Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O OBJEKTIMA NA KOJE SE NE PRIMENJUJU POJEDINE ODREDBE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

("Sl. glasnik RS", br. 85/2015 i 96/2023)

 

Predmet uređivanja

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje na koje objekte se ne primenjuju odredbe Zakona o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon) o izvođaču radova, odgovornom izvođaču radova, obavezi određivanja stručnog nadzora u toku građenja i tehničkom pregledu objekta, prema klasi i nameni objekta.

Izvođač radova

Član 2

Odredbe Zakona o izvođaču radova, osim obaveze da obezbedi preventivne mere za bezbedan i zdrav rad, u skladu sa zakonom, kao i da podnese organu koji je izdao građevinsku dozvolu izjavu o završetku izrade temelja i o završetku objekta u konstruktivnom smislu, ne primenjuju se na sledeće klase objekata:

1) klasa 111011, samo za objekte površine do 200 m2;

2) klasa 112111, samo za objekte površine do 200 m2;

3) klasa 112211, samo za objekte površine do 200 m2;

4) klasa 124220;

5) klasa 127111, samo za objekte površine do 200 m2;

6) klasa 127121, samo za objekte površine do 200 m2;

7) klasa 127141, samo za objekte površine do 200 m2;

8) (brisana)

Odredbe stava 1. ovog člana odnose se i na izgradnju objekata i izvođenje radova iz člana 2. stav 1. tač. 16) i 50) i čl. 144. i 146. Zakona, kao i na radove na investicionom održavanju objekata i uklanjanju prepreka za osobe sa invaliditetom, adaptaciju, promenu namena objekata bez izvođenja građevinskih radova, promenu namena objekata uz izvođenje i građenje zidanih ograda.

Ako, u skladu sa odredbama st. 1. i 2. ovog člana nije određen izvođač radova poslove izvođača radova u skladu sa stavom 1. ovog člana obavlja investitor.

Odgovorni izvođač radova

Član 3

Za objekte koji, u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija objekata, pripadaju klasama koje čine kategoriju "A", kao i za izgradnju objekata i izvođenje radova iz člana 2. stav 1. tač. 16) i 50) i čl. 144. i 146. Zakona, kao i na radove na investicionom održavanju objekata i uklanjanju prepreka za osobe sa invaliditetom, adaptaciju, promenu namena objekata bez izvođenja građevinskih radova, promenu namena objekata uz izvođenje i građenje zidanih ograda, na odgovornog izvođača radova se ne primenjuju odredbe Zakona koje uređuju uslove za odgovornog izvođača radova, ali se primenjuju odredbe Zakona koje uređuju obaveze odgovornog izvođača radova, izuzev obaveze da:

1) vodi građevinski dnevnik, građevinsku knjigu i obezbeđuje knjigu inspekcije;

2) obezbeđuje merenja i geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekta u toku građenja;

3) na gradilištu obezbedi ugovor o građenju i rešenje o određivanju odgovornog izvođača radova.

Ako, u skladu sa odredbom člana 2. stav 1. ovog pravilnika izvođač radova ne imenuje odgovornog izvođača radova, obaveze odgovornog izvođača radova iz stava 1. ovog člana su obaveza odgovornog lica izvođača radova.

Ako, u skladu sa odredbom člana 2. stav 3. ovog pravilnika, investitor ne odredi izvođača radova, obaveze odgovornog izvođača radova iz stava 1. ovog člana su obaveza investitora.

Stručni nadzor

Član 4

Odredbe Zakona o obavezi određivanja stručnog nadzora u toku građenja ne primenjuju se na objekte kategorije "A", kao i na sledeće objekte:

1) klasa 122011: poslovne zgrade, do 400 m2 i P+2;

2) klasa 123001: zgrade za trgovinu na veliko i malo, do 400 m2 i P+1;

3) klasa 125101: radionice površine do 400 m2;

4) klasa 125221: specijalizovana skladišta, zatvorena s najmanje tri strane zidovima ili pregradama do 1.500 m2 i P+1;

5) zidane ograde i pomoćne objekte koji nisu posebno navedeni u podzakonskom aktu kojim je utvrđena klasifikacija objekata.

Tehnički pregled objekta

Član 5

Odredbe Zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje vršenje tehničkog pregleda objekta ne primenjuju se za utvrđivanje podobnosti objekata kategorije "A" za upotrebu.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, umesto izveštaja o tehničkom pregledu, investitor uz zahtev za upotrebnu dozvolu dostavlja potvrdu izdatu od strane lica koje ispunjava uslove propisane Zakonom za odgovornog projektanta, odnosno odgovornog izvođača radova za tu vrstu objekata, o tome da je:

1) izgradnja objekta završena i objekat izveden u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska dozvola;

2) objekat priključen ili je podoban da bude priključen na infrastrukturnu mrežu, za priključke koji su predviđeni građevinskom dozvolom.

Završne odredbe

Član 6

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", broj 22/15).

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".