Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O MEĐUNARODNIM VOZAČKIM DOZVOLAMA

("Sl. glasnik RS", br. 49/2010)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se postupak i način izdavanja i vođenja evidencija izdatih međunarodnih vozačkih dozvola.

Član 2

Međunarodna vozačka dozvola (u daljem tekstu: dozvola) izdaje se na zahtev vozača.

Zahtev za izdavanje međunarodne vozačke dozvole bele je boje, formata A4 i sadrži:

1) naziv pravnog lica koje izdaje dozvolu;

2) broj registra;

3) podatke koji se odnose na vozača (ime i prezime, mesto rođenja, datum rođenja, mesto boravka, jedinstveni matični broj građana i podatke o prebivalištu i adresi), kao i prostor za fotografiju dimenzija 45 x 35 mm koji se nalazi, gledano u obrazac zahteva, desno od podataka koji se odnose na vozača;

4) podatke o vozačkoj dozvoli na osnovu koje se zahteva izdavanje međunarodne vozačke dozvole (broj dozvole, organ koji je izdao dozvolu, datum izdavanja, serijski broj dozvole, kategorije za koje dozvola važi);

5) datum podnošenja zahteva;

6) potpis podnosioca zahteva;

7) podatke o evidentiranim važećim zaštitnim merama, odnosno merama bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom (datum od kada mera počinje da teče i datum do koga mera traje);

8) podatke o upisanim uslovima, odnosno ograničenjima korišćenja dozvole (upisati ograničenja iz vozačke dozvole na osnovu koje se zahteva izdavanje međunarodne vozačke dozvole);

9) podatke o izdatoj međunarodnoj vozačkoj dozvoli (naziv i sedište pravnog lica koje je izdalo međunarodnu vozačku dozvolu, datum izdavanja, broj dozvole, kategorije vozila za koje je izdata međunarodna vozačka dozvola, uslovi, odnosno ograničenja korišćenja);

10) mesto za pečat i potpis ovlašćenog lica;

11) datum preuzimanja dozvole;

12) potpis vozača.

Podaci iz stava 1. tač. 1-6. ovog člana štampaju se na licu zahteva, a podaci iz stava 1. tač. 7-12. ovog člana štampaju se na naličju zahteva.

Obrazac zahteva za izdavanje međunarodne vozačke dozvole (Obrazac 1) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Uz Zahtev za izdavanje međunarodne vozačke dozvole prilažu se:

1) važeća lična karta - na uvid;

2) važeća vozačka dozvola na osnovu koje se zahteva izdavanje međunarodne vozačke dozvole - na uvid, kao i fotokopija te dozvole;

3) dve fotografije dimenzija 45 x 35 mm koje ispunjavaju uslove za izdavanje vozačke dozvole;

4) dokaz o uplati propisane naknade;

5) uverenje teritorijalno nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova o izrečenim i izvršenim važećim zaštitnim merama, odnosno merama bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom.

Član 4

Sadržina i izgled međunarodne vozačke dozvole propisani su Uredbom o ratifikaciji Međunarodne konvencije o saobraćaju na putevima ("Službeni list SFRJ, broj 6/78), a izrađuje se na zaštićenom papiru, koji sadrži celulozna vlakna crvene, plave i žute boje, koja pod UV svetlom fluoresciraju, kao i četvorostruku hemijsku zaštitu (dejstvom kiselina, baza, organskih rastvarača i hlora javljaju se karakteristične bojene reakcije na papiru). Zaštita u štampi sastoji se od holograma i mikroteksta i numeracije serijskog broja štampane visokom štampom. Međunarodna vozačka dozvola individualno je određena serijskim brojem koji se generiše prilikom njene izrade.

Leva stranica omota međunarodne vozačke dozvole štampa se i na običnom papiru u originalu na srpskom jeziku i u prevodu na francuski, engleski, španski, ruski i nemački jezik i čini njen sastavni deo.

Međunarodna vozačka dozvola može se izdati državljanima Republike Srbije i strancima kojima je izdata vozačka dozvola Republike Srbije.

Međunarodna vozačka dozvola ne može se izdati na osnovu probne vozačke dozvole.

Član 5

Međunarodna vozačka dozvola izdaje se sa rokom važenja od tri godine od datuma izdavanja.

Ako važnost izdate dozvole na osnovu koje se zahteva izdavanje međunarodne vozačke dozvole ističe pre roka iz stava 1. ovoga člana, važenje međunarodne vozačke dozvole vezuje se za rok važenja vozačke dozvole na osnovu koje se zahteva izdavanje.

Nova kategorija vozila upisaće se na zahtev vozača u međunarodnu vozačku dozvolu ako je vozač u roku važenja međunarodne vozačke dozvole stekao pravo na upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila nove kategorije i izdata mu je odgovarajuća vozačka dozvola sa novoupisanom kategorijom vozila, odnosno skupova vozila.

Kategorije vozila za koje važi međunarodna vozačka dozvola obeležavaju se stavljanjem pečata, desno, naspram kategorije vozila kojima je vozač ovlašćen da upravlja nacionalnom vozačkom dozvolom.

U rubriku "Uslovi, odnosno ograničenja korišćenja" upisuju se važeća ograničenja pod kojima je izdata vozačka dozvola na osnovu koje se zahteva izdavanje međunarodne vozačke dozvole, kao i mere zabrane upravljanja motornim vozilom i skupovima vozila.

Član 6

O izdatim međunarodnim vozačkim dozvolama vodi se evidencija koja se sastoji od registra i kartoteke.

Registar se vodi u pisanoj i elektronskoj formi.

Kartoteka izdatih međunarodnih vozačkih dozvola sastoji se od zahteva za izdavanje međunarodne vozačke dozvole i priloga uz zahtev. Zahtevi su složeni po rastućem broju registra.

Pravno lice kome je povereno izdavanje međunarodnih vozačkih dozvola vodi registar o izdatim međunarodnim vozačkim dozvolama koji sadrži rubrike u koje se upisuju: redni broj registra; datum izdavanja međunarodne vozačke dozvole; serijski broj međunarodne vozačke dozvole; kategorije vozila kojima vozač ima pravo da upravlja na osnovu međunarodne vozačke dozvole; podaci o vozačkoj dozvoli na osnovu koje je izdata međunarodna vozačka dozvola (serijski broj, broj vozačke dozvole, datum izdavanja, naziv organa koji je izdao vozačku dozvolu, upisanim zaštitnim merama, odnosno merama bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom).

Član 7

Nadzor nad izdavanjem međunarodnih vozačkih dozvola vrše teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova prema sedištu pravnog lica koje je izdalo međunarodnu vozačku dozvolu i organizaciona jedinica u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova, nadležna za poslove vozača i vozačkih dozvola.

Član 8

Međunarodne vozačke dozvole izdate do dana početka primene ovog pravilnika važe do isteka roka upisanog u te dozvole.

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. novembra 2010. godine.

 

Obrazac 1

 

 

 

Naziv pravnog lica koje izdaje
međunarodnu vozačku dozvolu

 

Broj registra __________

ZAHTEV ZA IZDAVANJE MEĐUNARODNE VOZAČKE DOZVOLE

PODACI KOJI SE ODNOSE NA VOZAČA

 

 

 

 

Ime

 

 

 

 

 

 

 

Prezime

 

 

 

 

 

 

 

Mesto rođenja

 

 

 

 

 

 

 

Datum rođenja

 

 

 

 

 

 

 

Mesto boravka

 

 

 

 

 

 

 

JMBG

 

 

 

 

 

 

 

Prebivalište i adresa

 

 

 

 

PODACI O VOZAČKOJ DOZVOLI

Broj dozvole 

 

 

 

Organ koji je izdao dozvolu 

 

 

 

Datum izdavanja 

 

 

 

Serijski broj dozvole 

 

 

Kategorije za koje dozvola važi (zaokružiti)

AM

A1

A2

A

B1

B

BE

C1

C1E

C

CE

D1

D1E

D

DE

F

M

DATUM PODNOŠENJA ZAHTEVA
_________________

POTPIS PODNOSIOCA ZAHTEVA
_________________

 

EVIDENTIRANE VAŽEĆE ZAŠTITNE MERE, ODNOSNO MERE BEZBEDNOSTI ZABRANE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM

Datum od kada mera počinje da teče _______________ Datum do koga mera traje _______________

Datum od kada mera počinje da teče _______________ Datum do koga mera traje _______________

USLOVI, ODNOSNO OGRANIČENJA KORIŠĆENJA DOZVOLE

 

 

 

 

(upisati ograničenja iz vozačke dozvole na osnovu koje se zahteva izdavanje međunarodne vozačke dozvole)

 

 

PODACI O IZDATOJ MEĐUNARODNOJ VOZAČKOJ DOZVOLI

 

 

 

Naziv i sedište pravnog lica koje je izdalo
međunarodnu vozačku dozvolu

 

_____________________
Datum izdavanja

_____________________
Broj dozvole

_____________________

Izdata međunarodna vozačka dozvola za kategorije vozila (zaokružiti)

A

B

C

D

E

 

Uslovi, odnosno ograničenja korišćenja
__________________________________________________________

 

 

  MP

 

 

 

 

 

Potpis ovlašćenog lica

DATUM PREUZIMANJA DOZVOLE
_________________

POTPIS VOZAČA
_________________