Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI SLUŽBENE LEGITIMACIJE LICA OVLAŠĆENOG ZA VRŠENJE METROLOŠKOG NADZORA

("Sl. glasnik RS", br. 16/2012)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje obrazac i sadržina službene legitimacije lica ovlašćenog za vršenje metrološkog nadzora, kao i način vođenja evidencije o izdatim službenim legitimacijama.

Član 2

Službena legitimacija izdaje se na obrascu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Obrazac službene legitimacije je pravougaonog oblika dimenzija 70 mm x 100 mm i obložen je skajem crne boje.

Član 4

Naslovna strana obrasca službene legitimacije sadrži:

1) u gornjem delu u sredini - grb Republike Srbije;

2) ispod grba, na sredini tekst: "REPUBLIKA SRBIJA SLUŽBENA LEGITIMACIJA".

Prva unutrašnja strana obrasca službene legitimacije sadrži:

1) na sredini nalazi se mesto za fotografiju lica ovlašćenog za vršenje metrološkog nadzora dimenzija 25 mm x 35 mm, preko koje se u donjem desnom uglu utiskuje pečat Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja - Direkcija za mere i dragocene metale;

2) ispod fotografije i pečata na sredini, nalazi se mesto označeno za svojeručni potpis ispod koga su, u zagradi navedene reči: "Svojeručni potpis".

Druga unutrašnja strana obrasca službene legitimacije sadrži:

1) u gornjem delu, na sredini, tekst: "REPUBLIKA SRBIJA

Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja

Direkcija za mere i dragocene metale";

2) na levoj strani, ispod teksta "Direkcija za mere i dragocene metale" nalazi se reč: "IME", sa označenim mestom za upisivanje imena lica ovlašćenog za vršenje metrološkog nadzora;

3) ispod reči "IME" nalazi se reč: "PREZIME", sa označenim mestom za upisivanje prezimena lica ovlašćenog za vršenje metrološkog nadzora;

4) ispod reči "PREZIME" nalazi se "JMBG" sa označenim mestom za upisivanje jedinstvenog matičnog broja građanina;

5) ispod reči "JMBG", na sredini, nalazi se registarski broj legitimacije.

Treća unutrašnja strana službene legitimacije sadrži:

1) na levoj strani, tekst: "Važi za 20..";

2) pored teksta: "Važi za 20.." nalazi se mesto označeno za pečat ("M.P."), a u produžetku nalazi se mesto za potpis ispod koga je u zagradi navedena reč: "potpis".

Poleđina obrasca službene legitimacije sadrži:

1) u gornjem delu, u sredini tekst: "OVLAŠĆENJA LICA OVLAŠĆENOG ZA VRŠENJE METROLOŠKOG NADZORA";

2) ispod teksta "OVLAŠĆENJA LICA OVLAŠĆENOG ZA VRŠENJE METROLOŠKOG NADZORA" nalazi se tekst: "Imalac ove službene legitimacije ovlašćen je da u granicama službenih ovlašćenja obavlja propisane radnje u postupku nadzora na osnovu Zakona o metrologiji ("Službeni glasnik RS", broj 30/10)";

3) na levoj strani, ispod teksta o pravima i dužnostima lica ovlašćenog za vršenje metrološkog nadzora, u zagradi, navedene su reči: "datum izdavanja", iznad kojih je označeno mesto za upisivanje datuma izdavanja legitimacije;

4) na sredini obrasca nalazi se mesto označeno za pečat ("M.P.");

5) ispod mesta za pečat, na desnoj strani nalazi se mesto označeno za potpis ovlašćenog lica ispod koga su u zagradi navedene reči: "potpis ovlašćenog lica".

Član 5

Evidencija o izdatim službenim legitimacijama vodi se u Direkciji za mere i dragocene metale.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) ime i prezime lica kome je službena legitimacija izdata;

2) registarski broj službene legitimacije;

3) datum izdavanja službene legitimacije;

4) potvrdu prijema službene legitimacije;

5) rubriku za napomene, u koju se upisuje datum zamene, prestanka važenja, odnosno uništavanja službene legitimacije, kao i razlog za zamenu ili prestanak važenja službene legitimacije i broj rešenja kojim je direktor Direkcije za mere i dragocene metale obrazovao komisiju za uništavanje službenih legitimacija koje su prestale da važe.

Član 6

U rubrici za napomene iz člana 5. stav 2. tačka 5) ovog pravilnika navodi se jedan od sledećih razloga za zamenu službene legitimacije:

1) službena legitimacija je postala neupotrebljiva zbog dotrajalosti ili oštećenja;

2) službena legitimacija je izgubljena ili je na drugi način nestala, u kom slučaju se unosi i broj "Službenog glasnika Republike Srbije" u kome je imalac oglasio nevažećom izgubljenu službenu legitimaciju;

3) imalac službene legitimacije je promenio ime ili prezime.

U rubrici za napomene iz člana 5. stav 2. tačka 5) ovog pravilnika navodi se jedan od sledećih razloga za prestanak važenja službene legitimacije:

1) imaocu službene legitimacije je prestao radni odnos u Direkciji za mere i dragocene metale;

2) imalac službene legitimacije je raspoređen na radno mesto koje ne obuhvata poslove za čije je obavljanje propisano posedovanje službene legitimacije;

3) smrt imaoca službene legitimacije;

4) izvršena je zamena službene legitimacije.

Član 7

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini i obliku službene legitimacije lica ovlašćenog za vršenje metrološkog nadzora ("Službeni glasnik RS", broj 17/09).

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje tridesetog dana od dana stupanja na snagu.

 

Obrazac službene legitimacije

 

REPUBLIKA SRBIJA

SLUŽBENA LEGITIMACIJA

 

 

 

 

 

Fotografija

 

 

(M.P.)

 

 

______________________________________

(Svojeručni potpis)

 

REPUBLIKA SRBIJA

Ministarstvo
ekonomije i regionalnog razvoja
Direkcija za mere i dragocene metale

 

 

IME ______________________________________

PREZIME _________________________________

JMBG ____________________________________

 

 

 

Reg. broj legitimacije

 

 

Važi za 20 _____ M.P.

__________

 

(potpis)

Važi za 20 _____ M.P.

__________

 

(potpis)

Važi za 20 _____ M.P.

__________

 

(potpis)

Važi za 20 _____ M.P.

__________

 

(potpis)

Važi za 20 _____ M.P.

__________

 

(potpis)

Važi za 20 _____ M.P.

__________

 

(potpis)

Važi za 20 _____ M.P.

__________

 

(potpis)

Važi za 20 _____ M.P.

__________

 

(potpis)

 

OVLAŠĆENJA
LICA OVLAŠĆENOG ZA VRŠENJE METROLOŠKOG NADZORA

Imalac ove službene legitimacije ovlašćen je da u granicama službenih ovlašćenja, obavlja propisane radnje u postupku nadzora na osnovu Zakona o metrologiji ("Službeni glasnik RS", broj 30/10).

 

__________________

 

(datum izdavanja)

 

|
M.P.

 

____________________________

 

(potpis ovlašćenog lica)