Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU IZDAVANJA I OBNAVLJANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA STEČAJNOG UPRAVNIKA

("Sl. glasnik RS", br. 22/2010)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način izdavanja i obnavljanja licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika (u daljem tekstu: licenca).

Član 2

Licenca se izdaje rešenjem, na pismeni zahtev lica koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuje stečaj, koji se podnosi ovlašćenoj organizaciji za izdavanje licence.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o licu koje podnosi zahtev (u daljem tekstu: podnosilac zahteva), i to:

1) ime, srednje slovo i prezime podnosioca zahteva;

2) JMBG podnosioca zahteva;

3) mesto i adresa stanovanja;

4) vrsta i stepen stručne spreme;

5) podaci o radnom iskustvu.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana podnose se i dokazi o ispunjenosti uslova propisanih zakonom za izdavanje licence:

1) diploma o stečenom obrazovanju:

2) potvrda o radnom iskustvu;

3) uverenje o položenom stručnom ispitu;

4) uverenje o državljanstvu;

5) uverenje nadležnog organa da protiv podnosioca zahteva nije pokrenut krivični postupak po službenoj dužnosti;

6) pismenu izjavu datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da podnosilac zahteva nije pravnosnažno osuđen, a ako je osuđivan izjavu o tome za koja krivična dela je osuđivan ili osuđen;

7) dokaz o uplati naknade za razmatranje zahteva i izdavanje licence utvrđene tarifom o određivanju cena usluga ovlašćene organizacije.

Član 3

Uz izdavanje rešenja iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika stečajnom upravniku se izdaje i svečana forma licence koja se štampa na kartonu astrosilver u četiri boje sa pregovanjem, na jednoobraznom formatu dimenzija 23x33 cm, sa vodenim žigom i memorandumom ovlašćene organizacije za izdavanje licence.

Licenca iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) naziv ovlašćene organizacije koja donosi rešenje;

2) ime, srednje slovo i prezime nosioca licence;

3) JMBG nosioca licence;

4) zanimanje nosioca licence;

5) pravni osnov za izdavanje rešenja;

6) konstataciju da se licenca izdaje za obavljanje poslova stečajnog upravnika;

7) registarski broj licence;

8) datum izdavanja i period važenja licence;

9) potpis ovlašćenog lica organizacije koja donosi rešenje.

Član 4

Licenca se obnavlja na pismeni zahtev stečajnog upravnika koji se podnosi ovlašćenoj organizaciji za izdavanje licence, najkasnije 30 dana pre isteka važnosti licence.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) ime, srednje slovo i prezime podnosioca zahteva;

2) JMBG podnosioca zahteva;

3) mesto i adresa stanovanja;

4) registarski broj i datum isteka važnosti licence čije se obnavljanje traži.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana podnose se sledeći dokazi:

1) izjavu datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da stečajni upravnik i dalje ispunjava uslove za izdavanje licence. Ako ima određenih promena u tom smislu, stečajni upravnik dostavlja i dokaz o promeni u skladu sa ovim pravilnikom;

2) dokaz da je u poslednje dve godine obavljao poslove stečajnog upravnika ili druge stručne poslove vezane za stečajni postupak, a ako nije obavljao te poslove, dokaz da je bio polaznik najmanje tri stručna seminara ili kursa godišnje na temu sprovođenja stečajnog postupka koje organizuje ili priznaje ovlašćena organizacija;

3) izjavu da u periodu važenja licence čije se obnavljanje traži nije izrečena disciplinska mera, odnosno izjavu o disciplinskim merama koje su u tom periodu izrečene;

4) dokaz da je izmirio sve obaveze po osnovu novčanih kazni koje mu je izrekla ovlašćena organizacija u postupku stručnog nadzora, ako je takvih obaveza bilo;

5) dokaz o uplati naknade za razmatranje zahteva i obnavljanje licence utvrđene tarifom o određivanju cena usluga ovlašćene organizacije.

Agencija objavljuje jednom godišnje, najkasnije do 31. januara za tekuću godinu spisak stručnih seminara ili kurseva iz stava 3. tačka 2) ovog člana koje organizuje ili priznaje na internet strani Agencije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

Ispunjenost uslova iz stava 3. tačka 3) ovog člana, Agencija utvrđuje na osnovu rezultata stručnog nadzora sprovedenog u skladu sa propisima kojima se uređuje stečaj.

Član 5

Odredbe ovog pravilnika koje se odnose na način izdavanja licence shodno se primenjuju i na način obnavljanja licence.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".