Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU I USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DOPUNSKOG RADA ZDRAVSTVENIH RADNIKA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ILI PRIVATNOJ PRAKSI

("Sl. glasnik RS", br. 108/2008)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način, postupak i uslovi, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje i obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenoj ustanovi ili drugom obliku zdravstvene službe (u daljem tekstu: privatna praksa).

Član 2

Zdravstveni radnik zaposlen u zdravstvenoj ustanovi i privatnoj praksi, koji radi puno radno vreme, može obavljati određene poslove zdravstvene delatnosti iz svoje struke kod svog poslodavca, odnosno kod drugog poslodavca, van redovnog radnog vremena (u daljem tekstu: dopunski rad), zaključivanjem ugovora o dopunskom radu sa direktorom zdravstvene ustanove, odnosno osnivačem privatne prakse.

Ugovor o dopunskom radu može se zaključiti:

1) za pružanje zdravstvenih usluga koje nisu obuhvaćene obaveznim zdravstvenim osiguranjem u pogledu sadržaja, obima i standarda, odnosno za zdravstvene usluge koje se ne ostvaruju u skladu sa načinom i postupkom ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

2) za pružanje zdravstvenih usluga koje zdravstvena ustanova pruža za potrebe organizacije obaveznog zdravstvenog osiguranja, a za koje ne može na drukčiji način da obezbedi odgovarajuće zdravstvene radnike;

3) za pružanje zdravstvenih usluga koje zdravstvena ustanova pruža za potrebe lica koja nemaju svojstvo osiguranog lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje.

Zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa dužna je da organizuje dopunski rad u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita i ovim pravilnikom.

Član 3

Zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa može da organizuje dopunski rad za pružanje zdravstvenih usluga ili medicinskih postupaka (u daljem tekstu: zdravstvene usluge), odnosno za obavljanje određenih poslova zdravstvene delatnosti koji spadaju u delatnost zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse u skladu sa rešenjem o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti, odnosno određenih poslova zdravstvene delatnosti.

II NAČIN, POSTUPAK I USLOVI ZA OBAVLJANJE DOPUNSKOG RADA

Plan dopunskog rada

Član 4

Zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa može da organizuje dopunski rad zdravstvenih radnika zaposlenih u toj zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi na osnovu Plana dopunskog rada (u daljem tekstu: Plan).

Plan iz stava 1. ovog člana donosi direktor zdravstvene ustanove na predlog stručnog saveta zdravstvene ustanove, odnosno osnivač privatne prakse.

Utvrđivanje uslova, ciljeva i zadataka za organizovanje dopunskog rada

Član 5

Za zdravstvenu ustanovu iz Plana mreže zdravstvenih ustanova koji donosi Vlada (u daljem tekstu: Plan mreže) ministarstvo nadležno za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo) utvrđuje da li zdravstvena ustanova ispunjava zakonom i ovim pravilnikom propisane uslove za organizovanje dopunskog rada, odnosno za ostvarivanje ciljeva i zadataka organizovanja dopunskog rada.

Ako Ministarstvo u postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje dopunskog rada utvrdi da se Planom iz člana 4. ovog pravilnika ne obezbeđuje ostvarivanje zakonom utvrđenih ciljeva i zadataka, ukazaće ustanovi na uočene nedostatke i odrediće joj rok za ispunjenje tih uslova.

Zdravstvena ustanova iz stava 1. ovog člana može otpočeti sa obavljanjem dopunskog rada kada Ministarstvo utvrdi da za to ispunjava propisane uslove.

Kontrolu ispunjenosti uslova zdravstvene ustanove iz stava 1. ovog člana za obavljanje dopunskog rada Ministarstvo vrši svakih 12 meseci.

Dostavljanje Plana Ministarstvu

Član 6

Zdravstvena ustanova iz člana 5. ovog pravilnika dostavlja Ministarstvu zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje dopunskog rada na Obrascu 1.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana zdravstvena ustanova podnosi i:

1) Plan (Deo A, Deo B, Deo V i Deo G) na Obrascima 2-5;

2) izvod iz statuta zdravstvene ustanove o delatnosti koju obavlja, odnosno rešenje Ministarstva o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti;

3) izvod iz akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova koji se odnosi na unutrašnju organizaciju;

4) plan rada za tekuću godinu u kome su utvrđene zdravstvene usluge ugovorene sa Republičkim zavodom, sa mišljenjem instituta, odnosno zavoda za javno zdravlje, kao i ocenom filijale Republičkog zavoda;

5) izveštaj o izvršenju plana rada za prethodnu godinu u skladu sa propisima o obaveznom zdravstvenom osiguranju, sa mišljenjem instituta, odnosno zavoda za javno zdravlje i ocenom filijale Republičkog zavoda;

6) mere izvršenja zdravstvenih usluga koje se pružaju osiguranim licima, a koje se sačinjavaju na osnovu izveštaja iz tačke 5. ovog stava, na Obrascima 6-8;

7) podatke o listama čekanja i podatke o listama zakazivanja na Obrascima 9 i 10;

8) podatke o radnom vremenu (smenski rad, dežurstvo i dr.) na Obrascu 11.

Obrasci 1-11 iz st. 1. i 2. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Zahtev iz stava 1. i podaci iz stava 2. ovog člana podnose se u pisanom i elektronskom obliku.

Sadržaj Plana

Član 7

Plan iz člana 4. ovog pravilnika sadrži:

1) Deo A - Zdravstvene usluge koje će se obavljati organizovanjem dopunskog rada;

2) Deo B - Organizaciju zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse za obavljanje dopunskog rada;

3) Deo V - Spisak zdravstvenih radnika koji će se angažovati po osnovu dopunskog rada;

4) Deo G - Finansijske pokazatelje za organizovanje dopunskog rada.

Deo A - Zdravstvene usluge koje će se obavljati organizovanjem dopunskog rada

Član 8

Deo A - Zdravstvene usluge koje će se obavljati organizovanjem dopunskog rada - sadrži detaljan opis zdravstvenih usluga, odnosno zdravstvene zaštite koje će se obavljati organizovanjem dopunskog rada.

Član 9

Zdravstvena ustanova iz člana 5. ovog pravilnika koja ima zaključen ugovor sa Republičkim zavodom o pružanju zdravstvene zaštite na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja može organizovanjem dopunskog rada da obavlja one zdravstvene usluge, odnosno zdravstvenu zaštitu koja se ne obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavezno zdravstveno osiguranje i propisima donetim za sprovođenje tog zakona, kao i u skladu sa ovim pravilnikom, i to:

1) medicinska ispitivanja radi utvrđivanja zdravstvenog stanja, telesnog oštećenja i invalidnosti u postupcima kod nadležnog organa, osim ispitivanja po uputu stručno-medicinskog organa u postupku ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja, odnosno radi ostvarivanja određenih prava kod drugih organa i organizacija;

2) zdravstvene preglede radi upisa u srednje škole, visokoškolske ustanove i na kurseve, dobijanje uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa, odnosno dobijanje drugih dozvola za rad, za bavljenje rekreacijom i sportom;

3) utvrđivanje zdravstvenog stanja osiguranog lica po zahtevu drugih organa, odnosno koje se ne ostvaruje po zahtevu stručno-medicinskih organa u postupku u skladu sa ovim zakonom (kod osiguravajućih društava, sudova, u krivičnom i pretkrivičnom postupku, kod izdavanja potvrda za vozače motornih vozila, utvrđivanja zdravstvene sposobnosti po predlogu poslodavca, mera u vezi sa zaštitom na radu itd.);

4) specifičnu zdravstvenu zaštitu zaposlenih kao društvenu brigu za zdravlje na nivou poslodavca u skladu sa zakonom, s obzirom da specifičnu zdravstvenu zaštitu obezbeđuje poslodavac iz svojih sredstava;

5) korišćenje zdravstvene zaštite u suprotnosti sa načinom i postupkom ostvarivanja zdravstvene zaštite koji je propisan zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje i propisima donetim za sprovođenje tog zakona;

6) obezbeđenje ličnog komfora i posebne udobnosti, odnosno smeštaja i lične nege u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno smeštaj u jednokrevetnu ili dvokrevetnu bolničku sobu sa posebnim kupatilom, kao i televizorom, telefonom i drugim vanstandardnim uslovima smeštaja, a koji nije medicinski neophodan ili se vrši na lični zahtev;

7) pružanje zdravstvene usluge ili medicinskog postupka angažovanjem određenog zdravstvenog radnika, odnosno tima zdravstvenih radnika na osnovu ličnog zahteva pacijenta ili članova njegove porodice, odnosno zakonskih zastupnika pacijenta;

8) zdravstvenu zaštitu koja je povezana sa lečenjem akutnog pijanstva;

9) kozmetičke hirurške procedure koje imaju za cilj da poboljšaju spoljašnji izgled bez uspostavljanja i vraćanja telesne funkcije, kao i vršenje hirurških estetskih korekcija organa i delova tela, osim za: korekcije urođenih anomalija koje prouzrokuju funkcionalne smetnje, estetske rekonstrukcije dojke koje su nastale nakon mastektomije i estetske korekcije nakon teških povreda, odnosno bolesti koje su neophodne za uspostavljanje bitnih funkcija organa i delova tela;

10) prekid trudnoće iz nemedicinskih razloga;

11) neobavezne imunizacije i imunizacije koje su vezane za putovanje u inostranstvo ili za obavljanje određenog posla;

12) stomatološke usluge koje nisu utvrđene kao pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje i propisima donetim za sprovođenje tog zakona;

13) dijagnostiku i lečenje seksualne disfunkcije ili seksualne neadekvatnosti, uključujući impotenciju, zdravstvene usluge, lekove i medicinsko-tehnička pomagala koja su vezana za promenu pola i reverzija prethodne dobrovoljne hirurške sterilizacije;

14) hirurški ili invazivni tretman (uključujući gastični balon) koji se odnosi na redukciju telesne težine, osim ako su medicinski neophodni, dijetetski saveti i program gubitka telesne težine kod lica starijih od 15 godina života, izuzev predlaganja dijetetske ishrane kod novootkrivenih bolesnika sa šećernom bolešću i bolesnika sa terminalnom bubrežnom insuficijencijom;

15) metode i postupke alternativne, komplementarne ili tradicionalne medicine;

16) preglede i lečenje profesionalnih i amaterskih sportista koji nisu utvrđeni kao pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno programe medicine sporta koji imaju za cilj poboljšanje sportske sposobnosti;

17) radijalnu keratotomiju ili bilo koju drugu hiruršku proceduru za poboljšanje vida ukoliko se vid ne može adekvatno poboljšati korišćenjem naočara ili kontaktnih sočiva;

18) sanitetski prevoz i hitan vazdušni saobraćaj u slučajevima koji se ne obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;

19) hidroterapiju, terapiju hipnozom, elektrohipnozu, elektroslip terapiju, elektronarkozu i narkosintezu;

20) psihološko savetovanje koje se odnosi na promenu ponašanja, tretman loših porodičnih i radnih odnosa i nesposobnost pamćenja i učenja;

21) dugotrajnu negu i kućnu negu, kao i negu u zdravstvenoj ustanovi koja se prevashodno pruža s ciljem uobičajene lične nege i oporavka, odnosno radi staranja i pomoći pri dnevnim životnim aktivnostima, kao što su pomoć pri hodu, smeštanje i ustajanje iz kreveta, kupanje, oblačenje, spremanje hrane, nadzor nad uzimanjem lekova, i koja nema za cilj dijagnostiku, terapiju ili rehabilitaciju zbog bolesti ili povrede;

22) ugradnju medicinsko-tehničkih pomagala i implantata koji su preko standarda funkcionalnosti koji je medicinski neophodan za tretman bolesti ili povrede;

23) lečenje komplikacija koje su posledica zdravstvenih usluga koje se ne obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavezno zdravstveno osiguranje;

24) druge vrste zdravstvenih usluga koje nisu utvrđene kao pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa opštim aktima Republičkog zavoda, odnosno zdravstvenu zaštitu koja se obezbeđuje zaključivanjem ugovora o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju u skladu sa propisima kojima se uređuje dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Član 10

Zdravstvene usluge: u oblasti dijagnostike i lečenja koje su u fazi istraživanja, odnosno eksperimenta; lečenje uz primenu lekova i medicinskih sredstava koji su u fazi kliničkih ispitivanja; dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, lekovi i medicinsko-tehnička pomagala koji se ne primenjuju u skladu sa prihvaćenim standardima medicinske, stomatološke i farmaceutske prakse, ne mogu se pružati u okviru dopunskog rada.

Član 11

Obavezno osiguranim licima po propisima o obaveznom zdravstvenom osiguranju, kao i licima koja imaju zaključen ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju po propisima kojima se uređuje dobrovoljno zdravstveno osiguranje, u zdravstvenoj ustanovi iz člana 5. ovog pravilnika koja je zaključila ugovor sa Republičkim zavodom o pružanju zdravstvene zaštite na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, mogu se naplaćivati samo zdravstvene usluge iz člana 9. ovog pravilnika, pod uslovom da se pružaju organizovanjem dopunskog rada u toj zdravstvenoj ustanovi.

Deo B - Organizacija zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse za obavljanje dopunskog rada

Član 12

Deo B - Organizacija zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse za obavljanje dopunskog rada - sadrži podatke o organizaciji rada službi, odnosno organizacionih delova zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse za obavljanje zdravstvenih usluga organizovanjem dopunskog rada, i to:

1) spisak službi, odnosno organizacionih delova u kojima će se pružati zdravstvene usluge organizovanjem dopunskog rada;

2) vreme u kome će se pružati zdravstvene usluge organizovanjem dopunskog rada (dani u sedmici, odnosno mesecu, radno vreme određene službe, odnosno organizacionog dela, vreme po angažovanom zdravstvenom radniku, odnosno timu zdravstvenih radnika koji pruža zdravstvenu uslugu);

3) način zakazivanja prijema pacijenata i mesto prijema pacijenata;

4) drugi bitni podaci za organizovanje dopunskog rada.

Član 13

Zdravstvena ustanova iz člana 5. ovog pravilnika koja ima zaključen ugovor sa Republičkim zavodom o pružanju zdravstvene zaštite na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, dopunski rad može organizovati za kapacitete u pogledu prostora, opreme i kadra, kao i za vreme za koje nije zaključen ugovor sa Republičkim zavodom, odnosno na način i pod uslovima da pružanje zdravstvenih usluga organizovanjem dopunskog rada ne utiče na izvršavanje ugovornih obaveza prema Republičkom zavodu i ostvarivanju prava osiguranih lica iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Deo V - Spisak zdravstvenih radnika koji će biti angažovani organizovanjem dopunskog rada

Član 14

Deo V - Spisak zdravstvenih radnika koji će biti angažovani organizovanjem dopunskog rada sadrži:

1) ime, prezime i matični broj zdravstvenog radnika;

2) specijalizaciju, užu specijalizaciju;

3) angažovani tim zdravstvenih radnika za pojedine vrste zdravstvenih usluga;

4) vrste zdravstvenih usluga koje će pojedinačni zdravstveni radnik, odnosno tim zdravstvenih radnika obavljati;

5) raspored radnog vremena određenog zdravstvenog radnika, odnosno tima zdravstvenih radnika (dan u sedmici, odnosno mesecu, broj sati, radno vreme).

Deo G - Finansijski pokazatelji za organizovanje dopunskog rada

Član 15

Deo G - Finansijski pokazatelji za organizovanje dopunskog rada sadrže podatke o:

1) planiranom broju zdravstvenih usluga koje će se obavljati organizovanjem dopunskog rada u roku od 12 meseci, kao i po zdravstvenom radniku ili timu zdravstvenih radnika;

2) ceni pojedinačne zdravstvene usluge, strukturi, odnosno elementima cene uključujući i iznos amortizacije osnovnih sredstava;

3) iznosu naknade za obavljeni rad koji će se isplaćivati zdravstvenom radniku;

4) planu prihoda i rashoda sredstava ostvarenih organizovanjem dopunskog rada;

5) načinu raspodele, odnosno nameni korišćenja viška prihoda nad rashodima.

III OSTALE ODREDBE

Ugovor o dopunskom radu

Član 16

Zdravstveni radnik može da zaključi samo jedan ugovor o dopunskom radu sa svojim poslodavcem, odnosno sa drugim poslodavcem, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita i ovim pravilnikom.

Ugovor iz stava 1. ovog člana zaključuje direktor zdravstvene ustanove, odnosno osnivač privatne prakse i zdravstveni radnik.

Ugovor o dopunskom radu zaključuje se u pisanom obliku i sadrži: vrstu, način, vreme trajanja posla, visinu i način utvrđivanja naknade za rad, obveznika uplate utvrđene naknade za pruženu zdravstvenu uslugu, u skladu sa zakonom.

Ugovor o dopunskom radu sa zdravstvenim radnikom zaključuje se na vreme od 12 meseci.

Dužina obavljanja dopunskog rada

Član 17

Zaposleni zdravstveni radnik koji obavlja poslove po osnovu ugovora o dopunskom radu iz člana 2. ovog pravilnika može obavljati te poslove u ukupnom vremenu koje ne može biti duže od jedne trećine punog radnog vremena, za određeni broj pacijenata, odnosno zdravstvenih usluga ili medicinskih postupaka.

Rad sa nepunim radnim vremenom

Član 18

Zdravstveni radnik koji je zasnovao radni odnos sa nepunim radnim vremenom kod jednog poslodavca, a za ostatak radnog vremena zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca i na taj način ostvari puno radno vreme u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, može zaključiti samo jedan ugovor o dopunskom radu sa jednim od poslodavaca kod kojih radi nepuno radno vreme ili kod drugog poslodavca, pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita i ovim pravilnikom.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, prethodnu saglasnost iz člana 19. ovog pravilnika, zdravstveni radnik koji je zasnovao radni odnos sa nepunim radnim vremenom traži od jednog poslodavca sa kojim je zasnovao radni odnos sa nepunim radnim vremenom.

Zdravstveni radnik iz stava 1. ovog člana koji je zaključio ugovor o dopunskom radu sa drugim poslodavcem sa kojim nema zaključen ugovor o radu sa nepunim radnim vremenom, dužan je da obavesti onog poslodavca koji mu nije dao prethodnu saglasnost za zaključivanje ugovora o dopunskom radu.

Prethodna saglasnost za obavljanje dopunskog rada kod drugog poslodavca

Član 19

Zdravstveni radnik iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika, po prethodno pribavljenoj saglasnosti stručnog saveta i direktora zdravstvene ustanove, odnosno osnivača privatne prakse u kojoj je zaposlen, može zaključiti samo jedan ugovor o dopunskom radu sa drugim poslodavcem.

Prethodnu saglasnost iz stava 1. ovog člana stručni savet i direktor zdravstvene ustanove mogu dati samo pod uslovom da rad zdravstvenog radnika van redovnog radnog vremena za koji se zaključuje ugovor o dopunskom radu, ne utiče na organizaciju rada pojedinačnih delova zdravstvene ustanove ili zdravstvene ustanove u celini, odnosno privatne prakse, kao i da ne utiče na izvršenje obaveza utvrđenih ugovorom o radu.

Plaćanje zdravstvenih usluga

Član 20

Pacijent kome je pružena zdravstvena usluga organizovanjem dopunskog rada za pruženu zdravstvenu uslugu plaća utvrđenu naknadu, o čemu zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa pacijentu izdaje račun, u skladu sa zakonom.

Za pruženu zdravstvenu uslugu organizovanjem dopunskog rada u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi troškovi ili deo tih troškova može se naknaditi u skladu sa propisima kojima se uređuje dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Za zdravstvene usluge koje se pružaju organizovanjem dopunskog rada iz člana 2. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika, zdravstvenoj ustanovi koja ima zaključen ugovor o pružanju zdravstvene zaštite iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, sredstva obezbeđuje Republički zavod.

Zdravstvena ustanova u državnoj svojini isplaćuje zdravstvenom radniku ugovorenu naknadu iz stava 1. ovog člana od naknade koju je pacijent platio zdravstvenoj ustanovi.

Zdravstvena ustanova u državnoj svojini isplaćuje zdravstvenom radniku visinu utvrđene naknade iz sredstava zdravstvenog osiguranja kada se ti poslovi u zdravstvenoj ustanovi obavljaju za potrebe osiguranih lica, na osnovu ugovora o pružanju zdravstvene zaštite zaključenog između zdravstvene ustanove i Republičkog zavoda, u skladu sa članom 2. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika.

Privatna praksa isplaćuje zdravstvenom radniku ugovorenu naknadu iz stava 1. ovog člana od naknade koju je pacijent platio privatnoj praksi.

Vođenje evidencije o zaključenim ugovorima o dopunskom radu

Član 21

Zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa vodi evidenciju o zaključenim ugovorima iz člana 2. stav 2, čl. 16. i 18. ovog pravilnika, u skladu sa zakonom.

Evidencije iz stava 1. ovog člana zdravstvena ustanova vodi za svakog zdravstvenog radnika koji ima zaključen ugovor o dopunskom radu sa svojim ili drugim poslodavcem.

Jedan primerak originala ugovora o dopunskom radu zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa dostavlja Ministarstvu zdravlja u roku od osam dana od dana zaključenja ugovora.

Davanje informacija o organizovanju dopunskog rada

Član 22

Zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa dužna je da pacijentu pruži potpune informacije o načinu i postupku pružanja zdravstvenih usluga organizovanjem dopunskog rada, kao i da na vidnim mestima u zdravstvenoj ustanovi istakne obaveštenje o mogućnostima i načinu pružanja zdravstvene zaštite pacijentima van redovnog radnog vremena zdravstvenih radnika, kao i cenama zdravstvenih usluga koje se pružaju dopunskim radom.

IV ZAVRŠNA ODREDBA

Član 23

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanju u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac 1

ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE DOPUNSKOG RADA

OSNOVNI PODACI O ZDRAVSTVENOJ USTANOVI/ PRIVATNOJ PRAKSI

 

NAZIV ZDRAVSTVENE USTANOVE/ PRIVATNE PRAKSE:

 
 

TIP ZDRAVSTVENE USTANOVE/ PRIVATNE PRAKSE
(upisati "X" u odgovarajuću ćeliju desno i upisati tip i naziv privatne prakse)

Dom zdravlja

 

Opšta bolnica

 

Zdravstveni centar

 

Specijalna bolnica

 

Zavod

 

Zavod za javno zdravlje

 

Klinika

 

Institut

 

Kliničko-bolnički centar

 

Klinički centar

 

Tip i naziv privatne prakse

 

 

 

ADRESA I KONTAKT TELEFON:

 

OKRUG:

 

DATUM:

 

 

DIREKTOR USTANOVE/
VLASNIK PRIVATNE PRAKSE

 

POTPIS
 

 

 

(mesto pečata)

 

 

PLAN DOPUNSKOG RADA

Deo A - Zdravstvene usluge koje će se obavljati organizovanjem dopunskog rada

 

 

 

 

 

 

Deo B - Organizacija zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse za obavljanje dopunskog rada

 

 

 

 

 

Deo V - Spisak zdravstvenih radnika koji će biti angažovani po osnovu dopunskog rada

 

 

 

 

Deo G - Finansijski pokazatelji za organizovanje dopunskog rada

 

 

PREDLOG CENA ZDRAVSTVENIH USLUGA U DOPUNSKOM RADU

Naziv zdravstvene usluge ili
medicinskog postupka

Struktura troškova

Ukupna cena
u dinarima

Opis troška

Pojedinačni iznos
u strukturi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIRANI EFEKTI DOPUNSKOG RADA U DINARIMA

UKUPAN GODIŠNJI PRIHOD

 

 

 

UKUPAN GODIŠNJI RASHOD

 

 

 

PLANIRANA DOBIT (prihod - rashod)         

 

 

 

 

Obrazac 2

DEO A - ZDRAVSTVENE USLUGE KOJE ĆE SE OBAVLJATI ORGANIZOVANJEM DOPUNSKOG RADA U __________ GODINI*

 

R.
BR.

ORGANIZACIONA JEDINICA

NAZIV ZDRAVSTVENE USLUGE

PLANIRANI BROJ USLUGA

PLANIRANI BROJ PACIJENATA

BROJ LEKARA /
STOMATOLOGA/
FARMACEUTA

BROJ
MEDICINSKIH
SESTARA I
TEHNIČARA
SA SSS I VSS

0

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO NA NIVOU OJ

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO NA NIVOU OJ

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO NA NIVOU OJ

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO NA NIVOU OJ

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO NA NIVOU OJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO NA NIVOU OJ

 

 

 

 

UKUPNO NA NIVOU ZDRAVSTVENE USTANOVE/ PRIVATNE PRAKSE

 

 

 

 

*Zdravstvene usluge podrazumevaju lekarske preglede, operacije, bolničko lečenje, dijagnostičke, terapijske i druge usluge

 

Obrazac 3

DEO B - ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE USTANOVE/PRIVATNE PRAKSE ZA OBAVLJANJE DOPUNSKOG RADA ZA __________ GODINU

 

R.
BR.

ORGANIZACIONA JEDINICA

BROJ
AMBULANTI*

BOLNIČKE POSTELJE*

BROJ
OPERACIONIH
SALA*

RADNO VREME
OBAVLJANJA
DOPUNSKOG
RADA

VRSTA

BROJ

0

1

3

4

5

6

7

1

 

 

stand. nega

 

 

 

polu int.

 

int. nega

 

UKUPNO

 

2

 

 

stand. nega

 

 

 

polu int.

 

int. nega

 

UKUPNO

 

3

 

 

stand. nega

 

 

 

polu int.

 

int. nega

 

UKUPNO

 

4

 

 

stand. nega

 

 

 

polu int.

 

int. nega

 

UKUPNO

 

5

 

 

stand. nega

 

 

 

polu int.

 

int. nega

 

UKUPNO

 

6

 

 

stand. nega

 

 

 

polu int.

 

int. nega

 

UKUPNO

 

 

 

 

stand. nega

 

 

 

polu int.

 

int. nega

 

UKUPNO

 

UKUPNO

 

stand. nega

 

 

 

polu int.

 

int. nega

 

UKUPNO

 

* Odnosi se na ambulante, bolničke postelje i operacione sale koje će se koristiti za obavljanje dopunskog rada

 

Obrazac 4

DEO V - SPISAK ZDRAVSTVENIH RADNIKA KOJI ĆE SE ANGAŽOVATI PO OSNOVU DOPUNSKOG RADA U __________ GODINI

 

R.
br.

Ime, prezime i JMBG zdravstvenog radnika angažovanog u dopunskom radu

Naziv specijalizacije i uže specijalizacije

Naziv zdravstvene ustanove sa kojom zdravstveni radnik ima zaključen ugovor o radu*

Naziv organizacione jedinice

Naziv radnog mesta
(iz ugovora o radu)

Broj radnih sati u redovnom radu**

Planirani broj radnih sati u dopunskom radu

Naziv zdravstvenih usluga koje će zdravstveni radnik obavljati u dopunskom radu

Naknada koju će zdravstveni radnik ostvariti pružanjem usluga u dopunskom radu
(iskazati u dinarima po usluzi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Navesti sve zdravstvene ustanove/privatnu praksu sa kojima zdravstveni radnik ima zaključen ugovor o radu (puno/nepuno radno vreme)
**Broj radnih sati u redovnom radu se odnosi na: puno radno vreme, nepuno radno vreme i skraćeno radno vreme, iskazuje se bez dežurstva i prekovremenog rada

 

Obrazac 5

DEO G - FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA ORGANIZOVANJE DOPUNSKOG RADA ZA __________ GODINU

 

PRIHODI IZ DOPUNSKOG RADA

Ekonomska klasifikacija

Plan za _____ godinu
(u 000 din)

Prihodi od prodaje dobara i usluga*

7420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPAN PRIHOD OD DOPUNSKOG RADA

 

 

RASHODI U DOPUNSKOM RADU**

 

 

Naknade za rad***

4110

 

Socijalni doprinosi

4120

 

 

 

 

Stalni troškovi

4210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekuće popravke i održavanje

4250

 

Materijal (medicinski i ostali materijal)

4260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upotreba osnovnih sredstava

4310

 

Porezi, obaveze, takse i kazne

4821

 

 

 

 

UKUPAN RASHOD OD DOPUNSKOG RADA

 

 

* Odnosi se samo na prihode iz dopunskog rada od pacijenata, dobrovoljnog osiguranja, RZZO i dr.
** NAPOMENA: Odnosi se samo na očekivane rashode vezane za pružanje usluga u dopunskom radu
*** Odnosi se samo na naknadu za ostvaren dopunski rad

 

Obrazac 6

MERE IZVRŠENJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ DELATNOSTI

 

Posete kod lekara - medicinske sestre i tehničara

R.
BR.

ORGANIZACIONA JEDINICA

PROPISANI BR. AMB. POSETA ZA GODINU DANA PO LEKARU/ M. SESTRI*

PROPISANI BR. KUĆNIH POSETA ZA GODINU DANA PO LEKARU/ M. SESTRI*

UKUPNO OSTVARENIH POSETA U 200_ **

BROJ ZAPOSLENIH LEKARA/ STOMATOLOGA/ FARMACEUTA

BROJ ZAPOSLENIH MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA

KOEF. ISPUNJENJA STANDARDA ZA AMB. POSETE 8=4/6/2

KOEF. ISPUNJENJA STANDARDA ZA KUĆNE POSETE LEKARA 9=5/6/3

KOEF. ISPUNJENJA STANDARDA ZA KUĆNE POSETE PATRONAŽNE SESTRE 10=5/7/3

UKUPNO OSTVARENIH AMBULANT. POSETA U 200_**

UKUPNO OSTVARENIH KUĆNIH POSETA U 200_ **

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Unosi se podatak utvrđen u Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe, "Službeni glasnik RS", broj 43/06
** Popunjavati podatak za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev

 

Obrazac 7

MERE IZVRŠENJA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA DOKTORE MEDICINE SPECIJALISTE U BOLNIČKOJ I POLIKLINIČKOJ DELATNOSTI

 

 

Broj hospitalizovanih

Specijalistički pregledi

R.
BR.

ORGANIZACIONA JEDINICA

BROJ ZAPOSLENIH LEKARA/STOMATOLOGA

PROPISANI BR. HOSPITALIZOVANIH ZA GODINU DANA PO LEKARU*

UKUPNO OSTVARENO HOSPITALIZACIJA U 200_**

KOEFICIJENT ISPUNJENJA STANDARDA 5=4/2/3

PROPISANI BR. PREGLEDA ZA GODINU DANA PO LEKARU*

UKUPNO OSTVARENO PREGLEDA U 200_**

KOEFICIJENT ISPUNJENJA STANDARDA AMBULANTNIH PREGLEDA 8=7/2/6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Unosi se podatak utvrđen u Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe, "Službeni glasnik RS", broj 43/06
** Popunjavati podatak za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev

 

Obrazac 8

MERE IZVRŠENJA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA DOKTORE MEDICINE SPECIJALISTE U DIJAGNOSTIČKOJ DELATNOSTI

 

Dijagnostički pregledi

R.
BR.

ORGANIZACIONA JEDINICA

PROPISANI BR. DIJAGNOST. USLUGA ZA GODINU DANA PO LEKARU*

UKUPNO OSTVAREN BROJ DIJAGNOSTIČKIH USLUGA U 200_**

BROJ LEKARA/STOMAT. KOJI PRUŽAJU DIJAGN. USL.

KOEFICIJENT ISPUNJENJA STANDARDA 5=3/4/2

0

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Unosi se podatak utvrđen u Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe, "Službeni glasnik RS", broj 43/06
** Popunjavati podatak za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev

 

Obrazac 9

PODACI O LISTAMA ČEKANJA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI/ PRIVATNOJ PRAKSI*

 

R.
BR.

VRSTA PROCEDURE

Broj pacijenata na listi čekanja u 200_**

Najveća dužina čekanja u mesecima

Prosečna dužina čekanja u mesecima

Razlozi***

0

1

2

3

4

5

1

MR dijagnostika - pregled endokranijuma i kičmenog stuba

 

 

 

 

2

CT dijagnostika endokranijuma i kičmenog stuba

 

 

 

 

3

Koronarografija srca

 

 

 

 

4

Kateterizacija srca

 

 

 

 

5

Revaskularizacija miokarda (PTCA sa implantacijom stenta)

 

 

 

 

6

Revaskularizacija miokarda "By pass hirurgijom"

 

 

 

 

7

Ugradnja trajnog veštačkog vodiča srca (TVES)

 

 

 

 

8

Ugradnja kardioverter defibrilatora (ICD)

 

 

 

 

9

Ugradnja veštačkih valvula

 

 

 

 

10

Ugradnja vaskularnih graftova od veštačkog materijala

 

 

 

 

11

Ugradnja endovaskularnih proteza

 

 

 

 

12

Ugradnja endoproteza kuka

 

 

 

 

13

Ugradnja endoproteza kolena

 

 

 

 

14

Rekonstrukcija ligamenata kolena

 

 

 

 

15

Ugradnja osteosintetskih materijala

 

 

 

 

16

Hirurška intervencija metodom Ilizarov

 

 

 

 

17

Instrumentalni segmentalna korekcija deformiteta kičmenog stuba kod dece

 

 

 

 

18

Operacija katarakte i ugradnja sočiva

 

 

 

 

* U skladu sa Pravilnikom o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite "Službeni glasnik RS", broj 57/07 i Objašnjenjem za praćenje kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama (Ministarstvo zdravlja, april 2004. god.)
** Popunjavati podatak za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev
*** Navesti razloge za postojanje lista čekanja - prostor, oprema, kadrovi, finansije i dr.

 

Obrazac 10

PODACI O LISTAMA ZAKAZIVANJA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI/ PRIVATNOJ PRAKSI

 

R. BR.

VRSTA PROCEDURE

Broj pacijenta na listi zakazivanja u 200_

Najveća dužina zakazivanja u mesecima

Prosečna dužina zakazivanja u mesecima

***Razlozi

0

1

2

3

4

8

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

* U skladu sa Pravilnikom o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite "Službeni glasnik RS", broj 57/07 i Objašnjenjem za praćenje kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama (Ministarstvo zdravlja, april 2004. god.)
** Popunjavati podatak za godinu koje prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev
*** Navesti razloge za postojanje lista čekanja - prostor, oprema, kadrovi, finansije i dr.

 

Obrazac 11

PODACI O RADNOM VREMENU ZDRAVSTVENE USTANOVE/ PRIVATNE PRAKSE

 

R. BR.

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE

RADNO VREME AMBULANTI I SLUŽBI*

DEŽURSTVA**

0

1

2

3

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

* Unose se podaci o redovnom radnom vremenu ambulanti i službi u okviru kojih se planira organizacija dopunskog rada
** Unose se podaci o službama i odeljenjima koji imaju organizovana dežurstva, a u okviru kojih se planira organizacija dopunskog rada