oblik, boja, podloge, itd.) kao broj.

Oglas za uslugu, čiji je sadržaj pružanje profesionalne pomoći i informacija, mora sadržati identitet i odgovarajuće profesionalne kvalifikacije lica, ili profesionalne organizacije koja je odgovorna za pružanje konkretnih informacija.

Uz svaki objavljeni oglas za uslugu u javnim glasilima, potrebno je objaviti naziv, punu adresu sedišta i matični broj operatora usluga s dodatom vrednosti, te kontakt telefonski broj, koji ne sme biti iz kategorije brojeva s dodatom vrednošću.

12.4. Ugovor između operatora i korisnika

Član 26

Međusobna prava i obaveze operatora i korisnika uređuju se ugovorom koji se zaključuje u pisanoj formi, na način uređen Zakonom.

Na međusobna prava i obaveze operatora i korisnika koje se ne uređuju ugovorom, primenjuju se opšti uslovi operatora za pružanje usluga.

Opšti uslovi iz stava 2. ovog člana treba da sadrže sve elemente ugovora iz stava 1. ovog člana, osim roka važenja ugovora i uslova pod kojim se produžava ili raskida ugovor.

Ugovor iz stava 1. ovog člana smatra se zaključenim i za dodatne usluge koje su dostupne pretplatniku pod opštim uslovima, koje utvrđuje operator. Operator je u obavezi da u tom slučaju pošalje pretplatniku pisanu potvrdu o aktiviranju dodatne usluge zajedno sa uslovima za početak i prestanak korišćenja iste ili elektronsku potvrdu ako je ugovorom predviđeno.

Pretplatnik je u obavezi da obezbedi ispravnu kućnu instalaciju i da je o svom trošku održava. Terminalna oprema pretplatnika mora da zadovoljava propisane tehničke uslove i standarde u skladu sa pozitivnim propisima.

Operator ne sme da odbije povezivanje terminalne opreme pretplatnika koja zadovoljava propisane tehničke uslove i standarde u skladu sa pozitivnim propisima. U slučaju da terminalna oprema pretplatnika ne zadovoljava propisane tehničke uslove i standarde operator može odbiti da istu poveže na svoju komunikacionu mrežu. Ukoliko se utvrdi da je terminalna oprema pretplatnika već povezana na komunikacionu mrežu operatora, na zahtev nadležnog organa, operator je u obavezi da je isključi sa svoje komunikacione mreže ako je prethodno utvrđeno da ova oprema ne zadovoljava propisane tehničke uslove i standarde.

U slučaju zaključenja ugovora u kome je određen probni period korišćenja usluge, a u okviru koga pretplatnik može istu otkazati bez naknade, operator mora obavestiti pretplatnika usluge pisanim putem, i to slanjem pismena na adresu za prijem pošte za koju se opredelio pretplatnik prilikom zaključenja ugovora (kućna adresa ili elektronska adresa), najkasnije osam dana pre isteka probnog perioda, da se od određenog datuma ugovor ne može raskinuti bez naknade.

Ugovor iz stava 1. ovog člana ne može sadržati mogućnost privremene obustave pružanja usluge ili raskida pretplatničkog ugovora, ako je pretplatnik povredio odredbe nekog drugog ugovora zaključenog sa istim operatorom, niti mogućnost izbegavanja ili ograničavanja ispunjenja ugovornih obaveza, na štetu pretplatnika.

12.5. Obaveštavanje o uslovima ugovora i cenama usluga

Član 27

Operator je dužan da svoju uslugu ponudi na način koji pretplatnika, odnosno korisnika jasno i nedvosmisleno obaveštava o uslovima zaključenja ugovora i cenovniku usluga.

Cenovnik usluga, u zavisnosti od ponuđenih vrsta usluga, sadrži: cene pojedinačnih usluga, paketa usluga i drugih dodatnih usluga koje operatori pružaju, visinu jednokratne naknade za priključenje, visinu mesečne naknade za pristup elektronskoj komunikacionoj mreži ili usluzi, obračunsku jedinicu (minut razgovora, količina prenetih podataka i sl.), obračunsko razdoblje za usluge i tarifni interval, opis posebnih uslova za pristup zaštićenim sadržajima ili uslugama sa dodatom vrednošću, obaveštenje o troškovima održavanja i dostupnim paketima usluga, obaveštenje o popustima i promotivnim paketima, naknadama za prevremeni raskid pretplatničkog ugovora i povraćaju troškova u odnosu na terminalnu opremu, načinu plaćanja usluga i troškovima u vezi sa različitim načinima plaćanja, troškove u vezi sa prenosom broja, kao i druge odredbe specifične za određenu uslugu.

Operator je dužan da blagovremeno objavljuje transparentne, uporedive, adekvatne i ažurne podatke o važećim cenama i tarifama, naknadama usled raskida ugovora, kao i o standardnim uslovima u pogledu pristupa uslugama i njihovog korišćenja usluga u jasnoj, sveobuhvatnoj i lako dostupnoj formi.

Operator je dužan da opšte uslove ugovora i cenovnik usluga učini javno dostupnim na način propisan ovim pravilnikom.

Uslovi posebnih oblika plaćanja usluga s dodatom vrednošću moraju biti saopšteni korisniku na razumljiv način.

Operator usluga s dodatom vrednošću, koji je dužan da iste pruža na način propisan aktom Agencije koji reguliše pružanje ovih usluga, je u obavezi da korisniku koji plaća uslugu omogući prekid upotrebe usluge u bilo kom trenutku, tako da se odmah obustavi pružanje usluge i ugovorena naplata usluge.

Ako se usluga s dodatom vrednošću koristi za prikupljanje donacije svako oglašavanje te usluge mora jasno naznačiti koliki deo cene usluge je namenjen donaciji za određenu svrhu. Ako se donacija prikuplja u dobrotvorne ili humanitarne svrhe, svako oglašavanje mora jasno naznačiti i deo koji se odnosi na pokrivanje troškova operatora usluga.

Operator je dužan da o uslovima ugovora i cenovniku, kao i svim njihovim izmenama, bez odlaganja obavesti pretplatnike na pogodan način i dostavi ih Agenciji najkasnije na dan njihovog stupanja na snagu.

Za pojedine usluge Agencija može da propiše i dodatne uslove.

12.6. Izmena uslova pružanja usluge

Član 28

Operator je dužan da na pogodan način (štampani prilog mesečnom računu, SMS poruka, štampana brošura na prodajnom mestu, na samom mesečnom računu, odnosno njegovoj poleđini, na svojoj Internet stranici, info kanalu, putem sredstava javnog informisanja i sl.) obavesti pretplatnika, najmanje mesec dana unapred, o nameri jednostrane izmene uslova pružanja usluge, kao i o pravu pretplatnika na raskid ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen, a naročito u pogledu specifikacije usluga (sadržaj paketa).

Ako se najavljenom jednostranom izmenom menjaju bitni uslovi ugovora (promena cene, načina tarifiranja, specifikacija paketa i dr.) na način koji nije u korist pretplatnika, pretplatnik ima pravo da, po prijemu obaveštenja iz stava 1. ovog člana, raskine ugovor bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu potrošača i Zakonom.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana mora sadržati jasnu, detaljnu i nedvosmislenu informaciju o opisu planirane promene i pouku pretplatniku da ima pravo na jednostrani raskid ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen, bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, ako se najavljenim jednostranim izmenama bitno menjaju uslovi pod kojima je ugovor zaključen, na način koji nije na korist pretplatnika, a naročito u pogledu specifikacije usluga (sadržaj paketa) i uslova za korišćenje usluga u vezi sa ponuđenim promotivnim pogodnostima.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana mora sadržati opis uslova pod kojim je ugovor zaključen, kao i podatke o tome na koji način se menjaju ti uslovi, tako da pomenute informacije budu međusobno uporedive (tabelarni prikaz i sl.).

12.7. Kvalitet usluga

Član 29

Operator je odgovoran da obezbedi kvalitetan rad elektronskih komunikacionih mreža i kvalitet usluga koje pruža, u skladu sa propisima koji uređuju oblast elektronskih komunikacija, aktima Agencije, ugovorom zaključenim sa korisnikom, odnosno opštim uslovima za pružanje usluga operatora.

Operator je odgovoran za otklanjanje kvarova i smetnji na elektronskoj komunikacionoj mreži i elementima mreže koji se koristi za pružanje usluge, a koji su u njegovoj nadležnosti.

Operator obavlja poslove utvrđivanja mesta i uzroka smetnji i kvarova za njihovo otklanjanje, pri čemu moraju voditi računa o blagovremenom i kvalitetnom otklanjanju smetnji i kvarova.

Kvarove i smetnje iz stava 3. ovog člana, operator je dužan da otkloni najkasnije u roku od 48 sati od trenutka njihovog nastanka, bez obzira da li su nastali na delu sistema ili celom sistemu.

Ukoliko operator nije u mogućnosti da otkloni kvar ili smetnju u roku iz stava 4. ovog člana, dužan je da o tome na odgovarajući način obavesti pretplatnike i Agenciju i navede razloge za nemogućnost otklanjanja kvara ili smetnje.

U slučaju da prekid traje duže od 48 sati od trenutka njegovog nastanka, operator je u obavezi da iznos mesečne pretplate umanji srazmerno periodu u kome nije pružao uslugu, za usluge za koje se plaća fiksna mesečna pretplata.

Operator treba posebno da vodi računa o blagovremenom otklanjanju kvarova i smetnji kod posebnih kategorija pretplatnika kao što su: domovi za starije i nemoćne osobe, starije i/ili invalidne osobe koje žive u kući ili stanu i sl.

Agencija ima pravo da proveri verodostojnost svih dostavljenih podataka iz ovog člana u roku od godinu dana od dana njihovog prijema.

Operator je u obavezi da na propisan način Agenciji dostavi podatke o kvalitetu rada elektronskih komunikacionih mreža i kvalitetu pruženih usluga u sklopu godišnjeg izveštaja, kao i na zahtev Agencije.

Agencija donosi akt kojim se definišu parametri kvaliteta koje je potrebno meriti.

12.8. Račun sa detaljnom specifikacijom

Član 30

Kada se usluga naplaćuje zavisno od količine ili kvaliteta, operator je dužan da pretplatniku, na njegov zahtev, izda račun koji sadrži detaljnu specifikaciju pruženih usluga sa obračunom zaduženja za svaku pojedinačnu uslugu, radi jednostavne provere i kontrole troškova pruženih usluga.

Podaci iz prethodnog stava ne obuhvataju podatke o pozivima koji su besplatni, pozivima službama za hitne intervencije, kao ni podatke nespojive sa odredbama zakona kojim se reguliše zaštita podataka o ličnosti.

Račun sa detaljnom specifikacijom pruženih usluga, kao i način dostavljanja računa pretplatniku koji je fizičko lice, regulisani su propisima koji uređuju zaštitu potrošača.

Operator javno dostupnih telefonskih usluga je dužan da, u skladu sa svojim tehničkim mogućnostima, pretplatniku omogući na jednostavan način i bez naknade kontrolu troškova, i to kroz zabranu odlaznih poziva i slanja elektronskih poruka, kada mesečni troškovi tih usluga pređu unapred određeni iznos, i zabranu određenih vrsta odlaznih poziva, kao i poziva ili slanja elektronskih poruka na određene vrste brojeva.

Unapred određeni iznos iz stava 4. ovog člana mora biti preciziran u ugovoru zaključenom između operatora i pretplatnika ili u dokumentu koji je sastavni deo tog ugovora.

Operator iz stava 4. ovog člana je dužan da u ugovoru ili dokumentu koji je sastavni deo tog ugovora, navede vrste usluga za koje postoje tehničke mogućnosti da se obezbedi kontrola troškova, kako bi pretplatnik unapred bio upoznat sa istim.

12.9. Prigovor pretplatnika operatoru

Član 31

Pretplatnik može, u skladu sa članom 113. Zakona, u pisanom obliku da podnese operatoru prigovor na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu, odnosno na kvalitet pružene usluge, kao i da traži naknadu štete, saglasno odredbama ugovora o pružanju usluge sa nižim kvalitetom od ugovorenog, u skladu sa Zakonom.

13. Obezbeđivanje dostupnosti jasnih i potpunih informacija o cenama, uslovima pristupa i korišćenja i kvalitetu javnih komunikacionih mreža i usluga

Član 32

Operatori su dužni da Agenciji redovno i blagovremeno dostavljaju ažurne podatke o cenama, uslovima za pristup i korišćenje (uključujući ograničenja) i kvalitetu javnih komunikacionih mreža i usluga u skladu sa zahtevom, opštim aktima Agencije i odgovarajućim pojedinačnim aktom.

Agencija ima pravo i obavezu da na svojoj Internet stranici objavi i ažurira podatke iz stava 1. ovog člana.

Operatori javnih mobilnih komunikacionih mreža su dužni da na svojoj Internet stranici objavljuju mape pokrivenosti teritorije Republike Srbije signalom svojih mobilnih mreža, za svaku od postojećih tehnologija pojedinačno u skladu zakonom, opštim aktima i odgovarajućim pojedinačnim aktom.

14. Zaštita privatnosti i podataka o ličnosti

Član 33

Presretanje elektronskih komunikacija kojim se otkriva sadržaj komunikacije nije dopušteno bez pristanka korisnika, osim na određeno vreme i na osnovu odluke suda, ako je to neophodno radi vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom.

Odredba iz stava 1. ovog člana ne sprečava snimanje komunikacija i sa njima povezanih podataka o saobraćaju, koje se obavlja radi dokazivanja komercijalnih transakcija ili drugih poslovnih odnosa, u kojima su obe strane svesne ili bi morale biti svesne ili su izričito upozorene na to da obavljena komunikacija može da bude snimljena.

Korišćenje elektronskih komunikacionih mreža i usluga radi čuvanja ili pristupanja podacima pohranjenim u terminalnoj opremi pretplatnika ili korisnika, dozvoljeno je pod uslovom da je pretplatniku ili korisniku dato jasno i potpuno obaveštenje o svrsi prikupljanja i obrade podataka, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, kao i da mu je pružena prilika da takvu obradu odbije.

Odredba stava 3. ovog člana ne sprečava tehničko čuvanje ili pristup podacima u svrhu obezbeđivanja komunikacije u okviru elektronskih komunikacionih mreža ili pružanja usluga koje je pretplatnik ili korisnik izričito zatražio.

15. Primena mera za sprečavanje i suzbijanje zloupotreba i prevara

Član 34

Operator je dužan da, u skladu sa propisima, primeni odgovarajuće tehničke i druge mere, u cilju sprečavanja zloupotreba i prevara u vezi sa korišćenjem elektronskih komunikacionih mreža i usluga i da o tome unapred obavesti korisnika.

Operator je dužan da, u skladu sa svojim tehničkim mogućnostima, pretplatniku omogući na jednostavan način i bez naknade zabranu odlaznih poziva i slanja elektronskih poruka, kada troškovi tih usluga pređu unapred utvrđeni iznos i zabranu određenih vrsta odlaznih poziva, kao i poziva ili slanja elektronskih poruka na određene vrste brojeva.

16. Primena mera za očuvanje bezbednosti i integriteta javnih komunikacionih mreža

Član 35

Operator je dužan da, u skladu sa propisima, primeni odgovarajuće tehničke i druge mere, radi obezbeđivanja bezbednosti i integriteta javnih komunikacionih mreža i pružanja usluga.

U cilju sprečavanja elektromagnetskih smetnji između elektronskih komunikacionih mreža, operator je dužan da, u skladu sa propisima, primeni odgovarajuće tehničke i druge mere.

Operator je dužan da obavesti Agenciju o svakoj povredi bezbednosti i integriteta javnih komunikacionih mreža i usluga, koja je značajno uticala na njihov rad, a naročito o povredama koje su imale za posledicu narušavanje zaštite podataka o ličnosti ili narušavanje privatnosti pretplatnika ili korisnika.

Agencija je ovlašćena da obavesti javnost o povredi bezbednosti i integriteta iz stava 3. ovog člana, ili da traži od operatora da to sam uradi, kada proceni da je objavljivanje takve informacije u javnom interesu.

17. Omogućavanje vršenja zakonitog presretanja elektronskih komunikacija i pristupa zadržanim podacima

Član 36

Operator je dužan da omogući zakonito presretanje elektronskih komunikacija i zadrži podatke o elektronskim komunikacijama u skladu sa Zakonom, opštim aktima, odnosno tehničkim uslovima saglasno članu 16. ovog pravilnika i tehničkim zahtevima koje donosi nadležni organ saglasno članu 127. Zakona.

18. Prelazne i završna odredba

Član 37

Operator javno dostupnih telefonskih usluga je u obavezi da svoje poslovanje i postupanje uskladi sa odredbama člana 16. ovog pravilnika, u roku od šest (6) meseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 38

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja ("Službeni glasnik RS", br. 38/11, 44/11 - ispravka i 13/14).

Član 39

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1

 

Obrazac OB

OBAVEŠTENJE OPERATORA ZA UPIS U EVIDENCIJU

 

 

Podaci o operatoru (popunjava operator)

 

Puno poslovno ime

 

 

Skraćeno poslovno ime

 

Adresa
sedišta

Ulica i broj

 

Poštanski broj i mesto

 

Adresa za kontakt

Ulica i broj

 

Poštanski broj i mesto

 

 

Naziv ogranka za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija (ukoliko postoji)

 

Adresa
sedišta ogranka

Sedište ogranka za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija (ukoliko postoji)

 

 

Matični broj

 

 

PIB

 

 

Telefon

 

 

Faks

 

 

e-mail

 

 

Internet strana

 

 

Vlasnik/Ovlašćena osoba, ime, prezime, JMBG/Reg. br. l.

 

 

Lice ovlašćeno za kontakt

 

Osoba za kontakt: ime, prezime

 

 

Telefon osobe za kontakt

 

 

e-mail za kontakt

 

Za prigovore korisnika

Adresa:

 

Telefon:

 

e-mail:

 

Elektronske javne komunikacione mreže (EKM) i infrastrukture (EKI) za koju se prijavljujete

Tip mreže i infrastruktura

Oznaka mreže

Vrsta mreže i infrastrukture

Označi

Datum početka obavljanja delatnosti

Geografsko područje

Infrastruktura

EKI0100

Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine l, stubovi, radio-reflektori...)

 

 

 

Fiksna mreža

EKM0101

Javna fiksna telefonska mreža

 

 

 

EKM0102

Radio-relejna mreža za transport

 

 

 

EKM0103

Optička mreža za transport

 

 

 

EKM0104

Kablovska mreža za pristup (po metalnim paricama, koaksijalnim kablovima, optičkim vlaknima,...)

 

 

 

EKM0105

Ostale fiksne mreže (opisati u dodatku)

 

 

 

Mreže realizovane u frekvencijskim opsezima za koje se pojedinačna dozvola izdaje po sprovedenom postupku javnog nadmetanja

EKM0201

GSM mobilna mreža

 

 

 

EKM0202

UMTS/IMT2000 mobilna mreža

 

 

 

EKM0203

LTE mobilna mreža

 

 

 

EKM0204

PAMR mobilna mreža

 

 

 

EKM0205

Fiksna bežična mreža za pristup

 

 

 

EKM0206

Ostale MFCN mreže (opisati u dodatku)

 

 

 

Satelitska mreža

EKM0301

Satelitska mreža

 

 

 

Širokopojasne bežične mreže koje se realizuju u opsezima radio-frekvencija u režimu opšteg ovlašćenja

EKM0401

WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz (5470-5725) MHz

 

 

 

EKM0402

BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz

 

 

 

EKM0403

Ostale širokopojasne bežične mreže u opsezima radio-frekvencija u režimu opšteg ovlašćenja (opisati u dodatku)

 

 

 

Ostale mreže

EKM0500

opisati u dodatku

 

 

 

Pružanje elektronskih komunikacionih usluga

Javna govorna usluga

EKU0101

 

 

 

 

Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta

EKU0102

 

 

 

 

Prenos poruka (SMS, MMS)

EKU0103

 

 

 

 

Dodatne komunikacione usluge za pretplatnike javne govorne usluge na fiksnoj lokaciji (korišćenjem aplikacija)

EKU0104

 

 

 

 

Prenos podataka (uključujući M2M usluge)

EKU0201

 

 

 

 

Usluga pristupa Internetu i Internet usluge

EKU0202

 

 

 

 

Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...)

EKU0301

 

 

 

 

Distribucija medijskih sadržaja

EKU0401

 

 

 

 

Emitovanje i multipleksiranje medijskih sadržaja

EKU0402

 

 

 

 

Iznajmljivanje resursa elektronske komunikacione mreže
(Opisati u dodatku iznajmljene resurse)

EKU0501

 

 

 

 

Iznajmljivanje infrastrukture koja se koristi za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija*

EKU0502

 

 

 

 

Telefonski imenik

EKU0600

 

 

 

 

Ostale usluge - dodati detaljan opis na posebnom listu

EKU0601

 

 

 

 

*Odnosi se samo na operatore koji poseduju vlastitu elektronsku komunikacionu mrežu i pasivnu infrastrukturu u skladu sa napred navedenom tabelom za EKM i EKI.

U odgovarajuća polja unesite "x" odnosno datum i područje pružanja usluge.

DATUM:

POTPIS

 

OVLAŠĆENOG LICA

 

Prilog 2

 

POTVRDA
O UPISU PODATAKA U EVIDENCIJU OPERATORA JAVNIH KOMUNIKACIONIH MREŽA I USLUGA

Na osnovu člana 38. st. 4. i 5. Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni glasnik RS", br. 44/10, 60/13 - US i 62/14) i člana 29. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 18/16),

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge izdaje

POTVRDU
O UPISU PODATAKA U EVIDENCIJU OPERATORA JAVNIH KOMUNIKACIONIH MREŽA I USLUGA

Operator elektronskih komunikacija (ime, odnosno naziv operatora, matični broj i PIB, adresa, odnosno sedište) upisan je (alternativa: upisana je promena ili briše se iz registra) u registar Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge pod brojem: _____________, kao operator (navesti spisak vrsta delatnosti elektronskih komunikacija u skladu sa tabelom ili tekstom iz obrasca prijave), sa predviđenim početkom obavljanja delatnosti od dana _______ 20__. godine (alternativa: ili sa promenom podataka..., ili ako se briše iz evidencije onda se posle vrste delatnosti elektronskih komunikacija navodi: sa danom prestanka obavljanja delatnosti koji je naznačen u Obaveštenju operatora, odnosno sa danom ___.___.20__. godine).

Ova evidencija se objavljuje na Internet stranici Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge.

 

 

Potpis ovlašćenog službenog lica

 

(M. P.)

 

Dostavljeno:
- imenovanom
- nadležnim sektorima

 

Prilog 3

 

Obrazac IFN

PODACI OD ZNAČAJA ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA

ZA 20__. GODINU

 

1.

PODACI O OPERATORU

Puno poslovno ime

 

Skraćeno poslovno ime

 

Opština sedišta

 

Ulica, broj i slovo

 

Poštanski broj i mesto

 

PAK

 

Matični broj

 

PIB

 

Telefon

 

Faks

 

E-mail

 

Internet strana

 

Vlasnik/Ovlašćena osoba
(ime i prezime, JMBG)

 

Osoba za kontakt (ime i prezime)

 

Telefon osobe za kontakt

 

E-mail za kontakt

 

 

2.

Vrsta delatnosti elektronskih komunikacija

Prihod od delatnosti elektronskih komunikacija*)

2.1

Usluge javne mobilne telekomunikacione mreže, koje se pružaju preko sopstvene mreže za pristup: GSM/GSM 1800 i UMTS/IMT-2000, EDGE, HSDPA, LTE

 

2.2

Usluge javne fiksne telekomunikacione mreže koje se pružaju preko sopstvene mreže za pristup (govorna usluga, prenos podataka, pristup Internetu, prenos medijskih sadržaja i dr.)

 

2.3

Usluge pristupa iz člana 4, tačka 38) Zakona o elektronskim komunikacijama.

 

2.4

Usluge elektronskih komunikacija koje se pružaju korisnicima preko mreže za pristup drugog operatora kada se koristi mobilna mreža
(pristup Internetu, VoIP, prenos medijskih sadržaja)

 

2.5

Usluge elektronskih komunikacija koje se pružaju korisnicima preko mreže za pristup drugog operatora kada se koristi fiksna mreža
(pristup Internetu, VoIP, prenos medijskih sadržaja)

 

2.6

Usluge javne fiksne telekomunikacione mreže, koje se pružaju preko sopstvene bežične mreže za pristup na frekvencijama po režimu opšteg ovlašćenja (prenos podataka, pristup Internetu, prenos medijskih sadržaja)

 

*) NAPOMENA: U polja unositi samo numeričke podatke za usluge po kojima je ostvaren prihod a ostala polja, ostaviti prazna.

Operator koji u toku poslovne godine prvi put otpočne sa obavljanjem delatnosti elektronskih komunikacija, unosi podatke o procenjenom prihodu od obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija za tu poslovnu godinu.

Za ispravnost podataka o prikazanom prihodu garantuje odgovorno lice pod krivičnom i materijalnom odgovornošću.

 

 

Ovlašćeno lice

U _______________________

 

____________________________

Datum __________________

 

 

 

 

Prilog 4

 

ZAHTEV
ZA BRISANJE IZ EVIDENCIJE OPERATORA JAVNIH KOMUNIKACIONIH MREŽA I USLUGA

 

Osnovni podaci o podnosiocu zahteva

Poslovno ime/naziv pravnog lica

 

Adresa i sedište

 

Telefon/faks

 

Ime i prezime odgovornog/ovlašćenog lica u pravnom licu

 

Matični broj pravnog lica

  

  

  

  

  

  

  

  

PIB*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Adresa elektronske pošte

 

 

Zahtev za brisanje:
(označiti jednu od navedenih opcija)

£ svih mreža/usluga i brisanje operatora iz evidencije operatora javnih komunikacionih mreža i usluga;

£ određene mreže/usluge (navesti koje se mreže i/ili usluge brišu):

 

Razlozi za brisanje mreže/usluge
(poslovna odluka, prodaja mreže drugom operatoru - navesti naziv operatora kome je prodata, sprovođenje postupka likvidacije, stečaja, brisanje iz Registra APR i dr.)

 

 

 

Datum prestanka obavljanja delatnosti/brisanja mreže/usluge:

 

 

*PIB - Poreski identifikacioni broj

Napomena: Zahtev za brisanje iz evidencije operatora javnih komunikacionih mreža i usluga i potrebna dokumentacija mogu se podneti i elektronskim putem na adresu elektronske pošte: pisarnica@ratel.rs.

U ________________, dana ____________________

 

___________________________

 

 

Podnosilac zahteva