Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI IZVEŠTAJA O POSLOVANJU SLOBODNE ZONE

("Sl. glasnik RS", br. 70/2006, 117/2017, 44/2018 - dr. zakon, 4/2019 i 88/2019)

 

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju oblik i sadržina izveštaja o poslovanju slobodne zone (u daljem tekstu: izveštaj) koji privredno društvo za upravljanje zonom podnosi Ministarstvu finansija - Upravi za slobodne zone.

Član 2

Privredno društvo za upravljanje zonom iz člana 1. ovog pravilnika podnosi izveštaj na Obrascu IPSZ - Izveštaj o poslovanju slobodne zone, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U slučaju da Ministarstvo finansija - Uprava za slobodne zone oceni da je to neophodno, može od privrednog društva za upravljanje zonom zatražiti da podnese izveštaj licenciranog ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja korisnika zone za koje je ta revizija obavezna prema zakonu koji uređuje računovodstvo i reviziju.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac IPSZ

 

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU SLOBODNE ZONE

 

________________________________________

(naziv slobodne zone)

ZA  ___________  GODINU

I KAPACITET ZONE

1.

Površina zone

_________________

ha

2.

Kancelarijski prostor

_________________

m2

3.

Proizvodni prostor

_________________

m2

4.

Zatvoreni skladišni prostor

_________________

m2

5.

Otvoreni skladišni prostor

_________________

m2

II REZULTATI POSLOVANJA ZONE

1.

Ostvareni rezultati poslovanja za _____ godinu

 

a)

vrednost robe unete u slobodnu zonu (u EUR)

 

 

- vrednost robe unete van carinskog područja Republike Srbije (u EUR)

 

 

- vrednost robe unete sa carinskog područja Republike Srbije (u EUR)

 

b)

vrednost robe iznete iz slobodne zone (u EUR)

 

 

- vrednost robe plasirane van carinskog područja Republike Srbije (u EUR)

 

 

- vrednost robe plasirane na carinsko područje Republike Srbije (u EUR)

 

v)

vrednost pruženih usluga korisnicima zone (u EUR)

 

Ostvareni rezultati poslovanja za _____ godinu

 

a)

vrednost robe unete u slobodnu zonu (u EUR)

 

 

- vrednost robe unete van carinskog područja Republike Srbije (u EUR)

 

 

- vrednost robe unete sa carinskog područja Republike Srbije (u EUR)

 

b)

vrednost robe iznete iz slobodne zone (u EUR)

 

 

- vrednost robe plasirane van carinskog područja Republike Srbije (u EUR)

 

 

- vrednost robe plasirane na carinsko područje Republike Srbije (u EUR)

 

v)

vrednost pruženih usluga korisnicima zone (u EUR)

2.

Ostvareni ekonomsko-finansijski pokazatelji za poslovnu godinu i kumulativno:

 

a)

obim i struktura domaćih investicionih ulaganja po investitorima

 

 

________________________________________________________________________________

 

 

________________________________________________________________________________

 

 

________________________________________________________________________________

 

b)

obim i struktura stranih investicionih ulaganja po investitorima

 

 

________________________________________________________________________________

 

 

________________________________________________________________________________

 

 

________________________________________________________________________________

3.

Ostvareni efekti na lokalni i ukupni privredni razvoj Srbije:

 

a)

ostvareni efekti ulaganja kapitala i rast investicija

 

 

________________________________________________________________________________

 

 

________________________________________________________________________________

 

 

________________________________________________________________________________

 

b)

tržišna efikasnost projekta

 

 

________________________________________________________________________________

 

 

________________________________________________________________________________

 

 

________________________________________________________________________________

 

 

________________________________________________________________________________

 

c)

pozitivan efekat na spoljnotrgovinski bilans Republike Srbije

 

 

- izvoz __________________________________________________________________________

 

 

- uvoz __________________________________________________________________________

 

 

- razlika _________________________________________________________________________

 

 

- pokrivenost uvoza izvozom ___________________________________________________________

 

d)

rast zaposlenosti i transfer tehnologija

 

 

________________________________________________________________________________

 

 

________________________________________________________________________________

 

 

________________________________________________________________________________

 

 

________________________________________________________________________________

 

e)

ostvareni uticaj na privredu Republike Srbije van područja zone

 

 

- predmetni odnos sa privrednim subjektima van područja zone _____________________________

 

 

________________________________________________________________________________

 

 

________________________________________________________________________________

 

 

- proizvodne aktivnosti koje se obavljaju van slobodne zone za potrebe korisnika zone (usluge oplemenjivanja, dorade i sl.)

 

 

________________________________________________________________________________

 

 

________________________________________________________________________________

 

 

________________________________________________________________________________

III PRIVREDNO DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE ZONOM

Naziv

 

Sedište

 

Osnivači i udeo u osnivačkom kapitalu

 

PIB

 

Matični broj

 

Šifra delatnosti

 

Ime i prezime odgovornog lica

 

Telefon odgovornog lica

 

Broj zaposlenih radnika

 

Broj i datum rešenja o davanju saglasnosti za određivanje područja zone odnosno područja proširenja zone

 

Broj i datum rešenja o davanju saglasnosti za početak rada zone odnosno područja proširenja zone

 

 

Poslovanje privrednog društva za upravljanje zonom u __________ godini

Ukupan prihod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din.

 

Ukupni rashodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din.

 

Dobit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din.

 

Gubitak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din.

 

Poslovanje privrednog društva za upravljanje zonom u __________ godini

Ukupan prihod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din.

 

Ukupni rashodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din.

 

Dobit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din.

 

Gubitak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din.

 

Poslovanje privrednog društva za upravljanje zonom u __________ godini

Ukupan prihod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din.

 

Ukupni rashodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din.

 

Dobit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din.

 

Gubitak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din.

 

 

1.

Aktivnosti privrednog društva za upravljanje slobodnom zonom na promociji pogodnosti ulaganja u slobodnu zonu

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2.

Prikaz ostvarenih kontakata privrednog društva za upravljanje slobodnom zonom sa potencijalnim investitorima i korisnicima slobodne zone

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

IV KORISNICI ZONE - zbirno

1) Poslovanje korisnika

1.

Ukupan broj korisnika

________________

2.

Broj domaćih korisnika

________________

3.

Broj domaćih korisnika

________________

 

čiji su osnivači strana pravna ili fizička lica

________________

4.

Broj stranih korisnika

________________

5.

Ukupan broj zaposlenih radnika

________________

6.

Ukupna vrednost ostvarene proizvodnje

 

 

(po prodajnoj ili prosečnoj prodajnoj vrednosti)

____________

EVRO1*

7.

Unos robe u zonu

____________

EVRO

 

7.1. Sa carinskog područja Republike Srbije

____________

EVRO

 

7.2. Van carinskog područja Republike Srbije

____________

EVRO

8.

Iznos robe iz zone

____________

EVRO

 

8.1 Ukupna vrednost robe plasirane
na tržište van carinskog područja Republike Srbije

____________

EVRO    

 

8.2 Ukupna vrednost robe plasirane
na carinsko područje Republike Srbije

____________

EVRO

 

8.2.1. u drugu zonu

____________

EVRO

 

8.2.2. na ostali deo carinskog područja
Republike Srbije

____________

EVRO

9.

Ukupna vrednost i struktura pruženih usluga korisnicima zone

 

 

 

 

____________

din

 

 

____________

EVRO

 

 

 

 

10.

Ukupna vrednost uvoza usluga

____________

EVRO

11.

Ukupna vrednost izvoza usluga

____________

EVRO

_____________
1 Primenjuje se zvanični srednji kurs EVRA za godinu za koju se sačinjava izveštaj.

2) Korisnici zone (proizvodna delatnost) - zbirno

1.

Ukupan broj korisnika

________________

2.

Broj domaćih korisnika

________________

3.

Broj domaćih korisnika

 

 

čiji su osnivači strana pravna ili fizička lica

________________

4.

Broj stranih korisnika

________________

5.

Ukupan broj zaposlenih radnika

________________

6.

Ukupna vrednost ostvarene proizvodnje

 

 

(po prodajnoj ili prosečnoj prodajnoj vrednosti)

____________

din

 

 

____________

EVRO

7.

Ukupna vrednost unetog repromaterijala (po nabavnoj vrednosti)

 

 

 

 

____________

EVRO

 

7.1. sa carinskog područja Republike Srbije

____________

EVRO

 

7.2. van carinskog područja Republike Srbije

____________

EVRO

8.

Vrednost učešća domaćeg

 

 

 

repromaterijala u proizvodnji

____________

din

 

 

____________

EVRO

9.

Vrednost učešća stranog

____________

EVRO

 

repromaterijala u proizvodnji

____________

EVRO

10.

Ukupna vrednost proizvedene robe iznete iz zone

____________

din

 

 

____________

EVRO

 

10.1. Vrednost proizvedene robe plasirane
na carinskom području Republike Srbije

____________

din

 

 

____________

EVRO

 

10.1.1. u drugu zonu

____________

EVRO

 

10.1.2. na ostali deo carinskog područja Republike Srbije

____________

EVRO

 

10.2. Vrednost proizvedene robe plasirane van
carinskog područja Republike Srbije

____________

din

 

 

____________

EVRO

11.

Vrednost i struktura pruženih usluga

____________

din

 

 

____________

EVRO

Prikaz po korisnicima

1.

Naziv korisnika

_____________________________________________________

2.

Šifra i naziv delatnosti

_____________________________________________________

3.

Broj zaposlenih radnika

_____________________________________________________

4.

Ukupna vrednost ostvarene proizvodnje

 

 

 

(po prodajnoj ili prosečnoj prodajnoj vrednosti)

____________

din

 

 

____________

EVRO

5.

Ukupna vrednost unetog repromaterijala (po nabavnoj vrednosti)

 

 

 

 

____________

EVRO

 

5.1. sa carinskog područja Republike Srbije

____________

EVRO

 

5.2. van carinskog područja Republike Srbije

____________

EVRO

6.

Vrednost učešća domaćeg

 

 

repromaterijala u proizvodnji

____________

din

 

 

____________

EVRO

7.

Vrednost učešća stranog

 

 

 

repromaterijala u proizvodnji

____________

EVRO

8.

Ukupna vrednost proizvedene robe iznete iz zone

____________

din

 

 

____________

EVRO

 

8.1. Vrednost proizvedene robe plasirane

 

 

 

na carinskom području Republike Srbije

____________

din

 

 

____________

EVRO

 

8.1.1. u drugu zonu

____________

EVRO

 

8.1.2. na ostali deo carinskog područja Republike Srbije

____________

EVRO

 

8.2. Vrednost proizvedene robe plasirane van

 

 

 

carinskog područja Republike Srbije

____________

din

 

 

____________

EVRO

9.

Vrednost i struktura pruženih usluga

____________

din

 

 

____________

EVRO

(Uz ovaj obrazac prilaže se prikaz svih korisnika koji se bave proizvodnom delatnošću, sa svim gore navedenim podacima).

3) Korisnici zone (trgovina i uslužna delatnost) - zbirno

1.

Ukupan broj korisnika

____________________

2.

Broj domaćih korisnika

____________________

3.

Broj domaćih korisnika

 

 

čiji su osnivači strana pravna ili fizička lica

____________________

4.

Broj stranih korisnika

____________________

5.

Ukupan broj zaposlenih radnika

____________________

6.

Ukupna vrednost i struktura pruženih / primljenih
usluga u zoni

____________

din

 

 

____________

EVRO

7.

Unos robe u zonu

____________

EVRO

 

7.1. sa carinskog područja Republike Srbije

____________

EVRO

 

7.2. van carinskog područja Republike Srbije

____________

EVRO

8.

Iznos robe iz zone

____________

EVRO

 

8.1. Ukupna vrednost robe plasirane
na tržišta van carinskog područja
Republike Srbije

____________

EVRO

 

8.2. Ukupna vrednost robe plasirane u drugu zonu

____________

EVRO

 

8.3. Ukupna vrednost robe plasirane
na ostali deo carinskog područja
Republike Srbije

____________

EVRO

Prikaz po korisnicima

1.

Naziv korisnika

____________________

2.

Šifra i naziv delatnosti korisnika

____________________

3.

Broj zaposlenih radnika

____________________

4.

Ukupna vrednost i struktura pruženih / primljenih
usluga u zoni

____________

din

 

 

____________

EVRO

5.

Unos robe u zonu

____________

EVRO

 

5.1. sa carinskog područja Republike Srbije

____________

EVRO

 

5.2. van carinskog područja Republike Srbije

____________

EVRO

6.

Iznos robe iz zone

____________

EVRO

 

6.1. Ukupna vrednost robe plasirane
na tržišta van carinskog područja
Republike Srbije

____________

EVRO

 

6.2. Ukupna vrednost robe plasirane u drugu zonu

____________

EVRO

 

6.3. Ukupna vrednost robe plasirane
na ostali deo carinskog područja
Republike Srbije

____________

EVRO

(Uz ovaj obrazac prilaže se prikaz svih korisnika koji se bave uslužnom delatnošću, sa svim gore navedenim podacima).

 

U _______________

 

_____________________

Dana _______ 20__ god.

 

Privredno društvo za
upravljanje zonom