Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I SADRŽAJU PLANA ZAŠTITE OD POŽARA AUTONOMNE POKRAJINE, JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I SUBJEKATA RAZVRSTANIH U PRVU I DRUGU KATEGORIJU

("Sl. glasnik RS", br. 73/2010)

 

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se način izrade i sadržaj Plana zaštite od požara autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i subjekata razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara.

Plan zaštite od požara, nezavisno od donosioca, sadrži:

1) prikaz postojećeg stanja zaštite od požara;

2) procenu ugroženosti od požara;

3) organizaciju zaštite od požara;

4) predlog tehničkih i organizacionih mera za otklanjanje nedostataka i unapređenje stanja zaštite od požara;

5) proračun potrebnih finansijskih sredstava;

6) propisane proračunske i grafičke priloge.

Subjekti u prvoj i drugoj kategoriji ugroženosti od požara u Planu zaštite od požara, pored podataka iz stava 2. ovog člana, bliže prikazuju i podatke o broju vatrogasaca, tehničkoj opremljenosti i obučenosti vatrogasne jedinice, odnosno organizaciji preventivnih mera zaštite od požara, stalnog dežurstva i podatke o broju stručno osposobljenih lica za sprovođenje zaštite od požara.

Član 2

Procena ugroženosti od požara, najznačajniji element Plana zaštite od požara, predstavlja postupak utvrđivanja nivoa ugroženosti od požara ili tehnološke eksplozije i zaštitnih mera.

Na osnovu procene ugroženosti od požara određuju se mere za sprečavanje nastanka i širenja požara (preventivne mere), kao i mere za uspešno gašenje, koje proizlaze iz činjeničnih specifičnosti predmetnog plana zaštite od požara.

Osnovni elementi procene ugroženosti od požara jesu:

1) postojeće stanje;

2) numerička analiza požarne ugroženosti;

3) stručno mišljenje o postojećem stanju, organizacije službe zaštite od požara kao i profesionalnih vatrogasnih jedinica;

4) predlog mera u skladu sa propisima;

5) zaključak;

6) grafički prilozi.

Član 3

Plan zaštite od požara za područje autonomne pokrajine i lokalne samouprave (opštine i grada) po svojim delovima sadrži:

1) Prikaz postojećeg stanja koji obuhvata tehničke opise sa raspoloživim podacima, i to o:

(1) površini,

(2) broju stanovnika,

(3) naseljenim mestima,

(4) pravnim licima u privredi po granama delatnosti,

(5) subjektima zaštite od požara, pravnim licima u privredi, u pogledu povećane opasnosti za izbijanje i širenje požara (pravna lica prve i druge kategorije ugroženosti od požara),

(6) industrijskim zonama,

(7) drumskom i železničkim saobraćajnicama,

(8) turističkim naseljima,

(9) elektroenergetskim objektima za proizvodnju i prenos električne energije,

(10) lokacijama na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tečnosti i gasova, eksplozivnih materija i drugih opasnih materija,

(11) objektima vatrogasnih jedinica,

(12) prirodnim izvorištima vode koji se mogu upotrebljivati za gašenje požara,

(13) naseljima i delovima naselja u kojima je izvedena spoljašnja hidrantska mreža za gašenje požara,

(14) građevinskim objektima u kojima povremeno ili stalno boravi veći broj lica (škole, vrtići, jaslice, đački i studentski domovi, domovi penzionera, bolnice, sportski objekti, kulturno-umetnički i istorijski objekti i sl.),

(15) lokacijama i građevinskim objektima koji služe za distribuciju zapaljivih tečnosti, gasova i drugih opasnih materija,

(16) poljoprivrednim i šumskim površinama sa putevima prohodnim za vatrogasna vozila i vatrogasce,

(17) šumskim površinama po vrsti, starosti, zapaljivosti i izgrađenosti protivpožarnih puteva i proseka u šumama,

(18) naseljima, kvartovima, ulicama ili značajnijim građevinskim objektima koji su nepristupačni za prilaz vatrogasnim vozilima,

(19) naseljima, kvartovima, ulicama ili značajnijim građevinskim objektima u kojima nema dovoljno sredstava za gašenje požara,

(20) sistema telefonskih i radio veza upotrebljivih prilikom gašenja požara i organizaciju gašenja,

(21) uzrocima izbijanja i širenja evidentiranih požara tokom poslednjih 10 godina;

2) Procenu ugroženosti od požara koja, pored osnovnih elemenata iz člana 2. stava. 3. ovog pravilnika, sadrži i stručnu obradu podataka na bazi činjenica o:

(1) makropodeli na požarne sektore i zone uz ocenu da li oni ispunjavaju propisane uslove u pogledu sprečavanja širenja požara,

(2) gustini izgrađenosti unutar jedne zone uz ocenu o postojećoj fizičkoj strukturi građevinskih i drugih objekata s obzirom na mogućnosti širenja požara,

(3) spratnosti građevinskih objekata i pristupačnosti saobraćajnica i površina u pogledu mogućnosti evakuacije lica i gašenja požara,

(4) starosti građevinskih objekata i potencijalnim opasnostima za izbijanje požara,

(5) stanju sprovedenosti mera zaštite od požara u industrijskim zonama i ugrožavanju građevinskih objekata izvan industrijskih zona,

(6) stanju sprovedenosti mera zaštite od požara za građevinske objekte istih namena na određenim područjima,

(7) izvorištima vode i hidrantskoj mreži za gašenje požara,

(8) izvedenim distributivnim centrima energenata,

(9) stanju sprovedenih mera zaštite od požara na šumskim i poljoprivrednim površinama,

(10) broju vatrogasnih jedinica;

3) Organizaciju zaštite od požara koja obuhvata:

(1) način na koji je organizovana zaštita od požara za područje autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave (opštine i grada),

(2) način na koji će se ostvariti komunikacija sa drugim subjektima zaštite od požara u slučaju potrebe,

(3) sredstva potrebna za komunikaciju,

(4) način uključivanja komunalnih preduzeća, službi za snabdevanje hranom, službi za pružanje prve pomoći, način angažovanja posebnih vozila u akciji gašenja,

(5) podatke o broju vatrogasaca, tehničkoj opremljenosti i obučenosti vatrogasnih jedinica, odnosno organizaciji preventivnih mera zaštite od požara, stalnog dežurstva i podatke o broju stručno osposobljenih lica za sprovođenje zaštite od požara za područje autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave (opštine i grada);

4) Predlog tehničkih i organizacionih mera za otklanjanje nedostataka i unapređenje zaštite od požara koji obuhvata:

(1) mere u organizaciji područja autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave (opštine i grada) koje mogu uticati da se umanji rizik u pogledu nastanka požara i eksplozija,

(2) tehničke mere koje se odnose na podizanje nivoa zaštite od požara za područje autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave (opštine i grada), čija obavezna primena nije utvrđena zakonima i tehničkim propisima,

(3) mere zaštite od požara za područje autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave (opštine i grada) koje se moraju realizovati, a koje zahtevaju znatna finansijska sredstva koja treba obezbediti posebnim planiranjem sredstava,

(4) mere kojima autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave (opština i grad) planiraju nabavku posebne opreme, uređaja i sredstava da bi se sistem zaštite od požara unapredio i time smanjio rizik,

(5) mere za sanaciju postojećeg stanja,

(6) mere unapređenja koje bi se sprovodile na građevinskim objektima, delovima građevinskih objekata i otvorenom prostoru,

(7) predloge za promenu namene građevinskih objekata ili prostora,

(8) predloge za izgradnju novih izvora i instalacija za snabdevanje vodom za gašenje požara,

(9) predloge za osnivanje novih jedinica za gašenje požara,

(10) mere u vezi sa paljenjem vatre i spaljivanjem biljnog otpada na otvorenom prostoru,

(11) predlog za izgradnju novih osmatračkih mesta za otkrivanje požara na otvorenim prostorima,

(12) predlog za izmenu ili dogradnju sistema veze.

5) Proračun potrebnih finansijskih sredstava koji obuhvata:

(1) realno sagledavanje finansijskih elemenata svih predloženih tehničkih i organizacionih mera uz saglasnost organa autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave (opštine i grada),

(2) dinamiku izvršenja tehničkih i organizacionih mera za područje autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave (opštine i grada) sa planom finansijskih sredstava za period od pet godina,

6) Proračunske i grafičke priloge kojima se prikazuju:

(1) površina na koju se konkretan plan odnosi,

(2) gustina naseljenosti i naseljena mesta,

(3) zone sa subjektima zaštite od požara, pravnim licima u privredi u pogledu povećane opasnosti za izbijanje i širenje požara (pravna lica prve i druge kategorije ugroženosti od požara),

(4) industrijske zone,

(5) važnije drumske i železničke saobraćajnice,

(6) zone sa turističkim naseljima,

(7) elektroenergetski objekti za proizvodnju i prenos električne energije,

(8) lokacije na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tečnosti i gasova, eksplozivne materije i druge opasne materije,

(9) objekti vatrogasnih jedinica na teritoriji autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave,

(10) prirodna izvorišta vode koja se mogu upotrebljivati za gašenje požara,

(11) naselja i delovi naselja u kojima je izvedena spoljašnja hidrantska mreža za gašenje požara,

(12) područja ili delova gde se nalaze građevinski objekti u kojima povremeno ili stalno boravi veći broj lica (škole, vrtići, jaslice, đački i studentski domovi, domovi penzionera, bolnice, sportski objekti, kulturno-umetnički i istorijski objekti i slično),

(13) područja sa lokacijama i građevinskim objektima koji služe za distribuciju zapaljivih tečnosti, gasova i drugih opasnih materija,

(14) područja sa poljoprivrednim i šumskim površinama po vrsti, starosti, zapaljivosti i izgrađenosti protivpožarnih puteva i proseka u šumama,

(15) područja sa naseljima, kvartovima, ulicama ili značajnijim građevinskim objektima koji su nepristupačni za prilaz vatrogasnim vozilima,

(16) naselja, kvartovi, ulice ili značajniji građevinski objekti u kojima nema dovoljno sredstava za gašenje požara,

(17) legenda simbola i oznaka prema srpskim standardima (SRPS).

Plan zaštite od požara za teritoriju grada Beograda po svojim delovima sadrži:

1) Prikaz postojećeg stanja koji obuhvata tehničke opise sa raspoloživim podacima, i to o:

(1) površini,

(2) broju stanovnika,

(3) područjima stambenih, industrijskih, turističkih, gradskih i seoskih naselja te područjima šumskih i poljoprivrednih površina,

(4) građevinskim objektima u pogledu opasnosti od izbijanja i širenja požara koji su obuhvaćeni procenom ugroženosti,

(5) drumskim i železničkim saobraćajnicama koje prolaze preko područja grada Beograda uz označavanje priključaka lokalnih saobraćajnica,

(6) vodovodnoj i hidrantskoj mreži, gasovodu, naftovodu i drugim instalacijama za transport zapaljivih i opasnih materija,

(7) većim građevinskim objektima za uskladištavanje zapaljivih, eksplozivnih i gasovitih materija ili drugih opasnih materija,

(8) glavnim energetskim instalacija s njihovim ventilima,

(9) značajnijim građevinskim objekata u kojima povremeno ili stalno boravi veći broj ljudi,

(10) objektima profesionalnih i industrijskih vatrogasnih jedinica za gašenje požara,

(11) mestima na kojima postoji stalno vatrogasno dežurstvo,

(12) uređenim prirodnim izvorištima vode za gašenje požara,

(13) sistemima telefonskih i radio-veza upotrebljivih u gašenju požara,

(14) zdravstvenim ustanovama i bolnicama koje bi pružile prvu pomoć povređenima u gašenju požara,

(15) šumskim površinama i vrstama biljnog pokrivača uz izgrađenost saobraćajnica i požarnih proseka,

(16) poljoprivrednim površinama i izgrađenosti saobraćajnica,

(17) broju požara i vrstama značajnijih građevinskih objekata i prostora na kojima su nastajali požari u poslednjih 10 godina;

2) Procenu ugroženosti od požara, koja pored osnovnih elemenata iz člana 2. stava. 3. ovog pravilnika, treba da sadrži i stručnu obradu podataka na bazi činjenica o:

(1) pravilnoj izgrađenosti i povezanosti naselja, šumskih i poljoprivrednih površina u pogledu uslova za širenje požara,

(2) izgrađenosti saobraćajnica za akciju gašenja požara,

(3) funkcionalnost izgrađene hidrantske mreže za gašenje požara,

(4) opasnosti od izbijanja požara u građevinskim objektima gde boravi veći broj ljudi, industrijskim, skladišnim i drugim opasnim građevinskim objektima i lokacijama, odnosno prostorima,

(5) opasnostima od izbijanja požara u određenim šumskim i poljoprivrednim područjima,

(6) opasnostima pri transportu opasnih materija i određivanju područja na kojima se takva opasnost očekuje,

(7) opasnostima na instalacijama za distribuciju gasa i električne energije,

(8) opasnostima koje proizilaze iz starosti građevinskih objekata, tehnologija ili instalacija za razvod energenata,

(9) opasnostima zbog neizgrađenosti saobraćajnica ili njihove nedovoljne širine za pristup i gašenje požara vatrogasnim vozilima,

(10) funkcionalnosti sistema veza za osmatranje i gašenje požara,

(11) brojnosti i osposobljenosti stanovništva za gašenje požara,

(12) prevozu ljudstva za gašenje požara,

(13) delotvornosti zdravstvene zaštite i ishrane ljudstva angažovanog na većim požarima,

(14) broju profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica;

3) Organizaciju zaštite od požara koja sadrži:

(1) način na koji je organizovana zaštita od požara za teritoriju grada Beograda,

(2) način na koji će se ostvariti komunikacija sa drugim subjektima zaštite od požara u slučaju potrebe,

(3) sredstva potrebna za komunikaciju,

(4) način uključivanja komunalnih preduzeća, službi za snabdevanje hranom, službi za pružanje prve pomoći, način angažovanja posebnih vozila u akciji gašenja,

(5) podatke o broju vatrogasaca, tehničkoj opremljenosti i obučenosti vatrogasnih jedinica, odnosno organizaciji preventivnih mera zaštite od požara, stalnog dežurstva i podaci o broju stručno osposobljenih lica za sprovođenje zaštite od požara za teritoriju grada Beograda;

4) Predlog tehničkih i organizacionih mera za otklanjanje nedostataka i unapređenje zaštite od požara koji obuhvata:

(1) mere u organizaciji područja grada Beograda koje mogu uticati da se umanji rizik u pogledu nastanka požara i eksplozija,

(2) tehničke mere koje se odnose na podizanje nivoa zaštite od požara za teritoriju grada Beograda a da se njihova obavezna primena ne zahteva zakonima i tehničkom regulativom,

(3) mere zaštite od požara za teritoriju grada Beograda koje se moraju realizovati a zahtevaju znatna finansijska sredstva koje treba obezbediti posebnim planiranjem sredstava,

(4) mere kojima grad Beograd planira nabavku posebne opreme, uređaja i sredstava da bi se sistem zaštite od požara unapredio i time smanjio rizik,

(5) mere za sanaciju postojećeg stanja,

(6) mere unapređenja koje bi se sprovodile na građevinskim objektima, građevinskim delovima i otvorenom prostoru,

(7) izgradnju novih izvora i instalacija za snabdevanje vodom za gašenje požara,

(8) osnivanje novih jedinica za gašenje požara,

(9) mere u vezi sa paljenjem vatre i spaljivanjem biljnog otpada na otvorenom prostoru,

(10) izgradnju novih osmatračkih mesta za otkrivanje požara na otvorenim prostorima,

(11) izmenu ili dogradnju sistema veze;

5) Proračun potrebnih finansijskih sredstava sadrži:

(1) realno sagledavanje finansijskih elemenata svih predloženih tehničkih i organizacionih mera uz saglasnost organa grada Beograda,

(2) dinamiku izvršenja tehničkih i organizacionih mera za teritoriju grada Beograda sa planom finansijskih sredstava za period od pet godina;

6) Proračunske i grafičke priloge kojima se prikazuju:

(1) površina i teritorija u nadležnosti grada Beograda,

(2) broj stanovnika,

(3) područja stambenih, industrijskih, turističkih, gradskih i seoskih naselja te područja šumskih i poljoprivrednih površina,

(4) područja sa građevinskim objektima u pogledu opasnosti od izbijanja i širenja požara koja su određena procenom ugroženosti za područje grada,

(5) važnije drumske i železničke saobraćajnice koje prolaze preko teritorije grada Beograda uz označavanje priključaka lokalnih saobraćajnica,

(6) vodovodna i spoljašnja hidrantska mreža, gasovodi, naftovodi i druge instalacije za transport zapaljivih i opasnih materija sa glavnim ventilima,

(7) delova grada sa većim građevinskim objektima za uskladištavanje zapaljivih, eksplozivnih i gasovitih materija ili drugih opasnih materija,

(8) glavne elektroenergetske instalacije,

(9) područja sa značajnijim građevinskim objektima u kojima povremeno ili stalno boravi veći broj ljudi,

(10) raspored objekata profesionalnih i industrijskih vatrogasnih jedinica za gašenje požara,

(11) mesta na kojima postoji stalno vatrogasno dežurstvo,

(12) uređena prirodna izvorišta vode za gašenje požara,

(13) sistemi telefonske i radio-veze upotrebljivih u gašenju požara,

(14) zdravstvene ustanove i bolnice koje bi pružile prvu pomoć povređenima u gašenju požara,

(15) delovi grada sa šumskim površinama i vrstama biljnog pokrivača uz izgrađenost saobraćajnica i požarnih proseka,

(16) delova grada sa poljoprivrednim površinama i izgrađenim saobraćajnicama,

(17) legendu simbola i oznaka prema srpskim standardima (SRPS).

Pod građevinskim objektom, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se objekt na određenoj lokaciji koji se sastoji od građevinskog dela i ugrađene opreme koji zajedno čine tehničko-tehnološku celinu, a pod požarnim sektorom, podrazumeva se, osnovna prostorna jedinica dela građevinskog objekta, koja se smatra samostalnom u pogledu tehničkih i organizacionih mera zaštite od požara i koja je odvojena od ostalih delova građevinskog objekta konstrukcijom otpornom na požar.

Član 4

Plan zaštite od požara za subjekte u prvoj i drugoj kategoriji ugroženosti od požara po svojim delovima sadrži:

1) Prikaz postojećeg stanja koji obuhvata sledeće tehničke podatke sa opisima koji se odnose na:

(1) površinu objekata,

(2) broj zaposlenih,

(3) broj i naziv građevinskih i drugih objekata,

(4) vrstu tehnologije po građevinskim i drugim objektima,

(5) količinu materija po proizvodnim i skladišnim građevinskim objektima,

(6) broj zaposlenih po građevinskim objektima,

(7) materije koje se koriste u tehnološkom procesu u pogledu opasnosti za izbijanje i širenje požara,

(8) skladišta zapaljivih tečnosti, gasova i drugih opasnih materija prema količini i vrsti,

(9) zone opasnosti u pogledu ugroženosti od nastajanja tehnološke eksplozije,

(10) mesta u tehnološkom procesu rangirana po verovatnoći izbijanje i širenja požara,

(11) pouzdanost sistema za grejanje prostora ili pripremu tehnološke pare, vode ili drugog medija u pogledu opasnosti od izbijanje i širenje požara,

(12) pouzdanost i predviđeno vreme eksploatacije tehnološkog postrojenja i građevinskih objekata obzirom na opasnosti od izbijanja i širenja požara,

(13) stanje građevinskog objekta i izolacionih materijala u pogledu opasnosti od izbijanje i širenje požara,

(14) požarne sektore građevinskih objekata,

(15) saobraćajnice za pristup vatrogasnih vozila,

(16) instalacije razvoda gasova, zapaljivih tečnosti, vodovod, hidrantsku mrežu za gašenje požara i sisteme za detekciju, dojavu i gašenje požara,

(17) stanje vodosnabdevanja,

(18) organizaciju službe zaštite od požara i udaljenost od najbližih profesionalnih vatrogasnih jedinica,

(19) energetske sisteme sa glavnim ventilima,

(20) sisteme telefonskih i radio veza,

(21) organizaciju službe fizičko-tehničke zaštite,

(22) rezervne izvore za snabdevanje vodom za gašenje požara,

(23) raspored i smeštaj opreme i sredstava za gašenje požara,

(24) profesionalne vatrogasne jedinice i zaposlene koji su stručno osposobljeni za gašenje požara,

(25) način primanja dojave požara,

(26) požarno opterećenje svakog građevinskog objekta,

(27) stanje službe za pružanje prve pomoći povređenima prilikom gašenja požara,

(28) registrovane požare sa uzrocima njihovog nastajanja u poslednjih 10 godina;

2) Procenu ugroženosti od požara, koja pored osnovnih elemenata iz člana 2. stav 3. ovog pravilnika sadrži i stručnu obradu podataka na bazi činjenica o:

(1) primenjenim propisima i korišćenim metodama,

(2) lokaciji (makro i mikro), prilaznim saobraćajnicama i udaljenosti od profesionalne vatrogasne jedinice,

(3) nameni građevinskog objekta, tehnološkom postupku i opasnostima koje proizlaze iz namene i tehnološkog postupka,

(4) načinu evakuacije i spasavanju lica,

(5) konstrukciji, konstruktivnim materijalima i otpornosti konstrukcije u požaru,

(6) podeli na požarne sektore,

(7) vrsti i količini zapaljivih materija i proračunu požarnog opterećenja,

(8) električnim instalacijama i uređajima,

(9) sigurnosnim sistemima, uređajima za isključenje struje, instalacijama za detekciju i dojavu požara, stabilnim sistemima za gašenje požara, detekciju eksplozivnih gasova i para i drugim instalacijama značajnim za otkrivanje i gašenje požara,

(10) mašinskim instalacijama,

(11) mogućim vrstama i izvorima opasnosti za izbijanje i širenje požara,

(12) snabdevanju vodom i hidrantskoj mreži za gašenje požara,

(13) razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara i od tehnološke eksplozije,

(14) količini i rasporedu opreme i sredstava za gašenje požara,

(15) organizaciji službe zaštite od požara i organizaciji i opremljenosti vatrogasne jedinice,

(16) rezultatima primenjene numeričke analize;

3) Organizaciju zaštite od požara koja obuhvata:

(1) način na koji je organizovana zaštita od požara u subjektu zaštite od požara, pravnom licu,

(2) način na koji će se ostvariti komunikacija sa drugim subjektima zaštite od požara u slučaju potrebe,

(3) sredstva potrebna za komunikaciju,

(4) podatke o broju vatrogasaca, tehničkoj opremljenosti i obučenosti vatrogasne jedinice, odnosno službe za sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara, kao i podatke o broju stručno osposobljenih lica za sprovođenje zaštite od požara i stalnog dežurstva,

(5) način postupanja vatrogasnih jedinica i drugih učesnika u akciji gašenja požara;

4) Predlog tehničkih i organizacionih mera za otklanjanje nedostataka i unapređenje zaštite od požara koji obuhvata:

(1) mere u organizaciji delatnosti subjekta zaštite od požara, pravnog lica koje mogu uticati da se umanji rizik u pogledu nastanka požara i eksplozija,

(2) tehničke mere koje se odnose na podizanje nivoa zaštite od požara, čija obavezna primena nije utvrđena zakonima i tehničkim propisima,

(3) mere zaštite od požara koje se moraju realizovati, a koje zahtevaju znatna finansijska sredstva koje subjekat zaštite od požara, pravno lice treba da obezbedi posebnim planiranjem sredstava,

(4) mere kojima se planira nabavka posebne opreme, uređaja i sredstava da bi se sistem zaštite od požara u subjektu zaštite od požara, pravnom licu unapredio i time smanjio rizik,

(5) mere za sanaciju postojećeg stanja,

(6) mere unapređenja koje bi se sprovodile na građevinskim objektima, građevinskim delovima i otvorenom prostoru,

(7) izgradnju novih izvora i instalacija za snabdevanje vodom za gašenje požara,

(8) mere u vezi sa paljenjem vatre i spaljivanjem biljnog otpada na otvorenom prostoru,

(9) mere za izmenu ili dogradnju sistema veze;

5) Proračun potrebnih finansijskih sredstava koji sadrži:

(1) realno sagledavanje finansijskih elemenata svih predloženih tehničkih i organizacionih mera uz saglasnost subjekta zaštite od požara, pravnog lica,

(2) dinamiku izvršenja tehničkih i organizacionih mera sa planom finansijskih sredstava za period od pet godina;

6) Proračunske i grafičke priloge kojima se prikazuju:

(1) građevinski i drugi objekti sa rasporedom na situacionom planu,

(2) interne i spoljne saobraćajnice kao i platoi i saobraćajnica za kretanje vatrogasnih vozila,

(3) osnove svih etaža objekata sa ucrtanim evakuacionim putevima i naznačenim mestima sa sistemima za gašenje i dojavu, naznačenim podelama na požarne sektore, mestima na kojima se nalaze vrata otporna na požar, klapne, glavni prekidači, sigurnosne svetiljke, sigurnosni izvori električne energije, sistemi za odimljavanje, namenom i oznakom prostorija, oznakom etaže,

(4) izgledi fasada objekta kada je to značajno za evakuaciju,

(5) rezervni izvori za snabdevanje vodom za gašenje požara,

(6) raspored i smeštaj opreme i sredstava za gašenje požara,

(7) raspored spoljne i unutrašnje hidrantske mreže,

(8) skladišta zapaljivih tečnosti, gasova i drugih opasnih materija po količini i vrsti,

(9) opasna mesta u pogledu nastajanja tehnološke eksplozije, ili eksplozije smeše zapaljivih tečnosti i gasova sa vazduhom,

(10) tehnoloških mesta po verovatnoći za izbijanje i širenje požara,

(11) sistemi za grejanje prostora ili pripremu tehnološke pare, vode ili drugog medija u pogledu opasnosti za izbijanje i širenje požara,

(12) pravci i mesta razvoda gasova i zapaljivih tečnosti sa glavnim ventilima,

(13) hidrantske mreže za gašenje požara

(14) prostori koji imaju sisteme za detekciju, dojavu i gašenje požara,

(15) sistemi vodosnabdevanja,

(16) sistemi telefonskih i radio veza,

(17) požarno opterećenje po građevinskim objektima,

(18) putevi za vatrogasnu intervenciju i načini intervencije,

(19) plan komunikacije učesnika u gašenju požara,

(20) legenda simbola i oznaka prema srpskim standardima (SRPS).

Član 5

Pri izradi plana zaštite od požara za područje autonomne pokrajne i lokalne samouprave (opštine i grada) i subjekata razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara, tim stručnjaka koji izrađuje Plan zaštite od požara, može u opravdanim slučajevima, za pripadajuću vrstu vatrogasne jedinice, utvrditi različitu vrstu i količinu opreme od one koja je propisana tehničkim propisima, a koja je uslovljena specifičnostima subjekta - pravnog lica ili područja.

Opravdanost predloženih promena potrebno je posebno obrazložiti.

U postupku davanja saglasnosti na Plan zaštite od požara, Ministarstvo unutrašnjih poslova će oceniti opravdanost utvrđivanja različite vrste ili količine opreme od propisane.

Član 6

Za potrebe izrade Plana zaštite od požara, količina vode potrebna za gašenje požara u naseljima u zavisnosti od broja stanovnika i računskog broja istovremenih požara, utvrđena je posebnim propisima čiji je izvod dat u Tabeli 1. koja je odštampana uz ovaj pravilnik i koja čini njegov sastavni deo.

Ako je naselje podeljeno u zone prema izvorima za snabdevanje vodom za gašenje požara koji nisu međusobno povezani, računski broj istovremenih požara i količina vode za gašenje požara određuju se prema broju stanovnika koji pripadaju određenoj zoni.

Ako je površina na kojoj se nalazi industrijski ili privredni objekat (građevinski objekti i prostori) veličine do 150 ha, računa se s jednim požarom, a ako je površina veća računa se s dva istovremena požara.

Član 7

Plan zaštite od požara i u okviru njega procenu ugroženosti, s obzirom na kriterijume definisane ovim pravilnikom, izrađuje privredno društvo ili drugo pravno lice koje poseduje ovlašćenje za izradu glavnog projekta zaštite od požara i ovlašćenja za projektovanje posebnih sistema zaštite od požara, odnosno tim stručnjaka sa odgovarajućim licencama.

Odgovorna lica u autonomnoj pokrajini, opštini, gradu, gradu Beogradu i subjektu u prvoj i drugoj kategoriji ugroženosti od požara za čije se građevinske objekte i prostore izrađuje plan zaštite od požara i u okviru njega procena ugroženosti, upoznaće odgovorno lice za izradu plana zaštite od požara i procene sa svim raspoloživim podacima i preduzeti mere za zaštitu podataka.

Član 8

Za izradu planova zaštite od požara i procene ugroženosti primenjuju se srpske norme i numeričke metode, kao i u svetu prihvaćene numeričke metode (TRVB 100, Euroalarm, Gretener, DOW Indeks i slične) koje uređuju tu oblast, u slučaju da se Plan zaštite od požara i procena ugroženosti ne mogu izraditi primenom samo srpskih normi i metoda.

Metode iz stava 1. ovoga člana mogu se koristiti isključivo za one građevinske objekte i postrojenja na način i kako je to predviđeno samom metodom i prihvaćenom praksom.

Primena jedne ili više izabranih metoda obavezna je u celini.

Član 9

Lica koja učestvuju u izradi plana zaštite od požara i procene ugroženosti imaju obavezu čuvanja kao službene tajne podatke koji su na osnovu zakona ili opšteg akta označeni odgovarajućim stepenom tajnosti.

Član 10

Plan zaštite od požara i procena ugroženosti sadrže i predlog mera čijim bi se sprovođenjem postiglo ekonomičnije ili na drugi način povoljnije rešenje zaštite od požara i eksplozija za vlasnika ili korisnika građevinskog objekta, a istovremeno zadržao isti ili postigao veći nivo zaštite.

Predlog mera za poboljšanje stanja zaštite od požara može da se odnosi na:

(1) sanaciju postojećeg stanja;

(2) unapređenja koje bi se sprovodile na građevinskim objektima, građevinskim delovima i otvorenom prostoru;

(3) promenu namene građevinskih objekata ili prostora;

(4) izvođenje novih instalacija za gašenje i dojavu požara;

(5) izgradnju novih izvora i instalacija za snabdevanje vodom za gašenje požara;

(6) osnivanje novih jedinica za gašenje požara;

(7) paljenje vatre i spaljivanje biljnog otpada na otvorenom prostoru;

(8) izgradnju novih osmatračkih mesta za otkrivanje požara na otvorenim prostorima;

(9) izmenu ili dogradnju sistema veze.

Član 11

Mere zaštite od požara i tehnoloških eksplozija koje su proizašle iz Plana zaštite od požara izrađene za više tehnološki ili prostorno međusobno povezanih građevinskih objekata, obavezne su za sve njihove vlasnike i korisnike.

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".