Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O NAČINU PRIZNAVANJA INOSTRANIH ŽIGOVA NA PREDMETIMA OD DRAGOCENIH METALA

("Sl. glasnik RS", br. 9/2012)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način priznavanja inostranih žigova na predmetima od dragocenih metala.

Član 2

Priznavanje inostranog žiga vrši se na zahtev uvoznika, odnosno zastupnika (u daljem tekstu: podnosilac zahteva).

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u pisanoj formi ministarstvu nadležnom za dragocene metale i sadrži naročito:

1) poslovno ime, odnosno naziv i adresu sedišta i pravnu formu podnosioca zahteva, kao i podatak da li zahtev podnosi u svojstvu uvoznika ili zastupnika;

2) naziv države u kojoj je izvršeno žigosanje inostranim žigom;

3) naziv nadležnog organa, odnosno ovlašćenog pravnog subjekta koji je izvršio žigosanje inostranim žigom;

4) naziv organa koji je ovlastio pravni subjekt iz stava 2. tačke 3) ovog člana;

5) kratak opis inostranog žiga čije se priznavanje traži i podatke o vrsti i stepenu finoće predmeta od dragocenih metala koji se označavaju tim žigom;

6) naziv propisa na osnovu koga je izvršeno žigosanje inostranim žigom;

7) poslovno ime, odnosno naziv i adresu sedišta proizvođača predmeta od dragocenih metala koji su označeni inostranim žigom čije se priznavanje traži, kao i podatke o znaku kojim inostrani proizvođač označava predmete od dragocenih metala;

8) druge podatke od značaja za priznavanje inostranog žiga.

Član 3

Uz zahtev iz člana 2. ovog pravilnika podnose se sledeći dokazi:

1) kopija izvoda iz registra privrednih subjekata za podnosioca zahteva;

2) kopija akta o ovlašćivanju koji je izdao nadležni organ iz člana 2. stav 2. tačka 4) ovog pravilnika, overenu od strane inostranog nadležnog organa, kao i overeni prevod tog akta na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača;

3) kopiju originalnog teksta propisa iz člana 2. stav 2. tačka 6) ovog pravilnika i prevod tog propisa na srpski jezik;

4) sliku znaka proizvođača;

5) dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi, u skladu sa zakonom;

6) druge dokaze kojim se potvrđuju navodi iz zahteva.

Član 4

Priznavanje inostranog žiga vrši se utvrđivanjem ispunjenosti uslova u skladu sa zakonom kojim se uređuje kontrola predmeta od dragocenih metala o čemu se donosi rešenje koje sadrži podatke o:

1) inostranom žigu i kratak opis tog žiga;

2) vrsti i stepenu finoće predmeta od dragocenih metala koji se označavaju inostranim žigom;

3) nazivu države u kojoj je izvršeno žigosanje;

4) nazivu državnog organa odnosno ovlašćenog pravnog subjekta koji je izvršio žigosanje inostranim žigom;

5) nazivu propisa na osnovu koga je izvršeno žigosanje inostranim žigom;

6) poslovnom imenu, odnosno nazivu i adresi sedišta proizvođača predmeta od dragocenih metala koji su označeni inostranim žigom;

7) podatke o znaku kojim inostrani proizvođač označava predmete od dragocenih metala.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".