Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI IZVEŠTAJA O POSLOVANJU U SLOBODNOJ ZONI

("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)

 

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju oblik i sadržina izveštaja o poslovanju u slobodnoj zoni (u daljem tekstu: izveštaj) koji privredno društvo za upravljanje slobodnom zonom dostavlja Ministarstvu finansija - Upravi za slobodne zone.

Član 2

Privredno društvo za upravljanje slobodnom zonom iz člana 1. ovog pravilnika dostavlja izveštaj na Obrascu IPSZ - Izveštaj o poslovanju u slobodnoj zoni, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku i sadržini izveštaja o poslovanju slobodne zone ("Službeni glasnik RS", br. 70/06, 117/17, 44/18 - dr. propis, 4/19 i 88/19).

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac IPSZ

 

IZVEŠTAJ
O POSLOVANJU U SLOBODNOJ ZONI

___________________________________
(naziv slobodne zone)

ZA ________ GODINU

I. PRIVREDNO DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE ZONOM

Naziv

 

Sedište

 

Matični broj

 

PIB

 

Šifra delatnosti

 

Osnivači i udeo u osnivačkom kapitalu

 

Ime i prezime odgovornog lica

 

Telefon odgovornog lica

 

Adresa elektronske pošte odgovornog lica

 

Broj zaposlenih lica

 

Broj i datum rešenja o davanju saglasnosti za određivanje područja zone, odnosno područja proširenja zone

 

Broj i datum rešenja o davanju saglasnosti za početak rada zone, odnosno područja proširenja zone

 

 

Poslovanje privrednog društva za upravljanje zonom u __________ godini

Ukupan prihod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSD

Ukupni rashodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSD

Dobit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSD

Gubitak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSD

 

Prihod privrednog društva za upravljanje zonom u __________ godini

Prihodi od naknade za rad u režimu rada slobodne zone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSD

Prihodi od pruženih usluga privrednog društva za upravljanje slobodnom zonom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSD

 

1.

Aktivnosti privrednog društva za upravljanje slobodnom zonom na promociji pogodnosti ulaganja u slobodnu zonu

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2.

Prikaz ostvarenih kontakata privrednog društva za upravljanje slobodnom zonom sa potencijalnim investitorima i korisnicima zone

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

 

II. KAPACITET ZONE

1.

Površina zone

_________________

ha

2.

Proizvodni prostor

_________________

m2

3.

Zatvoreni skladišni prostor    

_________________

m2

4.

Otvoreni skladišni prostor

_________________

m2

5.

Kancelarijski prostor

_________________

m2

III. REZULTATI POSLOVANJA U SLOBODNOJ ZONI

1.

Ostvareni rezultati poslovanja u slobodnoj zoni

 

 

a)

vrednost ostvarenog prometa

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

______________ EUR1

 

b)

vrednost ukupno ostvarene proizvodnje (po prodajnoj ili prosečnoj prodajnoj vrednosti)

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

_______________ EUR

 

v)

vrednost investicionih ulaganja u slobodnoj zoni

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

_______________ EUR

2.

Ostvareni efekti na lokalni i ukupni privredni razvoj Republike Srbije:

 

 

a)

efekat na spoljnotrgovinski bilans Republike Srbije

 

 

 

- ukupan uvoz

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

_______________ EUR

 

 

- ukupan izvoz

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

_______________ EUR

 

 

- ostvareni suficit/deficit

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

_______________ EUR

 

 

- pokrivenost uvoza izvozom

___________________

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

b) ostvareni uticaj na privredu Republike Srbije van područja slobodne zone

 

 

- saradnja sa privrednim subjektima van područja slobodne zone

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

- proizvodne aktivnosti koje se obavljaju van slobodne zone za potrebe korisnika zone (usluge oplemenjivanja, dorade i sl.)

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

_______________________________________________________________________________

 

v)

zaposlenost i transfer tehnologija

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

_______________________________________________________________________________

_________
1 Primenjuje se zvanični srednji kurs evra za godinu za koju se sačinjava izveštaj

IV. KORISNICI ZONE - zbirno

1) Poslovanje korisnika

1.

Ukupan broj korisnika2

 

___________________

 

 

1.1. Broj domaćih korisnika

 

___________________

 

 

1.2. Broj domaćih korisnika čiji su osnivači strana pravna ili fizička lica

 

___________________

 

 

1.3. Broj stranih korisnika

 

___________________

2.

Ukupan broj zaposlenih lica (na dan 31.12.)

 

___________________

3.

Ukupna vrednost ostvarene proizvodnje
(po prodajnoj ili prosečnoj prodajnoj vrednosti)

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR3

4.

Ukupna vrednost unete robe i repromaterijala u slobodnu zonu (po nabavnoj vrednosti)

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

4.1. sa carinskog područja Republike Srbije
(ne uključuje podatak o vrednosti unete robe i repromaterijala iz druge slobodne zone)

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

4.2. van carinskog područja Republike Srbije

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

5.

Ukupna vrednost iznete robe i repromaterijala iz slobodne zone

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

5.1. na carinsko područje Republike Srbije
(ne uključuje podatak o vrednosti iznete robe i repromaterijala u drugu slobodnu zonu)

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

5.2. u drugu slobodnu zonu

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

5.3. van carinskog područja Republike Srbije

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

6.

Vrednost robe i repromaterijala plasiranih drugim korisnicima unutar slobodne zone

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

7.

Ukupna vrednost usluga koje su pružili korisnici zone

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

7.1. na carinskom području Republike Srbije
(ne uključuje podatak o uslugama pruženim unutar slobodne zone i/ili na području druge slobodne zone)

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

7.2. unutar slobodne zone i/ili na području druge slobodne zone

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

7.3. van carinskog područja Republike Srbije

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

8.

Ukupna vrednost usluga koje su primili korisnici zone

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

8.1. sa carinskog područja Republike Srbije
(ne uključuje podatak o primljenim uslugama od drugih korisnika zone/zona)

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

8.2. van carinskog područja Republike Srbije

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

9.

Ukupna vrednost ostvarenog prometa u slobodnoj zoni (4+5+6+7+8)

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

10.

Ukupna investiciona ulaganja

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

_________
2 Unosi se podatak o ukupnom broju korisnika koji su poslovali u slobodnoj zoni tokom izveštajne godine
3 Primenjuje se zvanični srednji kurs evra za godinu za koju se sačinjava izveštaj

2) Korisnici zone (proizvodna delatnost) - zbirno

1.

Ukupan broj korisnika4

 

___________________

 

 

1.1. Broj domaćih korisnika

 

___________________

 

 

1.2. Broj domaćih korisnika čiji su osnivači strana pravna ili fizička lica

 

___________________

 

 

1.3. Broj stranih korisnika

 

___________________

2.

Ukupan broj zaposlenih lica (na dan 31.12.)

 

___________________

3.

Ukupna vrednost ostvarene proizvodnje
(po prodajnoj ili prosečnoj prodajnoj vrednosti)

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR5

4.

Ukupna vrednost repromaterijala unetog u slobodnu zonu
(po nabavnoj vrednosti)

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

4.1. sa carinskog područja Republike Srbije
(ne uključuje podatak o vrednosti repromaterijala unetog iz druge slobodne zone)

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

4.2. van carinskog područja Republike Srbije

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

5.

Vrednost učešća domaćeg repromaterijala u proizvodnji

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

6.

Vrednost učešća stranog repromaterijala u proizvodnji

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

7.

Ukupna vrednost proizvedene robe iznete iz slobodne zone

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

7.1. na carinsko područje Republike Srbije
(ne uključuje podatak o vrednosti proizvedene robe iznete u drugu slobodnu zonu)

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

7.2. u drugu slobodnu zonu

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

7.3. van carinskog područja Republike Srbije

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

8.

Vrednost robe plasirane drugim korisnicima unutar slobodne zone

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

9.

Ukupna vrednost i vrsta usluga koje su pružili korisnici zone

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

9.1. na carinskom području Republike Srbije
(ne uključuje podatak o uslugama pruženim unutar slobodne zone i/ili na području druge slobodne zone)

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

9.2. unutar slobodne zone i/ili na području druge slobodne zone

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

9.3. van carinskog područja Republike Srbije

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

10.

Ukupna vrednost i vrsta usluga koje su primili korisnici zone

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

10.1. sa carinskog područja Republike Srbije
(ne uključuje podatak o primljenim uslugama od drugih korisnika zone/zona)

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

10.2. van carinskog područja Republike Srbije

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

11.

Ukupna vrednost ostvarenog prometa u slobodnoj zoni (4+7+8+9+10)

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

12.

Ukupna investiciona ulaganja

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

________
4 Unosi se podatak o ukupnom broju korisnika tokom izveštajne godine
5 Primenjuje se zvanični srednji kurs evra za godinu za koju se sačinjava izveštaj

Prikaz po korisnicima6

1.

Naziv korisnika _____________________________________________________________________

2.

Šifra i naziv delatnosti ________________________________________________________________

3.

Broj zaposlenih lica (na dan 31.12.) _____________________________________________________

4.

Ukupna vrednost ostvarene proizvodnje
(po prodajnoj ili prosečnoj prodajnoj vrednosti)

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR7

5.

Ukupna vrednost repromaterijala unetog u slobodnu zonu
(po nabavnoj vrednosti)

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

5.1. sa carinskog područja Republike Srbije
(ne uključuje podatak o vrednosti repromaterijala unetog iz druge slobodne zone)

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

5.2. van carinskog područja Republike Srbije

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

6.

Vrednost učešća domaćeg repromaterijala u proizvodnji

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

7.

Vrednost učešća stranog repromaterijala u proizvodnji

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

8.

Ukupna vrednost proizvedene robe iznete iz slobodne zone

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

8.1. na carinsko područje Republike Srbije
(ne uključuje podatak o vrednosti proizvedene robe iznete u drugu slobodnu zonu)

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

8.2. u drugu slobodnu zonu

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

8.3. van carinskog područja Republike Srbije

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

9.

Ukupna vrednost proizvedene robe plasirane drugim korisnicima unutar slobodne zone

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

10.

Ukupna vrednost i vrsta usluga koje je pružio korisnik zone

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

10.1. na carinskom području Republike Srbije
(ne uključuje podatak o uslugama pruženim unutar slobodne zone i/ili na području druge slobodne zone)

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

10.2. unutar slobodne zone i/ili na području druge slobodne zone

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

10.3. van carinskog područja Republike Srbije

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

11.

Ukupna vrednost i vrsta usluga koje je primio korisnik zone

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

11.1. sa carinskog područja Republike Srbije
(ne uključuje podatak o primljenim uslugama od drugih korisnika zone/zona)

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

11.2. van carinskog područja Republike Srbije

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

12.

Ukupna vrednost ostvarenog prometa u slobodnoj zoni (5+8+9+10+11)

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

13.

Obim i struktura investicionih ulaganja

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

__________
6 Prikaz se dostavlja za svakog korisnika pojedinačno
7 Primenjuje se zvanični srednji kurs evra za godinu za koju se sačinjava izveštaj

3) Korisnici zone (uslužna delatnost) - zbirno

1.

Ukupan broj korisnika8

 

____________________

 

 

1.1. Broj domaćih korisnika

 

____________________

 

 

1.2. Broj domaćih korisnika čiji su osnivači strana pravna ili fizička lica

 

____________________

 

 

1.3. Broj stranih korisnika

 

____________________

2.

Ukupan broj zaposlenih lica (na dan 31.12.)

 

____________________

3.

Ukupna vrednost robe unete u slobodnu zonu
(po nabavnoj vrednosti)

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR9

 

 

3.1. sa carinskog područja Republike Srbije
(ne uključuje podatak o vrednosti robe unete iz druge slobodne zone)

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

3.2. van carinskog područja Republike Srbije

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

4.

Ukupna vrednost robe iznete iz slobodne zone

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

4.1. na carinsko područje Republike Srbije
(ne uključuje podatak o vrednosti robe iznete u drugu slobodnu zonu)

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

4.2. u drugu zonu

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

4.3. van carinskog područja Republike Srbije

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

5.

Ukupna vrednost robe plasirane drugim korisnicima unutar slobodne zone

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

6.

Ukupna vrednost i vrsta usluga koje su pružili korisnici zone

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

6.1. na carinskom području Republike Srbije
(ne uključuje podatak o uslugama pruženim unutar slobodne zone i/ili na području druge slobodne zone)

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

6.2. unutar slobodne zone i/ili na području druge slobodne zone

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

6.3. van carinskog područja Republike Srbije

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

7.

Ukupna vrednost i vrsta usluga koje su primili korisnici zone

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

7.1. sa carinskog područja Republike Srbije
(ne uključuje podatak o primljenim uslugama od drugih korisnika zone/zona)

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

7.2. van carinskog područja Republike Srbije

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

8.

Ukupna vrednost ostvarenog prometa u slobodnoj zoni (3+4+5+6+7)

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

9.

Ukupna investiciona ulaganja

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

_______________ EUR

__________
8 Unosi se podatak o ukupnom broju korisnika tokom izveštajne godine
9 Primenjuje se zvanični srednji kurs evra za godinu za koju se sačinjava izveštaj

Prikaz po korisnicima10

1.

Naziv korisnika

 

____________________

2.

Šifra i naziv delatnosti korisnika

 

____________________

3.

Broj zaposlenih lica (na dan 31.12.)

 

____________________

4.

Ukupna vrednost robe unete u slobodnu zonu
(po nabavnoj vrednosti)

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

______________ EUR11

 

 

4.1. sa carinskog područja Republike Srbije
(ne uključuje podatak o vrednosti robe unete iz druge slobodne zone)

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

4.2. van carinskog područja Republike Srbije

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

5.

Ukupna vrednost robe iznete iz slobodne zone

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

5.1. na carinsko područje Republike Srbije
(ne uključuje podatak o vrednosti robe iznete u drugu slobodnu zonu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

5.2. u drugu slobodnu zonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

5.3. van carinskog područja Republike Srbije

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

6.

Ukupna vrednost robe plasirane drugim korisnicima unutar slobodne zone

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

7.

Ukupna vrednost i vrsta usluga koje je pružio korisnik zone

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

7.1. na carinskom području Republike Srbije
(ne uključuje podatak o uslugama pruženim unutar slobodne zone i/ili na području druge slobodne zone)

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

7.2. unutar slobodne zone i/ili na području druge slobodne zone

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

7.3. van carinskog područja Republike Srbije

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

8.

Ukupna vrednost i vrsta usluga koje je primio korisnik zone

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

8.1. sa carinskog područja Republike Srbije
(ne uključuje podatak o primljenim uslugama od drugih korisnika zone/zona)

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

 

 

8.2. van carinskog područja Republike Srbije

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

9.

Ukupna vrednost ostvarenog prometa u slobodnoj zoni (4+5+6+7+8)

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

10.

Obim i struktura investicionih ulaganja

 

 

 

 

 

 

_______________ RSD

 

 

 

 

_______________ EUR

__________
10 Prikaz se dostavlja za svakog korisnika pojedinačno
11 Primenjuje se zvanični srednji kurs evra za godinu za koju se sačinjava izveštaj

 

U _________________

 

_________________________________________

Dana _______ 20 ___ god.

 

Potpis ovlašćenog lica privrednog
društva za upravljanje zonom