Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA KONTROLE I NEPOSREDNOG REGULISANJA SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I VOĐENJU OBAVEZNIH EVIDENCIJA O PRIMENI POSEBNIH MERA I OVLAŠĆENJA

("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenje obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja.

Kontrola i neposredno regulisanje saobraćaja na putevima obuhvata kontrolu ispunjenosti uslova za učešće u saobraćaju svih učesnika u saobraćaju i vozila, regulisanje saobraćaja, vršenje drugih poslova koje policijski službenici obavljaju u vezi sa bezbednošću saobraćaja u skladu sa zakonom, kao i način, postupak i sredstva primene posebnih mera i ovlašćenja.

Član 2

Prilikom obavljanja poslova kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima, policijski službenici:

1) primenjuju policijska ovlašćenja u skladu sa ovim pravilnikom i drugim propisima i preduzimaju mere i radnje u vezi sa drugim policijskim poslovima, u skladu sa zakonom;

2) svojim neposrednim prisustvom, upozorenjima i naređenjima, kao i znacima i naredbama, te upotrebom tehničkih sredstava i uređaja, nastoje da utiču na zakonito i pravilno ponašanje učesnika u saobraćaju i na poštovanje propisa iz oblasti bezbednosti saobraćaja;

3) se učesnicima u saobraćaju obraćaju pristojno i ozbiljnim tonom i na jasan i razumljiv način saopštavaju razloge zbog kojih se obraćaju;

4) preduzimaju mere sa dužnom pažnjom i poštovanjem ličnosti i dužni su da se staraju o poštovanju ličnosti, dostojanstvu kontrolisanih lica, da ista ne budu u neprimerenom položaju ili izložena nepovoljnim atmosferskim prilikama;

5) učesnicima u saobraćaju pružaju pomoć, u cilju bezbednijeg i nesmetanog odvijanja saobraćaja, kao i drugu pomoć, u granicama svojih mogućnosti i ovlašćenja;

6) nastoje da u što manjoj meri ometaju učesnike u saobraćaju, odnosno sam saobraćaj i da kontrolu i neposredno regulisanje saobraćaja na putevima vrše na bezbedan način po sebe, lica nad kojima se vrši kontrola i druge učesnike u saobraćaju.

Poslove kontrole saobraćaja policijski službenici vrše u uniformi. Izuzetno, kontrolu vozača i vozila policijski službenici mogu vršiti u građanskom odelu.

Poslove neposrednog regulisanja saobraćaja policijski službenici vrše u uniformi sa propisanom dodatnom opremom. Izuzetno, interventno regulisanje saobraćaja policijski službenici vrše i bez propisane dodatne opreme.

Kada koristi kameru za uniformu, policijski službenik je dužan da je, pre primene ovlašćenja i obavljanja policijskih poslova, uključi i lice prema kome postupa obavesti da se postupanje audio i video snima.

II KONTROLA SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

Član 3

Kontrola saobraćaja na putevima vrši se stalno ili povremeno, pešice ili korišćenjem službenog vozila, motocikla, helikoptera i sl., u pokretu ili zadržavanjem na pojedinim mestima na putu, gde češće dolazi do ugrožavanja saobraćaja, neposrednim osmatranjem, kao i snimanjem saobraćaja na putu, u svrhu praćenja bezbednosti i protočnosti saobraćaja, ponašanja učesnika u saobraćaju i dokumentovanja saobraćajnih prekršaja, odnosno drugih delikata.

Pod stalnom kontrolom saobraćaja podrazumeva se opserviranje puta, deonice, odnosno mesta na putu, u naselju ili van naselja, od strane policijskih patrola, kao i snimanje saobraćaja, neprekidno, u toku 24 sata.

Povremena kontrola saobraćaja vrši se patrolama i snimanjem saobraćaja određenog dana u sedmici ili u određeno vreme u toku dana.

Deonice i mesta puta na kojima će se vršiti kontrola saobraćaja na putu određuju se planom rada Uprave saobraćajne policije, područne policijske uprave, policijske stanice, policijske ispostave, odnosno saobraćajne policijske ispostave, kojima se obezbeđuje da kontrola saobraćaja ne bude uvek na istim mestima, odnosno da se obezbedi na svim putevima, u skladu sa donetim planom.

Prilikom prostornog i vremenskog raspoređivanja policijskih službenika koji vrše kontrolu učesnika u saobraćaju mogu se koristiti softverski alati i aplikacije namenjeni za usmeravanje i planiranje aktivnosti ciljane kontrole saobraćaja.

Član 4

Prilikom obavljanja poslova kontrole saobraćaja na putevima, policijski službenik učesnika u saobraćaju pozdravlja rukom i rečima, nakon čega mu saopštava da se radi o kontroli, po pravilu, saopštava razlog zaustavljanja, odnosno predočava učinjeni prekršaj i vozaču i putnicima predočava da ne smeju da napuštaju vozilo, te da se vozač može uključiti u saobraćaj tek kad mu policijski službenik to odobri.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ukoliko uslovi bezbednosti omogućavaju, policijski službenik može dozvoliti vozaču i putnicima da napuste vozilo ako je to potrebno radi efikasnijeg vršenja kontrole.

1. Kontrola vozila

Član 5

Kontrola vozila u saobraćaju na putu vrši se radi utvrđivanja da li vozilo ispunjava uslove da učestvuje u saobraćaju, u skladu sa zakonom.

Kontrolom vozila utvrđuje se:

1) da li je upisano u jedinstveni registar vozila i da li ima važeću ispravu o vozilu (saobraćajna dozvola, potvrda o privremenoj registraciji, registarske tablice, registraciona nalepnica);

2) da li poseduje propisane uređaje i opremu i da li su isti tehnički ispravni;

3) da li ispunjava propisane uslove u pogledu dimenzija (sa ili bez tereta), ukupne mase, najveće dozvoljene mase i osovinskog opterećenja, da li je teret na vozilu pravilno smešten, da li odgovara propisanim dimenzijama i nosivosti, da li predstavlja opasnost za bezbednost saobraćaja, kao i druge posebne uslove - ako se oni traže za dato vozilo;

4) da li vozilo kojim se vrši drumski prevoz tereta, odnosno putnika ispunjava uslove u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima je uređen drumski prevoz tereta, odnosno putnika;

6) da li autobus kojim se vrši organizovan prevoz dece ispunjava uslove u skladu sa zakonom i propisima kojima je uređen način obavljanja organizovanog prevoza dece;

7) da li vozilo kojim se vrši prevoz opasne robe ispunjava uslove za transport opasne robe koja se prevozi u skladu sa zakonom i propisima koji uređuju transport opasne robe.

U cilju kontrole ispunjenosti uslova iz stava 2. tačka 1) ovog člana, policijski službenik će tražiti od vozača da pokaže i da mu na uvid da saobraćajnu dozvolu, potvrdu o privremenoj registraciji, izvršiće uvid u registarske tablice i registracionu nalepnicu i podatke iz navedenih isprava uporediti sa podacima iz evidencija.

U cilju kontrole ispunjenosti uslova iz stava 2. tačka 2) ovog člana, policijski službenik vrši pregled uređaja na vozilu neposrednim opažanjem, korišćenjem uređaja i tehničkih sredstava i sl. ili upućuje vozilo na kontrolni tehnički pregled kod privrednog društva ovlašćenog za tehnički pregled vozila.

U cilju kontrole ispunjenosti uslova iz stava 2. tačka 3) ovog člana, policijski službenik u postupku kontrole preduzima potrebne mere i ovlašćenja u cilju utvrđivanja ovih nepravilnosti.

Prilikom vršenja kontrole ispravnosti vozila i tereta, policijski službenik što manje zadržava vozilo i, ukoliko je zadržavanje trajalo duže od 30 minuta, vozaču, na njegov zahtev, izdaje potvrdu o vremenu za koje je vozilo bilo zadržano, koja sadrži najmanje: pravni osnov za njeno izdavanje, naziv organa koji je izdao potvrdu, ime i prezime vozača, registarski broj vozila, datum i vreme trajanja kontrole (od-do), mesto kontrole, ime, prezime, broj službene značke i potpis policijskog službenika.

Nakon izvršene kontrole ispravnosti tahografa u vozilu, policijski službenik vozaču, na njegov zahtev, izdaje potvrdu, koja sadrži najmanje: naziv organa koji je izdao potvrdu, pravni osnov za njeno izdavanje, ime i prezime vozača, registarski broj vozila, datum i vreme trajanja kontrole (od-do), mesto kontrole, broj službene značke, ime, prezime, odnosno potpis policijskog službenika.

Član 6

Pri vršenju kontrole saobraćaja na putevima, policijski službenici, nakon odabira mesta na kome se kontrola može vršiti bezbedno, zaustavljanje vozila u saobraćaju vrše blagovremenim davanjem propisanog znaka za zaustavljanje vozila. Zaustavljanje vozila obavlja se, po pravilu, tako da je celo vozilo van kolovoza. Ukoliko na autoputu, motoputu ili drugom putu postoje pogodna proširenja (parkirališta ili druge površine) policijski službenici na tim mestima mogu vršiti zaustavljanje i kontrolu saobraćaja nakon što se prethodno preusmeri kompletan saobraćajni tok na pomenuto proširenje.

Proširenja iz stava 1. ovog člana moraju biti takvih dimenzija i oblika da na njima postoji prostor za nesmetan i bezbedan protok preusmerenog saobraćajnog toka sve do njegovog ponovnog uključenja u saobraćaj i prostor za bezbedno zaustavljanje i kontrolu vozila - vozača.

Preusmeravanje saobraćaja na proširenja iz st. 1. i 2. ovog člana, policijski službenici vrše postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije i, po potrebi, neposrednim regulisanjem saobraćaja. Privremena saobraćajna signalizacija mora biti postavljena tako da je vozači mogu blagovremeno uočiti, i da omogućava postepeno i bezbedno usporavanje saobraćajnog toka, kao i bezbedno skretanje vozila na proširenje.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, policijski službenici mogu zaustavljati vozila i na kolovozu, uz ivicu kolovoza ili na drugom pogodnom mestu na kolovozu, usmeravanjem saobraćajnog toka u jednu ili više saobraćajnih traka (tzv. "levak") korišćenjem odgovarajuće saobraćajne signalizacije, vodeći pri tome računa da ne ugrožavaju sopstvenu bezbednost i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju.

Ako se kontrola vozila obavlja na kolovozu, na službenom vozilu je uključen uređaj za davanje svetlosnih znakova (plavo trepćuće ili rotaciono svetlo), a vozilo se nalazi tako postavljeno da vozač koji se kreće saobraćajnom trakom u kojoj se vrši kontrola prvo nailazi na službeno vozilo.

Tokom sprovođenja pojačane kontrole u saobraćaju planirana mesta na kojima će se obavljati zaustavljanje i kontrola vozila - vozača označavaju se odgovarajućim sredstvima (reflektujuće kupe, turbo fler, tele blic i dr.).

Član 7

Zaustavljanje vozila i kontrola saobraćaja sprovodi se po posebnom planu područne policijske uprave, odnosno policijske stanice, odnosno saobraćajne policijske ispostave. Plan mora sadržati skicu mesta na kome se vrši kontrola saobraćaja, situacioni plan privremene saobraćajne signalizacije, skicu načina obeležavanja prostora za kretanje preusmerenog saobraćajnog toka i prostora za zaustavljanje i kontrolu saobraćaja na proširenju.

2. Kontrola vozača

Član 8

Kontrola vozača vrši se radi utvrđivanja da li vozači ispunjavaju zakonom propisane uslove da upravljaju vozilom, a naročito da li su u stanju da bezbedno upravljaju vozilom.

Kontrolom vozača utvrđuje se:

1) da li vozač poseduje vozačku dozvolu koja mu daje pravo na upravljanje tim vozilom;

2) da li je vozačka dozvola važeća i da li ima zabrana ili ograničenja;

3) da li je vozačka dozvola verodostojna (autentična);

4) da li je vozač umoran, bolestan, ili je pod dejstvom alkohola, psihoaktivnih supstanci i sl. - tako da nije sposoban da bezbedno upravlja vozilom;

5) da li vozač koji upravlja vozilom kojim se vrši drumski prevoz tereta, odnosno putnika ispunjava propisane uslove u skladu sa zakonom i propisima koji uređuju drumski prevoz tereta, odnosno putnika;

6) da li vozač koji upravlja autobusom kojim se vrši organizovan prevoz dece ispunjava uslove u skladu sa zakonom i propisima kojima je uređen način obavljanja organizovanog prevoza dece;

7) da li vozač i član posade vozila kojim se vrši transport opasne robe ispunjavaju propisane uslove i poseduju odgovarajuću dokumentaciju, u skladu sa zakonom i propisima koji uređuju transport opasne robe;

8) da li vozač motornog vozila, odnosno skupa vozila, kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, kada upravlja vozilom, odnosno skupom vozila kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, za obavljanje poslova profesionalnog vozača, poseduje kvalifikacionu karticu vozača ili međunarodni kôd "95" upisan u vozačku dozvolu, osim u slučajevima izuzetaka utvrđenih propisima kojima se uređuje oblast bezbednosti saobraćaja;

9) da li vozač poseduje odgovarajuću dozvolu za probnu, odnosno autonomnu vožnju.

Prilikom obavljanja kontrole vozača, policijski službenik može tražiti od lica koje u saobraćaju na putu upravlja vozilom da pokaže i da mu da na uvid dokumenta kojima dokazuje da ispunjava uslove za upravljanje vozilom i da vozilo kojim upravlja ispunjava uslove za učešće u saobraćaju - vozačku dozvolu, ličnu kartu ili drugu ispravu koja može poslužiti za utvrđivanje identiteta, tahografski listić ili štampani ispis i karticu vozača, dozvolu za probnu, odnosno autonomnu vožnju, uverenje o ispravnosti prepravljenog vozila, odnosno potvrdu o ispravnosti prepravljenog vozila na pogon na gas i druga dokumenta, vršiti provere njegovih podataka kroz evidencije i preduzimati prema vozačima propisane radnje i mere.

3. Posebni vidovi kontrole vozila i vozača

3.1. Vanredni prevoz

Član 9

Kontrolom vanrednog prevoza policijski službenik utvrđuje:

1) da li prevoznik poseduje dozvolu za obavljanje vanrednog prevoza, odnosno saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo) za prevoz;

2) da li se vanredni prevoz obavlja u skladu sa dozvolom, tj. propisanom trasom, vozilima, vremenom obavljanja vanrednog prevoza i ostalim odredbama propisanih u odobrenju;

3) da li prevoznik vanrednog prevoza poseduje potrebnu dokumentaciju o vozilima koja vrše prevoz, vozačima i pratećim licima;

4) da li je teret propisno smešten, učvršćen i obeležen, te jesu li dužina, širina, visina i masa tereta istovetne sa podacima u odobrenju za vanredni prevoz. Ukoliko je dozvolom određeno da pratnju vanrednog prevoza vrše policijski službenici, utvrđene neispravnosti ili nedostaci otklanjaju se pre započinjanja vanrednog prevoza;

5) da li su vozila kojima se obavlja vanredni prevoz i vozila prevoznika koja prate vanredni prevoz obeležena propisanom oznakom, gabaritnim svetlima, propisanim rotacionim ili trepćućim svetlima;

6) da li vozači i vozila ispunjavaju propisane opšte uslove za učešće u saobraćaju;

7) da li se iza vozila koje vrši vanredni prevoz formira kolona drugih vozila i da li vođa pratnje vanrednog prevoza na pogodnom mestu zaustavlja vanredni prevoz i propušta kolonu vozila.

Na način opisan u stavu 1. tačka 7) ovog člana vođa pratnje postupa i u slučaju ako na vozilu pod pratnjom nastupi kvar, a ako vozilo nije moguće skloniti sa puta, vozilo će se zaustaviti što bliže desnoj ivici kolovoza i propisno označiti.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova ili ako nastupi oštećenje puta ili putnih objekata u tolikoj meri da nije moguće dalje bezbedno odvijanje vanrednog prevoza, vođa pratnje će vanredni prevoz prekinuti i vozilo skloniti sa puta na pogodno mesto.

Na službenom vozilu koje prati vanredni prevoz neprestano su uključeni uređaji za davanje posebnih svetlosnih znakova, a kada se pratnja vrši na autoputu, službeno vozilo, po pravilu, kreće se iza vozila kojim se vrši vanredni prevoz.

3.2. Transport opasne robe

Član 10

Transport opasne robe na putu policijski službenik kontroliše u skladu sa propisima koji uređuju transport opasne robe.

Kontrolom transporta opasne robe policijski službenik utvrđuje:

1) da li vozač poseduje transportnu dokumentaciju - sertifikat o odobrenju za vozilo (ADR), sertifikat za vozača (ADR), isprave o prevozu, transportni dokument, pisano uputstvo u skladu sa ADR, odobrenje za prevoz, potvrdu o osiguranju, dokumentaciju za robu i drugo;

2) da li vozač ispunjava propisane opšte uslove za upravljanje vozilom i posebne uslove za upravljanje vozilom kojim se prevozi opasna roba;

3) da li vozilo ispunjava propisane opšte uslove za učešće u saobraćaju i posebne uslove da se njime prevozi opasna roba;

4) da li vozilo poseduje propisanu opremu za učešće u saobraćaju i dodatnu opremu za vozilo za prevoz opasne robe;

5) da li je vozilo propisno obeleženo i označeno da se njime prevozi opasna roba;

6) da li vozač upravlja vozilom propisanom brzinom;

7) da li se transport opasne robe vrši dozvoljenom trasom kretanja po putu;

8) da li vozači zaustavljaju ili parkiraju vozila na predviđenim mestima;

9) da li se u kabini vozila pored vozača i suvozača nalaze druga lica;

10) da li se vozač udaljava od vozila kojim se prevozi opasna roba.

Ako policijski službenik u postupku vršenja kontrole utvrdi nepravilnosti prilikom transporta opasne robe, koje bi mogle uticati na bezbednost ljudi, imovine, odnosno zaštitu životne sredine, dužan je da, u skladu sa zakonom, preduzme mere isključenja iz saobraćaja, uz izdavanje potvrde vozaču o izvršenoj kontroli transporta opasne robe i o tome odmah obavesti ministarstvo nadležno za transport opasne robe i nadležnu službu za vanredne situacije.

Odredbe st. 1-3. ovog člana ne odnose se na transport opasne robe koji se obavlja prevoznim sredstvima koja pripadaju ministarstvu nadležnom za poslove odbrane, ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, Vojsci Srbije, kao i vojnim snagama drugih država i organizacija koje prema posebnom sporazumu koriste saobraćajnu infrastrukturu Republike Srbije.

3.3. Radno vreme posade vozila u drumskom prevozu i tahografi

Član 11

Kontrolom radnog vremena posade vozila u drumskom prevozu i tahografa policijski službenik utvrđuje:

1) da li vozilo kojim se vrši drumski prevoz tereta, odnosno putnika pripada grupi vozila za koju se odnosi oblast primene propisa koji uređuju radno vreme posade vozila u drumskom prevozu;

2) da li vozilo poseduje ugrađen i ispravan tahograf (jedinica u vozilu, senzor kretanja i kablovi za povezivanje senzora kretanja i jedinice u vozilu), bez oštećenih plombi sa žigom radionice za tahografe i sa važećim uverenjem o ispravnosti, odnosno podacima na informativnoj nalepnici;

3) postojanje uređaja ili naprave za manipulaciju sa tahografom, tahografskim listićem, ispisom ili karticom vozača koje mogu da dovedu do netačnog prikazivanja, brisanja ili uništavanja memorisanih ili evidentiranih podataka, odnosno do ometanja razmene podataka između sastavnih delova tahografa ili njihove izmene;

4) da li članovi posade vozila na propisan način koriste tahografske listiće, odnosno kartice vozača;

5) dnevno i nedeljno vreme upravljanja vozilom članova posade, pauze, dnevno i nedeljno vreme odmora, radno vreme, evidencije koje se moraju nalaziti u vozilu, odnosno tahografske listiće, podatke na kartici vozača, u memoriji tahografa, odnosno na štampanim ispisima (evidentirane događaje, greške i piktograme), za tekući dan i prethodnih 28 dana, podatke na potvrdama o aktivnostima vozača i ručne unose članova posade, dokaze o izrečenim sankcijama za konstatovane prekršaje AETR sporazuma, odnosno propisa koji uređuju radno vreme posade vozila u drumskom prevozu;

6) postojanje, uključenost i podešenost graničnika brzine, sva prekoračenja brzine vozila evidentirana tahografom;

7) trenutne brzine vozila koje evidentira tahograf tokom najviše 24 prethodna časa korišćenja vozila;

8) državu registracije vozila, državu prebivališta vozača, državu sedišta prevoznika, mesto početka i kraja putovanja;

9) postojanje dovoljnog broja tahografskih listića i papira za ispis iz digitalnog tahografa.

Prilikom vršenja nadzora na putu, policijski službenik, u cilju efikasnosti kontrole aktivnosti vozača, koristi karticu nadzornog organa i opremu koja obuhvata uređaje za:

1) preuzimanje podataka sa digitalnog tahografa i kartice vozača, učitavanje, analizu odnosno prenos podataka u centralnu bazu podataka radi analize;

2) proveru tahografskih listića;

3) analizu sa programskom podrškom za proveru i potvrdu digitalnog potpisa elektronskih podataka, kao i analizu detaljnog profila brzine vozila.

Kontrolu radnog vremena vozača vozila u drumskom prevozu i tahografa policijski službenici vrše u skladu sa propisima koji uređuju radno vreme posade vozila u drumskom prevozu i primenjuju ovlašćenja koja su utvrđena tim propisima.

3.4. Probna i autonomna vožnja

Član 12

Kontrolom probne, odnosno autonomne vožnje, policijski službenik utvrđuje da li se probna, odnosno autonomna vožnja vrši u skladu sa izdatom dozvolom, odnosno:

1) da li vozač ispunjava opšte uslove za učestvovanje u saobraćaju;

2) da li je za vozilo izdata odgovarajuća dozvola za probnu, odnosno autonomnu vožnju;

3) da li vozilo učestvuje u saobraćaju u skladu sa dozvolom za probnu, odnosno autonomnu vožnju;

4) da li su preduzete odgovarajuće mere bezbednosti;

5) da li se u toku vožnje koristi sistem za prikupljanje, beleženje i čuvanje podataka do kojih dođe u toku testiranja autonomnog vozila, koji ispunjava uslove propisane podzakonskim aktom koji bliže uređuje ispitivanje vozila.

3.5. Stranci i vozila registrovana u inostranstvu

Član 13

Prilikom kontrole lica sa izdatom inostranom dozvolom, koja učestvuju u saobraćaju na putevima, policijski službenici preduzimaju mere i primenjuju ovlašćenja koja, u skladu sa odredbama ovog pravilnika, preduzimaju, odnosno primenjuju u odnosu na državljane Republike Srbije.

Prilikom kontrole ispunjenosti uslova za učešće stranog vozača u saobraćaju, policijski službenik će od vozača tražiti da mu da na uvid vozačku dozvolu i izvršiće kontrolu putne isprave, odnosno druge isprave podobne za utvrđivanje identiteta (putni list, lična karta za stranca ili druge javne isprave sa fotografijom) i činjenica u vezi sa kretanjem i boravkom stranca u Republici Srbiji.

Prilikom kontrole ispunjenosti uslova za učešće vozila registrovanog u inostranstvu u saobraćaju, policijski službenik će od vozača tražiti da mu da na uvid saobraćajnu dozvolu i, po potrebi, polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti za vozilo.

Član 14

U slučaju da je stranac učinio prekršaj za čije je rešavanje nadležan sud, policijski službenik će mu predočiti da će se dalji postupak voditi pred nadležnim sudom za prekršaje.

Ukoliko postoji osnovana sumnja da je stranac učinio krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, a imajući u vidu mogućnost da odlaskom u inostranstvo može izbeći odgovornost, policijski službenik će ga dovesti nadležnom organu.

U cilju osiguranja izvršenja kazne ili zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti, kao i obezbeđenja prisustva u prekršajnom postupku, policijski službenik može licu koje nema prebivalište ili stalni boravak u Republici Srbiji, odnosno licu koje bi odlaskom u inostranstvo na duže vreme izbeglo odgovornost za prekršaj iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima, privremeno oduzeti putnu ili drugu ispravu za prelazak državne granice, o čemu izdaje potvrdu, koja sadrži najmanje: naziv organa koji je izdao potvrdu, ime i prezime vozača, registarski broj vozila, mesto kontrole, broj privremeno oduzete isprave, ime, prezime, broj službene značke, mesto za pečat i potpis policijskog službenika. Privremeno oduzeta putna ili druga isprava, sa primerkom izdate potvrde, zadržava se do prestanka razloga zbog kojih je oduzeta.

3.6. Lica koja uživaju diplomatski imunitet

Član 15

Ukoliko postoji osnovana sumnja da je izvršeno krivično delo ili druga nezakonita radnja ili ukoliko postoje posebni razlozi za utvrđivanje identiteta i diplomatskog statusa lica u vozilu, u kontroli saobraćaja na putevima policijski službenik može da zaustavi i izvrši kontrolu motornih i priključnih vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava, vozila misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, u pogledu ispunjavanja uslova za učešće vozila i vozača u saobraćaju.

Policijski službenik se sa posebnom pažnjom odnosi prema šefu diplomatske misije, misije strane države, odnosno međunarodne organizacije u Republici Srbiji bilo da lično upravlja vozilom, bilo da se nalazi u vozilu koje je u prekršaju.

Ukoliko je vozilo iz stava 1. ovog člana parkirano tako da ugrožava i ometa saobraćaj, policijski službenik će naložiti uklanjanje nepropisno parkiranog vozila, ako na drugi način ne može da se omogući bezbedno i nesmetano odvijanje saobraćaja.

Ukoliko je vozilom iz stava 1. ovog člana izvršen prekršaj, policijski službenik postupa u skladu sa propisima i u redovnom postupku procesuira prekršaj.

Ako lice koje upravlja vozilom iz stava 1. ovog člana ne postupi po znaku policijskog službenika, ne zaustavi vozilo ili nakon zaustavljanja vozila odbije da postupi po zahtevu policijskog službenika, policijski službenik će o tome sačiniti službenu belešku, u kojoj će navesti registarsku oznaku, marku i tip vozila, vreme i mesto izvršene kontrole, kao i konkretno ponašanje lica koje je učinilo prekršaj.

Ako se lice koje upravlja vozilom iz stava 1. ovog člana pozove na diplomatski imunitet, policijski službenik će, u cilju potvrđivanja te činjenice, od kontrolisanog lica odmah zatražiti na uvid diplomatsku ličnu kartu ili diplomatski pasoš i u što kraćem vremenu uzeti osnovne podatke o licu, o broju i roku važenja isprave, kao i o nazivu organa koji je istu izdao, radi dalje procedure u vezi sa procesuiranjem prekršaja. Prilikom popunjavanja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, obavezno se unosi podatak o diplomatskom imunitetu učinioca prekršaja i broj i vrsta isprave na osnovu koje je imunitet utvrđen.

Član 16

U kontroli saobraćaja na putevima policijski službenik može da isključi iz saobraćaja diplomatskog predstavnika koji nije sposoban da bezbedno upravlja vozilom, ali ne može da primenjuje nikakve mere, već je dužan da odmah zatraži stav od nadležnog starešine u pogledu daljeg postupanja.

Član 17

O izvršenoj kontroli i preduzetim merama protiv lica koja uživaju diplomatski imunitet teritorijalno nadležna policijska uprava bez odlaganja obaveštava nadležnu organizacionu jedinicu Ministarstva.

III NEPOSREDNO REGULISANJE SAOBRAĆAJA

Član 18

Neposredno regulisanje saobraćaja policijski službenici vrše na raskrsnici ili na drugom mestu na putu gde je saobraćaj regulisan semaforima ili drugim uređajima, u slučaju zastoja ili neravnomernog opterećenja saobraćajnih tokova, unakrsnim, naizmeničnim ili mešovitim (kombinovanim) propuštanjem saobraćajnih tokova, odnosno zabranom odvijanja saobraćaja.

Unakrsno regulisanje saobraćaja sprovodi se, po pravilu, na raskrsnicama na kojima nisu postavljeni uređaji za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova, u vreme intenzivnih saobraćajnih tokova vozila i pešaka.

Naizmenično propuštanje saobraćajnih tokova sprovodi se na delu puta ili ulice, gde je iz različitih razloga (saobraćajna nezgoda, radovi na putu, oštećenje kolovoza, odron ili druga prepreka na putu i sl.) došlo do suženja ili zauzimanja dela kolovoza, tako da se ne može istovremeno odvijati saobraćaj u oba smera.

Mešovito (kombinovano) regulisanje saobraćaja sprovodi se na raskrsnici sa semaforima, kada u vreme povećanog saobraćajnog opterećenja, uspostavljeni režim rada semafora ne zadovoljava potreban nivo protočnosti saobraćaja, odnosno u uslovima zastoja ili zagušenja saobraćaja na raskrsnici.

Prelazak na neposredno regulisanje saobraćaja policijski službenik će učiniti u vreme i na način koji je najpovoljniji sa aspekta bezbednosti saobraćaja i sopstvene bezbednosti.

Član 19

Neposredno regulisanje saobraćaja policijski službenik vrši izdavanjem naređenja o načinu na koji učesnici u saobraćaju moraju postupati i ponašati se u saobraćaju na raskrsnici ili drugom mestu na putu: zadržavanjem na pogodnim mestima ili iz policijskog vozila u pokretu, davanjem propisanih znakova rukama, položajem tela i dr, kojima se naređuje smanjenje brzine kretanja, ubrzanje kretanja i zaustavljanje određenih vozila, na deonicama puteva na kojima dolazi do zastoja i stvaranja kolona, zbog sporih vozila, saobraćajnih nezgoda i kvara na vozilima, kao i prilikom obezbeđenja i pratnji vanrednih prevoza, prevoza opasne robe, odnosno obezbeđenja i pratnji određenih ličnosti i sl.

Znake kojima se naređuje smanjenje brzine kretanja, ubrzanje kretanja i zaustavljanje određenih vozila, policijski službenici mogu davati i iz vozila, odnosno sa motocikla.

Pre ulaska u raskrsnicu, policijski službenik koji vrši neposredno regulisanje saobraćaja daje rukom znak - desna ruka podignuta vertikalno sa dlanom, otvorene šake usmerene prema levo (koji znači zabranu prolaza za sve vozače, osim za one čija se vozila, u času kada policijski službenik podigne ruku, ne mogu na bezbedan način zaustaviti, a za pešake znači zabranu da prelaze kolovoz) i istovremeno daje zvučni znak - jedan duži zvižduk (koji znači poziv učesnicima u saobraćaju koji ga čuju da obrate pažnju na policijskog službenika koji će dati odgovarajući znak), tako da mogu da ga uoče svi učesnici u saobraćaju, da se zaustave i zatim ulazi najkraćim putem do središta raskrsnice, ili pogodnog mesta gde ga mogu jasno uočiti učesnici u saobraćaju, a zatim nastavlja sa regulisanjem, davanjem odgovarajućih znakova.

Ako je prilikom regulisanja saobraćaja neophodno izvršiti zamenu policijskog službenika u raskrsnici, policijski službenik koji se nalazi u raskrsnici daje znake iz stava 3. ovog člana, tako da mogu da ga uoče svi učesnici u saobraćaju i da se zaustave, a istovremeno znak rukom daje i policijski službenik koji ulazi u raskrsnicu kada je saobraćaj zaustavljen, staje iza policijskog službenika kojeg treba da zameni i nastavlja da daje znak rukom iz stava 3. ovog člana, dok policijski službenik koji je zamenjen ne napusti raskrsnicu, a zatim nastavlja sa regulisanjem saobraćaja davanjem odgovarajućih znakova.

Ako se u jednoj raskrsnici nalazi više policijskih službenika koji neposredno regulišu saobraćaj, jedan policijski službenik, po pravilu treba da se nalazi u središtu raskrsnice, dok se ostali policijski službenici koji vrše neposredno regulisanje saobraćaja nalaze na pogodnom mestu na kolovozu u zoni raskrsnice, a znaci koje daju moraju biti međusobno usklađeni.

Član 20

Neposredno regulisanje saobraćaja na putevima obavlja se na osnovu svakodnevnog praćenja stanja, uočavanja poremećaja u odvijanju saobraćaja i pokazatelja o stanju bezbednosti saobraćaja, a vrši se stalno ili povremeno, na raskrsnicama ili drugim mestima na putu, radi ostvarivanja veće protočnosti saobraćaja i bezbednosti učesnika u saobraćaju.

Stalno regulisanje saobraćaja obavlja se svakodnevno, u određeno doba dana i utvrđuje se planom područne policijske uprave, odnosno saobraćajne policijske ispostave, odnosno policijske stanice.

Povremeno regulisanje saobraćaja obavlja se na mestima i u vreme očekivanog ili vanrednog povećanja saobraćaja na putevima i njegovog otežanog odvijanja (dani vikenda, sportske ili druge priredbe ili aktivnosti na putu, saobraćajne nezgode i sl.) i utvrđuje se nalogom za izvršenje službenog zadatka ili upućivanjem policijskog službenika u određenom vremenskom intervalu na konkretnu raskrsnicu ili deonicu puta.

Interventno regulisanje saobraćaja obavlja se na raskrsnicama ili drugim mestima na putu i preduzima se obavezno u slučaju:

1) kada je neophodno da učesnici u saobraćaju neizostavno i bez odlaganja odstupe od propisanih pravila saobraćaja ili značenja saobraćajnih znakova;

2) hitnog sprečavanja ili otklanjanja prekida, zastoja ili usporenja saobraćaja (saobraćajnog toka);

3) vršenja uviđaja u skladu sa zakonom, na mestu - deonici puta gde se dogodila saobraćajna nezgoda na putu;

4) ostalih situacija koje zahtevaju hitno i vanredno neposredno regulisanje, u cilju obezbeđivanja veće protočnosti i bezbednog odvijanja saobraćaja.

Prilikom održavanja sportskih i drugih priredbi na putu, odnosno događaja, neposredno regulisanje saobraćaja vrši se po prethodno sačinjenom planu obezbeđenja kojim se preciziraju mesta i način regulisanja kao i ostali parametri neophodni prilikom obezbeđenja sportskih i drugih priredbi na putu i saobraćajno-bezbednosne procene.

U slučaju potrebe za preusmeravanjem saobraćaja u zimskim vremenskim uslovima odvijanja saobraćaja ili usled drugih neprilika na putu (poplava i sl.), regulisanje saobraćaja sprovodi se na osnovu posebnog plana područne policijske uprave, odnosno saobraćajne policijske ispostave, odnosno policijske stanice.

Član 21

Neposredno regulisanje saobraćaja može vršiti policijski službenik koji je obučen, odnosno koji je završio odgovarajuću obuku iz oblasti regulisanja saobraćaja. Izuzetno, u hitnim slučajevima, neposredno regulisanje saobraćaja mogu obavljati i drugi policijski službenici u uniformi (saobraćajna nezgoda, zastoj, preusmeravanje saobraćajnih tokova i sl.).

U slučaju da ne vrši regulisanje saobraćaja, policijski službenik može odstupiti od pravila saobraćaja samo u slučaju hitne primene zakonom propisanih ovlašćenja.

IV POSEBNE MERE I OVLAŠĆENJA

1. Isključenje vozača iz saobraćaja

Član 22

Policijski službenik će, u slučajevima predviđenim zakonom, sprečiti vozača da produži upravljanje vozilom u saobraćaju na putu - njegovim isključenjem iz saobraćaja. Potvrda o izdatoj naredbi o isključenju iz saobraćaja uručuje se vozaču na mestu na kojem vozilo ne bi predstavljalo opasnost za druge učesnike u saobraćaju ili ometalo normalno odvijanje saobraćaja.

U potvrdi iz stava 1. ovog člana nalaže se:

1) vozaču da vozilo ukloni sa kolovoza, s tim da sa tog mesta ne sme produžiti vožnju dok traju razlozi zbog kojih je isključen, odnosno do isteka vremena na koje je isključen ili da vozilo odveze na pogodno mesto, uz prisustvo policijskog službenika u tom vozilu ili u službenom vozilu koje se kreće neposredno iza ili ispred tog vozila, ukoliko okolnosti slučaja ukazuju da vozač vožnjom neće ugroziti bezbednost saobraćaja;

2) kandidatu za vozača da prekine praktičnu obuku, odnosno da prekine praktični deo ispita za vozača;

3) instruktoru da prekine obučavanje kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom;

4) licu da prekine nadziranje vozača sa probnom vozačkom dozvolom;

5) ispitivaču da prekine dalje sprovođenje praktičnog dela vozačkog ispita.

Uz saglasnost vlasnika, odnosno korisnika vozila, vozilom do određenog pogodnog mesta može upravljati i policijski službenik, odnosno drugo lice koje ispunjava uslove za upravljanje tim vozilom.

Ako vozilo nije moguće ukloniti na način utvrđen u st. 2. i 3. ovog člana, policijski službenik može izdati nalog za premeštanje vozila, u skladu sa zakonom.

Podaci o isključenju vozača evidentiraju se u odgovarajuće evidencije Ministarstva odmah po uručenju potvrde iz stava 1. ovog člana.

2. Privođenje, odnosno zadržavanje vozača

Član 23

Mera zadržavanja odrediće se vozaču kod koga je utvrđeno da je u teškom, veoma teškom ili potpunom alkoholisanom stanju ili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci ili vozaču koji odbije da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci, do otrežnjenja, a najduže 12 sati.

Vozaču koji je zatečen u činjenju prekršaja, ako postoji opasnost da će nastaviti činjenje prekršaja tako što seda za točak upravljača i uključuje motor u rad ili preduzima druge slične radnje kojima pokazuje očiglednu nameru za dalje činjenje prekršaja, kao i vozaču koji je nastavio sa činjenjem prekršaja, odrediće se mera zadržavanja do 24 sata, ako se dovođenje nadležnom organu za prekršaje ne može izvršiti odmah. Vozač je zatečen u činjenju prekršaja ukoliko se nalazi na mestu izvršenja prekršaja ili u neposrednoj blizini tog mesta, u vreme izvršenja ili neposredno posle izvršenja prekršaja.

Vreme zadržavanja računa se od trenutka kada se utvrdi da je vozač u teškom, veoma teškom ili potpuno alkoholisanom stanju ili da je pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, odnosno od trenutka odbijanja da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci. Izuzetno, u slučajevima kada je dovođenje izvršeno pre utvrđivanja prisustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci, kao i u slučaju iz stava 2. ovog člana, vreme zadržavanja lica računa se od momenta započinjanja dovođenja.

Policijski službenik dovodi, odnosno privodi vozača u službene prostorije policije za zadržavanje ili u za to određene prostorije nadležnih organa pravosuđa i odgovoran je za bezbednost lica prilikom dovođenja, odnosno do privođenja, a policijski službenik koji sprovodi meru zadržavanja odgovoran je za bezbednost lica tokom zadržavanja.

Ispunjenost uslova za prestanak mere zadržavanja lica utvrđuje policijski službenik koji je doneo ili ima pravo da donese rešenje o zadržavanju. Prema licima koja su zadržana zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, odnosno zbog odbijanja da se podvrgnu ispitivanju na prisustvo alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci, neće se utvrđivati ispunjenost uslova za prestanak mere zadržavanja.

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za prestanak mere zadržavanja ukoliko je rezultat ponovnog alkotestiranja u službenim prostorijama 0,2 mg/ml ili niži, odnosno 0,00 mg/ml za vozače koji ne smeju u organizmu da imaju alkohola kada učestvuju motornim vozilom u saobraćaju.

Rezultat alkotestiranja evidentira se u evidenciji dovedenih i zadržanih lica u polju "NAPOMENA", sa podacima o alkometru, vremenu alkotestiranja i izmerenoj vrednosti.

Policijski službenik koji je odredio meru zadržavanja, na zahtev zadržanog lica, o zadržavanju će obavestiti njegove najbliže srodnike, njegovog poslodavca, nadležni organ starateljstva, ako je potrebno obezbediti zaštitu ili staranje o detetu ili drugim licima o kojima se stara zadržano lice.

U slučaju kada se zadržava stranac, o tome se obaveštava ministarstvo nadležno za spoljne poslove, odnosno vojna policija - ukoliko je zadržano vojno lice.

U slučaju kada se zadržava maloletno lice, o zadržavanju će se u najkraćem roku obavestiti roditelj ili staratelj maloletnika, osim ukoliko su oni iz objektivnih razloga sprečeni ili nedostupni, ili kada postoji sumnja da su izvršili krivično delo ili prekršaj prema tom maloletniku, kada će se obavestiti predstavnik organa starateljstva (centar za socijalni rad po mestu gde je maloletnik zatečen) ili predstavnik ustanove za smeštaj maloletnika (ukoliko je maloletnik korisnik takve ustanove).

Rešenje o zadržavanju donosi rukovodilac nadležne organizacione jedinice koja sprovodi meru zadržavanja, odnosno lice koje on ovlasti.

Rešenje o zadržavanju uručuje se zadržanom licu uz potpis.

Zadržano lice ima pravo da drugostepenom organu izjavi žalbu protiv rešenja o zadržavanju.

Ako se u istom prostoru za zadržavanje zadržava više lica, mogu se zadržati samo lica istog pola.

Bolesno ili povređeno lice, kome je očigledno potrebna lekarska pomoć ili lice koje pokazuje znakove težeg trovanja alkoholom ili kojim drugim sredstvom ne može se zadržavati u prostorijama za zadržavanje, već mu policijski službenik koji vrši zadržavanje obezbeđuje prevoz u zdravstvenu ustanovu, gde će mu biti pružena lekarska pomoć.

Kada zadržano lice samo zahteva lekarsku pomoć, policijski službenik će potrebnu pomoć omogućiti u prostorijama za zadržavanje ili obezbediti prevoz do najbliže zdravstvene ustanove.

3. Upućivanje na kontrolni lekarski pregled

Član 24

U slučaju da policijski službenik u kontroli saobraćaja na putu zatekne ili na drugi način sazna ili posumnja da vozač, odnosno instruktor vožnje, pokazuje znake umora, bolesti, povrede, odnosno neuravnoteženog duševnog stanja i ukoliko je očigledno smanjena njegova sposobnost za upravljanje vozilom, odnosno da zbog psihofizičkih smetnji ili nedostataka nije u stanju da bezbedno upravlja vozilom, o tome će sačiniti službenu belešku i dostaviti je neposrednom starešini.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, smatraće se da je vozač u tolikoj meri umoran i da nije sposoban bezbedno da upravlja vozilom ako se uvidom u kontrolne isprave ili uređaje (tahograf) utvrdi da je prekoračio najveće dozvoljeno trajanje upravljanja vozilom u toku 24 sata.

Ukoliko se u postupku provere navoda iz službene beleške iz stava 1. ovog člana potvrdi da vozač, odnosno instruktor vožnje, nije u stanju bezbedno da upravlja vozilom, zahtev za upućivanje na kontrolni lekarski pregled dostaviće se teritorijalno nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva, koja vodi vozača u evidenciji, odnosno organu koji je izdao dozvolu za instruktora vožnje.

U slučajevima iz st. 1. i 2. ovog člana, ako je vozač stranac, područna policijska uprava dostaviće obaveštenje o tome nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva, radi izveštavanja države čiji je organ izdao stranu vozačku dozvolu.

4. Utvrđivanje prisustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci kod učesnika u saobraćaju

Član 25

Policijski službenik podvrgava vozača, instruktora vožnje, kandidata za vozača tokom praktične obuke ili polaganja praktičnog dela ispita za vozača, lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom, ispitivača na praktičnom delu vozačkog ispita, lice koje je na prednjem sedištu u motornom vozilu, pešaka koji neposredno ugrožava bezbednost saobraćaja, zbog opravdane sumnje da u organizmu ima alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci, ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, droga test i dr.) i usmeno daje uputstvo o načinu korišćenja i postupku ispitivanja pomoću odgovarajućih sredstava, te ih upozorava na posledice odbijanja podvrgavanja ispitivanju.

Nakon obavljenog ili odbijenog ispitivanja, policijski službenik popunjava odgovarajući obrazac, koji sadrži najmanje: naziv organa, datum izvršene kontrole, pravni osnov, podatke o učiniocu prekršaja, mesto i vreme učinjenog prekršaja, opis činjeničnog stanja, pravnu kvalifikaciju učinjenog prekršaja, potpis kontrolisanog lica, odnosno kontrolisanog učesnika u saobraćaju, broj službene značke, mesto za pečat, prezime i ime, odnosno potpis policijskog službenika koji je obavio ispitivanje. Ako je kontrolisano lice u takvom stanju da odgovarajući obrazac ne može ili odbije da potpiše, policijski službenik će i to konstatovati u obrascu. Obrazac se ne popunjava ukoliko je rezultat ispitivanja negativan ili je očitana vrednost dozvoljena.

Ukoliko učesnika u saobraćaju iz stava 1. ovog člana iz očigledno opravdanih razloga nije moguće podvrgnuti ispitivanju odgovarajućim sredstvima, policijski službenik će ga, sa propisanim nalogom za odgovarajuće ispitivanje, dovesti u zdravstvenu ustanovu radi podvrgavanja stručnom pregledu i/ili analizi krvi, krvi i urina ili drugih telesnih materija, po pravilu, uz prisustvo policijskog službenika.

Ukoliko učesnik u saobraćaju iz stava 1. ovog člana osporava rezultate ispitivanja, policijski službenik će mu omogućiti da na licu mesta podnese pisani zahtev na obrascu iz stava 2. ovog člana, u kome su evidentirani rezultati ispitivanja, da o sopstvenom trošku bude podvrgnut analizi krvi, urina, krvi i urina ili drugih telesnih materija, po pravilu, uz prisustvo policijskog službenika.

Učesnik u saobraćaju za koga je stručnim pregledom i/ili analizom utvrđeno da je pod dejstvom alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci, snosi troškove stručnog pregleda, odnosno analize.

5. Zaustavljanje, odnosno upućivanje radi zaustavljanja vozila na bezbednom mestu ili uključivanja na put za tu vrstu ili kategoriju vozila

Član 26

Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće putem na kome kretanje te vrste vozila nije dozvoljeno, izdaće naređenje vozaču da odmah najkraćim putem napusti taj put, odnosno na autoputu i motoputu na prvom narednom isključenju. Patrola saobraćajne policije izvršiće pratnju istog do najbližeg bezbednog mesta za isključenje vozila sa puta.

6. Upućivanje vozila na kontrolni tehnički pregled, odnosno radi merenja osovinskog opterećenja, odnosno ukupne mase

Član 27

Ukoliko se u saobraćaju na putu zatekne vozilo kod koga se u toku kontrole uređaja na vozilu neposrednim opažanjem, uređajima i tehničkim sredstvima i na drugi način posumnja da je tehnički neispravan uređaj za upravljanje ili uređaj za zaustavljanje, odnosno kod koga su u tolikoj meri tehnički neispravni drugi uređaji i oprema, da mogu ugroziti bezbednost saobraćaja i životnu sredinu, policijski službenik izdaje pisani nalog za upućivanje vozila na kontrolni tehnički pregled, koji sadrži podatke o tehničkoj neispravnosti zbog koje se vozilo upućuje na kontrolni tehnički pregled i naziv privrednog društva u kojem će se taj pregled izvršiti.

Policijski službenik koji posumnja da vozilo ne ispunjava propisane uslove u pogledu osovinskog opterećenja i ukupne mase vozila izvršiće, odnosno narediće da se izvrše merenja ovih karakteristika vozila na za to određenim mestima, odnosno u privrednim društvima, odnosno kod preduzetnika koji poseduju odgovarajuće merne uređaje.

Policijski službenik će naložiti vozaču da, pod njegovima nadzorom, vozilo odveze do privrednog društva ovlašćenog za vršenje tehničkog pregleda, odnosno do mesta gde će se izvršiti merenja.

7. Isključenje vozila iz saobraćaja

Član 28

Policijski službenik će isključiti iz saobraćaja vozilo u slučajevima predviđenim zakonom.

Ako policijski službenik u postupku vršenja kontrole utvrdi nepravilnosti prilikom obavljanja probne, odnosno autonomne vožnje, dužan je da, u skladu sa zakonom, preduzme mere isključenja vozila iz saobraćaja.

U slučaju da se vozilo isključuje iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti uređaja ili opreme, pod tehničkom neispravnošću smatra se:

1) neispravnost koja je pri vršenju kontrolnog tehničkog pregleda okarakterisana kao "opasna neispravnost" (ON);

2) opšte stanje vozila, odnosno kombinacija neispravnosti pojedinih uređaja (uređaja za osvetljavanje puta i svetlosna signalizacija, karoserija, pneumatici, uređaji koji omogućavaju normalnu vidljivost i dr.) koja ukazuje na stepen opasne neispravnosti i to u slučaju kada nije moguće uputiti vozilo na kontrolni tehnički pregled, prilikom čega policijski službenik sačinjava odgovarajuću foto dokumentaciju.

Policijski službenik će uručiti vozaču potvrdu o izdatoj naredbi o isključenju vozila iz saobraćaja, koja sadrži najmanje sledeće podatke: organ koji je izdao potvrdu, ime i prezime vozača, podaci o vozilu, datum izdavanja potvrde, broj službene značke, ime i prezime, odnosno potpis policijskog službenika, mesto za pečat. Potvrdom o izdatoj naredbi o isključenju vozila iz saobraćaja istovremeno se nalaže vozaču da vozilo ukloni sa kolovoza, ili da odveze vozilo pod nadzorom policijskog službenika do najbližeg pogodnog mesta, s tim da sa tog mesta vozilo ne sme produžiti vožnju dok traju razlozi zbog kojih je isključeno.

Prilikom izdavanja naredbe o isključenju vozila iz saobraćaja, policijski službenik na vozilo može postaviti uređaje kojima se sprečava odvoženje vozila.

Podaci o isključenju vozila evidentiraju se odmah po uručenju potvrde iz stava 4. ovog člana u odgovarajuće evidencije Ministarstva.

8. Uklanjanje, odnosno premeštanje vozila, kao i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila

Član 29

Uklanjanje, odnosno premeštanje vozila, koja su nepropisno zaustavljena, odnosno parkirana i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila (u daljem tekstu: blokiranje vozila) vrši se na osnovu usmenog naloga izdatog od strane policijskog službenika koji u kontroli saobraćaja zatekne vozilo parkirano ili zaustavljeno suprotno odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (u daljem tekstu: Zakon).

Ukoliko vozač vozila iz stava 1. ovog člana nije zatečen na licu mesta, policijski službenik donosi rešenje kojim nalaže uklanjanje vozila u pisanoj formi, koje obavezno sadrži: broj, datum donošenja, preciznu lokaciju na kojoj je vozilo zatečeno, pravnu kvalifikaciju prekršaja, tačno vreme u koje je vozilo uočeno i vreme kada je primerak rešenja postavljen na vozilo (uručeno vozaču), da li je rešenjem naloženo uklanjanje vozila ili postavljanje uređaja, pouku o pravnom sredstvu, ime i prezime policijskog službenika.

Radi utvrđivanja precizne lokacije vozila iz stava 1. ovog člana policijski službenik vrši odgovarajuća merenja, sačinjava skicu lica mesta i fotografiše vozilo u prekršaju, u momentu uočavanja i izdavanja naloga za uklanjanje vozila i dr.

Na nepropisno parkirana vozila koja se iz tehničkih razloga ne mogu ukloniti, a koja ugrožavaju bezbednost učesnika u saobraćaju, odnosno onemogućavaju bezbedno odvijanje saobraćaja, po nalogu policijskog službenika će se postaviti uređaji kojima se sprečava odvoženje vozila.

Ukoliko se putem video nadzora ili foto-zapisa utvrdi da je vozilo parkirano ili zaustavljeno suprotno odredbama Zakona, policijski službenik donosi rešenje kojim se nalaže uklanjanje, odnosno blokiranje vozila, u elektronskoj formi, čiji je sastavni deo obaveštenje o donetom rešenju u elektronskoj formi, koje se izdaje elektronskim putem, sa naznakom da je rešenje punovažno bez potpisa i pečata i postavlja na vozilo. Obaveštenje sadrži podatke o: nalogodavcu, registarskoj oznaci vozila, marki vozila, mestu izvršenja prekršaja, ovlašćenom službenom licu i broju službene legitimacije, datumu i vremenu kada je vozilo zatečeno u prekršaju, mestu gde je zatečeno, odredbi člana zakona i datum i vreme kada je obaveštenje uručeno postavljanjem na vozilo.

Rešenje kojim se nalaže uklanjanje, odnosno blokiranje vozila dostavlja se licu koje obavlja uklanjanje vozila.

Postupak uklanjanja vozila smatra se započetim kada specijalno vozilo stigne do lica mesta na kome se nalazi vozilo koje treba ukloniti, dok se završenim smatra odlaskom sa lica mesta specijalnog vozila na kome je vozilo koje je uklonjeno.

Postupak blokiranja smatra se započetim kada se na točak počne stavljati uređaj za sprečavanje odvoženja vozila, a smatra završenim kada se na jednom točku postavi taj uređaj.

Uklanjanje, odnosno blokiranje vozila će se prekinuti ako se vozač pojavi na licu mesta i prihvati da ukloni vozilo. Uklanjanje vozila će se prekinuti i u slučaju kada se utvrdi postojanje nemogućnosti sigurnog podizanja vozila ili transporta vozila (autobusa, teretnih vozila, priključnih vozila, radnih mašina, vidno oštećenih vozila, vozila na nepristupačnom mestu).

Izuzetno od stava 1. ovog člana, policijski službenik će izdati nalog za premeštanje vozila, o trošku organizatora, u slučajevima kada vozilo nije nepropisno zaustavljeno ili parkirano, ali to nalaže potreba:

1) održavanja javnih manifestacija (litije, mitinzi, razne povorke) ili sportskih manifestacija (maraton i dr.);

2) obezbeđenja trase kretanja diplomatskih predstavnika ili visokih zvaničnika stranih država;

3) izvođenja radova na putu, usled elementarnih nepogoda, više sile i dr.

Štetu nastalu na vozilu za vreme uklanjanja, blokiranja, deblokiranja ili čuvanja na ograđenom, uređenom i čuvanom parkiralištu na području grada ili opštine na kome obavlja poslove premeštanja vozila, snosi ovlašćeno pravno lice ili preduzetnik.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, policijski službenik koji u kontroli saobraćaja zatekne nepropisno zaustavljeno ili parkirano vozilo, koje se neposredno koristi za prevoz opasnih materija, oružja, novca, hartija od vrednosti, plemenitih metala i drugih dragocenosti, kulturnih dobara, kao i vozila hitne medicinske pomoći, vatrogasnih i drugih spasilačkih službi, neće naložiti uklanjanje, odnosno premeštanje vozila, za vreme dok traje aktivnost kojom se zadovoljavaju javne potrebe, a najduže 15 minuta, pri čemu vozač za to vreme ne sme da napušta vozilo, i po potrebi će, u cilju normalnog odvijanja saobraćaja, izvršiti neposredno regulisanje saobraćaja.

9. Otklanjanje, odnosno sprečavanje nastanka opasnosti na putu

Član 30

Kada se u kontroli saobraćaja utvrdi postojanje neposredne opasnosti po učesnike u saobraćaju, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva narediće usmeno upravljaču puta da bez odlaganja preduzme mere za otklanjanje te opasnosti i o tome će obavestiti organ nadležan za nadzor nad stanjem puteva.

Na zahtev upravljača puta, o izdatoj naredbi izrađuje se rešenje u pisanom obliku, u zakonskom roku.

Ako nastalu opasnost nije moguće otkloniti u kratkom roku, upravljač puta je dužan da preduzme mere da se spreči nastajanje opasnosti po učesnike u saobraćaju.

O preduzetim merama i izvršenim radnjama iz st. 1. i 3. ovog člana upravljač puta dužan je da izvesti teritorijalno nadležnu organizacionu jedinicu Ministarstva koja je izdala naredbu o preduzetim merama.

Ukoliko upravljač puta ne postupi u skladu sa st. 1, 3. i 4. ovog člana, protiv upravljača puta policija će preduzeti propisane mere, odnosno podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

10. Snimanje saobraćaja i učesnika u saobraćaju i dokumentovanje prekršaja i drugih delikata u saobraćaju

Član 31

U cilju otkrivanja, dokumentovanja i dokazivanja saobraćajnih prekršaja i drugih delikata, policijski službenici mogu koristiti vozila sa ili bez spoljnih obeležja policije, sa ugrađenim uređajima za utvrđivanje prekršaja u saobraćaju, sistem video-nadzora postavljen u cilju praćenja bezbednosti i protočnosti saobraćaja i ponašanja učesnika u saobraćaju, kao i ručne video-kamere i fotoaparate iz vozila sa ili bez spoljnih obeležja policije ili snimati i fotografisati prekršaje bez korišćenja službenih vozila.

Video-zapis, odnosno fotografija, obavezno moraju imati datum i vreme snimljenog prekršaja ili drugog delikta, kao i bitna obeležja prekršaja, odnosno drugog delikta.

11. Oduzimanje predmeta ili isprave podobne za dokazivanje protivpravnog ponašanja

Član 32

Policijski službenik može u kontroli saobraćaja, odnosno u vršenju nadzora, privremeno, od učinioca prekršaja oduzeti predmet namenjen ili upotrebljen za izvršenje prekršaja, osim vozila, o čemu učiniocu prekršaja izdaje potvrdu, koja treba da sadrži najmanje sledeće podatke: ime i prezime lica, JMBG, podatke o prebivalištu lica, kratak opis predmeta, dan i čas privremenog oduzimanja, razlog oduzimanja predmeta, broj službene značke, mesto za pečat, prezime i ime, odnosno potpis policijskog službenika i dr. Privremeno oduzeti predmet čuva se na mestu koje je određeno za čuvanje oduzetih predmeta.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, od učinioca težeg prekršaja iz oblasti bezbednosti javnog saobraćaja na putevima, koji je u poslednje dve godine najmanje dva puta pravnosnažno osuđivan za teže prekršaje iz ove oblasti, policijski službenik će u kontroli saobraćaja, odnosno u vršenju nadzora, privremeno oduzeti vozilo kojim je izvršen prekršaj, o čemu učiniocu prekršaja izdaje potvrdu, koja treba da sadrži najmanje sledeće podatke: ime i prezime lica, JMBG, podatke o prebivalištu lica, dan i čas privremenog oduzimanja, identifikacionu oznaku vozila (VIN broj), broj službene značke, mesto za pečat, prezime i ime, odnosno potpis policijskog službenika i dr.

Pre izdavanja potvrde iz stava 2. ovog člana, policijski službenik je dužan da preduzme sledeće radnje: pregled vozila, popisivanje zatečenih predmeta u vozilu, fotografisanje vozila (unutrašnjost i spoljašnjost), konstatovanje eventualnih oštećenja i dr.

Policijski službenik će, u skladu sa zakonom, privrednom subjektu koji je osposobljen za obavljanje poslova premeštanja vozila, izdati nalog za premeštanje oduzetog vozila na mesto koje je određeno za čuvanje vozila.

Radi dokumentovanja i dokazivanja prekršaja i drugih delikata, policijski službenik u kontroli saobraćaja, odnosno u vršenju nadzora, može privremeno, a najduže 24 sata, od učinioca prekršaja, odnosno drugog delikta, oduzeti ispravu podobnu za dokazivanje protivpravnog ponašanja, o čemu učiniocu izdaje potvrdu koja treba da sadrži najmanje sledeće podatke: ime i prezime lica, JMBG, podatke o prebivalištu lica, vrstu i broj isprave, dan i čas privremenog oduzimanja, razlog oduzimanja isprave, broj službene značke, mesto za pečat, prezime i ime, odnosno potpis policijskog službenika i dr.

Kada se privremeno oduzet predmet, odnosno isprava, vraća licu od koga je oduzeta, izdaje se potvrda o vraćenom predmetu, odnosno ispravi.

12. Oduzimanje inostrane vozačke dozvole

Član 33

Ukoliko se u kontroli saobraćaja zatekne vozač koji osim srpske, poseduje i inostranu vozačku dozvolu, inostrana vozačka dozvola će se od strane postupajućeg policijskog službenika oduzeti na licu mesta, dok se u slučaju zaticanja vozača u kontroli saobraćaja sa dve ili više inostranih vozačkih dozvola, istom oduzima vozačka dozvola koja je kasnije izdata. Za oduzimanje inostrane vozačke dozvole vozaču se izdaje potvrda, u koju se unose podaci o vozaču, datumu i vremenu oduzimanja, serijski broj i podatak o državi i organu koji je izdao vozačku dozvolu.

Oduzeta inostrana vozačka dozvola se od strane područne policijske uprave, bez odlaganja, dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici u sedištu Ministarstva, radi dostavljanja ministarstvu nadležnom za spoljne poslove.

13. Potvrda o primeni posebnih mera i ovlašćenja

Član 34

Potvrda o primeni posebnih mera i ovlašćenja i privremeno oduzetim registarskim tablicama, putnoj ispravi, stranoj vozačkoj dozvoli i predmetu - dokazu o učinjenom prekršaju i izdatom naređenju o isključenju vozača - vozila iz saobraćaja (PMO) popunjava se u tri primerka, u toku vršenja kontrole u saobraćaju, odnosno vršenja uviđaja saobraćajne nezgode. U potvrdu se upisuju: podaci o vremenu i mestu izvršene kontrole, lični podaci o kontrolisanom učesniku u saobraćaju, podaci o vozilu, podaci o merama i ovlašćenjima koje je policijski službenik preduzeo u skladu sa zakonom.

Prvi primerak potvrde (PMO) uručuje se kontrolisanom licu nad kojim su preduzete mere i ovlašćenja, drugi primerak se prilaže uz Zapisnik o izvršenoj kontroli učesnika u saobraćaju - vozila ili prekršajni nalog, kao sastavni deo zapisnika ili prekršajnog naloga, dok se treći primerak razdužuje, nakon utroška bloka PMO potvrda.

V PROCESUIRANJE UČINIOCA PREKRŠAJA

Član 35

Po uočenom saobraćajnom prekršaju, odnosno drugom deliktu, policijski službenik preduzima aktivnosti na dokumentovanju i procesuiranju učinioca tog prekršaja, odnosno delikta.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, organizaciona jedinica Ministarstva koja je otkrila prekršaj, može, u skladu sa odredbama Zakona, odustati od procesuiranja učinioca prekršaja, na osnovu dostavljene odluke rukovodioca Uprave saobraćajne policije u sedištu Direkcije policije, koju donosi po pribavljenom mišljenju Komisije sačinjene od policijskih službenika u Direkciji policije, Upravi saobraćajne policije i drugih policijskih službenika u Ministarstvu, koje, na predlog direktora policije, imenuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Odluka iz stava 2. ovog člana donosi se na obrazloženi predlog rukovodioca organizacione jedinice Ministarstva koja je otkrila prekršaj, odnosno na inicijativu učinioca prekršaja, koji sadrže okolnosti i činjenice iz kojih proizlazi da su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom da se odustane od procesuiranja učinioca prekršaja, uz prilaganje odgovarajućih dokaza.

Član 36

Izuzetno od člana 35. stav 1. ovog pravilnika, policijski službenik u kontroli saobraćaja može, u skladu sa odredbama Zakona, odustati od procesuiranja prekršaja za koji je propisana novčana kazna u fiksnom iznosu, tako što će učiniocu prekršaja izdati upozorenje.

Upozorenje iz stava 1. ovog člana neće se izdati:

1) licu koje je u prethodne dve godine već upozoreno,

2) licu koje osporava izvršenje prekršaja,

3) licu kome je vozačka dozvola izdata u inostranstvu i

4) učiniocu prekršaja utvrđenog na Listi prekršaja za koje se ne izdaje upozorenje.

O izdatim upozorenjima iz stava 1. ovog člana vodi se evidencija, koja sadrži najmanje sledeće podatke: ime i prezime lica, ime roditelja, JMBG, mesto prebivališta, pravnu kvalifikciju prekršaja za koje je lice upozoreno.

Lista prekršaja za koje se ne izdaje upozorenje data je u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavi deo.

VI EVIDENCIJE O PRIMENI POSEBNIH MERA I OVLAŠĆENJA

Član 37

U područnim policijskim upravama, odnosno policijskim stanicama, odnosno saobraćajnim policijskim ispostavama, koje vrše kontrolu i regulisanje saobraćaja, vode se evidencije o primeni posebnih mera i ovlašćenja, u skladu sa zakonom.

Evidencije iz stava 1. ovog člana sadrže podatke utvrđene ovim pravilnikom, a vode se ručno, odnosno na sistemu za automatsku obradu podataka.

Posebne mere i ovlašćenja koja se vode u evidencijama jesu: isključenje vozača iz saobraćaja; utvrđivanje prisustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci kod učesnika u saobraćaju; premeštanje vozila; zadržavanje vozača koji su isključeni zbog psihofizičkog stanja; zadržavanje vozača kod koga postoji namera za dalje činjenje prekršaja i mere za obezbeđenje prisustva vozača koji može izbeći odgovornost za prekršaj; oduzimanje obrasca strane vozačke dozvole; upućivanje vozila na kontrolni tehnički pregled, odnosno radi merenja osovinskog opterećenja, odnosno ukupne mase; isključenje vozila iz saobraćaja; privremeno oduzimanje predmeta, odnosno dokaza o učinjenom prekršaju; uklanjanje nepropisno zaustavljenih, odnosno parkiranih vozila.

U vezi sa kontrolom saobraćaja, u postupku snimanja saobraćaja i učesnika u saobraćaju korišćenjem odgovarajućih sredstava, kao i dokumentovanjem prekršaja i drugih delikata u saobraćaju vodi se poseban dosije koji sadrži: kompletne tehničke podatke o svakom sredstvu - uređaju; podatke o mestima određenim za snimanje saobraćaja i učesnika u saobraćaju; mesečne analize dokumentovanih saobraćajnih prekršaja; analize ponašanja učesnika u saobraćaju; podatke o bezbednosti i protočnosti saobraćaja na mestima snimanja; podatke o izdatim saglasnostima organu nadležnom za poslove saobraćaja u vezi davanja ovlašćenja upravljaču puta, javnim preduzećima i ustanovama za snimanje saobraćaja.

Nalaganje mera radi otklanjanja, odnosno sprečavanja nastanka opasnosti na putu, na osnovu sačinjene službene beleške od strane ovlašćenog službenog lica koje je naložilo mere, evidentira se u Dnevniku događaja - utvrđenom u skladu sa posebnim aktom, sa podacima o: broju službene beleške, broju donetog rešenja, mestu opasnosti, naloženim merama, upravljaču puta, preduzetim merama na otklanjanju opasnosti, odnosno sprečavanju nastajanja opasnosti po učesnike u saobraćaju.

Član 38

U područnim policijskim upravama, odnosno policijskim stanicama, odnosno saobraćajnim policijskim ispostavama koje vrše kontrolu i regulisanje saobraćaja, vode se sledeće evidencije: Evidencija o učesnicima u saobraćaju - vozilima; Evidencija o zadržanim licima; Evidencija o privremeno oduzetim predmetima; Evidencija uklanjanja nepropisno zaustavljenih, odnosno parkiranih vozila.

Evidencije iz stava 1. ovog člana se popunjavaju upisivanjem traženih podataka u rubrikama tabela od strane policijskog službenika raspoređenog na poslovima stalnog dežurstva, odnosno postupajućeg ovlašćenog službenog lica koje je primenilo posebne mere i ovlašćenja. Ažuriranje se vrši po završetku svih započetih aktivnosti od strane nadležnog starešine.

1. Evidencija o učesnicima u saobraćaju - vozilima

Član 39

Evidencija o učesnicima u saobraćaju - vozilima sadrži podatke koji se odnose na učesnike u saobraćaju i vozila.

Evidencija o učesnicima u saobraćaju - vozilima sadrži sledeće rubrike: redni broj; datum, vreme i mesto kontrole (naseljeno mesto - put, ulica i broj - km puta); podaci o licu (ime i prezime lica koje je učestvovalo u saobraćaju, JMBG i adresa stanovanja, broj vozačke dozvole, organ izdavanja i kategorija); podaci o vozilu (registarska oznaka i broj vozila, vrsta vozila, ime i prezime vlasnika vozila i adresa stanovanja); utvrđivanje prisustva alkohola/psihoaktivnih supstanci (član, stav i tačka Zakona koja je osnov preduzetih mera i ovlašćenja; datum i vreme utvrđivanja prisustva alkohola/psihoaktivnih supstanci; podaci o uređaju - marka, tip i fabrički broj; naziv i sedište zdravstvene ustanove; rezultati ispitivanja); isključenje vozača iz saobraćaja (datum/od-do i vreme/od-do, član, stav i tačka Zakona koja je osnov preduzetih mera i ovlašćenja); zadržavanje lica (datum/od-do i vreme/od-do, član, stav i tačka Zakona koja je osnov preduzetih mera i ovlašćenja); dovođenje - prekršajni sud (datum i vreme dovođenja lica u prostorije prekršajnog suda, kao i sedište suda); upućivanje vozila na kontrolni tehnički pregled (datum i vreme pregleda; naziv i sedište privrednog društva u kojem je izvršen kontrolni tehnički pregled; rezultat kontrolnog tehničkog pregleda - utvrđena neispravnost; broj zapisnika o izvršenom kontrolnom tehničkom pregledu); merenje osovinskog opterećenja, odnosno ukupne mase (vreme merenja; naziv i sedište privrednog društva koje je vršilo merenje; rezultat merenja; broj zapisnika o izvršenom merenju osovinskog opterećenja, odnosno ukupne mase); isključenje vozila iz saobraćaja (vreme isključenja vozila, član, stav i tačka Zakona koja je osnov preduzetih mera i ovlašćenja); premeštanje vozila (datum i vreme, naziv i sedište privrednog društva/preduzetnika koje je postupalo po nalogu za premeštanje vozila); privremeno oduzete registarske tablice, putna isprava, strana vozačka dozvola, predmeti prekršaja (datum i vreme; registarska oznaka i broj; podaci iz strane vozačke dozvole, odnosno putne isprave - serijski broj, organ koji je izdao dokument i datum izdavanja, dr.; opis - karakteristike predmeta prekršaja; član, stav i tačka Zakona koja je osnov preduzetih mera i ovlašćenja); uklanjanje nepropisno zaustavljenih, odnosno parkiranih vozila (datum i vreme, serijski broj rešenja i naloga, naziv i sedište privrednog društva/preduzetnika koje je postupalo po rešenju - nalogu za uklanjanje vozila); serijski broj PMO potvrde, zapisnika o izvršenoj kontroli učesnika u saobraćaju - vozila (PP, prekršajni nalog), broj drugog upisnika (veza - upisuje se broj upisnika za prekršaje, krivičnog upisnika, broj Pregleda zadržanih lica, registar saobraćajnih nezgoda, broj službene beleške i dr.); ovlašćenje primenilo ovlašćeno službeno lice (ime i prezime ovlašćenog službenog lica OSL, koje je primenilo posebne mere i ovlašćenja); napomena.

U donjem delu rubrike Napomena, nakon izvršene kontrole evidencije, komandir saobraćajne policijske ispostave, odnosno policijske stanice svojim potpisom overava da su sve posebne mere i ovlašćenja preduzeti u skladu sa Zakonom.

Obrazac Evidencije o učesnicima u saobraćaju - vozilima (Obrazac PMO 1) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

2. Evidencija o zadržanim licima

Član 40

Evidencija o zadržanim licima sadrži podatke koji se odnose na zadržavanje lica po rešenju o zadržavanju.

Evidencija o zadržanim licima sadrži sledeće rubrike: redni broj; podaci o zadržanom licu (ime prezime, adresa, JMBG); podaci o vremenu trajanja zadržavanja - datum i vreme početka zadržavanja, datum i vreme završetka zadržavanja, ukupan broj časova koliko je lice zadržano; datum i tačno vreme uručenja rešenja o zadržavanju lica; podaci o starešini koji je doneo rešenje o zadržavanju lica (prezime i ime, radno mesto ovlašćenog starešine); zakonski osnov za zadržavanje lica (upisuje se član i stav Zakona, odnosno Zakona o prekršajima); preduzete mere prema licu; dovođenje prekršajnom sudu (sedište, datum i čas); izjavljena žalba drugostepenom organu (datum i vreme); rešenje po žalbi (broj rešenja, osnovanost); broj zahteva za pokretanje prekršajnog postupka (broj i datum podnošenja), napomena.

O zadržavanju lica formira se predmet koji sadrži: rešenje o zadržavanju lica; službeni zapisnik o zadržavanju lica; zapisnik o izvršenoj kontroli učesnika u saobraćaju - vozila; potvrdu o primeni PMO; izveštaj o analizi krvi i/ili krvi i urina na sadržaj alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci u njima; pisani nalaz i mišljenje lekara o izvršenom stručnom pregledu; zahtev za pokretanje prekršajnog postupka; rešenje prekršajnog suda; žalba izjavljena drugostepenom organu; rešenje drugostepenog organa po izjavljenoj žalbi i druga akta.

Posebne mere i ovlašćenja koje se odnose na zadržavanje lica koja su isključena zbog psihofizičkog stanja, zadržavanje lica kod koga postoji namera za dalje činjenje prekršaja i mere za obezbeđenje prisustva lica koje može izbeći odgovornost za prekršaj, pored evidentiranja u Evidenciji o zadržanim licima i Evidenciji o učesnicima u saobraćaju - vozilima, evidentira se i u Dnevniku događaja.

Obrazac Evidencije o zadržanim licima (Obrazac PMO 2) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

3. Evidencija o privremeno oduzetim predmetima

Član 41

Evidencija o privremeno oduzetim predmetima sadrži podatke koji se odnose na privremeno oduzimanje vozila, registarskih tablica, putne isprave ili druge isprave za prelazak državne granice, obrasca strane vozačke dozvole i predmeta - dokaza o učinjenom prekršaju.

Evidencija o privremeno oduzetim predmetima sadrži sledeće rubrike: redni broj; datum i vreme privremenog oduzimanja predmeta; podaci o licu od koga su privremeno oduzeti predmeti (ime i prezime, JMBG, adresa); podaci o privremeno oduzetom predmetu (opis i karakteristike); predmet privremeno oduzeo (ime i prezime i potpis OSL); vraćanje - dostavljanje privremeno oduzetog predmeta (datum i vreme, podaci o licu - organu); izvršio vraćanje - dostavljanje privremeno oduzetog predmeta (ime i prezime i potpis OSL), serijski broj PMO obrasca i ishod postupka (veza sa drugim delovodnikom) i napomena.

Ukoliko se privremeno oduzeti predmet ne vraća pravnom, odnosno fizičkom licu od koga je oduzet, u evidenciji se, u rubriku Vraćanje - dostavljanje privremeno oduzetog predmeta, upisuju podaci o licu ili organu kome se privremeno oduzeti predmet vraća, kao i o načinu vraćanja.

O vraćanju privremeno oduzetih predmeta sačinjava se potvrda o vraćenim predmetima, koja sadrži: podatke o licu kome se vraćaju oduzeti predmeti; detaljne podatke o predmetu; potpis lica kome se vraća oduzeti predmet; potpis ovlašćenog službenog lica koje je vratilo privremeno oduzeti predmet. Primerak potvrde uručuje se licu kome je vraćen privremeno oduzeti predmet.

Za svako privremeno oduzimanje predmeta formira se upravni predmet koji sadrži: obrazac PMO, potvrdu o vraćenim predmetima, odnosno primerak dopisa o dostavljanju predmeta nadležnom organu, zapisnik o izvršenom vanrednom tehničkom pregledu, službena beleška OSL koje je vratilo privremeno oduzeti predmet u kojoj se konstatuje razlog vraćanja privremeno oduzetog predmeta.

Obrazac Evidencije o privremeno oduzetim predmetima (Obrazac PMO 3) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

4. Evidencija uklanjanja nepropisno zaustavljenih, odnosno parkiranih vozila

Član 42

Evidencija uklanjanja nepropisno zaustavljenih, odnosno parkiranih vozila sadrži podatke koji se odnose na postupanje policijskog službenika u kontroli saobraćaja prilikom zaticanja parkiranog ili zaustavljenog vozila suprotno odredbama Zakona, kao i prilikom zaticanja odbačenog vozila na mestu na kome je dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje.

Evidencija uklanjanja nepropisno zaustavljenih, odnosno parkiranih vozila sadrži sledeće rubrike: redni broj; vreme preduzimanja mera (datum, čas i minut); mesto preduzimanja mera (ulica i broj, put/km, trotoar/kolovoz); podaci o vozilu (registarska oznaka i broj, vrsta i marka); podaci o rešenju/nalogu (serijski broj rešenja, serijski broj naloga, izdao OSL); preduzete mere (identifikacioni broj prekršajnog naloga, izdao OSL); napomena (upisuje se podatak da li je vozilo uklonjeno ili je uklanjanje prekinuto, podatak da li je uklonjeno odbačeno vozilo, kao i podatak o oštećenju vozila od momenta započinjanja uklanjanja).

Postupajući policijski službenik po donošenju rešenja izveštava radnika dežurne službe koji tražene podatke upisuje u Evidenciju uklanjanja nepropisno zaustavljenih, odnosno parkiranih vozila.

Obrazac Evidencije uklanjanja nepropisno zaustavljenih, odnosno parkiranih vozila (Obrazac PMO 4) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 43

Izgled potvrda, naloga, zapisnika i rešenja čija sadržina je utvrđena ovim pravilnikom, a čiji obrasci nisu odštampani uz ovaj pravilnik, određuju se pojedinačnim aktom - u skladu sa tehničkim i drugim zahtevima za njihovo izdavanje i korišćenje.

U slučajevima kada su obrasci iz stava 2. ovog člana sačinjeni u elektronskom obliku, kontrolisanom licu će se odštampati kopija spoljašnje forme elektronskog dokumenta, koja se ne potpisuje i važi bez pečata i potpisa, u skladu sa propisima koji uređuju elektronski dokument.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 44

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja ("Službeni glasnik RS", br. 69/10, 78/11, 31/13, 37/13 - ispravka, 85/14, 98/16 - US, 82/22 i 134/22).

Član 45

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

LISTA PREKRŠAJA ZA KOJE SE NE IZDAJE UPOZORENJE:

1) za prekršaj iz člana 331a. Zakona;

2) za prekršaje iz člana 332a Zakona:

- 332a stav 1. tačka 2) (u vezi materijalne odredbe člana 28. stav 1.);

- 332a stav 1. tačka 3) (u vezi materijalne odredbe člana 30. stav 1.);

- 332a stav 1. tačka 4) (u vezi materijalne odredbe člana 43. i člana 45. stav 1. tač. 1)-3), vozač koji se u naselju kreće brzinom koja je za više od 20 km/h do 30 km/h veća od dozvoljene);

- 332a stav 1. tačka 5) (u vezi materijalne odredbe člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1)-3), vozač koji se van naselja kreće brzinom koja je za više od 20 km/h do 40 km/h veća od dozvoljene);

- 332a stav 1. tačka 7) (u vezi materijalne odredbe člana 75. stav 2. za vozača vučnog vozila);

- 332a stav 1. tačka 9) (u vezi materijalne odredbe člana 91. stav 1.);

- 332a stav 1. tačka 11) (u vezi materijalne odredbe člana 162. stav 1, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je za više od 20 km/h do 30 km/h veća od dozvoljene);

- 332a stav 1. tačka 12) (u vezi materijalne odredbe člana 163. stav 2, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je za više od 20 km/h do 30 km/h veća od dozvoljene);

- 332a stav 1. tačka 15) (u vezi materijalne odredbe člana 182. stav 5, kazniće se vozač koji koristi telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju);

- 332a stav 1. tačka 17) (u vezi materijalne odredbe člana 187. stav 2, kazniće se vozač u stanju umerene alkoholisanosti);

- 332a stav 1. tačka 18) (u vezi materijalne odredbe člana 187. stav 4, kazniće se vozač u stanju blage i umerene alkoholisanosti);

3) za prekršaje iz člana 333. Zakona:

- 333. stav 1. tačka 8) (u vezi materijalne odredbe člana 31. st. 1)-4);

- 333. stav 1. tačka 15) (u vezi materijalne odredbe člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se u naselju kreće brzinom koja je za više od 10 km/h do 20 km/h veća od dozvoljene);

- 333. stav 1. tačka 16) (u vezi materijalne odredbe člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se van naselja kreće brzinom koja je za više od 10 km/h do 20 km/h veća od dozvoljene);

- 333. stav 1. tačka 17) (u vezi materijalne odredbe člana 45. stav 1. tačka 4), vozač koji se u, odnosno van naselja kreće brzinom koja je za više od 10 km/h do 20 km/h veća od dozvoljene);

- 333. stav 1. tačka 63) (u vezi materijalne odredbe člana 106. stav 6.);

- 333. stav 1. tačka 65) (u vezi materijalne odredbe člana 108. stav 6.);

- 333. stav 1. tačka 76) (u vezi materijalne odredbe člana 122. stav 1. i 5);

- 333. stav 1. tačka 76a) (u vezi materijalne odredbe člana 122a stav 1. i 2);

- 333. stav 1. tačka 83) (u vezi materijalne odredbe člana 161. stav 1. kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je do 10 km/h veća od dozvoljene);

- 333. stav 1. tačka 84) (u vezi materijalne odredbe člana 162. stav 1, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je za više od 10 km/h do 20 km/h veća od dozvoljene);

- 333. stav 1. tačka 85) (u vezi materijalne odredbe člana 163. stav 2, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je za više od 10 km/h do 20 km/h veća od dozvoljene);

4) za prekršaje iz člana 334. Zakona:

- 334. stav 1. tačka 7) (u vezi materijalne odredbe člana 40. stav 2.);

- 334. stav 1. tačka 8) (u vezi materijalne odredbe člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se u naselju kreće brzinom do 10 km/h većom od dozvoljene);

- 334. stav 1. tačka 9) (u vezi materijalne odredbe člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se van naselja kreće brzinom do 10 km/h većom od dozvoljene);

- 334. stav 1. tačka 10) (u vezi materijalne odredbe člana 45. stav 1. tačka 4), vozač koji se u, odnosno van naselja kreće brzinom koja je do 10 km/h veća od dozvoljene);

- 334. stav 1. tačka 11) (u vezi materijalne odredbe član 45. stav 1. tač. 5) i 6), vozač koji se u, odnosno van naselja kreće brzinom većom od dozvoljene);

- 334. stav 1. tačka 27) (u vezi materijalne odredbe člana 89. stav 1);

- 334. stav 1. tačka 41) (u vezi materijalne odredbe člana 162. stav 1, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je do 10 km/h veća od dozvoljene);

- 334. stav 1. tačka 42) (u vezi materijalne odredbe člana 163. stav 2. kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je do 10 km/h veća od dozvoljene).

 

Obrazac PMO 1

 

EVIDENCIJA O UČESNICIMA U SAOBRAĆAJU - VOZILIMA

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Red. br.

Datum, vreme i mesto kontrole (naseljeno mesto - put, ulica i broj - km puta)

Podaci o licu (ime i prezime lica koje je učestvovalo u saobraćaju, JMBG i adresa stanovanja, broj vozačke dozvole, organizovanja i kategorija)

Podaci o vozilu (registarska oznaka i broj vozila, vrsta vozila, ime i prezime vlasnika vozila i adresa stanovanja)

Utvrđivanje prisustva alkohola/ psihoaktivnih supstanci (član, stav i tačka Zakona; datum i vreme utvrđivanja prisustva alkohola/psihoaktivnih supstanci; podaci o uređaju - marka, tip i fabrički broj; naziv i sedište zdravstvene ustanove; rezultati ispitivanja)

Isključenje vozača iz saobraćaja
(datum/od-do i vreme/od-do, član, stav i tačka Zakona koja je osnov preduzetih mera i ovlašćenja)

Zadržavanje lica (datum/od-do i vreme/od-do, član, stav i tačka Zakona koja je osnov preduzetih mera i ovlašćenja)

Dovođenje (datum i vreme dovođenja lica u prostorije prekršajnog suda, kao i sedište suda)

Upućivanje vozila na kontrolni tehnički pregled (datum i vreme pregleda; naziv i sedište privrednog društva u kojem je izvršen kontrolni tehnički pregled; rezultat kontrolnog tehničkog pregleda - utvrđena neispravnost, broj zapisnika o izvršenom kontrolnom tehničkom pregledu)

Član 287. stav 1. i 2.

Merenje osovinskog opterećenja, odnosno ukupne mase (vreme merenja; naziv i sedište privrednog društva koje je vršilo merenje; rezultat merenja; broj zapisnika o izvršenom merenju osovinskog opterećenja, odnosno ukupne mase)

čl. 288. st. 1. i 2.

Isključenje vozila iz saobraćaja (vreme isključenja vozila, član, stav i tačka Zakona koja je osnov preduzetih mera i ovlašćenja)

Premeštanje vozila (datum i vreme, naziv i sedište privrednog društva/preduzetnika koje je postupalo po nalogu za premeštanje vozila)

Član 282. st. 1. i 2.

Privremeno oduzete reg. tablice. putna isprava, str. voz. dozvola, predmeti prekršaja (datum i vreme;
registarska oznaka i broj; podaci inostrane vozačke dozvole, odnosno putne isprave - serijski broj, organ koji je izdao dokument i datum izdavanja, dr.; opis - karakteristike predmeta prekršaja;
član, stav i tačka Zakona koja je osnov preduzetih mera i ovlašćenja)

Uklanjanje nepropisno zaustavljenih odnosno parkiranih vozila (datum i vreme, serijski broj rešenja i naloga, naziv i sedište privrednog društva/preduzetnika koje je postupilo po rešenju - nalogu za uklanjanje vozila)

Član 296.

Ser. br. PMO potvrde Ser. br. zapisnika o kontroli
Broj drugog upisnika (veza)

Ovlašćenje primenio OSL
(ime i prezime)

Napomena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

Obrazac PMO 2

 

EVIDENCIJA O ZADRŽANIM LICIMA

 

Red. br.

ZADRŽANO LICE

VREME TRAJANJA ZADRŽAVANJA

Datum i čas uručenja rešenja o zadržavanju

REŠENJE DONEO

ZAKONSKI OSNOV

PREDUZETE MERE

DOVOĐENJE

IZJAVLJENA ŽALBA

REŠENJE PO ŽALBI

BROJ ZAHTEVA

NAPOMENA

OD

DO

Ukupno časova

 

(ime i prezime, adresa) JMBG

Datum i čas

Datum i čas

 

 

Prezime i ime
radno mesto ovlašćenog starešine

za zadržavanje lica

PREMA LICU

Sudu za prekršaje
(sedište, datum i čas)

drugostepenom organu (Datum i vreme)

Broj rešenja osnovanost

datum podnošenja

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac PMO 3

 

EVIDENCIJA O PRIVREMENO ODUZETIM PREDMETIMA

 

Red. br.

Datum i vreme privremenog oduzimanja predmeta

Podaci o licu od koga je privremeno oduzet predmet (ime i prezime, JMBG, adresa)

Podaci o privremeno oduzetom predmetu (opis i karakteristike)

Predmet privremeno oduzeo (ime i prezime i potpis OSL)

Vraćanje - dostavljanje privremeno oduzetog predmeta (datum, vreme, podaci o licu - organu)

Izvršio vraćanje- dostavljanje predmeta (ime i prezime i potpis OSL)

Ser. br. PMO obrasca
Ishod postupka (veza sa drugim delovodnikom)

Napomena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac PMO 4

 

EVIDENCIJA O UKLANJANJU NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH ODNOSNO PARKIRANIH VOZILA

 

Red.
Br.

Vreme pred. mera - datum, čas, minut

Mesto preduzimanja mera

Podaci o vozilu

Podaci o rešenju/nalogu

Preduzete mere

NAPOMENA

Ulica i broj

put/km - Trotoar/kolovoz

Registarska oz. i br., vrsta i marka

Ser. br. i vreme donošenja Rešenja

Ser. br. i vreme izdavanja Naloga

Izdao OSL

Identifikacioni broj prekršajnog naloga

Izdao OSL