Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNIČKIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE PROMETA ROBE I VRŠENJE USLUGA U PROMETU ROBE

("Sl. glasnik RS", br. 47/96, 22/97, 6/99, 99/2005, 100/2007, 98/2009 i 62/2011 - dr. pravilnik)

 

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se minimalni tehnički uslovi u pogledu prostorija, uređaja i opreme za obavljanje prometa robe i vršenje usluga u prometu robe i vrsta robe i uslovi prodaje van poslovnih prostorija, tj. na tezgama i sličnim objektima.

II PROSTORIJE ZA PROMET ROBE NA MALO

Član 2

Promet robe na malo obavlja se u prostorijama za to namenjenim (u daljem tekstu: maloprodajni objekat) i to: prodavnicama, samouslugama, diskontima, benzinskim stanicama i robnim kućama.

Promet na malo proizvoda od nafte - tečnih goriva, vrši se na benzinskim stanicama.

Član 3

Maloprodajni objekti grade se od čvrstog materijala, a prodavnica i od drugog materijala, uključujući i drvenu građu, u skladu sa propisima o izgradnji objekata.

Član 4

Prostor ispred maloprodajnog objekta je od tvrdog materijala (beton, kamen, asfalt, cigla) i ima dužinu koja odgovara najmanje dužini prednje strane maloprodajnog objekta i širinu od najmanje jedan metar.

Član 5

Maloprodajni objekat ima jedan ili više ulaza za korisnike, širine od najmanje 0,80 m, do kojih se pristupa sa ulice ili drugog javnog prostora.

Član 6

Maloprodajni objekat ima površinu od najmanje 8 m2, a visinu od najmanje 2,2 m.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, u prodavnici, u kojoj se prodaja robe obavlja kroz šalter, visina prodavnice je najmanje 2 m, a površina 3 m2.

Član 7

Maloprodajni objekat ima pod, zidove i tavanicu od materijala koji se lako čisti i održava i obezbeđeno prirodno ili veštačko osvetljavanje i provetravanje.

Član 8

Roba namenjena za prodaju izlaže se u maloprodajnom objektu ili van njega, u stalnim ili pokretnim gondolama, policama, prodajnim stolovima ili vitrinama, s tim što se ova oprema, ako je smeštena van maloprodajnog objekta, označava njegovim punim nazivom i adresom.

Oprema iz stava 1. ovog člana postavlja se tako da omogućava korisnicima nesmetan pristup.

Član 9

Maloprodajni objekat u kome se pre prodaje vrši odmeravanje količine robe oprema se merilima za merenje te robe.

Član 10

Maloprodajni objekat u kome se obavlja promet lako kvarljive hrane oprema se rashladnim uređajima za njeno čuvanje u ispravnom stanju.

Član 11

U maloprodajnom objektu ili u njegovoj neposrednoj blizini obezbeđuje se upotreba magacina za smeštaj robe i za njenu zaštitu od kvarenja ili zagađivanja.

Član 12

U maloprodajnom objektu obezbeđuje se upotreba vode, pribora za higijenu i održavanje čistoće.

U prodavnici iz člana 6. stav 2. ovog pravilnika u kojoj se prodaja robe obavlja kroz šalter industrijsko-neprehrambenih proizvoda i industrijsko prehrambenih proizvoda u originalnom pakovanju, obezbeđuje se upotreba vode u samom objektu ili njegovoj neposrednoj blizini.

U maloprodajnom objektu, obezbeđuje se upotreba nužnika, u sastavu objekta ili njegovoj neposrednoj blizini. Na svakih 20 radnika obezbeđuje se upotreba najmanje jednog nužnika.

1. Prodavnica

Član 13

Prodavnica je maloprodajni objekat u kome se obavlja prodaja robe na malo usluživanjem kupca od strane prodavca.

2. Samousluga

Član 14

Samousluga je maloprodajni objekat u kome se obavlja prodaja robe na malo samousluživanjem kupca.

Član 15

Samousluga koja pored prodaje robe na malo obezbeđuje i zadovoljenje drugih potreba svojim korisnicima (pružanje ugostiteljskih, zanatskih, finansijskih i drugih sličnih usluga, čuvanje dece i stvari), obezbeđuje za tu namenu posebne prostore fizički odvojene od prodajnog prostora.

3. Diskonti

Član 15a

Diskont je maloprodajni objekat u kome preduzeće ili preduzetnik obavlja promet robe na malo krajnjim potrošačima primenjujući pri tom manji procenat za pokriće troškova prometa od onog koji se primenjuje u drugim maloprodajnim objektima za istu vrstu robe, a radi konkurencije na tržištu.

Prodaja robe u diskontu obavlja se usluživanjem kupca od strane prodavca ili samousluživanjem kupca.

Diskontna prodaja robe obavlja se odvojeno od prometa robe na malo i od prometa robe na veliko, u posebnim prostorijama.

4. Robna kuća

Član 16

Robna kuća je maloprodajni objekat u kome se obavlja prodaja robe na malo usluživanjem kupca od strane prodavca i samousluživanje kupca i koji ima površinu od najmanje 500 m2.

Član 17

U robnoj kući obezbeđuju se posebno:

1) prostorija za dovoz, prijem i uskladištenje robe;

2) pokrivena rampa za pristup transportnih vozila;

3) teretni lift, ako je prodajni prostor raspoređen po spratovima;

4) nepokretne i pokretne stepenice, ako je prodajni prostor raspoređen po spratovima;

5) klima uređaji;

6) automatski agregat za snabdevanje električnom energijom;

7) prostor za garderobu i higijenske potrebe radnika;

8) najmanje jedan nužnik za kupce na svakom spratu;

9) najmanje dva javna telefona za kupce.

5. Benzinska stanica

Član 17a*

Za promet na malo proizvoda od nafte - tečnih goriva obezbeđuje se odgovarajuća prostorija sa prostorom benzinske stanice i uređajima i opremom potrebnom za obavljanje delatnosti, izgrađenim u skladu sa važećim tehničkim propisima o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i tehničkim propisima o uskladištenju i pretakanju goriva, o izgradnji objekata i postrojenja za goriva odnosno zapaljive tečnosti.

Pored uslova iz stava 1. ovog člana i uslova iz čl. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. i 12. ovog pravilnika, za promet na malo proizvoda od nafte na benzinskim stanicama, obezbeđuju se:

1) podzemni rezervoari za svaku vrstu proizvoda - tečnog goriva prema važećim SRPS standardima, a svaki rezervoar mora imati na vidnom mestu oznake o nazivu proizvođača, fabričkom i registarskom broju, vrsti goriva, nazivnoj zapremini, važeću tabelu zapremine izdatu od nadležne kontrole mera i dragocenih metala, kao i druge oznake koje se odnose na deklarisanje podzemnih rezervoara, saglasno propisima o standardizaciji,

2) sprave za merenje tečnih goriva (pumpni automati) povezane sa rezervoarima za istakanje pomoću kojih se isključivo prodaje tečno gorivo i preko kojih se registruje količina, cena i novčani iznos istočenog goriva, a čija je ispravnost potvrđena važećim žigom nadležne kontrole mera i dragocenih metala,

3) tehnološka šema benzinske stanice sa rezervoarima za skladištenje goriva i spravama za merenje tečnih goriva (pumpni automati),

4) tabela zapremine rezervoara,

5) merna letva za merenje nivoa tečnosti u rezervoaru žigosana sa oba kraja važećim žigom nadležne kontrole mera i dragocenih metala, sa vidljivim fabričkim brojem, ili uređaj za automatsko merenje nivoa tečnosti u rezervoaru,

6) indikator pasta ili kreda.

Neispravnost sprave za merenje tečnosti (pumpnog automata) u delu sklopova koji se nalaze pod žigom nadležne kontrole mera i dragocenih metala, časom nastanka neispravnosti, prijavljuje se nadležnoj kontroli mera i dragocenih metala i organu nadležnom za poslove tržišne inspekcije.

Do otklanjanja neispravnosti iz stava 3. ovog člana i pribavljanja rešenja nadležnog organa da su ispunjeni minimalno-tehnički uslovi, promet na malo proizvoda od nafte - tečnih goriva na benzinskoj stanici ne može se obavljati.

Član 17b*

Promenom minimalno-tehničkih uslova za obavljanje delatnosti prometa goriva smatra se i promena namene rezervoara, odnosno promena vrste ili mešanje goriva u rezervoaru, promena delova na spravama za merenje tečnosti u delu sklopova koji se nalaze pod žigom nadležne kontrole mera i dragocenih metala, kao i otklanjanje kvara na pumpnom automatu čija neispravnost nije prijavljena nadležnoj kontroli mera i dragocenih metala i organu nadležnom za poslove tržišne inspekcije.

III PROSTORIJE ZA PROMET ROBE NA VELIKO I NA MALO

1. Skladište

Član 18

Skladište je prostorija u kojoj se obavlja promet robe na veliko i obavljaju usluge: preuzimanja, konzerviranja, čuvanja, sortiranja, pakovanja, markiranja i pripremanja robe za otpremu.

Skladište za naftu i naftne derivate je ograđen prostor sa rezervoarima za skladištenje nafte i naftnih derivata za promet na veliko.

Član 19

Pored uslova iz čl. 3, 7, 9, 10. i 12. ovog pravilnika u skladištu se obezbeđuje:

1) nesmetan istovar i utovar robe;

2) oprema za obavljanje usluga iz člana 18. ovog pravilnika;

3) prostor za odmor i ishranu radnika za vreme rada;

4) garderobni ormani i prostorija s tušem za radnike.

2. Stovarište

Član 20

Stovarište je prostorija ili ograđeni prostor u kome se obavlja promet robe na veliko i malo.

Član 21

Pored uslova iz čl. 4, 5, 9. i 12. ovog pravilnika u stovarištu koje se nalazi na ograđenom prostoru obezbeđuje se:

1) nesmetan istovar i utovar robe;

2) drenaža zemljišta, ako se stovarište ne nalazi na suvom i oceđenom zemljištu;

3) ograda od dasaka, cigala, betona ili drugog tvrdog materijala visoka najmanje dva metra;

4) pokrivanje robe osetljive na vlagu, temperaturu i atmosferske uticaje;

5) prostor za odmor i ishranu radnika za vreme rada;

6) garderobni ormani za radnike.

Član 22

Pored uslova iz čl. 3, 7, 9, 10. i 12. ovog pravilnika u stovarištu koje se nalazi u prostoriji, obezbeđuje se:

1) posebne prostorije ili prostori za robu koja se zbog svojih fizičko-hemijskih osobina odvojeno čuva;

2) posebni prostor za ishranu i odmor radnika za vreme rada i

3) garderobni ormani za radnike.

IV SKLADIŠTA ZA POSEBNE VRSTE ROBA

1. Skladište sirove kože i vune, krzna, životinjskih otpadaka i dlake

Član 23

U skladištu u kome se obavlja promet na veliko sirove kože i vune, krzna, životinjskih otpadaka i dlake i obavljaju usluge, pored uslova iz čl. 3, 7, 9, 10, 12. i 19. ovog pravilnika obezbeđuje se:

1) Prostorije ili fizički odvojen prostor visine od najmanje 3 m i to za:

(1) svežu i slanu kožu površine najmanje 20 m2 sa zidovima presvučenim nepropustljivim materijalom u visini od 2 m od poda;

(2) suvu kožu, vunu, krzno i dlaku, površine od najmanje 40 m2 sa zidovima presvučenim nepropustljivim materijalom u visini od 2 m od poda;

(3) sredstva za konzerviranje i dezinfekciju površine od najmanje 10 m2;

(4) sredstva za održavanje čistoće i pomoćnog alata površine od najmanje 4 m2;

(5) klanične otpatke površine od najmanje 9 m2;

(6) kožu, vunu, krzno, dlaku i životinjske otpatke za koje se sumnja da su zaraženi, površine od najmanje 8 m2;

(7) sušaru za kožu, vunu i dlaku površine od najmanje 30 m2;

(8) higijenske potrebe radnika sa perionicom rublja;

(9) pokriven prostor za sušenje kože, vune i dlake sa pokrivkom koja štiti od štetnih uticaja vlage, temperature i atmosfere;

(10) smeštaj transportnih vozila.

2) Oprema i to:

(1) kanal za odvođenje iz prostorija u kojima se skladište sirovine i u kojima se obavlja njihovo pranje i dezinfekcija;

(2) snabdevanje vodom;

(3) vaga koja meri masu od 10 kg i vaga koja meri masu od 500 kg;

(4) sto za sortiranje slane kože;

(5) sto za sortiranje suve kože;

(6) sto za sortiranje vune i dlake;

(7) četiri noža za obrezivanje kože;

(8) bure za istresanje kože;

(9) kolica za prevoz robe;

(10) za baliranje suve kože;

(11) presa za presovanje vune i dlake sa pripadajućim alatom i ventilacijom za odvod prašine;

(12) za dezinfekciju.

2. Skladište pšenice i raži

Član 24

U skladištu u kome se obavlja promet na veliko pšenice i raži (u daljem tekstu: hlebna žita) i obavljaju usluge, pored uslova iz čl. 3, 7, 9, 10, 12. i 19. ovog pravilnika obezbeđuju se:

1) prostorije za hlebna žita visine od najmanje 3 m i to za:

(1) prijem, sa prilaznom rampom;

(2) laboratoriju za ispitivanje i utvrđivanje kvaliteta površine od najmanje 30 m2;

(3) grubo čišćenje;

(4) sušenje;

(5) smeštaj (u kojima se odvojeno mogu smestiti istovremeno najmanje četiri vrste hlebnih žita);

2) Oprema i to:

(1) kolska vaga od najmanje 10.000 kg ili vaga od najmanje 500 kg u prostoriji za prijem hlebnih žita;

(2) aspirator u prostoriji za grubo čišćenje hlebnih žita;

(3) za sušenje sa kapacitetom od najmanje 50 tona za 24 časa rada koji za to vreme smanjuje vlagu u hlebnom žitu za najmanje 4% u prostoriji za sušenje hlebnog žita;

(4) u prostoriji za smeštaj hlebnog žita:

- oprema za unutrašnji transport kapaciteta od najmanje 10 tona za jedan čas rada;

- oprema za dezinsekciju i dezinfekciju;

- hidrometar i termometar;

- sonda za vađenje uzoraka;

(5) u laboratoriji:

- laboratorijski sto;

- vaga za merenje hektolitarske težine hlebnih žita;

- aparat za brzo određivanje vlažnosti hlebnih žita;

- laboratorijska sušnica;

- laboratorijsko sito;

- tehnička vaga;

- oprema za utvrđivanje kvaliteta hlebnih žita, metodom bubrenja lepka (polumetrijski i po farinografu);

- stereolupa.

3. Skladište za sirovinske otpatke

Član 25

U skladištu u kome se obavlja promet na veliko sirovinskih otpadaka i obavljaju usluge, pored uslova iz čl. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12. i 19. ovog pravilnika, obezbeđuju se:

1) Prostorije za:

(1) smeštaj i čuvanje otpadaka koji su podložni kvaru usled atmosferskih uticaja površine od najmanje 300 m2;

(2) životinjske kosti zapremine od najmanje 50 m3;

2) prostor površine od najmanje 1.200 m2 ograđen ogradom od dasaka, cigala, betona ili drugog tvrdog materijala visine od najmanje 2 m;

3) Oprema:

(1) presa za baliranje;

(2) za zavarivanje;

(3) dizalica od najmanje 3 tone nosivosti;

(4) vaga koja meri masu od najmanje 500 kg;

(5) za dezinfekciju;

(6) radni sto za sortiranje sirovinskih otpadaka;

(7) pokretna traka za prevoz sirovinskih otpadaka.

4. Skladište za naftu i naftne derivate

Član 25a*

U skladištu za naftu i naftne derivate, osim za tečni naftni gas, pored uslova iz čl. 3, 4, 5, 7, 9, 12. i 19. ovog pravilnika koji se shodno primenjuju na skladište za naftu i naftne derivate i uslova propisanih za skladištenje zapaljivih tečnosti, obezbeđuju se i:

1) rezervoari za skladištenje naftnih derivata saglasno SRPS standardima, na kojima je vidno označena vrsta derivata koji se skladišti i registarski broj rezervoara čija je ispravnost potvrđena od strane nadležne kontrole mera važećom tabelom zapremine;

2) merne instalacije za istakanje tečnih goriva, čija ispravnost mora biti potvrđena važećim žigom nadležne kontrole mera;

3) merna letva, odnosno merna traka za merenje nivoa tečnosti u rezervoaru ili uređaj za automatsko merenje nivoa tečnosti u rezervoaru, koji moraju imati važeći žig nadležne kontrole mera.

Za skladištenje osnovnih naftnih derivata, rezervoari iz stava 1. tačka 1) ovog člana obezbeđuju se u skladu sa sledećim uslovima u pogledu minimalne zapremine rezervoara, odnosno minimalnog broja i vrste rezervoara, i to:

1) najmanje dva jednodelna rezervoara minimalne pojedinačne zapremine svakog rezervoara 500 m3 za skladištenje EVRO dizela najmanje kvaliteta SRPS EN 590:2005;

2) jedan ili više rezervoara minimalne ukupne zapremine od 500 m3 za skladištenje svih vrsta motornih benzina, ulja za loženje EL, ulja za loženje LS, svih vrsta mazuta i svih vrsta dizel goriva, osim dizel goriva iz tačke 1) ovog stava.

U skladištu za tečni naftni gas, pored uslova iz čl. 3, 4, 5, 7, 9, 12. i 19. ovog pravilnika koji se shodno primenjuju na skladište za tečni naftni gas, i uslova propisanih za skladištenje zapaljivih tečnosti, obezbeđuje se jedan ili više rezervoara minimalne ukupne zapremine od 1000 m3 za skladištenje i pretakanje tečnog naftnog gasa, koji su izgrađeni u skladu sa SRPS standardima, odnosno tehničkim propisima i na kojima je vidno označeno da se skladišti tečni naftni gas kvaliteta SRPS B.H2.134 ili SRPS EN 589, registarski broj rezervoara čija je ispravnost potvrđena od strane nadležne kontrole mera važećom tabelom zapremine.

Vrsta i kvalitet nafte i naftnih derivata za koje su propisani uslovi u pogledu skladišta iz st. 1. i 2. ovog člana i drugi minimalno tehnički uslovi za obavljanje prometa nafte i naftnih derivata i obavljanje usluga u prometu tih proizvoda, utvrđuju se na osnovu uverenja ovlašćene laboratorije prilikom prijema u rezervoar obezbeđen za skladištenje određene vrste i odgovarajućeg kvaliteta nafte i naftnih derivata i prilikom isporuke - istakanja iz skladišnog rezervoara, u skladu sa zakonom i drugim propisima o tehničkim zahtevima za proizvode i usaglašenost proizvoda sa tim zahtevima.

Član 25b*

Odredbe člana 17a st. 3. i 4. i člana 17b ovog pravilnika koje se odnose na promet na malo nafte i naftnih derivata na benzinskoj stanici, odnose se i na promet na veliko na skladištu nafte i naftnih derivata.

V PROSTORIJE ZA VRŠENJE USLUGA U PROMETU ROBE

Član 26

Usluge u prometu robe, osim komisionih usluga, kao i administrativno-tehnički poslovi prometa robe na veliko obavljaju se u prostorijama površine najmanje 8 m2 i visine 2,2 m koje imaju potrebnu opremu (sto, stolicu, orman za spise, opremu za telekomunikaciju) i obezbeđenu upotrebu vode, nužnika, pribora za higijenu i održavanje čistoće.

U pogledu uslova prostorija i uređaja za vršenje komisionih usluga, primenjuju se odredbe ovog pravilnika koje se odnose na promet robe.

VI PROMET ROBE NA MALO VAN POSLOVNIH PROSTORIJA

Član 27

Pojedine vrste robe koje ne zahtevaju posebno čuvanje i rukovanje, na pijacama i drugim javnim mestima, mogu se, pod uslovima propisanim zakonom i ovim pravilnikom, prodavati na malo u manjim montažnim objektima tipa kioska, zatvorenih ili otvorenih tezgi, kontejnera i sličnih objekata.

Odredba stava 1. ovog člana ne odnosi se na povremenu prodaju robe za vreme održavanja vašara i sličnih tradicionalnih manifestacija kao i na prodaju robe koju preduzeća i preduzetnici obavljaju na tezgama ispred svojih prodavnica, odnosno radnji.

Član 28

Na zelenim pijacama, na otvorenim pijačnim tezgama i sličnim objektima obavlja se promet na malo:

1) poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (svežeg i sušenog voća, povrća, šumskih plodova i jaja);

2) cveća, ukrasnog i lekovitog bilja, sadnog materijala, ukrasnih jelki, omota za pakovanje namirnica;

3) neprehrambenih proizvoda zanatskih radnji, domaće radinosti i robe iz člana 30. ovog pravilnika ako je za tu vrstu proizvoda uređen poseban prostor na zelenoj pijaci u skladu sa propisima o uređenju pijace.

Prodaja proizvoda iz tač. 2) i 3) ovog člana obavlja se odvojeno od poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, na posebno uređenim prostorima zelenih pijaca.

Član 29

Na kvantaškim pijacama, u smislu člana 27. ovog pravilnika, obavlja se promet na malo poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (voće, povrće i jaja).

Prostor kvantaške pijace za promet na malo prizvoda iz stava 1. ovog člana ograđuje se, uređuje i numeriše za postavljanje tezgi, kontejnera, boksova i drugih sličnih objekata ili za parkiranje vozila i prikolica iz kojih se vrši prodaja.

Promet na malo proizvoda iz stava 1. ovog člana obavlja se na postavljenim tezgama, kontejnerima, boksovima i sličnim objektima čija površina iznosi najmanje 4 m2.

Poljoprivredni proizvodi iz stava 1. ovog člana koje prodaju individualni poljoprivrednici mogu se prodavati i iz parkiranih vozila ili prikolica.

Član 30

Na robnim pijacama obavlja se promet na malo:

1) neprehrambenih proizvoda i to:

(1) tekstila;

(2) odeće;

(3) obuće;

(4) finalnih proizvoda za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu od porcelana, stakla, keramike, kože, tekstila, gume i plastike;

(5) metalne i elektrotehničke robe za čiji promet i upotrebu nije propisano obezbeđenje garantnog lista i tehničkog uputstva;

(6) sportske opreme;

(7) hemijskih proizvoda i to: sapuna i deterdženata, preparata za čišćenje i poliranje, kozmetičkih i toaletnih preparata;

(8) knjiga i kancelarijskog pribora;

2) polovne (upotrebljavane) robe (odeća, obuća, razni kućni predmeti, autodelovi, motori i njihovi delovi, električni aparati i druga slična roba).

Industrijsko-neprehrambeni proizvodi iz tačke 1) ovog člana prodaju se u kioscima ili na zatvorenim tezgama koje su međusobno fizički odvojene a čija površina ne može biti manja od 2 m2, a visina najmanje 2 m. Polovna roba iz tačke 2) ovog člana može se prodavati i na otvorenim tezgama.

Prostor robne pijace za prodaju polovne robe ima poseban ulaz, ograđen je i odvojen od prostora za prodaju industrijsko-neprehrambenih proizvoda.

Član 31

Prodaja polovnih putničkih i teretnih vozila i motocikala obavlja se na posebnoj vrsti robne pijace tzv. auto-pijaci, na kojoj se mogu prodavati i polovni rezervni auto-delovi i pribor.

Član 31a

Prodaja rezane građe, ogrevnog drveta i drugih proizvoda od drveta većih dimenzija, kao i negašenog kreča koju vrše proizvođači ovih proizvoda obavlja se na posebnoj vrsti robne pijace ili na posebno uređenim i ograđenim prostorima drugih pijaca.

Član 31b

Pijace imaju odgovarajuće prilaze prodajnim objektima radi snabdevanja robom, opremu neophodnu za vršenje prometa robe i usluga, kao i odgovarajuće prostorije za upravu pijace i za organe koji vrše inspekcijski nadzor na toj pijaci.

Na pijacama se obezbeđuju opšti sanitarno-higijenski uslovi u pogledu izgradnje i uređenja pijaca, snabdevanja vodom, odvoda otpadnih voda, uklanjanja čvrstih otpadnih materijala, potreban broj toaletnih prostorija srazmeran broju prodajnih objekata, odnosno prodajnih mesta na pijaci, u skladu sa propisima kojima se uređuju sanitarno-higijenski uslovi za tu vrstu objekata.

Član 32

Poljoprivredne proizvode na zelenim i kvantaškim pijacama mogu prodavati:

1) individualni poljoprivrednici i članovi njihovog porodičnog domaćinstva uz dokaz da su obveznici poreza na prihod od poljoprivrede i

2) preduzetnici koji su osnovali radnju na tezgi ili sličnom objektu na ovim pijacama za promet na malo poljoprivrednih proizvoda.

Član 33

Proizvode zanatskih radnji i domaće radinosti mogu prodavati preduzetnici koji te proizvode izrađuju i članovi njihovog porodičnog domaćinstva ili njihovi radnici, koji na mestu prodaje moraju imati rešenje o upisu radnje u registar i ugovor o radnom angažovanju radnika.

Član 34

(Brisan)

Član 35

Na tezgama i sličnim objektima van pijace postavljenim na drugim javnim mestima u skladu sa članom 27. ovog pravilnika, mogu se prodavati:

1) industrijsko-neprehrambeni proizvodi i polovna roba iz člana 30. ovog pravilnika,

2) neprehrambeni proizvodi zanatskih radnji i domaće radinosti,

3) novine, stare i antikvarne knjige i publikacije,

4) industrijski pakovan sladoled i

5) bezalkoholna pića i pivo u originalnom pakovanju.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, novine se mogu prodavati van objekta preko kolportera.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 36

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima u pogledu prostorija, uređaja i opreme za obavljanje prometa robe i vršenje usluga u prometu ("Službeni glasnik RS", broj 105/93).

Član 36a

Ispunjenost uslova iz ovog pravilnika utvrđuje se pre početka obavljanja prometa robe i vršenja usluga u prometu robe kao i u slučaju promene tih uslova.

Član 37

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje prometa robe i vršenje usluga u prometu robe

("Sl. glasnik RS", br. 99/2005)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o dopuni
Pravilnika o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje prometa robe i vršenje usluga u prometu robe

("Sl. glasnik RS", br. 100/2007)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, osim u delu koji se odnosi na tačku 1a) podtačku (2) koja će se primenjivati po isteku 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje prometa robe i vršenje usluga u prometu robe

("Sl. glasnik RS", br. 98/2009)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu.