Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA KONTROLE I NEPOSREDNOG REGULISANJA SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I VOĐENJU OBAVEZNIH EVIDENCIJA O PRIMENI POSEBNIH MERA I OVLAŠĆENJA

("Sl. glasnik RS", br. 69/2010, 78/2011, 31/2013, 37/2013 - ispr., 85/2014, 98/2016 - odluka US, 82/2022 i 134/2022)

Opšte odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima, odnosno način: kontrole učesnika u saobraćaju; kontrole vozača i vozila; postupanja prema stranim učesnicima u saobraćaju; postupanja prema licima koja uživaju diplomatski imunitet; kontrole obavljanja vanrednog prevoza; kontrole transporta opasne robe; kontrole ispunjenosti uslova organizovanog prevoza dece; kontrole radnog vremena posade vozila u drumskom prevozu i tahografa; primene posebnih mera i ovlašćenja; vršenja drugih poslova koje policijski službenici obavljaju u vezi sa bezbednošću saobraćaja, kao i način, postupak i sredstva primene posebnih mera i ovlašćenja i vođenje obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja.

Član 2

Policijski službenici pružaju pomoć učesnicima u saobraćaju kojom se postiže veća bezbednost saobraćaja ili njegovo neometano odvijanje, kao i drugu pomoć u granicama svojih mogućnosti i ovlašćenja.

Član 3

U vršenju poslova kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima policijski službenici obraćaju se učesnicima u saobraćaju pristojno i ozbiljnim tonom i na jasan i razumljiv način saopštavaju razloge zbog kojih im se obraćaju.

Član 4

Policijski službenici kontrolu saobraćaja na putevima, kontrolu nad vozačima i vozilima na putevima i neposredno regulisanje saobraćaja na putevima, vrše u uniformi i, po pravilu, u svetloodbojnom (reflektujućem) prsluku sa natpisom "POLICIJA".

Izuzetno od stava 1. ovog člana, kontrolu nad vozačima i vozilima policijski službenici mogu vršiti u građanskom odelu.

Kontrola saobraćaja na putevima

Član 5

Kontrolu saobraćaja na putevima policijski službenici vrše pešice ili korišćenjem službenog vozila, motocikla, helikoptera, i sl., u pokretu ili zadržavanjem na pojedinim mestima na putu gde češće dolazi do ugrožavanja saobraćaja, kao i snimanjem saobraćaja na putu u svrhu praćenja bezbednosti i protočnosti saobraćaja, ponašanja učesnika u saobraćaju i dokumentovanja saobraćajnih prekršaja, odnosno drugih delikata.

Po uočenom saobraćajnom prekršaju, odnosno drugom deliktu, policijski službenik preduzima aktivnosti na dokumentovanju i procesuiranju učinioca tog prekršaja, odnosno delikta.

Organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova koja je otkrila prekršaj je nadležna organizaciona jedinica koja, u skladu sa članom 314a Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (u daljem tekstu: Zakon), može odustati od procesuiranja učinioca prekršaja, na osnovu dostavljene odluke rukovodioca Uprave saobraćajne policije u sedištu Direkcije policije.

Odluku da odustane od procesuiranja učinioca prekršaja rukovodilac Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije donosi po pribavljenom mišljenju Komisije sačinjene od policijskih službenika u Direkciji policije, Upravi saobraćajne policije i drugih policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova koje na predlog direktora policije, imenuje ministar unutrašnjih poslova.

Odluka iz stava 4. ovog člana donosi se na obrazloženi predlog starešine druge organizacione jedinice u Ministarstvu, odnosno na inicijativu učinioca prekršaja, koji sadrži okolnosti i činjenice iz kojih proizilazi da su ispunjeni uslovi iz člana 314a Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima da se odustane od procesuiranja učinioca prekršaja i uz koje su priloženi odgovarajući dokazi.

Član 6

Prilikom obavljanja poslova kontrole saobraćaja, policijski službenici primenjuju policijska ovlašćenja na način propisan zakonom i podzakonskim aktima i preduzimaju mere i radnje u vezi sa drugim policijskim poslovima.

Član 7

U vršenju poslova kontrole saobraćaja policijski službenici nastoje da u što manjoj meri ometaju učesnike u saobraćaju, kao i da ne prouzrokuju poremećaj saobraćaja i da kontrolu vrše na bezbedan način po sebe, lica nad kojima se vrši kontrola i druge učesnike u saobraćaju.

Član 8

Prilikom obavljanja poslova kontrole saobraćaja policijski službenik učesnika u saobraćaju, pozdravlja rukom i rečima, nakon čega mu saopštava da se radi o kontroli, po pravilu, saopštava razlog zaustavljanja, odnosno predočava učinjeni prekršaj i vozaču i putnicima predočava da ne smeju da napuštaju vozilo, te da se vozač može uključiti u saobraćaj tek kad mu policijski službenik to odobri.

Policijski službenik od vozača traži da pokaže i da mu da na uvid dokumenta kojima dokazuje da ispunjava uslove za upravljanje vozilom i da vozilo kojim upravlja ispunjava uslove za učešće u saobraćaju.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ukoliko uslovi bezbednosti omogućavaju, policijski službenik može dozvoliti vozaču i putnicima da napuste vozilo ako je to potrebno radi efikasnijeg vršenja kontrole.

Član 9

Policijski službenik prilikom kontrole učesnika u saobraćaju preduzeće mere sa dužnom pažnjom i poštovanjem ličnosti i dužan je da se stara o poštovanju ličnosti, dostojanstvu kontrolisanog lica, da isto ne bude u neprimerenom položaju i izloženo nepovoljnim atmosferskim prilikama.

Policijski službenik licu koje kontroliše, može omogućiti da sedi u službenom vozilu.

Član 10

Kontrola saobraćaja na putevima vrši se stalno ili povremeno.

Pod stalnom kontrolom saobraćaja podrazumeva se opserviranje puta, deonice, odnosno mesta na putu, u naselju ili van naselja, od strane policijskih patrola, kao i snimanje saobraćaja, neprekidno, u toku 24 sata.

Povremena kontrola saobraćaja vrši se patrolama i snimanjem saobraćaja određenog dana u sedmici ili određeno vreme u toku dana.

Član 11

Kontrolu saobraćaja policijski službenici vrše na putu, sa ciljem da svojim neposrednim prisustvom, upozorenjima i naređenjima, kao i znacima i naredbama, te upotrebom tehničkih sredstava i uređaja, utiču na zakonito i pravilno ponašanje učesnika u saobraćaju i na poštovanje propisa iz oblasti bezbednosti saobraćaja.

Pri vršenju kontrole saobraćaja na putu policijski službenici, nakon odabira mesta na kome se kontrola može vršiti bezbedno, zaustavljanje vozila u saobraćaju vrše blagovremenim davanjem propisanog znaka za zaustavljanje vozila, van kolovoza.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, policijski službenici mogu zaustavljati vozila i na kolovozu, uz ivicu kolovoza ili na drugom pogodnom mestu na kolovozu, usmeravanjem saobraćajnog toka u jednu ili više saobraćajnih traka (tzv. "levak") korišćenjem odgovarajuće saobraćajne signalizacije, vodeći pri tome računa da ne ugrožavaju sopstvenu bezbednost i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju.

Zaustavljanje vozila, prema stavu 2. ovog člana, obavlja se po pravilu tako da je celo vozilo van kolovoza. Ako se kontrola vozila obavlja na kolovozu, na službenom vozilu je uključen uređaj za davanje svetlosnih znakova (plavo rotaciono svetlo), a vozilo se nalazi tako postavljeno da vozač koji se kreće saobraćajnom trakom u kojoj se vrši kontrola prvo nailazi na službeno vozilo.

Tokom sprovođenja pojačane kontrole u saobraćaju planirana mesta na kojima će se obavljati zaustavljanje i kontrola vozila-vozača biće označena odgovarajućim sredstvima (reflektujuće kupe, turbo fler, tele blic i dr.).

Član 12

Deonice i mesta puta na kojima će se vršiti kontrola, određuju se planom rada Uprave saobraćajne policije, područne policijske uprave, saobraćajne policijske ispostave, policijske stanice, odnosno policijske ispostave, pri čemu se uzima u obzir da kontrola saobraćaja ne bude uvek na istim mestima, odnosno da se obezbedi na svim putevima, u skladu sa donetim planom.

Prilikom prostornog i vremenskog raspoređivanja policijskih službenika koji vrše kontrolu učesnika u saobraćaju mogu se koristiti softverski alati i aplikacije namenjeni za usmeravanje i planiranje aktivnosti ciljane kontrole saobraćaja.

Član 13

Ukoliko na autoputu, motoputu ili drugom putu postoje pogodna proširenja (parkirališta ili druge površine) policijski službenici na tim mestima mogu vršiti zaustavljanje i kontrolu saobraćaja nakon što se prethodno preusmeri kompletan saobraćajni tok na pomenuto proširenje.

Proširenja iz stava 1. ovog člana moraju biti takvih dimenzija i oblika da na njima postoji prostor za nesmetan i bezbedan protok preusmerenog saobraćajnog toka sve do njegovog ponovnog uključenja u saobraćaj i prostor za bezbedno zaustavljanje i kontrolu vozila - vozača.

Preusmeravanje saobraćaja na proširenja iz st. 1. i 2. ovog člana, policijski službenici vrše postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije i, po potrebi, neposrednim regulisanjem saobraćaja.

Privremena saobraćajna signalizacija iz stava 3. ovog člana mora biti postavljena tako da je vozači mogu blagovremeno uočiti, i da omogućava postepeno i bezbedno usporavanje saobraćajnog toka, kao i bezbedno skretanje vozila na proširenje.

Zaustavljanje vozila i kontrola saobraćaja na način opisan u ovom članu sprovodi se po posebnom planu područne policijske uprave, odnosno saobraćajne policijske ispostave, odnosno policijske stanice. Plan mora sadržati skicu mesta na kome se vrši kontrola saobraćaja, situacioni plan privremene saobraćajne signalizacije, skicu načina obeležavanja prostora za kretanje preusmerenog saobraćajnog toka i prostora za zaustavljanje i kontrolu saobraćaja na proširenju.

Kontrola vozača

Član 14

Kontrola vozača vrši se radi utvrđivanja da li imaju odgovarajuću vozačku dozvolu i da li ispunjavaju druge zakonom propisane uslove da upravljaju vozilom, a naročito da li su u stanju bezbedno da upravljaju vozilom.

Kontrolom vozača utvrđuje se:

1) da li vozač poseduje vozačku dozvolu koja mu daje pravo na upravljanje tim vozilom;

2) da li je vozačkoj dozvoli istekao rok važenja i da li ima zabrana ili ograničenja;

3) da li je vozačka dozvola verodostojna (autentična);

4) da li je vozač umoran, bolestan, ili je pod dejstvom alkohola, psihoaktivnih supstanci i sl. - tako da nije sposoban da bezbedno upravlja vozilom;

5) da li vozač koji upravlja vozilom kojim se vrši drumski prevoz tereta, odnosno putnika ispunjava propisane uslove u skladu sa zakonom i propisima koji uređuju drumski prevoz tereta, odnosno putnika;

6) da li vozač koji upravlja autobusom kojim se vrši organizovan prevoz dece ispunjava uslove u skladu sa zakonom i propisima kojima je uređen način obavljanja organizovanog prevoza dece;

7) da li vozač i član posade vozila kojim se vrši transport opasne robe ispunjavaju propisane uslove i poseduju odgovarajuću dokumentaciju, u skladu sa zakonom i propisima koji uređuju transport opasne robe.

Član 15

Prilikom obavljanja kontrole, policijski službenik može tražiti od lica koje u saobraćaju na putu upravlja vozilom da pokaže i da mu da na uvid vozačku dozvolu, ličnu kartu ili drugu ispravu koja može poslužiti za utvrđivanje identiteta, tahografski uložak, uverenje o ispravnosti prepravljenog vozila, odnosno potvrdu o ispravnosti prepravljenog vozila na pogon na gas i druga dokumenta, vršiti provere njegovih podataka kroz evidencije i preduzimati prema vozačima propisane radnje i mere.

Član 16

Ukoliko vozač očigledno pokazuje znake umora, bolesti, povrede, odnosno neuravnoteženog duševnog stanja i ukoliko je očigledno smanjena njegova sposobnost za upravljanje vozilom, policijski službenik će ga dovesti u zdravstvenu ustanovu radi podvrgavanja stručnom pregledu.

Smatraće se da je vozač u tolikoj meri umoran i da nije sposoban bezbedno da upravlja vozilom ako se uvidom u kontrolne isprave ili uređaje (tahograf) utvrdi da je prekoračio najveće dozvoljeno trajanje upravljanja vozilom u toku od 24 sata.

Član 17

Radi utvrđivanja da li je vozač pod dejstvom alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci policijski službenik će ga podvrgnuti ispitivanju odgovarajućim sredstvima (alkometar, droga test i dr.).

Ukoliko vozača iz očigledno opravdanih razloga nije moguće podvrgnuti ispitivanju odgovarajućim sredstvima policijski službenik će ga dovesti u najbližu odgovarajuću zdravstvenu ustanovu radi podvrgavanja stručnom pregledu.

Ukoliko vozač osporava vrednost izmerenu odgovarajućim sredstvima, policijski službenik će mu omogućiti da na licu mesta podnese pisani zahtev i da o sopstvenom trošku bude podvrgnut analizi krvi, urina, krvi i urina ili drugih telesnih materija.

Zahtev iz prethodnog stava sadrži najmanje sledeće: ime i prezime kontrolisanog učesnika u saobraćaju, datum i vreme vršenja kontrole, potpis kontrolisanog učesnika u saobraćaju, potpis policijskog službenika.

Kontrola vozila

Član 18

Kontrola vozila u saobraćaju na putu vrši se radi utvrđivanja da li je vozilo upisano u jedinstveni registar vozila i da li postoji registraciona nalepnica, da li je ono tehnički ispravno i da li u pogledu tereta odgovara uslovima propisanim za vozila u saobraćaju.

Kontrolom vozila utvrđuje se:

1) da li je upisano u jedinstveni registar vozila i da li ima ispravu o vozilu (saobraćajna dozvola, potvrda o privremenoj registraciji, registarske tablice, registraciona nalepnica) i da li joj je istekao rok važenja;

2) da li ima propisane uređaje i opremu i da li su ispravni;

3) da li ispunjava propisane uslove u pogledu dimenzija, sa ili bez tereta, ukupne mase, najveće dozvoljene ukupne mase i osovinskog opterećenja, kao i druge posebne uslove - ako se oni traže za dato vozilo;

4) da li vozilo kojim se vrši drumski prevoz tereta, odnosno putnika ispunjava uslove u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima je uređen drumski prevoz tereta, odnosno putnika;

5) da li autobus kojim se vrši organizovan prevoz dece ispunjava uslove u skladu sa zakonom i propisima kojima je uređen način obavljanja organizovanog prevoza dece;

6) da li vozilo kojim se vrši prevoz opasne robe ispunjava uslove za transport opasne robe koja se prevozi u skladu sa zakonom i propisima koji uređuju transport opasne robe.

Član 19

Radi utvrđivanja da li je kontrolisano vozilo upisano u jedinstveni registar vozila i da li je na vreme izvršen njegov redovan tehnički pregled policijski službenik će tražiti od vozača da pokaže i da mu na uvid da saobraćajnu dozvolu, potvrdu o privremenoj registraciji, izvršiće uvid u registarske tablice i registracionu nalepnicu ili podatke pribavlja iz evidencija. Podatke iz saobraćajne dozvole upoređuje sa podacima vozila i iz evidencija.

Član 20

Radi utvrđivanja da li vozila u saobraćaju na putu u pogledu tehničke ispravnosti i opreme odgovaraju propisanim uslovima, policijski službenik vrši pregled uređaja na vozilu neposrednim opažanjem, korišćenjem uređaja i tehničkih sredstava i sl. ili upućuje vozilo na kontrolni tehnički pregled kod privrednog društva ovlašćenog za tehnički pregled vozila.

Član 21

Radi utvrđivanja da li je teret na vozilu pravilno smešten, da li odgovara propisanim dimenzijama i nosivosti, kao i da li predstavlja opasnost za bezbednost saobraćaja, policijski službenik u postupku kontrole preduzima potrebne mere u cilju utvrđivanja ovih nepravilnosti.

Član 22

Policijski službenik prilikom vršenja kontrole ispravnosti vozila i tereta što manje zadržava vozilo i vozaču, na njegov zahtev, izdaje potvrdu o vremenu za koje je vozilo bilo zadržano - ukoliko je zadržavanje trajalo duže od 30 minuta.

Potvrda iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje: naziv organa koji je izdao potvrdu, ime i prezime vozača; registarski broj vozila; datum i vreme trajanja kontrole (od-do); mesto kontrole; ime, prezime, broj službene značke i potpis policijskog službenika.

Policijski službenik posle izvršene kontrole ispravnosti tahografa u vozilu vozaču, na njegov zahtev, izdaje propisanu potvrdu o tome. Potvrda sadrži najmanje naziv organa koji je izdao potvrdu, pravni osnov za njeno izdavanje, ime i prezime vozača; registarski broj vozila; datum i vreme trajanja kontrole (od-do); mesto kontrole; broj službene značke, ime, prezime, odnosno potpis policijskog službenika.

Postupanje prema strancima koji učestvuju u saobraćaju

Član 23

U vršenju kontrole saobraćaja na putevima policijski službenici prema strancima koji učestvuju u saobraćaju preduzimaju mere i primenjuju ovlašćenja koja, u skladu sa odredbama ovog pravilnika, preduzimaju, odnosno primenjuju u odnosu na državljane Republike Srbije koji učestvuju u saobraćaju.

U vršenju kontrole saobraćaja na putevima policijski službenici ocenjuju ispunjenost uslova za učešće u saobraćaju i vozila registrovanog u inostranstvu.

U slučaju iz stava 1. ovog člana policijski službenik će od vozača tražiti da da mu da na uvid vozačku dozvolu i saobraćajnu dozvolu, i po potrebi, polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti za vozilo.

Osim kontrole vozačke i saobraćajne dozvole, policijski službenik će izvršiti kontrolu putne isprave, odnosno druge isprave podobne za utvrđivanje identiteta (putna isprava za stranca, putni list, lična karta za stranca ili druge javne isprave sa fotografijom) i činjenica u vezi sa kretanjem i boravkom stranca u Republici Srbiji.

Član 24

Ukoliko okolnosti slučaja ukazuju na mogućnost da bi stranac odlaskom u inostranstvo izbegao izvršenja kazne ili zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti, kao i prisustva u prekršajnom postupku, policijski službenik od stranca privremeno oduzima putnu ili drugu ispravu za prelazak državne granice.

O privremenom oduzimanju putne ili druge isprave za prelazak državne granice iz stava 1. ovog člana, policijski službenik izdaje potvrdu. Potvrda sadrži najmanje: naziv organa koji je izdao potvrdu, ime i prezime vozača; registarski broj vozila; mesto kontrole; broj privremeno oduzete isprave; ime, prezime, broj službene značke, mesto za pečat i potpis policijskog službenika.

Privremeno oduzetu putnu ili drugu ispravu sa primerkom izdate potvrde, policijski službenik dostavlja nadležnom starešini koji čuva i vodi računa da zadržavanje isprave može trajati dok traju razlozi zbog kojih je oduzeta.

Član 25

U slučaju da je stranac učinio prekršaj za čije je rešavanje nadležan sud za prekršaje, zbog sprečavanja mogućnosti da odlaskom u inostranstvo izbegne odgovornost za prekršaj, policijski službenik će mu predočiti da će se dalji postupak voditi pred nadležnim organom za prekršaje.

Ukoliko postoji osnovana sumnja da je stranac učinio krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja a imajući u vidu mogućnost da odlaskom u inostranstvo može izbeći odgovornost, policijski službenik će ga dovesti nadležnom organu.

Postupanje prema licima koja uživaju diplomatski imunitet

Član 26

U kontroli saobraćaja na putevima policijski službenik može da zaustavi i izvrši kontrolu motornih i priključnih vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava, vozila misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, u pogledu ispunjavanja uslova za učešće vozila i vozača u saobraćaju.

Zaustavljanje i kontrolu vozila iz stava 1. ovog člana, policijski službenik vrši ukoliko je učinjen prekršaj, ukoliko postoji osnovana sumnja da je izvršeno krivično delo ili druga nezakonita radnja ili ukoliko postoje posebni razlozi za utvrđivanje identiteta i diplomatskog statusa lica u vozilu.

Ukoliko je vozilo iz stava 1. ovog člana parkirano tako da ugrožava i ometa saobraćaj, policijski službenik će ukloniti nepropisno parkirano vozilo ako na drugi način ne može da se omogući bezbedno i nesmetano odvijanje saobraćaja.

Član 27

U kontaktu sa licima koja uživaju diplomatski imunitet, policijski službenik postupa sa dužnom pažnjom i poštovanjem i dužan je da preduzme mere radi sprečavanja nanošenja povrede ličnosti, slobode i dostojanstva.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, policijski službenik sa posebnom pažnjom se odnosi prema šefu diplomatske misije, misije strane države, odnosno međunarodne organizacije u Republici Srbiji bilo da lično upravlja vozilom, bilo da se nalazi u vozilu koje je u prekršaju.

Član 28

Ukoliko je vozilom iz člana 26. ovog pravilnika izvršen prekršaj, policijski službenik postupa u skladu sa propisima i u redovnom postupku procesuira prekršaj.

Ako lice koje upravlja vozilom iz člana 26. ovog pravilnika ne postupi po znaku policijskog službenika, ne zaustavi vozilo ili nakon zaustavljanja vozila odbije da postupi po zahtevu policijskog službenika, policijski službenik će o tome sačiniti službenu belešku u kojoj će navesti registarsku oznaku, marku i tip vozila, vreme i mesto kontrole, kao i konkretno ponašanje lica koje je učinilo prekršaj.

Ako se u toku kontrole, lice koje je izvršilo prekršaj pozove na diplomatski imunitet, policijski službenik će, u cilju potvrđivanja te činjenice, od kontrolisanog lica odmah zatražiti na uvid diplomatsku ličnu kartu ili diplomatski pasoš i u što kraćem vremenu uzeti osnovne podatke o licu, o broju i roku važenja isprave, kao i o nazivu organa koji je istu izdao, radi dalje procedure u vezi sa procesuiranjem prekršaja.

Prilikom stavljanja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaj iz stava 3. ovog člana, obavezno se unosi podatak o diplomatskom imunitetu učinioca prekršaja i broj i vrsta isprave na osnovu koje je imunitet utvrđen.

Član 29

U kontroli saobraćaja na putevima policijski službenik može da isključi iz saobraćaja diplomatskog predstavnika koji je pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci ili umora, ali ne može da primenjuje nikakve mere, uključujući i podvrgavanje na alko-test, droga-test, prinudno vađenje krvi i dr.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, policijski službenik treba da odmah zatraži stav od nadležnog starešine u pogledu daljeg postupanja.

Član 30

O izvršenoj kontroli i preduzetim merama protiv lica koja uživaju diplomatski imunitet područna policijska uprava bez odlaganja obaveštava nadležnu organizacionu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Kontrola obavljanja vanrednog prevoza

Član 31

Kontrolom vanrednog prevoza policijski službenik utvrđuje:

1) da li prevoznik poseduje dozvolu za obavljanje vanrednog prevoza, odnosno saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova povodom prevoza;

2) da li se vanredni prevoz obavlja u skladu sa dozvolom, tj. propisanom trasom, vozilima, vremenom obavljanja vanrednog prevoza i ostalih odredbi propisanih u odobrenju;

3) da li prevoznik vanrednog prevoza poseduje potrebnu dokumentaciju o vozilima koja vrše prevoz, vozačima i pratećim licima;

4) da li je teret propisno smešten, učvršćen i obeležen te je li dužina, širina, visina i masa tereta istovetna sa podacima u odobrenju za vanredni prevoz. Ukoliko je dozvolom određena da pratnju vanrednog prevoza vrše policijski službenici, utvrđene neispravnosti ili nedostaci otklanjaju se pre započinjanja vanrednog prevoza;

5) da li su vozila kojima se obavlja vanredni prevoz i vozila prevoznika koja prate vanredni prevoz obeležena propisanom oznakom, gabaritnim svetlima, propisanim rotacionim ili trepćućim svetlima;

6) da li vozači i vozila ispunjavaju propisane opšte uslove za učešće u saobraćaju;

7) da li se iza vozila koje vrši vanredni prevoz formira kolona drugih vozila, i da li vođa pratnje vanrednog prevoza na pogodnom mestu zaustavlja vanredni prevoz i propušta kolonu vozila.

Na način iz stava 1. tačka 7) ovog člana vođa pratnje postupa i u slučaju ako na vozilu pod pratnjom nastupi kvar, a ako vozilo nije moguće skloniti sa puta vozilo će se zaustaviti što bliže desnoj ivici kolovoza i propisno označiti.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova ili ako nastupi oštećenje puta ili putnih objekata u tolikoj meri da nije moguće dalje bezbedno odvijanje vanrednog prevoza, vođa pratnje će vanredni prevoz prekinuti i vozilo skloniti sa puta na pogodno mesto.

Na službenom vozilu koje prati vanredni prevoz neprestano su uključeni uređaji za davanje posebnih svetlosnih znakova, a kada se pratnja vrši na autoputu, službeno vozilo, po pravilu, kreće se iza vozila kojim se vrši vanredni prevoz.

Kontrola transporta opasnog tereta

Član 32

Transport opasne robe na putu policijski službenik kontroliše u skladu sa propisima koji uređuju transport opasne robe.

Kontrolom transporta opasne robe policijski službenik utvrđuje:

1) da li vozač poseduje transportnu dokumentaciju - sertifikat o odobrenju za vozilo (ADR), sertifikat za vozača (ADR), isprave o prevozu, transportni dokument, pisano uputstvo u skladu sa ADR, odobrenje za prevoz, potvrdu o osiguranju, dokumentaciju za robu i drugo;

2) da li vozač ispunjava propisane opšte uslove za upravljanje vozilom i posebne uslove za upravljanje vozilom kojim se prevozi opasna roba;

3) da li vozilo ispunjava propisane opšte uslove za učešće u saobraćaju i posebne uslove da se njime prevozi opasna roba;

4) da li vozilo poseduje propisanu opremu za učešće u saobraćaju i dodatnu opremu za vozilo za prevoz opasne robe;

5) da li je vozilo propisno obeleženo i označeno da se njime prevozi opasna roba;

6) da li vozač upravlja vozilom propisanom brzinom;

7) da li se transport opasne robe vrši dozvoljenom trasom kretanja po putu;

8) da li vozači zaustavljaju ili parkiraju vozila na predviđenim mestima;

9) da li se u kabini vozila pored vozača i suvozača nalaze druga lica i

10) da li se vozač udaljava od vozila kojim se prevozi opasna roba.

Ako policijski službenik u postupku vršenja kontrole utvrdi nepravilnosti prilikom transporta opasne robe, koje bi mogle uticati na bezbednost ljudi, imovine, odnosno zaštitu životne sredine, dužan je da, u skladu sa zakonom, preduzme mere isključenja iz saobraćaja, uz izdavanje vozaču potvrde o izvršenoj kontroli transporta opasne robe i o tome odmah obavesti ministarstvo nadležno za transport opasne robe i nadležnu službu za vanredne situacije.

Član 33

Odredbe člana 32. ovog pravilnika ne odnose se na transport opasne robe koji se obavlja prevoznim sredstvima koja pripadaju ministarstvu nadležnom za poslove odbrane, ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, Vojsci Srbije, kao i vojnim snagama drugih država i organizacija koje prema posebnom sporazumu koriste saobraćajnu infrastrukturu Republike Srbije.

Kontrola radnog vremena vozača vozila u drumskom prevozu i tahografa

Član 33a

Vozač vozila u kome je ugrađen analogni, odnosno digitalni tahograf, dužan je, u skladu sa zakonom, policijskom službeniku da pruži na uvid:

1) tahografske listiće za tekući dan i prethodnih 28 dana kada upravlja vozilom u kome je ugrađen analogni tahograf i karticu vozača, ako je poseduje;

2) karticu vozača, ukoliko upravlja vozilom u kome je ugrađen digitalni tahograf;

3) sve ručne unose ili štampane ispise koji se odnose na tekući dan i prethodnih 28 dana;

4) potvrde o aktivnostima vozača, ako ih poseduje;

5) dokaze o izrečenim sankcijama za konstatovane prekršaje AETR sporazuma, odnosno zakona koji uređuje radno vreme posade vozila u drumskom prevozu i tahografe za tekući dan i prethodnih 28 dana.

Licu iz stava 1. ovog člana policijski službenik može zatražiti na uvid i kvalifikacionu karticu, odnosno upisan kôd 95 u vozačku dozvolu.

Neposredno regulisanje saobraćaja

Član 34

Neposredno regulisanje saobraćaja koje vrši policijski službenik sastoji se u izdavanju naređenja o načinu na koji učesnici u saobraćaju moraju postupati i ponašati se u saobraćaju na raskrsnici ili drugom mestu na putu.

Neposredno regulisanje saobraćaja vrše policijski službenici u uniformi sa propisanom dodatnom opremom.

Izuzetno, u slučaju kada policijski službenici vrše interventno regulisanje saobraćaja, to čine i bez propisane dodatne opreme.

U slučaju da ne vrši regulisanje saobraćaja, policijski službenik ponaša se u skladu sa pravilima saobraćaja.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, policijski službenik može odstupiti od pravila saobraćaja samo u slučaju hitne primene zakonom propisanih ovlašćenja.

Član 35

Neposredno regulisanje saobraćaja policijski službenici vrše na raskrsnici ili drugom mestu na putu unakrsnim, naizmeničnim ili mešovitim (kombinovanim) propuštanjem saobraćajnih tokova, odnosno zabranom odvijanja saobraćaja.

Unakrsno regulisanje saobraćaja, sprovodi se, po pravilu, na raskrsnicama na kojima nisu postavljeni uređaji za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova u vreme intenzivnih saobraćajnih tokova vozila i pešaka.

Naizmenično propuštanje saobraćajnih tokova sprovodi se na delu puta ili ulice, gde je iz različitih razloga (saobraćajna nezgoda, radovi na putu, oštećenje kolovoza, odron ili druga prepreka na putu i sl.) došlo do suženja ili zauzimanja dela kolovoza, tako da se ne može istovremeno odvijati saobraćaj u oba smera.

Mešovito (kombinovano) regulisanje saobraćaja sprovodi se na raskrsnici sa semaforima, kada u vreme povećanog saobraćajnog opterećenja, uspostavljeni režim rada semafora ne zadovoljava potreban nivo protočnosti saobraćaja, odnosno u uslovima zastoja, ili zagušenja saobraćaja na raskrsnici.

Prelazak na neposredno regulisanje saobraćaja policijski službenik će učiniti u vreme i na način koji je najpovoljniji sa aspekta bezbednosti saobraćaja i sopstvene bezbednosti.

Član 36

Regulisanje saobraćajnih tokova na putu vrše policijski službenici zadržavanjem na pogodnim mestima ili iz policijskog vozila u pokretu, dajući odgovarajuće znake kojima se naređuje smanjenje brzine kretanja, ubrzanje kretanja i zaustavljanje određenih vozila, na deonicama puteva na kojima dolazi do zastoja i stvaranja kolona, zbog sporih vozila, saobraćajnih nezgoda i kvara na vozilima, kao i prilikom obezbeđenja i pratnji vanrednih prevoza, prevoza opasnih materija, odnosno obezbeđenja i pratnji određenih ličnosti i sl.

Ukoliko više policijskih službenika neposredno regulišu saobraćaj, znaci koje daju moraju biti međusobno usklađeni.

Član 37

Ako se u jednoj raskrsnici nalazi više policijskih službenika koji neposredno regulišu saobraćaj, jedan policijski službenik, po pravilu treba da se nalazi u središtu raskrsnice, a ostali policijski službenici koji vrše neposredno regulisanje saobraćaja, nalaze se na pogodnom mestu na kolovozu u zoni raskrsnice.

Na raskrsnici i na drugom mestu na putu gde je saobraćaj regulisan semaforima ili drugim uređajima, u slučaju zastoja ili neravnomernog opterećenja saobraćajnih tokova, policijski službenici mogu upravljati saobraćajnim tokovima (neposredno regulisati saobraćaj) davanjem propisanih znakova rukama, položajem tela i dr.

Kada je potrebno izvršiti regulisanje saobraćaja policijski službenik pre ulaska u raskrsnicu daje rukom znak - desna ruka podignuta vertikalno sa dlanom otvorene šake usmerenim prema levo (koji znači zabranu prolaza sve vozače, osim za one vozače čija se vozila, u času kada policijski službenik podigne ruku, ne mogu na bezbedan način zaustaviti, a za pešake znači zabranu da prelaze kolovoz) i istovremeno daje zvučni znak - jedan duži zvižduk (koji znači poziv učesnicima u saobraćaju koji ga čuju da obrate pažnju na policijskog službenika koji će dati odgovarajući znak) tako da mogu da ga uoče svi učesnici u saobraćaju, da se zaustave i zatim ulazi najkraćim putem do središta raskrsnice, ili pogodnog mesta gde ga mogu jasno uočiti učesnici u saobraćaju, a zatim nastavlja sa regulisanjem davanjem odgovarajućih znakova.

Ako je prilikom regulisanja saobraćaja neophodno izvršiti zamenu policijskog službenika u raskrsnici, policijski službenik koji se nalazi u raskrsnici daje znake iz stava 3. ovog člana, tako da mogu da ga uoče svi učesnici u saobraćaju i da se zaustave, a istovremeno znak rukom daje i policijski službenik koji ulazi u raskrsnicu kada je saobraćaj zaustavljen, staje iza policijskog službenika kojeg treba da zameni i nastavlja da daje znak rukom iz stava 3. ovog člana, dok policijski službenik koji je zamenjen ne napusti raskrsnicu, a zatim nastavlja sa regulisanjem saobraćaja davanjem odgovarajućih znakova.

Član 38

Neposredno regulisanje saobraćaja može vršiti policijski službenik koji je obučen, odnosno koji je završio osnovni kurs za saobraćajnog policajca.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, neposredno regulisanje saobraćaja mogu obavljati policijski službenici u uniformi u hitnim slučajevima (saobraćajna nezgoda, zastoj, preusmeravanje saobraćajnih tokova i sl.).

Znake kojima se naređuje smanjenje brzine kretanja, ubrzanje kretanja i zaustavljanje određenih vozila, policijski službenici mogu davati i iz vozila, odnosno sa motocikla.

Kategorije neposrednog regulisanja saobraćaja

Član 39

Neposredno regulisanje saobraćaja na putevima obavlja se na osnovu svakodnevnog praćenja stanja, uočavanja poremećaja u odvijanju saobraćaja i pokazatelja o stanju bezbednosti saobraćaja, a vrši se stalno ili povremeno, na raskrsnicama ili drugim mestima na putu, radi ostvarivanja veće protočnosti saobraćaja i bezbednosti učesnika u saobraćaju.

Član 40

Neposredno regulisanja saobraćaja obavlja se kao:

1) stalno regulisanja saobraćaja - svakodnevno, u određeno doba dana;

2) povremeno regulisanje saobraćaja - na mestima i u vreme očekivanog ili vanrednog povećanja saobraćaja na putevima i njegovog otežanog odvijanja (dani vikenda, sportske ili druge priredbe ili aktivnosti na putu, saobraćajne nezgode i sl.);

3) interventno regulisanje saobraćaja - neposredno regulisanje koje vrše policijski službenici na raskrsnicama ili drugim mestima na putu.

Stalno regulisanje saobraćaja utvrđuje se planom područne policijske uprave, odnosno saobraćajne policijske ispostave, odnosno policijske stanice.

Povremeno regulisanje saobraćaja utvrđuje se nalogom za izvršenje službenog zadatka ili upućivanjem policijskog službenika u određenom vremenskom intervalu na konkretnoj raskrsnici ili deonici puta.

Interventno regulisanje saobraćaja policijski službenik preduzima neizostavno u slučaju:

1) kada je neophodno da učesnici u saobraćaju neizostavno i bez odlaganja odstupe od propisanih pravila saobraćaja ili značenja saobraćajnih znakova;

2) hitnog sprečavanja ili otklanjanja prekida, zastoja ili usporenja saobraćaja (saobraćajnog toka);

3) vršenja uviđaja u skladu sa odredbama zakona, na mestu - deonici puta gde se dogodila saobraćajna nezgoda na putu;

4) ostalih situacija koje zahtevaju hitno i vanredno neposredno regulisanje u cilju obezbeđivanja veće protočnosti i bezbednog odvijanja saobraćaja.

Član 41

Prilikom održavanja sportskih i drugih priredbi na putu, odnosno događaja, regulisanje saobraćaja vrši se po prethodno sačinjenom planu obezbeđenja kojim se preciziraju mesta i način regulisanja kao i ostali parametri neophodni prilikom obezbeđenja sportskih i drugih priredbi na putu i saobraćajno bezbednosne procene.

Član 42

U slučaju potrebe za preusmeravanjem saobraćaja u zimskim vremenskim uslovima odvijanja saobraćaja ili usled drugih neprilika na putu (poplava i sl.), regulisanje saobraćaja sprovodi se na osnovu posebnog plana područne policijske uprave, odnosno saobraćajne policijske ispostave, odnosno policijske stanice.

Isključenje vozača iz saobraćaja

Član 43

Policijski službenik će sprečiti vozača da produži upravljanje vozilom u saobraćaju na putu - njegovima isključenjem iz saobraćaja, u slučajevima iz člana 279. Zakona.

Policijski službenik neće isključiti vozača na mestu na kojem bi vozilo predstavljalo opasnost za druge učesnike u saobraćaju ili bi ometalo normalno odvijanje saobraćaja.

Policijski službenik će uručiti vozaču potvrdu o izdatom naređenju o isključenju iz saobraćaja, kojom se nalože vozaču da vozilo ukloni sa kolovoza, s tim da sa tog mesta ne sme produžiti vožnju dok traju razlozi zbog kojih je isključen, odnosno do određenog vremena ili da vozilo odveze na pogodno mesto i pri tome će policijski službenik sediti u vozilu ili da se vozilom kreće neposredno iza ili ispred službenog vozila do određenog mesta ukoliko okolnosti slučaja ukazuju da vozač vožnjom neće ugroziti bezbednost saobraćaja, a može, uz prisustvo vozača, upravljati njegovim vozilom do određenog mesta.

Ukoliko policijski službenik nije u mogućnosti postupiti na način propisan u stavu 3. ovog člana, može izdati nalog za premeštanje vozila u skladu sa odredbama člana 282. Zakona.

Policijski službenik će uručiti potvrdu o izdatom naređenju o isključenju, kojom se nalože: instruktoru - da prekine obučavanje kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom; kandidatu za vozača - da prekine praktičnu obuku, odnosno da prekine praktični deo ispita za vozača, licu - da prekine nadziranje vozača sa probnom vozačkom dozvolom; ispitivaču da prekine dalje sprovođenja praktičnog dela vozačkog ispita.

Policijski službenik odmah po uručenju potvrde o izdatom naređenju o isključenju iz saobraćaja, unosi podatke o isključenju vozača u odgovarajući informacioni sistem Ministarstva ili podatke prenosi teritorijalno nadležnoj organizacionoj jedinici, odnosno ovlašćenom licu radi upisivanja u odgovarajuću evidenciju o isključenim vozačima iz saobraćaja.

Ako su razlozi za isključenje vozača iz saobraćaja iz stava 1. ovog člana takve prirode da se može omogućiti drugom licu da upravlja vozilom isključenog vozača, kada postoji drugo lice koje ispunjava uslove za upravljanje ovim vozilom, to će se omogućiti, uz saglasnost vlasnika, odnosno korisnika vozila.

Zadržavanje vozača

Član 44

Mera zadržavanja odrediće se vozaču kod koga je utvrđeno da je u teškom, veoma teškom ili potpunom alkoholisanom stanju ili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, do otrežnjenja, a najduže 12 sati, ili vozaču koji odbije da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci.

Mera zadržavanja primenjuje se i prema vozaču koji je blago, umereno ili srednje alkoholisan, ako postoji opasnost da će nastaviti sa upravljanjem vozilom nakon što je isključen iz saobraćaja.

Izražavanjem namere, odnosno postojanjem opasnosti da će vozač nastaviti sa upravljanjem vozilom, u smislu ovog pravilnika, smatra se sedanje vozača za točak upravljača i uključivanje motora u rad, odnosno preduzimanje druge slične radnje kojom pokazuje očiglednu nameru da će nastaviti sa upravljanjem vozilom odnosno da neće postupiti po naredbi o isključenju iz saobraćaja.

Policijski službenik zadržava vozača u službenim prostorijama policije za zadržavanje ili u za to određenim prostorijama nadležnih organa pravosuđa.

Policijski službenik koji vrši dovođenje, odnosno privođenje, odgovoran je za bezbednost lica prilikom dovođenja do službenih prostorija gde se vrši zadržavanje, odnosno do privođenja nadležnom organu, a policijski službenik koji vrši nadzor nad zadržanim licem odgovoran je za bezbednost lica tokom zadržavanja. Ispunjenost uslova za prestanak mere zadržavanja lica utvrđuje policijski službenik koji je doneo ili ima pravo da donese rešenje o zadržavanju. Ponovno alkotestiranje lica u službenim prostorijama izvršiće policijski službenik organizacione jedinice koja raspolaže odgovarajućim sredstvima, pri čemu, ukoliko je rezultat alkotestiranja 0,2 mg/ml ili niži, odnosno 0,00 mg/ml za vozače koji ne smeju u organizmu da imaju alkohola kada učestvuju motornim vozilom u saobraćaju, smatraće se da su ispunjeni uslovi za prestanak mere zadržavanja. Rezultat alkotestiranja evidentira se u evidenciji dovedenih i zadržanih lica u polju "NAPOMENA", sa podacima o alkometru, vremenu alkotestiranja i izmerenoj vrednosti. Prema licima koja su zadržana zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, odnosno zbog odbijanja da se podvrgnu ispitivanju na prisustvo alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci, neće se utvrđivati ispunjenost uslova za prestanak mere zadržavanja.

Policijski službenik koji je odredio zadržavanje, na zahtev zadržanog lica, o zadržavanju će obavesti njegove najbliže srodnike, njegovog poslodavca, nadležni organ starateljstva ako je potrebno obezbediti zaštitu ili staranje o detetu ili drugim licima o kojima se stara zadržano lice. U slučaju kada se zadržava stranac, o tome se obaveštava ministarstvo nadležno za spoljne poslove, odnosno vojna policija ukoliko je zadržano vojno lice.

Vreme zadržavanja lica računa se od trenutka kada se utvrdi da je u teškom, veoma teškom ili potpuno alkoholisanom stanju ili da je pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, odnosno od trenutka odbijanja da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci.

Rešenje o zadržavanju donosi rukovodilac nadležne organizacione jedinice koja vodi postupak protiv zadržanog lica, odnosno lice koje on odredi.

Rešenje o zadržavanju uručuje se zadržanom licu uz potpis.

Zadržano lice ima pravo da u skladu sa Zakonom o prekršajima, protiv odluke donete u prvom stepenu, izjavi žalbu nadležnom drugostepenom organu.

Ako se u istom prostoru za zadržavanje zadržava više lica, mogu se zadržati samo lica istog pola.

Bolesno ili povređeno lice kome je očigledno potrebna lekarska pomoć ili lice koje pokazuje znakove težeg trovanja alkoholom ili kojim drugim sredstvom ne može se zadržavati u prostorijama za zadržavanje. Ovim licima policijski službenik koji vrši zadržavanje obezbeđuje prevoz u zdravstvenu ustanovu gde će im biti pružena lekarska pomoć.

Kada zadržano lice samo zahteva lekarsku pomoć policijski službenik će potrebnu pomoć omogućiti u prostorijama za zadržavanje ili obezbediti prevoz do najbliže zdravstvene ustanove.

Policijski službenik dovešće nadležnom organu za prekršaje vozača koji je zatečen u činjenju prekršaja i koji izražava nameru za dalje činjenje prekršaja ili vozača koji je nastavio sa činjenjem tog prekršaja.

Ako se dovođenje iz stava 14. ovog člana ne može izvršiti odmah, policijski službenik će zadržati ovo lice, najduže 24 sata.

Zaticanjem u činjenju prekršaja u smislu ovog pravilnika, smatra se zaticanje učinioca prekršaja na mestu izvršenja prekršaja ili u neposrednoj blizini tog mesta, u vreme izvršenja ili neposredno posle izvršenja prekršaja.

Izražavanjem namere, odnosno postojanjem opasnosti da će vozač nastaviti sa činjenjem prekršaja, u smislu ovog pravilnika, smatra se sedanje vozača za točak upravljača i uključivanje motora u rad, odnosno preduzimanje druge slične radnje kojom vozač pokazuje očiglednu nameru za dalje činjenje prekršaja.

Upućivanje na kontrolni lekarski pregled

Član 45

U slučaju da policijski službenik u kontroli saobraćaja na putu zatekne, naiđe ili na drugi način sazna i posumnja da vozač, odnosno instruktor vožnje zbog psihofizičkih smetnji odnosno nedostataka, nije u stanju da bezbedno upravlja vozilom, o tome će sačiniti službenu belešku i dostaviti je neposrednom starešini.

Ukoliko se u postupku provere navoda iz službene beleške iz stava 1. ovog člana potvrdi sumnja da vozač, odnosno instruktor vožnje, nije u stanju bezbedno da upravlja vozilom, zahtev za upućivanje na kontrolni lekarski pregled dostaviće se teritorijalnoj organizacionoj jedinici Ministarstva, koja vodi vozača u evidenciji, odnosno organu koji je izdao dozvolu za instruktora vožnje.

U slučajevima iz st. 1. i 2. ovog člana ako je vozač stranac, područna policijska uprava dostaviće obaveštenje o tome nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva, radi izveštavanja države čiji je organ izdao stranu vozačku dozvolu.

Utvrđivanje prisustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci kod učesnika u saobraćaju

Član 46

Policijski službenik podvrgava vozača, instruktora vožnje, kandidata za vozača tokom praktične obuke ili polaganja praktičnog dela ispita za vozača, lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom, ispitivača na praktičnom delu vozačkog ispita, lice koje je na prednjem sedištu u motornom vozilu, pešaka koji neposredno ugrožava bezbednost saobraćaja, zbog opravdane sumnje da u organizmu ima alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci, ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, droga test i dr.) usmeno i daje uputstvo o načinu korišćenja i postupku ispitivanja pomoću odgovarajućih sredstava te ih upozorava na posledice odbijanja podvrgavanja ispitivanju.

Nakon obavljenog ili odbijenog ispitivanja policijski službenik popunjava propisani zapisnik, koji potpisuju kontrolisano lice i policijski službenik koji je obavio ispitivanje.

Zapisnik iz prethodnog stava sadrži najmanje: naziv organa, datum izvršene kontrole, pravni osnov, podatke o učiniocu prekršaja, mesto i vreme učinjenog prekršaja, opis činjeničnog stanja, pravnu kvalifikaciju učinjenog prekršaja, potpis kontrolisanog lica, odnosno kontrolisanog učesnika u saobraćaju, broj službene značke, mesto za pečat, prezime i ime, odnosno potpis policijskog službenika.

Ako je kontrolisano lice u takvom stanju da propisani zapisnik ne može potpisati ili odbije potpisati, policijski službenik će i to konstatovati u zapisniku.

Propisani zapisnik iz stava 2. ovog člana ne popunjava se ukoliko je rezultat ispitivanja negativan.

Ukoliko učesnika u saobraćaju iz stava 1. ovog člana iz očigledno opravdanih razloga nije moguće podvrgnuti ispitivanju odgovarajućim sredstvima, policijski službenik će ga dovesti u zdravstvenu ustanovu radi podvrgavanja stručnom pregledu.

Ukoliko učesnik u saobraćaju iz stava 1. ovog člana osporava rezultate ispitivanja, policijski službenik će mu omogućiti da na licu mesta podnese pisani zahtev u obrazac u kome su evidentirani rezultati ispitivanja, da o sopstvenom trošku bude podvrgnut analizi krvi, urina, krvi i urina ili drugih telesnih materija.

Dovođenje kontrolisanog lica u zdravstvenu ustanovu radi podvrgavanja stručnom pregledu i/ili analizi krvi, krvi i urina ili drugih telesnih materija, policijski službenik vrši sa propisanim nalogom za odgovarajuće ispitivanje.

Prilikom sprovođenja stručnog pregleda iz stava 5. ovog člana, odnosno prilikom uzimanja krvi, krvi i urina ili drugih telesnih materija, po pravilu, prisustvuje policijski službenik.

Ako je utvrđeno da je učesnik u saobraćaju pod dejstvom alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci, troškove utvrđivanja snosi učesnik u saobraćaju iz stava 1. ovog člana.

Zaustavljanje, odnosno upućivanje radi zaustavljanja vozila na bezbednom mestu ili uključivanja na put za tu vrstu ili kategoriju vozila

Član 47

Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće putem na kome kretanje te vrste vozila nije dozvoljeno, izdaće naređenje vozaču da odmah najkraćim putem napusti taj put, odnosno na autoputu i motoputu na prvom narednom isključenju. Patrola saobraćajne policije izvršiće pratnju istog do najbližeg bezbednog mesta za isključenje vozila sa puta.

U slučaju da vozilo ugrožava ili ometa bezbednost saobraćaja, odnosno kada se preduzimaju hitne mere radi obezbeđenja javnog reda i mira ili otklanjanja neposredne opasnosti, policijski službenik će preduzeti mere na uklanjanju vozila sa puta.

Isključenje vozila iz saobraćaja

Član 48

Policijski službenik će isključiti iz saobraćaja vozilo u slučajevima iz člana 289. Zakona.

Tehnički neispravnim uređajem za upravljanje, odnosno zaustavljanje, odnosno tehničkom neispravnošću drugih uređaja i opreme, u smislu ovog pravilnika, smatraće se:

1) neispravnost koja je pri vršenju kontrolnog tehničkog pregleda okarakterisana kao "opasna neispravnost" (ON);

2) opšte stanje vozila, odnosno kombinacija neispravnosti pojedinih uređaja (uređaja za osvetljavanje puta i svetlosna signalizacija, karoserija, pneumatici, uređaji koji omogućavaju normalnu vidljivost i dr.) koje ukazuje na stepen opasne neispravnosti i to u slučaju kada nije moguće uputiti vozilo na kontrolni tehnički pregled, prilikom čega policijski službenik sačinjava odgovarajuću foto dokumentaciju.

Policijski službenik će uručiti vozaču potvrdu o izdatom naređenju o isključenju vozila iz saobraćaja, kojom se nalaže vozaču da vozilo ukloni sa kolovoza, ili da odveze vozilo, pod nadzorom policijskog službenika, do najbližeg pogodnog mesta, s tim da sa tog mesta vozilo ne sme produžiti vožnju dok traju razlozi zbog kojih je isključeno, odnosno na vozilo će postaviti uređaje kojima se sprečava odvoženje vozila.

Potvrda o izdatom naređenju sadrži najmanje sledeće podatke: organ koji je izdao potvrdu, ime i prezime vozača, podaci o vozilu, datum izdavanja potvrde, broj službene značke, mesto za pečat, ime i prezime, odnosno potpis policijskog službenika.

Policijski službenik odmah po uručenju potvrde o izdatom naređenju iz stava 3. ovog člana, unosi podatke o isključenju vozila u odgovarajući informacioni sistem Ministarstva ili podatke prenosi teritorijalno nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva ili ovlašćenom licu radi upisivanja u odgovarajuću evidenciju o isključenju iz saobraćaja.

Nalaganje mera za otklanjanje, odnosno sprečavanje nastanka opasnosti na putu

Član 49

Naredbu upravljaču puta da preduzme mere za otklanjanje neposredne opasnosti po učesnike u saobraćaju na putu iz člana 294. Zakona, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva izdaje usmenim rešenjem i naređuje njegovo izvršenje bez odlaganja, a na zahtev upravljača puta izrađuje rešenje u pismenom obliku u zakonskom roku, odnosno usmeno objavljuje rešenje koje će izdati u pismenom obliku ili izdaje pismeno rešenje.

Ukoliko upravljač puta ne postupi po izdatom naređenju iz stava 1. ovog člana ili ne izvesti teritorijalno nadležnu organizacionu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova o preduzetim merama, protiv upravljanja puta policija će preduzeti propisane mere, odnosno podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Snimanje saobraćaja i učesnika u saobraćaju korišćenjem odgovarajućih sredstava kao i dokumentovanje prekršaja i drugih delikta u saobraćaju

Član 50

Policijski službenici u cilju otkrivanja, dokumentovanja i dokazivanja saobraćajnih prekršaja i drugih delikata, mogu koristiti vozila sa ili bez spoljnih obeležja policije, sa ugrađenim uređajima za utvrđivanje prekršaja u saobraćaju, sistem video-nadzora postavljen u cilju praćenja bezbednosti i protočnosti saobraćaja i ponašanja učesnika u saobraćaju, kao i korišćenje ručnih video-kamera i fotoaparata iz vozila sa ili bez spoljnih obeležja policije, ili snimanje i fotografisanje prekršaja bez korišćenja službenih vozila.

Video-zapis, odnosno fotografija obavezno moraju imati datum i vreme snimljenog prekršaja.

Oduzimanje predmeta prekršaja

Član 51

Policijski službenik može u kontroli saobraćaja, odnosno u vršenju nadzora, radi dokumentovanja i dokazivanja prekršaja i drugih delikta, privremeno, a najduže 24 sata, od učinioca prekršaja, odnosno drugog delikta, oduzeti ispravu podobnu za dokazivanje protivpravnog ponašanja.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana, o privremeno oduzetoj ispravi policijski službenik izdaje licu potvrdu koja treba da sadrži najmanje sledeće podatke: ime i prezime lica, JMBG, adresu stana, vrstu i broj isprave, dan i čas privremenog oduzimanja, razlog oduzimanja isprave i dr.

Oduzimanje obrasca strane vozačke dozvole kada vozač poseduje više od jedne vozačke dozvole

Član 52

Ukoliko se u kontroli saobraćaja zatekne vozač koji osim srpske, poseduje i inostranu vozačku dozvolu, inostrana vozačka dozvola će se od strane postupajućeg policijskog službenika oduzeti na licu mesta, dok se u slučaju zaticanja vozača u kontroli saobraćaja sa dve ili više inostrane vozačke dozvole, istome oduzima vozačka dozvola koja je kasnije izdata. Za oduzimanje inostrane vozačke dozvole vozaču se izdaje Potvrda o primeni posebnih mera i ovlašćenja, obrazac PMO, u koji se unose podaci o vozaču, datumu i vremenu oduzimanja, serijski broj i podatak o državi i organu koji je izdao vozačku dozvolu. Oduzeta vozačka dozvola se od strane područne policijske uprave, bez odlaganja, dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici u sedištu Ministarstva, radi dostavljanja Ministarstvu spoljnih poslova.

Upućivanje vozila na kontrolni tehnički pregled

Član 53

Ukoliko se u saobraćaju na putu zatekne vozilo kod koga se u toku kontrole uređaja na vozilu neposrednim opažanjem, uređajima i tehničkim sredstvima i na drugi način posumnja da je tehnički neispravan uređaj za upravljanje ili uređaj za zaustavljanje, odnosno kod koga su u tolikoj meri tehnički neispravni i drugi uređaji i oprema, da mogu ugroziti bezbednost saobraćaja i životnu sredinu, policijski službenik izdaje pismeni nalog za upućivanje vozila na kontrolni tehnički pregled.

Pismeni nalog obuhvata tehničku neispravnost zbog koje se vozilo upućuje na kontrolni tehnički pregled i naziv privrednog društva u kojem će se taj pregled izvršiti.

Policijski službenik naložiće vozaču, da pod njegovima nadzorom, vozilo odveze do privrednog društva ovlašćenog za vršenje tehničkog pregleda.

Uklanjanje, odnosno premeštanje vozila, kao i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila

Član 54

Uklanjanje, odnosno premeštanje vozila, koja su nepropisno zaustavljena, odnosno parkirana i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila (u daljem tekstu: blokiranje vozila) vrši se na osnovu naloga izdatog od strane policijskog službenika koji u kontroli saobraćaja zatekne vozilo parkirano ili zaustavljeno suprotno odredbama zakona. Ukoliko vozač nije na licu mesta donosi rešenje u pisanoj formi, kojim nalaže uklanjanje vozila.

Rešenje kojim se vozaču nalaže uklanjanje nepropisno zaustavljenog odnosno parkiranog vozila, odnosno blokiranje vozila, obavezno sadrži: broj pod kojim je doneto, datum donošenja, preciznu lokaciju na kojoj je vozilo zatečeno, pravnu kvalifikaciju prekršaja, tačno vreme u koje je vozilo uočeno i vreme kada je primerak rešenja postavljen na vozilo (uručeno vozaču), da li je rešenjem naloženo uklanjanje vozila ili postavljanje uređaja, pouku o pravnom sredstvu, ime i prezime policijskog službenika.

Radi utvrđivanja precizne lokacije vozila iz stava 1. ovog člana policijski službenik vrši odgovarajuća merenja, sačinjava skicu lica mesta, i fotografiše vozilo u prekršaju u momentu uočavanja i izdavanja naloga za uklanjanje vozila i dr.

Ukoliko putem video nadzora ili foto-zapisa utvrdi da je vozilo parkirano ili zaustavljeno suprotno odredbama zakona, donosi rešenje u elektronskoj formi, kojim se nalaže uklanjanje vozila, odnosno blokiranje vozila i dostavlja se licu koje obavlja uklanjanje.

Rešenje iz stava 4. ovog člana kojim se nalaže uklanjanje vozila, odnosno blokiranje vozila, sastoji se od štampanog obrasca rešenja koji ima svoj serijski broj, čiji je sastavni deo obaveštenje o donetom rešenju u elektronskoj formi koje se izdaje elektronskim putem, sa naznakom da je rešenje punovažno bez potpisa i pečata. Obaveštenje koje se izdaje elektronskim putem sadrži podatke o: nalogodavcu, registarskoj oznaci vozila, marki vozila, mestu izvršenja prekršaja, ovlašćenom službenom licu i broju službene legitimacije, datumu i vremenu kada je vozilo zatečeno u prekršaju, mestu gde je zatečeno, odredbi člana zakona i datum i vreme kada je obaveštenje uručeno postavljanjem na vozilo.

Postupak uklanjanja vozila smatra se započetim kada specijalno vozilo stigne do lica mesta na kome se nalazi vozilo koje treba ukloniti, dok se završenim smatra odlaskom sa lica mesta specijalnog vozila na kome je vozilo koje je uklonjeno.

Postupak blokiranja smatra se započetim kada se na točak počne stavljati uređaj za sprečavanje odvoženja vozila, a smatra završenim kada se na jednom točku postavi taj uređaj.

Uklanjanje, odnosno blokiranje vozila će se prekinuti ako se vozač pojavi na licu mesta i prihvati da ukloni vozilo.

Uklanjanje vozila će se prekinuti i u slučaju kada se utvrdi postojanje nemogućnosti sigurnog podizanja vozila ili transporta vozila (autobusa, teretnih vozila, priključnih vozila, radnih mašina, vidno oštećenih vozila, vozila na nepristupačnom mestu).

Izuzetno, na nepropisno parkirana vozila koja se iz tehničkih razloga ne mogu ukloniti, a koja ugrožavaju bezbednost učesnika u saobraćaju, odnosno onemogućavaju bezbedno odvijanje saobraćaja, po nalogu policijskog službenika će se postaviti uređaji kojima se sprečava odvoženje vozila.

Izuzetno, policijski službenik izdaće nalog za premeštanje vozila u slučajevima kada vozilo nije nepropisno zaustavljeno ili parkirano, ali to nalaže potreba:

1) održavanja javnih manifestacija (litije, mitinzi, razne povorke), sportskih manifestacija (maraton i dr.);

2) obezbeđenja trase kretanja diplomatskih predstavnika ili visokih zvaničnika stranih država;

3) izvođenja radova na putu, usled elementarnih nepogoda, više sile i dr.

U slučajevima iz stava 11. ovog člana premeštanje vozila vrši se o trošku organizatora.

Štetu nastalu na vozilu za vreme uklanjanja, blokiranja, deblokiranja ili čuvanja na ograđenom, uređenom i čuvanom parkiralištu na području grada ili opštine na kome obavlja poslove premeštanja vozila, snosi ovlašćeno pravno lice ili preduzetnik.

Policijski službenik koji u kontroli saobraćaja zatekne nepropisno zaustavljeno ili parkirano vozilo, koje se neposredno koristi za prevoz opasnih materija, oružja, novca, hartija od vrednosti, plemenitih metala i drugih dragocenosti, kulturnih dobara, kao i vozila hitne medicinske pomoći, vatrogasnih i drugih spasilačkih službi, dopustiće da vozilo ostane na tom mestu, a po potrebi će, u cilju normalnog odvijanja saobraćaja, izvršiti neposredno regulisanje saobraćaja.

Dopuštanje vozilu da ostane na tom mestu, odnosno neposredno regulisanje saobraćaja, traje za vreme dok traje aktivnost iz prethodnog stava ovog člana, kojom se zadovoljavaju javne potrebe, a najduže 15 minuta, pri čemu vozač za to vreme ne sme da napušta vozilo.

Merenje osovinskog opterećenja, odnosno ukupne mase vozila

Član 55

Merenja osovinskog opterećenja ili ukupne mase vrši se mernim uređajima postavljenim na zato određenim mestima, odnosno u privrednim društvima, odnosno kod preduzetnika koji poseduju odgovarajuće merne uređaje.

Policijski službenik naložiće vozaču da, pod njegovim nadzorom, vozilo odveze do mesta gde će se izvršiti merenja.

Potvrda o primeni posebnih mera i ovlašćenja i privremeno oduzetim registarskim tablicama, putnoj ispravi, stranoj vozačkoj dozvoli i predmetu - dokazu o učinjenom prekršaju i izdatom naređenju o isključenju vozača - vozila iz saobraćaja (PMO)

Član 56

Potvrda o primeni posebnih mera i ovlašćenja (PMO) popunjava se, u tri primerka, u toku vršenja kontrole u saobraćaju, odnosno vršenja uviđaja saobraćajne nezgode. U potvrdu se upisuju: podaci o vremenu i mestu izvršene kontrole; lični podaci o kontrolisanom učesniku u saobraćaju; podaci o vozilu; podaci o merama i ovlašćenjima koje je policijski službenik preduzeo u skladu sa zakonom.

Prvi primerak potvrde (PMO) uručuje se kontrolisanom licu nad kojim su preduzete mere i ovlašćenja, drugi primerak prilaže se uz Zapisnik o izvršenoj kontroli učesnika u saobraćaju - vozila, kao sastavni deo zapisnika, dok se treći primerak razdužuje nakon utroška bloka PMO potvrda.

Evidencije o primeni posebnih mera i ovlašćenja

Član 57

U područnim policijskim upravama, odnosno saobraćajnim policijskim ispostavama, odnosno policijskim stanicama koje vrše kontrolu i regulisanje saobraćaja, vode se evidencije o primeni posebnih mera i ovlašćenja, u skladu sa Zakonom.

Evidencije iz stava 1. ovog člana sadrže podatke utvrđene ovim pravilnikom, a vode se ručno, odnosno na sistemu za automatsku obradu podataka.

Posebne mere i ovlašćenja koja se vode u evidencijama jesu: isključenje vozača iz saobraćaja; utvrđivanje prisustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci kod učesnika u saobraćaju; premeštanje vozila; zadržavanje vozača koji su isključeni zbog psihofizičkog stanja; zadržavanje vozača kod koga postoji namera za dalje činjenje prekršaja i mere za obezbeđenje prisustva vozača koji može izbeći odgovornost za prekršaj; oduzimanje obrasca strane vozačke dozvole; upućivanje vozila na kontrolni tehnički pregled, odnosno radi merenja osovinskog opterećenja, odnosno ukupne mase; isključenje vozila iz saobraćaja; privremeno oduzimanje predmeta odnosno dokaza o učinjenom prekršaju; uklanjanje nepropisno zaustavljenih, odnosno parkiranih vozila.

U vezi sa kontrolom saobraćaja u postupku snimanja saobraćaja i učesnika u saobraćaju korišćenjem odgovarajućih sredstava, kao i dokumentovanjem prekršaja i drugih delikata u saobraćaju vodi se poseban dosije koji sadrži: kompletne tehničke podatke o svakom sredstvu - uređaju; podatke o mestima određenim za snimanje saobraćaja i učesnika u saobraćaju; mesečne analize dokumentovanih saobraćajnih prekršaja; analize ponašanja učesnika u saobraćaju; podatke o bezbednosti i protočnosti saobraćaja na mestima snimanja; podatke o izdatim saglasnostima organu nadležnom za poslove saobraćaja u vezi davanja ovlašćenja upravljaču puta, javnim preduzećima i ustanovama za snimanje saobraćaja.

Nalaganje mera radi otklanjanja, odnosno sprečavanja nastanka opasnosti na putu, na osnovu sačinjene službene beleške od strane ovlašćenog službenog lica koje je naložilo mere, evidentira se u Dnevniku događaja - utvrđenom u skladu sa posebnim aktom, sa podacima o: broju službene beleške; broj donetog rešenja; mestu opasnosti; naloženim merama; upravljaču puta; preduzetim merama na otklanjanju opasnosti, odnosno preduzetih merama na sprečavanju nastajanja opasnosti po učesnike u saobraćaju.

Član 58

U područnim policijskim upravama, odnosno saobraćajnim policijskim ispostavama, odnosno policijskim stanicama koje vrše kontrolu i regulisanje saobraćaja, vode se sledeće evidencije: Evidencija - učesnici u saobraćaju - vozila; Evidencija o zadržanim licima po naredbi; Evidencija o privremeno oduzetim predmetima; Evidencija uklanjanja nepropisno zaustavljenih odnosno parkiranih vozila.

Evidencije se popunjavaju upisivanjem traženih podataka u rubrikama tabela od strane policijskog službenika raspoređenog na poslovima stalnog dežurstva, odnosno postupajućeg ovlašćenog službenog lica koje je primenilo posebne mere i ovlašćenja. Ažuriranje se vrši po završetku svih započetih aktivnosti od strane nadležnog starešine.

Evidencija o učesnicima u saobraćaju - vozilima (Obrazac PMO 1)

Član 59

Evidencija sadrži podatke koji se odnose na učesnike u saobraćaju i vozila.

Evidencija sadrži sledeće rubrike: redni broj; datum, vreme i mesto kontrole (naseljeno mesto - put, ulica i broj - km puta); podaci o licu (ime i prezime lica koje je učestvovalo u saobraćaju, JMBG i adresa stanovanja, broj vozačke dozvole, organ izdavanja i kategorija); podaci o vozilu (registarska oznaka i broj vozila, vrsta vozila, ime i prezime vlasnika vozila i adresa stanovanja); utvrđivanje prisustva alkohola/psihoaktivnih supstanci (član, stav i tačka Zakona koja je osnov preduzetih mera i ovlašćenja; datum i vreme utvrđivanja prisustva alkohola/psihoaktivnih supstanci; podaci o uređaju - marka, tip i fabrički broj; naziv i sedište zdravstvene ustanove; rezultati ispitivanja); isključenje vozača iz saobraćaja (datum/od-do i vreme/od-do, član, stav i tačka Zakona koja je osnov preduzetih mera i ovlašćenja); zadržavanje lica (datum/od-do i vreme/od-do, član, stav i tačka Zakona koja je osnov preduzetih mera i ovlašćenja); dovođenje - prekršajni sud (datum i vreme dovođenja lica u prostorije prekršajnog suda, kao i sedište suda); upućivanje vozila na kontrolni tehnički pregled (datum i vreme pregleda; naziv i sedište privrednog društva u kojem je izvršen kontrolni tehnički pregled; rezultat kontrolnog tehničkog pregleda - utvrđena neispravnost; broj zapisnika o izvršenom kontrolnom tehničkom pregledu); Merenje osovinskog opterećenja, odnosno ukupne mase (vreme merenja;, naziv i sedište privrednog društva koje je vršilo merenje; rezultat merenja; broj zapisnika o izvršenom merenju osovinskog opterećenja, odnosno ukupne mase); isključenje vozila iz saobraćaja (vreme isključenja vozila, član, stav i tačka Zakona koja je osnov preduzetih mera i ovlašćenja); premeštanje vozila (datum i vreme, naziv i sedište privrednog društva/preduzetnika koje je postupalo po nalogu za premeštanje vozila); privremeno oduzete registarske tablice, putna isprava, strana vozačka dozvola, predmeti prekršaja (datum i vreme; registarska oznaka i broj; podaci iz strane vozačke dozvole, odnosno putne isprave - serijski broj, organ koji je izdao dokument i datum izdavanja, dr.; opis - karakteristike predmeta prekršaja; član, stav i tačka Zakona koja je osnov preduzetih mera i ovlašćenja); uklanjanje nepropisno zaustavljenih, odnosno parkiranih vozila (datum i vreme, serijski broj rešenja i naloga, naziv i sedište privrednog društva/preduzetnika koje je postupalo po rešenju - nalogu za uklanjanje vozila); serijski broj PMO potvrde, zapisnika o izvršenoj kontroli učesnika u saobraćaju - vozila (PP, NFI), broj drugog upisnika (veza - upisuje se broj upisnika za prekršaje, krivičnog upisnika, broj Pregleda zadržanih lica po naredbi, registar saobraćajnih nezgoda, broj službene beleške i dr.); ovlašćenje primenilo ovlašćeno službeno lice (ime i prezime ovlašćenog službenog lica OSL, koje je primenilo posebne mere i ovlašćenja); napomena.

U donjem delu rubrike napomena, nakon izvršene kontrole evidencije, komandir saobraćajne policijske ispostave, odnosno policijske stanice svojim potpisom overava da su sve posebne mere i ovlašćenja preduzeti u skladu sa Zakonom.

Evidencija o zadržanim licima po naredbi (Obrazac PMO 2)

Član 60

Evidencija sadrži podatke koji se odnose na zadržavanje lica po rešenju o zadržavanju.

Evidencija sadrži sledeće rubrike: redni broj; podaci o zadržanom licu (ime prezime, adresa, JMBG); podaci o vremenu trajanja zadržavanja - datum i vreme početka zadržavanja, datum i vreme završetka zadržavanja, ukupan broj časova koliko je lice zadržano; datum i tačno vreme uručenja rešenja o zadržavanju lica; podaci o starešini koji je doneo rešenje o zadržavanju lica (prezime i ime, radno mesto ovlašćenog starešine); zakonski osnov za zadržavanje lica (upisuje se član i stav Zakona, odnosno Zakona o prekršajima); preduzete mere prema licu; dovođenje prekršajnom sudu (sedište, datum i čas); izjavljena žalba drugostepenom organu (datum i vreme); rešenje po žalbi (broj rešenja, osnovanost); broj zahteva za pokretanje prekršajnog postupka (broj i datum podnošenja), napomena.

O zadržavanju lica formira se upravni predmet koji sadrži: rešenje o zadržavanju lica; službeni zapisnik o zadržavanju lica; zapisnik o izvršenoj kontroli učesnika u saobraćaju - vozila; potvrdu o primeni PMO; izveštaj o analizi krvi i/ili krvi i urina na sadržaj alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci u njima; pismeni nalaz i mišljenje lekara o izvršenom stručnom pregledu; zahtev za pokretanje prekršajnog postupka; rešenje prekršajnog suda; žalba izjavljena drugostepenom organu; rešenje drugostepenog organa po izjavljenoj žalbi i druga akta.

Posebne mere i ovlašćenja koje se odnose na zadržavanje lica koja su isključena zbog psihofizičkog stanja, zadržavanje lica kod koga postoji namera za dalje činjenje prekršaja i mere za obezbeđenje prisustva lica koji može izbeći odgovornost za prekršaj, pored evidentiranja u Evidenciji o zadržanim licima po rešenju i Evidenciji - učesnici u saobraćaju - vozila, evidentira se i u Dnevniku događaja.

Evidencija o privremeno oduzetim predmetima (Obrazac PMO 3)

Član 61

Evidencija o privremeno oduzetim predmetima sadrži podatke koji se odnose na privremeno oduzimanje registarskih tablica, putne isprave ili druge isprave za prelazak državne granice, obrasca strane vozačke dozvole i predmeta - dokaza o učinjenom prekršaju.

Evidencija sadrži sledeće rubrike: redni broj; datum i vreme privremenog oduzimanja predmeta; podaci o licu od koga su privremeno oduzeti predmeti (ime i prezime, JMBG, adresa); podaci o privremeno oduzetom predmetu (opis i karakteristike); predmet privremeno oduzeo (ime i prezime i potpis OSL); vraćanje - dostavljanje privremeno oduzetog predmeta (datum i vreme, podaci o licu - organu); izvršio vraćanje - dostavljanje privremeno oduzetog predmeta (ime i prezime i potpis OSL), serijski broj PMO obrasca i ishod postupka (veza sa drugim delovodnikom) i napomena.

Ukoliko se privremeno oduzeti predmet ne vraća pravnom, odnosno fizičkom licu od koga je oduzet, u evidenciji se, u rubriku vraćanje - dostavljanje privremeno oduzetog predmeta, upisuju podaci o licu ili organu kome se privremeno oduzeti predmet vraća, kao i o načinu vraćanja.

O vraćanju privremeno oduzetih predmeta sačinjava se potvrda o vraćenim predmetima, koja sadrži: podatke o licu kome se vraćaju oduzeti predmeti; detaljne podatke o predmetu; potpis lica kome se vraća oduzeti predmet; potpis ovlašćenog službenog lica koje je vratilo privremeno oduzeti predmet. Primerak potvrde uručuje se licu kome je vraćen privremeno oduzeti predmet.

Za svako privremeno oduzimanje predmeta formira se upravni predmet koji sadrži: obrazac PMO, potvrdu o vraćenim predmetima, odnosno primerak dopisa o dostavljanju predmeta nadležnom organu, zapisnik o izvršenom vanrednom tehničkom pregledu, službena beleška OSL koje je vratilo privremeno oduzeti predmet u kojoj se konstatuje razlog vraćanja privremeno oduzetog predmeta.

Evidencija uklanjanja nepropisno zaustavljenih odnosno parkiranih vozila (Obrazac PMO 4)

Član 62

Evidencija uklanjanja nepropisno zaustavljenih, odnosno parkiranih vozila sadrži podatke koji se odnose na postupanje policijskog službenika u kontroli saobraćaja prilikom zaticanja parkiranog ili zaustavljenog vozila suprotno odredbama Zakona, kao i prilikom zaticanja odbačenog vozila na mestu na kome je dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje.

Evidencija sadrži sledeće rubrike: redni broj; vreme preduzimanja mera (datum, čas i minut); mesto preduzimanja mera (ulica i broj, put/km, trotoar/kolovoz); podaci o vozilu (registarska oznaka i broj, vrsta i marka); podaci o rešenju/nalogu (serijski broj rešenja, serijski broj naloga, izdao OSL); preduzete mere (serijski broj NFI, izdao OSL); napomena (upisuje se podatak da li je vozilo uklonjeno ili je uklanjanje prekinuto, podatak da li je uklonjeno odbačeno vozilo, kao i podatak o oštećenju vozila od momenta započinjanja uklanjanja).

Postupajući policijski službenik po donošenju rešenja izveštava radnika dežurne službe koji tražene podatke upisuje u Evidenciju uklanjanja nepropisno zaustavljenih, odnosno parkiranih vozila.

Član 63

Obrasci PMO 1-4. odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Izgled potvrda, naloga, zapisnika i rešenja čija sadržina je utvrđena ovim pravilnikom, a čiji obrasci nisu odštampani uz ovaj pravilnik, određuju se pojedinačnim aktom - u skladu sa tehničkim i drugim zahtevima za njihovo izdavanje i korišćenje.

Završna odredba

Član 64

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac PMO 1

EVIDENCIJA O UČESNICIMA U SAOBRAĆAJU - VOZILIMA

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Red. br.

Datum, vreme i mesto kontrole (naseljeno mesto-put, ulica i broj-km puta)

Podaci o licu (ime i prezime lica koje je učestvovalo u saobraćaju, JMBG i adresa stanovanja, broj vozačke dozvole, organ izdavanja i kategorija)

Podaci o vozilu (registarska oznaka i broj vozila, vrsta vozila, ime i prezime vlasnika vozila i adresa stanovanja)

Utvrđivanje prisustva alkohola/ psihoaktivnih supstanci (član, stav i tačka Zakona; datum i vreme utvrđivanja prisustva alkohola/psihoaktivnih supstanci; podaci o uređaju - marka, tip i fabrički broj; naziv i sedište zdravstvene ustanove; rezultati ispitivanja)

Isključenje vozača iz saobraćaja (datum/od-do i vreme/od-do, član, stav i tačka Zakona koja je osnov preduzetih mera i ovlašćenja)

Zadržavanje lica (datum/od-do i vreme/od-do, član, stav i tačka Zakona koja je osnov preduzetih mera i ovlašćenja)

Dovođenje (datum i vreme dovođenja lica u prostorije prekršajnog suda, kao i sedište suda)

Upućivanje vozila na kontrolni tehnički pregled (datum i vreme pregleda; naziv i sedište privrednog društva u kojem je izvršen kontrolni tehnički pregled; rezultat kontrolnog tehničkog pregleda - utvrđena neispravnost; broj zapisnika o izvršenom kontrolnom tehničkom pregledu)

Član 287. stav 1. i 2.

merenje osovinskog opterećenja, odnosno ukupne mase (vreme merenja; naziv i sedište privrednog društva koje je vršilo merenje; rezultat merenja; broj zapisnika o izvršenom merenju osovinskog opterećenja, odnosno ukupne mase)

čl. 288. st. 1. i 2.

Isključenje vozila iz saobraćaja (vreme isključenja vozila, član, stav i tačka Zakona koja je osnov preduzetih mera i ovlašćenja)

Premeštanje vozila (datum i vreme, naziv i sedište privrednog društva/preduzetnika koje je postupalo po nalogu za premeštanje vozila)

Član 282. st. 1. i 2.

Privremeno oduzete reg. tablice, putna isprava, str. voz. dozvola, predmeti prekršaja (datum i vreme; registarska oznaka i broj; podaci iz strane vozačke dozvole, odnosno putne isprave - serijski broj, organ koji je izdao dokument i datum izdavanja, dr.; opis-karakteristike predmeta prekršaja; član, stav i tačka Zakona koja je osnov preduzetih mera i ovlašćenja)

Uklanjanje nepropisno zaustavljenih odnosno parkiranih vozila (datum i vreme, serijski broj rešenja i naloga, naziv i sedište privrednog društva/preduzetnika koje je postupalo po rešenju-nalogu za uklanjanje vozila) Član 296.

Ser. br. PMO potvrde

Ovlašćenje primenio OSL

(ime i prezime)

Napomena

Ser. br. zapisnika o kontroli

Broj drugog upisnika (veza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac PMO 2

EVIDENCIJA O ZADRŽANIM LICIMA PO REŠENJU O ZADRŽAVANJU

 

Red. br.

ZADRŽANO LICE

(ime i prezime, adresa)
JMBG

VREME TRAJANJA ZADRŽAVANJA

Datum i čas uručenja rešenja

REŠENJE DONEO

Prezime i ime
radno mesto ovlašćenog starešine

ZAKONSKI OSNOV
za zadržavanje lica

PREDUZETE MERE

PREMA LICU

DOVOĐENJE
Sudu za prekršaje

(sedište, datum i čas)

IZJAVLJENA ŽALBA

drugostepenom organu
(Datum i vreme)

REŠENJE PO ŽALBI

Broj rešenja osnovanost

BROJ ZAHTEVA

datum podnošenja

NAPOMENA

OD
Datum i čas

DO
Datum i čas

Ukupno časova

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac PMO 3

EVIDENCIJA O PRIVREMENO ODUZETIM PREDMETIMA

 

Red. br.

Datum i vreme privremenog oduzimanja predmeta

Podaci o licu od koga je privremeno oduzet predmet
(ime i prezime, JMBG, adresa)

Podaci o privremeno oduzetom predmetu
(opis i karakteristike)

Predmet privremeno oduzeo
(ime i prezime i potpis OSL)

Vraćanje-dostavljanje privremeno oduzetog predmeta
(datum, vreme, podaci o licu-organu)

Izvršio vraćanje-dostavljanje predmeta
(ime i prezime i potpis OSL)

Ser. br. PMO obrasca
Ishod postupka
(veza sa drugim delovodnikom)

Napomena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac PMO 4

EVIDENCIJA O UKLANJANJU NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH ODNOSNO PARKIRANIH VOZILA

 

Red. Br.

Vreme pred. mera - datum, čas, minut

Mesto preduzimanja mera

Podaci o vozilu

Podaci o rešenju / nalogu

Preduzete mere

NAPOMENA

Ulica i broj

put/km - Trotoar / kolovoz

Registarska oz. i br., vrsta i marka

Ser. br i vreme donošenja Rešenja

Ser. br. i vreme izdavanja Naloga

Izdao OSL

Ser. br. NFI

Izdao OSL