Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU VANREDNOG PREGLEDA MERILA

("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način vanrednog pregleda merila, kao i sadržaj i rok čuvanja izveštaja o pregledu merila.

Član 2

Vanredni pregled merila sprovodi se po zahtevu zainteresovanog lica, koji se predaje u pisanoj formi i sadrži podatke o:

1) podnosiocu zahteva (pravno ili fizičko lice koje izražava sumnju u ispravnost merila), koji se odnose na poslovno ime i sedište, PIB, matični broj i kontakt osobu;

2) merilu čiji se vanredni pregled zahteva (naziv, proizvođač, tip i serijski broj merila);

3) mestu upotrebe merila.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi u skladu sa zakonom.

Član 3

Po prijemu zahteva za vanredni pregled merila Direkcija za mere i dragocene metale obaveštava podnosioca zahteva o vremenu kada će se izvršiti vanredni pregled merila.

Podnosilac zahteva, vlasnik, odnosno korisnik merila može da prisustvuje vanrednom pregledu merila.

Član 4

Vanredni pregled merila obuhvata:

1) vizuelni pregled merila radi utvrđivanja da li je državni žig važeći;

2) proveru funkcionalnosti merila;

3) pregled i ispitivanje radi utvrđivanja usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima;

4) izdavanje Izveštaja o vanrednom pregledu merila.

Član 5

Izveštaj o vanrednom pregledu merila, koji se izdaje za merilo za koje se utvrdi da je državni žig prestao da važi, ili za merilo za koje se utvrdi da nije funkcionalno, sadrži, naročito:

1) podatke o merilu: naziv, proizvođač, serijski broj, godina proizvodnje, službena oznaka tipa merila, kao i vlasnik, odnosno korisnik merila;

2) razlog prestanka važenja državnih žigova, odnosno razlog nefunkcionalnosti merila;

3) mesto i vreme vanrednog pregleda merila;

4) ime i prezime lica koje je izvršilo vanredni pregled merila;

5) zaključak;

6) iznos troškova vanrednog pregleda merila;

7) podatak o tome ko snosi troškove vanrednog pregleda merila, u skladu sa zakonom.

Član 6

Izveštaj o vanrednom pregledu merila koji se izdaje za merilo za koje se utvrdi da državni žig nije prestao da važi i da je funkcionalno, sadrži, naročito:

1) podatke o merilu: naziv, proizvođač, serijski broj, godina proizvodnje, službena oznaka tipa merila, kao i o vlasniku, odnosno korisniku merila;

2) podatak o roku važenja državnih žigova;

3) mesto i vreme vanrednog pregleda merila;

4) ime i prezime lica koje je izvršilo vanredni pregled merila;

5) podatke o opremi koja je korišćena pri vanrednom pregledu merila;

6) rezultate merenja;

7) zaključak;

8) iznos troškova vanrednog pregleda merila;

9) podatak o tome ko snosi troškove vanrednog pregleda merila, u skladu sa zakonom.

Član 7

Izveštaj o vanrednom pregledu merila čuva se tri godine.

Član 8

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu vanrednog pregleda merila ("Službeni glasnik RS", broj 54/12).

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".