Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O OPŠTIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA PO REŽIMU OPŠTEG OVLAŠĆENJA

("Sl. glasnik RS", br. 38/2011, 44/2011 - ispr. i 13/2014)

Uvodne odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju opšti uslovi za obavljanje delatnosti i određuju uslovi koji važe za obavljanje svih ili pojedinih delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja, i propisuje oblik obrasca obaveštenja o obavljanju delatnosti elektronskih komunikacija (obrazac OB).

Opšti uslovi iz stava 1. ovog člana odnose se na uslove propisane odredbom člana 37. stav 2. Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni glasnik RS", broj 44/10, u daljem tekstu: Zakon).

Obrazac iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

Mreža za pristup je javna komunikaciona mreža koja obezbeđuje prenos elektronskih komunikacionih signala između utvrđenih lokacija sa kojih se pružaju elektronske komunikacione usluge krajnjim korisnicima i terminalnih tačaka mreže na lokacijama krajnjih korisnika.

Mreža za transport je javna komunikaciona mreža koja obezbeđuje prenos elektronskih komunikacionih signala između utvrđenih lokacija sa kojih se pružaju elektronske komunikacione usluge krajnjim korisnicima.

Javna fiksna komunikaciona mreža je javna komunikaciona mreža koja se koristi za pružanje javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga na fiksnim lokacijama.

Javna fiksna telefonska mreža je javna telefonska mreža kod koje se javno dostupne telefonske usluge pružaju na fiksnim lokacijama.

Fiksna bežična mreža za pristup je fiksna elektronska komunikaciona mreža kod koje su lokacije krajnjih korisnika i tačke pristupa mreži fiksne i povezane bežično.

Radio-relejna mreža za transport je mreža za transport čiji su čvorovi povezani mikrotalasnim vezama.

Optička mreža za transport je mreža za transport čiji su čvorovi povezani optičkim sistemima prenosa.

Neosvetljena optička vlakna (dark fibers) su sva vlakna u optičkom kablu koja nisu u eksploataciji.

Iznajmljena linija je resurs elektronske komunikacione mreže koji omogućava transparentni prenos komunikacionih signala između terminalnih tačaka javne komunikacione mreže, pri čemu korisnici usluge ne mogu učestvovati u kontrolisanju funkcija komutacije.

Kablovska mreža za pristup je fiksna mreža za pristup koja je realizovana kablovskim sistemima prenosa.

WAS (Wireless Access System)/RLAN (Radio Local Area Network) mreža, je širokopojasna bežična LAN mreža za čiju se realizaciju koriste radio-frekvencije po režimu opšteg ovlašćenja.

BFWA (Broadband Fixed Wireless Access) mreža je širokopojasna fiksna bežična mreža za pristup za čiju se realizaciju koriste radio-frekvencije po režimu opšteg ovlašćenja.

PAMR (Public Access Mobile Radio) je javna mobilna komunikaciona mreža namenjena pojedinim javnim službama, a koja svojim krajnjim korisnicima omogućava različite vidove komunikacija sa ili bez posredstva baznih stanica.

MFCN (Mobile/Fixed Communications Network) je mobilno/fiksna komunikaciona mreža koja podržava transfer podataka velikih protoka i koja je predviđena da radi u opsezima radio-frekvencija utvrđenih u ECC odlukama (ECC Decisions). Ona uključuje i IMT (International Mobile Telecommunications) usluge.

Satelitska mreža je javna komunikaciona mreža koju čini satelitski sistem ili deo satelitskog sistema samo jednog satelita i pridruženih zemaljskih radio stanica.

Fiksna satelitska mreža je satelitska mreža u kojoj su terminalne tačke na fiksnim lokacijama.

Mobilna satelitska mreža je satelitska mreža u kojoj terminalne tačke nisu na fiksnim lokacijama.

Iznajmljivanje resursa elektronske komunikacione mreže obuhvata davanje u zakup njenih sastavnih delova (elektronskih komunikacionih sistema i sredstava, infrastrukture i dr.) i funkcija (prenos, multipleksiranje, tranzitiranje, transport, prospajanje, komutiranje i rutiranje elektronskih komunikacionih signala, razmenjivanje informacija o signalizaciji, distribucija informacije o sinhronizaciji i dr.).

Javna govorna usluga je javno dostupna telefonska usluga kojom se u realnom vremenu realizuje prenos govornih signala preko javne komunikacione mreže.

Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta je javna elektronska komunikaciona usluga prenosa govora u realnom vremenu koja se pruža na komercijalnoj osnovi preko Internet mreže.

Internet usluge su javne elektronske komunikacione usluge koje se realizuju u skladu sa Internet standardima (RFC dokumenti), pri čemu je neophodna upotreba javnih IP adresa. U smislu ovog pravilnika Internet usluge ne uključuju komercijalne usluge prenosa govora.

Usluga pristupa Internetu je javna elektronska komunikaciona usluga koja podrazumeva priključivanje terminalne opreme i LAN mreža na Internet, omogućavajući korisnicima pristupanje Internet uslugama.

Usluge prenosa podataka su javne elektronske komunikacione usluge koje se realizuju pomoću uređaja za prenos podataka koji su priključeni na javnu komunikacionu mrežu, bez korišćenja javnih IP adresa.

Usluga distribucije medijskih sadržaja obuhvata distribuciju radijskih i televizijskih programa, odnosno audio-vizuelnih medijskih sadržaja i sa njima povezanih usluga preko kablovske, širokopojasne bežične, satelitske i drugih mreža, a koja se naplaćuje na osnovu potpisanog ugovora između operatora i korisnika.

Korišćenje radio frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja u smislu ovog pravilnika znači njihovo korišćenje u frekvencijskim opsezima za koje se ne izdaju pojedinačne dozvole, a za koje je potrebno evidentiranje u skladu sa opštim aktom Agencije koji reguliše način korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja.

1. Obaveštavanje o otpočinjanju, promeni i okončanju delatnosti elektronskih komunikacija, kao i dostavljanje drugih podataka i informacija

1.1. Otpočinjanje delatnosti

Član 3

Lice koje namerava da obavlja delatnost elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja je dužno, da najmanje 15 dana pre otpočinjanja obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija, o tome obavesti Republičku agenciju za elektronske komunikacije (u daljem tekstu: Agencija) u pisanom obliku na obrascu obaveštenja (Obrazac OB).

Lice koje namerava da obavlja delatnost elektronskih komunikacija preko sopstvene elektronske komunikacione mreže za koju je potrebno korišćenje radio-frekvencija za koje se pojedinačne dozvole izdaju javnim nadmetanjem, dužno je da prethodno dobije takvu pojedinačnu dozvolu.

Lice koje namerava da obavlja delatnost elektronskih komunikacija za koju je neophodno korišćenje radio-frekvencija za koje se pojedinačne dozvole izdaju na zahtev, dužno je da podnese popunjen obrazac OB iz stava 1. ovog člana, pre podnošenja zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija. Uslov za otpočinjanje te delatnosti je dobijanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija.

Lice koje namerava da obavlja delatnost elektronskih komunikacija za koju je neophodno korišćenje radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja, a koje se evidentira, dužno je da podnese prijavu u skladu sa odgovarajućim opštim aktom Agencije. Agencija evidentira korišćenje radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja upisom u odgovarajući registar ukoliko su ispunjeni uslovi propisani opštim aktom Agencije.

Lice koje namerava da obavlja delatnost elektronskih komunikacija za koju je neophodno korišćenje numeracije, pre podnošenja zahteva za dobijanje dozvole za korišćenje numeracije mora biti upisano od strane Agencije u evidenciju operatora javnih komunikacionih mreža i usluga.

1.2. Prijavljivanje i sadržaj obaveštenja

Član 4

Obaveštenje sadrži sve podatke, koji su potrebni za identifikaciju operatora koji obavlja delatnost elektronskih komunikacija, kratak opis sopstvene elektronske komunikacione mreže i/ili usluge na koje se obaveštenje odnosi, predviđeni datum početka promene ili okončanja delatnosti i mora biti overeno i potpisano od strane lica ovlašćenog za zastupanje.

Uz obaveštenje iz stava 1. ovog člana operator je dužan da dostavi:

1) izvod iz registra privrednih društava ili drugog odgovarajućeg registra,

2) model ugovora za usluge koje se pružaju korisnicima, i/ili

3) tekst opštih uslova za pružanje usluga.

Kratak opis elektronske komunikacione mreže iz stava 1. tačka 2) ovog člana dostavlja se uz prijavu i sadrži:

1) opis i namenu elektronske komunikacione mreže u skladu sa zahtevom unetim u Obrazac OB;

2) šematski prikaz elektronske komunikacione mreže sa naznakom lokacija njenih čvorova;

3) osnovne karakteristike primenjenih sistema prenosa (tehnologija realizacije, kapaciteti, upotrebljeni resursi i infrastruktura);

4) podatke o broju korisnika koje elektronska komunikaciona mreža treba da opslužuje;

5) opis predviđenih tačaka pristupa za povezivanja sa drugim mrežama;

6) podatke o području koje elektronska komunikaciona mreža opslužuje (opština/grad/region/teritorija Republike Srbije);

7) podatke o sistemu za upravljanje i nadgledanje mreže;

8) prikaz sistema napajanja pojedinih segmenata elektronske komunikacione mreže;

9) podatke o usaglašenosti sa preporukama, standardima i tehničkim propisima.

Kratak opis elektronskih komunikacionih usluga iz stava 2. tačka 2) ovog člana dostavlja se uz prijavu i da sadrži:

1) podatke o području pružanja usluge;

2) opis usluge koja se pruža i način na koji se usluga pruža;

3) tehničko rešenje za evidentiranje korisnika i tarifiranje pruženih usluga,

4) podatke o kontroli kvaliteta pruženih usluga;

5) podatke o zaštiti korisnika i bezbednosti i privatnosti komunikacija.

6) (brisana)

Operator je dužan da o svakoj promeni podatke iz obaveštenja obavesti Agenciju u pisanom obliku u roku od 15 dana, od dana nastanka promene.

1.3. Promena i okončanje delatnosti

Član 5

Operator je dužan da o svakoj promeni ili prestanku obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija, Agenciji dostavi obaveštenje u pisanom obliku, overeno i potpisano od strane lica ovlašćenog za zastupanje, najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promene ili prestanka obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija, kao i odgovarajuću dokumentaciju kojom to potvrđuje.

1.4. Izdavanje potvrde o upisu podataka u evidenciju operatora

Član 6

Agencija po službenoj dužnosti, kao i na zahtev operatora, izdaje potvrdu o upisu podataka u evidenciju operatora koji obavljaju delatnost elektronskih komunikacija u roku od sedam dana od dana prijema obaveštenja sa potpunom dokumentacijom.

Potvrda iz stava 1. ovog člana data je u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni deo.

1.5. Uslovi brisanja operatora iz evidencije

Član 7

Agencija briše operatora iz evidencije operatora koji obavljaju delatnost elektronskih komunikacija u sledećim slučajevima:

1) kada operator u pisanom obliku obavesti Agenciju o prestanku obavljanja delatnosti, danom prestanka obavljanja delatnosti u skladu sa članom 5. ovog pravilnika;

2) ako operator ne obavlja delatnost elektronskih komunikacija duže od šest meseci neprekidno, danom utvrđenim rešenjem Agencije;

3) ako se operatoru pravnosnažnom sudskom presudom zabrani obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija, danom utvrđenim tom presudom;

4) kada je operator brisan iz registra privrednih društava ili drugog odgovarajućeg registra.

1.6. Vođenje evidencije

Član 8

Agencija vodi ažurnu evidenciju operatora javnih komunikacionih mreža i usluga u elektronskoj formi, koja je dostupna na Internet stranici Agencije.

Evidencija operatora iz stava 1. ovog člana vodi se u formi Registra operatora.

Registar operatora sadrži sledeće podatke:

1) redni broj upisa;

2) ime, odnosno naziv operatora, adresu, odnosno sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB), kao i ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje;

3) o povezanom pravnom licu ili ogranku za operatore iz člana 40. Zakona;

4) kratak opis javnih komunikacionih mreža, odnosno komunikacionih usluga;

5) datum početka, odnosno prestanka obavljanja delatnosti operatora, i

6) druge potrebne podatke od značaja za upis u Registar operatora.

Registar operatora vodi se na osnovu podataka iz obaveštenja propisanih odredbom čl. 3, 4. i 5. ovog pravilnika.

2. Plaćanje naknade

Član 9

Operatori koji obavljaju delatnost elektronskih komunikacija plaćaju naknade u skladu sa Zakonom i opštim aktima Agencije, i to za:

1. korišćenje numeracije, od dana izdavanja dozvole za korišćenje numeracije;

2. korišćenje radio-frekvencija, od dana početka korišćenja utvrđenog rešenjem iz pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencije;

3. obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija, od dana otpočinjanja delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja;

4. pružanje usluga iz nadležnosti Agencije.

2.1. Određivanje visine naknade

Član 10

Naknadu za korišćenje numeracije, radio-frekvencija i obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija, plaća operator, u iznosu koji se određuje na godišnjem nivou, rešenjem koje donosi Agencija u skladu sa opštim aktom kojim se utvrđuje visina i način plaćanja te naknade, a na osnovu dostavljenog godišnjeg izveštaja i objavljenog upitnika Agencije - Obrazac IFN, evidencije o izdatim pojedinačnim dozvolama za korišćenje radio-frekvencija, odnosno evidencije operatora javnih komunikacionih mreža i usluga i dodeljene numeracije.

Agencija, u skladu Zakonom i opštim aktom određuje visinu godišnje naknade za operatore koji obavljaju delatnost elektronskih komunikacija.

Visina naknade za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija utvrđuje se u skladu sa opštim aktom Agencije, a prema vrsti javne komunikacione mreže ili javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga.

Ostvareni prihod od prodaje u poslovnoj godini za koju se plaća naknada je prihod od prodaje od obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija, prema vrstama delatnosti, koji operator iskazuje u bilansu uspeha za prethodnu poslovnu godinu, u skladu sa propisima koji uređuju računovodstvo i reviziju.

Operatori koji nemaju obavezu sastavljanja godišnjih finansijskih izveštaja, podatke o ostvarenom prihodu od prodaje za prethodnu poslovnu godinu dostavljaju na način kako to čine prema nadležnim organizacionim jedinicama Poreske uprave Republike Srbije.

Operatori iz prethodnog stava ovog člana su u obavezi da finansijske izveštaje sa napomenama, overene od strane Agencije za privredne registre Republike Srbije, odnosno podatke o prihodima, dostave Agenciji najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu na propisanim obrascima.

Operatori koji su u obavezi da izvrše nezavisnu reviziju finansijskih izveštaja, dostavljaju Agenciji i izveštaj revizora za prethodnu poslovnu godinu, kao i korigovane finansijske izveštaje i to odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana dostavljanja istih Agenciji za privredne registre.

Operator koji u toku poslovne godine otpočne sa obavljanjem delatnosti elektronskih komunikacija, u obavezi je da, istovremeno sa podnošenjem obaveštenja iz člana 3. ovog pravilnika, Agenciji dostavi podatke o procenjenom prihodu od prodaje za tu poslovnu godinu, a u cilju utvrđivanja akontacije naknade za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija.

Operator koji u toku poslovne godine otpočne sa obavljanjem delatnosti elektronskih komunikacija nakon donete odluke o ispunjenosti uslova za izdavanje pojedinačnih dozvola po sprovedenom postupku javnog nadmetanja, dužan je da Agenciji dostavi podatak o procenjenom prihodu od prodaje za tu poslovnu godinu u roku od 15 dana od dana prijema navedene odluke, a u cilju utvrđivanja akontacije naknade za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija.

Član 11

Operatoru se može odobriti odlaganje plaćanja ili plaćanje naknade u više rata, ali najkasnije do kraja kalendarske godine, o čemu Agencija donosi rešenje na osnovu pojedinačnog zahteva.

Ako je konačnim rešenjem utvrđen manji iznos naknade od akontaciono naplaćenog iznosa naknade, operator može zahtevati povraćaj više uplaćenih sredstava.

3. Projektovanje, izgradnja ili postavljanje, korišćenje i održavanje elektronske komunikacione mreže i pripadajućih sredstava

Član 12

Operator je dužan da elektronske komunikacione mreže i pripadajuća sredstva projektuje, gradi ili postavlja, koristi i održava u skladu sa:

1) propisanim tehničkim i drugim zahtevima;

2) propisima kojima se uređuje prostorno planiranje i izgradnja, oblast zaštite životne sredine, kao i oblast zaštite kulturnih dobara;

3) zakonom i propisima tako da se ne izazivaju smetnje u radu drugih elektronskih komunikacionih mreža, pripadajućih sredstava i elektronske komunikacione opreme.

Elektronska komunikaciona mreža, pripadajuća sredstva, elektronska komunikaciona oprema i terminalna oprema ne smeju prouzrokovati nedozvoljene elektromagnetske smetnje, koje mogu štetno uticati na rad drugih elektronskih i ostalih uređaja i postrojenja u njihovoj blizini.

Elektronska komunikaciona mreža, pripadajuća sredstva, elektronska komunikaciona oprema i terminalna oprema moraju imati odgovarajuću imunost na elektromagnetske smetnje.

Operatori koji obezbeđuju pasivnu infrastrukturu (npr. kablovska kanalizacija, optički kablovi, neosvetljena optička vlakna stubovi) dostavljaju Agenciji i podatke o infrastrukturi koju nameravaju da daju na korišćenje drugim operatorima, u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

4. Kontrola izloženosti stanovništva elektromagnetskim poljima

Član 13

Agencija meri nivo elektromagnetskog polja za elektronske komunikacione mreže, pripadajuća sredstva, elektronsku komunikacionu opremu i terminalnu opremu i dužna je da prekoračenja utvrđena prilikom merenja prijavi nadležnoj inspekciji.

Poslove merenja i ispitivanja iz stava 1. ovog člana Agencija vrši preko kontrolno-mernih centara, kao organizacionih jedinica Agencije (područne jedinice), odnosno preko lica ovlašćenih za vršenje merenja i ispitivanja.

5. Obezbeđivanje ispunjenosti propisanih tehničkih i drugih zahteva

Član 14

Obezbeđivanje ispunjenosti propisanih tehničkih i drugih zahteva odnosi se na:

1) komunikacionu infrastrukturu;

2) kako na celinu tako i na segmente elektronskih komunikacionih mreža i

3) pripadajuća elektronska komunikaciona sredstva.

Obavezni minimum tehničkih zahteva koji mora biti ispunjen odnosi se na suštinske zahteve:

1) zaštitu zdravlja;

2) bezbednost i sigurnost;

3) zaštitu životne sredine i

4) zaštitu potrošača.

Kontrola izgradnje ili postavljanja, korišćenja i održavanja, kao i zajedničkog korišćenja elektronskih komunikacionih mreža i pripadajućih sredstava, vršiće se u skladu sa Zakonom, posebnim zakonima kojima se uređuje prostorno planiranje i izgradnja, oblast zaštite životne sredine, kao i oblast zaštite kulturnih dobara.

Član 14a

Operator javnu govornu uslugu putem javne fiksne komunikacione mreže pruža u potpunosti preko sopstvene javne fiksne komunikacione mreže, ili preko sopstvene javne fiksne komunikacione mreže uz korišćenje odgovarajućih resursa iznajmljenih od operatora registrovanih za iznajmljivanje resursa elektronske komunikacione mreže i dužan je da:

- uslugu pruža u saglasnosti sa odgovarajućim preporukama Međunarodne unije za telekomunikacije, Zakonom i opštim aktima Agencije, kojima su propisane vrednosti parametara kvaliteta javne govorne usluge u javnoj telefonskoj mreži (vreme uspostavljanja usluge, broj kvarova po pristupnom vodu, prosečno vreme otklanjanja kvara, procenat neuspešnih poziva, vreme odziva za ostale usluge, vreme za rešavanje prigovora na račun i dr.);

- obezbedi dostupnost brojeva iz nacionalnog i međunarodnog plana numeracije;

- izvrši međupovezivanje sa ostalim domaćim i inostranim operatorima i svojim korisnicima obezbedi da upućuju i primaju pozive prema i od brojeva iz nacionalnog i međunarodnog plana numeracije;

- obezbedi pristup hitnim službama;

- obezbedi bezbednost i integritet javnih komunikacionih mreža i usluga;

- obezbedi kvalitet usluga propisan aktima Agencije i ugovorom potpisanim sa korisnikom;

- obezbedi zaštitu sopstvenih pretplatnika;

- obezbedi posebne tehničke i organizacione uslove (uređaje i programsku podršku), za tajnost elektronskih komunikacija, zakonito presretanje i zadržavanje podataka.

6. Međupovezivanje, pristup i obezbeđivanje interoperabilnosti mreža i usluga

Član 15

Operator ima pravo da, u skladu sa odredbama Zakona i opštim aktom Agencije, ostvari međupovezivanje sa drugim operatorom, kao i pristup elementima mreže i pripadajućim sredstvima drugog operatora, radi pružanja elektronskih komunikacionih usluga krajnjim korisnicima.

Operator koji primi zahtev za međupovezivanje, odnosno pristup, dužan je da stupi u pregovore o uslovima međupovezivanja, odnosno pristupa, sa operatorom koji je podneo zahtev.

Tehnički i komercijalni uslovi međupovezivanja, odnosno pristupa, na nacionalnom i međunarodnom nivou, uređuju se ugovorom između operatora.

Operator je dužan da čuva poverljivost informacija pribavljenih pre, tokom ili nakon pregovora ili zaključenja ugovora o međupovezivanju, odnosno pristupu, kao i da ih koristi samo za svrhe radi kojih su date.

Ako operatori elektronskih komunikacija ne postignu dogovor u vezi sa međupovezivanjem, odnosno pristupom, u roku od 60 dana od dana početka pregovora, i kada je to neophodno radi zaštite interesa krajnjih korisnika ili obezbeđivanja interoperabilnosti, Agencija, na zahtev zainteresovane strane ili po službenoj dužnosti, donosi rešenje kojim se utvrđuje međupovezivanje, odnosno pristup, uključujući tehničke i komercijalne uslove.

7. Obezbeđivanje komunikacije između službi za hitne intervencije i nadležnih organa i organizacija, kao i obaveštavanje javnosti u slučaju prirodnih katastrofa i havarija

Član 16

Operator je u obavezi da obezbedi međupovezivanje sa elektronskom komunikacionom mrežom za posebne namene u slučajevima i na način predviđen odredbom člana 54. Zakona.

Tehnički uslovi i naknade za međupovezivanje iz stava 1. ovog člana utvrđuju se rešenjem koje donosi Agencija.

Za vreme vanrednih situacija operator je dužan da, na zahtev nadležnog organa, prilagodi korišćenje svoje elektronske komunikacione mreže i opreme nastaloj situaciji i/ili da ih stavi na raspolaganje i upotrebu nadležnim organima.

8. Učešće u finansiranju univerzalnog servisa

Član 17

Operator ima obavezu finansiranja univerzalnog servisa, u skladu sa Zakonom i odgovarajućim opštim aktom Agencije.

Agencija posebnim rešenjem utvrđuje visinu sredstava koja operatori plaćaju na ime finansiranja univerzalnog servisa u prethodnom obračunskom periodu, na način kojim se najmanje narušavaju odnosi na tržištu i srazmerno udelu operatora na njemu pri čemu ukupan iznos uplata svih operatora odgovara ukupnom utvrđenom iznosu prekomernih troškova.

9. Obezbeđivanje dostupnosti numeracije krajnjim korisnicima

Član 18

Ukoliko je za pružanje usluge potrebno korišćenje brojeva ili adresa iz Plana numeracije, operator je u obavezi da, u skladu sa Zakonom i Planom numeracije, podnese Agenciji zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje numeracije.

Geografski brojevi iz Plana numeracije dodeljuju se isključivo operatorima koji javnu govornu uslugu pružaju preko odgovarajuće javne fiksne komunikacione mreže ili u svrhu obezbeđivanja univerzalnog servisa.

10. Pružanje usluga korišćenjem radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja

Član 19

Ukoliko je za pružanje usluge potrebno korišćenje radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja, operator je u obavezi da se evidentira kao imalac prava korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja i da navedene radio-frekvencije koristi na način i pod uslovima koji su propisani opštim aktom Agencije koji bliže uređuje način korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja.

11. Obaveza prenosa medijskih sadržaja od opšteg interesa

Član 20

Na zahtev organa nadležnog za radiodifuziju, Agencija u skladu sa članom 101. Zakona određuje operatora koji je dužan da prenosi jedan ili više radijskih ili televizijskih programa na nacionalnom, pokrajinskom, regionalnom ili lokalnom nivou.

12. Zaštita prava potrošača u oblasti elektronskih komunikacija

12.1. Opšta pravila pružanja usluga

Član 21

Usluge se moraju pružati u skladu sa zakonom i profesionalnom etikom u cilju zaštite potrošača.

Usluge se ne smeju pružati, niti nuditi, na način kojim se vređaju ili zloupotrebljavaju položaj i/ili osobine pojedinaca ili grupa ljudi.

Operator je dužan da, u skladu sa svojim tehničkim mogućnostima, osigura jednaku dostupnost svojih usluga osobama sa invaliditetom.

12.2. Opšta pravila za promovisanje usluga

Član 22

U svim promotivnim aktivnostima usluga mora biti detaljno opisana i mora sadržati cenu, na takav način da opis usluge korisniku bude jasan, razumljiv, lako uočljiv i čitljiv.

Zabranjeno je obmanjivanje korisnika usluga pružanjem pogrešnih, nepotpunih ili drugih informacija koje mogu dovesti u zabludu u pogledu uslova pružanja usluge, kao i prikrivanje informacija koje su potrebne korisniku da donese odluku o korišćenju usluge.

Ako je potrebno dodatno plaćanje, iznad cene, za usluge sa dodatom vrednošću, radi postizanja veće promotivne koristi, tada takvo dodatno plaćanje treba navesti u promotivnim aktivnostima iz stava 1. ovog člana na jasan, lako razumljiv i čitljiv način.

Usluge ne smeju biti označene kao "besplatne", osim ako su kao takve određene Planom numeracije. Posebne koristi koje se ostvaruju upotrebom usluga ne smeju biti označene kao "besplatne", nego kao poklon koji se dobija za korišćenje usluge.

Promotivne aktivnosti moraju sadržati ime i detalje kontakta operatora usluga s dodatom vrednošću, kontakt telefonski broj koji ne sme biti iz kategorije brojeva s dodatom vrednošću, ili informaciju o jednostavnom i besplatnom načinu pronalaženja tih podataka.

Cene usluga moraju sadržati iznos poreza na dodatu vrednost. Ako se cene pristupa uslugama iz mobilnih i fiksnih elektronskih komunikacionih mreža razlikuju, sve cene treba zasebno prikazati.

Vizuelni promotivni materijal mora da sadrži informaciju o cenama koja se jednostavno pronalazi i čita, i koja je jasna, lako razumljiva i čitljiva prosečnom korisniku. Cena usluge mora biti napisana na isti način (font, veličina, boja, podloga, oblik i td.) kao i telefonski broj ili adresa usluge.

Promotivni materijal koji se samo sluša, bez vizuelne interpretacije (npr. radio reklama), mora sadržati informaciju o ceni, pročitanu jasno i polagano.

Kod promotivnih aktivnosti koje se prenose putem televizije ili nekih drugih audio-vizuelnih medija, informacija o ceni se mora prikazati, bilo vizuelno, bilo glasom, na isti način na koji se prikazuje broj usluge, i treba je ponavljati kada se ponavlja broj koji treba nazvati. Vizuelne prezentacije moraju biti dovoljno vidljive i dovoljno polagane da se mogu pročitati i razumeti kod uobičajene udaljenosti od ekrana. Zvučne prezentacije moraju biti izgovorene polagano i jasno.

Usluge koje pružaju sadržaj namenjen isključivo odraslim osobama, pre početka pružanja usluga, uz informaciju o ceni poziva i početku naplate, moraju sadržati poruku upozorenja (npr. "Ako imate manje od 18 godina i nemate dozvolu roditelja/staratelja, odmah prekinite poziv").

12.3. Sadržaj oglasa za uslugu

Član 23

Svaki oglas za uslugu mora sadržati opis usluge ili informaciju na koji način se može dobiti potpun opis usluge.

Usluga mora biti opisana na način da opis usluge bude jasan, lako razumljiv i čitljiv korisniku.

Svaki oglas koji se odnosi na usluge sa dodatom vrednošću, mora sadržati cene, koje će se nalaziti pored telefonskog broja ili adrese, napisane na isti način (font, veličina, oblik, boja, podloge, itd) kao broj.

Oglas za uslugu, čiji je sadržaj pružanje profesionalne pomoći i informacija, mora sadržati identitet i odgovarajuće profesionalne kvalifikacije lica, ili profesionalne organizacije koja je odgovorna za pružanje konkretnih informacija.

Uz svaki objavljeni oglas za uslugu u javnim glasilima, potrebno je objaviti naziv, punu adresu sedišta i matični broj operatora usluga s dodatom vrednosti, te kontakt telefonski broj, koji ne sme biti iz kategorije brojeva s dodatom vrednošću.

12.4. Ugovor između operatora i korisnika

Član 24

Međusobna prava i obaveze operatora i korisnika uređuju se ugovorom koji se zaključuje u pisanoj formi, na način uređen Zakonom.

Na međusobna prava i obaveze operatora i korisnika koje se ne uređuju ugovorom, primenjuju se opšti uslovi operatora za pružanje usluga.

Opšti uslovi iz stava 2. ovog člana treba da sadrže sve elemente ugovora iz stava 1. ovog člana, osim roka važenja ugovora i uslova pod kojim se produžava ili raskida ugovor.

Ugovor iz stava 1. ovog člana smatra se zaključenim i za dodatne usluge koje su dostupne pretplatniku pod opštim uslovima, koje utvrđuje operator. Operator je u obavezi da u tom slučaju pošalje pretplatniku pisanu potvrdu o aktiviranju dodatne usluge zajedno sa uslovima za početak i prestanak korišćenja iste ili elektronsku potvrdu ako je ugovorom predviđeno.

Pretplatnik je u obavezi da obezbedi ispravnu pretplatničku instalaciju. Komunikaciona terminalna oprema mora da zadovoljava propisane tehničke uslove.

Operator ne sme da odbije povezivanje pretplatničke komunikacione terminalne opreme koja je u skladu sa propisima donetim na osnovu Zakona.

U slučaju sklapanja ugovora u kome je određen probni period korišćenja usluge, a u okviru koga pretplatnik može istu otkazati bez naknade, operator mora obavestiti pretplatnika usluge, pisano ili usmenim putem, u roku od osam dana pre isteka probnog perioda, da se od određenog datuma ugovor ne može raskinuti bez naknade.

Ugovor iz stava 1. ovog člana ne može sadržati mogućnost privremene obustave pružanja usluge ili raskida pretplatničkog ugovora, ako je pretplatnik povredio odredbe nekog drugog ugovora između istih stranaka, niti mogućnost izbegavanja ili ograničavanja ispunjenja ugovornih obveza, na štetu pretplatnika.

12.5. Obaveštavanje o uslovima ugovora i cenama usluga

Član 25

Operator je dužan da svoju uslugu ponudi na način koji korisnika jasno i nedvosmisleno obaveštava o uslovima zaključenja ugovora.

Cenovnik usluga, u zavisnosti od ponuđenih vrsta usluga, sadrži: visinu jednokratne naknade za priključenje, visinu mesečne naknade za pristup elektronskoj komunikacionoj mreži ili usluzi, obračunsku jedinicu i tarifni interval, opis posebnih uslova za pristup zaštićenim sadržajima ili uslugama sa dodatom vrednošću, obaveštenje o troškovima održavanja i dostupnim paketima usluga, obaveštenje o popustima, kao i druge odredbe specifične za određenu uslugu.

Operator je dužan da uslove ugovora i cenovnik usluga za fizička lica učini javno dostupnim na pogodan način.

Uslovi posebnih oblika plaćanja usluga s dodatom vrednošću moraju biti saopšteni korisniku na razumljiv način.

Operator usluga s dodatom vrednošću je u obavezi da korisniku koji plaća uslugu omogući prekid upotrebe usluge u bilo kom trenutku, tako da se odmah obustavi pružanje usluge i ugovorena naplata usluge.

Ako se usluga s dodatom vrednošću koristi za prikupljanje donacije svako oglašavanje te usluge mora jasno naznačiti koliki deo cene usluge je namenjen donaciji za određenu svrhu. Ako se donacija prikuplja u dobrotvorne ili humanitarne svrhe, svako oglašavanje mora jasno naznačiti i deo koji se odnosi na pokrivanje troškova operatora usluga.

Operator je dužan da o uslovima ugovora i cenama, kao i svim njihovim izmenama, bez odlaganja obavesti pretplatnike na pogodan način i dostavi ih Agenciji najkasnije na dan njihovog stupanja na snagu.

Za pojedine usluge Agencija može da propiše i dodatne uslove.

12.6. Izmena uslova pružanja usluge

Član 26

Operator je dužan da na pogodan način (štampani prilog mesečnom računu, SMS poruka, štampana brošura na prodajnom mestu, na svojoj Internet stranici, info kanalu, putem sredstava javnog informisanja i slično) obavesti pretplatnika, najmanje mesec dana unapred, o nameri jednostrane izmene uslova pružanja usluge, kao i o pravu pretplatnika na raskid ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen.

Ako se najavljenom jednostranom izmenom menjaju bitni uslovi ugovora (promena cene, načina tarifiranja, specifikacija paketa i dr.) na način koji nije u korist pretplatnika, pretplatnik ima pravo da, po prijemu obaveštenja iz stava 1. ovog člana, raskine ugovor bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu potrošača i Zakonom.

12.7. Kvalitet usluga

Član 27

Operator je odgovoran da obezbedi kvalitetan rad elektronskih komunikacionih mreža i kvalitet usluga koje pruža, u skladu sa propisima koji uređuju oblast elektronskih komunikacija, aktima Agencije, ugovorom zaključenim sa korisnikom, odnosno opštim uslovima za pružanje usluga operatora.

Operator je odgovoran za otklanjanje kvarova i smetnji na elektronskoj komunikacionoj mreži i elementima mreže koji se koristi za pružanje usluge, a koji su u njegovoj nadležnosti.

Operator obavlja poslove utvrđivanja mesta i uzroka smetnji i kvarova za njihovo otklanjanje, pri čemu moraju voditi računa o blagovremenom i kvalitetnom otklanjanju smetnji i kvarova.

Kvarove i smetnje iz stava 3. ovog člana, operator je dužan da otkloni najkasnije u roku od 48 sati od trenutka njihovog nastanka, bez obzira da li su nastali na delu sistema ili celom sistemu.

Ukoliko operator nije u mogućnosti da otkloni kvar ili smetnju u roku iz stava 4. ovog člana, dužan je da o tome na odgovarajući način obavesti pretplatnike i Agenciju i navede razloge za nemogućnost otklanjanja kvara ili smetnje.

U slučaju da prekid traje duže od 48 sati od trenutka njegovog nastanka, operator je u obavezi da iznos mesečne pretplate umanji srazmerno periodu u kome nije pružao uslugu, za usluge za koje se plaća fiksna mesečna pretplata.

Operator treba posebno da vodi računa o blagovremenom otklanjanju kvarova i smetnji kod posebnih kategorija pretplatnika kao što su: domovi za starije i nemoćne osobe, starije i/ili invalidne osobe koje žive u kući ili stanu i sl.

Agencija ima pravo da proveri verodostojnost svih dostavljenih podataka iz ovog člana u roku od godinu dana od dana njihovog prijema.

Operator je u obavezi da na propisan način Agenciji dostavi podatke o kvalitetu rada elektronskih komunikacionih mreža i kvalitetu pruženih usluga u sklopu godišnjeg izveštaja, kao i na zahtev Agencije.

Agencija donosi akt kojim se definišu parametri kvaliteta koje je potrebno meriti.

12.8. Račun sa detaljnom specifikacijom

Član 28

Kada se usluga naplaćuje zavisno od količine ili kvaliteta, operator je dužan da pretplatniku, na njegov zahtev, izda račun koji sadrži detaljnu specifikaciju pruženih usluga sa obračunom zaduženja za svaku pojedinačnu uslugu, radi jednostavne provere i kontrole troškova pruženih usluga.

12.9. Prigovor pretplatnika operatoru

Član 29

Pretplatnik može, u skladu sa članom 113. Zakona, u pisanom obliku da podnese operatoru prigovor na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu, odnosno na kvalitet pružene usluge, kao i da traži naknadu štete, saglasno odredbama ugovora o pružanju usluge sa nižim kvalitetom od ugovorenog, u skladu sa Zakonom.

13. Obezbeđivanje dostupnosti jasnih i potpunih informacija o cenama, uslovima pristupa i korišćenja i kvalitetu javnih komunikacionih mreža i usluga

Član 30

Operatori su dužni da redovno dostavljaju ažurne podatke o cenama i kvalitetu usluga, na način i u obliku kako to propiše Agencija. Agencija ima pravo i obavezu da na svojoj Internet stranici objavi cenovnike, uslove, vrednosti parametara kvaliteta i komparativne analize tih podataka.

14. Zaštita privatnosti i podataka o ličnosti

Član 31

Presretanje elektronskih komunikacija kojim se otkriva sadržaj komunikacije nije dopušteno bez pristanka korisnika, osim na određeno vreme i na osnovu odluke suda, ako je to neophodno radi vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom.

Odredba iz stava 1. ovog člana ne sprečava snimanje komunikacija i sa njima povezanih podataka o saobraćaju, koje se obavlja radi dokazivanja komercijalnih transakcija ili drugih poslovnih odnosa, u kojima su obe strane svesne ili bi morale biti svesne ili su izričito upozorene na to da obavljena komunikacija može da bude snimljena.

Korišćenje elektronskih komunikacionih mreža i usluga radi čuvanja ili pristupanja podacima pohranjenim u terminalnoj opremi pretplatnika ili korisnika, dozvoljeno je pod uslovom da je pretplatniku ili korisniku dato jasno i potpuno obaveštenje o svrsi prikupljanja i obrade podataka, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, kao i da mu je pružena prilika da takvu obradu odbije.

Odredba stava 3. ovog člana ne sprečava tehničko čuvanje ili pristup podacima u svrhu obezbeđivanja komunikacije u okviru elektronskih komunikacionih mreža ili pružanja usluga koje je pretplatnik ili korisnik izričito zatražio.

15. Primena mera za sprečavanje i suzbijanje zloupotreba i prevara

Član 32

Operator je dužan da, u skladu sa propisima, primeni odgovarajuće tehničke i druge mere, u cilju sprečavanja zloupotreba i prevara u vezi sa korišćenjem elektronskih komunikacionih mreža i usluga i da o tome unapred obavesti korisnika.

Operator je dužan da, u skladu sa svojim tehničkim mogućnostima, pretplatniku omogući na jednostavan način i bez naknade zabranu odlaznih poziva i slanja elektronskih poruka, kada troškovi tih usluga pređu unapred utvrđeni iznos i zabranu određenih vrsta odlaznih poziva, kao i poziva ili slanja elektronskih poruka na određene vrste brojeva.

16. Primena mera za očuvanje bezbednosti i integriteta javnih komunikacionih mreža i sprečavanje elektromagnetskih smetnji između elektronskih komunikacionih mreža i usluga

Član 33

Operator je dužan da, u skladu sa propisima, primeni odgovarajuće tehničke i druge mere, radi obezbeđivanja bezbednosti i integriteta javnih komunikacionih mreža i pružanja usluga.

U cilju sprečavanja elektromagnetskih smetnji između elektronskih komunikacionih mreža, operator je dužan da, u skladu sa propisima, primeni odgovarajuće tehničke i druge mere.

Operator je dužan da obavesti Agenciju o svakoj povredi bezbednosti i integriteta javnih komunikacionih mreža i usluga, koja je značajno uticala na njihov rad, a naročito o povredama koje su imale za posledicu narušavanje zaštite podataka o ličnosti ili narušavanje privatnosti pretplatnika ili korisnika.

Agencija je ovlašćena da obavesti javnost o povredi bezbednosti i integriteta iz stava 3. ovog člana, ili da traži od operatora da to sam uradi, kada proceni da je objavljivanje takve informacije u javnom interesu.

17. Omogućavanje vršenja zakonitog presretanja elektronskih komunikacija i pristupa zadržanim podacima

Član 34

Operator je dužan da omogući zakonito presretanje elektronskih komunikacija i zadrži podatke o elektronskim komunikacijama u skladu sa Zakonom, opštim aktima, odnosno tehničkim uslovima, koje donosi nadležni organ saglasno čl. 127. i 129. Zakona.

18. Prelazne i završne odredbe

Član 35

Agencija po službenoj dužnosti, podatke iz postojećih registara, evidencija i baza podataka imalaca važećih licenci i odobrenja, unosi u evidenciju operatora i izdaje im odgovarajuću potvrdu u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

Član 36

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaju da važe Pravilnik o javnim telekomunikacionim mrežama i javnim telekomunikacionim uslugama za koje se izdaje odobrenje ("Službeni glasnik RS", broj 60/06), Pravilnik o uslovima za izdavanje odobrenja za javne telekomunikacione mreže i sadržaju odobrenja ("Službeni glasnik RS", broj 94/08), Pravilnik o uslovima za pružanje usluga prenosa govora korišćenjem Interneta i sadržaju odobrenja ("Službeni glasnik RS", broj 94/08), Pravilnik o uslovima za pružanje Internet usluga i ostalih usluga prenosa podataka i sadržaju odobrenja ("Službeni glasnik RS", broj 100/08) i Pravilnik o uslovima za pružanje usluge distribucije radijskih i televizijskih programa i sadržaju odobrenja ("Službeni glasnik RS", broj 26/09).

Član 37

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja

("Sl. glasnik RS", br. 13/2014)

Član 17

Agencija je u obavezi da ažurira postojeću evidenciju operatora javnih komunikacionih mreža i usluga, koju vodi u formi registra, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 18

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Obrazac OB

OBAVEŠTENJE OPERATORA ZA UPIS U EVIDENCIJU

 

 

Podaci o operatoru (popunjava operator)

 

Puno poslovno ime

 

 

Skraćeno poslovno ime

 

Adresa
sedišta

Ulica i broj

 

Poštanski broj i mesto

 

Adresa za kontakt

Ulica i broj

 

Poštanski broj i mesto

 

 

Naziv ogranka za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija (ukoliko postoji)

 

Adresa
sedišta ogranka

Sedište ogranka za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija (ukoliko postoji)

 

 

Matični broj

 

 

PIB

 

 

Telefon

 

 

Faks

 

 

e-mail

 

 

Internet strana

 

 

Vlasnik/Ovlašćena osoba, ime, prezime, JMBG

 

 

Lice ovlašćeno za kontakt

 

Osoba za kontakt: ime, prezime

 

 

Telefon osobe za kontakt

 

 

e-mail za kontakt

 

Za prigovore korisnika

Adresa:

 

Telefon:

 

e-mail:

 

Elektronske javne komunikacione mreže (EKM) i infrastrukture (EKI) za koju se prijavljujete

Tip mreže i infrastruktura

Oznaka mreže

Vrsta mreže i infrastrukture

Označi

Datum početka, završetka ili promene

Geografsko područje

Infrastruktura

EKI0100

Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi, radio-reflektori...)

 

 

 

Fiksna mreža

EKM0101

Javna fiksna telefonska mreža

 

 

 

EKM0102

Radio-relejna mreža za transport

 

 

 

EKM0103

Optička mreža za transport

 

 

 

EKM0104

Kablovska mreža za pristup (po metalnim paricama, koaksijalnim kablovima, optičkim vlaknima,...)

 

 

 

EKM0105

Fiksna bežična mreža za pristup (u frekvencijskim opsezima za koje se pojedinačna dozvola izdaje po sprovedenom postupku javnog nadmetanja)

 

 

 

EKM0106

Ostale fiksne mreže (opisati u dodatku)

 

 

 

Mobilna mreža

EKM0201

GSM mobilna mreža

 

 

 

EKM0202

UMTS/IMT2000 mobilna mreža

 

 

 

EKM0203

MFCN (podrazumeva i IMT)

 

 

 

EKM0204

PAMR mobilna mreža

 

 

 

EKM0205

Ostale mobilne mreže (opisati u dodatku)

 

 

 

Satelitska mreža

EKM0301

Fiksna satelitska mreža

 

 

 

EKM0302

Mobilna satelitska mreža

 

 

 

EKM0303

Ostale satelitske mreže (opisati u dodatku)

 

 

 

Širokopojasne bežične mreže koje se realizuju u opsezima radio-frekvencija u režimu opšteg ovlašćenja

EKM0401

WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz

 

 

 

EKM0402

BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu
(5725-5875) MHz

 

 

 

EKM0403

Radio-relejne veze u frekvencijskim opsezima
(72-76/82-86) GHz

 

 

 

EKM0404

Ostale širokopojasne bežične mreže u opsezima radio-frekvencija u režimu opšteg ovlašćenja
(opisati u dodatku)

 

 

 

Pružanje elektronskih komunikacionih usluga

Vrsta usluge

Oznaka usluge

Sopstvene mreže koje se koriste za pružanje usluga

Iznajmljene mreže koje se koriste za pružanje usluga i ime operatora

Datum početka, završetka ili promene

Geografsko područje

Javna govorna usluga

EKU0101

 

 

 

 

Usluge virtuelnog mobilnog operatora

EKU0102

 

 

 

 

Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta

EKU0103

 

 

 

 

Prenos poruka (SMS, MMS)

EKU0104

 

 

 

 

Prenos podataka (uključujući M2M usluge)

EKU0201

 

 

 

 

Usluga pristupa Internetu i Internet usluge

EKU0202

 

 

 

 

Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...)

EKU0301

 

 

 

 

Distribucija medijskih sadržaja

EKU0401

 

 

 

 

Emitovanje i multipleksiranje medijskih sadržaja

EKU0402

 

 

 

 

Iznajmljivanje resursa elektronske komunikacione mreže
(Opisati u dodatku iznajmljene resurse)

EKU0501

 

 

 

 

Iznajmljivanje infrastrukture koja se koristi za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija*

EKU0502

 

 

 

 

Telefonski imenik

EKU0600

 

 

 

 

Ostale usluge - dodati detaljan opis na posebnom listu

EKU0601

 

 

 

 

* Odnosi se samo na operatore koji poseduju vlastitu elektronsku komunikacionu mrežu i pasivnu infrastrukturu u skladu sa napred navedenom tabelom za EKM i EKI.

U odgovarajuća polja unesite "x", odnosno datum i područje pružanja usluge.

 

DATUM:

M.P.

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA