Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU ZNAKA ZABRANE PUŠENJA I ZNAKA DA JE PUŠENJE DOZVOLJENO U ODREĐENOM PROSTORU, NAČINU ISTICANJA TIH ZNAKOVA, OBRASCU IZVEŠTAJA O POVREDI ZABRANE PUŠENJA, VRSTI POTREBNIH DOKAZA O PUŠENJU I NAČINU NA KOJI SE ONI PRIKUPLJAJU I NA KOJI SE UTVRĐUJE PRISUSTVO DUVANSKOG DIMA U PROSTORU U KOME JE PUŠENJE ZABRANJENO, KAO I O OBRASCU ZA NAPLATU NOVČANE KAZNE NA LICU MESTA

("Sl. glasnik RS", br. 73/2010 i 89/2017)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se: oblik i sadržaj znaka zabrane pušenja (podaci, kao i upozorenja koja se unose u znak zabrane pušenja), odnosno znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru; način isticanja tih znakova; obrazac izveštaja o povredi zabrane pušenja; vrsta potrebnih dokaza o pušenju i način na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i obrazac kojim se naplaćuje novčana kazna na licu mesta.

II ZNAK ZABRANE PUŠENJA I ZNAK DA JE PUŠENJE DOZVOLJENO

1. Oblik i sadržaj znaka zabrane pušenja

Član 2

Znak koji se koristi za označavanje zatvorenog radnog i javnog prostora, kao i drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu (u daljem tekstu: Zakon) ima oblik pravougaonika formata A4 (210 mm x 297 mm), sa krugom prečnika 168 mm i kosom trakom (prečnik kruga) položenom pod uglom od 45 stepeni u odnosu na horizontalni prečnik kruga i simbolom upaljene cigarete dimenzija 105 mm x 14 mm unutar kruga položene ispod kose trake pod uglom od 90 stepeni u odnosu na kosu traku.

Na gornjem polu znaka, iznad kruga, ispisan je tekst: "ZABRANJENO PUŠENJE".

Na donjem polu znaka, ispod kruga, ispisan je u dva reda tekst: REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ZDRAVLJA.

Tekst koji se ispisuje na gornjem i donjem polu znaka iz st. 2. i 3. ovog člana ispisan je slovima veličine 9 mm, ćiriličkim pismom, odnosno drugim jezikom i pismom koji su u službenoj upotrebi u skladu sa propisima o službenoj upotrebi jezika i pisama u Republici Srbiji.

Unutrašnjost kruga i površine znaka van kruga je bele boje; ivica kruga i kosa traka (prečnik kruga) širine su 15 mm i crvene su boje; simbol upaljene cigarete je bele i crne boje (konture cigarete i duvanskog dima); slova znaka su crne boje.

Grafički prikaz znaka zabrane pušenja odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Prilog 1).

Član 3

Znak koji se koristi za označavanje zabrane pušenja u vozilima javnog prevoza, osim za označavanje zabrane pušenja u taksi vozilima, u skladu sa Zakonom, ima izgled utvrđen u članu 2. ovog pravilnika, s tim što su njegove dimenzije sledeće:

- oblik pravougaonika je formata A5 (148 mm x 210 mm), sa krugom prečnika 90 mm i kosom trakom (prečnik kruga) položenom pod uglom od 45 stepeni u odnosu na horizontalni prečnik kruga i simbolom upaljene cigarete dimenzija 50 mm x 8 mm unutar kruga položene ispod kose trake pod uglom od 90 stepeni u odnosu na kosu traku;

- slova teksta koji se ispisuje na gornjem i donjem polu znaka veličine su 7 mm;

- ivica kruga i kosa traka (prečnik kruga) širine su 15 mm.

Član 4

Znak koji se koristi za označavanje zabrane pušenja u taksi vozilima, kao i za označavanje stolova, šankova i drugih površina na kojima se služi hrana ili piće u ugostiteljskim objektima, odnosno delovima ugostiteljskih objekata u kojima je zabranjeno pušenje, u skladu sa Zakonom, ima izgled utvrđen u članu 2. ovog pravilnika, s tim što su njegove dimenzije sledeće:

- oblik pravougaonika formata je A7 (74 mm x 105 mm), sa krugom prečnika 45 mm i kosom trakom (prečnik kruga) položenom pod uglom od 45 stepeni u odnosu na horizontalni prečnik kruga i simbolom upaljene cigarete dimenzija 25 mm x 4 mm unutar kruga položene ispod kose trake pod uglom od 90 stepeni u odnosu na kosu traku;

- slova teksta koji se ispisuje na gornjem i donjem polu znaka veličine su 6 mm;

- ivica kruga i kosa traka (prečnik kruga) širine su 8 mm.

2. Oblik i sadržaj znaka da je pušenje dozvoljeno

Član 5

Znak koji se koristi za označavanje prostora u kome je pušenje dozvoljeno, u skladu sa zakonom, ima oblik pravougaonika formata A4 (210 mm x 297 mm), sa krugom prečnika 168 mm i simbolom upaljene cigarete dimenzije 105 mm x 14 mm unutar kruga.

Na gornjem polu znaka iznad kruga ispisan je tekst: "DOZVOLJENO PUŠENJE".

Na donjem polu znaka (ispod kruga ispisan je u dva reda tekst: "REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ZDRAVLJA".

Tekst koji se ispisuje na gornjem i donjem polu znaka iz st. 2. i 3. ovog člana ispisan je slovima veličine 9 mm, ćiriličnim pismom, odnosno drugim jezikom i pismom koji su u službenoj upotrebi u skladu sa propisima o službenoj upotrebi jezika i pisama u Republici Srbiji.

Unutrašnjost kruga i površina van kruga je crne boje; ivica kruga je širine 15 mm i crvene je boje; simbol upaljene cigarete je bele i crne boje (konture cigarete i duvanskog dima); slova znaka su bele boje."

Grafički prikaz znaka da je pušenje dozvoljeno odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Prilog 2).

Član 6

Znak koji se koristi za označavanje stolova, šankova i drugih površina na kojima se služi hrana ili piće u ugostiteljskim objektima, odnosno delovima ugostiteljskih objekata u kojima je pušenje dozvoljeno, u skladu sa Zakonom, ima izgled utvrđen u članu 5. ovog pravilnika, s tim što su njegove dimenzije sledeće:

- oblik pravougaonika formata je A7 (74 mm x 105 mm), sa krugom prečnika 45 mm i simbolom upaljene cigarete dimenzija 25 mm x 4 mm unutar kruga;

- slova teksta koji se ispisuje na gornjem polu znaka veličine su 6 mm;

- ivica kruga je širine 8 mm.

3. Način isticanja znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno

Član 7

Znak zabrane pušenja iz člana 2. ovog pravilnika ističe se na svim ulaznim vratima svakog zatvorenog radnog i javnog prostora, kao i drugog prostora u kome je zabranjeno pušenje, u skladu sa Zakonom, kao i na vidnim mestima unutar radnih i javnih prostora, odnosno unutar svakog pojedinačnog radnog i javnog prostora (kancelarija, kabinet, soba i dr.).

Znak zabrane pušenja propisan članom 2. ovog pravilnika ističe se i u funkcionalnom delu prostora koji se ne smatra zatvorenim javnim prostorom, u kome se obavljaju delatnosti: zdravstvene zaštite, vaspitanja i obrazovanja, društvene brige o deci, socijalne zaštite, uključujući i dvorišni prostor, kao i otvoreni prostor za održavanje pozorišnih, bioskopskih i drugih vrsta predstava.

Znak zabrane pušenja u funkcionalnom delu prostora ističe se na ulazu u ovaj prostor, kao i na odgovarajućem broju mesta u okviru ovog prostora, u plastičnom zaštitnom omotu na nosećoj konstrukciji znaka koja je dizajnirana prema bezbednosnim i stilskim zahtevima neposrednog okruženja.

Kod isticanja znaka zabrane pušenja na nosećoj konstrukciji iz stava 3. ovog člana mora se voditi računa da položaj, mesto i visina postavljenog znaka omogućavaju nesmetano obavljanje delatnosti, kao i bezbednost zaposlenih, korisnika i drugih lica.

Član 8

Znak zabrane pušenja propisan članom 3. ovog pravilnika ističe se na svim ulaznim vratima u vozila javnog prevoza, na vidnim mestima unutar tih vozila, a ukoliko vozilo poseduje dva ili više odeljaka i u svim odeljcima.

Član 9

Znak zabrane pušenja propisan članom 4. ovog pravilnika ističe se na ulaznim vratima taksi vozila, na vidnim mestima unutar taksi vozila, kao i na svim stolovima, šankovima i drugim površinama na kojima se služi hrana ili piće u ugostiteljskim objektima, odnosno delovima ugostiteljskih objekata u kojima je zabranjeno pušenje, u skladu sa Zakonom.

Kod isticanja znaka zabrane pušenja u taksi vozilima mora se voditi računa da položaj, mesto i visina postavljenog znaka omogućavaju nesmetano obavljanje delatnosti, odnosno ne ugrožavaju bezbednost saobraćaja taksi vozila, korisnika taksi vozila, kao i drugih lica u saobraćaju.

Član 10

Znak da je pušenje dozvoljeno, u skladu sa Zakonom, propisan članom 5. ovog pravilnika, ističe se na ulaznim vratima svakog zatvorenog radnog i javnog prostora u kome je pušenje dozvoljeno, kao i na ulaznim vratima prostorije u kojoj je pušenje dozvoljeno.

Član 11

Znak da je pušenje dozvoljeno, u skladu sa Zakonom, propisan članom 6. ovog pravilnika, ističe se na svakom stolu, šanku i drugoj površini na kojima se služi hrana ili piće u ugostiteljskim objektima, odnosno delovima ugostiteljskih objekata u kojima je pušenje dozvoljeno.

III IZVEŠTAJ O POVREDI ZABRANE PUŠENJA

Član 12

Odgovorno lice za kontrolu zabrane pušenja, odnosno lice koje je zadužio da u njegovo ime kontroliše zabranu pušenja, sačinjava izveštaj o povredi zabrane pušenja, u skladu sa Zakonom.

Obrazac izveštaja iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Obrazac 1).

IV VRSTE POTREBNIH DOKAZA O PUŠENJU I NAČIN NA KOJI SE ONI PRIKUPLJAJU

Član 13

U vršenju inspekcijskog nadzora, inspektor je ovlašćen da pregleda prostor, odnosno prostorije i sva mesta u kojima je zabranjeno pušenje, odnosno da prikupi sve dokaze kojima se može utvrditi kršenje zabrane pušenja, u skladu sa Zakonom.

Kršenje zabrane pušenja iz stava 1. ovog člana postoji ako je:

1) zatečeno lice sa upaljenom cigaretom;

2) uočeno prisustvo upaljene cigarete;

3) uočeno prisustvo jedne ili više pepeljara;

4) uočeno prisustvo jednog ili više opušaka;

5) uočeno prisustvo duvanskog dima.

Član 14

U vršenju inspekcijskog nadzora nadležni inspektor prikuplja dokaze o kršenju zabrane pušenja na sledeće načine:

1) neposrednim ličnim uvidom prostora, prostorije, dela prostorije, odnosno jednog ili više lica sa upaljenom cigaretom;

2) video ili foto zapisom na kome se može jasno videti prostor, prostorija ili deo prostorije, odnosno jedno ili više lica sa upaljenom cigaretom, ili prisustvo pepeljara, opušaka, kao i duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno;

3) merenjem prisustva sitnih čestica iz duvanskog dima (PM2,5) u vazduhu;

4) pismenom izjavom prisutnih lica da je prekršena zabrana pušenja u prostoru u kome je pušenje zabranjeno.

O svim prikupljenim dokazima, kao i o načinu njihovog prikupljanja, koji su od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja, inspektor sačinjava zapisnik.

V OBRAZAC ZA NAPLATU NOVČANE KAZNE NA LICU MESTA ZA PREKRŠENU ZABRANU PUŠENJA

Član 15

U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašćen da izrekne novčanu kaznu na licu mesta, u skladu sa Zakonom.

Obrazac potvrde o naplaćenoj novčanoj kazni na licu mesta odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Obrazac 2).

Član 16

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku i sadržini znaka zabrane pušenja ("Službeni glasnik RS", broj 13/08).

Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1

Znak zabrane pušenja

 

Prilog 2

Znak da je pušenje dozvoljeno

 

Obrazac 1

Izveštaj o povredi zabrane pušenja

Na osnovu člana 14. Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu ("Službeni glasnik RS", broj 30/10) sačinjava se

IZVEŠTAJ O POVREDI ZABRANE PUŠENJA

1. Pravno lice, odnosno preduzetnik kod koga je prekršena zabrana pušenja:

 

 

(naziv i adresa pravnog lica, odnosno preduzetnika)

2. Prostor u kome je prekršena zabrana pušenja:

 

 

(naziv organizacione jedinice, odnosno oznaka (broj i slično) prostorije)

3. Prekršilac zabrane pušenja:

 

(ime i prezime prekršioca zabrane pušenja)

4. Vreme i način na koji je utvrđena povreda zabrane pušenja:

 

(datum i sat)

5. Lice zadušeno za kontrolu pušenja:

 

(ime i prezime)

6. Lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja je:

a) prekršiocu zabrane pušenja usmeno naložilo da prestane sa pušenjem i prekršilac je postupio po tom nalogu;

b) prekršiocu zabrane pušenja usmeno naložilo da prestane sa pušenjem i s obzirom da prekršilac nije postupio po tom nalogu, preduzelo je mere za udaljenje prekršioca iz prostora.

(zaokružiti odgovarajuće slovo)

7. Napomena:

 

 

 

 

 

(uneti sve druge relevantne činjenice vezane za zabranu pušenja u ovom prostoru)

 

Dostaviti:

Izveštaj sačinio:

1. Odgovornom licu

 

2. Arhivi

(potpis lica zaduženog za kontrolu pušenja)

 

Obrazac 2

Potvrda o naplaćenoj novčanoj kazni na licu mesta

 

Naziv nadležnog ministarstva
_________________________________________
_________________________________ inspekcija
Grad, opština ______________________________
Serijska oznaka i broj: _______________________

 

POTVRDA

 

Potvrđuje se da je licu ____________________________________________________________________ (ime i prezime, adresa, mesto, opština, grad i broj lične karte) naplaćena novčana kazna na licu mesta ___________________________________________________ (naziv i adresa pravnog lica, odnosno preduzetnika) u iznosu od _____________________ (slovima: ____________________________________) dinara, zbog učinjenog prekršaja iz člana 27. Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu ("Službeni glasnik RS", broj 30/10).

 

U ____________________

(MP)

INSPEKTOR

Dana _________________