Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA USAGLAŠENOSTI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA NA OSNOVU PROPISANE DOKUMENTACIJE

("Sl. glasnik RS", br. 82/2022)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način utvrđivanja usaglašenosti predmeta od dragocenih metala sa propisanim zahtevima na osnovu propisane dokumentacije, kao i sadržina te dokumentacije.

Član 2

Usaglašenost predmeta od dragocenih metala sa propisanim zahtevima na osnovu propisane dokumentacije sprovodi se tako što proizvođač:

1) u pisanoj formi obaveštava Direkciju za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija) o tome da će usaglašenost predmeta vršiti na ovaj način;

2) od Direkcije pribavlja dokaz o stepenu finoće legure dragocenog metala od koje izrađuje predmete (u daljem tekstu: legura);

3) izrađuje i čuva propisanu dokumentaciju.

Član 3

Po obaveštenju iz člana 2. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika Direkcija u evidenciju znakova proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika proizvođača predmeta od dragocenih metala, koju vodi u skladu sa članom 23. Zakona o predmetima od dragocenih metala, unosi podatak o tome da taj proizvođač dokazuje usaglašenost predmeta sa propisanim zahtevima na osnovu propisane dokumentacije.

O unosu podataka iz stava 1. ovog člana Direkcija dostavlja proizvođaču pisano obaveštenje.

Član 4

Radi pribavljanja dokaza iz člana 2. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika proizvođač podnosi pisani zahtev Direkciji, koji sadrži naročito podatke o:

1) podnosiocu zahteva (ime i prezime, odnosno poslovno ime, sedište);

2) osobi za kontakt (ime i prezime i broj telefona);

3) leguri (masa, vrsta legure i pretpostavljena finoća).

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se legura koja mora biti u celovitom odlivku, kao i dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi u skladu sa zakonom.

Član 5

Dokaz o stepenu finoće legure izdaje se u formi izveštaja o ispitivanju koji sadrži naročito:

1) masu legure koja je dostavljena uz zahtev za utvrđivanje stepena finoće, preostalu masu legure nakon uzimanja uzorka, kao i masu ostatka od analize;

2) finoću legure;

3) stepen finoće legure.

Član 6

Dokumentacija iz člana 2. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika sadrži naročito:

1) podatke o poreklu sirovine od koje je izrađena legura;

2) podatke o rafinaciji, ukoliko je primenljivo (masa koja je rafinisana, dobijena masa nakon rafinisanja, kao i pretpostavljena finoća);

3) opis postupka izrade legure;

4) dokaz o stepenu finoće legure;

5) evidenciju o izrađenim predmetima od legure za koju ima dokaz o stepenu finoće;

6) pisano obaveštenje iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika.

Evidencija iz stava 1. tačka 5) ovog člana vodi se posebno za svaki pribavljeni dokaz o stepenu finoće i za svaki predmet izrađen od legure na koju se taj dokaz odnosi i sadrži naročito podatke o:

1) vrsti predmeta;

2) masi legure koja je utrošena za izradu tog predmeta, kao i masi kala;

3) načinu izrade tog predmeta, kao i da li je taj predmet urađen u kombinaciji sa drugom vrstom legure;

4) datumu stavljanja tog predmeta na tržište.

Član 7

Usaglašenost predmeta sa propisanim zahtevima na osnovu propisane dokumentacije potvrđuje se tako što proizvođač označava svojim znakom proizvođača i oznakom finoće predmet koji prati kopija pisanog obaveštenja iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika.

Dokumentaciju iz člana 6. ovog pravilnika proizvođač čuva trajno.

Član 8

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu utvrđivanja usaglašenosti predmeta od dragocenih metala na osnovu propisane dokumentacije ("Službeni glasnik RS", broj 54/12).

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".