Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O OBRASCIMA ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANJE POREZA NA ZARADE I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 74/2013 - dr. pravilnik i 118/2013 - dr. pravilnik)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se obrasci zahteva za subvencionisanje poreza na zarade i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji se podnose Ministarstvu finansija - Poreskoj upravi, zajedno sa obračunom poreza i doprinosa koji poslodavac sačinjava za odgovarajući mesec.

Član 2

Zahtevi iz člana 1. ovog pravilnika podnose se na obrascima koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo, i to:

1) Obrazac ZSP - Zahtev za subvencionisanje poreza na zarade;

2) Obrazac ZSD - Zahtev za subvencionisanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Član 3

Zahtev za subvencionisanje poreza na zarade poslodavac podnosi Poreskoj upravi na Obrascu ZSP, kao prilog uz poresku prijavu o obračunatom i plaćenom porezu na zarade (Obrazac PP OPJ), prilikom svake isplate zarade za određeni mesec, pri čemu, u Obrascu PP OPJ, pored ostalog, iskazuje u koloni 3 pod red. br. I - podatak o broju zaposlenih/angažovanih lica, a pod red. br. 8. ne iskazuje podatke za lica za koja koristi pravo na subvenciju poreza prema Uredbi o podsticanju zapošljavanja.

Zahtev za subvencionisanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poslodavac podnosi Poreskoj upravi na Obrascu ZSD, kao prilog uz poresku prijavu o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade (Obrazac PP OD), prilikom svake isplate zarade za određeni mesec, pri čemu, u Obrascu PP OD, pored ostalog, iskazuje pod red. br. 2. - podatak o broju zaposlenih, a pod red. br. 2.2. ne iskazuje podatke za lica za koja koristi pravo na subvenciju doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje prema Uredbi o podsticanju zapošljavanja.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac ZSP

 

Poslodavac:
Naziv ______________________________
Sedište i adresa ______________________
PIB ________________________________
Matični broj __________________________
Šifra delatnosti _______________________

 

REPUBLIKA SRBIJA
PORESKA UPRAVA

Organizaciona jedinica: _________________

Potvrda o prijemu: _____________________

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o podsticanju zapošljavanja ("Službeni glasnik RS", br. 32/11 i 34/11), podnosim

ZAHTEV
ZA SUBVENCIONISANJE POREZA NA ZARADE

za mesec ____ 20__. godine

Isplata zarade/naknade zarade izvršena: ______________ 20 __. godine

Novčani iznosi unose se u dinarima, bez para.

 

Red. br.

Ime i prezime

JMBG

Subvencionisani iznos poreza u %

Datum zasnivanja radnog odnosa

Osnovica za obračun poreza na zarade

Obračunati porez na zarade

Uplaćeni porez na zarade

Iznos poreza koji se subvencioniše (7 - 8)

Datum prestanka radnog odnosa

Iznos dugovanog poreza, valorizovan shodno članu 5. Uredbe*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

 

* Poslodavac popunjava u slučaju gubitka prava na subvenciju saglasno odredbi člana 5. Uredbe o podsticanju zapošljavanja.

Broj zaposlenih na dan 31. marta 2011. godine _________

Broj zaposlenih na dan zasnivanja radnog odnosa sa novim licem __________

U __________ dana __________ 20__. god.

Da su iskazani podaci u ovom obrascu tačni, tvrdi i overava:

 

OBRAZAC POPUNIO

(M.P.)

ODGOVORNO LICE POSLODAVCA

 

 

 

 

Obrazac ZSD

 

Poslodavac:
Naziv ______________________________
Sedište i adresa ______________________
PIB ________________________________
Matični broj __________________________
Šifra delatnosti _______________________

 

REPUBLIKA SRBIJA
PORESKA UPRAVA

Organizaciona jedinica: _________________

Potvrda o prijemu: _____________________

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o podsticanju zapošljavanja ("Službeni glasnik RS", br. 32/11 i 34/11), podnosim

ZAHTEV
ZA SUBVENCIONISANJE DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

za mesec ____ 20__. godine

Isplata zarade/naknade zarade izvršena: ______________ 20 __. godine

Novčani iznosi unose se u dinarima, bez para.

 

Red. br.

Ime i prezime

JMBG

Datum zasnivanja radnog odnosa

Osnovica za obračun doprinosa za PIO

Obračunati doprinos za PIO na teret poslodavca

Obračunati doprinos za PIO na teret zaposlenog

Iznos doprinosa za PIO koji se subvencioniše (6 + 7)

Datum prestanka radnog odnosa

Iznos dugovanih doprinosa za PIO, valorizovan shodno članu 5. Uredbe*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

 

* Poslodavac popunjava u slučaju gubitka prava na subvenciju saglasno odredbi člana 5. Uredbe o podsticanju zapošljavanja.

Broj zaposlenih na dan 31. marta 2011. godine _________

Broj zaposlenih na dan zasnivanja radnog odnosa sa novim licem __________

U __________ dana __________ 20__. god.

Da su iskazani podaci u ovom obrascu tačni, tvrdi i overava:

 

OBRAZAC POPUNIO

(M.P.)

ODGOVORNO LICE POSLODAVCA